95 Rapporten van politieke partijen Meer bevoegdheid en taken voor ur Academieshow kon wat Franser9 25 Thomassen deelde rijzen uit I TIT Li JU DEKLERK&ZN Lelkraanvogels en jonge ooievaars Cdtèchetenschöol verwacht veel van nieuwe cursus Van Beek boekt vooruitgang II Verkoop van de laatste in onze zaken Binnenweg? en Beijeriandseiaan 72-78. Verbazingwekkende prijzen! Mndiose Alfct cuLYïbiBdinp! mice Italiaanse IcurkmvM, met leer bovenwerk. Zomerprijs Super-lichte en gemakkelijke sleéhakM saiidalet (Jcuriï).Met echte leren txtnden. Kom kijken, sf- spotkoopje! B55SS 56& Opentop zomers en bij- m zondeT'VoordeligJTokette^ pband sandalette Mi-beige. Voor wie er vlug bij is. Rotterdam Binnenweg 10, Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hil!ediJR 262 Pulselaan 230 Katendrechtse Lagedijk 428, Schiedam Hoogstraat 2 Vlaardingen Liesveld 16a tórdrecht Voorstraat 262. Breda Karrestraat 27, Tilburg Heuvelstraat 53 DenHaag Spulstraat 14, Leiden Haarlemmerstraat 70 Eensgezind elke vrijdagavond ..tot 9 uur open Itmi ter meuten Concretiseren Rechtstreeks elke vrijdagavond ...lof 9 uur open Wanneer u vrijdag niet kunt, kom dan zaterdag. Wanneer u zaterdag 'niet komt™ jammer, dan is het voorbij. Bankstellen (met 3- en 4-zitsbanken), laqué slaapkamers, eetkamers w.o. noten '(Queen Anne en Chippendale),mahonie (Biedermeier), eiken (Windsor) enz. enz. Wanneer u in de loop s van 1969 nieuwe meubelen wilt kopen, doe het dan deze week! bodemlengte 45 cm „e pOTTERDAiMMER Pagina 3 2A VRIJDAG 27 JUm 196®. 3 bijzondere afibiedineen T *53 (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM In de kring van twee politieke partijen zijn uitspraken gedaan over het in de nabije toekomst gewenste agglo meratiebestuur in het Rijnmond gebied. De Kieskring Rijnmond van de Partij van de Arbeid en de districtscentrale Rijnmond van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie hebben hiertoe vervaardigde rapporten aan vaard. Beide studies gaan o.a. uit van meer bevoegdheden en taken voor het agglomeratie- bestuur. Het kieskringbestuur van de PvdA had de kieskring een rapport voor gelegd. Per resolutie heeft de kring daarover haar mening gegeven. Zij bestuursorganisatie in het Rijnmond- vindt dat op korte termijn een goede gebied tot stand moet komen. Grond slag daarvan moet zijn een samenstel van een agglomeratiebestuur ener zijds. een aantal lokale besturen an derzijds, elk met eigen zelfstandige taken en bevoegdheden en recht streeks gekozen. Taken en bevoegdheden van lokale besturen moeten in hoofdzaak in de wet zijn vastgelegd, uitgaand van het beginsel dat het vorm geven aan de lokale samenleving voorbehouden moet blijven aan de eigen bestuurs organen. De wet dient ook de toevoer van geldmiddelen te regelen en on afhankelijk van het agglomeratie- bestuur waarborgen voor wat betreft de zelfstandige taken. Voor het agglo meratiebestuur zijn alle taken en be voegdheden, die de wetgever niet voor de lokale besturen reserveert Door samenvoeging en decentrali satie moet het aantal lokale besturen worden beperkt. Een zo groot moge lijke onderlinge gelijkwaardigheid dient nagestreefd, aansluitend zoveel zover bij uitoefening van taken ag- mogelijk op bestaande tradities. Voor- glomeratiebestuur en lokaliteit elkaar raken moet bij de wet een overleg procedure worden vastgesteld. In de tijd, die voorafgaat aan de wording van bestuursorganen, zoals gewenst, is het van belang, zo vindt de PvdA, zoveel mogelijk personele unies tussen gemeenteraden en Rijn- mondraad te doen bevorderen. Ook dienen in die tijd regionale taken en daarvoor