L?lini-midgetgolf'n nieuw stuk ontspanning Van De Hoek tot Vlaardingen Burgerlijke stand t TSt Koos Bons speelde delen uit Widor Rolschaatsbaan Groenoord uitkomst voor vakantie AGENDA Eengezioshiiizea (115) in Bolnes Broederlijke start van ambtswerk ds. Verbaas Op Maat heeft meer leden nodig CHU Vlaardingen dagje in Brabant Eremetaal voor Vlaar dingers Geslaagden Toestand dompteuse nog zorgwekkend Geen „alhier" op post B-gemeenten Omvang Briljanten echtpaar Versterking voor hervormd Maassluis Jongen viel door glazen afdak Tas met geld bij braak ontvreemd Uitspraak IJsseldam wacht op advies g.s. J. Wolfert (38) overleden f\U becfuidenel Competitie Tweetal stal auto Bedrij f svoetbal Schiedam en dagelijks V'CAAHiliS^'GEV en dagelijks Feike Asma concerteert in Grote Kerk Maassluis Toespraken Strandïoop kreeg weinig; deelnemers nu... beduidend goedRoperv gen ongekend genot, om met goed® spullen te werken. en een werkelijk goede zeem is fn onze vensterrjke wonin gen toch onmisbaar. Grote prima zemen, prachtige soepele voile traangelooide ze men, die een maximum aan vocht opnemen, in een grote maat.... voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint in onze Huishoud-afdeling be neden, de verkoop van deze prachtige, volle grote zemen km koop er ook een voor de sjto), eee uitzonderlijk mooie kwaliteit. Ook maandagmorgen open of schrift. VLAARDINGEN De Mini - mid- getgolfclub „Op Maat" hield In ge bouw Muzanda haar eerste feest avond. De vereniging, die drie maan den geleden werd opgericht, heeft in middels 25 leden, die hebben gestre den om prijzen. De beker, beschikbaar gesteld door de gemeente, werd het eigendom van de heer C. J. de MOoy, die daarmee tevens de eerste mini - midgetgolf kampioen van Vlaardingen is gewor den. Mn dit resultaat werd hij geluk gewenst door voorzitter K, van As senberg, die de prijzen uitreikte. De tweede plaats was voor de heer M. Boon, terwijl J. van den Herik als derde werd geklasseerd. In de damesgroep behaalde me vrouw H. D. M. Boon-Van der WE- gen het beste resultaat; ook zij ont ving een beker. Over het gehele ver- oop van de wedstrijden eindigde me vrouw Boon zelfs op de tweede plaats. De tweede aankomende dame was mevrouw W. J. de Mooy-Van der Wegen. Hier eindigde op de derde plaats mejuffrouw T. Aquina. Voor het eerst werd ook een aantal diploma's uitgereikt, en wel aan de dames Boon en De Mooy en aan de heren Boon, Mooy, J. van den Herik en H. Stolk. i Zaterdag 12 juli krijgt de golfclub voor het eerst een vereniging op be zoek. Op de baan achter gebouw Mu- zanda komt dan de golfclub uit 's-Hertogenbosch haar krachten me- i ten met de Vlaardingse golfclub. Het is de bedoeling dat nog meer golfclubs naar Vlaardiftgen zullen ko- a VLAARDINGEN De postduiwnlwu- öernrereniging De Luchtbode hield twee concoursen. Vanuit StrrviUlera werd gevlo ten met 12! duiven. Vertrek 6.30 uur. Aan komst eerste duif 11.21.43; aankomst laatste prijsduif U.51.56, De prij sen kwamen in het bezit van M. v.d. Pdl 1. G. Hovden- burg 2,1, 12, G. v. Vliet jr. 3, P. v.d. Made VLAAR DINGEN De postduiveiïjboti- dersvereniging weer vloog met 173 duiven In eoueours vanuit Chatereaux over 604 ton. Vertrek 0.40 uur. Aankomst eerste duif 15.1029 uur; aankomst laatste Pnisduii 16.43.04 Uur. Prijzen werden be haald door: G. Schoenmakers 1, 6, 14, 15, 16, 26. 