Nu ook bespreekbureau VVV-kantoor kampt met rnjpend mi] ipt Ltegebrek BONT BUITEN KANS m Geslaagden, geslaagden Fontein op Liesveld nu een bloembak Brandbrief5 wielerclub zet leden aan 'f werk AGENDA Jeugdgemeenteraad zoekt naar nieuwe wegen Seasafionele aanbieding PHIUPS REGELBARE SNELLE GROEI ZEELAND WORDT TOEGEJUICHT Plan verhuizing m Schiedam in '70 \Visbank is niet dé oplossing van probleem Catechetenschool verwacht veel van nieuwe cursus Activiteit op wielerbaan Drie man gewond bij ontploffing HAARDR006KAP boogaard V erk eersbrigadier tj es namen afscheid - Tweetal gearresteerd na inbraken B. en W. van IF dam: Raad Maassluis Van de Hoek tot Viaardingfen SCHIEDAM BEKENDMAKING 2 A Een droom-colietfie zomer- bont tegen hartveroverende prijzen, Kom kijken, Mezen, passen. Een feestelijke er-" rating. Heel -voordelig om mi bont te kopen. i VLAARDINGEN Het bu reau voor sociaal toerisme en VW, gehuisvest in het pand aan de Westhavenkade 12, heeft te kampen met een ernstig gebrek aan ruimte, „Dit probleem vraagt om een spoedige oplossing. Da gelijks wordt ondervonden dat de huidige kantoorruimte om di verse redenen te klein is", aldus het jaarverslag van het bureau over 1968. HET NATIONAAL NEDERLANDS CIRCUS Lifnham Si Botterdam "-'ïëiN' -r H.15 SCHIEDAM „Hier is sprake van. een communicatiestoornis, maar de brief heeft wel geholpen." Aan het woord is de.heer J. van der Kraan, sinds korte tijd waarnemend voorzitter van de Stichting Wielerbaan Schiedam. De brief waar de heer Van der Kraan op doelde was een „brandbrief" van het bestuur van de rennersclub Schiedam aan de leden. Deze brief was van de eerste tot en met de laatste zin gespierde taal. Hierin werd gedreigd dat het hestuur zou aftreden Indien de leden niet meer aan zelfwerkzaamheid bij de aanleg van de wieler baan ging doen.' VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks SeSIiïEWA»! Vandaag en dagelijks Bevoegdheid OM RAZEND TE WORDEN HET KLAGEN WORDT GEZANG AART PONTIER, Boekverkoper Sm. Havenstraat 3. Tel. 010—344304. snTTERPAiMMER Pagina 5 DONDERDAG 26 JUNI 1969 Hl ZONDER „HAAR"-PROBLEMEf» GAAH ZWEMMEN 11 H,t dez« PHIUPS DROOGKAP Inklapbaar. (ook om raad» mum). r«9«iba<ir, vermogen MS «att du* kort* droogtijd, UW HM3 WEER SNEL KEURIG IM gf/HS, En At voor nog gèm Af» voor «Iflcht#: a95 Sehiadamieweg 41 Van Hogendorploan 33 Vlaardingen. SCHIEDAM Het bestuur van de vW Schiedam hoopt het kantoor nn deze vereniging, nu nog' ge vestigd in het houten huisje aan de ïtilnlaan in 1970 te kunnen onderb leven in het Proveniershuis. Dit salt te lezen in het jaarverslag dat listsren Is verschenen. Aan de balie van. het VW kantoor werden an 1968 meer inlichtingen verstrekt dan in 1967. Het verheu gende hierbij is dat niet alleen Schie dammers de weg naar de VW weten te vinden, ook het aantal buiten landse klanten neemt toe. Ondanks dit feit is het VW bestuur ervan overtuigd dat de grens ,an de mogelijkheden ten aanzien van verzoeken om inlichtingen nog lang niet is bereikt. De grote handi- tsp is echter het gebruik aan bureau- nnmte, waardoor het documentatie materiaal niet volledig kan zijn. Het bestuur heeft verder de indruk dat het dagtoerisme naar Schiedam met onbevredigdnd is geweest. Bij zoader in trek zijn de folders waarin te wandeling door Schiedam Is beschreven en die van „Schiedam stad der molens". Deze folders moe ten beiden worden herdrukt. I Van een onzer verslaggevers Het bezoek neemt elk jaar toe en de aktiviteiten breiden zich uit. Vol gens het jaarverslag wordt het steeds moeilijker al bet verkoop- en infor matiemateriaal uit te stallen. Daar komt nog bij dat het opbergen van de naslagwerken, en vooral ïn hel voorjaar en hoogseizoen het opbergen van de voorraad, een sleeds groter probleem wordt. Ruimte voor het intussen behoor lijk gegroeide archief ontbreekt ge heel. De balie is te