Groot aantal activiteiten Programma vakantieweken is vandaag verschenen 19 jols>'4y acgustüs inlictitingen: VIS8AHK Stijgend aantal leden bij kruisvereniging Horecabedrijven tegen ontmoetingscentrum Burgerlijke stand AGENDA Van De Hoek tot Vlaardingen die yflilfa Verslag over 1968 „Huurbedrag is te laag" Kringstrijd tennis werd een succes JËf VOOR SNEL HERSTELLEN VAN Hg- GEBROKEN RUITEN FA. F. J. KLOET ZN Geen bloemen bij begraafplaats Ds. Meijer neemt 10 aug. afscheid f2970,- 0 üÜsfü BEHANG??? BOERDAM Leden van verdienste benoemd bij DVO PHILIPS 1 batterijen^ n^n GEMEENTE SCHIEDAM elke vriïdagavond ...tol 9 uur ópen elke vrijdagavond ...tot uur open Hulp SCHIEDAM en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks Nieuw Swiebertje móéten I igL1! l R gf wel goed MKiiiliF8 lil zijn! WT^ HU Dc nteumte «Mdioninhe rotan* machine. Maakt razandsnal en feilloos al Uw berekening. Zonder mechanische delen. Kan niet meer kapot gaan! Tellen, verme nigvuldigen, delen, worteltrekken, machtsverheffen, kwadrateren! 1B «ijlere kapacltelt In alle registers en telwerken. Reedt vanaf K A NTO O R I NSTA L L A T I E S t BS- ROTTERDAMMER PAGINA 4 2 A VRIJDAG 4 JULI Iqao Geniet meer van 't buiten zijn door zo'n windscherm mee te nemén! U tovert altijd een plekje "uit. de wind" waar U beter en ge rieflijker van zon en frisse lucht kunt genieten. Windschermen, 3 m lang, 135 cm hoog, met versterkte on- derzoom, vier 3-delige tent- stokken, 6 scheerlijnen met patentspanners en metalen haringen..... voor nog géén zes tien gulden. WKWVTf*?» ttéfeU» Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze wind schermen, met handig fou- draal, in kleurrijk streepdes- sin,-geheel kompleet voor Ook-meendagmorgenopen Géén at of schrift, best Dat een soepele corduroy schoen prettig loopt ligt voor de hand.,..-, haal nu voor "Uzelf of voor Uw man, zoon of dochter een paar van deze vrijetijdsschoenen. Corduroy instapschoenen in moccasin modaL met sterke zool en goede - pasvorm. De ideale vakantieschoen voor jong en oud, nu per paar voor nog géén acht gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze vlotte- corduroy instapschoenen, in beige, maten 36 t/m 44 per paar F Ook msndasmargen open Géén rel of schrift best. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Van zater dag 19 juli tot en met zaterdag 9 augustus worden in Vlaardin- gen voor de 23ste keer vakantie weken gehouden. Het altijd weer even ijverige comité Jeugd- vakantievreugd is er opnieuw in geslaagd een programmaboekje samen te stellen, dat bol staat van de activiteiten. Dit boekje is vandaag in een oplaag van 9000 exemplaren verschenen en verkrijgbaar tegen betaling van f 0,45. Een groot deel van de oplaag heeft zijn weg reeds gevonden naar bedrij vend museum en. VW-kantoor aan de Westhavenkade 12. De programma boekjes zullen in vele winkels te koop zijn. Het is opnieuw een. over zichtelijke en waardevolle gids ge- worden voer alle evenementen, die Stuif lil gedurende de vakantieweken kunnen worden bijgewoond. Dit bord kovit te hangen bij de Visbank, vanouds het admini stratieve centrum van de Vlaai* - dingse vakantie-activiteiten. Leerlingen van de christelijke