Nieuwe verbindingsweg i V£*KAt>£ I Amerikaan bespeelt zaterdag carillon Haringvliet eindelijk van puinhoop verlost urgerlijke stand Taak woningbouwvereniging Bouw huizen voor met een mensen beurs Wi -4.' m 4GENDA AGENDA m A g# m I BEZORGERS GEVRAAGD VOOR VAKARTIEWUKEN opruiming fa l: Opening zomerconcerten Burgemeester opent vakantieweken Autodieven gepakt Lijk vermiste Vlaardinger gevonden Koninklijk zilver voor P. J. Ubink RET krijgt dertig nieuwe bussen Zwembad Perais volgend jaar vernieuwd Blad bejaarden heeft naam P. C. van Woerden (76) overleden Jongen bij botsing ernstig gewond Benoeming hoofd sporthal buiten gemeenteraad om tasse* ■aagH |j R BB» schiedamseweg 61 I vlaardingenteL3202 j opruiming voor elke autoschade en anti-Toestbehandefing Entreegelden markt Spaanse Polder SCH00LB0EKEN AART P0NT1ER 60x78 cm m 8i»g as» H Mü sPF Seizoen-Opruiming 10 korting /.- Natuurlijk platenbonnen halen bij G. P. VAN DAALEN Jr. CARR055£RI£FABf?l£K ns/ Ceintuurbaan 11? ZWEEDS Rotterdam-12 -L-5IATI0N Tel, 18017.5 I ^ARöIIVGEN ln'iaag >4^1, d'enSt 8«ret-COTnlté- itïï' al ï"- em morgen 31I, €n dagelijks ^:Mwester'Apott SCHEE» AM .en dagelijks VLAARDINGEN „De eerste taak van een woningbouwver eniging is het bouwen van huizen in de woningwetsector. Daarnaast moet ook worden gestreefd naai- het bouwen van koopwoningen voor de mensen met een smalle beurs. Daaraan bestaat een enorme behoefte." Dit betoogde wethouder E. P. van der Veen woensdag middag na het slaan van de eerste paal voor 105 woningen op een terrein aan de Burg. A. van Walsumlaan. Met de bouw zal onge veer zestien maanden gemoeid zijn. ALLE BEWONDERING WÊÊTM LANG GEDUURD Sleept U nog steeds twee maal pgr week die zware vuilnisbak n3ar buiten (misschien wel een hoge trap af) en moet U als de vuilnisman geweest is. Uw em mer steeds weer schoon ma ken? Stop da" met overmatige hoeveelheid (onnodig) werk en koop die handige vuilnisem- merzakken. 20 Plastic vuilnisemmerzakken, die U zo in de vuilnisbak hangt gr, als de zak vol is en de vuilnisman komt, hoeft U al leen maar de zak naar buiten te dragen. 20 Vuilnisemmerzakken, die U wekenlang een heleboel extra (mar) werk besparen, koopt U mi voor precies zeven kwar tjes. WiJlMlt rass» Op alle met-afgeprijsde artikelen Speciale aanbieding EL-MIOR overhemden twee stuks 2J,5# JL1 J.W X U. 1 Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kópen wij deze vuilnisemmer- takken, als U ze eenmaal ge bruikt hebt, zult U nooit meer anders willen, 60x78 cm pet 20 stukï Duur van de opruiming 7 7 juli tor 7 au gut rus. GMn nl. of schrift twit MAASLAND De SV Maasland heeft s vrljabaanwedstrijd gehouden. De sisi is: X. Foot 26. Fr. v. d. Wel 28, A. isrpel 3», J. Batenburg de Jong 57, w. in itóon 30, A. Pool SCI. J. Hanemaatjer C. Basens 57. O. Slnaons 30, M. van nidillnen 27. v-an Zwienen 21. M. 1'. rnaniatjer ja, j. j. van Buuren 28, P. eesesttjn. 1. W. Groenewegen 29. I.. ÜJ-TSP 21. P. v. d. Po! 28. A. J. v. d. Pol i le.i M. C. Verploeeh 27 punten. i MAASLAND Op de gemeentesecre- tóe lissen twee verordeningen ter Inzage, i Ik het hinderlijk, parkeren van vrachtau- I caravans e.d. !n de gemeente moeten I gaan. De verordeningen treden 17 j ei ir. werking. Aanleiding tot het uit- I aiKÜsen van deze verordeningen was het SCHIEDAM Deze wee kis men begonnen met de aanleg van een ver bindingsweg tussen het Prinses Bea- trixpark met Rijksweg 20 (Schiedam - Hoek van Holland). Deze weg zal uil het druk bezochte park met de rijksweg. eerst een tunnel onder de rijksweg onder door en een stuk over d Bur gemeester van Haarevlaan, voordat men eindelijk op de snelle rijksweg komt Indien de weg éénmaal klaar zal zijn, zal dit de automobilisten, die