Woningwet-, premie- en bejaardenhuizen Rijnmond krijgt extra woningbouwcontingent Nog tal van plannen zijn dubieus Rotterdam voorbereid op verontreiniging van Rijnwater to° I I 'ï-'m Jonge Belg sprong nit gestolen auto water in Man werd bij diefstal brandkast gestoord SERVICE Roof om oude schuld te voldoen «r. Rij npij pleiding: 13 pet. meer Nog steeds spoorloos Twee jaar celstraf geëist MAN GEDOOD BIJ VAL VAN KETEL Stijgende lijn in omzet Molyn WOENSDAG 25 JUNI 1959 v\. a $kiê¥MS <u; gj^., <^4— Èp k i ^tm£è~M nfatm**t* wm^hmi (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van Rijnmond heeft de verdeling van een extra woning bouwcontingent bekendge maakt. De minister van volks huisvesting en ruimtelijke orde- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Het waar schuwingssysteem langs de Rijn is goed georganiseerd. Dit keer is de melding van de vergiftiging echter merkwaardig laat ge weest." Met deze woorden weer sprak de adjunct-directeur van het Rotterdamse Drinkwaterlei- dmgbedrijf, ir. P, L. Knoppert, minister Roolvink, die gister avond nog zei dat het systeem snl gewerkt heeft. Een gezellige verrassing tussen alledaagse rekia me en onverwachte be lastingaanslagen.. Ik geef op als i nieuweabonnee: ning wees een totaal extraatje van 755 huizen toe. Het gaat om 200 woningwethuizen, 175 pre miehuurwoningen voor woning bouwverenigingen) en 380 be jaardenhuizen (ook voor wo ningbouwcorporaties) CORPORATIES als beloning voor m?fn "oktivifeit kies ik |^D1 ONDERZET^GEL/^ ^J^KSERVET Postzegel is niet nodig ais u op de envelop schrijft: DE ROTTERDAMMER, ANTWOORDNUMMER 364, ROTTERDAM BEJAARDEN i^iÉÊBSBtÊè&s-II VERDIENEN SORTEËRPROEVEN Fabrieksfouien uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. Elk horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vlbrog rap h BIJ voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge- i makers. 1 NA UW AANKOOP Ook na Uv» aankoop blijven wij Bijzonderegarantiaennazorgvoor belangstelling voor Uw horloge I een lang leven van Uw horiog9. koesteren, hiertoe in staatgesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuuruitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM 0E ROTTERDAMMER Pagina 3 sisöfi \*t De Rotterdamse waterautoriteiten maken zich overigens met zo druk over de gif vlek m de Rijn. Het spaarbekken aan de Berenplaat bevat zeveneneenhalf miljoen kubieke me ter water. Dat is genoeg voor drie en een halve week normale consumptie. Vier jaar geleden zou de situatie veel erger zijn geweest. Ir. Knoppert memoreerde de zoutwaterinvasie uit die periode. Toen beschikte de ge meente alleen nog over het bedrijf aan 'de Honingerdijk. Een andere gunstige bijkomstigheid is de hoge, waterstand, waardoor de kwaliteit van het Rijnwater momenteel vrij goed is. De normale verontreiniging van de Rijn is al over de rode streep door de afvoer van huishoudvuil (er wonen 40 miljoen mensen m het stroomge bied van de Rijn) en industrieafval. Omdat de kans op calamitaten zo groot is, legt de gemeente buffer voorraden aan. Deze worden nog gro ter als de Biesbosch als spaarbekken m gebruik wordt genomen. Zodra een bericht van ernstige waterverontrei niging binnenkomt, kan men dan overschakelen op water uit de spaar bekkens. Over de huidige vergiftiging is ir. Knoppert niet pessimistisch. „De af voer gaat zo snel dat die vlek over een paar dagen verdwenen is. Rotter dam is al min of meer gewend aan waterverontreinigingen. Vorige week was er een kalkzeepvervuiling in Bingen en kort geleden een brandend schip met chemicaliën in het Rotter damse havengebied." Over de internationale samenwer king bij faterverontremigingen is ir. Kleppert minder te spreken. „Dat is een slepende zaak. Als men m een commissie overeenstemming heeft bereikt, moet de zaak nog econo misch en politiek worden bekeken. Ook de internationale schadeclaimre- gelmg is moeilijk in de praktijk te brengen. Men kan zich ai vrij spoe dig op