klein om meer personen tegelijk te helpen. Een ruimte om mensen te ontvangen en. rustig te praten ontbreekt. Het is ook onmogelijk rustig en geconcentreerd te werken, daar alles opeengepakt is in een te kleine ruimte. Het jaarverslag vervolgt: „Het bie den van nog meer service wordt vol komen geblokkeerd. De uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden wordt door dit alles zodanig beïnvloed, dat deze veel meer tijd vergen, dan bij een ruimere accom modatie het geval zou zijn. De enige oplossing om de voortzetting te sti muleren is een spoedige verhuizing naar een aanzienlijk grotere ruimte." Twee jaar geleden stond nagenoeg vast, dat het bureau naar de Visbank zou verhuizen. Ook het vorig jaar door de gemeenteraad aanvaarde cul turele rapport spreekt zich hiervoor uit De exposities zouden namelijk verhnizen naar het pand Westhaven kade 45 en het daar gevestigde visse rijmuseum gaat, zoals besloten, naar het voormalige belastingkantoor. Wegens allerlei noodzakelijke ver bouwingen zal het nog wel een jaar of twee duren, voordat alle verhui- j zingen mogelijk zijn. Het ziet ernaar uit dat de Visbank tegen die tijd i geen oplossing meer kan bieden, om- j dat dan ook dit gebouwtje te klein j zal zijn voor het steeds groeiende WV-kantoor. Gedacht is aan een van -de winkels onder het Liesveldvi- aduct, maar dit schijnt een te kostba- i re geschiedenis te worden. Voorlopig is dus nog geen pasklare oplossing van het ruimteprobleem in zicht. Hoe dan ook, het bureau voorziet ;n een belangrijke behoefte. Vergele ken met 1967 is het aantal personen dat gebruik maakte van de diensten van het kantoor, toegenomen met 43 procent. In totaal werden vorig jaar ruim 9000 mensen aan de balie, tele fonisch en schriftelijk van informatie voorzien. Verreweg het grootste ge deelte (81 procent) kwam aan de ba lie, 18 procent werd telefonisch te woord gestaan en 1 procent ontving schriftelijk informatie. Van het totaal aantal bezoekers kwam 93 procent uit Vlaardingen of naaste omgeving, 5,5 procent uit ove rig Nederland en 1,5 procent uit het buitenland, waarbij de Engelsen het best vertegenwoordigd waren. De belangrijkste nieuwe aktiviteit van vorig jaar was het zogenaamde zeggen dat het bureau fungeert ah bespreekbureau voor culturele evene menten in vele plaatsen in Neder- iand. Aan het WV-kantoor kan men kaarten reserveren voor voorstellin gen in bijvoorbeeld Amsterdam, Arn hem, Breda, Rotterdam, Den Haag, Hilversum en Utrecht Tegen beta ling aan de balie wordt een cheque verstrekt, die op de avond van de voorstelling aan dc kassa van het be treffende theater ingewisseld moet worden tegen plaatsbewijzen. De reservermgskosten bedragen vijftig cent per persoon. Men heeft het er graag voor over, omdat geen extra reis naar Rotterdam of elders behoeft te worden gemaakt met het risico voor niets te komen omdat -de plaatsen al uitverkocht zijn Ook hoeft men niet meer uren in de rij te staan of vroeg aanwezig te zijn om bijvoorbeeld telefonisoh gereserveer de plaatsen af te halen. Aan deze nieuwe aktiviteit is gen bijzondere publiciteit gegeven, omdat dit mogelijk concurrentie voor het Vlaardings Kunstcentrum zou kun nen betekenen Deze vrees is echter ongegrond gebleken, want van de 650 voor toneelvoorstellingen in Rotter dam. Dit betroffen allemaal voorstel lingen die niet m Vlaardingen wer den gegeven, zodat van concurrentie aan het VKC, dat uitsluitend toneel- voorstellingen brengt, geen sprake is komt op donderdag 26 juni naar Krimpen aan den Usse! aan parkeerterrein Köekoeklaan. Voorstellingen om 4.15 uur en 18,00 uur. ROTTERDAM In september be- 'gint weer de nieuwe cursus aan de Rotterdamse Catechetenschool. a het volgen van deze tweejarige cur sus is men beter toegerust voor zon dagschool- of jeugdwerk, huisbeozek en gesprekskringen. Ook voor kerke- raadsleden kan