BERGSQD1H0EK BEDELT BEZWAREN BELDERBAAN Zand Bij afscheid ir.J.A.C. Tillema: Nieuw werkgebied op historisch terrein LA.A DUAL afspeelapparatuur FUTURA Pas na één generatie bewoonbaar 1SSÜÜDS1 I KEUS UIT EEN GROTE COLLECTIE Betalen in 5 keer kost mets meer i I f Via verslaving aan narcotica tot inbraken li ij I ÜI Victoria regia hloeit weer Fusie Rohyp met Stad Rotterdam Zwaargewond aanrijding Wat zijn meubelen voor u? Zelflieffende ponton bij Boele te water m s SI w OE ROTTERDAMMER PAGINA 3 2A VRIJDAG 4 JUL! 19» jjeze grandioos fijne >rnin snéde herenschoen zit enorm dcker.Zeer soepele zool. ik in zwart prentleer. ichts Automobilisten opgelet! Speciale aanbieding. Vederlichte auto achoen met veilige antishphieLNu... slechts Alleen hij Alfa! Oersterke en slijtvaste rnndleren molière. Geheel gevoerd Zwart, spotkoopje. m Rotterdam Binnenweg 10, Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hilledijk 262 Putselaan 230 Katendrechfse Lagedijk 428, Schiedam Hoogstraat 2 Viaardingen Liesveld 16a Dordrecht Voorstraat 262. Breda Karrestraat 27, Tilburg Heuvelstraat 53 PenHaag Spulstraat 14, Leiden Haarlemmerstraat 70 5 S 1 I lipillliapilfllllili 3 MSIS1! rarwr.Bnw Meent 129 Rotterdam tel. 136105 ft4:Uiii»ïïjrfc 1 i PSYCHOLOGIE TE BEKEND ANDERS NIEUWE PERIODE Het verschil is dit: we verkopen u nooit dom weg een tafel met vier stoelen - maar we proberen vooraf te ontdekken wat die meu belen voor u moeten doen. Wij zijn niet blij als we u een imponerende vierzitsbank mogen leveren van drieduizend gulden, wanneer u overtwee maanden twijfelt of het gevaarte wel bij u past. Archi-interieur heeft meubelen, gordijnen, vloerbedekking en lampen-maarin de eerste plaats belangstelling voor u: Hoe maken wij met u van zoveel vierkante meters werkelijke woonruimte... GOUBSÉSINGEL 221 - ROTTERDAM -TEL116673-123082 fffl PS #ii mkw 3 bijzondere herenschoenen BERGSCHENHOEK Het actie comité „Anti-Buldcrbaan" in Bcrg- sdienhoek wil Berkel en Rodenrijs, Bloiswijk, Hillegersberg, S chic broek, Oversohic, Schiedam- Kethel, Schie dam- Groenoord, Viaardingen, Alexanderstad en Capelle aan den Ijssel betrekken In zijn protestactie tegen de bestaande geluidshinder door vliegtuigen en eventuele uitbrei ding van de Rotterdamse Luchtha ven. Het comité heeft zich tot de reeds bestaande actie- comité's en een aan tal ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardencentra in genoemde plaat sen en wijken gericht met het ver zoek mee te werken aan oprichting van nog meer comité's die samen een 3 ROTTERDAM Donderdag werd bij Boele's Scheepswerven en Machi nefabriek in Bolnes een zelfheffende ponton tewatergeïaten, die in aan bouw is voor Franse rekening. De afmetingen van de ponton zijn 61 x 21.3 x 4 m. Aan beide zijden van de ponton tullen drie 46 meter lange „poten" worden aangebracht, waarlangs de ponton zich boven de zeespiegel kan verheffen. De „poten" laat men hier toe tot de zeebodem inzakken, waar na de ponton zich langs pneuma tische weg omhoog kan brengen. De benodigde perslucht wordt gele verd door drie hogedruk compresso ren, die op het achterste deel van het bovendek staan opgesteld. Hier be vinden zich ook twee lagedrukcom- pressoren voor werkdruk, twee stroomgeneratoren voor aandrijving van hulpwerktuigen en een schakel ruimte. Op het dek boven deze appa ratuur is ruimte voor tien zg li ving-containers. Dit