j vanut het park naar Vlaardngen, j Rotterdam of een andere plaats wl- i len gaan, vele minuten besparen. (Van «en onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens opent zaterdagmid dag 19 juli om vier uur de vakantie weker van het comité Jeugdvakantie- vreugd. Deze opening wordt verricht op de Maasboulevard, waar de Vlaax- dingse brandweer de opening zal op luisteren met demonstraties. Dit aiies gebeurt aan het slot van de wandelmars over een afstand van tien kilometer, die de drie vakantie weken inleidt. Tot besluit zal een blusboot van de Rotterdamse brand- rJ: dat het gemeen teintuur regelmatig OP de Nieuwe Waterweg een iscmen kreeg over partceerhinder. watergordijn leggen. ROTTERDAM Bewoners van Groenendaal en Haringvliet zullen eindelijk, na jaren gesputter en ten slotte berusting, Van een bron erger nis afkomen :B. en W. stellen de ge meenteraad voor een krediet te verschaffen van 200.000 ten behoeve van het opruimen van dc pulnstort- piaats aan het Haringvliet. Er zijn thans besprekingen gaande met -gegadigden voor dit puin, dat voor allerlei werkzaamheden kan worden gebruikt: ophogen van terrei nen, aanleg van wegen, aanleg van heuvels in parken. Het is in ieder geval de bedoeling dat dit terrein binnen een jaar schoon is. Zoals men weet zal het terrein van deze puinstortplaats straks nodig zijn 'bij de aanleg van de Wdllemstunnel: het verkeersplein ten noorden van de tunnelingang is ed ten dele op gepro jecteerd. Tot die tijd behoeft het terrein niet ROTTERDAM Verdacht van diefstal van een op de Beukelsdijk geparkeerde auto werd in de afgelo pen nacht aangehouden de verkoper H. v.d. V, uit Rotterdam, 23 jaar. Hij had de wagen opengebroken en zat al achter het stuur. Hij is in bewaring gesteld. In de afgelopen nacht zijn aange houden de buffetbediende J. v. O., 17. jaar en de 19-jarige T. N., zonder be roep, beiden uit Rotterdam. Zij had den géprobeerd twee in de Sande- lingstraat geparkeerd staande auto's te stelen. Van de ene was het slot vernield, van de andere was een deur geforceerd. De twee jongelieden zijn in bewaring gesteld. Woensdagochtend is aangifte ge- braak te blijven liggen. Het is de bedoeling dat de afdeling plantsoenen van de dienst van gemeentewerken zich erover zal ontfermen. Die zal er een grasveld met misschien wat bo men en wellicht ook een kinderspeel plaats van maken. Maar puin zal er nooit meer worden gestort' VISSKRIJBERiCHTEN VLAARDINGEN VI, 1-85, VI. 84-78, VI. UOS-M, VI. MUMS, V!. '21M6, VI. 2 -29, VI. 3 -98. Prijzen: kleine maatjes 299 fa29, kJekre, 'kleine maatjes 180 190, grote 'maatjes en .volle 189 fit», grote maat jes en volte zout ƒ950 VS. Coöperatieve -Groenten- en Bloemenvei ling-vereniging - .jBBRiKEL en RODEN RIJS" GA, te Rodenrijs VLAARDINGEN De Zwitserse politie heeft gisteren het lijk van de 24-jarige Vlaardinger Jakobus van der Griend uit een rivier gehaald in het Verzasca-dal bij het Lago Maggi- ore. De heer Van der Griend werd sinds dinsdagmiddag vermist, nadat hij van een rotsblok in een snelstro- mende rivier was gegleden. Hij was met zijn ouders én zes broers op vakantie in Zwitserland. Een broer ligt in het ziekenhuis. Deze sprong de in nood verkerende Jakob na, maar raakte zelf in moeilijkhe den. Hij werd op een plek, waar de stroom kalmer was gered. SCHIEDAM De 'heer P. J. U- bink, hoofd van de afdeling productie van distilleerderij Joh's de Kuijper 'en Zoon in Schiedam heeft vanmid dag uit handen van wethouder M. J. M. van Kinderen de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau ontvangen. De heer Ubink vierde gisteren de dag, dat hij 40 jaar in dienst was van dit Schiedamse bedrijf. Wethouder Van Kinderen reikte de