jjet arbeidsvoorziening niet best gesteld Rapport Wonen, levenwerken in Aantre wer, niet om te wonen <1 VEROLME VERKOOPT ZIJN NOORSE WERF Groot arbeidstekort in Rijnmond Meer vertrek Woningtekort m zal voo blijven Tiiindersknecht bond paard aan vier benen s m lf®l f u Gratis naar en in tunnel WSmÊ if C0UZY .ijl SI Esso gaat uit ITdam twee raffinaderijen bevoorraden Stadsweek van studenten open met ballonvaart F abrieksarbeider stal geldkist Fietsende jongen botst tegen auto Man loste scliot op vriendin Verbaal mor dierenmishandeling 1 8 i IééÉË iii/ DRAAGBAK W-APPARATEN ■A JF9 Rotterdammer Corrigeren SKULTUNA PANNEN* SCHOON!! Past niet in structuur Uitreiking eerste diploma's HEAO Luchtverontreiniging één der redenen nubeduïdënd goedkoper waszakken OLPOSSWG Aangehouden wegens mishandeling x-, tgpi 1° 1 I#' I f ■m '$1! jp Nii siSsl Pagina 3 2 A DINSDAG 24 JUNI 1969 Aan nog veel te (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Er zal heel wat moeten worden verbeterd aan ;eefbaarheid van het Rijnmondgebied. Ook de voorlichting zal e ten worden aangepakt. Het woon- en leefklimaat in de Rijn mond is er oorzaak van dat het met de arbeidsvoorziening niet best gesteld. Dat zijn belangrijke aanbevelingen en conclusies van het port MWonen. leven, werken in Rijnmond", samengesteld door de Stichting Onderzoek Arbeidssituatie in het Rijnmondgebied en de Commissie Opvoering Produktiviteit. in de voorgaande periode oneven wichtig is gegroeid, maar bovendien zal in ieder nieuw ontwikkelingspro- jekt de leefbaarheid als een faktor van de eerste orde moeten worden verwerkt". Er wordt een groot aantal aanbeve lingen gedaan in het rapport, waar van de voornaamste zijn: Op korte termijn moet een princi pe-plan worden ontworpen, zo moge lijk voor het gehele Deltagebied en ten minste voor de noordelijke Delta, ter vervanging van de huidige deels verouderde streekplannen. Hierin moeten zowel economisch noodzake lijke als voorzieningen ter bevorde ring van het leefklimaat een plaats krijgen. Er dient een scheiding te komen tussen woon- en groot-industriege bied; in het algemeen wil men in kleinere plaatsen wonen, zodat de stichting van zeer grote satellietste den in strijd is met de gevonden wensen. Tussen woon- en werkgebied moe ten goede verkeers- en vervoersver- bindingen worden geschapen. Nodig zijn: het zicht op het leven buiten de woning, speelgelegenheid voor kinderen, recreatie en ontspan ning in en rond de woning voor vol wassenen en de mogelijkheid tot so ciaal kontakt buiten de arbeid via recreatie en ontspanning. Een intensieve bestrijding van de luchtverontreiniging. Gestreefd moet worden naar de bouw van meer ééngezinswoningen, Bevordering van de inschakeling van meer gehuwde vrouwen in het arbeidsproces. Van de kant van het bedrijfsleven wordt hieraan te wei nig aandacht besteed. 9 Een betere aansluiting van het be roepsonderwijs op de economische behoefte van de streek. Een meer gevarieerde industriële spreiding. Het onderzoek is uitgevoerd in de jiien 1967-1968 en omvatte een uitge breid opinie-onderzoek onder 800 mensen die zich in de laatste tijd in Rijnmond hebben gevestigd en onder 833 mensen die kortgeleden uit het Rijnmondgebied vertrokken. De algemene tendens van hei rap port is dat de Rijnmond een aantrek kelijk werkgebied is, maar onaan - trekkelijk is om te wonen. Volgens de samenstellers zijn de woonomge ving de mogelijkheden tot recreatie in dé open lucht, de luchtverontreini ging, het isolement van de