Politie en brandweer hadden druk werk Huizen met ramen open verlaten. Vlammen fascineerden oorlogsslachtoffer Geen directe weg van Arbeidsbureau helpt 3()0 vakantiewerkers Calandbrug naar veer Girokaarten zo gema 1MÜ 4 9* ROTTERDAMS GROOTSTE PERZENHÜÏS méshiêdi m Wie zag dodelijk! ongeluk? I EIS ZEVEN MAANDEN: Anderhalve ton schade door snijbrander j Antwoorden op verkeer svragen Oplichter diakonieën wordt voorgeleid Stadspolitie biedt versterking in Hoek van Holland Spanning op arbeidsmarkt Acht maanden eis wegens oplichting I RTM HAD GROOT VERLOOP VAN PERSONEEL DË ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG" 8-JULI 1949 'vl PECH MET TE SCHATTEN HOEK V. HOLLAND i w wwê BI WL>\ Jaarverslag 1969: Feest op komst.4 hu..beduidend goedkoper luxe Italiaanse Damast 120 cm breed '■:iï Hoog peil JHIIIÈilWEB 137 - 'BUÏTElAM i STORM ROST TfflNMZENDEN (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM Hoewel de storm van maandagmiddag in Rot terdam en omgeving gelukkig geen doden heeft gekost, waren er toch enige gewonden en is er voor de nodige tienduizenden guldens schade aangericht. Op het Hofplein werd een man van 64 jaar omvergeblazen. Met wonden boven het oog en aan de neus is hij naar het Bergtvegzie- jcerihuis gebracht. De afdeling plantsoenen verloor voor drie- tot vierduizend gulden. Zes homen waaiden om, waarvan twee in bet Park en vier in verschillende Rot terdamse straten, overal werden takken van bomen gescheurd en daarbij «•aren heel wat zware takken. De brandweer heeft veertig keer moeten uitrukken om hulp te bieden. Zo nu en dan de „druk" op de brandweer zó hoog op, dat men de hulp- aanvragen naar prioriteit moest schiften. Voor ongeveer zes mille is er «chade toegebracht door kapotwaai- „nde ramen en door regenwater dat de huizen ingutste. Verder sneuvelden zonneschermen en televisie-antennes. Van heel wat daken zijn pannen naar beneden ge komen. Zelfs de zendantenne van de meld kamer van de Rotterdamse politie moest het ontgelden. Die waaide wel niet om maar de zender viel uit op het ogenblik dat men die het meest nodig had. Per telefoon moest de stormdrukte worden „gedirigeerd", wat met veel kunst en vliegwerk ls geiukt Na een half uur had men de zendmast hersteld. Ondanks deze pech werden 150 stormmeldingen afge werkt t Op de Van Brienenoordbrug waaiden ongeveer honderdvijftig lege fruitkistjes van een vrachtwagen. Van de ravage had het verkeer, dat de hoge, winderige brug uiteraard zoveei mogelijk meed, weinig last Aan de Othelloweg in Hoogviiet is het dak van een loodsgewaaid. De rommel kwakte tegen een lichtmast die scheef kwam te staan. Een boom op de Brieiselaan ging omver en sloeg door de bovenleiding van de elektrische tram. Het tram- OP DE Earopaweg woel een con tainer-combinatie van de weg. Trekker en oplegger schaarden en kwamen la botsing met een per sonenwagen, die zwaar werd be schadigd. Een takelwagen moest de ravage opruimen. verkeer kreeg hier veertig minuten vertraging. Op de Europaweg ging een keet wagen omver. Deze viel op de spoor baan, blokkeerde het spoorwegver keer en moest met een takelwagen worden opgeruimd. Een container-combinatie woei op j diezelfde Europaweg door een ruk wind de berm irt. Trekker en opleg ger schaarden en raakten in botsing met een personenwagen, die even- a ls de trekker zwaar werd be schadigd. Ook hier moest een takel wagen de ravage opruimen. Merkwaardig is, dat veel mensen niet thuis waren, of zelfs met vakan tie waren vertrokken en hun huis met openstaande ramen hadden achter gelaten! Bij het geraamde bedrag kan nog de schade worden gevoegd, toege bracht aan op straat geparkeerde of rijdende auto's. Een totaalbedrag daarvan is niet te schatten. In de Willemslaan verpletterde een zware