30, 31. 12, M. de Roede 2, 7. 8. 23, 29 5. 11, C. v. Gelderec 10. Goedegebuur- Zl Stmon Zn. 3. 9. 11. 34, 38. 39„ A e/vjn Keulen 7, 15, 18, SS. Vanuit Bergen Wju.drnburg sr. 4. 24. 27. c. pflle 5, 32 op Zoom werd een oetcnvluch» gemiucien Zaterdag ir.korven voor vtudht uit Bras- met «4 ionge duiven. Vertrek 8.18 uur. senaat tussen 15 en 18 uur. Klokken tankomst eei-ste duif 8.53.2» uur; annkom«t j aanslaan vrijdag 19.30 uur. Zaterdag 18 uur laatste prijsduif 9.14.06 uur. Ook Wer bleek j controleprik. tea dutf van M. v.d. Pijl de snelste te zijn j gwrest. De snelste duiven waren van; M. I VLAARDINGEN De postdudvenbou- td. Pijl 19, W. Tle'.eman 2. 17, 23, 24, dersveleniglng De Adelaar nam deel aan 25, K. Steyns 3, 21, Gcedegebuure/van clne concoursen. Vanuit Chateau roux ver- Keu'cn 4, 11. de Wit 5. Woensdag toman- trokken 14! duiven om 5.49 uur. Aaan- dea voor vlucht uit Ruffec (720 km.), klok- 1 komst eerste duif 15.23.37 uur; laatste ken aanslaan donderdag 20 uur. Vrijdag 1 pr.jsauLf 16.43.32 uur. De snelste duiven laranden voor vlucht uit Lier (8» km.), j u-aren van p. Verhort 1. 8, 12, J. A, Tuin der A Co. 2, 3, 9, 11, ts, 17, P. Meyer 4 en Mevrouw Van Kitij'k 5. 8. 10, 14, 15. ZO.uit Ghlslaln vertrokken 159 duiven om S.40 uur. Aankomst eerste duif s.45.39 uur: laatste prljsdulf 6.57.17 uur. De eenre prij zen gingen tsaar: Mevrouw Van Kulgc 1. 9. 10. tó, 16, J. Smits 3. A. M. Vink 3. P. v. Oeveren 4. 7 en E. Bourosn 6, 11, 18. Uit Roosendaal vertrokken 575 "duiven voor een oefenvïueht. Vertrek S uur. Aankomst eerste duif «39.29 uur; laatste prljsduif ï.50.16 uur. H. Jansen Zn. 1. 4, 6, 8, 19. C. AWcermans 2, p. v. Oeveren 3. 15, 3. vink 5, 13. i«. zaterdag tussen s en B uur inkorten voor vlucht uit SurvtlHers For- ses. Jonge duiven zullen vanuit St. Kath Waver vliegen. HOEK VAN HOLLAND De 82-jarlge J. H. C. is zaterdag op het kampeerterrein Mim-n-,, ,,.j. -K. i gevallen. De vrouw kreeg een diepe H. A L Smi«'. L,^ I Jm°eKt naar beMftóetlhuls Booefaas, Si en L J. C..van Thietian, It! D. Borst, 23 en J. W. A. van Dijk, 20; J. T. Caplteta, 23 en C. Verwiel, 21: J. Gerard. 32 1 en X. C. Schouten, 18; ft. van Hagen. 23 en A C. Oly. 22; T. Hetjkoop, 38 en W. D. 3, TI t,„J .^n ,,W,I lan der vlies, is; c. Jansen, 22 en A. E. c. il6ll«eieil Hiel CIl C. de Boo, 22; K, Kosten, 22 en R, C. van I r" oer Wiel, 22; F. J. M. Marqueiüc. 24 en H. ,1 evvxi "1 ilfrgl 1. van Almen, 27; W. Al van Nieuwenburg, éUJluLI "1 1 4 <.<81 j«™l 14 en .11. Valk. 17; P. I.. C. var» N'ooidt, 13 stekken vrijdag 29 uur aanstaan. De midfond-Ramploezischappen eindigden ais volgt: Hok aangewezen: G. Roodentmrg met 1110 pnt-, C. Verwey 3319. L. Polder vaart 27», L. MtKkie 2616, Gocdegt'lxi- rt/Van Keulen. 2432. Hok aangewezen: G. Swdenburg 2538. G. V. Vliet 1721, J. de Ligt ts, J>. v.d. Made 1227, L. Mudde 1213. Duif: G. Roodenburg 1529, C. v. Gelderen 15H. Verder G. Roodenburg met 1374. 