het een stimulans bij hun werk betekenen. Een Mulo-diplo ma is niet vereist voor het volgen van deze cursus. De eigenlijke cursus, die opleidt voor de functie van catecheet, duurt vier jaar. Na te zijn geslaagd kan men onmiddellijk ais fulltime werker geplaatst worden m het pastorale werk en het bijbelonderricht op de openbare schalen. De kosten van de cursussen, die op maandag- en vrijdagavond worden gehouden, bedragen vijftien gulden per maand. Men kan zich schriftelijk aanmelden - bij de Catechetenschool, Kerkekantoor de Nieuwpoort, Grote kerkplein 3 in Rotterdam. MAASSLUIS In de kantine van Key en Kramer is de jaarlijkse afscheidsavond voor de verkeerebri- gadiertjes gehouden. De hoofdinspecteur van politie, de heer J. de Jongh, dankte de 98 jon gens en meisjes, die in het afgelopen schooljaar trouw hun dienst hadden gedaan- op de vier oversteekplaatsen. Ook zrwaaide hij iof toe aan de da- mesverkeersbrigadiers, die „werk zaam" waren geweest op de West- landseweg. Ter herinnering kregen allen een oorkonde. Verder sprak de hoofd inspecteur een hartelijk woord van Welkom tot de nieuwe verkeersbriga- diers, die na de zomervakantie in dienst komen. Ook voerde de secreta ris van het Verbond voor Veilig Ver keer, de heer Stoker, het woord. In het afgelopen jaar hebben de jongelui een opstel gemaakt over het bezoek aan het politiebureau. Prijswinnaars waren Lenie "Ouwen- dijk en Johan de Zwart van de Groen van Prinsterersehool, Henny Boon en Eliy Ruysbroek van de Prins Bernhardschool, Hanneke van 't Wout en Paui v. d. Velden van de dr. Kuijperschool, Ans v. d. Lely en Gen- da Meyer van de De Visserschool, Annemarie Kopersberg en Nico Holstem van de St. Antoniusschool en Kees den Hartogh en Joske van de Ende van de Kon. Wilhelmi- naschool. VLAARDINGEN Geslaa-d aan de Kweekschool voor Kleuterleidsters te Vlaardingen voor de A-afcfs (Kleuter leidster) de volgende personen: de dames G. F. Bénard, B. J. v. d. Berg. H. Boersma, A. H. van Henc, J. B. de Jong, N. A. m. Nljsen, a. a. M. van seta. a. r. Thomas, E. Schaal, s. M. Schipper, vlaar dingen: E A. Breugen. I. c. Drenth, C. Hoogerboord, j. E. l. de Joeg, M, Ka- iisvaart, M F J, Knaap. G. van der Kruyt, Schiedam; S. C. den Engelse, O. van der Leek. R. N. de Haan, M. Malssan, J. H. Verschuur, W, B. van der Wilk, Rotterdam; W. M, Blanken, H. A, v. d. Ham, J. Mosterd, Maasland; M. P, de Groot, G. E. v. d. Houwen, G. J. Rijke, M. Westeiri. Maassluis; A. P, van Hofwegen. L. M. Stolk. J. J, Kijkhoek, De Lier; A. H, van der Velde, J. M. du Pon-de Waard, Rozenburg; A. J. van Seters. Melissant; O, C. Bom, Oodtgenspla&t: M. A. van der Torre, Berkel en Rodennjs. Voor het theoretisch gedeelte slaagden de volgende kanditatea: de dames W. G. J, Hufcmans, E. Moerkerken, Vlaardingen; W, P. Brinkman, Rotterdam Sehiehroek; H. W. Tanis. Maassluis; M. van Zwol. Rozen burg; M. Th. van Hedjclngen, Hoogvliet; A. M. v, d. Torre, Berkel en Rodenrijs, en J tn 't Void, Oottgensplaat VLAARDINGEN Alle eindexa menkandidaten van de MMS van de scholengemeenschap „Groen van Pnnsterer" zijn geslaagd voor hun diploma. De namen zijn: M. L. Bar- ten, C. Benard, D. Bokma, C. Boos ter, I. Borst, G van Cranenburgh, M. j van Dnel, M Goedknecht, T. van Haastert, D. Harkes. M. Harmsen, M. Hoogendorp, N. Meerman, A. Moor- lag, P. van Nieuwenburg, A Ooster- hoff, S. Pol, J, Rooodenburg, J. Smit, D. Strookappe. M van Toom, M. j Verschoor, A. van Aalst, A. den Bes ten. M. Brijs, M. Doelman, S. Don, A'. Dijkshoorn, E Dijkshoorn, C. Groene- veid, M. de Jong. A. Kerkhof, M. Kolk, L. Koornneef, J. Kramer, M. Molenaar, A Mooij. A. Noordam, A van Oudheusden, S. van Oudheus- den, M. Poort. A, Pop, W. Toxopeus, W Tuk, M Valkenier en D van Viiet. VLAARDINGEN Onderstaande leerlin gen behaalden op de Chr. Huishoud- en industrieschool het diploma van de primaire