detailhandelsschool Beneden- Maas hebben het gemaakt. VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van de vereniging voor ge zondheidszorg „Het Groene Kruls-Het Oranje-Groene Kruis" heeft kans gezien de toeneming van het aantal leden gelijke tred te doen houden met de groei van de stad. Men heeft In 1968 een „winst" ge boekt van 632 leden, waarmee het totaal Is gekomen op 7937. Inmiddels zijn veel mensen ervan overtuigd, dat zij de diensten van een kruisvereniging op velerlei gebied nodig kunnen hebben. Vooral wordt in grote kring gebruik gemaakt van de bejaardenhulp. Eert en ander bleek de donderdag gehouden jaar vergadering van de kruisvereniging. In het verslagjaar werden voor moederschapszorg en kinderhygiëne vijf moedercursussen gegeven, waar aan werd deelgenomen door 135 personen. Deze cursussen werden alle gevolgd door een vaderles, waaraan diverse heren deelnamen. De twee kieutercursussen trokken samen 80 deelneemsters. In 1968 werd de collecte van de gezamenlijke plaatselijke kruisvere nigingen niet gehouden, omdat geen medewerking werd verkregen van het Wit-Gele Kruis. Het aantal aanvragen om hulp was van dien aard, dat alle gezinsver zorgsters, gezinshulpen en bejaarden- helpsters voortdurend moesten wor den ingezet. Het aantal aanvragen om bejaardenhulp neemt nog steeds toe. Wel was er enig verloop onder over de vaart, maar de politie heeft dit verboden. Teveel jongens en meisjes gebruikten het viaduct als tribune, hetgeen gevaarlijk is vanwe ge het drukke verkeer. VLAARDINGEN De gemeente raad Reeft woensdagavond met alge mene stemmen besloten het pand Oosfihavenkade 6» te verhuren aan de heer C. Westerdijk, die daarin een ontmoetingscentrum wil vestigen. Een .telegram van de Nederlandse bond van horecabedrijven, afdeling Vlaardingen, waarin, de raadsleden werd gevraagd het voorstel tot ver huring niet te aanvaarden, baalde niets uit. Het telegram bereikte de collegeta fel vlak voor het voorstel in behan deling werd genomen. De Vlaar- dingse afdeling van. de Horecabond vindt het huurbedrag té laag en ziet hierin een verkapte gemeentelijke subsidie aan de beer Westerdijk. Naar haar mening wordt onder het mom van een ontmoetingscentrum een horecabedrijf in exploitatie geno men. De jonge exploitant zal de eerste vijf - jaar een aastvangshtiur betalen van ƒ6000 per jaar; daama ƒ8000 voor de volgende vijf jaren en ten slotte ƒ10.000 per jaar voor de derde periode van vijf jaren. Het onder houd van het pand zal, met uitzonde ring van het buitenschilderwerk aan de gevel langs de Oosthavenkade, voor rekening van de huurder ko men. Naar de mening van de horecabe drijven bevordert de lage huur een Bij de echte BEHANGER Grote keus uit grote voorraad Voor BEHANG en VERF Jac. v. d. Wintstraat 18 Tel. 34.28.72, Vlaardingen Bijkantoor „De Rotterdammer": Klach ten bezorging: Jh. Gröneveld, Singel S3, tel. 363538, maandag t/m vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 17-18 uur. Redactie Schiedam: R M. van Houwelingen. Julianalaan Mc. Schiedam, tel. 26-Eï.M, b.g.g. 11.55.86, tst. 156 Alarmnummer voor melding luchtver ontreiniging: 26.26.28. Alarmnummer politie 26.46.48. Stadsgehoorzaal: