Bij verkiezing gemeenteraad PvdA wenst met E1 6, IV iï1 enwerking en PPR anitas in verweer ambtenarendom tegen AGENDA LEEUWARK BEEKEBEMBl Burgerlijke stand 'Ml leerling verpleegsters Vèmötën, kv artet nt net kwart et Inxsf kwi r 1 mmm 16' s 8 Bureaucratie en gekleurde voorlichting Vakbondsleiders naar Roemenië Eerste paal voor 115 woningen Lesprogramma KLM naar buitenland: Woensdrecht dicht Halve SSK-buit voor eigen kerkbouw I LANTINGA Zaterdag 2 augustus wielerronde M'sluis gemeente schiedam BEKENDMAKING handig Auto stond niet op de handrem gemeenteziekenhuis honderd duizenden Meisjes botsten met hun bromfietsen SKULTU: PANNEN* viaardingliv Bromfietser pev oud Van de Hoek tot Vlaardingen Een goed idee voor morgen BEHANG??? B0ERGAM I GARAGE PHILIPS SCHOOLBOEKEN AART PONTIER SCHIEDAM Voor uw razendsnelle heus dE rotterdammer PAGINA 5 VRIJDAG 11 JULI 1969 elke v: ijdagavond .„tot 9 uur open make-up koffer (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het be- stuur van de Federatie Vlaar- dmgen van de Partij van de Ar beid wenst een onderzoek naar de vraag in hoeverre samenwer king mogelijk is tussen politieke stromingen by de gemeente raadsverkiezingen van 1970 De politieke partijen D 66, PSP en PPR is verzocht deel te nemen aan een gesprek BASIS DOK II SCHIEDAM en dagelijks f 'indaag en morgen en dagelijks Minister Bakker SAFARI INITIATIEF In Schiedam ilke vrijciaigavoncl ..tot 9 uur open' J snijmaat 160x190 cm LOOP DER BEVOLKING batterijen che móeten wel goed zijnf In Schiedam is pas het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen De moderne inrichting en de prettige sfeer vormen.een uitnodigend klimaat voor Op 1 september a s start een nieuwe opleiding tot gediplomeerd verpleegster Goed dat je dit v/eetWant als je een ulo diploma of gelijk waardige opleiding hebt (zoals a v v I en II of mas) ben je ais leerling welkom Meteen al verdien je f 310 - het tweede jaar f 335 - en het 3e jaar f 412 - per maand Daar komt nog èxtra bij een toelage voor onregelmatige dienst plus kost inwoning bewassing genees kundige verzorging verpleegsterskledmg en 6% vakantietoeslag Dat is met weinig f Na het behalen van het diploma klim je op tot f 727 - en hoger Je werkt 5 dagen in de week en krijgt 2 x per maand reiskosten boven f 2 50 vergoed voor een bezoek aan je ouders neb je belangstelling? Wil je méér weten of j» aanmelden? Schrijf of bel dan (010 269126) naar de adjunct directrice Burg Knappertlaan 25 GEMEENTE SCHIEDAM SPREEKUUR van de CONTACT-AMBTENAAR m Dagblad dat u omzet geeft van n hele provmaeTelt meer gezinnen dar sommige provincies Goedig gesitueerde koopkrachtige gezinnen En praktisch ren, doublures met zA jsg|. make-up en toiietspuUm jc;:,ïft U keurig bi) eikaar m 20 n luxe make-up koffer, die t-dfjprdc«r«S op reis, maar thuis ztjn d«rsten bewijst. Chique make-up koffer, met «pk ii in het deksel kunststof handvat slQ^e met sleutel en fsandsge vakverdeilng. Een geweldig leuk koffertje in skai of lak uitvoering, keuze ut zwart of roodvoor nog Ho acht gulden. Op de parterre verkopen wij é:st praktischs en leuke make up koffen, met slotje en sleu tel spiegel in het deksel 23 x 18 x 14 cm in de kleuren ztvart of rood en keuze uK jfcai of lak uitvoering voor OakrmoncSegmoryon opom GUn M of tehrlft. bot Op 3 juni 1970 zal de Vlaardmgse bevolking zich moeten uitspreken over de samenstelling van de ge meenteraad voor de periode 1970 tot 1974. De bevolking heeft op dat mo ment keuze uit een groot aantal poli tieke partijen Het federatiebestuur tan de PvdA meent dat het belangrijker is de kie tem de