zijn verplaatsba re huisjes met slaap-, was- berg ruimte voor ongeveer 30 personen. De oplevering is gesteld tussen 10 «n 12 Juli 1969. regionale werkgroep moeten vormen. Deze werkgroep gaat de actiepro gramma's voor de plaatselijke co mités opstellen en de uitvoering daar van bevorderen. Zo mogelijk moeten deskundigen worden aangetrokken die de acties met wetenschappelijk verantwoorde argumentatie kunnen ondersteunen. De comités hebben de taak de con tacten met de plaatselijke bevolking te onderhouden. Het comité Berg- schenhoek wil zich inzetten tot het stimuleren van de oprichting van plaatselijke comités en tot de vor ming van een regionale werkgroep. Indien men plaatselijk in de oprich ting van een comité is geslaagd kan men dit opgeven aan de secretaris van het comité Bergschenhoek, ir. H. C. van den Berg, Bergweg 53, Berg schenhoek, tel. 01892 - 2915. ROTTERDAM Vanzelfspre kend werd het onbehagen over de zandtransacties tussen de ge meente Rotterdam en het rijk donderdag in de gemeenteraad gekruid met humor, die zo nu en dan het karakter van grimmige galgenhumor aannam. Evenzeer vanzelfsprekend was, dat drs. L. van Leeuwen (lib.) zoals altijd voor de meeste „bon mots" zorgde. Toen hem de verontwaardiging van een aantal sprekers wat lang duurde: „Zand er over...." Burgemeester Thomassen haakte Erasmiaans aan op de op merking van het pac. soc. raadslid H. C. Lagrand, dat de rijks-zandt ransactsie zotternij is: „Ik praat over de zaken van de lof der zotheid." Toen de heer Thomassen sprak over de economische waarde van zand kwam een interruptie van de heer Van Leeuwen: V ver zandt in de economie." En toen de heer Thomassen een verklaring wilde geven en die begon met ,JVu Wil ik een niet gestelde vraag beantwoor den...." kwam de heer Van Leeu wen weer met: „Dat is natuurlijk niet bedoeld voor ons maar voor de pers...." Grondstramien Rotterdam vergt reeds mensenleven ROTTERDAM In de nacht van 23 op 29 juni is ingebroken in de Hillegersbergse Apotheek aan de Straatweg in Hillegersberg. De buit bestond uit een partij verdovende middelen. Naar aanleiding van deze inbraak werden gearresteerd E. E. T. uit Rotterdam, 24 jaar, en zijn echt genote C. T. B., 22 jaar. Bij het onderzoek bleek, dat beiden begin juni eenzelfde inbraak hadden gepleegd in Maassluis. Ook op 28 juni is in deze Maassiuise apotheek inge broken. In beide gevallen verdwenen verdovende middelen. De politie te Maassluis en Rotter dam bracht deze inbraken in verband met het feit, dat de laatste malen enige aan verdovende middelen verslaafden hadden getracht onder voorwending van allerlei kwalen via artsen in Maassluis recepten voor verdovende middelen te pakken te krijgen. T. en zijn echtgenote bekenden volmondig, zeggend dat zij door verslaving tot deze daden waren ge komen. Zij zijn vanmiddag voor de officier van justitie geleid. ROTTERDAM De tachtigjarige J. Apon van de Berberisweg is donderdag onder het vissen onwel geworden. Na aankomst in het Berwegriekenhuis overleed hij. De 48-jarige matroos J. N. Cordero van het Amerikaanse schip Bald Eagle, liggende in Hoek van Holland, is don derdag plotseling onwel geworden en oVerleden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Er zijn in de stad dingen opgebouwd, die minder zijn geslaagd dan men op grond van het basisplan zou denken. Maar er zijn ook dingen gekomen