Rosemary's baby. film Pniclkerlt: kom zing met ons, 11. Stadsgehoorzaal: Rosemary's baby, film jr., 20. Bijkantoor De Rotterdammer": Smalle Havenstraat li, tel. 346775, Alarmnummer politie: 34.44.44. GG GD: 34.44.44. Aiarm- niiinmer yoor melding luchtverontreini ging: 262626. Klachten bezorging: H. Ver hel), tel. 34,33.45, dagelijks van 48 - 19 uur. oneerlijke concurrentie ten opzichte van de horeca. De heer H. M, J. Dubbeldam (lib) was het niet eens met een .vermeende verkapte subsi die. Zelfs wanneer er sprake was van een subsidie zou hij het niet erg vin den, gezien de 'aard van de toe komstige vestiging. Ook de heer S. iBarendregt (soc) was het niet eens met de inhoud van het telegram. Hij sprak over een par ticulier initiatief dat aanmoediging verdient. „Het is een volkomen rechtvaardige zaak", zei hij. Wel noemde hij het jammer, dat het tele gram zo laat is verzonden, omdat an ders de commissie van de ver zoekschriften het bezwaar van de ho- recasector had kunnen behandelen. De heer M. Mooij (prot) zei dat het pand reeds geruime tijd leegstaat en dat tal van voorzieningen nodig zijn voordat het gebouw in gebruik kan worden genomen. De herstelwerk zaamheden komen voor rekening van de huurder en dat betekent een be langrijk risico. Bij het vaststellen van het huurbedrag is hiermee reke ning gehouden. Bovendien betekent het ontmoetingscentrum een aan winst voor de stad Vlaardingen. Wethouder T. de Bruijn gaf de heer Mooij gelijk en zette uitvoerig uiteen in welke staat het pand ver keert. „We hebben het gebouw de heer Westerdijk aangeboden maar eerst tegen hem gezegd dat hij er maar eens een kijkje moest nemen. We hebben de gebreken niet verzwe gen, maar hij achtte het pand voor zijn doel uitstekend geschikt. Bij het vaststellen van de eerste huurperiode hebben we rekening gehouden met het achterstallige onderhoud", aldus de wethouder. Daarna werd het voorstel zonder stemming aangenomen. SCHIEDAM De kringkampi oenschappen tennis, dit jaar voor de dertiende maal georganiseerd en verspeeld op het tennispark Spie- ringshoek zijn een groot succes ge worden. Bij de prijsuitreiking consta teerde de heer N. Spithoven, voorzit ter van de Kring Schiedam, dat de tennis-top in de Kring aan de herfst van haar carrière bezig is. Hij vond het verheugend dat de verenigingen vooral de laatste twee jaren veel aandacht aan de jeugd hebben besteed. 6berl-l3cicpvea R2A 2669 tritsiagen: damrsenkel B: Mei. A. Kwak kel versl. mei. M. v. d. Toorn 62 6l: herenenkel B: R. Stork versl P. Dieckman 9—7 63: dameserkel C: mej. M, v d. Toom versl. mej. E. v. Brast 6i 6—3: herenenkel C: w. de Ruiter versl. P. W. Dieckman 8—6 6—3. Damesdubbel CA. Seger T. Seger versl. A, C. Markesteyn M. Akkerman 6—3 8—1: herendubbel C: H. Bulte w. v. d. Heuvel versi. B. Jansen A. Verhoeven 3—6 6—3 6—2; Kern. dubbel C: Mevr. R. Frazer H. Frazer Jr. versl. mevr. X. Oprei J. W. Baard 6 6i 6—3; da- mesen-kel D: mej. E. v. Bragt versl mevr. H. Both 2—6 8—3 6—3: herenenkel D: T. Kremer Hovinza vers!. M, Stolk 6—8 62; damesdubbel B: J. Buseier T. Seger versl Lans J. Lensveld 6—4 6—0: heren- dubbel D: J. Cammeiot H. Stal versl P. Ruseier D. Ruseier 