opleiding. J. R. J. M. Bomgaars, j. J. v. Buuren, G. v. Geldem, J Groenendijk, A v. Heest, j. '-V. -"k,»"" J k -- - S-/-V Men ging zelfs nog verder. Indien Het schrijven geen resultaat had, zou Ben de gemeente verzoeken de grond :weer te egaliseren. Dertig jaar strijd w een wielerbaan was dan voor iets geweest Nu ging deze brief uit van het be- puur van de wielerclub, niet van bet diehtingsbestuur. De voorzitter van pt bestuur, de heer J. van der Kraan, jtevens lid van de gemeentelijke sportraad, was van deze brief hele maal niet op de hoogte en stelt zich tol ook niet achter. Hoewel de soep nooit zo heet wordt [Segeten als ze wordt opgediend, had j<te brief maandagavond al resultaat 8mm 16 mensen waren op de baan te gymden om er te werken. De wieler- |eaan wordt in het vroege najaar m pbruik genomen. I Over de vraag waarom de leden irin r.e. Schiedam aanvankelijk, zo rjw reageerden op het verzoek om ••«(werkzaamheid lopen de meningen pateen. Er is een groep die zegt dat Ijwfeaamheid aan de baan de con- i«me schaadt, maar een andere groep fPïfekt dit weer tegen. ^Tenslotte is er ook nog een ge- pKelte die beweert dat de leden geen p1 nebben om te werken aan een ob- M dat tz.t toch gemeente-eigendom Wordt Da verhouding tussen het gemeente pestuur van Schiedam enerzijds en net stichtingsbestuur en het bestuur Van de r.e, Schiedam anderzijds is «>k duidelijk. Da stichting doet alleen dienst als ^arkgemeenschap, de exploitatie van baan komt in handen van de ren nersclub. Daarnaast zal de gemeente fit. wel weer garant moeten keuen voor verliezen, hoewel er al ten krediet is verleend voor de bom. In het stichtingsbestuur is wnd. voor zitter Van der Kraan de vertegen woordiger van de gemeente, terwijl deze instelling nog een tweede lid in dit college kan aanwijzen. De stichting heeft de laatste tijd ook enkele kleinere financiële toe zeggingen gehad. De baten van de stichting bedragen dan momenteel ƒ128.750,—, maar hier moeten alle kosten van worden betaald. In het bestuur van de stichting zit ten twee vertegenwoordigers van de rennersclub. Daarnaast is de heer Van der Kraan, die enkele weken ge leden de heer Breur als voorzitter is opgevolgd, belast met de algemene zaken, terwijl de heer J. Brosse de technische leiding in handen heeft ROTTERDAM Bij een ontploffing van een butagasfles in een tuin huisje van de gemeente-kwekerij aan de Bosdreef hebben drie mensen van ochtend brandwonden in het gezicht opgelopen. De I7-jarige B, "Wetsteen van de Baarschootsekreek was er het ern stigst aan toe; de hoofdbrandwaeht J, Grandia en de onderbrandmeester J. Raap kregen slechts lichte verwon dingen. Na behandeling in het Berg wegziekenhuis konden allen naar huis ROTTERDAM De 24-jarige R. J. W., zonder beroep en de 23-jarige zeeman E. P. K-, beiden uit Rotter dam, zijn dinsdag voor de officier van justitie geleid. W. is m de nacht van zaterdag op zondag aangehouden on der verdenking van inbraak in een kantine aan de Spinozaweg. Tijdens het ondrezoek is bovendien gebleken, dat hij een gehuurde auto in Leeu warden had verkocht en in Amster dam opnieuw een auto had gehuurd. Samen met K. heeft hij ingebroken bij een benzinestation aan de Groene Kruisweg. 9 In de nacht van dinsdag op woensdag is de 35-jarige fabrieks arbeider J. L. K. uit Rotterdam aan gehouden. Hij wordt verdacht van in braak bij een pianohandel aan de Westersingel. Hij is m bewaring ge steld. Dinsdag is aangifte gedaan van inbraak in een zaak aan de Goudse- wagenstraat. Drie elektronische be stuursapparaten voor bodei-vliegtui- gen en boten, een accu en een zend apparaat met ontvanger zijn ont vreemd. De waarde bedraagt onge veer 1500 gulden. VTSSEKIJBERICHT VLAARDINGEN vlaardingen, 2$ juni 'Aanvoer: VL9i) met ï2 kantjes; VL112 13; VL1 5; VL153 17; VL131 19; VL73 30, VL 110 20; VL7 2; VL115 42; VL103 36. Prijzen: kleine maatjes (192—ƒ238; klei ne kleine maatjes ƒ102—ƒ150; grote maat jes 135—138. Stadsgehoorzaal: 'Umavond W, de Zwij ger en Rambrsntirë ulo, 20. handelsavondschool, 19 39. Kamer van Koophandel: diploma-uitrei king chr. detallhandeisschcol, 29. Errnnastraat 71; dienst fierv, gerei, co mité. ds J CAtstmrg. 