Dr. irNiehiisener ziet langs Waterweg: Rotterdam - Europoort als dubbele oever-band Stroken van 800 meter breedte Bouwer van Zevenkamp Af «Pa/ Havenbedrijven maken zich zorgen over ziekteverzuimcijfers ,4> HNIiffi Hef tol op van twee bruggen in CUR-werkgroep wil een studentencentrum >m*)98 otê** Tour van Drie" voor 13e maal I mm eo van Ierland ter meülen m WWfSËÊi NVV-aontactorgaan Z W-Nederland PLAN IN TWEE ETAPPES Krisininger Gors: vele evenementen I1 - METRO BUNDELING I Gevaarlijke medicijn verlóren DRIE MILJOEN VERVOER [fml y.< 2200 in dienst Bnüant met garantie 5? Garantie voor zuiverheid, kleur, slijpsel en proportie. Uitsluitend dezaj vier faktoren bepalen kwaliteit, schoonheid en waarde van brülant. ENIGE ZAAK IN NEDERLAND w, waar elk brillant-objekt, behoudens een enkele occasion, door onszelf, wordt samengesteld uit loupe-zuivere brillant van 1ste kleur er» slijpse!»' Voor deze waarheid ontvangt U een loupe-zuiverheidscertificaat. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Een lineaire metropool Rotterdam-Europoort met drie miljoen inwoners. Dat is in de vorm van een structuur model de bijdrage van dr. ir. W. L. Niehüsener, verbonden aan de gemeentelijke dienst van stadsontwikkeling,' tot de (verhitte) dis cussies over de ontwikkeling van Rotterdam. De heer Niehüsener craat bierhij uit van een regionale (band)stad Europoort, gelegen een twee achthonderd meter brede banden, gevormd door Rot terdam-Noord, Rotterdam-Zuid, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Oostvoorne. Brielle, Spijkenisse, Rhoon, Ridder lik Krimpen en Alexanderstad. ne beer Niehüsener ontwik kelt het structuurmodel voor de stad Europoort in z'n dissertatie Stadscentra in de regio Rotter dam-Europoort", waarop hij en kele dagen geleden aan de facul teit voor bouwkunde van de Rbeinisch-Westfalische Techni sche Hochschule te Aken is ge promoveerd. De ondertitel van het omvangrijke proefschrift, waaraan de heer Niehüsener vier jaar heeft gewerkt, luidt: „Onderzoekingen over de si tuatie van centrale inrichtingen en over de relaties tussen stads centra en regionaaistructuur binnen de huidige regio Rotter dam en in het kader van een mo gelijke lineaire metropool Rot terdam-Europoort met drie mil joen inwoners". Br. ir. Niehüsener stelt dat de wijze van planning, zoals die tot nu toe gebruikelijk is, voor de toekomst niet meer opgaat: „We kunnen een voudig niet meer voor generaties na oni plannen. We moeten rekening bonden met de veranderingen. De enige mogelijkheid is planning in al ternatieve structuurmodellen". De neer Niehüsener denkt aan mo dellen, waarin uitsluitend een be- perkt aantal structurele wenselijkhe den is'vastgelegd. Het moet mogelijk zijn van het ene op het andere alter natief over te schakelen. Dr. ir. Niehüsener pre tenteert niet net zijn structuurmodel voor Rotter dam-Europoort de ideale oplossing voor alle problemen te hebben ■ge vonden. Hij beschouwt het alleen als een bijdrage tot de discussies over de ontwikkeling van Rotterdam. Het structuurmodel voorziet in de aanleg van een ringlijn (langs de ge- hele band) en een lijn. die in de j vorm van een acht dwars door het I midden van net gebied loopt. De regionale stad Europoort dient 92 metrostations te krijgen, een per 32.000 inwoners en 10.000 ar beidsplaatsen. Dr. ir. Niehüsener gaat er van uit, dat de stad in totaai 1,015.000 ar beidsplaatsen zal moeten tellen, verspreid over het gehele gebied en geconcentreerd aan de rand. Er zul len aan die rand we! bepaalde accen ten. maar beslist geen centra (waren huizen. sport, recreatie etc.) ontstaan. In de gedachLeagang van de metro- pole stadsregie als toekomstbeeld past volgens de heer Niehüsener niet. de gedwongen verplaatsing van rijks- en andere instellingen uit Der. Haag T~)R. ir. W. L. Niehüsener is chef van het district Rotter dam-Oost van de afdeling stede- bouwkundig ontwerp van de dienst van stadsontwikkeling. Hij werd op 26 mei 1933 in Essen geboren en studeerde van ok tober 1955 tot oktober 1960 archi tectuur aan de Technische Hoch schule te Aken. Dc