8—2 6—4; gem. dubbel J. Ruseier W. v. d. Schalk versl M. Dekker M. Wanders 3—6 9—7 6—e. De vakantieweken worden dit jaar geopend met een wandelmars over een afstand van tien kilometer, waar aan iedereen kan meedoen. De deel nemers die de tocht uitlopen krijgen een herinnerïngsmedaille. Het eind punt van de mars wordt de Maasbou levard, waar de Vlaardingse brand weer een demonstratie zal geven. Een blusboot van de Rotterdamse brand weer zal op de Maas een watergor dijn leggen. De evenementen, die vorig jaar een succes bleken te zijn, zijn opnieuw in 'het programma opgenomen. Behalve de bekende activiteiten zijn ook nieuwe zaken aan het programma toegevoegd. Zo bestaat er gelegenheid achter de zaal Muzanda in de Hya- cinthstraat het minigolfspel te beoe fenen. Verder zijn er minder dag tochten en meer excursies samen gesteld. Jaarlijkse toppers zijn het 'beklim men van de toren van de Grote Kerk op de .Markt, de ruilbeurs voor jonge verzamelaars onder de luifel voor de Vi5bank, het verkeerspark achter de brandweerkazerne aan de Hoflaan, spuitwedstrijden achter de kleu terschool aan de Buys Ballotlaan, straatieken wedstrijden op het Liesveld en een dierenshow in het Hof. Het waterfestijn voor de bezitters van een zwemdiploma wordt op nieuw in de Vlaardingse Vaart ge houden. maar dit jaar tegenover de Anna Paulownalaan in iHoly. Andere jaren gebeurde dit achter het viaduct Van een eerste kwaliteit chroomleder werden deze so lide aktentasssn vervaardigd..,., die wij nu zo voordelig gaan verkopen. IJzersterke akten tas, waarin kostbare schoolboeken veilig worden vervoerd en ook vaders paperassen een prima plaatsje vinden. In chroomleder uitvoering met twee binnen- en twee voorvak ken, prima laddersloten en riem. Een keurig afgewerkte tas nu voor nog géén twaalf gulden. j===s schildersbedrijf 2e maasbosstrnat 00 - tel. 343276 '- vlaardingen Vrijdagavond om 6 uör begint de verkoop van deze 2-vaks aktentassen van een eerste kwaliteit chroomleder met twee voorvakken, ladderslo ten en riem, in bruin voor Ook maenaegmorgen open Géén ttL of schrift beft De ..Stuif in-Stuif uit" wordt op nieuw in het Weeshuis gehouden. De enorme belangstelling van vorig jaar heeft wel bewezen, dat dit onderdeel van de vakantieweken erg in trek is. Omdat op sommige dagen vele kinde ren moesten worden teleurgesteld, is gezocht naar een grotere ruimte. De organisatoren zijn daarin tot hun spijt niet geslaagd. Ook dit jaar heeft de heer L. van Zanten de leiding. Op de lijst van excursies staan de hloemenveiling te Honselersdijk, het -Museum voor Land- en Volkenkunde te Leiden, luchthaven Rotterdam. Euro-rama, vier Noordzeetrips, het natuurreservaat De Eendenkooi, Evo- luon te Eindhoven, de Vlaardingse brandweerkazerne en het politiebu reau, De Linnaeushof bij Haarlem, de molentocht naar Kinderdijk en slot Loevestein alsmede het Unilever Research Laboratorium. Voor de jeugd 'boven de zestien jaar is er een barbecue op het strand, een Bingo- beat- avond in de Harmo nie met muziek van de Home Guard Selection en een cabaret-quiz- dansavond, eveneens In de Harmonie, Het trio Ben van der Linden verzorgt de muziek, Trans Donkers uit Den