randge meenten en het achterblijven van al le mogelijke voorzieningen en facili teiten in deze randgemeenten de gro- je manco's van Rijnmond. Manco's die de gemiddelde werknemer niet langer aanvaardt, nu wonen en re creatie van zo groot belang zijn ge worden in zijn leven. Het rapport zegt: „Niet slechts zal in Rijnmond alsnog een herintegra tie en harmonisatie moeten worden verwezenlijkt, om- te corrigeren wat heel gewoon In 20 tellen: spoelen demonstratie op IV. 25 juni ned. I vóór het nieuws van 7 uur metTetlon/flnlah (Du Porta fceschermCt -urknaam) ROTTERDAM De Esso gaat be gin volgend jaar als 225.000 tons tankers volbeladen de Nieuwe Water weg kunnen opkomen haar raffi naderijen in Hamburg en Kalund- borg (Denemarken) vanuil Rotter dam bevoorraden. De ruwe olie wordt in Europoort uit de mammoettankers overgeladen in kleinere schepen, die de~twee raffi naderijen van. olie zullen voorzien. Beide havens kunnen niet door de diepstekende 225.000 tonners worden i aangelopen. Het is de bedoeling op deze manier j ruim vier miljoen ton ruwe olie via Rotterdam naar Hamburg en kalund- borg te verschepen (de totale verwer kingscapaciteit van de twee raffina derijen loopt tegen de zeven miljoen ton). De kans is daarnaast groot dat ook de Antwerpse raffinaderij tijdelijk op deze manier zal worden bevoor raad. Dat zal dan gebeuren totdat de pijpleiding uit Europoort naar Ant werpen gereed is. Men verwaaht dat dat in de loop van 1971 zal zijn, iets later dan het pian was. Esso heeft met dit bevoorradings- systeerrT hetzelfde patroon gevolgd als BP. Deze maatschappij bouwt naast haar raffinaderij in Europoort een groot overslagcentrum, van waar uit de andere Europese raffinader ijen zullen worden bevoorraad. De aanvoer in Rotterdam zal ook met mammoetschepen gebeuren. het centrum is over enige maanden klaar. (Van onze scheepvaartredakteur) ROTTERDAM Veroime heeft zijn Noorse scheepswerf in Sarps'oorg voor een bedrag van 6,1 miljoen Noorse kronen verkocht aan „be paalde Noorse belangen". De huidige opzet van de werf paste niet langer in de structuur van het Verolme-con- i cem. De werf wordt per 1 september j overgedaan. i In 1959 nam Veroime het bedrijf over en noemde het Veroime Sarps- borg Mek. Verkstcd A/S. Het was j toen de bedoeling de werf uit te brei- j den en te moderniseren en geschikt te maken voor nieuwbouw en répara- Door ingrijpende wijzigingen in de j conjunctuur in het begin van de ja ren zestig werden deze plannen edh- ter nooit verwezenlijkt. In 1966 werd de nieuwbouw gestaakt, het bedrijf ROTTERDAM Ter gelegenheid van het Xïe lustrum van het Rotter- damsch Studenten Corps wordt zater dag 28 juni vanaf het terrein bij de oude gasfabriek aan de GErdesiaweg in Kralingen een ballon opgelaten. De ballon is aangeboden door De Spaarbank te Rotterdam, die hier mee een feestelijk tintje wil geven aan de opening van de officiële va kantiebesteding voor de Rotterdamse jeugd en de openingvan de Stadsweek van het Studenten Corps. De bemanning van de ballon zal bestaan uit de heer Boesman, en waarschijnlijk mevrouw Boesman. Deze ervaren ballonpiloten zullen, voordat de ballon het luchtruim kiest, het een en andeT vertellen over- de ballonvaartgeschiedenis. De afvaart is 's middags om half vijf. het vullen en startklaar maken van de ballon begint reeds om half één. Dezelfde middag zullen van vers chillende plaatsen in de stad enkele duizenden ballonnetjes worden opge laten. Hieraan is een wedstrijd ver bonden. richtte zich