Mr. Struik wenst luchthavennota »ort moet behandeld Rob de Vries: élan en vernieuwing r in Antwoord GS aan J. de Meer: „afwachten DUAL afspeelapparatuur Weinig boeiende avond van Roemeens ensemble vermist op Noordzee STERK VERANDEREN Kijk op Noord-Afrika O KEUS UIT EEN GROTE COLLECTIE Betalen in 5 keer kost niets meer Personenauto botst op pendelbusje Van der Giessen in ongunstige positie geraakt Hoogovens stopt produktie van gieterij-ijzer Sneeuw in juli Hoofdingang verleggen Honderd werken van Nederlandse schilders PAGINA 3 ■DONDERDAG 10 JUU 1969- op rotterdammer Drie gewonden - Overleg Reacties ISiet definitief Meent 129 Rotterdam S tel. 136105 CM Winkeliers willen vakantiesluiting zelf regelen GEHEUGEN TAEZE week. en dat komt dan ■*-' bij dit verbaal heeft de NS een andere beslissing genomen. Tot 15 september wel fietsen met de ge wone treinen, maar niet in de spitsuren, zelf laden en lossen en niet op afstanden groter dan 40 kilo meters. Naar mijn idee had de NS dan besluit net zo goed niet kunnen nemen. Want voor de meeste vakantiegangers doet het niet terzake. Wie uit Rotterdam naar de Velu- we wil (de fiets kan dan per rijwiel- trein bijv. naar Harderwijk) kan toch zijn fiets niet meenemen,, want deze afstand is te groot Dus: er verandert niet. veel, maar de NS heeft vanwege het vele gemopper toch een concessie willen doen, meen ik. Het is een gebaar: het ge mopper zal er niet door verminde ren. In ieder geval, ik heb u nu wat meer achtergrond gegeven over de spoorwegen. We kunnen allemaal rustig blijven mopperen. Maar laten we ook begrip hebben voor dapro- blemen van dit wel uiterst gevoelige openbaarvervoersbedrijf. iïlisSli Uw GiundlB specialist fladlo - TVfiecemets BIJ alle geheimzinnigheid en zcl/s onzekerheid rond de plannen betreffende de toekomst van de luchthaven Zestienhoven en een eventuele tweede natio nale luchthaven in de Hoekse Waard gaat het werk aan de verbetering der accommodatie op het bestaande vliegveld ge woon door. Zo kreeg de Vliegclub Rotter dam eindelijk de beschikking over een eigen hangar. Het gebouw heeft f 230.000 gekost. BARENDRECHT Öp de kruising Tweede Barendrechtseweg Mid- deldijk is vanmorgen vroeg een personenauto met flinke snelheid op een autobus met pendelaars gebotst. De botsing kwam zo hard aan dat de personenwagen tientallen meters werd teruggeslingerd. De bestuurder, de 49-jarige dragli- nemachinist J. M. Verduijn uit Vjaardingeq, werd evenals twee pas sagiers van de bus, gewond. Zij zijn voor onderzoek naar het Zuiderzie- De materiele schade is aanzienlijk. (Van een onzer verslaggevers) KRIMPEN Van der Glessen-De Noord N V zal de wind wat mee moeten hebben om hetzelfde be drijfsresultaat als in 1968 te behaten. Dat zei president-commissaris jhr. P.R. Feith woensdag op de aandeel houdersvergadering. E>e gang van zaken lo de eerste vijf maanden van I960 U niet meext vallen. Willen de resultaten gelijk, zijn ai» die in jjjg een winstsaldo van /'BS.Ulla,-- dan zal het tweede halfjaar beter moeten zijn dan het eerste. Een positief punt is wel dat de werven goed van werk voor den zijn. De dlrektie ts ai met al niet ontevreden over de orderportefeuille. In de verxaderine is niet veel meer UMproken over een tegenvaller bij de bouw van het kraanvaartuls Choctaw. Het verllea op dit schip is niet precies te berekenen (geschat worm fï.SM.OOOl. De miscalculatie. 