nodige bevoegdheden zo spoedig mogelijk van gemeenten aan Rijnmond over te worden gedragen. Verder wordt het van groot belang geacht dat de vertegenwoordigers Van de PvdA in gemeenteraden en in de Rijnmondraad in de komende ja ren eensgezind optreden, aldus de resolutie. Men wil de belangrijkste punten van deze resolutie dan ook in het verkiezingsprogram voor Rijn- Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Na twee jaar on derwijs in modetekenen, ontwerpen, coupe en couture Heten donderdag ruim twintig meisjes zien wat ze in die tijd aan de Academie de Couture opgestoken hadden. Terwijl de directrice mevrouw M. hemmen-de Wit als lady-speaker dienst deed, showden de over het al gemeen wat nerveuze teerlingen de staaltjes van hun kunne. De ankiets die 's zomers het prettigst dragen zijn gemaakt van stretch badstof. Koop nu voor Uw man en U- zelf (ideaal op vakantie en- weekenden onder een lange broek) een paar Leacril bad stof stretch ankiets. Prima ankiets voor dames en heren, in vele leuke kleuren, per paar voor precies twee gut den vijf en twintig. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze prima kwaliteit Leacril badstof stretch ankiets voor dames en heren, in vele kleuren, w.o. beige, groen, marine, wit, enz., pet paar voor 2ï Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, bast. Daarbij kwamen ook werkstukken uit het eerste leerjaar te, voorschijn, maar de ontwerpcapaciteiten moesten tenslotte blijken uit de examenstuk ken. De opdracht was geweest het maken van een complet, dus jurk met jas en hoed. Veel nieuws kwam er wel niet uit Niet iedere leerling bleek de drie vakken, coupe, couture en ontwerpen tin een model te kunnen verenigen. Het ene ontwerp viel op door de cou ture van het complet, de ander was gekenmerkt door een prachtige cou pe en weer een ander moest het heb ben van de originaliteit van het ont werp zelf. En toat het meest originele ont werp betreft, mag wel Marjan Lam- brecht genoemd worden, die mis schien op de coupe wat slipte, maar zich een inventief ontwerpster toonde met haar' jurk en mouwloze „jas", gevoerd met dezelfde stof als de jurk. Dat de tweedejaars leerlingen tra ditiegetrouw een reisje naar Parijs maken om daar de sfeer van de mo dehuizen te proeven bleek goed uit diverse hoeden. Verder bleef echter de Franse esprit vaak steken in de ontwerpen en iets meer durf had me- o<msem>tLzzt.earm!B*u.vcutiSTbmosx I B nig ontwerp toch meer klasse kunnen geven. Wat het Franse vleugje betreft 'in de Academie de Couture, daar zorgt mevrouw Lemmen-De Wit voor. Toen zij veertig jaar geleden in Rot terdam haar eerste, opdracht naaide, was zij net terug uit Parijs en Brus sel, waar Pij het vak had geleerd van destijds bekende couturiers. Mevrouw Lemmen-De Wit zweert bij de Franse ontwerpers, maar vol gens haar mogen de Nederlandse ont werpers er ook best wezen. Enige van haar dit jaar afgestudeerde leer lingen komen straks in dienst tüj de Rotterdammer Cees Terleth, en daar is ze toch wel trots op. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen reikte donderdagmiddag in de trouwzaal van het stadhuis de prijzen uit aan de winnaars van de opstel- en vertaalweiïstrijd, die ter gelegenheid van de herdenking van de 500ste geboortedag van Erasmus werden gehouden. Deze wedstrijden werden door het Comité Erasmusher- denking 1969 onder leiding van mr. J. A. J. van Gorbom uitgeschreven om ide belangstelling van lyceïsten en gymnasiasten voor de persoon van Erasmus te stimuleren. In zijn speech wees de burge meester nogmaals op het belang van Erasmus. Al heeft hij