daarna uitsluitend op nieuwbouw en machinebouw. De werf heeft 150 werknemers in dienst. De nieuwe eigenaren hebben het plan dit op te voeren, tot 400 man. Ze willen o.m. kleine schepen gaan bouwen. ROTTERDAM -- De 27-jarige fa brieksarbeider J. H. de G. is maan dag aangehouden onder verdenking van diefstal van een geldkist met 10.000 gulden. Hij heeft bekend deze op 25 april te hebben weggenomen uit een brandkast van een transport- maatschappij aan de Zwarte Hondstraat. Het geld heeft hij besteed voor de aankoop van ■huisraad en voor het voldoen van afbetalingsschulden. De Italiaan M. G. (34) is maandag op heterdaad betrapt bij het open breken van een auto, die op de St Jacobsplaats was geparkeerd. M. G. wilde uit deze auto een radio stelen. Twee geldkistjes zijntijdens bet weekeinde gestolen uit een kantoor- machinehandel aan de Schieweg. In. de kistjes zat ongeveer 1600 gulden. O Maandagmiddag is aangifte ge daan van een inbraak in het kerke lijk centrum Pro Rege aan de Oude- dijk. Vier flessen avondmaalwijn en een onbekend bedrag uit vier zen dingsbusjes zijn ontvreemd. Een bakfiets met week- en maandbladen en pocketboeken ter waarde van ongeveer ƒ750 is wegge nomen op de Aelbrechtskade. De week- en maandbladen en pocketboe ken waren het eigendom van de NV Geïllustreerde Pers. raramt Van een winkelgevel in de Dumasstraat is een automaat met on geveer 100 pakjes shag ter waarde van circa 200 gulden losgerukt en meegenomen. De waarde van de au tomaat bedroeg 750 gulden. ROTTERDAM De- Stichting Onderzoek Arbeidssituatie- in het Rijnmondgebied werd in 1964 op gericht door een aantal.in dit ge bied gevestigde werkgeversorga nisaties, ondernemingen, ge meenten en .Kamers van Koop handel. Dat gebeurde omdat er behoef te was aan een beter inzicht in de faktoren die stimulerend wer ken op het arbeidsaanbod. Het rapport dat het resultaat is van de uitvoerige studie, is samen gesteld door drs. R. F. Geyer en drs. L. A. Welters: Algemeen voorzitter van de stichting is de heer 'J. van Til burg, o.m. oud-voorzitter van de Scheepvaart Vereniging Zuid. Een royale tas, waar U de hele "wasserette was" in meeneemt ligt bij ons klaar voor nog géén twee gulden. Wasserette tas, uitgevoerd in sterk plastic, met 2 hengsels, koordsluitmg en met leuke bandgarnering. Er is keuze uit drie frisse tinten. Morgenvroeg om 9 uur begint da verkoop van deze praktische wasserette tassen, waar U enorm veel in mee kunt ne men, in de kleuren blauw, rood en geel Oak rraandsamorsen apen Géén tel. of schrift best voor (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De laatste acht jaar hebben meer mensen het Rijn mondgebied verlaten dan dat er zich vestigden. Belangrijkste oorzaak daarvan is het tekort aan leefbaar heid van deze haven- en in dustriestreek. De bewoners van Rijnmond die wegtrekken, geven als redenen voor hun ontevredenheid voor alles op: de onprettige woonomgeving, de lucht-' verontreiniging en de ontbrekende mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. Van hen die zich hier vestigen gaat 54 procent naar hun oordeel erop achteruit wat de woon omgeving in vergelijking met hun vroegere woonplaats betreft. Van degenen die Rijnmond verla ten gaat 76 procent erop vooruit wat wonen aangaat. De klachten inzake de woonomge ving hebben betrekking op: te ver van de natuur af, te weinig groen, te vol (huizen te dicht op elkaar), onvol doende speelruimte voor de kinderen, ongezellig, eentonig, saai en trooste loos. Onder de maat zijn