keuze te laten doen tussen de politieke stnadpunten dan tussen po lltieke partijen. Gesteld wordt dat op het terrein van het gemeentebestuur tusen verwante groeperingen slechts politieke geschillen op ondergeschikte punten bestaan Op grond van deze gedachtengang is de PvdA beieid met andere wer kelijk vooruitstrevende groeperingen te onderzoeken in hoeverre een basis voor samenwerking kan worden ge Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij G P VAN DAALEN JR (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het arbeidsveld vso de Nederlandse vereniging voor mtatschappejijk werk HumanJtss verruimt zich meer en meer naar de terg voor het maatschappelijk wel rijn. Dat geeft meer mogeiijkheiden ran bet werk voor volwassenen maar het vraagt ook een grotere In set van beroepskrachten en vooral HOEK VAN HOLLAND Op de langeweg botsten twee bromfietsbe rijdsters in d-e onoverzichtelijke bocht bij de Strandweg De zestien ja rige M S viel met het gezicht op de straat en verspeelde enkele voortan ten Het andere meisje de even oude J M. uit Delft hield aar: de aanrij ding een zwaar beschadigde brom fiets over Op de Koningin Emma weg reden de personenauto s van A v Z uit l Maassluis en A V uit Waalwijk te gen elkaar Beide wagens werden beschadigd nel gewoon In 20 teben ipoelen demonstratie op TV 12 Jul ned (I na het nieuws van 8 uur *«i»tWlon/flnI»h (Du Pont bMCturmd* irknum} Bijkantoor De Rotterdammer K.ach •!®P bezorging Joh Gröneveld Singel 93 2S3S8S maandag ;/m vrijdag 18 30 «■w en zaterdag 11 18 uur iïedaetie Mhledam R m van Houweling - i J'ul a Schiedam tel 265864 bge tst 156 Alarmnummer voor mei «ng luchtverontreiniging 26,26.28 Alarm bWMner pollt le 26 46 48 Apotheek Evers Lange Haven. SI. tel cu Kethel Schled weg 41 tel 269927 van vrijwilligers, aldus het jaar verslag 1968 Humanitas zegt te moeter worsten met een gekleurde voorlichting een een straffe bureaucratie en ziet dit als een algemeen euvel van deze tijd. Humanitas constateert soms te botsen op een ambtenarendom dat er niet m slaagt de burger en de student, voor zover dteze nog burger is het gevoel te geven dat zijn situate! zijn vragen en zijn problemen ernstig worden- ge nomen Een deel van de daaruit voortvlie gende kortsluitingen levert materiaal voor het maatschappelijk werk Hu manitas ziet daarmee de stelling be vestigd dat de maatschappelijke wer ker niet onverschillig kan staan tege nover de ontwikkelingen en an ders dan de radio- of tv verslaggever stelling dient te nemen ten aan zien van frustrerende omstandighe den die hij ontmoet Een uitspraak van proL Van Doom aanhalend stelt Humanitas dat het maatschappelijk werk een correctie ve functie heeft en de achterblijvens helpt bij de maatschappelijke ont wikkeling Als achterblijvens duldt Humanitas aan de onvoldoende en slecht voorge lichten de ongeïnteresseerder! en de in zichzelf gekeerden die alles laten voor wat het is Humanitas ziet het als verheug» 1 dat de raad voor het maatschappelijk welzijn de Rotterdamse raad voor jeugd en jongeren, de politieke par tijen en het gemeentebestuur in het terslagjaar pogingen hebben onder nomen de burgerij te bereiken en mogelijkheden te bieden tot de zo verlangde Inspraak De duidelijke tekenen tan onrust en tan een zoekend tasten naar een opener sameleving ziet Humanitas als positieve punten in het verslagjaar Als positie! punt ziet Humanitas ook d< instelling van de koopavond waarmee grote steden als Brussel :n Parijs Rotterdam reeds lang voorgln gen UTRECHT In de eerste week van september zullen vahbondsles ders van het NW NKV en CNV naar