slechts één week of nog minder in Rotterdam gewoond, hij staat toch over de hele wereld bekend ais Erasmus van Rot terdam. De burgemeester memoreer de dat Erasmus in 1936, toen hij vier honderd jaar .geleden in Bazel stierf, ook erg veel werd gelezen. Een he- ontmoeting met deze verlichte geest, die een keuze maakte door niet te kiezen, achtte hij ook in dze tijd van belang. Daarna reikte hij de geldprijzen uit aan de winnaars, die ook een reis naar Bazel krijgen aangeboden. Aan de opstelwedstrijd namen ze ventien scholieren deeL De uit vier leden bestaande jury wees unaniem de 17-jarige Henk Huibers van de Christelijke Scholengemeenschap „De Driestar" in Gouda als winnaar aan. Hij had als onderwerp „Erasmus en de reformatie" gekozen. De tweede en derde prijs gingen naar respectie velijk Piet Houtman (17) van het Ge reformeerd Lyceum in Rotterdam en Mieke Aerts (16) van- het R.K. Ly ceum voor Meisjes „Maria Virgo" in Rotterdam. De jury vond het te leurstellend dat het aantal inzendin gen zo gering was. - Een uit drie leden bestaande jury beoordeelde de 31 ingezonden opstel len. Eenstemmig werd Jaap Blom uit Bleiswijk (scholengemeenschap Ca- landj tot winnaar uitgeroepen. De tweede en derde prijs gingen naar Peter van der Schee uit Rotterdam (Libanon Lyceum) en Arie Felle - grom uit Rotterdam (scholenge meenschap Melanchton). De jury was goed te spreken over de vertalingen van het stuk, dat han delde over jeugd en oorlog. Vrij vaak werd echter nog een wat schoolse taal geconstateerd. Ook bleken de kandidaten niet zo goed op de hoogte te zijn van de cultuur in de late middeleeuwen. Maar dat is hun, ge zien hun overwegend klassiek la- tijnse scholing, niet kwalijk te ne men. mond en in die voor de gemeente raden zien opgenomen. De afgevaardigden in die organen zijn uitgenodigd een en ander reeds nu als richtlijn te aanvaarden. De Tweede-Kamerfractie is verzocht bij de wetswijziging aandacht aan deze wensen te besteden en de mogelijk heid te openen dat het nieuwe agglo meratiebestuur taken van de provin cie overneemt. De WD-dïstrictscentrale Rijnmond aanvaardde een rapport dat een specia le commissie had opgesteld. De comis- sie wil zeker niet uitsluiten dat het be stuur van Rijnmond zal beschikken over bevoegdheden, afkomstig van rijk en provincie. Het is niet gewenst te koersen naar één gemeente voor het gehele gebied. Er blijft voorshands taak en plaats voor volwaardige gemeenten. Wel moeten door herindeling ge meenten van zodanige kracht en om vang worden gevormd dat deze reële partners in het vereiste samenspel met Rijnmond kunnen zijn. Rijnmond moet een bij de wet gere geld openbaar lichaam blijven. De hui dige wet echter moet worden gewijzigd. De vraag is of voor de coördinerende taak van Rijnmond, die belangrijk blijft, het huidige stelsel van richtlijnen en aanwijzingen onontbeerlijk is. Veel eer zal coördinatie tot resultaten leiden door planning. Met name de aanwijzin gen zullen in vele gevallen niet bruik baar zijn. Gevreesd moet immers wor den dat wanneer het zover zou komen de sfeer tussen Rijnmond en de betrok ken gemeente grondig zal zijn bedor ven, zodat van samenspel geen sprake meer kan zijn. Daar, waar met coördinatie eingelijk integratie wordt bedoeld, zal Rijnmond uitvoerende bevoegdheden moeten heb ben, maar zodanig, dat dit tot een mi nimum aan botsingen tussen Rijnmond en de gemeenten aanleiding geeft. De beste oplossing lijkt, volgens de com missie, dat de wet exact bepaalt welke taken van de gemeenten naar Rijnmond overgaan. Het openbaar vervoer behoort tót die taken, maar de commissie