raadslieden willen culturele informatie Ëeven JONGERENOMROEP SECJON WACHT NU OP T DRAAIEN MAAR Iets voor de vakantie? verstoord... X- m „Antwoordman99 op Korte JAjnbaan mogelijk hipt •3 Kritisch bekeken DISCUSSIE PLAN 2000 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een „ant woordman" op de Korte Lijn baan, die telefonisch door de Rottèrdamers te raadplegen is, jou de uitbreiding moeten zijn van het kantoor Lijnbaan van het Instituut Sociale Raadslie den Deze antwoordman zou ant woord moeten geven op korte naar men hoopt concrete vragen, die ook gemakkelijk te lefonisch af te werken zijn. wstëgesmM VASTE BEZETTING CONCLUSIE NA 10 WEKEN: EXPERIMENT GESLAAGD rpOT 905 BEZOEKERS UITBREIDING 99 99 t^sodae - Kleine grut" Geen schokkende programma's als Hoepla99 op de huis Ziek van Veronica Studioruimte Ontmoetingen Op die manier hoopt het instituut niet alleen het bureau Lijnbaan, dat tot nu toe het minst van de zeven vestigingsplaatsen-van sociale raads lieden te doen heeft gekregen, een injectie te geven, maar ook de sociale raadslieden, die elders in de stad wer ken een beetje te ontlasten van die informaties en adviezen, waarvoor men strikt genomen niet op het bu reau van de raadslieden behoeft te verschijnen. Er is voorts het plan om het bu reau Lijnbaan (nummer 18 c) dat on dergebracht is bij -de „Stichting Wo nen" een plaats te geven in de so ciaal-culturele voorlichting in de si3d. Daarover worden op dit mo ment gesprekken gevoerd met de kunststichting. Hoe deze voorlichting vorm moet krijgen is nog niet be- tófeC* -t 3t jï&i Er is een eerste stap gedaan door ten behoeve van alle raadslieden in Botterdam twee contactpersonen voor muziek en beeldende kunst aan te trekken, die informatie kunnen ge ven over bijvoorbeeld muzieklessen, muziekbeoefening, creatieve cursus sen, exposities. De sociaal-culturele informatie van liet bureau Lijnbaan zou echter veel '.•erder moeten gaan. In principe zou men het niet eens gek moeten vinden om 's middags op te bellen om te vragen of er 's avonds iets bijzonders in de stad te doen is, waar men eventueel naar toe zou kunnen gaan. De verwezenlijking van dit plan dat overigens alleen maar in het eerste werkverslag van het instituut Sociale raadslieden ter overweging wordt gegeven aan het bestuur van de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn en in zekere zin ook aan het college van burgemeester en wethou ders, dat als belangrijkste subsidiege ver optreedt, is van de medewerking van de Kunststichting afhankelijk en voorts van een uitbreiding van het aantal sociale raadslieden in Rotter dam, Om met dat laatste te beginnen: het is wenselijk, dat het bureau Lijn baan een eigen, vaste bezetting krijgt en niet zoals nu het geval is, maar een paar uur per dag bezet wordt door een van de raadslieden, die een dag in de wijk is vrijgemaakt. Of er met een man volstaan kan worden is dan afhankelijk van het werk, dat de „telefonische antwoordman" met zich meebrengt. De culturele Informatie is voorts alleen te realiseren wanneer volgens plan dc Kunststichting er in slaagt een apparaat op te bouwen, dat die informatie op tijd verzamelt, goed ru briceert en op tijd verstrekt. Het bureau Lijnbaan heeft deze krachtige stimulans wel nodig. Uit het werkverslag van het instituut blijkt, dat ondanks de unieke plaats van vestiging het bureau niet is aan geslagen. Als oorzaken zijn te noe men de beperkte openstelling, de slechte bewegwijzering, een