Haag leidt de quiz en de cabaret groep Rilekse neemt het verdere deel van de avond voor haar rekening. Donderdag 24 juli komen Swieber tje en Bromsnor naar de Stadsge hoorzaal. Zij treden om twee en vier uur op met „Wat gebeurde er op Sint Juttemis". Donderdag 31 juli komen de dieren uit de Fabeltjeskrant ken nismaken met de Vlaardingse beeld- buiskinderen eveneens om twee en vier uur in de Stadsgehoorzaal. Reeds nu bestaat dagelijks gelegen heid plaatsen aan de kassa van de Stadsgehoorzaal te bespreken (behal ve op maandag) tussen tien uur 's morgens en een uur 's middags (Twee gulden voor Swiebert.ie en een rijksdaalder voor de Fabeltjeskrant). De vakantieweken worden besloten met een lampionoptocht naar het marktterrein aan de Broekweg. Daar zal de uitslag worden .bekend ge maakt van de „Vakantievr&ugd'o- terij". Op e'.l: orogranr naboekfe staat een nummer, waarop een van de in 'etea' Men prijzen kan worden ge wonnen. VLAARDINGEN Getrouwd: Petrus Wilhelmus Martirws van Mil 30 en Maria Christina Helena Koole 23: Petrus Clemens Wilhelmus Zwaard, 31 en Thérèse Ce lire Hakbljk, 20. Geboren: Adnanus zv F Roodenburg en M van der Pol Binnensingel 151; Adrlana Cornelia dv L M Markusse en C P tvlrtz 2e Spoorstraat 25; Marcel Johannes tv P Hoogland «1 J J SprU Broekweg 110: Cor nells Kr! SU an zv F Vogelaar en W M Drop Parallelweg 64. Overleden: Johannes Cornells Rrcdlus, 54 .echtg. v. A J M Lagendijk. Goudsestr 31: Margaretha van de Valk. 7» wed. v. R van der. Bend. Maassluis. vïjAARBJntgBN Getrouwd: Jan Cor nells Bos, 22 en Inkje Grietje Clement, 29; Piet Gardenier. 27 en Maria Kalkman. H. Geboren: Onno zv X Kooren en A Sljp- kens, Maassluis: Sheik Celmon zv H M M Alihusain en L T J de Freitas, Lepe laarsingel 44; Pleter Cornells zv P Stljnen en A Brobbel Sumatrastraat 36: Jacob Fie- ter zv A Jansen en E M Boender van t Hoflsfcraat 8: Helena Roberta dv A Dijk hui ren. en C K Bal van L Stlrvmstraat 33B: Willem rv J Groeneveld en M Visser Brederostraat 9; Wendeline Geertrulda dv p Moerman en A E H Maass, Catsstraat 21. Overleden: Willem Jacobus Cornells Seen 62, wed v M van Brandwijk. Wete ringstraat 31: Adrlana WUItmpje Andeweg T7 ü-ed v H Westerhoff Keizerstr 37: Maar- NATUURUJK PLATENBONNEN HALEN BIJ G. P. VAN DAAIEN JR. MAASLAND Geboren: Sandra Witfael- mma Maria dv C J M van USferen, en M. M C Bruinen. Westgaa* 16. Overleden: B GlUe 92 wed v C de Blctds Stationsstraat 58. MAASSLUIS De muur van het dienstgebouw op de algemene be graafplaats in Maassluis doet dienst als goal voor het voetbalspel van de jeugd in de Koningin Wilhelmina- wijk. De gemeenteraad vindt dit niet piëteitvol en besloot daarom dinsdag avond ƒ1540 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een bloembak teaen die muur. In schriftelijke vragen beeft het gemeenteraadslid H. G. van Hoeven (c.h.) nu verzocht dit bedrag liever te besteden aan de aanleg van een speelveld. Hij meent dat het ontbre ken van een dergelijke voorziening de oorzaak is dat de muur wordt misbruikt. De heer Van Hoeven vreest dat bloemen en planten geen lang leven beschoren zullen zijn en dat de bak een klim- en springgele- genheid zal worden. GEMEENTE SPRINGT