onderschei ding uit in zijn funktie als loco-bur gemeester; burgemeester H Roelfse- ma is met vacantie. VLAARDINGEN Zaterdag 16 juli wordt van elf tot twaalf wur het eerste van een reeks zomerconcerten gegeven op het OranjecariUo ninde toren van de Grote Kerk op de Markt. De Amerikaanse beiaardier Milford Myhre zal zaterdag de serie concerten openen. Hij maakt van 19 tot en met 26 juli een tournee langs een aantal Nederlandse beiaards. - Milford Myhre is klokkenist van The Bok Singing Totver, Mauntain Lake Sanctuary te Lake Wales in Florida, Hij is ook organist en muzie kleraar. Verder verzorgt hij orgel- en carrilonconcerten in Noord-Amerika en Canada. Ook in 1963 maakte hij een toume edoor Europa en bezocht hij onder mee rons'and. Kort na de dood van Anton Brees in 1967 werd hij benoemd tot gastbei- aardier op de Bok Towerenaispoe- aardier op de Bok Tower en al spoe dig volgde zijn permanente benoe- ing. Hij schree fen arrangeerde ve le werken voor carillon. Gedurende vele jaren was hij ook geïnteresseerd in het ontdekken en uitvoeren van oude muzie k-voor het klokkenspel. iHet programma voor zaterdag bestaat uit volksliedjes uit vele lan den en een aantal voorbeelden van hedendaagse Amerikaanse carillon- muziek. In de serie carilloncohcerten zullen verder het carillon 'bespelen: 26 juli Leon van der Eijk, stadsbeiaardier van Zwolle en Kampen; 2 augustus Hessel H. de Harder, beiaardier te Hoogeveen; 9 augustus Lowell Smith, beiaardier te Riverside (califomië); 16 augustus Rinus de Jong, beiaar dier te Enschede; 23 augustus Hein de Ligt, beiaardier te Amsterdam en Velsen. Stadsbeiaardier Cor Don zal de serie op 30 augustus afsluiten. ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor een krediet van ruim twee en een half miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de' aanschaf van dertig nieuwe autobus sen van de RET. De kosten zijn 85.000 per autobus. Deze aanschaf past in het kader van het op peil houden van het RET-autobuspark: het is noodzake lijk dat elk jaar een tiende vtan het totale aantal wordt vervanven. ROTTERDAM Het is de, bedoe ling dat Pernis volgend jaar een goed geoutilleerd zwembad heeft met be hoorlijke watercircolatie en bassins in de vorm van gesloten kuipen van gewapend beton. Het zwembad aan de Ring voldoet niet meer aan de wettelijke bepalin gen betreffende hygiëne en veiligheid en B. en W. stellen de gemeenteraad voor een krediet van 1.107.000 beschikbaar te steiln voor een gron dige verbetering, -die ir. één winterpe riode kan worden uitgevoerd. Het werk zal drie onderdelen óm- vatten: het maken van nieuwe bas sins van beton binnen de bestaande damvanden, het moderniseren en op het waterleidingnet aansluiten van de ivaterzuiveringsinstallatie en het aanpassen van tegelperrons en be planting aan de nieuwe"toestand. De bestaande gebouwen ku nen worden gehandhaasd, de springtoren zal moeten worden verplaatst B. en W. zeggen in de toelichting tot dit voorstel dat zij niet verwach ten dat door deze verbouwing het exploitatietekort in belangrijke mate zal toenemen. Er worden besparingen in de exploitatie bereikt en het aan- tal bezoekers zal, naar B. en "W. ver wachten, toenemen. Zo'n chique tas brengen wij tijdens deze fantastisch? uit verkoopaanbieding binnen ie ders bereik. Clippertas met 2 vakken, oer sterk handvat en prima slui-, ting. Een tas waar alle papieren en boeken veilig in vervoerd worden hu voor nog géén tientje. INGEN Ondertrouwd: An toni us miinslnxei 299 en Pctroneila Her.drika Co.-- -me» Helnrleh van Doorn. 26. Veghtl: nella versloot. 19. Rotterdam, Vlnkenstraat ■itrüsngel 18 en Martina Hcnrica Maria lilld: Willem Hutjes, 29, Soendalaan 75 en S!?' M' öur-' van Walsumlaan 67; Elizabeth Maria Wuijster, 24, Schiedam, Dr MdlJK, en Wllhclmina Moerkerken. 