die veel beter zijn dan hetgeen het basisplan aangaf", opende ir. J. A. C. Tillema, hoofd directeur van gemeentewerken van Rotterdam, een gesprek dat wij met hem hadden in verband met zijn naderende afscheid. Zoals bekend zal de heer Tillema op 1 augustus zijn post verlaten. Ir. G. Plantema, de man van de Rotterdamse metro, volgt hem op. „Uit de Lijnbaan is gebleken", vervolgde de heer Tillema zijn betoog, „hoe goed het is, als een basisplan flexibel is. Ooit bij andere gelegenheden is die flexibiliteit heel belangrijk gebleken. Want wat, toen dat plan werd opgesteld, niemand kon voorzien was de enorme schaalvergroting die Rotterdam stond te wachten. We begonnen het havenherstel in 1945 met de Wilhelminakade. En twintig jaar later zitten we een eind in de Noordzee!" ROTTERDAM Ir. J.A.C. Tillema isin tegenstelling tot hetgeen men voor zijn functie zou verwachten, géén civiel inge nieur. Hij studeerde in 1828 te Delft af als bouwkundig inge nieur, begon zijn loopbaan op een architectenbureau en gaf nieuwe tunnel Op de kruising Slaghekstraat-Wa- penstraat kwamen donderdag een per sonenauto en een bromfietser met el kaar in botsing. De bromfietser, de p-jarige machinist J. M. Teigeler van de Lodijk, liep inwendige kneuzingen en een gebroken been op. Hü is in het Claraziekenhuis opgenomen. Uw Grundig specialist Radio - TV Recorders Amsterdam flciterdarr» - utrechtsuesum - Delft 0n2e GRUNDIG speciaalzaken hebben een eigen Technische dienst BARENDRECHT Deze veer tien meter lange maquette van de nieuwe tunnel tussen Barendrecht en Heinenoord staat te pronk op de manifestatie Hollandvier, die mr. J. Klaasesz, commissaris der Koningin in Zuid-Holland, van middag heeft geopend. De ma quette is gebouwd op een schaal van 1:100. Aan de bouw van de Holland- vier is vannacht en vandaag koortsachtig gewerkt. Gister avond iaat was nog geen enkele stand ingericht en vele moesten zelfs nog helemaal worden op gebouwd. i twee jaar lessen aan de HTS in Rotterdam. Overigens is hij een geboren en getogen Rotterdam mer. In 1931 werd hij hoofd van de dienst van bouw-en woningtoe zicht te Leeuwarden en in 1938 ging hij naar de dienst van bouw- en woningtoezicht in Rot terdam. In 1940 werd hij hoofd van deze afdeling. Ih 1946 werd de heer Tillema belast met de directie van de dienst van gemeentewerken waarbij hij bovendien tot au gustus van datzelfde jaar ook nog de leiding waarnam van de dienst van bouw- en woningtoe zicht. De heer Tillema heeft dus van het allereerste begin af met al leen de wederopbouw van Rot terdam meegemaakt, hij heeft in die wederopbouw een zeer voor naam aandeel gehad. Ir. Tillema is officier in de or de van Oranje-Nassau. De heer Tillema gaat na züjn pensionering niet - stilzitten. Hij heeft nu reeds -lang grote be kendheid als een eminent histori cus en het is de historie, waaraan hij zich dan vooral gaat wijden. Zo is htij benoemd tot lid van de commissie voor de restauratie van het paleis ,,'t Loo" en verder heeft hij nog een aantal andere belangrijke restauratieprojecten onder handen. Ir. Tillema is voorts Ud van de rijksmonumentencommissie. Verder gaat hij Rotterdam ver laten, zij het dat hij niet zo heel ver uit de buurt weggaat. In Schoonhoven wacht de heer Til lema en zijn gezin een zeventien- de-eeuws huis van de Vereniging Hendrik de Keyser. Aan de restauratie daarvan wordt nu