BIJ ALS U EEN DOUCHE WILT Vlaardingers die hun woning op sanitair gebied willen verbeteren kunnen bij de gemeente daarvoor subsidie krijgen. De geldelijke steun die de gemeente verleent voor bijvoorbeeld het bouwen van een douchecel in een huis waarin zich een dergelijke voor ziening niet bevindt, bedraagt in de meeste gevallen één derde van de totale aanlegkosten, tot een maximum van achthonderd gul den. In feite is de regeling gesplitst in twee onderdelen. Eén voor wo ningen waarin van een diepe kast een douche kan worden ge maakt en één voor huizen waarin een douchecel geheel nieuw moet worden gebouwd. Bestaat er in een woning gele genheid van een kast een douche te maken dan vergoedt de ge meente maximaal een derde van de vierhonderd gulden die daar voor ongeveer nodig zijn Een nieuw te bouwen douche komt op ongeveer de dubbele prijs en ook dan neemt de gemeente één derde daarvan voor zijn reke ning. Dat de totale aanlegkosten van douche in huizen in werkelijk heid meestal niet hoger komen dan de bedragen die de gemeente maximaal heeft vastgesteld, weet TERRAZZO MION, die zich gespecialiseerd heeft in dit soort werk. ■Bel even op of loop binnen bij Mion. Westhavenkade 48, tel. 34 41 03. ten Arte Pronk 81 echtg v M van Loon Claudius CivilIslaan 40. VLAARDINGEN ondertrouwd: Dirk Nicolaas Bos. 25 Mahlersttaat 7 e» Adrlana Petronella Baalma» 18 MusscftenbroeStstraat 47; Arle van Loon, Zl MarfcsraaB«an 147 en Anthonla Geertrulda den Hoedt, l» Madoe- rastraat 127: Lucas Dijkstra. 24 Kethelwe« 104 en Verorrica Adrlana Maria van Ginne- ken. a: Gotidseslnitel 5: Pleter Zonneveld. 24 Julianalaan 27 en Johanna Helleman, 22 Sweellnckstraat 219: Maarten Grootendorst. 20 Bllderdtjkstraat 19 ert Altda Hopman. 20 Bilderdijkstraat 10: Albert Hendrtk de Korver 31 Jr Celebesstraat 48 en Maria Machcltje van den Bosch 24 Kwartellaan 15: Willem Johannes Leonardos Storm, 25 Monster. Karei tDoormanweg 1 en Hendri- ka wilhelmlhavan Vliet. SI Swee- llnckstraat MO: Nicolaas Jacob Pleter Pols, ■19 Henr. Roland Holststraat 33 en Alelda Geertrui Filee, Sfl Rotterdam, joh. Willem Frisostraat 36A; Marimis Franclscus Jul jr., 22 van Raerlestraat 122 en Anita Maria Voikt, 22 Keulen. Spinronilhlengasse 7; An- tonie Willemse, 22 utrecht en Gerèa Thea Wapenaar. Sl Karei de Grootelaan 8; Ben- jamimss Boon, 25 Rotterdamsewed 38 en Adrlana Joharms van der Velde, Sri Hetmstraat 26; George Ludwig Bminaars, 23 KlevlUaan 33 .ea MaiSa Thereala WUfael- mir» van Vliét, 19 Celebesstraat 39; Corne lls van Doom.' 54 Kem Onnesstraat 183 ea Christina Eusaheth van Bruggen, 23 Suma trastraat at: Franüt "Budding. 23 Dirk de Derdelaan 147 en Cornelia Kerk urn 22 ChopInstra.it 21C; Johannes Gerardus Ma ria Peeters. 