1183 ca 1145 punten. men en dat dan zal worden gespeeld in competitieverband. Dit houdt In, dat Vlaardingen een stukje ontspanning rijker is gewor den en mede in verband daarmee is het de wens van de Vlaardingse golfclub, dat bet aantal leden zal worden uitgebreid. Er zijn nog vol doende open plaatsen en men gaat kan worden gedaan wanneer het le- van het standpunt uit, dat veel meer dental groter is. inlichtingen worden gaarne ver strekt door de heer K. van Assen berg, Van der Driftstraat 82 en de heren Boon en De Mooy, telefonisch bereikbaar onder de nummers 352817 en 353393. Tenslotte kan ieder een kijkje ko men nemen tijdens de openstelling van de baan, dagelijks gedurende net zomerseizoen vanaf 10 uur. VLAARDINGEN 1- Het zaterdag gehouden zomeruitstapje van de plaatselijke afdeling van de CHU heeft alle deelnemers veel genoegen verschaft. Ook in de toekomst wil men met het organiseren van uitstap jes doorgaan. Het lag namelijk in de bedoeling in Breda de Grote Kerk te bezichtigen, maar omdat „De Maastrichter Staar" daar repeteerde voor een uitvoering die's avonds zou worden gehouden, ging dat niet door. Wel werden de vennen in Gister- wijk bezocht en dat bleek alleszins de moeite waard; tevens werd daar de lunch gebruikt. De boottocht door de Biesboscn, die drie uren duurde leverde prettige er varingen op. Ieder was vol lof over het initiatief. De leiding berustte bij voorzitter W. Wiegers. ROTTERDAM De politic heeft zondagnacht twee mannen aangehou den op de Ceintuurbaan, u.e een personenauto hadden gestolen van ce Cron«wijkseweg. Het waren de ne gentienjarige bouwvakarbeider B. C. ran G. en de achttienjarige kelner B. B. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester H. Roelfsema van Schiedam heeft vrijaag aan twee Vlaardingers een koninklijke onderscheiding in de or de van Cranje-Nas'sau uitgereikt, 'Het waren de heer P. C. Kruidenier van de Nassaulaan 32, die „zilver" kreeg, en de heer B. Vermeer van de Afrol 11. Hij kreeg de bronzen medaille. Beiden vierden dat zij veertig jaar geleden in dienst waren getreden van de dok- en werfmaayschappij Wil- ton-Fijenoord NV. De heer Kruide nier kwam eerst op de afdeling te kenkamer werktuigbouw. Nadat bij zijn diploma „Avond MTS" had be haald, was hij achtereenvolgens werkzaam op de afdelingen landma- chines en stoomketels. onder houdsdienst en tekenkamer. In 1949 werd de jubilaris aan gesteld als constructeur-groepsleider en behandelde hij machine-installa ties, Van 1 januari 1964 af is de heer Kruidenier werkzaam als sous-chef machine-installaties en sinds 1967 fungeert hij als plaatsvervangend chef tekenkamer. Een groot deel van zijn vrije tijd besteedt de heer Kruidenier» aan - kerkelijk werk. Zo werd hij in 1954 gekozen tot diaken bij de Gerefor meerde Gemeente in Vlaardingen. Dit ambt vervulde hij in 1955 met het scribaat en sinds 1964 is hij bo vendien ouderling. De heer Vermeer begon bij Wilton als ijzerwerker. Twee jaar later ging hij naar de machinale bewerking in de afdeling Scheepsbouwloods als ponser-schaver-boorder, waar hij in de loop der jaren alle machines leer de bedienen. etwee jaar aan een nieuwe moderne boormachine had gewerkt, zag de lei ding van de afdeling plaatwerkerij in, dat er meer