20. Stadsgehoorzaal: Rosemary's Baby. film 18 jr, 20 VLAARDINGEN De jeugdgemeen- teraad heeft woensdagavond wellicht een van de belangrijkste vergaderin gen gehouden sinds zijn oprichting van vijftien jaar geleden. Na een dis cussie die drie uur duurde was men het er toch wel over eens, dat her structurering gewenst was. Het is de bedoeling van de jeugd raad om binnen enkele weken een rapport gereed te hebben dat dan zal worden aangeboden aan burge- 9 Op de kruising Gordeiveg-Berg- weg-Bergwegbrug werd de 30-jarige mevrouw N. Tomvborst uit de Adriaan van de Doeslaan met haar fiets aangereden door een personen auto. Zij vergat bij het linksafslaan uit te kijken. Met hoofdletsel en schaafwonden aan beide kmeen is zij naar het Bergwegziekenhuis gebracht Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11. tel. 346775. Alarmnummer politie: «.«.44. GG&GD:II 34.44Alarm nummer voor melding lurhtverontreini- GING: 28.26.28. Klachten bezorging: H, Ver- bel}, teL «3345, dagelijks van 13 - 10 uur. Apotheek: Van Hogetvdorp. Van Hogen- dorptaan 129, tel. «.42.33. Apotheek Maassluis: Rijnmond apotheek. Mozartlaan tel. 22® Chr.technische school; Uitreiking diplo ma's 20 ROTTERDAM Een versnelde havenindustriële ontwikkeling in Zeeland wordt toegejuicht. Maar die zal geen invloed hezben op de sug gesties van Plan 2000. Dat zeggen B. en W. in antwoord op vragen die het raadslid mr. L. A. Struik (kath.) ïn april heeft gesteld. Hij had gevraagd naar bepaalde punten van het door het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland uitgebrachte rapport „Agglomeratie en industriële complexen in het Wester Seheldebekken". Er kan, aldus het college, geen ver gelijking van de investeringen wor den gemaakt die gepaard gaan met een versnelde ontwikkeling van de Westerschelde en de investeringen die o.m. zullen voortvloeien uit de ontwikkeling van de Hoeksewaard en. Tlengemeten. Het ETI-rapport bevat namelijfcj geen gegevens over investe ringen en exploitatie-uitkomsten. B, en W, menen dat beide gebieden complementair zijn en dat bloei in het ene deel tevens de ontwikkeling in het andere bevordert. Er zijn naar bun mening in de Delta geen wezen lijke belangentegenstellingen. Van de in het rapport vermelde weigering van de regering wat be treft havenindustriële ontwikkeling in de Hoeksewaard kan nog niet worden gesproken, zeggen B. en W. Bijkantoor „De notterd am me r": Klach ten bezorging: Jh Groneveld. Singel 93, tel, 263538, maandag t/m vrijdag 18.30 - 19 30 en zaterdag J7 - la uur. Redactie Schiedam: R. M. van. Houwelingen, Jtllla- nalaan 84c, Schiedam, tel. 2657. beg. U5586 1st. J56. Alarmnummer voor melding lacht- veroatrelniglng: 26.16.26. Alarmnummer po litie: 25.46.46. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207. tel 25.76 74 MAASSLUIS De gemeenteraad komt dinsdagavond om half acht m openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt o.m. voorstel tot het i aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen voor de bouw en ex ploitatie van een rioolwaterzuiver ingsinstallatie op bet grondgebied van Vlaardingen: het verlenen van. subsidie aan de stichting dienstverle- ningscentrum, en begrotingswijzigin gen meester en wethouders. Men wil perse proberen meer mensen te inte resseren voor hetgeen de jeugdge- meenteraad doet. Wat er tot nu toe werd gedaan was wei leuk, maar men was van mening, dat men steeds minder kwam te weten van en over de plaatselijke bevolking. Wat de bevolking betreft heeft men het in hoofdzaak op de jeugd gemunt. Er