heer Niehüsener was mede werker van prof. A. .Nachtemes bij de opzet van het project Hoch- dahl. een satellietstad van Düssel- dorf. Sinds oktober 1962 is hij werkzaam bij de'dienst van stads ontwikkeling te Rotterdam, eerst als architect-stedebouw- kundige en later als architect eer ste klas. Sinds begin 196S is de heer Nie hiisener chef van het district Rot terdam-Oost. Hij werkt ais zo danig mee aan het ontwerp van de nieuwe wijk Zevenkamp en het stadsdeelcentrum Rotterdam- Oost Capelle aan d.en IJssel. Sinds 1965 doceert dr. ir. Niehüse ner stedeboutvkunde aan de Aca demie van Bouwkunst te Rotter dam. Apeldoorn baar bijvoorbeeld Brunssum. Hierin past wel de opvang van de- I ze instituten binnen de werkingssfeer van de regeringscentra, bijvoorbeeld in Hoek van Holland of in Oostvoor- nt\ Deze kustplaatsen zijn volgens dr. j Ir. Niehüsener ook geschikt voor een zeebad van mondiale allure. 1 Hij komt in z'n dissertatie, zonder overigens een „standpunt" in te ne men, tot nog meer ideeën en sug gesties. De heer Niehüsener wijst de weg van de integrale nederzetting naar de grote bundeling, waarin alles tot z'n recht kan komen. Het structuurmodel voor de bandstad. Europoort iseen ketting van steden, die gezamenlijk een stacis-regionale-metropool vormen. «Ui EEN Ed. LAURENS PRODUCT J~\E bandstad Rotterdam-Euro- D poort, zoals dr. ir. W, L. Nie hiisener die ziet: bebouwing in de vorm van een lint van acht honderd meter breedte aan weerszijden van.de Nieuwe Wa- terwe.g, dat Rotterdam, de Wa- tergemëenten en alle haven- en industriegebieden omsluit. ROTTERDAM Tussen de Ro- chussenstraat en de Stampioenstraat via de Maasbruggen is vanmor gen een blauw doosje met tien 5 mg valiumtabletten verloren. Valium is een zenuwstillend middel en deze 5 mg tabletten kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. De tabletjes zijn geel gekleurd. De politie vraagt de vinder bericht te willen geven aan het hoofdbureau, telefoon. 143.144, toestel 3263 Het structuurmodel voor de regio nale stad Europoort berust op drie pijlers: concentratie, van alle moge lijke aktiviteiten op een beperkte ruimte, optimale bereikbaarheid van alle onderdelen en vermenging van alle stedelijke functies in een geka naliseerde concentratie. De uit de bevrediging van aanwezi ge en toekomstige behoeften volgen de structuurveranderingen en schaal vergrotingen maken het verhogen van het aantal 'inwoners van de stad Europoort tot drie miljoen noodzake lijk, "Een systeem van -verkeerswegen, doorsneden doorhet landelijke stelsel van (vegen, zal de twee maal achthonderd meter brede band moe ten begeleiden. Het openbaar vervoer metro en bus krijgt een uiter mate belangrijke, taak. I Waarom zou U op Uw vakantie in een of andere dure toeristen plaats veei gaan betalen voor een strandtas, terwijl U de mooiste tas op onze tassen-af- deling voor nog géén drie gul den koopt. Strandtas in heel originele stro met badstof uitvoering, ook de handvatten zijn overtrok ken met badstof, extra ver stevigd en tegengevoerd met plastic, in zonnige kleuren. «augMmeajm-eonBnMMiuMtti-iimei ROTTERDAM In do Rotter damse haven is in 1968 een van de acht werknemers ziek geweest. De Stichting Samenwerkende Havenbe drijven Rotterdam is ernstig bezorgd over het ziekteverzuim in de haven.- In het jaarverslag noemt de Stich-- ting als oorzaken yjjfii'Vfchoge cijfer de vergrijzing van "rret' Rotterdamse bestand en de invloedvooral op de ouderen, van de niéuwe-werkmetho- Op onze parterre verkopen wij deze grote strand- en vakantie- tassen van stro en badstof, ge heel versterkt en gevoerd met plastic, in'meerdere kleuren voor Ook maandagmorgen ope Géén tel. of schrift best (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De werkgroep van de commissie universiteit Rotter dam, de CÜR, waarin hoogleraren, stafleden en studenten zitting heb ben, heeft in een intcrimrapport gesteld, dat een universitair tref cen trum in Rotterdam noodzakelijk is ter bestrijding van het isolement waarin de Rotterdamse studenten dreigen te geraken. Dat isolement hangt