geringe aandacht in de publiciteit tot nu toe en misschien ook wel de „overschadu wing" van de „Stichting Wonen". In het werkverslag, dat loopt van 17 oktober 1968 tot 31 december 1968, wordt geconstateerd, dat er alle aan leiding is om het experiment van de HE KEUZE welzijn of welvaart geldt voor one liele, kieinc en dicht bevolkte industrieland. Maar toch wel in bet bijzonder voor onze grootste ha venstad, Rotterdam, die geregeerd wordt door een burgemeester die zo fanatiek economisch denkt en handelt". Dit is een zin uit een commentaar in Het Vrije Volk van 28 juni j.l. En daar mee begon een discussie, die tot dusver voortduurt. Het commentaar handelde ook over het pion 2000 -r, waarvan Het Vrije Volk de primeur had (weliswaar gedeeltelijk) en over het uitlekken waar van de heer Thomassen boos was, Althans, dat laatste zegt Het Vrije Volk in dotzelfde commentaar. Onmid dellijk kwant de burgemeester in ver weer. Hij doceerde dat niet de burge meester „regeert", maar dat raad, dage lijks bestuur en burgemeester besturen. Eu: „ruijn medeleden van B en W weten dat «tadssanering, krotopruiming, cultuur politiek en openhaar vervoer naar mijn overtuiging onze voornaamste onderwer pen van zorg rijn". Aldus de heer Thomassen in een inge zonden brief aan HW, Hij ging ook in op het „hoos" zijn over het uitlekken. Ik was hoos over de lengeits, schrijft de burgemeester. Het Vrije Volk schreef: „havens op Voome" Dat deed de krant op grond van een voorlopig en onvol tooid stuk dat een redakteur van HW op het kantoor van Rijnmond in kanden wist te krijgen, daarmee de loopbaan van een Rijnmond-man op het spel zettend". la het gewraakte commentaar schreef l °°k "ver „het openbaar maken der geheime gedachtenspinsels van Rotterdam se technocraten". Maar zegt de heer Tlio- ntasstn in zijn brief: „Toen net onvolledige s'ak uitlekte, werd ai ge werkt aan de gedrukte ;;it. gave, die reeds veel eerder en herhaaldelijk 'n uitzicht was gesteld. Geen enkel ge heim dus! En men wist dat bij UW". Bovendien herinnert de Rotterdamse burgemeester eraan dat Plan 2000-t- géén havens op Voome inhoudt. Hij gaat ook ia op de bewering dat het plan 2OOG f de recreatieruimte laat inkrinmpen en zegt: Het omgekeerde is waar en wie het boek beeft gelezen weet dal." Het HVV-eommentaar pleitte verder voor coördinatie op het stuk van ruimte lijke ordening. Hier had men, aldus de heer Thomassen, weer kunnen aanktio- P®n, bij een betoog, dat ik op 10 juni in de Eerste Kamer hield. Het was niet fanatiek." En de burgemeester geeft dan de vol gende zin uit dat betoog weer: „Wense- "jk is een ontwikkeling van gemeentelijk naar regionaul havenbeheer en van een regionaal havenbeleid, dat in het ka der der ruimtelijke ordening is ge. r tht op een harmonische ontwikkeling van welzijn en welvaart en mede de weg bereidt voor internationaal overleg. ZOVER de discussie HW-Tho- massen. Daarop bwatn Het Rotter- damsch Parool deze kwestie uit dc doe ken doen. Het wist o.a. te melden dat van Rijnmondzijde was meegedeeld dat in verband met de voortijdige publikatie over Plan 2000 in Het Vrije Volk van geen enkele Rijnmondmara het bestaan op het spel had gestaan. En verder vernam HHP van de heer Thomaseen dat deze van HW bad ge hoord dat een redakteur in het Rijn mondkantoor hel betreffende stuk in handen had weten te krijgen. Van een afspraak tussen Rotterdam en Rijnmond over deze zaak het stilzwijgen te bewaren wist de heer Thomassen