zullen dus wegen moeten worden gezocht om de jeugd aari te trekken. Eventueel zullen de scholen worden ingeschakeld. De vraag werd gesteld of men een instituut zou moeten worden zoals de culturele raad of de Raad van Sport en Recreatie. Een vraag waarop geen antwoord kon worden gegeven. Wel bieek duidelijk, dat de jeugd- gemeenteraad In zijn isuidige struc tuur, geen enkele bevoegdheid heeft. Daar wil men vanaf en wel in die vorm, dat men op zijn minst een adviserende stem zou krijgen. Mo menteel kan de jeugdgemeenteraad wel belangrijke besluiten nemen en dat doet hij ook wel, maar omdat het altijd gefingeerde voorstellen zijn, is in feite van belangrijkheid geen spra ke. Het te bewerken arbeidsterrein m de nieuwe structuur wil de jeugdge meenteraad beperken tot bijvoor beeld s'.ect ts een projec*. waaruit dan weer de belangrijkste aspecten zou den kunnen worden gehaald. Aan de hand v,an elders opgedane ervaringen kon worden vastgesteld, dat één pro ject acht maanden kan vergen om het goed uit te werken. Verschillende werkgroepen zulien worden ingesteld die met concrete plannen voor de dag moeten komen. Het bestuur zal zich beperken tot voorbereiding en uitvoering van be sluiten van plenaire vergaderingen, dus niet tot de uitvoering van de organisatorische zaken zoals de com missie in haar plan had voorgesteld. GESLAAGDEN SCHrEnAM Voor het eindexamen van d« Cinr.HulEhoüd- en ïtudusüriesehool te Schiedam sljn de volgende leerlingen (al len uit Schiedam) gestaagd: Primaire opleiding: CBatoker Schiedam, W J Bekkers, K E M Bennlugshod. N Bentem, J M van den Berg, J Bont, E C Boot, J C Rreugcm, J j Broekhuizen, r Crama, Y Flshout. A JE Ferdinandus, J A van Oogh, G Groen, p A Jozlasse, K Kruize, M Kuyl, T van der Maas, T M van Mee te ren, H Mostert, A Mulder, A J Nor der. M G de Nils. H J ran Pelt. 7 O Kebers. C van RIJ nsbergen, T M Schaap, G M Scheepmaker, H van Sehle. H A de Vaal. Asdstente-A opleiding: H Bervoeu, Schiedam. ACH Bouman, P C van den Bout M C van Drie!. A J van der EIJk. M A J vd Heuveï. B van Katwijk, F B Keljser. AEG Kellzer Maasland, B H van der Kolk Schiedam, W C Koster, B de Krult, J Maat, M Oldenburg, Y van Peit, c G van Bossen Vteamiingen, J Schneider Schiedam, M W M Scholten. A J van Selm. H Smal Vlaai-dingen, 3 Sntal, C A van der Struis. J Verleg Schiedam, A H Wijnmalen l leenhng werd afgewezen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het is gebeurd met de fontein op het Liesveld. De bak is volgestort met aarde en opgevuld met bloe men en planten. De fontein heeft gedurende de jaren van haar bestaan nauwelijks dienst ge daan. De jeugd kon het speelse element niet ongemoeid laten met als gevolg dat de watertoe voer werd afgesloten. Daarna its nog diverse malen geprobeerd de fontein in ere te herstellen, maar dit liep steeds op een mislukking ui t.Allerlei in het water gegooide rommel maakte de fonteen het spuiten onmogelijk, zodat men definitief besloot tot het laten leeglopen van de bak. Daarna heeft de fon tein nog dienst gedaan als bui tenmodel vuilnisvat. Ook hieraan is nu een einde gekomen in verband mkt de ko mende opening van het Liesveld viaduct. Of de oplossing een geslaagde is, valt te betwijfelen. Vast staat echter dat het op nieuw laten spuiten van de fon tein dezelfde moeilijkheden zou hebben opgeleverd als een paar jaar terug. E. m. d« Jong. w. c M, de Jong, T C. Klap, E. f. S. ouwerkerk, J, BQodenirarg, Roodenburg, A. Stoker, c. J. B. Vlveen, M. v. Vliet, h. Westerveid - Schiedam, R. J. H. Wrstra. J. Apotheker, E. Assenberg, J. As senberg, E. Baumgaxte, J. den Dijker - Schiedam, Y. v. d, Ende, H. B. v, Everdin- gen, A. GeleUnse, E. Groeaeveid, E. F. W. Harpe - Schiedam, W. 34. Kersbergen, J. A. Kleijn. J. M. Koman, M. P. Maarleveld, M. J. v. Minnen. S. c. Schippers, A. C. v. Wezenberg. C. C. de Wilt, II. 