samen met dc toenemende spe cialisatie, waardoor de student over het algemeen slechts de docenten en mede-studenten van zijn eigen rich ting kent. Verder dreigt er isolement van de leden van de gemeenschap van de Nederlandse Economische Ho geschool en de Medische Faculteit ten opzichte van de burgerij. In haar interimrapport komi de CUR-werkgroep met twee aanbeve lingen. Teneinde tegemoet te komen aan de allernoodzakelijkste behoeften be pleit de werkgroep de aanschaf van een pand in de nabijheid van Ide nieuwe Nederlandse Economische Hogeschool. Dat pand zal geschikt moeten worden gemaakt voor allerlei dingen, zoals toneelvoorstellingen en filmvertoningen en ook voor het hou den van kerkdiensten. Voorts zal in dat gebouw een hore- ca-bedrijf moeten worden gevestigd. De werkgroep meent, dat voor een dergelijk gebouw een bedrag van ten minste een miljoen gulden noodzake lijk zal moeten zijn. Een dergelijke voorziening zijn curatoren van de economische hogeschool bereid te on dersteunen. De aanbeveling op langere termijn van de CUR-werkgroep geldt echter een trefcentrum in het hart van de binnenstad. De werkgroep beseft dat realisatie van een dergelijk project nog een aantal jaren zal moeten wachten. In dat trefcentrum zullen behalve de voorzieningen die dc werkgroep aan beveelt voor,het voorlopige trefcen trum bij de economische hogeschool ook mogelijkheden moeten komen voor servicediensten, zoals avondwin kels, die ook voor de burgerij moeten openstaan. De werkgroep meent dat een der gelijk gebouw in het centrum de stad 's avonds kan verlevendigen en ge zelliger kan maken. Maar zij beseft ook dat dit project tussen, de tien en vijftien miljoen zal moeten kosten. (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM —Het NVV-contac- torgaan Zuid-West Nederland heeft in een brief aan de minister van cul tuur, recreatie en maatschappelijk werk gevraagd te bevorderen dat de tolheffingen op de beide bruggen in de Déltaroute, de Haringvlietbrug en de Zeelandbrug, zullen verdwijnen. In de brief wordt de aandacht van de minister gevraagd voor de finan ciële problemen, waarmee inwoners van dit deel van het land worden geconfronteerd als zij hun recreatie binnen het Deltagebied willen bele ven. De bereikbaarheid der gebieden wordt' beperkt door de aanwezigheid van tolverplichtingen. Hoewel bruggen en tunnels de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden hebben ontsloten, is de tolheffing voor velen een belemmering voor hun recreatie. Het NW-orgaan re kent voor, wat bijvoorbeeld een Maassluizer, die per auto naar het Veerse Meer wil, moet betalen als hij via de kortste weg gaat: veer naar Rozenburg 4. veer Hekelingen - Nieuw Beijerland 2, tol Haring vlietbrug 5, tol Zeelandbrug 6, een en ander heen en terug. Hierbij is uitgegaan van een persoon per auto. Als er meer inzit tenden zijn, moet in enkele gevallen extra worden betaald. De brief is geschreven naar aanlei ding van opmerkingen, die veel leden over deze problemen hebben ge maakt. Hierbij kwam o.a. ook naar voren dat men graag gebruik zou maken van nieuwe mogleijkheden op hengel- en watersportgebied, maar dat talrijke liefhebbeïs door de kosten worden weerhouden. Vast kwam te staan dat vele fecre- atiezoekenden door de toenemende motorisering: verder van huis gaan. Indien nu een deel van hen door hoge kosten niet naar nieuwe gebie den gaan, wordt de druk op de oude re, vaak overvolle gebieden, die dich terbij zijn, groter Bovendien ontstaat er wrevel. Opheffing van de tollen zou bijdragen tot grotere ontsluiting van nieuwe recreatiegebieden en ver mindering van de druk op oudere gebieden. In de brief verzoekt het NVV-cun- tactorgaan de minister te bevorderen dat uit de bedragen die op de begro ting voor openluchtrecreatie en toe risme worden uitgetrokken jaarlijks aan de instanties die het initiatief hebben genomen de toibruggen te bouwen, een zodanig bedrag beschik baar te stellen dat deze niet meer genoodzaakt zijn door tolheffing de middelen te krijgen om aan de ver plichtingen te voldoen. den en het niveau van de ziekengeld-, uitkeringen. 