tak, die van een boom af- O 1 ROTTERDAM In verband met het ongeluk, dat maandagmiddag omstreeks kwart over twee geschied de op de Adriaan Volkerlaan ter hoogte van de Dwarsdijk en de Groe ne Tuin, waar de heer J. Batelaar uit Ridderkerk doordat hij met zijn bestelwagen in botsing kwam met een vrachtauto het leven verloor, vraagt de politie eventuele getuigen zich met haar in verbinding te stellen. (Voor de toedracht zie elders in dit blad.) Degenen, die iets over dit ongeluk kunnen meedelen wordt verzocht zich in persoon of telefonisch te vervoegen bij het politiebureau Sandelingplein, telefoon 143144 toestel 5303. IN Hock van Holland woei een muur om tussen een otiesiook- bedrijf aan de Prins Hendrlkweg en een gloednieuw pand van het auloschadebedrijf Leo Schoen- mcijer, dat nóg niet eens officieel is geopend. scheurde, een auto. Vooral populieren en wilgen bleken weinig weerstand te hebben tegen de storm, maar aan de Slinge en in Zuid wijk zijn ook takken van grote platanen afge scheurd. Er zijn niet veel zware iepen meer over in Rotterdam en schade aan iepen heeft de afdeling plantsoe nen dan ook weinig gehad. In het Kralingse Bos is over het algemeen niet veel schade geleden: de bomen staan hier aaneengesloten en beschutten dus eikaar. In Hoek van Holland sneuvelden twintig tenten op het kampeerterrein. Aan de Prins Hendrikweg werd een •v" T j (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vorig jaar kampte de Rotterdamse Tramweg Mij. met een groot personeelsverloop, aldus het jaarverslag. Honderd werk nemers verlieten het bedrijf. Van hen gingen 78 elders werken. Een en ander bracht moeilijkheden bij het goede verloop der busdiensten met zich. Aan het eiinde van het jaar was er een tekort van 15 chauffeurs, dat maar moeilijk te dekken is, volgens de directie. Het personeelsbestand daalde van 329 tot 310. Wat de uit komsten betreft, er werd in 1S6S een netto winst gemaakt van ƒ323.000, tegen ƒ317.000 in 1967. Het busver voer leverde een stevige bijdrage, tot dit resultaat. Het gemiddeld aantal kilometers, dat de 'bussen aflegden steeg tot bo ven de 100.000. Het aantal vervoerde reizigers nam met 8,8 procent toe. Het resultaat der veerdiensten was gunstiger dan verwacht. O.a. door het ongunstige weer liepen de toeris tenbootdiensten niet best. De RTM- hotelbedrijven hadden een weinig gunstige exploitatie. muur tussen een oliestookbedrijf en het autoschadebedrijf Leo Schoen- meiier omvergeworpen, j De muur kwam terecht tegen hel i gloednieuwe pand van Schoeumeijcr. dat zaterdag moet worden geopend. Het gebouw kwam buiten zijn grond vesten te staan, ruiten sneuvelden. Met provisorische maatregelen wil men het openingsfeest tóch door laten gaan. Op het strand in de Hoek waaide de strandtent van Ooijens gedeeltelijk in elkaar. Wat bleef staan, was ont zet. Van andere tenten woeien dak platen weg, waardoor heel wat scha de is ontstaan. In de Hoekse Bosjes ontstond ra vage door afgerukte takken en oith gewaaide bomen. Het personeel van het gemeentelijke zeebad was gewaarschuwd en het had alle .strandstoelen hoog het strand op gehaald. Met de juist enkele dagen geleden in gebruik genomen nieuwe tractor werd een zanddam gelegd tegen het hoog opkomende water. De schade bleef hierdoor beperkt. GORINCHEM I Doe het eens heknsasl anders. Origineel en I apart is Uw bruiloft of feestdiner in Motel J Gorinchem. Special*, sfeervolle party-room! 1 En parkeergelegenheid voor alle auto's van I Uw gasten! ROTONDE, Af RIT GORIHCHEM - TEL 01830 - 5841. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Door een on- i geluk met een snijbrander, waarmee i spanten van een loods werden door- j gebrand, is vanmorgen, dinsdag, een j loods van de Droogtechniek en Lucht- behandeling NV aan de Nieuw Mat- henessestraat grotendeels uitgebrand. De schade aan de loods, droogkas- ten en isolatiemateriaal was on geveer honderd vijftigduizend gul- den. De brandweer, die door de sterke rookontwikkeling van persluchtmas kers gebruik heeft moeten maken, had met vier stralen en een nevel- straal het vuur, waarvoor omstreeks kwart voor acht werd gealarmeerd, in twee uur onder de knie. De bevel voering berustte bij brandmeester P Gaanderse. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De Maassluise po litie heeft de 32-jarige Rotterdammer W. van der L. aangehouden en als verdacht van oplichting in verzeker de bewaring gesteld. De man trachtte zowel bij de her vormde als bij de gereformeerde dia- konie onder valse voorwendsels geld los te krijgen. Bij het onderzoek bleek dat hij zich eerder in Vlaardin- gen aan een soortgelijk strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. De Rotterdammer, die de politie als een recidivist aanmerkt, zal in zijn woonplaats voor de officier van justitie worden geleid. Ais onze klanten naar een luxe gordijnstof zoeken, kijken ze beslist altijd naar hat prachtige Italiaanse damast. Morgen verkopen wij dit luxe damast voor overgordijnen in rijk dessin op lichte fondkleur met gouddraad dessin. Een damast uit de betere series nu per meter voor nog vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit prachtige Italiaanse damast voor overgor dijnen, in rijk dessin op licht fond, 120 cm breed, per meter Ook maandagmorgen open Géén uk of tchrift bast (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Vlammen hebben de 44-jarige ketelbedïende Philippus v.d K. uit Maassluis altijd gefasci neerd. Zodra hij vuur zag, of alleen maar een rode gloed, kwam er een beklemming over hem en wilde fiij brand gaan stichten. Dit heeft hij zesmaal gedaan in 1967 en 1968, tot hij werd betrapt bij een opzettelijke brandstichting in de opslagplaats van NV Titaandioxydcfabriek te Rotter dam in juli 1968. Hier gooide hij een lucifer in een kist met papier, waar hij eerst petro leum over had gegooid. Een aantal flessen waterstofperoxyde ontplofte. Vanmorgen, dinsdag, stond v.d. K. terecht voor deze opzettelijke brandstichting. De president van de rechtbank, mr. A. R. Jolles, zei reke ning te willen houden met het blanco strafregister van verdachte en met zijn achtergronden. „In de ruime zin van het woord, kunnen wij hier spreken van een oorlogsslachtoffer", aldus de officier van justitie, mr W. D. Meeter. „In zijn jeugd maakte de verdachte de grote fabrieksbrand in Maassluis mee, terwijl in zijn puberteitsjaren Rotterdam in lichterlaaie stond. Net in de kritieke jaren heeft v.d. K. een aantal schokkende ervaringen gekre gen. In de oorlogsjaren heeft hij alles voor zijn kiezen gekregen, wat een ■mens maar kan meemaken," Deze mening van mr. Meeter werd versterkt door een psychiatrisch rap port, waarin werd verklaard dat ver dachte het gevaar van brandstichting niet besefte. Pas toen .hij na zijn ar restatie de kans kreeg over zijn moeilijkheden te praten, zag hij dit in. Een kans op herstel wordt zeer positief gezien als aan déze achter gronden aandacht wordt besteed. Bij het bepalen van de strafmaat widle mr, Meeter- rekening houden met het blanco strafregister van ver dachte: de omstandigheden waaron der v.d. K. „was-gedwongen" tot het stichten van de brand en in verband hiermee het- psychiatrisch rapport, dat minder toerekeningsvatbaar in hield. De officier van justitie eiste zeven maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een HOEK VAN HOLLAND De ver keersmaatregelen die de politie op drukke seizoendagen heeft ingesteld, blijken in de praktijk goed te vol doen. Eerste voorwaarde voor het succesvol