Boekarest vertrekken om gechi rende een week orienterende bespre kingen te voeren, met vertegenwoordi gersvan de vakbeweging in Roeme n e Het gesprek za! t oomamelijk gaan ot er de arbeidsverhoud ngen en de structuur van dt Roemeense vak beweging in vergelijking met de Ne derlandse De eerste contacten met Roemenie zijn gelegd doo*- CNV in juni 1968 tijdens eeri internationaal ar be cïsconTes SUdigehoorzaai blia 14 jr za Moord verjaagt n et ^olï'kcTk Kom zing met ons 11 hoorns! Moord verjaart nle «Otn 14 jr 20 Bijkimc-o! De Rotterdammer Smalle SYS^traat li tel 346775 Alarmnummer wü e 66 t GD 34 44 44 Alarmnummer VZ.' melding luchtverontreiniging tel« Klachten bezorging H verhej 4a.-dageljjks van 18 19 uur Stw!» k A 20 Bliutonlaan 66 tel Maassluis De Jong Marlet 11 SCHIEDAM De zeventienjarige Marianne D uit Katwjk a d Maas liep gistermiddag een lichte heren schudding en een hoofdwond op Het meisje reed op haar bromfiets in de Valeriusstraat toen spelende kinde ren plotseling een bal op de rjbaan gooiden waardoor zij viel Per GG ei GD is zy naar het Gemeenteziekenhuis gebracht Na aldaar behandeld te zijn kon zy naar huis vonden Naar de mening van deze partij is het in het belang van de kiezers als m "laardingen door de PvdA D 66 PSP en PPR wordt nage gaan of en in hoeverre een samen werkingsvorm kan worden gevonden Deze politieke partijen zijn schril tehjk gevraagd in een gemeenschap pelijk overleg te onderzoeken of bij de voorbereiding van de in 1970 te houden gemeenteraadsverkiezing tot een samenwerkingsvorm tussen de (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder E P van der Veen zal volgende week woensdag de eerste paal slaan voor een complex van 115 woningen aan dc Burgemeester A van Walsumlaan. Het complex wordt gebouwd in op dracht van de Vereniging tot verbe tering der volkshuisvesting Patrimo nium s Woningen Het bouwproject zal bestaan uit 18 vijfkamerflats 87 vierkamerflats 10 eengezinswoningen en een aantal ga rages Het gaat hier om de zoge naamde Summawoningen van het ar- ehitekten en ingenieursbureau Van Waalwijk Van Oosterom en Van Tussenbroek NV te Vlaardingen Bouwer wordt het aannemersbedrijf NV Continuo te Rotterdam. Het paalslaan begint om drie uur MAASSLUIS De bejaarden In de P C Hooftiaan Zutdvliet hebben via een enquête bun wensen en verwachtingen kenbaar kunnen maken over het In sep tember te openen Dienstencentrum Er bestaan al plannen voor -jen bejaarden teooj gymn astlekclubJe hobby en andere clubs Ook wordt gedacht aan plaatsing van een ptentenkweekkas waaxb! de be weners sell planten (runner, verzorgen en een volltae m de tuin zal men Jeu de boules en midgetgolf kunnen spelen VLAARDINGEN - Gqbor«n Leo Een derlkus zv H L auras en J Luppes Veriheljstraat 34 Marcus Johannes Maria z v J G M Maes er» PGM Dabekaussen Konlnglnnelaan 218 Esther c v M J Sp- rlngellng en A W Holster stationsstraat 178 Robtn Z.V W Hulsman en J M de \ooyer Adr Pauwstraat 7ea Eva Maria d v J Groen en M A Vermeer Merellaan 1 Franelscus Laurenttus Maria z v C A M Vingerhoed! en J C M Engelhard Van Baerlestraat 179 Esther Margaretha Oe nlse d v 3 A von Banndsseht en M G M van der plaat, Maassluis Sperwerstraat Elizabeth Janay Janet dv S van der i »n van lameren Valeriusstraat 105 Marcel z.v J Kranenborg e». K C Boogaart, lendeissohitpieIn 40c Jeannette d v P J T van des- Aa en J Geert» v erheijstraat 161 Heljltje d v J J Maltha en H Boer fetch Holstraat 79 Alcgonoa d v I P Noorhoek en B Koo man Men delssohnpl-ein *54. DEN HAAG Op vragen van het Tweede Kamerlid Van Thijn ant woordt minister Bakker dat het