volgens de be woners: gelegenheid van openlucht recreatie, parken, kinderspeelplaat sen, zwembaden, sportvelden en viswater. Van de immigranten is 72 procent, van oordeel dat er in de vo rige woonplaats buiten Rijnmond meer mogelijkheden tot openluchtre creatie aanwezig waren; van hen die weggingen meent 84 procent dat er in hun huidige woonplaats meer is op dit gebied. Hetzelfde kan; worden gezegd van de luchtverontreiniging. Zowel dege nen die Rijnmond verlaten als zij die zich vestigen, zijn van mening dat dit een typisch verschijnsel voor Rijn mond is. Men ervaart deze luchtver ontreiniging als psychisch Irritant; men kan de stank op de duur niet verdragen. Het is een verschijnsel waarom velen weggaan. ROTTERDAM De 12-jarlge Jos de Vries van de Britsenburg kwam gisteren in de Slledrechtstraat in aanraking met een vrachtauto. De aanrijding ontstond doordat hij plotseling met zijn fiets begon te slingeren. Met een gebroken rib en een hersenschudding werd hij naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Zijn duo-passagiere, de 12-jarige ,T.C. Verseveld, kreeg eveneens een hersenschudding. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Rijnmond heeft de laatste tien jaren voortdurend te kampen met grote arbeidstekorten. Er is een vrij stabiel tekort van on geveer 20.000 werknemers. Naar schatting kan minstens vier procent van alle beschikbare arbeidsplaatsen in Rijnmond niet worden bezet. De arbeidstekorten worden extra ge voeld omdat zc niet verdeeld zijn over een grote verscheidenheid van arbeidsplaatsen. Met de grootste tekorten hebben de arbeidsintensieve industrfeën (metaal, bouwnijverheid) te maken. Bijna 80 procent van het tekort aan in dustrie-arbeiders in de Rijnmond heeft betrekking op de metaalin dustrie. Ruim 7° procent van het ge hele tekort is een tekort in de in dustrie. In het Rijnmondgebied is er een grote eenzijdigheid van de aard van. de. te verrichten arbeid. Een steeds groter aantal jongeren volgt een op leiding dié hen voorbereidt op een taak die gekenmerkt kan worden met hoofdarbeid (ongeveer 60 procent), terwijl juist de handarbeid zeer' zwaar in Rijnmond is vertegen woordigd (meer dan 60 procent). De eenzijdigheid van het werk doet dan ook de vraag rijzen of de werkgele- ROTTEKDAM De eerste diplo ma's HEAO worden vrijdagmorgen in gebouw „De Brandaris" aan de Adrianalaan in Sehiebroek uitge reikt, Omdat het hoger., economisch en administratief onderwijs iri Rotter dam een jaar eerder van start is gegaan dan elders in het land, is- deze uitreiking een historische ge- Er zal' een oplossing moeten wor- beurtenis in het Nederlandse onder den gezocht voor de voortdurende te- wijs. korten aan handarbeid cn er zullen i Het HEAO-onderwijs werd inge- maatregelen moeten worden genomen tegemoet te komen aan de om het aanbod van alle soorten van }f]aoht dat het onderwijs in het al genheid voor de hoofdarbeiders op langere termijn wel verzekerd is. oouotcsmceL 221 -rotterwii*.t*uw«?3-i2 wk arbeid die thans weinig in Rijnmond worden gevraagd, op te vangen. De inkomens die in het Rijnmond gebied worden genoten, behoren in vergelijking met andere gebieden in het land tot de hoogste. De bestaantszekerheid is hoog. De be langrijkste reden voor vestiging in dit gebied is dan ook „betere mogelijk heden op werkgebied". Het onderzoek heeft duidelijk ge maakt dat de zuigkracht van de Rot terdamse agglomeratie voor de nieu we bewoners wordt gevormd door hetgeen deze streek te bieden heeft aan arbeid. Deze