ge werkt. Een zeer passende omgeving voor een bouwkundig historicus. „Een huisje om zegt ir. Tillema. te zoenen e Doordat hij plotseling uitweek, is de tienjarige Guus de Krieger van de Charloisse Kerksingel aangereden door een auto. Met een zware hersenschud ding is de jongen opgenomen in het Dij zigtziekenhuis. ROTTERDAM De zeldzame bloem Victoria regia heeft donder dag in Diergaarde Blijdorp voor het eerst dit jaar gebloeid met een witte bloem. Zondag of maandag is zij weer te bewonderen met een rode bloem, die vervolgens onder water verdwijnt. Na vier of vijf dagen zal de Victoria regia weer een witte bloem geven, die op haar beurt rood wordt. Dit bloeiproces herhaalt zich gedu rende een week of vier. Dat het Rotterdam van nu geen aantrekkelijke woonstad is, geeft hij onomwonden toe. Hij acht het echter uitermate onjuist te' komen met ver wijten of beschuldigingen. „Wat de bouwers van Rotterdam hebben gedaan is niet anders dan het grondstramien leggen. Dat alleen al vergt een heel mensenleven. Werkers van een eerste uur kun nen nooit een bewoonbare stad bou wen want een stad wordt pas be woonbaar als mensengeneraties er hun sporen in achterlaten. Dat is in de historie altijd zo geweest. Denk maar eens aan oude prenten van Amsterdam. De nu zo mooie grachten waren, toen zij pas waren aangelegd cn bebouwd, kille, baksteenrode, har de dingen- Dat geldt ook voor de Griekse bouwwerken uit de oudheid, die wij nu zo mooi vinden. Koude, harde steen, die pas mooi werd door het patina van eeuwen." Het Rotterdam, waarin ir. Tillema is opgegroeid, had zijn liefde, maar verduurde ook zijn kritiek. „Honderd jaar geleden was Rotter dam een stad van bijzondere schoon heid. Dat kwam vooral door de ha vens. Dè havens midden in de stad waren nota bene echte zeehavens! Iets boeiënders kan men zich moeilijk in denken. Maar al voor de oorlog was Rotter dam bezig af te takelen en naar iets nieuws toe te groeien. Denk maar eens aan de doorbraak van de Meent en allerlei andere zaken. En Rotter dam is nooit zuinig geweest op zijn historie. Er waren een jaar of veertig geleden ook al heel wat plekken die als mislukt moeten worden beschouwd." Een opmerking over allerlei span ningen tussen Rotterdam en de rest van Nederland, die de laatste tijd steeds merkbaarder worden, ontlokt hem een glimlach. „Rotterdam vervult in Nederland een zeer nuttige psychologische rol", meent ir. Tillema. „Elke samenleving heeft een zondebok nodig. Met die functie is Rotterdam nu heiast. Er kan in Rotterdam niets meer worden gedaan of ergens in Nederland staat er iemand op, die dat een schandaal vindt. Dat gebeurt zelfs voor er van een plan of voornemen sprake is. Neem nu dat „Plan 2000 Dat is alleen maar een geschrift van een aantal diensten bedoeld voor enige Rotterdamse bestuurders. Er is geen voorstel, geen enkele uitspraak van wie ook in Rotterdam. Maar er is alvast een veroordeling van iedereen in Nederland! Geen Rotterdams bestuurder praat nog over een tweede startbaan op het vliegveld Zestienhoven. Maar ieder een protesteert er nu al tegen. Eigen lijk zijn we in Nederland niet eens veel verder dan het onderlinge ge harrewar van tweehonderd of drie honderd jaar geleden." De heer -Tillema ziet ook nog iets anders. „Er zijn niet zoveel Nederlanders en het gevolg is dat wij elkaar te goed kennen. Nederland houdt niet van uitspringende