functioneren is een vol doende versterking vanuit Rotterdam op werkelijk drukke dagen. Daarom -zijn vanuit Rotterdam enkele motor agenten, bereden agenten, agenten voor straatdienst en vrouwelijke agenten voor de stranddienst beschikbaar gesteld wanneer dat no dig is. Elke dag opnieuw worden de te nemen maatregelen opnieuw beke ken. Vooral het instellen van eenrich tingsverkeer op de ring Koningin Emmaweg, Cruquiusweg en Bergha- ven blijkt een belangrijke verbete ring te, zijn. Verder worden parkeer terreinen die vol zijn met- borden af gesloten om chaotische toestanden als in het verleden te voorkomen. Wan neer de toestand het toelaat worden de parkeerterreinen later weer open gesteld. Tijdens twee weekeinden heeft de politie de nieuwe maatregel getest. In dit periode heeft men in de meeste gevallen volstaan met waarschuwin gen. Dat is. echter een tijdelijke maatregel. Het publiek zal aan de nieuwe si tuatie moeten wennen en binnenkort zuilen aan parkeerovertreders echte bonnen worden uitgedeeld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Net als andere jaren verleent het gewestelijk ar beidsbureau Nieuwe Waterweg- Noord bemiddeling aan jongens en meisjes, die tijdens hun schoolva kantie geld willen verdienen. Dit verschijnsel van vakantiewerk ver toont ongeveer hetzelfde beeld als voorgaande jaren. Tot eind juni wer den ongeveer 200 leerlingen aan werk geholpen. In totaal ontving het arbeidsbu reau ruim 350 aanvragen voor vakan tiewerkers van bedrijven in Vlaardin- gen, Schiedam, Maassluis, Rozenburg en Hoek van Holland. Honderd jon gens en meisjes zijn nog beschikbaar voor een paar weken vakantiewerk. Ongeveer de helft hiervan is bij een bedrijf geïntroduceerd. j De spanning op de arbeidsmarkt in j het gewest Nieuwe Waterweg-Noord is vorige maand weer toegenomen. De werkloosheidscijfers worden i steeds lager en de vraag naar perso- I nee! blijft toenemen. Iniergewestelij- ke bemiddeling en aantrekking van i buitenlandse arbeidskrachten kunnen j alleen nog in de toenemende span- ning enige verlichting brengen. Het aantal bij het arbeidsbureau ingeschreven -werklozen daalde vo rige maand van 220 naar 191. De vraag naar arbeidskrachten liep in dezelfde periode op van 2817 naar 2938. Het aantal werkzoekende vrou wen steeg van 33 tot 54. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door tien kleuterleidsters, die zich als werkzoekenden lieten inschrijven. fabrieken van Gulf Oil in Europoort zijn reeds 500 mensen aangetrokken. De uitbreiding vraagt een topbezet- ting van 2000 man. Aanvragen om een arbeidsvergunning voor ongeveer vijftig Joegoslavische vakarbeiders op dit object zijn. momenteel in be handeling. De suikerwerkfabriek P. P. W. In ternationaal NV is vanuit Vlaardin- gen naar Blade! in Noord- Brabant overgeplaatst, waardoor ruim vijftig arbeidsplaatsen verloren gingen. Moeilijkheden voor het achterblijven de personeel heeft dit niet opgele verd. Voor de bemiddeling van de leerlin gen van de technische scholen is de afgelopen weken met ruim 650 leer lingen een gesprek gevoerd. Hierbij bleek, dat ruim 200 leerlingen verder dagonderwijs gaan volgen. De overi gen konden, voor zover zijzelf nog geen beslissing hadden genomen, bij diverse bedrijven geïntroduceerd wor den. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het is' niet de bedoeling te bevorderen dat een af zonderlijke directe, verbinding tussen de Calandbrug en de veerdienst Maassluis Rozenburg tot stand wordt gebracht. De verkeersrelatie tussen beide punten maakt een uit breiding van de bestaande mogelijk heden niet noodzakelijk. j Dit antwoordt het dagelijks bestuur van Rijnmond op vragen, die de heer J. G. Lobker, Rijnmond- raadslid voor de KVP, heeft gesteld roet betrekking tot diverse ver- keersvoorzieningen. Een directe ver binding past ook niet in de toe- j komstige uitbreiding van de gemeen- j te Rozenburg. Wel wordt overwogen in het kader van de realisatie van het bestem mingsplan Rozenburg-West behalve een aansluiting op de Noordzeeweg, ook een verbinding tot stand te bren gen met de veerstoep, De plannen hierover hebben echter nog geen de finitieve vorm gekregen. Helaas is het meestal niet mogelijk, aldus gecommitteerden, een weg zo danig te traceren, dat deze overeen komt met de hemelsbreed gemeten kortste afstand, die in dit geval onge veer een kilometer bedraagt. De ge noemde omweg is binnen de grenzen van het aanvaardbare, zeker wanneer men in aanmerking neemt dat het hier in hoofdzaak g-aat om gemotori seerd verkeer. Voor het gemotoriseerde verkeer, dat in hoofdzaak op Rotterdam is.ge richt, staan bovendien alternatieve routes open, bijvoorbeeld via de Be- neluxtunncl. Wat de Brielse brug en haar aansluiting op het wegennet betreft, antwoordt het dagelijks bestuur dat deze brug en de toevoerwegen naar de Groene Kruisweg volgens de thans beschikbare gegevens in de tweede helft van dit' jaar in gebruik worden genomen. Volgens de huidige verwachtingen zal de Haringvlieidam in 1971 ge reedkomen. Over deze dam is een rijksweg, de. rijksweg 57, geprojec teerd (de 7..g. Dammenweg), die uit eindelijk na voltooiing van alle dam men in zeegaten verbinding zal geven met Walcheren. Op Voornc-Putten zal voorlopig worden volstaan met een tijdelijke aansluiting van de dam op Ji«t bestaande wegenstelsel. Via bestaan de provinciale wegen zal deze aansluiting tot stand komen. Inciden teel zullen aanpassingen' tot stand moeten worden gebracht om een re delijke verkeersafwikkeling te ver krijgen Het Rijnmondbestuur acht deze maatregel niet onaanvaardbaar in verband met de te- verwachten verkeersintensiteiten. Het arbeidsbureau verwacht voor de naaste toekomst, dat de werkgele genheid zich in dit gebied op een j hoog peil zal blijven handhaven, j Voor de uitbreiding met chemische De PERZEN 'SPECIALIST de grootste keus delaagsteprijs. ROTTERDAM De 45-jarige M. Verwaal uit Schiedam, baas bij een machinefabriek, is maandag tijdens zijn rijexamen in de auto op de Doenkade plotseling onwel geworden. Bij aankomst in. het Bergwegzieken- utis bleek hij te zijn overleden. Tijdens werkzaamheden in een pand van de LTS aan de Hoefsmidstraat dat in aanbouw is, is maandag de 40-jarige assistent-uit voerder W. Hendriks uit Rijswijk olotseling onwel geworden. Hij bleek hij aankomst in het Zuiderziekenhuis zijn overleden. proeftijd van drie jaar. Gedurende de proeftijd zal een psychiatrische be handeling worden toegepast. De raadsman stelde het probleem aan de orde, dat het voor v.d. K. moeilijk zal zijn een nieuwe baan te krijgen. „Het is noodzakelijk, dat hij de kans krijgt, terug te keren in de maatschappij en vooral in zijn ge zin." Uitspraak wordt op 18 juli gedaan. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Van twee boekjes girokaarten 100 stuks waren er binnen een maand nog slechts zeven over. De girohouder had druk ge bruik gemaakt van dé mogelijkheid in de Rotterdamse warenhuizen naar hartelust winkelgoederen te bemach tigen in ruil voor het blauwe kaartje, dat echter niet met een hehoorlïjk saldo werd gedekt. De 34-jarige onderhoudsmonteur G. V. hoorde voor zijn oplichtingsprak tijken vanmorgen een gevangenis straf van acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar tegen zich eisen. Officier van justitie mr. A. C. van der Spek hield bij het bepalen van de strafmaat rekening met het gemak waarmee in winkels girokaarten wor den geaccepteerd. Hij ging zelfs zover te stellen dat op deze manier in feite gelegenheid geboden