acht zich niet bevoegd noch vanwege kennis van feiten noch op grond vanhaar opdracht een uitspraak te doen over de aan Rijnmond op te dragen taken. Zij be veelt aan nadere concretisering van Rijnmondtaken en regeling der ver houding tussen Rijnmond en gemeenten bij algemene maatregel van bestuur ie De wet dient ook de mogelijkheid te doen geschieden. behouden dat een taak vrijwillig door een gemeente wordt overgedragen en door Rijnmond wordt aanvaard. Het zou van een gezonde decentralisatie ge tuigen als het rük en/of de provincie aan Rijnmond taken overdragen, die zich. daarvoor lenen. Dit zal met in schakeling van de wetgever moeten ge beuren. Wat de financiering betreft ziet de commissie een samengesteld geheel: algemene rijksuitkering, eventuele bij-- zonder© bij dragen'van rijk en/of pro vincie, betalingen van gemeenten voor de kosten van overgedragen taken, bij dragen van iedere gemeente naar eenx bepaald percentage van de algemene uitkering uit het gemeentefonds cn eventueel opbrengsten van een door Rijnmond te heffen baatbelasting. De leden van de Rijnmondraad die- nen rechtstreeks te worden gekozen, meent de commissie. Gestreefd moet worden naar personele unies tussen Rijnmondraad en gemeenteraden. Wel licht zou men dat kunnen bevorderen door het aantal leden van de Rijnmond raad bijvoorbeeld tot 55 terug te bren gen. Dit getal is naar de commissie vindt ook dienstbaar aan goede be sluitvorming. De commissie wijst dan nog op het belang van een nauw samenspel tus sen Rijnmond en de gemeenten. Dat is noodzakelijk en kan alleen op basis van een goed overleg. Juist acht zij het om dit overleg formeel in de wet te verankeren In de vorm van het nu in gesteld college van advies en samen werking (CAS). Het dagelijks Rijnmondbestuur dient de voorstellen aan de Rijnmondraad, dié voor de gemeenten om advies naar het CAS te sturen. Die voorstellen wor den voorgelegd voordat zij in de Rijn mondraadscommissie komen.- Het oor- ,deel van de gemeentelijke leden van het CAS worden in de raadscommissie meegedeeld en het wordt voordat het raadsvoorstel ter beslissing komt open baar gemaakt. Het is niet gewenst het CAS met beslissingsbevoegdheden te bekleden, aldus de aanbevelingen der WD-commissie op dit stuk. ROTTERDAM In september be gint weer de nieuwe cursus aan de Rotterdamse Catechetenschool. Na het volgen van deze tweejarige cur sus is men beter toegerust voor zon dagschool- of jeugdwerk, huisbeozek en gessprekskringen. Ook voor kerke- raadsleden kan het een stimulans bij hun werk betekenen. Een Mulo-diplo ma is niet vereist voor het volgen van deze cursus. De eigenlijke cursus, die opleidt voor de functie van catecheet, duurt vier jaar. Na te zijn geslaagd kan men onmiddellijk als fulltime werker geplaatst worden in het pastorale werk en het bijbelonderricht op de openbare schalen. De kosten van de cursussen, die op maandag- en vrijdagavond worden gehouden, bedragen vijftien gulden per maand. Men kan rich schriftelijk aanmelden bij de Catechetenschool, Kerkekantoor de Nieuwpoort, Grote kerkplein 3 in Rotterdam. Dat U als.-het om lage prijzen gaat altijd bij ons terecht kunt, bewijzen wij weer met deze aanbieding reistassen. Originele skai dur reistassen, supergrote tassen voor vakan tie, weekendjes uit of logeren, camping of boodschappen doen...» noemt U maar op. Met extra brede bodem met 5 beschermdoppen, verstevigde hengsels en riem, grote trek- sluiting met slot, kortom een geweldige reistas, nü voor nog géén tientje. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze grote skai dur reistassen, duurzame tassen uit de dure series, in zwart of cognac voor Géén tei or schrift tsret. I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG! 7, OKM1770O JBEUÉRLANDSELAAN 78,010-193500 WINKELCENTRUM GROOT USSELMONDE 010-320502 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De vogel-collectie van Diergaarde Blijdorp is de laatste weken aardig aangevuld. Aangekocht werd een paartje lelkraanvogels en geboren werd een aantal ooievaars. De lelkraanvogels (die voorkomen in Zuid-Afri'ka, fthodesië en Ethiopië) zijn in gevangenschap zeer zeldzaam. Blijdorp heeft ze nooit gehad, ook niet in de oude dierentuin. In gevan genschap zijn er over de gehele we reld nog slechts zes geboren. IHet zijn grote, slanke, wit-grijze vogels, die aan hun kin een ongeveer zeven centimeter lange witte lel heb ben hangen. De twee dieren zijn in het wild gevangen en via een Neder landse dierenhandelaar in Blijdorp gekomen. Hun waarde toedraagt en- (ROTTERDAM Het resultaat over 1906 bij de Groothandel in talbak A. L. van Beek NV te (Rotterdam toont. In vergelij king met «Je twee voorafgaande Jaren, een duidelijke verbetering. Deze vooruitgang Is voornamelijk te danken aan een hogere winst op goederen. ■De kosten stegen eveneens, maar in min dere mate, aldus het jaarverslag over I960. De brutowinst steeg van 12.1 miljoen In I98T tot ruim ƒ3 miljoen in 1968. Ka aftrek van diverse kosten resteert een winst van 1,6 miljoen <in S9OT 1,4 miljoen). Voorgesteld wordt het dividend te ver hogen van ƒ80 tot ƒ90 per ƒ1.000. Ver wacht wordt dat het boekjaar 1969 een duidelijke stijging van kosten zal tonen, vooral als gevolg van de octwltókellnig tn Nederland en de ver. staten. Tegen het eind van het (kalenderjaar zal een tussen tijds bericht worden uitgebracht omtrent de gang van zaken. Eind 1968 verwierf do vennootschap een belang in de groothandel in levensmidde len Renetman en Van der Heijden NV te Gouda. De snelle groei van het eigen be drijf van Reneman en Van der Heijden NV noopt deze vennootschap tot het stich ten van moderne, rutme bedrijfsgebouwen. De daaruit voortvloeiende kapitaalbehoefte ■was mede aanleiding voor de samenwer king. De directie verwacht van deze nieuwe deelneming geen spectaculaire winsten op korte termijn: veeleer ziet zij een geleide lijke groet, die op den duur stijgende resultaten zal gaan afwerpen. kele duizenden guldens. Het nest ooievaars telde drie jon gen, maar één is er dood gegaan. Blij dorp had op de Flamingo-weide een nest gebouwd op één meter boven de grond (vanwege de gekortwiekte vo gels), maar het ooievaarspaar heeft ■dat ten dele uit elkaar gehaald en zelf een grondnest gebouwd. Daarop rijn de jongen geboren. Onder het oorspronkelijke nest hebben nu een den zitten broeden... De jonge ooievaars zullen niet wor den gekortwiekt als ze zijn opge groeid. Misschien zullen ze in Blij dorp blijven rondvliegen. Als dat zo is, wordt er op de bisonweide moge lijk later een nest op palen voor hen gebouwd. Een geheel andere aanwinst voor de diergaarde zijn twee jonge wit- s taartgnoes, de zeldzaamste gnoe-soort (in Zuid-Afrika worden de dieren „wil- debeesten" genoemd). Deze variëteit wordt met uitroeiing bedreigd; er le ven er nog slechts enkele honderden in het wild. Daarentegen komen er nog tienduizenden blauwe en wit- baardgnoes in de vrije natuur voor. REILEN? "k Mag het graag zien; doen trouwens ook. 't Is alleen een vrij kostbare geschiedenis. Een boot kopen kost geld, huren echter ■ook. Maar ja, voor een liefhebberij heb je meestal wel het een en ander over. 