in hem school dan alleen de bediening van de machine. Na een korte 'en grondige opleiding werd de heer Vermeer op 44-jarige leeftijd aangesteld als plaatwerker. SCHIEDAM Voor het eindexamen MMS aan de scholengemeenschap 'Soie- ringshoek slaagden de dames: M. AÖra- ftamsx, Y. Beenen, C, van den Berg, y. de Bruin, M. van Delj !c, j. Dries (Schiedam), M. Evers (Rotterdam), c. van Eijk, D. Jongepier, M. Kernels, Y. van Kinderen, M. van Klaveren (Schiedam), C. van Leeu wen (Maassluis), J. N&geïkerke, J, de Pater (Schiedam), A. Sweru (Maassluis), G. Teuns (Rotterdam), S. van der Tuljn (Schiedam). S. van Uffelen (Maasland), T. Uphof (Rotterdam). A. van Vliet, N. Voor- wald (Schiedam), L. welagen (Maassluis), I. Besteman, S. ter Braak, C. van der Drift, M. van Elswijk (Schiedam), M. Franzen (Vlaardingen), s. GljtenJbeek, A. Harten dorp (Schiedam), Y. Heijnen (Vlaandicgen), C. Hertog. L. Kleefkens, H. van Llngen, M. Marijnlssen (Scntedam), L. Mierop Rotterdam), R. Peeters. W. (Reuser, B. de Hooi», c. Sehamle, R. Sodenkamp, N. Swa- gemakers, A. Swartjes, E. taal en L. woutersen (Schiedam). HOEK VAN HOLLAND De toestand van de dompteuse Barbera Poludniak, die vorige week in Zeven bergen tijdens het optreden van Cir cus Boltini werd aangevallen door een beer, blijft zorgwekkend. Drie dagen lang is haar man Eugen Polud niak niet opgetreden. Zaterdagavond verscheen hij, ondanks alles, weer met zijn beren op het podium in Hoek van Holland. Het was slechts een kort optreden, volgens zegslieden van Boltini meer gericht op de dompteur zelf dan op het publiek. Iedereen was kennelijk nerveus toen Poludniak zich in de kooi begaf. Overal rond de kooi ston den helpers,' gewapend met ijzeren staven, voor het geval er iets zou gebeuren. Onder daverend applaus van het publiek bleek de dompteur zijn dieren echter volledig te kunnen beheersen. Tijdens het tweedaags bezoek van Boltini aan Hoek van Holland kon het publiek verder genieten van acro batiek in de nok van het circus en op de fiets. De kinderen beleefden voor al veel plezier aan de Zeeleeuwen en de voetballende honden. MAASSLUIS Het handjevol be zoekers van het orgelconcert van Koos-Bons zaterdagavond in de Im- manuëikerk moest het stellen zonder het aankondigde kopersextet, dat al evenmin beschikbaar bleek voor het werk van Widor dat aanvankelijk het programma sierde. Wat overbleef was een programma met werken van Widor en Franck, van de eerste een drietal deien uit symphonieën, van de tweede de populaire Fantasie in A, het Prière en de Finale. Widor is bereoemd om zijn orgel symfonieën, waarmee hij volgens de HOEK VAN HOLLAND - Bij een In- braak in bet kantoor van de MaatschaoPU Zeetami hebben onbekenden m het week einde een klein model bra-nrikast buitge maakt. De kast stond «afgesloten im een kantoor, maar bevatte geen gela. De poli tie vermoedt dat de dieven de brandkast, al dan niet geopend, in de ïs'ieuwe Water weg hebben gegooid. worden vervoeió. en H. 31. Hertog, 22; B. van Boom, 21 en G, P. van Bekhoven, i€; A. B. J. Buts, 23 t en N. van der Lugt, 21; T>. C. Schertk. 23 er. M. c. A, de Laat, 23; N. J. Schokker, 21 en R. van der Raaf, 20; P.. M. van der Viugt, 22 en M. Cteveringa, 17; J. Wagte- veld, 24 en J. Greveling. 