vlieg veld Woensdrecht mogelijk wordt gesloten als de KLM besluit haar lesprogramma naar het buitenland te verplaatsen Het overbrengen van het lesprogramma van Schiphol ïaar Woensdrecht kost twintig miljoen gulden aan investeringen De KLM is bezig aan een studie over de gunstigste plaats voor het lesprogramma Daarbij wordt de werkgelegenheid rond Berger op Zoom in de overwegingen betrokken aldus de minister De capaciteit van Schiphol zal door overplaatsing van het lesprogramma met noemenswaar dig worden vergroot De geluidshinder zal wel minder worden. tussen Htarenbeek en Tïburg Vergaf reet na deze opwindendste satan vanuwlevmhetontspanrengs-paradys van de Beekse Bergen te bezoeken progressieve groeperingen kan wor den gekomen Het bestur van D 66 heeft tan de PvdA nog een tweede brief ontvan gen waarin staat dat deze partij vol geus persberichten \an eind mei op een openbare ledenvergadering be sloten heeft een aantal politieke par tijen uit te nodigen met hetzelfde doeL Aangezien dit besluit eerder m de publiciteit kwam dan dat van de PvdA met dezelfde inhoud besloot de socialistische partij het initiatief van D 66 af te wachten Daar tot nu toe van deze zijde een uitnodiging voor een gesprek is uit gebleven heeft de PvdA het initiatief genomen De brief is ondertekend door de heren A G Kloots en H Krabben rspectievebjk tweede voor zitter en secretaris van het bestuur van de Federatie Vlaardingen van de Partij van de Arbeid SCHIEDAM D kerkeraad van de gereformeerde kerk heeft besloten deel te nemen aan de komende actie van de Stichting Steun Kerkbouw Zoals bekend voert deze stichtmg om de drie tot vijf jaar een grote landelijke actie om te komen tot fondsvorming om siel groeiende ste den en het platteland van nieuwe kerken te voorzien en ook indien de plaatselijke gemeenten, zelf daartoe niet voldoende draagkrachtig zijn Onder groeiende gemeenten worden verstaan plaatsen als Zoetermeer en Drachten waar als gevolg van bevol kingsaanwas het aantal gereformeer den snel tpeneemt De gereformeerde kerk van Schie dam gaat nu meedoen aan de actie die dit najaar start Zij heeft met de SSK echter afgesproken dat de helft van de plaatselijke opbrengst zal te rugvloeien. naai het eigen bouwfonds voor de kerk in Groenoord Men meent dat hiermee de offer vaardigheid van de gemeenteleden I een extra stimulans zal krijgen 0 HOEK VAL HOLLAND Woensdag avond 16 Jul houdt 4e natuurkenner Lex MoUlnger uit Delft tn een van de zalen van de gereformeerde kerk een lezing met dia s over de natuur HIJ heeft een specla le serie dia s gewijd an het Hoekse vogel en plantenleven SCffltrEDAlM Geboren Rabin A z v G A O wijn-gaarde x na Boven Ertk J z v B iA. Treffers en J E Hulsbergen Jacqueline v J van. der Kraan en E Schneider Remco A zjv g P Odijk .-n M G Groen Pleter z.v E van den Bos en E Hotlemans Annuska K dv W AJeman en j den Hond Ilse M «tv F M K VleiJ en G M 2 Koendera Eva S dv J Meilof en S Oonk Saski; I E dv R van den Heuv«] en <A. M M Goedhals Dennis zv J Roctus en J A But Geraldine J dv 3 Lesage en P de Waard Anna M d v B van Gemerden en 22 C Vertourgh Angellqu* G M d v T M Wiegman en L M Vervloed Yvar I d v o j Fr-rnxs en M de vrijer Brenda d v E Reuijl en. H C Hersma Overleden L Breukhoven 89 wed c de Haan 8 de Brudn 79 M Dorsman 78 echtg P F van der Hammen A. J Bijl 74 M Noordzij 75 T Plersma, 7e 7 Sluimer 73 wed W Muijsson C T w van der Heijden 54 VLAARDINGEN Ondertrouwd Lau rens Dam 29 Oiepcrtbrockstr 9 en Adrlana v Linden 2: Lorabokstr 14 Willem Voor bach 22 A Pauwstr lla en Arendje Bljma 21 s-G avenhage Leyweg 371 Andrfrs