niets, aldus HRP. En verder is namens de leiding der Rortrrdanv«e redaktie ran Het Vrije Volk meegedeeld dat men niet weet hoe de schrijver van het bewuste artikel aan het stuk is gekomen en dat wordt geweigerd dit uit te zoeken", nog steeds volgens Het Rofterdamsch Parool. Maar deze krant deed nog meer. Het Rotterdamseh Parool wist kennelijk Rijn- mondvoorzitter W, A. Fibbe uit zijn tent te lokken. Deze leverde het volgende commentaar op de „hesehuldiging" van de heer Thomassen: „Als voorzitter van Rijnmond hen ik niet bereid in het openhaar, langs de weg van verzending van stukken aan de pers een discussie te voeren met de burgemeester van Rotter dam, omdat ik dit in het onderling ver keer tussen bestuurders niet op zijn plaats acht". Wat het uitlekken van een voorlopig en onvoltooid Plan 2000 naar Het Vrije Volk betreft, kan ik verzekeren dat zoda nig stuk op het Rijnmondkantoor niet bekend was en dus ook niet van Rijn mond uit heeft kunnen uitlekken", Naar mijn mening ral de heer Thomas sen, indien hij zijn besehuldiging wil handhaven, dat een redakteur van Het Vrije Volk een voorlopig en onvoltooid Plan 200(1 in handen heeft weten te. krijgen op liet kantoor van Rijnmond daarvoor de nodige bewijzen moeten aan voeren". INMIDDELS, na deze weergave van de toch wel wat komiek aandoende discussies, vraagt men zich in ge.moede af of dit allemaal nodig is. We dachten niet dat burgemeester Thomassen er verstan dig aan heeft gedaan in te gaan op het commentaar van HW. Een commentaar dat weer zo duidelijk blijk geeft van de verdeelde meningen in de PvdA. Daar is tegenwoordig een sterke tgro- nting, om van de Rotterdamse burge meester een soort „welvaartszeeman" te maken. Een man die elke poging tot meer welzijn verstikt door maar steeds overal liavenpiannen voor te laten ontwerpen. Misschien met de verkurain- gen in aantocht een zo merkwaardige zwart-witopstelling, die kan doen vrezen voor de inhoud van de propagandacam pagne van straks. Heeft de PvdA een zondebok nodig sociale raadsman een definitief ka rakter te geven, terwijl voorts ge pleit wordt voor uitbreiding van het aantal sociale raadslieden en wijken, waarin zij gevestigd zouden moeten worden. De cijfers van tien. weken, waarin 905 bezoekers om advies en inlichtin gen hebben ge vraagd, wijzen er op dat het initia tief is aangeslagen. Voor uitbreiding van vestigingen pleit het percen tage van 40,4 pro cent van de be zoekers, die van buiten de wijk kwamen waarin de sociale raadsman spreekuur houdt. De bureaus in de zeer oude wijken hebben het best ge functioneerd, te weten het Oude Noorden en Span gen. De Bloemhof, met een aanloop uit de Afrikaander- buurt is goede der de, Chariots en IJs- selmonde volgen dan terwjjl B1Q- dorp als zesde en laatste wijk van vestiging het minst in actie is geweest, de Lijnbaan niet meegerekend. De geringe be langstelling wordt onder meer gewe ten aan enigerma te van drempel vrees in een wijk. die als goed gesitu eerd bekend staat. Wat de uitbrei ding betreft, waar voor gepleit wordt, gaan de gedach- »m eigen moeilijkheden te verbloemen? Zou men daar niet beseffen dat studies als Plan 2000 -f- logisch voortborduren is op een beieid, dat reeds via Botlek, Euro poort en Maasvlakte is ontwikkeld? En niet meer weten dat ook de socialisten onder Van aisum volmondig achter die koers hebben gestaan? Het zijn maar vragen... Verder hebben we begrip voor liet standpunt van de Rijnmondvoorzitter die geen