21; R. W. W'iersma, 23 en W. L, 3Ï. J. van Kinderen, H. G. de Winter. 46 en L. C. Gouka, 36. Getrouwd; E. G. van der Roer, 22 en T. It. Verhei je,n 19; A. J, Kiel. 20 en J. M, L. frenks, 29; s. J. Hülscher, 27 en A. Uch- trop. 22; j. c. van de Wetering, 23 en H, s Hemmes, 25; J. G. M. Heinsbroek, ai en L. Miring. 21; J. Kondratowtcx. 5i en J U. van Bameveld, 44; E. F. Peppel. 23 en A. i M. Crama. 21; D. r. Krijten burg. 24 en J. lï. Schouten, 20; J. 11. Meijer, f5 en J. C Witsel. 32; J. Loman, 23 en M. P. Roeters, 20; J. Goossens, 43 en A. W. van den Berg, 41; H. J. A. M. Rost, 22 en G. T H, M. van steljn, 21; J. Naardtn, 26 en A. J Prans, 20; L. Dirks,q23 en N. C. M. Koorevaar, 19; p. R. C. M. Paalvast 36 en I. de Leeuw, 25; H. Phliipse, 21 en J. van öer Pluljm, 22; A. J". de Graal, 21 en S. .J Kriek. 21. Geboren: Martinus z.v. P. de Jong en J. P. Mes; Ricardo A P z.v. F. C. van EljK en t W. Bijl; Ronaldus C J z.v. 3. M. Koeling MP. M, P, Verspeek; Ingxld J C d.v. W. W. van Egmond en J. H. Radder; Ernst J tv. G. L. E.d e Graal en C. van BeuM- chem; Jacqueline J d.v, C. B. van Gerven enD, j. depuy. Overleden; M. M. Ligtermoet, 77. SCHIEDAM De uitslagen van de vorige week gespeelde wedstrij den voor de bedrijfsvoetbalcompeti- tie lulden als volgt: GPS Schiecarton 13, v. d. Bor Ter Braak 26, Coebergh Swarttouw Bovs 50, KW He lios 1 2—14, DES 2—Hoek 2 0—5, Schiecarton 2—Helios 2 1—1, SWM —Enterprise 3 1—3, v. d. WaterTe- vopharm 10—0, GPS PTT 2—1. Hoek 2Keynes 13, HoekVeveo 2—1, Mafa Boys Swarttouw Boys 3—0, Eurotax Schrijver 51, Schiecarton 1v. d. Moezel 42, En terprise 2Coebergh 34, Keynes DES 2 5—0, Scheffer Ter Braak 3—1. O'lkanfoor «Da Rotterdammer": Klach- «titezorging! Jh. GrönevcM, Singel tel. «fc®. maandag ',!m vrijdag 18JM - 19.39 en A?a® 11 18 uur. Redactie Schiedam: Shi,,, van Houwellagen, Jullanalaan 84c. I Xjt'™ara, te!. 2657, b.g.g. U5588, tst. 156. "■"ri/'iimmer- i'iar melding luchtvcront- 291825. Alarmnummer politie H«-iïaï"oor >»Dc Rotterdammer": Smalle »iih? t?at 11 tel. J467ra. Alarmnummer g„irZ B4.44.44. CHli-GIt: 34.44.44. Alarm- d>„!L™or melding Iuchtvcrontretnl- rïïK' S6S923. Klachten öezorsdng: H. Ver- te'' 84.33.45, dagelijks van 18 - 19 uur. VLAARDINGEN De henge laarsvereniging Het Westen hield haar derde serieconcours in de wate ren van de Bonnervlïet. De vangst was zeer goed, met name voor M. Wijnhorst, die voor de tweede maal de wisselprijs op zijn naam bracht. Hij werd topscorer met een vangst van 2250 gram. De overige deelnemers mochten evenmin over vangst klagen. In volg orde klasseerden zich Jan Verheij met 2095 gram; E. Verheij (2005), P. Groen (1950), .T. Hollenberg (1915), Jaap Verheij (1635). M. de Goede (1595), F. Tempelaar (1325), D. Berve- ling (1315), W. Tempelaar (1150), C. Schoenmaker (705) en M. L. Berveling i met 485 gram. Het vierde serieconcours van de hengeiaarsvereniging De Zwervende Visser werd gehouden in de Middel- vliet en in het Maasiandse water. Er werd niet alleen weinig gevangen, maar ook was er weinig maatvis te wegen. Mede om-dat ondermaatse vis voor twee gram werd