overmacht beroepen". Dinsdagavond vanaf zes uur werd het verboden in Hoek van Holland te baden. Hoewel er nog geen enkele vorm van vergiftiging was bespeurd, besloot men (het zekere voor het on zekere te nemen. In vier talen werden bij alle toe gangen naar het strand borden met aanplakbiljetten geplaatst. Tot dinsdagavond zeer laat heeft een jeep van het recreatieoord langs het strand gepatrouilleerd om overtre ders van het verbod te waarschuwen en uit het water te halen. Inmiddels is de waarschuwing voor Hoek van Holland weer opgeheven. De endosulvan, die de gifverschijnse len in het Rijnwater veroorzaakt, le vert geen gevaar bij huidcontact op alg ze is verdund. De strandexploitanien kunnen het weekend nu weer met optimisme te gemoet zien. Als het strand geruime zouden de exploitanten een financiële strop hebben geleden. Zaterdag be ginnen immers de vakanties en daar mee de grote trek naar het strand. voor u.. als u 'n 1 t, naam* straat e plaats' v- betaalt: per kwartaal O per maand Mijn naam straat: met antieke auto's onderzettegel artistieke handdrukdekservet Het z.g. initieelwoningwetbouw- contingent is met 200 verhoogd tot 2514. Verder mogen er nog 100 z.g. grote elementen woningen worden ge bouwd, indien althans naar het. oor deel van de minister een aantrekkelij ke prijs wordt geboden. Behalve de grote elementen huizen zijn er dan nog 35 woningen te verdelen. Van die 35 krijgt barendrecht er 16, a Is bejaardenwoningen, maar de contmgentswaarde is slechts acht Krimpen a.d. IJssel krijgt acht wo ningen, Oostvoome zes, waarvan de contingeniswaarde één bedraagt, voor een z.g. bouwstroomcontmgent. Poortugaal knigt 19 huizen. Bij elkaar is dit één meer dan toe gestaan, maar een wijziging m een plan van Oudenhoorn levert dat ene huis op. bovendien wordt een plan van 108 eengezinshuizen in Hellevoet- sluis, waarvoor dit jaar contingent was toegestaan door een woning bouwcorporatie in premiehuur wor den gebouwd en vervangen worden door een plan van 119 keuzeworun- gen, die 107 huizen contingent kos ten. Een aantal plannen m de woning bouwsector, waarvoor contingent is toegestaan moeten voorlopig als du bieus worden aangemerkt, het gaat om 194 Muwi-huizen voor Maassluis, om 700 eengezinshuizen in Rotter dam - Ommoord, waarvan er 67 over blijven, om 62 huizen voor minder validen m Rotterdam - Zuidwijk en een experimenteel plan in Schiedam van 200 huizen. Totaal 457. Vervangende plannen, die ook kun nen uitvallen, moeten worden aange wezen. Zo is er m Abbenbroek een plan van vier bejaardenwoningen, contingentswaarde twee. Capelle heeft 168 ERA-huizen m petto, con tmgentswaarde 134 Heenvliet heeft 12 bouwstroomhuizen, contmgents waarde 10 in petto Voor Hellevoetsluis wordt een aan vulling van 32 in reserve gehouden om het plan van 200 Elementumwo- ningen af te ronden; verder 192 meer gezinswoningen m gietbouwsysteem. Krimpen heeft 33 woningwethuizen in reserve, Maassluis twee Muwiblok- ken, totaal 246 woningen. Voor Rboon een deel van een groter pro- jekt, dit jaar 30. Voor Ridderkerk aanvulling van het plan Bolnes-Zuid, 60 eengezins huizen. Rotterdam aanvulling contin gent voor Elementumbouw in De Hoek van 120 tot 170. Voor Vlaardin- gen de tweede helft van 240 wonin gen en voor Zwartewaal 30 bejaar denwoningen, contingentswaarde 15. Totaal 950. De z.g corporatiebouw met ge meentelijke garantie (premiehuur) had een initieel contingent van 645 tot nu tot 820 is verhoogd. Daarvan is al over de gemeenten verdeeld een totaal van 602 woningen. Al deze plannen, behalve één voor Rotterdam - Pendrecht, zijn goedgekeurd. Er zijn nu nog 218 woningen te verdelen. De verdeling van de re serve ziet er zo uit: Hellevoetsluis 108 eengezinshuizen, Krimpen 33 keu zewoningen, contingentswaarde 57, to taal 219. Het is nog niet te voorzien welke van de nJannen in deze sektor als dubieus moeten worden beschouwd. Als er moeilijkheden zijn liggen die ROTTERDAM Ondanks enige tegen