32 Schledamseweg 183 en Geertrulda Antonie Corneha Francisca Jo hanna van der Lubbe, SI Den Haag: Christtaan Frederik Johannes van Heel. 22 Schiedam en -Elisabeth Helena Mole naar. 20 Adr. Patiwstraat 6ÓA: Cornells Marïnus X-Uijten, 22 Rotterdam en Cornelia Adrlana Mlnnaard. is Curaeaolaan 42. Geboren: Hel ga Ansellque, dv J J Dieckmann en j L de Reus. Kethelweg 223a; Nlcoline dv D P Polder en W den Haan. Hoselaan 10: Miranda, dv T Groene veld en P w E S3la. Kom. Speelmanstraat 29. Overleden: Kltsaert Sloop, 1 dag, Spcorslngel 157B. MAASSLUIS Geboren: Anneke dv A J Stahüe en 1 J Korperahoek: Silvia Marga- retha dv A de Haan en A M van de Poe!: Angelique dv H van Letten van Rossen en L Schouten; Rafeal zv J Martinez Silio enR Latorre Gabaldon; Erik Peter zv P T van der Po! en J A de Kort; A-drtaan Jan zv C Adriaanse en J C van de putte; Merel Juliana Elizabeth dr A J van Beur den en M M de Munck; Monique Suzanne dv C Xet en C M G Julius; Jetty Franeina dv w L Mahne en T Halma; Melanle Andrea dv P H Gerlof en J D Smlt; Alexander Cornells Jan zv P Lub en J C Barto; Caroline Sarina dv C P van Hoek en S Verkade: Carla dv E van Teljllngen en H M G Verduljn: Eleonoor Antoinette dv G C de Ruiter en A F Föreh, Ondertrouwd: L van de Polder en N Bot: G Pols en J A MomUznan. Getrouwd: H Groenewegen van der Wei- den en M T van der Hoeven: S Boelens en E A M Tol; M Schrik en E van Donk. HOEK VAN HOLLAND Geboren: W J Staal-de Groot. KOEK VAN HOLLAND Getrouwd: N v spetden 22 en Y M Gfeijsels 22. VLAARDINGEN DVO heeft gisteravond op haar algemene leden vergadering twee leden van ver dienste benoemd. Het waren de he ren J. Braad, uitvoerder van het clubgebouw, en A. Borsboom, die meer dan dertig jaar bestuurslid is geweest. In opvolging van de heer J. Pleijsier, die aan de elftalcommissie werd toegevoegd, kwam de heer D. Kortleven in het bestuur. Dat bestuur ziet er thans als volgt uit: voorzitter J. de Ridder, alg. secre taris P. v. d, Zwan, jun. secr. J. v. d. Hoeven, penningmeester C. v. d. Windt, wedstrijdsecr, J. v. d. Zwan en leden H. Bal en P. Kortleven. De elftalcommissie kwam er als volgt uit te zien: G. Langbroek sr, J. Pleijsier en J. v. d. Zwan. Trainer Arie van Embden blijft een advise rende stem in de opstellingen hou den. het personeel, maar dit kon tig worden aangevuld. In de loop van het verslaeiaw werd in samenwerking met w Groene Kruis in Rotterdam beslot, over te gaan tot een mechanise van de administratie. Wel heeft veel extra werk teweeggehra maar de contributie kan daarf veel sneller woden geïnd. Op vijf plaatsen in de stad w; consultatiebureaus gehouden 7 van de leiding berust bij achi a Toch blijft het nog steeds een 1 probleem artsen te vinden, die bt zijn de leiding van een consultatie reau op zich te nemen. Een permanente 'behuizing van consultatiebureaus in de Holywlft nog niet geraliseerd. Zodra het in aanbouw zijnd kerkelijk centrum in deze wijk reed is, zal daarin de benodigde ruimte worden gehuurd. Men ver- v/acht dat dit geref./hervormd kerk" gebouw aan het einde van dit jaar m gebruik zal worden genomen). Het aantal consulten bedroeg vorie jaar 8479 (in 1967: 9952). Er werdta 805 nieuwe zuigelingen ingeschreven (830) en het aantel huisbezoeken be droeg 2291 (2635). Er werden 385 zit. togen gehouden (379). Met de diakonie van de hervormde kerk en met de r.k. Stichting Ge zinszorg en Gezinshulp zijn onder handelingen gaande om te komen tot het oprichten van een Stichting Ge zinsverzorging, Het bestuur was aan vankelijk bevreesd voor een ledc-n- verlies bij het afstoten van de afde ling gezinsverzorging, maar na gesprekken