geteid, waren de totalen ook aan de lage kant Slechts twee deelnemers vingen meer der Zwart en A. van Dam. van der Zwart en G. A. van Dam. Het team werd volgemaakt door S. van den Arend, M. de Bruin, C. J. van Dam, G. Lucardie, A. Hoogen- dijk, W. du Mortier en L. Stout. ROTTERDAM Gelijktijdig met de invoering van het éénbestel- lingssysteem in Berkel, Bergschen- hoek en Bleiswijk-worden de brie venbussen in die gemeenten voortaan vanuit het districtspostkantoor in Rotterdam gelicht. De hieruit ont vangen correspondentie wordt in Rotterdam gesorteerd en geëxpedi- teerd. Hierdoor Is het noodzakelijk ge worden, dat op correspondentie, bestemd voor de eigen woonplaats, na de straataanduiding de plaatsnaam wordt vermeld. Vermeldingen als „alhier" en „e.v." veroorzaken (grote) vertraging in de bestelling. RIDDERKERK Voor het stich ten van woningen in het uitbreidings plan Bolnes- zuid is vijf miljoen gul den nodig. Het gaat om 115 eengezins woningen aan de Schiestraat, Linge- straat, Merwestraat, Ijssclstraai en Botlckstraat, die tegelijk zullen wor den gebouwd met de 111 Roos- eenge zinswoningen tegenover de Dura--to renflats in hetzelfde plan. De woningen zullen worden ge bouwd door Gebr. A. en J. Breur NV m Zwijndrechf, onder directie van gemeentewerken. De bouw geschiedt in opdracht van Patrimoniums Wo ningstichting in Ridderkerk. De gemeenteraad moet over dit project vrijdagavond beslissen. De huizen die in Bolnes worden neerge zet zijn van het grote eengezinstype, dat ook in. Ridderkerk- oost werd gebouwd. orgelpuriteinen de waarde van het orgel als zelfstandig instrument om- laaghaalt. Meer en meer gaat men beseffen dat Widor-toch in elk geval muziek heeft gecomponeerd die niet is weg te cijferen. Men heeft het romantisch orgel in zijn juiste propor ties leren zien en de klank ervan leren waarderen als specifiek voor een bepaalde stijlperiode, waarvan - Widor en Franckb eide exponenten.. zijn. De omvang van Widors symfonie®» maakt dat men er vaak Yoor terug-' schrikt ze in hun geheel te spelen en zich bepaalt tot losse en vaak po pulair geworden delen. Niet in de' laatste plaats trouwens omdat lang niet aïle delen even- boeiend zijn. Toch is het jammer dat ook Koos Bons zich tot dit fragmentariseren heeft bepaald, want op die manier krijgt men nauwelijks een indruk van wat deze werken in hun totali teit waard zijn. Koos Bons bezit een kennelijke af finiteit tot de Franse romantische or gelmuziek en zijn orgel leent zich er goed toe. Dat bleek in het virtuoos Allegro uit de 6e Symphonie, de vee leer beschouwende en meditatieve Cantiline uit de Symphonie romans en het melodieuze Aellgro Cantabile uit de 5e Symphonie. Ondanks de vakkundige degelijk heid en de liefde waarmee ze werden gespeeld bleven de grote hoogtepun ten uit, evenals de overweldigende klankoverspoeling, die bijvoorbeeld de 6e Symphonie had kunnen ken merken. Meer bevredigden dan ook de Franck - vertolkingen, een boeieiïd gespeelde Fantasie in A, een teder Prière en een forse Finale, in krachti ge registraties ontwikkeld. Toch zou den we van de hand van Koos Bons wel eens een interpretatie van een volledige Widor of Vieme- symfonie