werkende factoren, voornamelijk betrek king hebbende op de afzet in het buiten land, heeft de totaal-omzet van de groep van bedrijven van de Koninklijke Lak, vernis- en Verffabriek Molyn en Co. N V zich. in stijgende lijn ontwikkeld, aldus het jaarverslag over 1968, Blijkens de verlies- en winstrekening daalde het voordelig saldo uit bedrijf tot 0.61 min. (v j 0.72 min Aan Interest en dividend van deelnemingen werd ontvan gen ƒ0,54 min, Cf0,44 min.). Voorgesteld wordt zoals bekend, eert dividend van 17</i procent, waarvan desgewenst tien procent in aandelen (v.j. 15 pet, waarvan tien pet. in aandelen) BlUkens de geconsolideerde verlies- en winstrekening bedroeg het voordelig saldo uit het bedrijf f 1,32 min. Cv.j. 1.33 min en het voordelig saldo 0,41 min. 0,34 min De gang van zaken in het nieuwe boekjaar geeft de directie vertrouwen het jaar 1969 met een goed resultaat te kunnen afsluiten Dientengevolge acht men het verantwoord, de hogere winst over 1068 niet alleen tot uitdrukking te brengen ln een verhoging van het dividend, maar daarvan, evenals vorig laar, desgewenst weer tien pet ln aandelen uit te keren. De produktiebedrijven hebben elk voor zich bijgedragen tot het gestegen netto resultaat Dit ligt twintig pet. hoger dan van het vorig jaar De kostenstijging kon volledig worden opgevangen. Aan de scherpe concurrentie in blniien- en buiten land kon het hoofd worden geboden De Antilliaanse Verffabriek, waarin Molyn een mmderheidsparticipatle heeft, had eveneens een gunstig jaar. Voor 1960 wordt een verdere omzetstijging verwacht. I g plaats: DEN HAaüï Volgens het verslag over 1968 van de N V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij werd e enhoeveelheld van. 16,7 min. ton olie naar Duitsland verpompt, een. stijging van Iets meer dan dertien pet. tegenover 1967. De oospronkelijke begroting voor de ruwe olie-leidmg werd overschreden en dc totale kosten kunnen nu op 139 min. worden gesteld. De hogere uitgaven werden veroorzaakt door onvoorziene omstandig heden. Inzake de produktenleidlng wordt verwacht dat de totale kosten binnen de oorspronkelijke begroting van ƒ4,5 min. zullen blijven. Evenals in voorgaande jaren zijn geen voorzieningen getroffen voor Nederlandse belastingen, over de winst: dit in verband met de investeringsaftrek die de vennoot schap geniet Voor Duitse belastingen zijn in de jaarrekening wel voorzieningen ge troffen. voornamelijk in het financiële vlak. Dit betreft allereerst de 10 procent, die de bouwverenigingen contant moeten kunnen opbrengen. Daar naast kan de prijs en de hoge rente stand een rol spelen, waardoor het maximale rendement van 8,9 pet. der stichtingskosten gaat overschrijden. Als vervangend reserveplan is aan gewezen een plan van Capelle van 147 Muwi-womngen te bouwen door de Womngbouwstichting Capelle. Eventueel kan daarmee dit jaar wor den begonnen als er contingent vrij komt. Rijnmond zegde toe het ontbre kende contingent vrijkomt- Rijnmond zegde toe het ontbrekende contingent per 1 januari 1970 te verlenen. Voor de 380 bejaardenwoningen is de verdeling: Capelle 51, Hellevoet sluis 36, Poortugaal 16, Ridderkerk 63, Rotterdam 36, Schiedam 68, Vlaar- dmgen 134, totaal 404. Hiervan wer den de 35 van Ridderkerk en de 36 van Rotterdam al goedgekeurd. Een overschot aan contingent bij de cor poratiebouw kan ook voor de bejaar- denwoningenprojekten worden ge bouwd. Het is nog niet bekend welke plan nen dubieus zijn. Als vervangende reservepiannen gelden de volgende: Krimpen 80, Rotterdam 250, Spijke- msse 32, totaal 362. In overleg met de provincie wordt getracht binnen het raam van het toegestane contin gent nog dit jaar te komen tot uitvoe ring der plannen van Vlaardingen, Rotterdam en zo mogelijk Krimpen. Rijnmond zegde toe dat het ontbre kende contingent per 1 januari 1970 wordt verleend. A Mf, X "V 4*"vf Vvt (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM e=* De Rotterdamse politie staat voor een