Vorige maand minder woningzoekenden Wethouder sloeg eerste het introduceert w „open woningtype Eerste parkeerwacht Vlaardingen voor AGENDA Burgerlijke stand .deel wat bijeengebracht voor nieuwe SISO-bazaar Aparte galerij prentbriefkaarten opruiming Goede doorstroming Eind juni aren 2181 iPatrimOlliUlll huizen 111 aanbouw Van dé Hoek Vlaardingen Boottocht voor bejaarden opruiming Inwonertal nam toe met 164 d£ rotterdammer WOENSDAG 16 JULI 1969 termeulen IV DELING VLAARDINGEN en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks coupons kamerbreed tapijt Gripper tapijt Bouclé tapijt Frisé tapijt Nylon tapijt Bedrijfsvoetbal tot Overstroming extra zware bedrukte «n-giitr frrs 55xl80xZem t'delig polyether Interieur PAGINA 5 rjiV perspectieftekening van D iiet Summa-complex nun de j oUTgemc.ester A. van Walsum- laan in I'lcardrngen. VLAARDingen In juni 119 woningen gereed ei rcen begonnen kvva- werd met de bouw van 171 wo- aSn'èn. Op 30 juni war°n 2184 wo ningen in uitvoering. Gedurende de „tste zes maanden van dit jaar kwa- 518 woningen gereed en werden gesloopt. jn Uw zomerhuisje of op de camping, aan het strand of in de bootwaar U heengaat in Uw vrije tijd om van de zon te genieten.een campingma- tras hoort erbij! Campingmatrassen, door de veerkrachtige inhoud van poly- sether ook ideaal om zó op een veldbed of in de tent neer te in diverse fraaie fantasie des sins, voor opruimingsprijzen die ver beneden de normale verkoopprijs liggen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder E. P. van der Veen heeft van middag op een terrein aan de Burg. A. van Walsumlaan de eerste paal geslagen voor 105 woningen, die gebouwd worden in opdracht van de woningbouwvereniging „Patrimonium Woningen"'. Met dit project introduceert Patrimonium een nieuw woningtype in Vlaar- dingen. 55x180x3,5cm 4 deiig polyether interieur Morgenvroeg om 9 uur begint op onze Camping-afdeling, 2e etage de verkoop van deze han dige Campingmatrassen, in di verse leuke fantasie dessins voor uitermate lage prijzen. Duur nn da opruim'ng 17 juli tot. 7 aupjstut Géén tal. of schrift best Het gaat hier om de zogenaamde Summa-woning. Dit fiattype is ont wikkeld door de NV Bouw- en Aan nemingsbedrijf „Continuo Rotter dam" in samenwerking met het Vlaardings architecten- en inge nieursbureau van Waalwijk, van Oosterom en van Tussenbroek. Een mode! van deze flat, op ware grootte en eenvoudig ingericht, is te zien ge weest in het Bouwcentrum. Bij de Summa-woning is gestreefd naa.r het bereiken van maximale mo gelijkheden bij vooraf begrensde kosten. Het meest opvallende is de nieuwe indeling, die aan de woning een sterk open karakter geeft. Tussen keuken en woonkamer is een ruimte aangebracht, die tal van mogelijkhe den biedt. De bewoner kan aan deze ruimte een bestemming geven, die het meest bij zijn leefwijze cn ge zinssamenstelling past: eetkamer, speel- of hobbyruimle. studeerkamer enzovoort. Het bijzondere nu is, dat cfeze ruimte geen deuren heeft naar de keuken en woonkamer. In de prak tijk blijkt dat de keukendeur vaak openstaat, zodat deze in het plan is weggelaten. Op deze manier ontstaat een woongebied van ongeveer 39 vierkante meter. Er zullen momenten zijn waarop een zekere beslotenheid gewenst is. Een tijdelijke afscheiding als gordijn of vouwwand kap dan dienst doen. Ook de indeling van de drie slaap kamers, bad- en wasruimte, en de plaats van de berging is met zorg gekozen. Het balkon is negen meter lang en anderhalve meter diep. De „Vrouwenadviescommissie inzake woningbouw" schreef na het bezoek aan het model op ware grootte: ...Mis schien is het grootste compliment, NATUURLIJK PLATENBONNEN haien bij G. P. VAN DAALEN JR. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met de benoe ming van de beer J. Companjen (44) uit de Petuniastraat 12c krijgt Vlaar dingen zijn eerste parkcercontruleur. De heer Companjen, die voorheen werkzaam is geweest als chauffeur «n gedurende negentien jaar lid is van het korps reservepolitie, treedt vp 1 augustus in dienst. De gemeente heeft begin dit jaar 1st het aanstellen van een parkeer wachter besloten. De blauwe zone breidde zich steeds uit, zodat het toe zicht op het naleven van de parkeer regels de politie veel werk bezorgde. Dit werk zal voor een groot deel worden overgenomen door de heer Tent cronjéstraat: koffiebar Youth tor Christ, vanaf co. Stadsgehoorzaal: Moord verjaart niet. Alm 14 Jr., 20. Tent Cronjéstraat: koffiebar Youth tor Christ, vanaf 20. Stadsgehoorzaal: Chasquido, fttm 18 Jr.. 20. Emmastraat Tl: dienst her'v gercf comité. 06 S. de Jong, 20 Bijkantoor ,De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie, G(i GD: 34.44.44. Alarmnummer /►'oor melding: luchtverontreiniging: 26.28.26. «Jachten bezorging: iï. Verhei j. tel. P-43.45. Dagelijks van >18-19 uur. Apotheek: Wester-Apotheek. Voorstraat tel. 34.26.83, te- hfjhantoor .De Rotterdammer", Lange «Ttatraat 82. tel. 26.63.82. Klachten bezor- Joh. Gröneveld, Singel 93, tel. 263538. dXm,ïa8 t/m vrijdag 18.30-19.30 en zater- 8 *748 uur. Redactie Schiedam: K. M. d-ü. "°uwellngen, Jullanalaan 84e, Schle- X te!' M57«. b.g.g. H55S8. 1st. 156. ,\- r„n?!üllInmer voor meldingen luchtvcroni- 28 if]"*5 -C-EG-S. Alarmnummer politic: -.«A Apotheek: Nieuwland. Dr. wlbaui- aiein J8, tel. 26.75.32. Companjen dha. voor alle duidelijk heid, volledig bevoegd is bekeuringen te geven. Hij krijgt een speciaal voor zijn functie ontworpen uniform aan gemeten. ÏHOEK van HOLLANcD - Van 25 ;u!l van au8USctus kan men weer genieten sE, lunaprk. Er zijn diverse moaelijk- neden tot vermaak c dat wij het gevoel hadden dat het zeer prettig zou zijn in deze flat te wonen". Patrimonium laat van deze flats 105 bouwen in drie blokken. Elk bouwblok heeft zeven bouwlagen van vijf flats op een onderhuis. Van de 105 woningen hebben er 87 vier ka mers en 18 vijf kamers. In de onder huizen zijn vijftien garages geprojec teerd. Het bouwplan wordt gerea liseerd in de premiesector en de bij drage wordt verstrekt volgens de „Beschikking geldelijke steun parti culiere huurwoningen 1968". De gemiddelde huurprijs zal ƒ195 per maand bedragen, inclusief de vaste lasten van centrale verwarming en lift. De huurprijs zal nog worden verhoogd! met de variabele lasten van de centrale verwarming, electrici- teitsverbruik, liftinstallaties, onder houd gemeenschappelijke tuinen, glasverzekering, portiekverlichting, centrale antenne, geiserhuur en even tuele kosten huismeester. Deze uit komst is gebaseerd op berekeningen van het' prijzenniveau op 1 juli van dit jaar. Als wij in het seizoen duizen den meters tapijt verkopen, dan is het zonneklaar, dat er coupons overblijven! Een grote partij kamerbreed tapijt in diverse breedten en baanlengten, in diverse soorten en dessins, o.a. Gripper, Bou clé, Frisé, Nylon. enz. En deze prachtige partij waarin nagenoeg onzichtbare schoon heidsfoutjes zitten (die niets aan de kwaliteit afdoenj. nu voor de helft van de prijs. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit kamerbreed tapijt in diverse baanlengten, voor gangen, slaapkamers, huis kamers, enz. voor halve prij zen! Duur van de opruiming n 17 juli tot 7 augustus. Géén uL of schrift bast (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het aan tal woningzoekenden is in de laatste drie maanden aanmerke lijk gedaald. Per I juli stonden bij het gemeentelijk huisvestings bureau 3450 aanvragers inge schreven en dat was 147 minder dan per 1 april. De grootste afname betrof aanvra gers die te klein behuisd zijn. Van hen werden 163 aan een grotere wo ning geholpen, maar er kwamen 110 nieuwe gegadigden bij, zodat nu nog SCHIEDAM De uitslagen van de vori ge week voor de bedrijfsvoetbalcompetitie gespeelde wedstrijden, luiden: Meat Boys Schetter 2—5, Ter Braak Eurotax Hoek 2 3-4, Veveo Helios 1 0—2, SWll DES 25—3, Enterprise 3 Keynes 0—4, PTT ENKA 3—3. Standaart Enterprise 2 5—1 Eurotax Helios 2 1i. v. d. Water Meat Boys 2 4—0, Meat Boys G-.zv .1—7, des a Enterprise 1 1—7. Door deze uitslagen is in groep A de 1 leiding in handen gebleven van Hoek 1 en Helios ,1. in groep B blijft Schiecarton eerste met nu als nieuwe concurrent Kreuger, terwijl in groep 3 Helios 2 de eerste plaats overnam van Schrijver. De standen zijn als volgt. Groep A: Hoek 1 8-13. Helios 1 9-45, Scheffers 8-13. Enter prise 1 8-13, veveo 8-U, GZV 9-6. Ter Braak 10-6, DES 9-5, Meat Boys 'i 8-4 mvw 8-3, V, d. Bor 9-3. Groep B: Schiel j carton 1 10-16. Kreuger 9-14. Coebergh I 19-13. Standaart 8-11, ENKA 9-14, Enter prise 2 10-, Mafa Boys 8-9, PTT 9-5, v. d. Moezel 8-4, GPS 0-4, Swarttouw Boys 9-2. Groep C: Helios 2 9-16 Schrijver 9-45. Eurotax «10-14, Keynes «30-33, SWM 11-12, SWM 10-10. v. d. Water 9-9, Schiecarton 2 9-7, Meat Boys 2 9-6, Hoek 2 8-5, Enter prise 3 8-5, DES 2 9-4, Tevapharm 9-4, Van groot belang is de woensdagavond op het terrein van SVDPW. te spelen wedstrijd tussen Enterprise en Scheffer in -roep A. 830 gezinnen wachten op toewijzing van een groter huis. Na de „te klein behuisden" is de categorie bewoners van een on geschikte woning het grootst. Ruim honderd gezinnen werden van de lijst afgevoerd, maar er lieten zich bijna evenveel nieuwe gezinnen voor een beter huis inschrijven, zodat thans 822 gezinnen voor een betere woning in aanmerking wensen te komen. Wanneer men de cijfers van het huisvestingsbureau bekijkt, valt het op dat vooral de zogenaamde doorstromingskandidaten konden worden geholpen. Dat zijn kandida ten voor een nieuwe woning, die over voldoende woonruimte beschikken. Drie maanden geleden waren dat er 431 en eind juni was dit getal tot 378 gedaald. Verder staan nog 190 echtparen in geschreven, die voldoen aan de voor inschrijving geldende leeftijdsnor men, en 194 echtparen en aanstaande echtparen die niet aan deze normen voldoen. Maar liefst 348 gezinnen willen kleiner gaan wonen en 411 aanvragen zijn afkomstig van mensen die in Vlaardingen werken en daar ook willen wonen. Ondanks het grote aantal in geschrevenen van 3450, is het beeld van het woningtekort in Vlaardingen minder ongunstig dan het op 't eerste gezicht lijkt. Van de aanvragen zijn namelijk 458 sociaal urgent, 17 me disch zeer dringend, 144 medisch dringend en 390 medisch zeer ge wenst. •SCHIEDAM Geboren: Johanna C d.v. C. Douma en G. M. Brökling; Barbara W d.v. C. Mees en J. Potmls; Paulus z.v. A. Peeman en A. Dijkstra; Miranda MM d.v. A. A. J. coillgnon en W .H. Verbeek; Catberlna M d.v. F. J. M. Bruegeman en M. A. Kusters; Mark z.v. J. van Schje en A. L. VV. MeJnster; Jolanda d.v. R. «van der Vliet en M. E. c. de Vrijer: Danielle d.v. T. J. w. -van (Duljn er. M. T .Bos; Carola B d.v. N. Schot en H. N. Chodzijnslkl: Sonja A J d.v. T. M, Jansen en SI. Boks; Alexander CJz.v. C. de Klevith cn L. T. M. Jure; Nlcolaas z.v. N. Louis en G. Groeneweg; Alex z.v. O. van Lent en J. M. Brom: Adrlanus H z.v. A. H. de Krom en M. L. Bruljnzeels: Maria d.v. A. Vont en S. C. Schreuder: Paulus P C z.v. P. c. Scherpenberg en S. J. Kazenbroot; Ed mund T E z.v. E. T. E. Derre zen B. Kooijman; Nicolette d.v. N. Koppesehaar en G. Ouwens; Marius J z.v. M. Staat en H. M. van Tienen; Jacobs W d.v. A. de Jager en W. van der Zwan; Edwin H H z.v. H. M. Janse en H. H. Kruislflx; WU- hetmlna G d.v. J. Westra en G. Pleijsier; Iris d.v. p, c. Bouwmeester en E. de Overleden: p. den Heijer. 