1. E, M. V, zanten, j. v. d Post - Schiedam, w Be nard, 11. J, Benjert, a, C. Ceverlng, M. •Don'cs - Schiedam, N. Ekelaar, M. Ch. B- Groeneveld, L. M. Hartman, M. den Herder. J. a. Huis In 't Veld, c. w. Kappers, j, w. te Kolste. I. Krook, Y, E. de Ugt, J, M. Maat, M. v. Oudheusden, R. Hikken, E. S. v. d. Slikke, J. P, vl Tilborg - Schiedam, C. v. d. Velde. C. A. WIekart. p. de Zwart. H. T. v. Boerum, A. Borsboom. N. Bos, N. den Breems, J. T. M. p. w. Broeken, A- K. van DrieJ. c. M. v. d. Ende, j. H. v. d. Have. C Nesse - Schiedam, G, W. Noords!j, P. Fak- vis. S. P. Riedijk, X. Timmers - Schiedam, E. v. Toledo, J. M. Troost, M. Tuinman, c: E. Villjn, s. v. d. Vis, W. Wapenaar, F. v. d. Wie!, H. G. v. d Bêrg, c. A. Braids, A. Baalnof, SS. J. y. Daim p £>ahgerman, Jl. Gerkema, A. M. Hoek. M. de Klerk, M. C. Kroos, M. J. Krijgsman, S. p, Leentlaar, L. v. d. Meer. B. M. Middelkoop, A. C. SI. Pianken, K. pontier, c. w. p. pronk, J, M, Simons, P. C. Sluimer, R. I. v. Spijk, M. J. Vonk, J. Baas, B. Heger, J. Hokke, S, v. Leeuwen. E. J. A. v. Leilveld, M. N. v. LubbeD, A. M. C. Mechielsen, M Moerman, H. c. Mooijman, M. J. Nüsse, c J. Orgere, M. J. v. d. Pijl, S X. Schenk, M. W. v. Staalduinen, M. J. Stam, M Stigter. M. G. ThtmUter, 34. L. Vons, G. v. Wasbeek, G. hl. Alberts. M. Brinkman - Schiedam, A. Hof- Imann, Y. Korb, Y. V. Kranendonk, Y, Mos selman, h. j. schaap. E. F, Sehaciitschabeï, S. J. T, Schippers, A, 31. Stigter. M. 3. Stuyt, 34„ J. Timmerman. C. Trommel, j. M. Vedder. C. M. Bergeer, T. Vermeer, J. Voss, M, H. de Witte. 34. Zegwaard. A v. d. Zwan. Assistente A. S. Aalders, B. Brakel - Schiedam, Th, Th. de Bree. C. Broek, L H. v. d. Broeke, E. v, d. Burg, G. Dltsei - Hoek v. Holland, 1, C. v. Duin - Maassluis, M. Gardenier, C. v, 6. Jast, A. J. C, Kal, F. N. Kraak, J. Krom menhoek, L. E. Maarleveld, H, v. Muyen, 31. G. Noordam C. K. Paardenkooper, G. de Ruiter, 31, M. Sell. L. G. Teekens, M. W. Vlaardingerbroek - Hoek v. Holland. Assistente H, N. Brabbel, T. w. Buurman - Schiedam. M. Dijkshoorn, E. v. Gog, J. 31, Haddeman, E. P. Hoogerwerf, 3. Jongman. L, Klein, S. Kloek, A. A, c, Lankhaar. 3L M. de ligt, G. v. d. Mark, J. K. E. "Moerkerke, M. de Kuijter, P. Schilder, E. Simonis, M. c. Stam. M, Streefkerk, C. Vegt, A. de Vries, C. X. WenteU H. P. Wiersma. A. C. Witte. Assistente N. A. v. Buuren, p. v. Dorp, G. v. Dijk. 1. M. Franken, D. Haas. M. Kanters, A, Moerman. ML C. Prins, H. Noordermeer. J. ,J Poot, K. E. v. Santen, 34. M. v, d. Sluis, K. v. d. Ster, A. v. d. Velden, L. E. Verboon, A. ver- burgh, C. v. d, Vorxn, A. H v. Wensen, H. Zuidxneer. Leerling-verkoopster. O. Bakker, A, Beck. C. v. d. Bend, M. v. d. Boom, 34. v. Dijken - Schiedam, Ch. B. G, v, Bverdingen, li. w. H. Féléus, J. v. d Graal, G, Haddemon, A, Haddeman, C. Jon- gejan, 31. Klein, C. S, A. Meerman, E. G. Meyer, B. Roza, E. Sas. G. Stout, L, Stfineït, M. M. v. Toor. J. A. v. d. Vliet. KJnderrerzorgster.p C. W. Bakker, H. Bo- termans, 31. v. Bruggen, 31. J. Bruin, C. de Bruin - Schiedam, H. (Dijkshoorn, "W. v. d. Graai M. A. v. <3. Graai 31. a. v. d. Harst, J. A, v. 't Hof. G. V. d. Hout, S M Jonkman - Schiedam, A M Langezaal, K M, Noordhoek. T. Ridderïiof, Y. B. v. d. Schee, T. v. d. Wal. T, N. de Zeeuw. Vormingsklas. C. P. A. v. d. Berg, ij. v. Berkei - Maasland, ai. toci'tma, M. v. d. Borden, ut. C, de Bree, N. Dijkshoorn - Maasland, W, L. Grlmmerink, E. M. Groen, J. S. Keüzer - Maasland, M. v, Marlon, A. Chardon, N. M. Keuzenkamp - Schiedam, M. A. Moerman, L. Noordzij - Schiedam. S. F. v. pelt, L l Pillen, C. V. Poot - Schiedam, M. servaas. M. E, Suichies, M N Tessers - Schiedam, P, v. d. Wiel. SCHIEDAM. voor h«t HBS diploma B van öe Rijksscholengemeenschap te Schie dam zijn de volgende leerlingen geslaagd, Mel. A, I. Adamse, R. J. van Beek. R, L. Beotoers, mej. c. van dei