41e een nadelig effect had op de bedrijfsresultaten in 19». leidde tot etn dividend verlaging van 10 pet. (over 1SS7 tot 5 pc t.oxer het boekjaar 1968). Het bedrijf heeft van de bouw van dit gespeci aliseerde schip wel veel geleerd en ziet er niet tegen op om mog eens zo'n vaartuig te bouwen, maar dan wel tegen een betere prijs. De sterke stijging van de staaiprljzen heeft voor Van der Giessen-De Koord geen nadelig effect gehad, omdat de werf voor alle orders was Ingedekt. Wel kan er door d? moeilijkheden op de staalmarkt een vertraging in de levering optreden en daardoor een verstoring bij de produktle. Aandeelhouders benoemden rar. P. A. J. Mees (van Mees en Hope) tot gedelegeerd commissaris. HIJ heeft, als-commissaris, de laatste tijd reeds intensiever dan vroeger de gang van zaken gevolgd. .i* (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In schrifte lijke vragen aan B. en W. dringt mr. L. A. Struik aan op een nota betreffende de toekomst van Zes tienhoven en eventuele lucht havenplannen in de Hoekse Waard. dat deze het rapport van een commis sie moet afwachten, welke bezig Is een voorstel voor een of meer vesti gingsplaatsen uit te werken. Het is deze commissie, waarop de heer Struik in zijn vragen aan B. en W. van Rotterdam doelde. GS stellen dat de minister welis waar te kennen heeft gegeven dae deze tweede nationale luchthaven in of bij de randstad moet liggen, maar dat hij de Hoekse V/aard daarbij niet heeft genoemd. kunnen worden bepleit dient er, zo menen GS, meer bekend (e zijn omt rent dc plannen van de gemeente Rotterdam en ook dient het resultaat van de studies van deze commissies te worden afgewacht. (Van onze kunstredactie) Nog onlangs hebben we hem gezien, op de tv., in de film „Een koninkrijk voor een huis", jong, vitaal aardig, door en door sympathiek: Rob de Vries. In 1947 nog een jong en veel belovend talent. Een man van wie grote dingen mochten worden ver wacht voor de opbouw va» het zwaar- geschonden na-oorlogsc toneel. Grote dingen, die hij ook heeft verricht Vooral In zijn Arnhemse tijd, toen hp van toneelgroep „Theater" in korte tijd een gezelschap maakte, waarvan iedere opvoering opnieuw een toneel- feest was. Een gezelschap, waarnaar men uitkeek: een gezelschap dat de toon aangaf. Samen met de nog in de kracht van zijn leven overleden Richard Flink was hij een vernieuwer van het toneel bij de gratie van de tra ditie. Dat klinkt wellicht paradoxaal, maar is het niet. Hij was een man van goede smaak, die met een feil loos artistiek gevoel uit het oude het nieuwe juist dit wist te selec teren wat werkelijk waarde had. Hij schuwde het experiment niet maar hij experimenteerde niet met de moker. Hij was geen man om te vernietigen, maar een man van op bouw: constructief, spontaan, met een grote liefde voor de mensen, voor zijn medewerkers, voor zijn publiek en voor zijn vak. IJMtllÜEN Hoogovens zat de pro ductie en verkeep ven gfetertj-ruw- ijzer tegen het einde van uit jaar stop zetten. De fabricage maakte i!?n pro cent van de totale produktie van ruw- ijitr uit. Men wil zich geheel gaan toeleggen op de produktie van staal, die al negen tig procent van het geheel uitmaakte. De Hoogovens, die per dag drie- tot vierduizend ton ruwijzer produceren, zijn door hun grootte en geringe flexi biliteit nauwelijks meer geschikt voor de produktie van gietijzer met zijn veie variaties in soort en analyse. De vrij- i komende capaciteit komt geheel ten goede aan de produktie van ruwijzer voor de staalfabrieken in IJmuiden. Hoogovens zal de lopende verplich tingen tegenover zijn afnemers normaal nakomen. Ruwyzervoorziening voor de regelmatige afnemers is in overleg met andere producenten gewaarborgd. Enkele personeelsleden zullen binnen het bedrijf worden overgeplaatst. ROME Zware sneeuw-, hagel en regenbuien hebben gisteren in het noordoostelijke deel van Italië ernsti ge schade toegebracht aan de oogst. Verscheidene