discussie op deze wijze wil voeren. En hopen we dat aU dat nog nodig is de heren Fibbe en Thomassen de zaak samen eens uitpraten. Want met deze soort „spiegelgevechten" houwt niemand moe aan de gewenste verstandlumding tu-sen Rotterdam en Rijnmond, die nog best wat heter kan worden. (~ÏP deze kaart van Rotterdam zijn de gebieden omlijnd, waar sociale raadslieden werken Spangen, Oude Noorden, Blij- dorp/Provenierswijk, Charlois, Bloemhof/Hillesluis, Groot IJs- selmonde en Centrum. ten uit naar de vier wijken, die bij de start van het experiment niet aan bod zijn kunnen komen (Kralingen— west. Hoogvliet, het Nieuwe Westen en Vreewijk) en voorts naar Om moord - Alexanderpolder (voorlopig als twee-eenheid, waarvoor een raadsman zou moeten komen, Lom- bardijen, Afrikaanderbuurt en misschien nog een enkele andere wijk. Welke volgorde aangehouden zou moeten worden is nog niet goed te zeg gen, waarbij wel duidelijk is dat het niet persé noodzakelijk is om de uitbreidingen te realiseren in de wij ken, die bij de start van het project reeds genoemd zijn. In de boezem van het instituut wordt gedacht aan een gelijkmatige uitbreiding van vier vestigingen per jaar voor 1970 en 1971. Daarna zou men dan opnieuw de mogelijkheden voor uitbreiding moeten bezien. Met de aantrekking van raadslieden', die in 1970 aan de slag moeten zou men eigenlijk al een begin moeten maken, omdat de opleiding vieT tot zes maan den duurt en de selectie eveneens enige tijd vraagt. Op dit moment is men met de voor bereiding tot uitbreiding wel gereed, maar er is nog geen besluit genomen door de raad voor het maatschappe lijk Welzijn om in deze zin B. en W. van Rotterdam te adviseren. e-IKIiU»' (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De Regionale Omroep Rotterdam, luisterend naar de lelijke roepnaam ROR, was nog steeds in oprichting of er diende zich al gelijk een liefhebber voor zendtijd aan, de Stichting Experimenteel Centrum Jongeren Omroep Nederland. Met een volledig uitgewerkt rapport overviel het SECJON de voorlopige ROR-voorzitter wethouder drs. J. G. van der Ploeg. Terwijl de voorbereidende werkzaamheden voor een regionale omroep Rotterdam nog in een beginstadium verkeerden, hadden twee jonge mensen in recordtempo al een uitgebreid rapport samengesteld voor een jongerenomroep s LJET hoofd sociale raadslieden van de Raad voor het Maat schappelijk Welzijn, de heer W. Lourens: pleitbezorger voor een Antwoordman op de Lijnbaan. Rotterdam Maandag 7 juli nm 20 uur unrdt in de recreatiezaal tan het centrum K min inter Gors in Oosteonrne een discussiebijeenkomst gehouden, waar- op het Rian 2000 4- in hel middelpunt stunt. Als inleiders waren uitgenodigd ir. F, l'osthumadtrekteur ran hel havenbe drijf en Bert Gurthoff, bekend radiospre ker over zaken van milieuhygiëne e.il. Beide peinviteerden blijken echter ziek Ie zijn, zodat zij moesten bedanken. Nu zullen spreken inr. A. J. Janssen, dief san het bureau havenbeheer in het Rot terdamse stadhuis, lid van rle Rijmnond- raad voor de PGG en inr. Ei. Versloot, directeur van liet GAK. in Vlaardingen, Rijnimmdraadslid voor de PvdA. i Deze twee rapporteurs waren de 24 - jarige Amsterdamse ontwerpster LTV «Mant V— Haruko Koguchi en dc 22- jarige Rot- w®gVi'!j2Sf j terdammer Wilfred Amstelveen, werkzaam op de buitenlandse afde ling van de Amro- bank. Haruko kreeg met baar artistieke staat van dienst (rol in de film het „Gangster meisje", opleiding grafische school, ontwerpster