69 jr: B. M. van Gerven. 72 Jr: K. G. Scholten. 77 jr. 0 HOEK VAN HOLLAND De kleuren film, die van de havenwejken bij de Hoek is gemaakt, Is gereed. Hij wordt regelma tig vertoond in het Eurorama in Euro poort. De film werd gemaakt in opdracht van de combinatie Havenmond. 0 HOEK VAN HOLLAND De postdui venvereniging „De Zwaluw" hield eer, wedvlucht vanaf Bastogen. De uitslag: J, v. d. Marei I, 2, 6, 11, 13 en 14. D. van Oosten 3 en 19, A. de Koning 4, Gebr. Klootwijk 5 en 8. E. Augustinus 9, H. van Dldden 12 19 20 en K. de Munck 15 16 en 18. 0 HOEK V-AN HOLLAND De £H- BO-verenlgtng „Hoek van Hoiland" geeft zaterdag ln de speeltuin een demonstratie. Er zullen een aantal gecombpllceerde „ge vallen" worden behandeld. De demonstra tie begint om drie uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg is van plan op dinsdag 12 en donderdag 14 •augustus een boottocht voor bejaar den te organiseren. De reis wordt ge maakt met de „Nassau-Plaat" en gaat naar Europoort en over de Oude Maas naar Dordrecht. De tocht begint 's morgen om ne gen uur en duurt tot half twee 's middags. Aan boord zal «koffie wor den geserveerd. Liefhebbers voor de ze trip kunnen zich dinsdag 29 juli tussen negen en twaalf uur en van twee tot vier uur opgeven hij het clubhuis aan de Emmastraat 43a. Aan boord zijn voldoende helpsters. Men moet echter op eigen gelegenheid naar het lVesterhoofd komen. In samenwerking met de politie heeft de stichting weer verkeersles- sen voor bejaarden georganiseerd. Een paar jaar geleden is er ook al eens zo'n.cursus geweest Het verkeer wordt hoe langer hoe drukker en voor de mensen, die niet op de hoog te zijn met de verkeersregels* kan het, ook als voetganger, gevaarlijk zijn. Na de cursus zal een diploma voor voetgangers worden uitgereikt. De lessen zullen worden gegeven aan clubjes van ongeveer twintig perso nen. De deelname is gratis. In het clubhuis aan de Emmastraa' 43a kan men een öeelnemingsformulier halen. HE ruimte tussen woonkamer en keuken staat in open ver binding met deze beide vertrek ken, hetgeen aan dit nieuwe wo ningtype een open karakter geejt. Overal kunt U deze prachtige weefstof zien liggen voor f.8.50 per meter, daarom zijn wij er trots op tijdens deze op ruimingsaanbieding* dezelfde stof met ruim f.3.50 voordeel te verkoper». Grote panij extra zware be drukte weefstof in een prachtig dessin, 120 cm breed. Een mooie overgordijnstof, nu per meter voor nog géén vijf gul den. £Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdag 8, donderdag .9 en vrijdag 10 okto ber wordt dit jaar de SISO-bazar gehouden in de grote zaal van de Magnalia Deï-kerk. Voor de ze bazar heeft geheel gerefor meerd Schiedam de handen in een geslagen. Doel van de ba zar- is geld bijeen te brengen voor de nieuwe Gereformeerde kerk, die zal worden gebouwd op het Bach plein in Groenoord of op ongeveer driehonderd meter af stand daarvandaan tegenover het Gereformeerd bejaardenhuis. Kosten van de kerk 850.000. Uiteraard wordt dit bedrag niet bijeen gebracht door de brengst van de SISO-bazar. op- Tueh munten de leden van de Ge reformeerde kerk van Schiedam uit door offervaardigheid, want momen teel hebben zij met elkaar reeds een halve ton bijeengebracht. Toch is het noodzaak Hat er meer wordt gegeven. Voor 31 december 1971 moet een zo groot mogelijk bedrag op tafel wor den gelegd, dan loopt de landelijke regeling af die een rijkssubsidie ga randeert. Op die datum moet er een bouw plan zijn. Daarnaast moet