toppen. Rotterdam is zo'n top en dat is voor een Neder lander in hoge mate onbehoorlijk." En dan. verontschuldigend: „Als we dat allemaal niet zouden hebben gedaan, als we niet zo had den gewerkt, met alle macht zouden hebben geprobeerd de expansie bij te houden, moet men zich eens voorstel len wat er met de welvaart in ons land zou zijn gebeurd. De geschiede nis van Rotterdam in de laatste twin tig jaar heeft voor miljarden guldens weerslag gehad in de Nederlandse in dustrie, tot ver in Brabant toe." Jn die twintig jaar is het gehele beeld van samenleving en werkpa troon grondig veranderd. „Het oude type „captains of industry" gaat er uit", meent de heer Tillema. „Als een jonge ingenieur van alles en nog wat via de computer bepaalt, zeg ik: ga je gang maar. Dat is mijn vak niet, ik moet hem voor wat betreft zijn werkmethoden en kennis van zaken vertrouwen. Een leider beheerst lang niet meen. elk terrein van zijn medewerkers. Hij is nu coördinator en geen soort super-deskundige." Met betrekking tot ,de toekomst van Rotterdam ziet de heer Tillema de stad een nieuwe periode ingaan met geheel nieuwe verhoudingen, nu de hoge bouw met de Medische Fa culteit is begonnen. „Als die hoge bouw er eenmaal is, wordt de stad veel harmonischer dan nul', meent hij. „Die hoge bouw is goed, mits men het openbare vervoer perfectioneert. Als men een groot deel van de bevolking niet met goed openbaar vervoer in staat stelt tót doelmatig verkeer met die uiterst dicht bevolkte hoge bouw, mislujtken al die nieuwe verhoudingen hele maal. Daarom is de uitbouw van de metro, niet alleen naar het oosten maar ook naar het westen, een levensvoor waarde voor de stad. Er moet aan dat openbare vervoer zoveel aan dacht worden besteed, dat het aan trekkelijk wordt met openbaar ver voer te reizen." ROTTERDAM Het bestuur van NV Bouwikas Rohyp wil ruimere mogelijkhe den scheppen om maatregelen te nemen tegen de in de hypotheekportefeuille aan wezige risico's, speciaal met 'betrekking tot de aanwezige Industriële onderpanden en kleine bedrijfsruimten. Het bestuur is van menlng.dat dit kan worden gerealiseerd door aansluiting van Rohyp bij het assurantleconcem Stad Rot terdam, dat reeds een meerderheidsbelang ïieeit in Rohyp. Dit omvat ongeveer 77Vs 'Pet. van het aandelen kapitaal van Rohyp, Een nauwere samenwerking van beide vennootschappen opent de mogelijkheid de activiteiten, die zij heide op het gebied van hypotheekverstrekking ontplooiden, zoveel mogelijk te integreren. Pit vermeldt een bericht aan de houders van aandelen van NV Bouwkas Rohyp, dat betrekking heeft op het reeds vermel de omwisselingsaanbod. waarbij een aan deel B Rohyp van duizend gulden recht geeft op tweehonderd gulden certificaten Stad Rotterdam. Aanmelding kan gebeuren tot 22 juli. Uiterlijk 25 juli wordt 'bekend gemaakt ohet aanbod gestand wordt ge daan. De samenwerking tussen de beide maatschappijen heelt er :oe geleid, dat de dlrektie van Stad Rotterdam ook de direk- tie van Rohyp gaat voeren. ROTTERDAM De dertienjarige Teunis Buurveld uit do Schilperoord- straat is ernstig gewond geraakt, toen hij op de kruising Dorpsweg-Wielewaal straat met zijn fiets aangereden werd door een vrachtauto. De auto had de jongen niet kunnen ontwijken. Hij is met hoofdwonden en een schedelbasis- fractuur naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1