Kor sells Don v Beethwensinge] 73a. en Magcheltje venhelj 22 Prof R-utgersstr 146 Arnoldus Schaap 21 Dr Wiardl Beek mansingel 423 en Cornelia Johanna Rijke 22 :3r wiardl Bedkmanstn-ge], 423 Johannes Anthonle vd vhigt 23 Schiedam en Gezlna Jon kina 25 Boteribloemstr 31 Msjdhi.r v Berkel 22 Veierin,-sti 20 «s J'öhsan®: Al i berta S E Sloots dB Jullanalri 81 Theodorus I Johannes Kouwenhove-i 22 Merellaan 22 en Marlenella Cornelia ra Pauwels a Kei zerstr 34 Jacobus vd Wdndt 25 Zeemanstr 17 en Ar a Don Lavendelstr 4 Arie Adria nus Visser Bankastr 14 an Anny Irene de Radder 22 (Roemer Vlssdherstr 85 Slpke Age Jansen 43 Maasboulevard 24 en Com* lla Hendrika J Boll 38 v INOordwJJckslngel n Rotterdam iLeonardus Ernest a Melk a Groeneweg si en Jotianns Josephtoa M L Swaneveld 21 Goudseslngel 28 Jan Bos 24 •tCethelweg 88a en Maris Maatje Vermerrte 24 Schledamseweg SS MAASSLUII- Geboren Flora dt O v Rijn en F v Xuukstoot Kuilenburg Lenet n Jolnnd dv L Spaan en S HVletter Carolina Jantlna dv J Eggengoor en J H Fosthuma Barbra dv G v Ztvlenen en P Zonrulter Margriet Reiniera Jeanette dv P 3 visser en E F Polkermar. Diana dv A Storm. -:»n J CM v Geldrop atanttne dv J B Troost en A Wester Natas Ja Maria <hr SGB v< TV; ac-3 en DAM Zoeteman Edwin Michael NeU dv G P ïpsen en p L Geur» Peter Arjan zv C vd Sar en P v Vliet Deborah Slmone dv C W v Alphen en, E D v E verdingen Nleolaas zv A G Prins en PJ LooiJs Hendrik Alexandeev H talk en W v Roon Richard Leonard zv G A Lellveld en H vd Marei Ondertrouwd B A B'eekenkamp en J Groeneveld E WR de Lange en Wvd Made JHN de Kort en G A v Wamelen D Hoaeman en Of G Pieterwr.a Getrouwd A SpulJ en W v Buren Laat het kamperen voor U met worden tot een behelpen met veel minder dan thuts~» maar zorg voor wat komfort en vooral dat U uitgeslapen bent! En ddt bent U met deze slaap zakken met lichtgewicht vul ling wo 70% acryl geheel uitntsbaar prima wastear en heerlijk warm Op onze campiog-afdel ng zoekt U zo n slaapzak uit. m eert mooie kleur um blauw voor nog g64n drie en twintig gulden. Bij de echte BEHANGER - Grterkeuk uit grote voorraad Voor BEHANG en VERF Jac v d Wïntstraat 18 Tel 342872 Vlaardingen Op onze camping-afdeling 2e etage verkopen wij deze heer lijke warme slaapzakken met lichtgewicht vulling w e, 70% acryl in een moo e kleur blauw smjmaat 160x190 cm voor SCHIEDAM Op 31 mei had Schiedam 83 001 inwoners Dit bete kent dat ook in mei de teruggang var het bevolkingsaantal zich heeft voortgezet In de loop van 1969 is de Schiedamse bevolking met 171 perso nen afgenomen Er werden in mei 113 a ïr deren ge boren en er overleden 57 personen. Er vestigden zich 204 nieuwkomers terwijl 398 -Schiedammers naar elders vertrokken De 57 sterfgevallen de den zich voor het merendeel voor in de leeftijdsgroepen boven de 70 (38) Er waren vier sterfgevallen in de leeftijd beneden de 40 jaar één kind stierf beneden het jaar Er werden in de maand mei 93 huwelijken voltrokken en zeven echtparen kregen echtscheiding Van de jonggehuwde paartjes kregen er 54 een eigen woning of eigen kamers Vijf trokken In bij de ouders terwijl In negen gevallen man en vrouw ap art bleven wonen ogent CITROEN- voor Vlotrlingen Moosslui s en omstreken Ook motndagmorgon open GHn te!, of tchr ft. bot v, HOGENDOHPLAAN 133 - VLAARDINGEN TEL. .