zuigkracht blijkt echter niet dat vermogen te hebben dat er in het algemeen aan wordt toegeschreven. De vele lege .ar beidsplaatsen zijn daarvan een dui delijk teken, evenals de. veel grotere trek uit Rijnmond dan de vestiging. O O ROTTERDAM De 28-jarige ex- 'pediteur A. B. uit Rotterdam is gisteravond aangehouden omdat 'hij de 26-jarige matroos B. G.,eveneens uit Rotterdam, in de Zuïdpoiderstraat heeft geschopt én geslagen. Als ge volg hiervan moest G. met verwon dingen aan' zijn hoofd en aan beide knieën in het Sint-Claraziekenhuis worden opgenomen. Een persoonlijke kwestie vormde de aanleiding tot de mishandeling. ROTTERDAM De 52-jarige PTT-beambte W. P. Pelkman uit de Oidegaarde .is gisteren in een file aan. de Nassaukade onwel geworden. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek hij te zijn overleden. gemeen te ver afstaat van het bedrijf sleven. Bij het onderwijs aan de HEAO-scholen wordt in ruime mate aan deskundigen uit de praktijk de gelegenheid gegeven hun ervaringen aan de leerlingen over te dragen. Zij hebben oök gedurende een trimester stage gelopen bij een bedrijf. ROTTERDAM De 23-jarige col porteur S. T. H. beeft maandagavond in een woning aan bet Burgemeester Hoffmanplein met een revolver een schot op zijn 32-jarige vriendin J. F. E. gelost, zonder haar te raken. Zij was op bezoek bij kennissen aan bet. Burgemeester Hoffmanplein toen H., die onenigheid met haar had, daar zij er was. Op het ontkennende antwoord dreigde H. de bewoners met een re volver en drong dé woning binnen. Zijn vriendin h.ad zich daar op de zolder verstopt. H. liep door naar de zolder en loste het schot. Vervolgens heeft hij haar mee naar beneden genomen en in zijn auto gesleurd. Hij is met haar weggere den, maar toen hij moest stoppen voor een rood verkeerslicht, zag E. kans de auto te verlaten. "•'.w (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Rijnmond heeft een algemeen woningtekort dat ligt tussen de 20.000 en 10.000 woningen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit tekort in de nabije toekomst zal zijn bedwongen. Hoge grondprijzen en funderings- kosten maken de bouw van nieu we woningen in dit gebied zeer kost baar. Voor de meeste werknemers is 80 procent van de nieuwbouwwonin gen in Rijnmond te duur. De verbetering in inkomsten van hen die zich hier vestigen, gaat voor: een groot deel teniet door de relatief hoge huren: 73 procent van de immi granten betaalt meer huur voor zijn. huis dan in zijn vorige woonplaats. De algemene voorkeur van de Rijnmondse bevolking gaat uit naar de ééngezinswoning met privé tuin. Etagewoningen worden vaak slecht bestaanszekerheid is hoog. De be- Rijnmond komen wonen, betrekt 85 procent een étagewoning; 42 procent van hem die vertrekken, komen in een ééngezinshuis. ï-y-K ra--3, HEBT de rubriek iri onze krant: al veel 'zien staan. Geslaagden" staat er boven en vooral de laatste wéken •besIaa£>'d«e Vi rubriek wel enige kolommen. -Van: allerlei scholen stromen de geslaag den binnen, wanfde scholen moeten natuurlijk zelf de opgaven doorge- - ven. Ten slotte is het allemaal ser vice van de krant, nieuwswaarde' als zodanig heeft het niet. Daarom staat het ook op een kleiner lettertype dan normaal. Een chapiter dat nauw samen hangt met het begrip „eind-examen" is de 'beroepenvoorlichting. Er wordt in Nederland wel wat aan beroepen- voorlichting gedaan, maar riiet be paald veeL Natuurlijk is iedere be roepsmogelijkheid begrensd door de opleiding, maar over het algémeen