bergpassen werden voor auto's zondersneeuwkettingen ontoegankelijk. Sommige passen in de Dolomieten lagen onder een twin tig centimeter dikke sneeuwlaag. B. en W. hebben enige tijd ge leden meegedeeld dat over deze materie een rapport in de maak zou zijn. Zeer benieuwd is mr. Struik dan ook naar dit nog steeds niet gepupliceerde rap port. dat ir. Th. Brouwer in zijn functie van waarnemend direc teur van de luchthaven op 15 januari aan B. en W. heeft aangeboden. inmiddels hebben GS van Zuid-- Holland geantwoord op vragen van de heer J. de Meer, ch-Iid van pro- vinaiale staten, over Zestienhoven en de tweede nationale luchthaven. Aanleiding voor de vragen van mr. Struik zijn, zoals hij schrijft, de be richten dat wethouder mr. H. C. G. L. Polak en ir. Th. Brouwer zitting van het overlegorgaan Zuid-West-Ne- derland. die de eisen die moeten wor den gesteld aan vestigingsplaatsen voor vliegvelden, zal onderzoeken. De heer Struik vraagt of uit deze berichten moet worden afgeleid dat B. en W. reeds een standpunt hebben bepaald over Zestienhoven en of dit neerkomt op uitbreiding, conserve ring dan wel stopzetting. Hij vraagt of de Rotterdamse vertegenwoord igers in de commissie een standpunt zullen bepleiten en welk standpunt dat dan wel is. Mr. Struik vraagt of de instanties buiten Rotterdam die zich hebben uit gesproken tegen mogelijke uitbrei dingsplannen van Zestienhoven,' op de hoogte zijn van een officieel stand punt van B. en W., waardoor zij tot dergelijke protesten konden komen. Mr. Struik vraagt of B. en W. van mening zijn dat op de adressen, die de Rotterdamse gemeenteraad en B. en W. reeds ovèr dit onderwerp heb ben bereikt, tenminste ecu voorlopi ge reactie dient te worden gegeven. Ilij meent dat het rapport van 15 januari of bepaalde ideeën daaruit voor velen een oorzaak van veront rusting zijn. Mr. Struik vraagt dan ook of bet daarom geen aanbeveling verdient de gemeeneeraad, die over de mogelij ke luchthavenplannen regelmatig adressen ontvangt, zo snel mogelijk in bet openbaar volledig in te lichten over dc gang van zaken. Op de vragen van de heer De Meer hebben GS geantwoord dat minister Bakker niets definitiefs heeft gezegd omtrent de plaats van vestiging van een tweede nationale luchthaven en Verder verklaren GS dat het hun uit ambtelijke contacten en overleg bekend Is dat bij de gemeente Rotter dam mogelijkheden tot uitbreiding van het vliegveld Zestienhoven in studie zijn, en dat daarbij wordt ge dacht aan een nieuwe startbaan ten noorden van de .Doenkade. Maar GS menen dat van „ernstige plannen" nog niet kan worden gesproken. Een eventuele uitbreiding van het vliegveld Zestienhoven duiden GS aan ais een zeer belangrijke planolo gische ingreep, waaromtrent in gro ter verband overleg nodig zal zijn met Rotterdam, Rijnmond, het overle gorgaan Zuid-West-Nederland en het rijk. Het woonklimaat mag door zo'n uitbreiding en de daarmee gepaard gaande geluidshinder niet wetfden aangetast. Daartegenover beseffen GS dat bet Rijnmondgebied een be paalde luchtvaartaccommodatie no dig .heeft. l» - ftoU«rd»m - Ow* Clrt Bu«surt» OeTTt Onze GflUNDIG speciaalzaken Rebben een eigen technische dienst De vraag in welke mate en hoe in deze behoefte kan worden voorzien, kunnen GS niet zonder meer beant- j woorden: er moet eerst een grondige studie worden gemaakt van de ge luidshinder, de verkeerssituatie en de gevolgen voor de stedeböuwkun- dige ontwikkeling rond de luchtha ven., Van primair belang achten GS echter de vraag waar, wanneer en in welke omvang er een tweede natio nale luchthaven komt. GS memoreren dat er nu drie com missies over dit onderwerp bezig zijn: een