bij Thijs Chanowski van de Fabeltjeskrant) de fnnctie van art - director; Wilfred, die zich als tekstschrijver ontpopte, is de zakelijk leider. De oorspronkelijke opzet van het SECJON was een onafhankelijke om roep voor de Nederlandse jeugd. In Amsterdam echter liep de organisa tie spaak in Rotterdam zou het SECJON alleen kunnen uitzenden on der verantwoordelijkheid van de nog op te richten ROR, zo gaf de wethou der te kennen. Verder wilde wethouder Van der Ploeg nog geen toezegging doen over het krijgen van zendtijd binnen de, toch al beperkte ROR - zendtijd, die wanneer het plart doorgaat slechts rond tien uur per week zal beslaan. Het SECJON moest dus nog voor de start h-tar onafhankelijkheid prijs geven. Prompt zette Wilfred de amb telijke moten in beweging door bij het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk aan te klop pen voor subsidie en een zendmachti ging. Uitzenden onder de- dekmantel van de ROR heeft tenslotte ook zijn (financiële) voordelen, maar dan moet het wel een ruime dekmantel zijn. Wilfred: „Wij willen wel graag eert klein deel van de onafhankelijkheid bewaren. Zo moeten wij zelfstandig heid hebben in het benoemen van medewerkers en het maken van de programma's. De verbinding met het ROR zal een soort ..gentlemen's agreement" moeten worden. Wat de financiën en de zendtijd betreft zullen wij altijd afhankelijk zijn van de ROR. Zij zijn ook weer verantwoordelijk voor onze programma's. Maar wij zijn er alleen maar bang voor dat het ROR ons zal beschouwen als dat kleine grut, wat ze onderhouden". Een groot deel van de vaste kem van medewerkers Is er al. De road- manager van Groep 1850, Sjoerd Kop- pert verzorgt het technische gedeelte. Geluidstechnicus bij Chanowski, Meindert de Goede gaat ook meewer ken. Montageman is Ger van de Wort. Thijs van de Laan bouwt mo menteel alvast een discotheek op en voor een regisseur heeft Wilfred het oog laten vallen op de 51-jarige Span jaard P. C. Lopez, die in vroeger jaren onder meer assistent-regisseur is geweest bij Rosselini en lean Che- vrier. De toekomstige omroepster wordt waarschijnlijk Constance Over- sloot, eens winnares van een hoor - spelwedstrijd. Behalve een vijftiental vaste en een groot aantal losse medewerkers verwacht het SECJON veel bijdragen van de jeugd, voo-lopig aHeen van de Rotterdamse. Wilfred: „Wij reke nen op de jeugd van 15 tot 30 jaar. Deze jeugd buiten de studio's moeten zelf hun aandeel leveren in de pro gramma's. Wij improviseren wel". Wat zal het karakter zijn van de vaste programma's? Wilfred: „Ja, bij een jongerenomroep denkt iedereen gelijk aan beatgestamp, maar geloof me, Rotterdam is daar helemaal niet zo gek op. Wij gaan er ook klassiek op gooien. In elk geval willen we geen schokkende programma's, zoals Hoepla. Verder ook satirische programma's. Zelf is Wilfred een liefhebber van Hadimassa en het Lurelei - cabaret, maar of de ROR dergelijke program ma's nu ook zal waarderen, moet hij nog afwachten, „Grote bazen denken JN deze kamer werd het rapport uitgebroed. Haruko Koguchi (links) droeg de cijfers aan, Wil fred Amstelveen schreef het. Geheel rechts zit de regisseur P. C. Lopez en zijn zeventien jarige dochter Angelica, die hoopt op een rolletje in een SECJON-programma. altijd aan de leden. Aan de ene kant zoeken ze naar spontaniteit en aan de andere kant houden ze ergens dat gedrukte, dat paternalistische, zo in de trant van „denk om de leden". Wat de bestaande