1 In 1968 bestond het aantal arbei-' ders in dienst bij de Stichting voor tweederde uit pendelaars en voor eenderde uit. Rotterdammers. Het- aantal Rotterdammers neemt steeds' af. omdat jeugdige Rotterdamse ar- - beiders in toenemende mate weigeren' in de haven te werken. pjp: Over hét niveau van de zfekengéld-" uitkeringen zegt het jaarverslag, deze uitkeringen vaak hoger zijn daif,;;" de verdiensten van gezonde arbeiders tijdens dagdienst. 'lUSf'. De Stichting Samenwerkende Har» venbëdrijven Rotterdam is eind. 196J, opgericht als antwoord op de werk-vh. loosheid in augustus van datjaat^-, Deze werkloosheid kwam voorname?-^ lijk voort uit gebrek aari. coördinatie in het personeelsbeleid tussen de be^- i drijven onderling en de voormalige^', centrale voor arbeidsvoorziening. j In de nieuwe Stichting hebben de- deelnemende bedrijven rechtstreeksès-'U bestuursverantwoordelljkheid gekree-- gcn. Financieel zijn zij aansprakelijk-i" voor alle kósten van de improdüktf viteit. die ontstaat wanneer zij min^'i der arbeiders tewerkstellen dan zij"' kwartaalsgewijze garanderen. iS}>' De deelnemers hebben zich verbond den de verhouding tussen de aantak-:. len eigen personeel en personeel van": de stichting in hun bedrijven te brengen en handhaven op 7:2. r*. Bij dc Stichting waren in 1968 ge-.- middcld 2200 werknemers in diensjt/rv" Het gebruik dat de deelnemende be~~ drijven maakten van deze werkner^, mers noemt bet verslag zeer groot.-. Dc kosten van improduktiviteit ben;!; droegen minder dan vier procent van-- de totale loonsom. Omdat de kosten van de havenwer ker zijn opgelopen tot tien gulden per uur adviseert de Stichting aan bedrijven te streven naar kleine te-' korten in de personeelsbezetting. De=~ ze tekorten moeten niet het urgente werk beïnvloeden en zij moeten mogelijk maken een eventuele ach.-*, terstand tijdens de weekends in te1' halen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In en om het re creatiecentrum „Kruininger Gors", waar zich in het kampeersèizoën dui zenden Rotterdammers bevinden, zal deze maand weer gonzen van de spe ciale evenementen. Een der voor naamste traditionele gebeurtenissen is de wielerronde „Tour van Drie", dit jaar voor de 13e maal, een spor tief gebeuren op normale fietsen. Zoals gebruikelijk, een hele echte tour, maar dan voor jongens, met een Tourmiss (dat wordt Joke Malie paard), een directeur (als zodanig fungeert Kruininger Gorsdirecteur I. van Hnnik), een wedstrijdleiding, een jury, filmdienst, geluidswagen, bevei liging. alleen geen dopingcontrole. Het feest voor 140 jongens begint aterdag 26 juli met een inspectie en een sprint tussen de kopmannen der •ploegen om de gele trui. Maandag 28 ment, dat drie dagen duurt. Dan wordt naar Spijkenisse gereden, waar de renners in het bad De Hoog werf kunnen duiken, waar gegeten wordt in „De Repelaer" en waar bur gemeester P. J. Bliek hen officieel ontvangt. De tweede dag, dinsdag 29 juli rijdt de karavaan naar Rockanje (een knobelrit en een terreinrit"), waar een défilé voor B en W wordt ghouden. Woensdag 30 juli komt de Tour van Drie naar Rotterdam, waar o.a. een excursie bij de RDM op het program ma staat. Na lunch bij dit bedrijf wordt naar Rozenburg gevaren, waar de uitslag van de Tour volgt. Voordat deze wielergebeurtenissen het centrum zullen beroeren wordt op 20 juli om 12 uur een nationale 25 en 15 kilometerwedstrijd gehouden. Die dag is er ook de tweede „Volksbondscross over zes kilometer en een landing van drie parachu tisten op het voetbalterrein van het centrum. Op 21 juli is er een z.g. meisjesdag. Ongeveer 100 meisjes uit Kruininger Gors gaan naar De Hoek, waar zij zullen varen met de reddingsboot en zwemmen. De 26e tenslotte wordt de wielerronde van het Kruininger Gors verreden, voor veteranen, voor nieu welingen en amateurs. Daarbij zullen de deelnemertjes van de „Tour van Drie" zich presenteren. LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM DIAMANTAIRS SINDS. TWEE GENERATIES

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1