interdepartementale com missie, en commissie van het overle gorgaan zeehavenontwikkeling Zuid— West-Nederland en een commissie in gesteld door de Kamers van Koop handel in Noord-Brabant. Voor er bepaalde ontwikkelingen (Van onze correspondent) NIEUWERKERK Tegen vier Nieuwerkerkse kruideniers is verle den week proces-verbaal opgemaakt omdat hun winkels geopend waren terwijl die volgens gemeentelijke verordening wegens vakantie geslo ten moesten zijn. Toen de gemeenteraad enkele maanden geleden deze verordening vaststelde hadden de kruideniers de vakantieverdeling echter al lang on derling geregeld. Geen van hen heeft zich daarna van de verordening iets aangetrokken. Op het ogenblik zijn de winkels van de bekeurde winkeliers gesloten omdat zij nu, en niet vorige week, vakantie houden. Hun rust wordt echter verstoord door boosheid omdat zij vinden dat de politie wel erg naar de letter van de wet is opgetreden. ROTTERDAM Hartverwarmend was ïhet niet allemaal wat het Roe meense dansensemble Tineretulluï Bukaresti woensdagavond in toet vrij, kille openluchttheater Dijkzigt ten' beste gaf. De „Jeugd van Boekarest", zoals de letterlijke vertaling luidt, bood daar een vrij star programma met meer muziek' dan dans. Het wa re dansplezier, dal van dergelijke groepen zou moeten afstralen, ontbrak. De Roemeense groep, die uit slechts acht daners en acht danseres sen bestaat, bracht vrijwel uitslui tend groepsdansen in overigens fraai- e kostuums uit alle landstreken. Dat vereiste langdurige verkleedpartijen .en op den duur vermoeiende inter mezzi van het zeven, man sterke or kest. In de muziek werden motieven van slechts enkele maten vaak einde loos herhaald, wat na verloop van tijd wei een beetje ging vervelen. Het orkest vulde onvermoeid de vele gaten op, maar ook knappe soli op panfluit, klarinet en cymbaal konden deze volksdansavond met de na druk op dans niet redden. Roemenië kent vele soorten volks dansen, waarvan de hora, de sirba, de brau en de invar'tita wel de be kendste zijn. Er zijn vele boeiende dansen bij, die een groep volop gele genheid bieden tot verbluffend voe tenwerk en spectaculaire sprongen. De „Jeugd van Boekarest" liet deze kansen echter liggen. De dansers probeerden er wei een stukje show van te maken. Zij mas keerden bun technische onvolkomen heden, vooral op het gebied van de sprongen, met veel geschreeuw en woeste armbewegingen. Een gunstige uitzondering vormde de calusarii, een mannendans uit Munthenië, waarin de overtuiging en de span kracht wel terug te vinden waren. Het openluchteheater Dijkzigt w.as slechts matig bezet. Misschien maakt de Baskische dansgroep, die zaterdag avond optreedt, weer wat goed. En dan komt er zondag 20 juli nog een Isra lisch ensemble met een program ma onder de titei „Israël danst". Dit kon men vooral ervaren tijdens de zo bekend geworden tv-uitzending: „Dit is uw leven" waarin hij open hartig, ontroerd, maar ook ontroe rend over zijn. leven, ervaringen en idealen sprak. Hij was overigens een der stimu lators van toneel op-de beeldbuis en ook de Nederlandse film had zijn warme belangstelling. Dat bracht hij ondermeer in praktijk toen hij de hoofdrol speelde in de film „De Over val". Toen hij naar Rotterdam geroepen werd om leiding te geven aan het Nieuw Rotterdams Toneel, was de ze benoeming een bekroning voor al clan is hijoéipubliek NU IL OD AR deze goede kwaliteiten. Met jeugdig élan is hij aan het werk gegaan en opnieuw wist hij veel tot stand te brengen. Er is een tijd geweest dat het Nieuw Rotterdams Toneel de lei ding beloofde te gaan nemen in het Nederlands toneelleven, maar de laat ste jaren kreeg men het gevoel, dat toch