omroepen cn hun programma's betreft lopen de meningen van Haruko en Wilfred scherp uiteen. Haruko geeft de voor keur aan de VPRO. „Die omroep ex perimenteert tenminste". Wilfred daarentegen vindt alle omroepen goed, behalve de VPRO. „Wij kregen van iedere omroep enthousiaste bij - valsbetuigingen, behalve van de VPRO". Radio Veronica is voor Wilfred het beste radiostation. „Qua presentatie zijn die jongens geweldig". Haruko wordt echter ziek van Veronica „Die jongens ziïten zo enthousiast te doen en ze menen er niets van. Geef mdj maar Hilversum III". Over het algemene peil van de Ne derlandse tadio- en televisieprogram ma's zegt zij: „Als het populair is, dan is het vaak vreselijk slecht. Ze durven hier gewoon niets te riske ren. Als ze er wat meer geld te genaan zouden gooien, kwamen er veel betere resultaten. Maar hier moet alles financieel honderd pro cent zeker zijn anders doen ze het niet". Zolartg zendmachtiging uitblijft, kan echter het SECJON niet bewij zen, dat deze jongerenomroep het be ter doet aan de „zuilen" van oudere generaties. Overigens staat ook nog niet vast waar zij hun (betere) pro gramma's zullen maken. Het SECJON heeft een studtóruim- te op het oog in het Bouwcentrum, waar ook de HOR zich waarschijnlijk zal nestelen. In eik geval voelt de zakelijk leider niets voor een plaatsje in de Jaminfabriek, het mogelijke jongerencentrum van Rotterdam. Hoeveel zendtijd het SECJON krijgt is ook nog onzeker. Zelf rekent het SECJON op voorlopig een uur televi sie en twee uur radio per week. Het wachten is nu op de ROR of eigenlijk beter het ministerie van CRM, waar de zendmachti ging vandaan moet komen. Vol gend jaar hoopt Wilfred met SECJON te kunnen starten. Het zou dan mooi vallen in „Commu nicatie '70". Wilfred: „AJs minis ter Klompé nu eens opschiet, dan komt het wel goed". mot vriendenmet zakenrelaties of een fe- I miliefeestje krijgen iets extra plezierig*, iets onvergetelijksals u afspreekt in Mots) Gorin- chetn. Befaamde wijnkelder en zó'n keyken! Voor Uw auto altijd plaata. RO'TONHE, AFRIT GORINCHEM - TEL. 01330 - 584) (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Een vriendschappelijk spelletje tussen olifanten en nijlpaarden in Diergaarde Blijdorp heeft men op een beetje wrede manier moeten verstoren. In een speelse bui heeft een van de nijlpaarden, die naast de olifanten huizen, wel eens een kleine olifant over de afscheiding getrokken. Op zich is dat natuurlijk helemaal niet erg. En het is een bijzonder grappig gezicht die twee met elkaar te zien spelen, maar de moeilijkheden beginnen pas goed als het olifantje weer naar zijn eigen „huis terug moet. Het is nu niet direct een licht gewicht", dat even over een afrastering wordt getild. Daarnaast is het leed helemaal niet meer te overzien als het om een volwassen olifant zou gaan, die toch altijd een drie tot vier ton weegt. Daarom heeft-men in de diergaarde een scheiding tussen de twee buren gemaakt van schrikdraad, die onover komelijke moeilijkheden in de toekomst moet vermijden. ROTTERDAM Voor een veilige vakantie een echte reddingboot. Dat zou het motto kunnen zijn van dit plaatje. U ziet daar namelijk Me reddingboot Koningin Wilhelmina in de Veerhaven liggen. Na een roemruchte staat van dienst is het vaartuig afgedankt Het ligt nu te koop.jén dat lijkt ons best een attraktie voor sportieve watertoeristen, die bij allé weer en wind willen varen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1