raadsel wat be treft de verdwijning van een jonge Belg, de 17-jarige Marcel de W„ die dinsdagavond, terwijl hij met een gestolen auto op de Parkkade reed, werd klem gereden en daarna in de Nïeajwe Maas sprong. Tot dusver is aan dat de jongen, die bekend staat als een goede zwemmer, is verdron ken. Marcel de W. is ontvlucht uit een gevangenis in de buurt van Leu- De vreemde zaak begon, dinsdag avond in Papendrecht. Daar werd een snel rijdende auto met een Bel gisch nummerbord gesignaleerd. La ter bleek dat de wagen naar het sportpark Slobbengors was gereden en dat de bestuurder had ingebroken in een geparkeerd-staande auto. Hij had wat gereedschap en papieren De jongen tankte daarna bij een servicestation in de Westpolder, waar hem voor 25 gulden benzine werd verstrekt. Toen het op betalen aan kwam, reed hij snel weg. Personeel van het station wist hem echter te achterhalen. Toen Marcel de W. met inschakeling van de politie werd be dreigd, nam bij de vlucht. De auto werd naar het servicestation meege nomen en de politie maakte hem on klaar, omdat men vermoedde dat de jongen 's nachts zou terugkomen om de -wagen te halen. Hij kwam inderdaad terug; omstreeks 1 uur werd de politie op de hoogte gesteld dat er in een ander servicestation was ingebroken, waar- Op de Maasboulevard zag een sur veillancewagen de auto met grote snelheid rijden. Op de Oostmoien- werf werd een stopteken genegeerd. Op de Parkkade sprong De W. (zoals later bleek) uit de auto het water in. De auto, waarin nog drie Italianen zaten, reed door. De politiewagen kon, door de auto weg te drukken, voorkomen dat hij het water inreed. De Italianen (de Jos-werkman C. S„ de kelner G. F. en G. M., zonder beroep, allen 19 jaar) werden in be waring gesteld. Met het oog op de watervergifti- (Van een onzer verslaggeefsters! ROTTERDAM De verdachte, de 28-jarige chauffeur Anton P. X uit Gouda, ontkende hardnekkig. Offi cier van justitie ntr. A. G. van der Spek was gisteren van mening met eenz ware jongen te doen te hebben. De i&adsman bestreed het requisitoir van de officier, die in de aanwijzin gen die tegen de chauffeur pleitten, de bewijskracht vond dat het deze man zou zijn geweest die een In braak in een cash-and-carry-bedrijf in Gouda door de komst van de politie - niet kon afmaken. De brandkast van het bedrijf werd klaar voor vervoer op een insteekwagentje bij een geopende deur, in de nacht van 5 op 6 april, aangetroffen. De rechtbank heeft een week de tijd om de aanwijzingen te bestu deren. In elk geval werd het verzoek van de officier tot onmiddellijke ge vangenneming van de verdachte, afgewezen De lezing van de verdachte moet worden afgewogen tegen de aanwij zingen, die politiespeurwerk tegen Anton P. J. opleverde. Daarnaast is er een getuigeverklaring, die de echtgenote van Anton onder ede af legde bij de politie. Tijdens de recht zitting benep hij zich op het verscho ningsrecht; zij is niet verplicht ver klaringen af te leggen, die tegen haar man kunnen getuigen. Aanvankelijk was zij gearresteerd als medever dachte. Het echtpaar werd in de buurt van het cash-and-carry-bedrijf aan getroffen toen de politie arriveerde na door een buurtbewoner attent te zijn gemaakt op de herrie die in her holst van de nacht in het bedrijf werd gemaakt Anton zeif beweert 's avonds te zjjn opgebeld met de mededeling dat er geld voor hem viel te verdienen ais hij met zjjn bestelauto naar het bewuste bedrijf zou komen. Volgens hem hoefde dit telefoontje niet te betekenen dat er een luchtje aan de zaak zat. „Ik knap als zoon van een expediteur wel meer klusjes op", legde hij uit. Zijn vrouw zo zei hij wilde persé mee, toen hij aanstalten maakte om tev ertrekken. Bij het bedujf aangekomen, het hij zijn vrouw ach ter in de struiken die daar in de buurt staan. Uit de politieverklaring blijkt dat Anton tegen zijn vrouw heeft gezzegd het wel plezierig te vinden als er iemand buiten op hem wachtte. Hier uit leidt de