niet bereikt werd, waarop men aanvankelijk had gehoopt. Toch heeft Rob de Vries nog tot het einde toe met zijn verminderde lichamelijke krachten het ideaal, dat hem voor ogen stond levend men selijk toneel voor een zo groot moge lijk publiek met groot geloof ge diend. Op zyn ziekbed werkte hij de plannen voor de Hippolytus- uitvoering uit, in het diepe besef, dat onze cultuurzieke tijd bij de klas sieken weer nieuwe levenskracht kon vinden. De Hippolytus is een van de hoogte punten geworden van het laatste to neelseizoen. Hippolytus de man, die onvermoeid zijn zuiver ideaal bleef najagen is als een symbool voor leven en werk van Rob de Vries geweest. Met weemoed zullen allen, die zijn ideaal begrepen en van harte onderschreven hebben, hem blijven gedenken om zijn edel karak ter, om zijn inspirerend streven, om zijn groot talent Fondsen: respectievelijk oude en nieuwe notering: Amsterd. bel. mij, 148, 147; Dutch Int. fund 170,50, 169; IKA belgg. mij. 203, 202; Interwaar- den 122, 122; Ned. Fondsen Mij Nefo 93, 92; Obam 476, 470; Robeco 248,8 246,5; Rolineo 220,3, 218; Uni-Invest 55, 56; Unitas 530, 525, Utilico 120,8. 120,3. SCHEVENINGEN Op de Noord zee wordt het Nederlandse zeiljacht Zeejonker uit Rotterdam vermist. Het is vorige week zaterdag vanuit Hoek van Holland naar Dover ver trokken mét een drietal bemannings leden. Het zijn de heer R. Krijgsman, De 18-jarige Rudi van der Waal en een onbekende. Het zeven en een halve meter lan ge jacht, uitgerust met grootzeil en voorzeil, had maandag in Dover moeten arriveren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De iRotterdamse Schouwburg krijgt, wanneer alles volgens plan (verloopt, volgend jaar zomer een nieuw aanzien. Het is de bedoeling de hoofdingang aan de zijde van de Karei Doorananstraat te situeren en het Piccolotheater door middel van een overkapping in de nieuwe entree op te nemen. Dc tegenwoordige voorgevel aan het Schouwburgplein, in feite reeds sedert de bouw een „noodvoorzie ning", zal vanzelfsprekend ev#n- eens worden verbouwd. Dat alles is een noodzakelijke con sequentie van het tot stand komen van het Schouwburgplein zoals het nu is geworden: een voetgangers plein, afgesloten voor alleverkeer, waarbij ook dat deel van de Karei Doormanstraat dat langs het Schouwburgplein loopt, voetgangers- domein is geworden. Reeds in 1966, toen de plannen voor het Schouwburgplein open baar werden, is de verplaatsing van de hoofdingang van de Rotterdamse Schouwburg naar de zijde van de Karei Doormanstraat aangekondigd. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Vanavond, don derdag, wordt in het Museum voor Land- en Volkenkunde de ten toonstelling „Kijk op Noord-Afrika" geopend. Op deze tentoonstelling zijn ruim honderd werken te bezichtigen van Nederlandse kunstenaars, die tij dens hun verblijf in Noord-Afrika, hiertoe geïnspireerd zijn. De kunstschilder Rudolf Bonnet bracht de museumdirectie op het idee een tentoonstelling te houden van schilderijen en etsen, waarin duide lijk de invloed van het Noordafri- kaanse land en volk tot uiting komt. Voor zover bekend is er nog nooit eerder een dergelijke tentoonstelling over Noord-Afrika aan het Neder landse publiek getoond. Het museum hoopt door deze over zichtstentoonstelling de belevenissen van de Nederlandse kunstenaar in Noord-Afrika door het tonen van hun werk-voor een groter publiek open te stellen. De tentoongestelde werken dateren van ,het einde van de vorige eeuw tot heden. Een van dc criteria, waaraan de geëxposeerde kunstenaars hebben voldaan is onder andere dat zij van Nederlandse afkomst zijn, maar ge ruime tijd in Noord-Afrika hebben vertoefd. Het