valt de eind-examenkandidaat na. de laatste proeve van bekwaamheid binnen een bepaald onderwijs teveel terug op de' algemeen bekende be roepen. rt. rtrt V-i Maar ik wil het nu niet hébben over de beroepenvoorlichting op zich. Ik kwam namelijk alleen op het idee toen ik enige tijd geleden een stencil onder ogen kreeg van de christelijke scholengemeenschap voor huishoud- en nijverheidsonder wijs „Ericaplein". In dit stencil richtte het hoofd van de school zich tot alle ouders van dochters, die net de middelbare school of de mavo achter de rug hebben!. De ouders wordt in overwe ging gegeven de dochter te laten opleiden tot lerares in de naaldvak ken. Aan de school aan het Erica plein dan natuurlijk. Voor middelbare scholieren duurt de opleiding vier jaar. Meisjes met ulo-diploma moeten eërst nog een jaar vormingsklas doen. Als je: net vijf of vier jaar hebt zitten ploete ren om een diploma in je zak te krij gen is het idee om nog eens vier jaar in de schoolbanken te moeten zitten niet zo prettig. Dat beseft de directeur van de „Ericapleiri'-school ook wel. Maar hij voegt eraan toe: „Door. de grote variatie van vakken, ex cursies, praktijkstage en vor- mingsweken gaat de opieidingstijd snel voorbij". Zo staan er op het lesprogramma vakken als naaien kostuumgeschiedenis, stofversie^ ring, tekenen, psychologie, Neder lands en Engels. fpggl ■y'-srtw I BARENDRECHT In navol ging van de Van Brienenoord- brug en de Beneluxtunnel zal Rijkswaterstaat ook de nieuwe tunnel onder de Oude Maas tus sen Barendrecht en Heinenoord ter bezichtiging openstellen voor het publiek. Dat zal gebeuren op zaterdag 5 juli. Op die dag vanaf 's middags twaalf uur tot des avonds acht uur kan het publiek gratis naar en in de' tunnel (in afbouw) kij ken. Overigens kan dat alleen te voet. Op zaterdag 5 juli worden in verband met de opening van de tunnel op 22 juli ook speciale wandelmarsen georganiseerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De tuindersk- knecht J. V. B. (19) uit Rotterdam heeft gisteravond wegens dieren mishandeling een proces-verbaal ge kregen. Hij had zijn paard, dat volgens hem zo vreselijk wild was dat hij het. GROTE KEUZE UIT VEIE GOEDE MERKEN BU AERT V. NESSTRAAT33 TEL. 010*118811 niet meer de bass Icon, met de vier benen aan eikaar gebonden en op het talud van de Schaardijk gelegd. Om te voorkomen dat het dier langs de schuine kant naar beneden zou glij den, was het paard met een touw aan een ijzeren paal gebonden. In de nek achter de oren had het dier een etterende en stinkende wond. Personeel van de bereden brigade heeft het hulpeloze paard losgemaakt en zonder moeite per veewagen naar de SChutshal in Capeile a.d. IJsse* gebracht. J?* «SS» TV/IE EENMAAL het diplom» heeft kan vele kanten op. Het stencil meldt beroepsmogelijkheden nals lerares op een mavo, een middel bare of een nijverheidsschool. Ver der een hogere functie in de mo de-industrie, textielfabrieken of gro te modemagazijnen. De financiële kant mag ook wel genoemd worden. Voor een 21-jarige beginnende lera- res is het salaris 850 per maand. Als je eigenlijk helemaal niet graag achter de naaimachine jdt, dan houdt natuurlijk Mies op. Je kan dan altijd wel de vormmgskias, doen, want volgens het stencil is dat een jaar „Waarvan uw dochter nooit spijt zal hebben". Inlichtingen over deze opleiding bij de directeur van de school Eri caplein". Het adres is Ericaplein 2 en het telefoonnummer (010) 273709.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1