wordt, vooral aan een zo zwakke figuur als de verdachte, waarmee de rechtbank nu te maken had. Het merendee i van de goederen verkocht G. V. door. Hij hield er bijna drieduizend gulden aan over. Dit geld gebruikte hij om zijn vrien din te. overladen met cadeaus. „Om iemand aan zich te binden", zei zijn raadsman, mr. A. S. Fransen, die de zeer trieste levensloop van verdachte vertelde. In een reelasseringsrapport werd G. V. geschetst als „een man die altijd onderweg is, ongrijpbaar en onbegrijpbaar". "De vraag van de president van de rechtbank aan de verdachte, waarom deze zo vaak van werk en. woon plaats verwisseld had, werd door hem beantwoord met een: „Dat is moeilijk te zeggen." De raadsman was van mening dat zijn cliënt een enorm strakke leiding nodig heeft, die hem niet door de reclassering geboden kan worden, omdat dan te veel medewerking van de kant van de verdachte zelf ver wacht wordt. LIET openbaar vervoer mag dan L misschien niet alles wezen» maar ik heb vaak jaloerse blikken geworpen op passerende trams en bussen, als ikweer eens op mijn brommertje hotsend, bonkend en sto tend richting redaktie reed. Terwijl'zij ongehinderd doormo torgeronk kalmpjes naar hun ar beidsterrein gereden werden, trot seerde ik vele dreigende, gevaren van links en rechts, terwijl mijn longwegen zich langzaam vulden met uitlaatgassen. Het was remmen, gas geven, op trekken, afremmen, adem inhouden, endje rijden, stoppen, voeten op de grond, gas geven, gelijk weer rem men, haast een ongeluk, hartkloppin gen, vuiltje in mijn oog, zand in mijn mond en ga'zó maar door. Met een oog dichtgeknepen reed ik'zo in een wolk van uitlaatgassen, laverend tussen langzaam optrek kende vrachtauto's en racende perso nenauto's, mede-bromfietsers en fietsers nauwelijks ontwijkend; zo reed ik spatbord aan spatbord door de Rotterdamse binnenstad. Maar midden- op de route lag al tijd het onvermijdelijke rustpunt; vijf of tien minuten halt voor de Lage Erfbrug. Het leek wel of de brugwachters het erom deden; mid den in het spitsuur rinkelde de bel en stoomden in de verte een ka ravaan sleepscnepen op de brug af. Als iedereen nu zijn motor nog uitzette was het net voor de brug uit te houden. Allemaal op een kluit voor de slagbomen, terwijl achter ons de automobilisten scheldend en mopperend een andere route in sloegen. Eindelijk stampte de laatste boot voorbij en. daalde het brugdek. Motoren werden aangeslagen, even zag je niets meer door de op stijgende gaswolken/de kluit maak te zich startklaar en alsof er?, een schot afging bij de bei van de brug, spurtte de kluit over de brug: en stortte de verschillende verkeersstro men zich op elkaar. LTET WAS altijd zaak als "een eer eersten over de brug? te vluchten. Dan bleef je de uitlaatgas- /sen voor. Het lukte me echter hjjjaas nooit, daar ik altijd wel iemand'an- ders in de wielen reed, letterlijk dan. .Maar met een beetje gestrom- pel bereikte je dan ook wel de eindstreep. Zo kwam ik dan, geblakerd en wel. op de redaktie aan. Geblakerd vooral door de uitlaatgassen, gebla kerd van binnen en van buiten. U kunt zich nu wel mijn verba zing voorstellen, toen ik hoorde, dat de gemeentelijke plantsoenendienst in samenwerking met Wageningen een onderzoek ging doen naar de uit werking van uitlaatgassen op plan ten. Deze planten zouden erna melijk zo slap bijhangen en zelfs helemaal niet in bloei komen. Nou, dat is zielig. Maar hoe een fietser of bromfiet ser zich voelt, als hij een kwartier door de Rotterdamse binnenstad heeft gespankerd, is zeker niet be langrijk. Een onderzoek in die rich ting zou helemaal geen overbodigs zaak wezen. Enfin, ik zeg het maar even. als eenvoudige bromfietser dan wel ta verstaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1