met insiders werd a&ngz. toond, dat het risico van ledenverlies gering is. MAASSLUIS Ue» afscheid ws ds, II, G. MeUer, die het beroep nut Tjerkgaast en St. Nicoiatsga heeft aaagenomen, Is vastgesteld op ïandaj 3 augustus. De dienst wordt gebon den om 10 uur in de Grote Kerk. Op vrijdagavond 1 augustus hou- den ds. en mevrouw Meijer «en afscheidsreceptie in het bejaarden centrum Zormeweelde. De kerkeraad heeft gemeend de scheidende predi kant deze gelegenheid te moeten aan bieden omdat tijdens zijn langdurige Maassluise ambtsperiode (op enkele maanden na twintig jaar) tal van contacten en banden van bestuurlijke en persoonlijke aard zijn ontstaan, die de kerkeraad niet alle bekend zijn. Tijdens de receptie zal het echt paar Meijer een cadeau worden aan geboden waarvoor giften kunnen worden overgemaakt op girorekening 6511 van de Nutsspaarbank. Ook de ouderlingen mevrouw A. F. A. Fdi- us-de Koek, Van der Helstplein U, A. R. Hollaar, J. Israelslaan 86, N. Rijte Nieuwstraat 2, en A. J. H. vffi Oosten, Prins Mauritsstraat 8, né men giften in ontvangst. Tenslotte is er aanstaande zondsi in de kerkdiensten gelegenheid bij dragen af te staan. SPREEKUUR VAN DE CONTACT-AMBTENAAR! Medegedeeld wordt, dat ö«t spreekuur van de contact ambtenaar volgende week aai worden gehouden voor de be woners van OOST: op maandag 7 juli des avonds van 7-8 uur in een kamer van de Prof. dr. Kohnstammschool, Fahren- hei tst raat 4. ZUID: op dinsdag 8 Juli, des avonds van 7-3 uur in een lokaal van de Bethelkerk «an de Oude Maasstraat 34. Schiedam. 3 Juli 1969. .1 HOEK VAN HOLLAND Alie Moerman (15) heeft zijn laatste seizoen in het Jeugd- tennls bijzonder succesvol besloten, In alle drie de categorieën behaalde hij deze week de titel. In het door A. Louw weer Terzijde gestaan door enkele seniorspe- fzoed georganiseerde Jeugdtennistornooi. MAASLAND Be «roep „Gloria", uit gaande van-Starclub '63, treedt zaterdag avond op in het Trefpunt. Aanvang half acht. Q MAASLAND In verband met va kantie van de leidster van de protestantse gezinsverzorging mevrouw Van Geest, kan men zich voor gezinsverzorging van 4 tot en met 23 juli wenden tot mevrouw Stans - van Rijn, Oranje Nassaustraat 46. 9 MAASLAND De S.V. Maasland hield een vrljebaanwedstrüd op basis van 30 punten. Uitslag: Fr. v. d. Wel 30; A. Kor- pel 30; W. van Roon 29: J. Batenburg de Jong 27; H. J. Korpel 30; L. van Berkel 28; Ad. van Staalduinen 29: H. van Woerden 30; O. Simons 271 A Moerman 23; L. vosk- map 25: J. van Zwienen 27] G. Dekker 28; P. v, d. Pol 27; A. J. v. d. Pol 24: C. Rasens 27; j. w. Groenewegen 29; P. Bou- kestijn 28 en Fr. van Staalduinen Wzn 27 punten. A MAASLAND De busjesactie voor Hemava bedroeg in de maand Juni 172.31. Dit is een topmaand. In tweede kwartaal 1969 werd een bedrag van 486.22 Ingeza meld. MAASLAND Notaris w. B. J. de Jong heeft woensdagmorgen Jn het Tref punt afgeslagen het woonhuis met boven woning *s Herenstraat 34 en 35. Be Inzet was ƒ15.000. Het werd afgemijnd door de heer J. H. v, d. Ham op 20.000. Vraag vrijblijvend demonstratie. CALLENBURGSTRAAT 41 VLAARDINQIN (Excl.B.T.W.) ■tb*®* gem»' i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2