(tl») 34 1144. na 1» u. (01») 34 22 8' Medegedeeld wordt dat het spreekuur var de contact ambtenaar volgende week zal worden gehouden voor de bewoners van NIEUWLAND op maandag 14 juli des avonds van 78 uur in een zaal var., het Wijkcentrum aan het Dr Wibautplein 129 Schiedam 10 juli 1969 na bestellen bij Boekverkoper SMALLE HAVENSTRAAT 3 nsder »ndn gezinnen profiteren ven Menon hei ge dbesperende kn ppetronenbled U nog niet? Ad ee voor eenmeld ng (Van onze correspondent) MAASSLUIS Ook dit jaar wordt m de vakantieweek weer de jaar lijkse wielerronde verreden Dat ge beurt op zaterdag 2 augustus en als parcours is gekozen dp Westlandse- weg Maasdijk De route die wordt georganiseerd door de wielervereniging Apollo en de Maassluise Gemeenschap gaat dit jaar in samenwerking met de IJsclub Maassluis die hiermee meer propa ganda wil maken Het gevolg is dan ook dat een goed verzorgd program maboekje kan worden uitgegeven met de namen van de deelnemers Onder hen bevindt zich ook Neder lands bekendste amateur Fedor den Hertog Voordat de amateurs van start gaan komen eerst de nieuwelingen aan bod Maar traditiegetrouw wordt \ooraf de burgerronde verreden waarvoor racefietsen niet worden boegelaten. De inschrijving staat reeds open bij de heer J N van Hamburg An kerstraat 12 tel 349' Inschrijfgeld /I U fimtrk 43 Utreen De autobestuurder L v d M. uit Monster raakte zijn kentekenbewijs aan de Hoekse politie kwijt omdat zijn uitlaat het geluid maakte van een straaljager Wanneer de reparatie is verricht kan hij zijn wagen, met een bekeuring treughalen Buigen eester en wethouders van Schiedam maken be send dat zy op 3 juli 1969 krachtens artikel 132 van het Reglement verkeersregels in verkeersteken m het alge meen belang van het verkeer hebben besloten 5 het pad langs de Poldervaart tussen het tennispark Spiermgshoek en de brug ver de Poldervaart bij het -i'oormaug gemaal de Vijfsluizen op zaterdag en zon dag te sluiten voor bromfietsen met m werking zijnde motor door plaatsing var borden 21 bijlage II RW en onderborden ex art 121 RW Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden Het adres van beroep wordt gericht aan H.M de Koningin maar ingediend by de Commissaris der Koningin in de I provincie Zuid Holland te s Gravenhage Dit besluit is m afschrift verzonden aan de Hoofd ingenieur Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie Zuid Holland de Hoofdingenieur Directeur van de Rijks waterstaat Directh Wegen de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N W B de Kon Ned Autom Club K N A-C de Koninklijke Nederlandsche Motorrijders Ver omging en aar» het College van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland Zo n keukwmaeü»? v ws» «I flauw uw «e&Wtwrvl Keep hem Us ünwü dl* tm. sim. hjsmb at» dat moet GR a». BINNENSINGEL 1R TEL 342m. VUAHSIHflSN 3t kwartet Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstyd ter visie nnderp daahinden ter gemeentesecretar e (afd AKV Oude Kerkhof 19a) I anaeri aagoiaatïï Schiedam 8 juli 1969 De Rotterdammer De Nieuwe Haagse Courant De Nieuwe Leidse Courant Dordts Dagblad SCHIEDAM De 35-jarige timmerman G R bemerkte gistermiddaf op de Westvest dat zijn personenauto geen benzine meer had. Be man duwde de auto aar» de kant ma ar bemerkte niet dat daar de kade enigszins afloopt H(j sprong wel achter het stuur om de handrem aan te trekken maar verdween met auto in de Nieuwe Haven De ImmewnaB zelf is met behulp van enkele omstanders op het droge ge bracht Een takelwagen zorgde ervoor dat ook zijn auto weer vaste grond kreer Burgemeester en Wethouders centraal adres W de Wïthstraat 25 Rotterdam tel 115586 Schieaam>L'we§14,{.».S!Jës9eU»«rzüal Vlauf^tnf en. lol. 3<ï7tt2 Korte Hoogstraat lóa tel 345006 Vlaardingen) heeft meer keus... in TELEVISIE, RADIO, AFSPEELAPPARATUUR EN GRAMMOFOONPLATEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1