op dit orgel willen horen. A.I. SCHIEDAM Vandaag, maandag,- herdenkt het echtpaar Van Leeu- wen-Heezen uit Kethel de dag dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk tra den. De heer Van Leeuwen is 34 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Schiedam. De echtgenote van Schiedams bur gemeester mevrouw H. Hoelfsema- Poelstra heeft vanmorgen wegens verhindering van de burgemeester het echtpaar thuis gelukgewenst. Na mens de gemeente bood zij de heer en mevrouw Van Leeuwen een fruit mand aan. ■SCHIEDAM Voor de kinde ren die niet, ol nog niet, met vakantie gaan is de rolschaats baan in de nieuwe wijk Groen- "°rd een uitkomst. Er bestond al lang behoefte aan een speelge- legenheid „dicht bij de'.deur' Weliswaar hebben heel wat ouders er nu aan moeten gelo ven: de kinderen die nog geen rolschaatsen hadden moeste?i er nu nodig een paar hebben. MAASSLUIS In de serie „Orgel concerten Feike Asma" geeft Feike Asma zaterdagavond zelf het ze vende concert van dit seizoen in de Grote Kerk. Het programma vermeldt Prelu dium und Fuge ü'oer den Namen Bach van Franz Liszt, Variaties op een Bachthema van Paul Chr. van Westering en de Vijfde Symfonie in f van Charles Marie Widor. Aanvang 20.15 uur. ROTTERDAM De zesjarige Cor nells J. Bameveld uit de Boom gaardstraat is zaterdagmorgen aan de achterkant van de ouderlijke woning via een openstaand ram op een af dak van draadglas geklommen. De jongen zakte door het glas en viel van zes en een halve meter hoogte op een binnenplaats. Hij is bewusteloos naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Ook de elfjarige Francisca Paling uit de Zwaardleliestraat is zondag door een dak gezakt. Zij sprong op het uit golfplaten bestaande dak van een fietsenstalling van een school aan de Larikslaan. Met snijwonden aan haar been en kin moest zij naar het Bergwegziekenhuis worden vervoerd. In het restaurant van de Euromast is zondag de twaalfjarige J. P. G. de Zwart uit de Rozemarijnstraat van een trap gevallen. Hij deed een val van drie meter en liep een hoofd wond op. MAASSLUIS De start van het ambtelijk werk van ds. E. F. Verbaas in hervormd Maassluis is gisteren een broederlijke aangelegenheid ge worden. Aan zijn bevestiging, 's mor gens in de Grote Kerk, namen twee van zijn broers deel, namelijk ds. C. L. Verbaas uit Joure (50) en ds. F. L Verbaas uit Ugchelen (39). De Maassluise ds. Verbaas komt uit Fijnaart en is 40 jaar. hij krijgt de nieuwe wijkgemeente TV (Westwijk), waar tot voor kort ds. E. H. Kalkman, die verleden week in Amersfoort zijn intree heeft gedaan, werkzaam was. In de middagdienst hield ds. E. F. ■Verbaas zijn intreepreek over Johan nes 21:6 „Werp uw net uit aan de rechterzijde van het schip". De dienst kreeg een bijzonder karakter, o.a. doordat behalve Feike Asma, ook de organist Dick van der Giessen van de hervormde gemeente te Fij naart het kerkorgel bespeelde. Mevrouw Rie Oostdijk- Vogelaar j trad op als solo- zangeres. Na de dienst volgden enkele toe spraken. Ds. H. J. J. Keijzer van Maasland was de eerste. Hij sprak namens de classis Schiedam en na mens het naburige Maasland. Ds. H. F. Meijer vertolkte de goede wensen van