't Mooiste is natuurlijk wel het wedstrijdzeilen. De spanning, waar-.' in je verkeert, wie als eerste een boei zal nemen, om uiteindelijk ze gevierend de finish te passeren. Een onderlinge wedstrijd van een. zeilvereniging, of een landelijke... in één woord geweldig. Om maar te zwijgen van de internationale of de Olympische zeilwedstrijden. Helaas zijn er maar weinig uitverkorenen, die daar aan mee kunnen doen. Niet zozeer, omdat zij niet goed genoeg kunnen zeilen, maar omdat het te duur is. Het is een feit, dat de Neder landse zeilresultaten tijdens -de Olympische Spelen 1968 beneden de verwachtingen zijn gebleven. De oorzaak ligt niet bij de afgevaardig den. Ons waterrijke Nederland beschikt heus wei over voldoende talent op zeilgebied om successen te kunnen behalen. Het is evenwel een zaak van voorbereiding, begeleiding én financiën. Kijk nu eens even naar Engeland. Daar is men op het ogenblik al cen traal aan het trainen voor de Olym pische Spelen van Kiel 1972 en de resultaten, die de Engelsen in 1968 behaalden zijn terug te voeren tot de goede voorbereiding en het beschikbaar zijn van sponsorgelden. Ook in Nederland is het materiaal om het zo maar uit te drukkere aanwezig. ~De Rotterdammers Hen Verhagen en zijn reserve Fred Im- hoff, afgevaardigden in de Flyipg Dutchmanklasse. bijvoorbeeld. Béi den zijn lid van een Rotterdamse Watersportvereniging. Deze zeilers laten niets na om zoo wel hun eigen konditie als die van hun schepen te verbeteren. Vooral dit laatste kost geld, veel geld-, zelfs. Men kan de kosten bij het deelne men in binnen- en buitenland aan belangrijke wedstrijden rustig d?p een tien- tot vijftienduizend gulden per seizoen s.tellen. Een dergelijk;.: bedrag en dan vier seizoenen lang is vanzelfsprekend door de zeilers zelf niet op "te brengen. Hoe graag zij ook ouden willen.. Daar moeten meer mensen aan te pas komen. /"'ELKKIG is mede „onder r jarenlange aandrang van Rot terdamse zijde.- in. het begin van dit jaar door de Koninklijke V^r bonden Nederlandsche Watersport verenigingen sponsoren toegestaan; Mits het geld, dat hierdoor beschik- verenigingen sponsoren toegestaan, baar komt, terbeschikking wordt gesteld aan deze organisatie of één hij haar aangesloten vereniging. Hierop vooruitlopend natuur lijk, zou ik haast zeggen hebben een aantal -eden van de Rottêr- damsehe Zeilvereniging in 1967 'al een z.g. Club van Honderd gesticht, die op het ogenblik 28 leden telt. yd Kijk, en dat kan natuurlijk niet hè. Een' Club van Honderd met maar 28 leden. Ik durf er mijn pink onder te verwedden,-dut vandaag-.of morgen de een of andere snuggere vraagt: „waar zijn de andere 72 le den?" Tja, en dan staat de Club van Honderd met maar 28 monden yol tanden. Waar zijn. zij? Waar blijven 'de nrannen uit het Rotterdamse be drijfsleven; de vooruitstrevende mensen, waar de kranten vol van staan? Zo hoog rijn de kosten voor het lidmaatschap van de Club yên Honderd nu ook weer niet: mini maal 100 gulden per jaar. Terwijl natuurlijk ook een schen king ineens dankbaar zal wordën geaccepteerd. Met dit geld worden: de zeilers, die hiervoor in aanmer king komen, daadwerkelijk gesteund. En wellicht kan het resul taat van 1963, de gouden medaille bij de Olympische Spelen te Berlijn, in de Olympische jollehklasse door Daan Kagchelland behaald, dan worden herhaald. Het mensen-materiaal is hiervoor aanwezig; 't gaat dus alleen nog om de financiën. Denk er eens over rta... Wie lid wil worden van de Club ven Honderd kan zich voor inlichtingen wenden tot de heer G. J. van Linschoten, Wilde veenstraat 19a, Rotterdam-16. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1