officier af dat er dan ook iemand binnen moet zijn geweest Anton ontkent ook maar één voet over de drempel te hebben gezet. „Ik heb alleen maar gezocht naar de mensen die mij hebben opgebeld", was zijn lezing. Dat er binnen hard is gewerktfstaat vast. Een brandkast versjouwen is geen peuleschilletje, zo als ook de raadsman, mr. A. Blussé van Oud-Alblas, naar voren bracht. Deze bestreed de mogelijkheid dat één man dat kan volbrengen; vooral als de loodzare kast tegen de muur is geplaatst. Dan moet er met her culische kracht worden gekanteld om hem op een wagentje te krijgen. Ook aan de sorteerproeven die de politie met honden heeft genomen, hechtte de raadsman geen waarde. Twee proeven, op twee achtereen volgende dagen mislukten, op de der de dag volgde een hond die aan plankjes had geroken die de brand kast op het wagentje hield geklemd, het spoor naar de auto van Anton. „De plankjes zjjn echter op het spoor van de verdachte neergelegd, niet op de originele plaats", bracht mr. Blus sé in zjjn pleidooi naar voren. Dan heeft de politie in de auto van Anton verfschilfertjes aangetroffen, die overeenstemden met de verf waarmee het insteekwagentje is ge kleurd. De verf combinatie komt va ker voor. „En wie toewijst dat het wagentje in de auto heeft gestaan?" vroeg de raadsman. „De verdachte heeft de auto slechts enkele maanden in gebruik. Vóór hem zijn er vele anderen geweest" Ook de echtgenote ontkende al in eerste instantie iets van zo'n karretje te hebben gezien- De officier, die twee jaar onvoor waardelijk eiste, wilde zijn standpunt niet herzien. Ook het optilletn van de brandkast was voor de verdachte volgens hem geen onmogelijke zaak. „Het is een ijzersterke jongen, die al eerder zijn kracht heeft bewezen door uit de Haagse gevangenis te vlchten nadat hij de tralies had verbroken." De raadsman repliceerde dat een kind hiertoe ook in staat is, als het maar beschikt over. een ijzervrijltje. Bovendien is niet bekend hoe Anton toen zijn ontsnapping bewerkte. De officier vond echter de getuigen verklaringen over de lichaamskracht, het feit dat Anton zjjn vrouw sokken lietaantrekken over haar hlokhak- kern (die teveel herrie zouden ma ken), vooral het feit dat hjj in de buurt werd aangetroffen door de po litie, de verfsporen en de derde posi tieve sorteerproef met de speurhon den, hjj elkaar wel voldoende. ROTTERDAM De 55-jarige hoofdoperator E. Th. van Santen is dinsdagavond bij een bedrijfsongeval op het terrein van de Chevron Raffi naderij te Rotterdam om het leven gekomen. De man viel door nog onbekende oorzaak van de omloop van een ketel. Hij stortte zeven meter naar beneden en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij was op slag dood. 3X |VOOR UW AANKOOP j afgeregeld. r w eo van Ierland (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Eén jaar gevange nisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk, eiste de of ficier van justitie, mr. A. Niessen dinsdag tegen de 18-jarige bijrijder Cor B. uit Bleiswijk, die hij als „een gevaarlijk jongetje" kwalificeerde. Gevaarlijk, omdat hij op 28 maart in Bleiswijk een inbraak pleegde met een hamer op zak, die hij danig han teerde toen hij op de plaats van de inbraak door een. 16-jarig meisje werd aangetroffen. Hij sloeg haar net zo lang op het hoofd tot zij bewuste loos op de grond viel. „Wonder boven wonder is het meisje er goed afgekomen", stelde de officier, die het niet eens was met de conclusie van een over de jongen uit gebracht psychiatrisch rapport. Hier in werd gezegd, dat de bijrijder in een paniekreactie moet hebben ge handeld, toen hij tijdens de eerste inbraak van zijn leven werd betrapt. Het doel van de inbraak was, op deze manier aan geld te komen om een oude schuld die hij bij een fietsenmaker had, te kunnen vereffe nen Het ging om een bedrag van. achttien gulden, dat hij niet eens te pakken kreeg. Na heel het huis te hebben doorzocht, bedroeg de buit precies twee gulden. De