de centrale kerkeraad en van de gemeente. Wethouder J- van Gelderen was de spreekbuis van het gemeentebestuur. Verdere sprekers waren ds. J. A. Aaftink namens de gereformeerde kerk en pastoor Vermeulen namens de Rooms- katholle ekker ,k Een groot aantaï belangstellenden uit Fijnaart en Markum, de vorige gemeenten van ds. Verbaas, woonden de diensten bij. VLAARDINGEN In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebro ken bij een bromfietshandel aan de Van Hogendorplaan. Er werd een tas ontvreemd, waarin zich ƒ2650 be vond. Men is het pand aan de achterzijde 'binnengedrongen waar het slot werd opengebroken. (Van een onzer verslaggevers) CAPELLE In hun regelmatige contacten met de leden van Gedepu teerde Staten dringen B. en W. van Capeile aan den IJssel er steeds op aan dat dit college spoedig zijn ad vies uitbrengt aan de minister van binnenlandse zaken over een wijzi ging van de grens tussen de gemeen ten Rotterdam, Capeile en Zevenhui zen. B. en W. antwoorden dit aan de raadsleden J. H. Gravesteijn en mr. E. Kwakemaak die verzocht hebben om „stappen te ondernemen". De raadsleden wezen erop dat mr. J. Klaasesz, commissaris der Ko ningin, reeds op 13 mei 1968 de verwachting heeft uitgesproken dat in de loop van dat jaar beslissingen over „Groot - IJsseldam" zouden val len en dat burgemeester J. van Dijk bij de komst van de 25.000ste inwo ner heeft gezegd dat Gedeputeerde Staten nog steeds niet hun advies aan de minister hebben uitgebracht. B. en W. geven op de vragen of de beslissing op korte termijn, o.a. met het oog op de opzet van een politieap paraat, een uitbreiding van het ge meentehuis en v,an diverse gemeente diensten, niet van groot belang is een bevestigend antwoord. RIDDERKERK Na lang ziek te zijn geweest is wijdag overleden de heer J. Wolfert uit de Bloemenstraat in Ridderkerk, in leven leraar aan de Prins Willem Alexander MAVO- schooi aan de Palmentuin in Ijssel- monde. De begrafenis geschiedt dinsdag middag na een rouwdienst, die om kwart voor twee in de gereformeerde Ontmoetingskerk in Ridderkerk ■wordt gehouden. Voorganger is ds. J. J. Tissink. n s HOEK VAN HOLLAND 3$e, strandprestatieloop heeft zaterdi nauwelijks meer deelnemers getrofe ken dan vorig jaar. Ongeveer hondefr dvijftig tippelaars brachten de moed op over het strand heen en weer te lopen naar Ter Heijde of Kijkduin. De lange afstandlopers naar Kijk duin vertrekken al rond negen uur en de tippelaars naar Ter Heijde om tien uur. De meesten waren ruim voor de controlesluiting (twee uur) weer te rug bij de Hoekse kampeerterreinen en kwamen in het bezit van een me-- daille. Waarom zou U straks in een dure'vakantieplaats teveel be talen—.. haal zo'n praktischs strotas mi tijdens deze voorde lige aanbieding. Strotas, ideaal om de strand- spullen in mee te nemen en na de vakantie gebruikt U 'm als boodschappentas. In royaal rechthoekig model (daar gaat veel in j nu voor nog géén een gulden zeventig. Morgenvroeg om 9 uur begint op onze parterre de verkoop van deze handige strotassen in nature) nu voor m Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, bast

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1