museum is zich goed bewust dat deze tentoonstelling niet compleet is. Tijd- en ruimtegebrek zijn hiervan du belangrijkste oorza ken geweest. Van de vorige generatie treft men werken aan van kunstenaars zoals Jacobus van Looy, Haverman en Bauer. De oudere generatie wordt vertegenwoordigd door onder andere Willem Dooyewaard, Rudolf Bonnet, Anton Pieck, Kuno Brinks en het echtpaar Luttge. Ook hangen er teke ningen en schilderijen van jonge tijdgenoten zoals Sijpko Wijk en Rik Lina. De tentoonstelling zal tot 15 sep tember te bezichtigen zijn. Enkele van de werken kunnen eventueel ge kocht worden. Tijdens de ten toonstelling „Kijk op Noord-Afrika" wordt tevens in het museum een ten toonstelling van kralenwerk van l?EN der werken, die op de expositie „Kijk op Noord- Afrika" te zien zijn: „Marok kaanse Jood" van Kuno Brinks. Noordamerikaanse Indianen, Afrika nen en mensen uit Indonesië gehou den. Daarnaast wordt het voorrijden met auto's, die nu nogal gecompli ceerde manoeuvres •moeten maken -om uit het slop voor de tegenwoor dige hoofdingang- te komen, veel eenvoudiger, Bovendien maakt de toenemende verkeersdrukte in. de Art van Nesstraat naar en van de ondergrondse parkeergarage deze verbouwing noodzakelijk. Het over steken vóór de Rotterdamse Schouw burg biedt thans ongewenste risi co's. Nieuw, maar uiteraard evenzeer vanzelfsprekend, is het plan het Pic colo-Theater va een overkapping in deze nieuwe entree op te nemen. Als gebouw heeft het Piccolo-Thea ter tot nu toe altijd een tijdelijk karakter gehad. Het zal hij de ver bouwing van de schouwburg de verbouwing van de schouwburg de permanente status krijgen die het toekomt. Het Piccolo-Theater heeft wel heel sterk de behoefte duidelijk ge maakt, die Rotterdam heeft aan zo'n klein „speeldingetje" waar van alles en nog wat mogelijk is. Het project voor al deze ogal opmerkelijke veranderingen is ont worpen en uitgewerkt door de Rot- tedamse architect P. Zaanen. Na drukkelijk wordt gesteld, dat deze verbouwing geen vertraging brengt in de ontwikkeling van de plannen voor de bonw van een geheel nieu we schouwburg Verder is in de zaal van de Rot terdamse Schouwburg een begin ge maakt met het verbouwen van de toneelopening. Vóór het toneel komt een demontabele voorbouw, waar door men straks zo nodig pp een uit gebouwd toeel zal kunnen spelen. Een probleem is daarbij de orkest bak. die men onaangetast dient te laten. In de balletwereld geldt de or kestbak van de Rotterdamse Schouwburg als een der allerbeste van geheel Nederland. Eén met mu zikale begeleiding optredend ballet gezelschap heeft een zeer goed vi sueel contact met de dirigent en bo vendien komt hetgeen uitermate belangrijk is het geluid van de muziek goed over tot in alle hoeken van het toneel. Bij een aantal schouwburgen in Nederland ont breekt vooral aan dat laatste heel- wat. Een andere verbetering is het in bouwen van een elektronisch ge heugen in de volledig geautomati seerde belidhtingsapparatuur. Het werk in de zaal moet vóór 24 juli gereed zijn: dan gaat de mu sical „De Man van Le Mancha" hier in Rotterdamse première. AL weer een tijd geleden heb ik in deze hoek duchtig gemopperd op de spoorwegen. Misschien kent u het verhaal nog enigszins: Trein ge mist op het station Rotterdam-A lexander doordat de lokettist bezig was een mevrouw aan een hotel in een vakantieland te helpen, zodat hij geen kaartjes kon verkopen. Het optreden van die lokettist laakte- ik toen. Onlangs had Ik over dit en andere voorvallen een gesprek met een NS-funktionaris, die zich mijn ge mopper had aangetrokken. Hij gaf me toe, dat de lokettist formeel fout was. De kaartverkoop gaat