Taadsman sloot zich aan bij het psychiatrisch rapport, dat de jongen niet als iemand met misdadige aanleg voorstelt. De jongen leeft in een sterk gelovig gezin voortdurend onder spanningen. Die spanningen moeten er ook de oorzaak van zijn, dat de verdachte bij de politie als een lastige knaap bekend staat. De vraag waarom hij bij zijn in braak met een hamer was gewapend, bleef tijdens de zitting onbeant woord. Mr. Niessen was van mening dat Cor deze had meegenomen om iedereen die zijn plannen zou willen dwarsbomen, neer te slaan. De jon gen zelf hield vol, dat hij altijd een hamer op zak heeft om er de kapotte uitlaat van zijn brommer mee te kunnen bewerken. De rechtbank zal over een week uitspraak doen. T~\E gestolen auto op de Parkkade, *- die na een achtervolging klem was gereden bij de Maastunnel ingang voor langzaam verkeer bij een auto en een hoeveelheid rook waren ter waarde van 600 gulden werden gestolen. igmg durfde de politie niet te dreg gen. Tot dusver is de knaap spoor loos. ACHTER de schermen van Diergaarde Bhjdorp waar ik als journalist dan wel eens een kijk je mag nemen gebeurt heel wat. Kleine en -grote zaken, prettige en onprettige dingen. Het verzorgen van honderden dieren brengt veel werk met zich en vereist bijzonder veel toewijding. Diereninspeeteur Van Doom en zijn oppassers hebben een drukke, moeilijke, maar boeien de taak. Ook dierenarts Joh. C. Pe ters heeft vaak zij'n handen vol roet de vele soorten dieren. Een vervelende en trieste kwestie die enkele maanden geleden in Blij- dorp gespeeld heeft, wil ik u niet onthouden. Het ging om de okapi's, die prachtig bruingekleurde dieren uit de Kongolese oerwouden. Trou we bezoekers van de diergaarde hebben misschien gemerkt dat de dieren tussen november vorig jaar en maart van dit jaar niet buiten te zien waren. Daar was een reden toe. ZONDAGOCHTEND 25 novem ber namelijk bleken de vier vol wassen dieren en het op 17 novem ber geboren kalfje (zie foto) ernstig verdacht te zijn van pokken".'. ,Dit vermoeden werd in het Rijksinsti tuut voor de Volksgezondheid?-be vestigd. Deze „pokken" zijn niet eender als de gevreesde menselijke pokken. Er bestaan namelijk vele verwante potokenvirussen bij allerlei diersoor ten, die soms een zeer verschillend ziektebeeld geven. Door de onbe kendheid van pokken bij okapi's viel er weinig te voorspellen van de afloop. Het bleek in dit geval dat de smetstof er een was die bij het rund bekend staat als een veroorzaker van vrij onschuldige puisten. Die zijn wel lastig, maar niet gevaarlijk. Toch zijn twee okapi's ernstig ziek geweest en is het kalf, ondanks de voortreffelijke verpleging door de oppasser, tenslotte gestorven. Er waren strenge hygiënische maatregelen getroffen. Eén oppasser had de verzorging; hij mocht zélfs niet :n de kantine van de diergaarde komen. Het vuile stro werd direct verbrand en het pad voor de stal deur belegd met zakken die voort-, durend werden gedrenkt in loog, dat het virus vrijwel onmiddellijk doodt. Verder kwam niemand, be halve de dierenarts, in de stal. Na een maand ongeveer genazen de pokken op de huid en de tong van de volwassen dieren. Maar ze werden eerst vrijgegeven nadat alle korstjes waren afgevallen. Het kalfje Epulu - (genoemd naar het vroegere vangstation in de Kon go) een zeer sterk diertje kon na korte tijd echter niet meer zui gen bij de moeder, als gevolg van pokken in en om de mond. Met ein deloos geduld wist de oppasser wat melk en extra voedingsstoffen naar binnen te krijgen, zodat het dier toch niet erg vermagerde. Toen na drie weken de tempera tuur gedaald was en de pokken reeds begonnen te genezen, trad on verwacht een verslechtering op, die binnen een dag tot de dood leidde. Bij de sectie bleek er als complicatie een leverontsteking bij te zijn geko men. Een zware slag, vooral voor de oppasser, die het diertje al die tijd, dag en nacht had verpleegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1