er ook haast worden gemaakt omdat het ge bouw „De Ark", waarin de Gerefor meerden van Kethel en Groenoord thans kerken, wordt afgebroken. De gemeente Schiedam heeft aan de grond reeds een andere bestemming ■gegeven, maar gelukkig is de afbraak van „De Ark" niet binnen vier jaar te verwachten. Een van de middelen om geld voor de nieuwe kerk bijeen te brengen is de jaarlijkse SISO-bazar. Verleden jaar kon men terugzien op het 20-ja- rig bestaan. SISO, hetgeen betekent Samen Inspannen Samen Ontspan nen, heeft steeds één doel voor ogen: door gezamenlijke inspanning iets te doen voo-r de kerk. Van SISO zijn ongeveer 150 dames lid, die verdeeld in «groepjes van vijf a zes regelmatig bij eikaar komen om iets te maken voor de jaarlijkse ba zar. SISO heeft een bestuur, dat jaarlijks bepaalt waarop men zich zal gaan toeleggen. Ditmaal besloot men er iets extra's van te maken en de opbrengst te bestemmen voor het Bouwfonds Kethel, die als geldla voorde nieuwe kerk fungeert. Voor de bazar is al heel wat bijeen gebracht. Naast talrijke oude postze gels worrit een belangrijk deel inge nomen door oude prentbriefkaarten die uit oude laadjes tevoorschijn zijn gekomen. Er wordt voor deze prent briefkaarten een aparte galerij inge richt. Bijzondere trekpleisters zijn een hele serie oude prentbriefkaarten over Rotterdam in de periode 1900 - 1920. Vijf kaarten geven een beeld van de overstroming van het oude dorp Kethel in april 1903. Deze overstro ming was het gevolg van een door braak van een polderdijk. Rond de oude kerktoren van Kethel is een ei land «gevormd, dat alleen maar per boot te bereiken was. Daarnaast wor den op de bazar ook de «gebruikelijke voorwerpen zoals snuisterijen, boe ken, gebruiksvoorwerpen, levensmid delen en borduur- en breiwerk te koop aangeboden. Verder zijn er een. aantal boeken over oud-Schiedam en de industrieën van vroegere jaren. Bijzonder antiek is ook een -oud theologisch werk „Re delijke Godsdienst" geschreven door W. A. Brakel. Dit 'boekwerk, dat als tweede druk staat aangegeven da teert uit 1700. Het boek eindigt met de woorden: „De Heere zal Zijn Kerk bewaren, zood'at de Duivel met al zijn aanhang die niet zal overweldi gen. Ik blijve eens iegelij«ks dienaar in Christus". Het boek wordt overi gens nog steeds als theologische leid raad gebruikt bij oude en vrome ge reformeerden in de stijl SGP, Het boek is in veie boekenkasten te vin den op de Zuidhollandse eilanden en in Zeeland. WOttfstOf per meter (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In juni is de bevolking toegenomen met 164 perso nen tot een totaal van 77.750. De be volkingsaanwas is te danken aan een groot teboortenoverschot, hoewel vo rige maand ook eeb flink vestigingso verschot te noteren viel. Er vertrokken 68 gezinnen, in to taal 311 personen, en er kwamen 86 gezinnen, in t.otaai 370 personen bij. In juni werden 145 kinderen gebo ren en 40 aangiften van overlijden gedaan. Het aantal huwelijken dat vorige maand werd gesloten bedraagt 08, Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze extra zwa re weefstof, bedrukt in een mooi dessin, 120 cm breed, per meter voor Duur rrui da opruiming 17 fuif tof 7 augustus. Géén al of schrift best 0 HOEK VAN HOLLAND De drie mu ziekverenigingen „Prijst God met geklank der Bazuin, uit 's-Gravenzande. „Liora" uit De Lieer en „Rotterdam aan Zee" zul len een stermars door de Hoek maken. De verenigingen vertrekken com acht uur van- af de harmonie. 0 HOEcK VAN HOULAXD Woensdag 26 JcuU treden de Twentse Boerdendansers weer op. Dec medewerlUng van de Boeren- kapelts reeds verzekerd. Dce Twentse Boe ren beginnen om acht uur te dansen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1