voor, dat is het eerste doel van. dit kantoor. De lokettist had de telefoon de tele foon. moeten laten en eerst kaartjes moeten verkopen. Aan de andere kant prees deze NS-autoriteit de stationsbeheerder voor diens „marktgerichtheid". Vol gens hem heeft de man zich terecht beijverd om van dienst te zijn in het belang van zijn onderneming. Hij zag hier een kans om iets te verkopen en zo vermeldt de geschiedenis deze klant is ook bij de NS geholpen. Nu, dat kan ik me indenken. Dit getuigt van een positieve instelling. Niet alleen maar kaartjes verkopen op aanvraag, ook nog iets meer wil- 'len doen. Van mij mag het, als de reiziger, die een kaartje wil om en kele minuten later te kunngn reizen maar voorrang krijgt op de poten tiële klant, die komt informeren voor een reis, waaraan pas .maanden later wordt begonnen. Verder kan Ik me indenken na de uiteenzettingen, die de NS-man me gaf dat de personeelsbezetting van zo'n stationnetje moeilijk is. Be trekkelijk onrendabel zelfs als men bedenkt dat dit steeds drie man kost in wisselende diensten. En dan voor een station, dat nog niet zo druk is, omdat de omringende bebouwing naar verhouding nog maar in het beginstadium is. Een wissel op de toekomst, zo'n klein station, waar de NS zich alvast presenteert in de hoop steeds meer klanten te kunnen krijgen. Zo ziet men weer, er zijn altijd twee kanten aan een medaille. Ook bij de NS. Een bedrijf, dat het lang niet gemakkelijk heeft TAE NS heeft zich tot taak gesteld doelmatiger en sneller te werken. Daarvoor is een groot -plan opgesteld: „Spoorslag '70", u zult er wel van hebben gelezen. Het houdt ook in dat de treinen .steeds sneller gaan rijden en korter stoppen. - En dat op de grote lijnen steeds fre quenter wordtgereden. Maar tege lijkertijd mogen de kosten niet.ho ger worden. Het afschaffen van de -kaart jescontrole bij de in- en uitgangen der stations heeft er ook ai -mee-, té maken. De weinigen, die gratis pro- beren te reizen (maar je loopt 'n niet malse boete op bij ontdekking!) stelt de NS tegen de grote' perso- neelsbesparing, die is bereikt. Dui delijk is wat dan het zwaarste weegt! De kwestie van de fietsen heeft-er evenzeer mee te maken. In het stre ven naar de grootst mogelijke doel matigheid werd een algeheel fietsenvervoerverbod afgekindigd. Besparing van kosten en personeel zijn daarvan de gevolgen, dat is dui delijk. Vermindering van service eveneens. Maar, volgens de NS,het aanbod van fietsen daalt steeds, land Hier zit duidelijk de „autorise- ring" van ons volk in - verwerkt, dacht ik zo. Aan de andere kant is het voor degene, die beslist zijn fiets mee op vakantie wil hebben, geen pleziertje meer. Men is dit karretje zeker een paar dagen van tévoren kwijt, anders komt het niet op tijd aan en ook nog een paar dagen daarna. Want alles gaat met speciale treinen en dat vergt tijd. Daar komt nog bij dat mén lang niet meer overal fietsen op de sta tions kan afleveren. Slechts 44 plaatsen zijn er waar dat wel kan. In dit gebied slechts Rotterdam CS en Vlaardingen (centrum). Gevolg: iemand uit bijvoorbeeld Hoogvliet of Ridderkerk (ik noem maar een f paar plaatsen) moet maar zien dat hij zijn fiets(en) éérst naar CS krijgt. Inderdaad, dat is haast niet meer te doen. Vandaar dat ik er de voor keur aan zou geven (en u weet, dat ik fietsen thousiast ben...) op de plaats van vakantie-bestemming een fiets te huren. Gelukkig zijn deze mogelijkheden steeds meer aanwe- dg. U kunt het bij de NS te. weten komen. En vaak, zo heb ik verno men, krijgt men dan zeer goede fietsen ter beschikking tegen niet al te onredelijke prijzen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1