Bergt). N. F. Berthei, J. C. Blonk, mej. S. B. Bong, T. Brtnckmann, mej. R. van Diggele, J. Droogleever, G. K. Elderson, A. B. El- dersoh, K. Fieggen, A. A. J. Fransen. J. w. van Gullk, mej. "W. den Kaan, mej. E. M, Hoorweg, A, Q, C. van der Harst. mej. A. D Htfismann, J. de Jong, H. C. KJomps, mej, M. Koeten, I. T. KtRjper, mej. K. van der X-ee. H. Lockhorrst, g. L. Maas, B. de Tsdem, U. P, Marcshaap, J. C. Meeuse. A. P. G. Meyer, E. C, Nljs, mej. J. OuderitePk, D. W, peek, J. L. WdBpse, F, A. Roodertburg, B. A. Schenk, P P. Spaak, R, den Toom, A. Vermie, P. J J. van der Werff, P. L. van Woerkom. MAASLAND - De bejaarden zijn «ttnsdegavoed met pittige marsmuziek, van „Suterpe" verwelkome, nadat zij een fraate dgtoebt «enakt hadden naar Gel derland. In twee grote autobusten werd de reis ■genaakt. Onder meer werd De Hoge Veluwe met een bezoek vereerd. VlAARDXNGJEN De heer A. C, Gog, voorman straatmaker bil het bedrijf ge meentewerken, gaat l augusts met pensioen. Dc heer Gog is sinds 18M bij de afdelingen bestratingen en riolering van het bedrijf gemeentewerken werkzaam. VLAARDINGEN' De Vereniging voor christelijk Voortgezet Onderwijs heeft de rijksgoedkeurlnig ontvangen voor het uit- I breiden van de houten noodschool aan de j Arij Koplaan met zes lokalen. Rij lesgoed- j keuring is eveneens verleend aan L. A. I van EJjle er, Co NV voor het uitbreiden j van het fabriekspand aan de Industrieweg j 30 j VLAARDINGEN De beide rijbanen van de Marathonweg tussen Fioris de Vijf delaan en de Westlandseweg, die door het I zware vrachtverkeer waren vernield, zijn opnieuw bestraat en voor liet verkeer opengesteld, 0 MAASLAND Woensdagmorgen werd m net Trefpunt door notaris J. B. H. de Jong, geveild twee woonhuizen 's He renstraat 34 en 33. Het gehele complex werd ingezet door de heer H. 34. dc Lamge voor 15.009 gulden. MAASSLUIS Met ingang van 1 juk Is benoemd tot adspirant van gemeentepo litie de heer G. A. XL van Haren te Beek bij Ubbergen. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij op 23 juni 1969 krach tens de artikelen SI en 132 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens hebben be sloten: in het algemeen belang van het verkeer, door plaatsing van borden 32 en 33 bijlage II R.V.V., het weggedeelte van de Singel tussen de Huis te Rivie rewee en de Professor Kamer- Jdngh Onneslasn ia noordelijke richting te sluiten; t a, voor voertuigen die met In- begrip van de lading een lengte van S m te boven gaan en voor voertuigen, waardoor één oi meer aanhangwagens of opleg gers worden voortbewogen in dien het samenstel van het voertuig met de aanhangwia- geii(s) of de oplegger Cs roet inbegrip van. de lading die lengte te boven gaat; b, voor voertuigen, die mei inbegrip van de lading eer breedte van 2.10 te boven gaan Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen, na heden. Het adrea van beroep wordt gericht aar» H.M. de Koningin maar ingediend bij de Commis saris der Koningin In de pro vincie Zuid-Holland te 's-Gra- venhage. Die besluit is in afschrift verzonden aan de Hoofdingeni eur-Directeur van de Rijks waterstaat in de Directie Zuid- Holland, de Hoofdingenieur- Directeur v. d. Rijkswaterstaat Directie Wegen, de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B., de Koninklijke Nederlandsche Automobleldufc KNAC. de Koninklijke Neder- 'anrfscbe MotorrUdersveTenl- rtn? en aan het College van rvri staten der provincie Zuid- Holland. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepsttjd ter visie ter gemeentesecretarie (afd AKV, Oude Kerkhof 19a>. Schiedam, S3 juni 1969. Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester. De Kanttekeningen van een krantelezer Kanttekeningen bij ons kerkelijk leven Twee nieuwe boeken van Dr. OKKJE JAGER in paperback ad ƒ4.95, verkrijgbaar bij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1