20. No vlstraat 1; Jan cl-e Geus. 25. Rotteroam, 3 Oer vterffstraat 66; FokXe Veenema. 21. Strevelsweg 208a en Iris Jullëtte Visser 21 - Blersloot 44b, en Dlna Bouwman. 19. Eksterlaan 592; Gerril van en Broes. 21. Herv- Pastorie: Amoldus Her- Rotterd-am. Noormolenstraat. 2»a en Johanna1 in IJenkamp. 48. Xelhem. Broeksiraal 12 Elisiuetn Maria Lips. 20. Lar.dstraat 80 Annie KoolJman. 45, 2e Paulus Buysstraat Getrouwd: Jan van der lieer, 46 en Klaske! daan van een inbraak bij het auto- »~,A/w«'ec,,ja??,> vaf. der stelt, 25, Rotter- dc Vries. 46; Adrianus Alexander van Klink.' mobieibedrijf Randstad in de Juf- Oost-stdelinge 75b, en Wllhelmlna Ver- 23 en Catharlna Sandarlna Swaneveld, 20. ■(.J. X. Vaartwea 34; Hendrik Vermeel. 21. Geboren: Edwald. z v I-I. W. van der Fnd, :r.scholen, Populerenstraat 14 en Elizabeth en J. M. Brons, v. Limb. Stirumstraat 35c; ■nerneLa Matslnger. 17. Salonwaaen Lepe- Barbara, d v A. Brauckman en IV. Trapman.' Jnlcgel; Geert van der Zwan. 54. Specht- Spechtlaan 363. «5 3» en Meclicllna Marcus, 22. Rfouwlaan Overleden: Aart de Neeff. 70 echlg van L Maarten van Rijn. 28. dr. Wlardl Beck- G. Tongre, Olivier van Noortlaan 55. ferstiaat. Een bedrag van ƒ175, een autoradio en een luidspreker zijn- gestolen. Er is voor ongeveer 800 schade aangericht. VLAARDINGEN Het blad voor fjaarden heeft een naam gekregen. F is „De omroeper" geworden. Dit dat om de drie maanden 's een uitgave van de 'enting Federatieve Raad voor het tyaardenwerk. V* naam is gekozen uit inzendin- van 114 lezers. De winnende in- "jng is afkomstig van de heer F. n Leeuwen van de Hofsingel 12. De r™ 's gekozen omdat ,,de omroe- x gedurende aardingen rspreici. MAASSLUIS Geboren: Raymond Hen., z v J. L. B. SabelLs en L. A. M. de Bie:. .tlelsnie. v G. A. H. Britstra en M Xe.'y- mans; Edwin Jo. Ma., z v .J de Bakker en A. Cl. de Cüppelaar; DaniMe, u v D. Boe man en C. C. van Dijk; Enr.e, z v E. de Groot en M. van der b.elt; veunneUa, d v. H. J. van Oosten en M. Hanswijfc; Robert E-d.. z v J. Rietdijk en G. Oprei; inèz. d v D. J. van Brummclen en I. Fieterse. Ondertrouwd: J. P. Averbeek en J. M. Sehaulc JuUens: A. de Jongste en B. van Baaien; V. van Asperen en C. A. M. M. van Vugt: H. L. van Geest en M. Luijendljk. Gehuwd: R. de Boeren W. Zomer. overleden: El. Ca. van ZIJ!, gehuwd met 'li. W. van dér Lee, 71; Mag. Zljtregtop, geit im J. Spaans, 74: Ad. Ja. Hennevanger, geh !m M. A. Verstraten, «9: Chr, Alberts, wed v lA. Everaarts, 92: joh. El. Stans, wed v H. P. I Wtest, 88. MAASLAND Geboren: Maria Johanna Hendrtkca dv J H Vermeulen en van C T H Aisem-geest, Slationsstr 68, wtiiem Jan zv Fr van Staalduinen en van C A vreug- denhü. Burgerdijkseweg 4. Engelina en petroneila dv N Valstar en N Valstar, i Oude campspoldcr B. veie eeuwen in het nieuws heeft R Verkerk a Jr en B van Dorp 22 Ir en C' de Ondertrouwd: Kooistra 18, P Quaaslenlet 2i. Gehuwd: D J Rees: 26 en M de Vos 20) tXAARDINGEN Getrouwd: Leendert Arie Kroos 22 en Maartje Boerdam 22. Geboren: zv M T Arts en R J Verboon Bosiaan 19: Joost zv A J MHamers en J E Grootveld Lepeiaarsingel 902; Roberto Ma rio zv C Casanova en G G T Thorns v d Du an v Maasdamlaan 96b. Overleden: Robertus WJlheJmuis Gast '2 2v F P Gast en E E M Brureing Da Costastraat 19: Maria Elizabeth Theums 79 echtg van J H Veitman Stationsstraat 80. ito E^njtstraat: koffiebar Youth tor ^gehoorzaal; Chasguodo. film 78 Jr., 1 «gehoorzaal: Chasguido, film is jr.. j tast „Croni 5traa:koffiebar Youth tor - vanaf 2o. "De Rotterdammer": Smalle o Ui1 tel. 346775. Alarmnummer t* en GD: 34.44.44. Alarmnummer fliüe, wr rur fnpIJ, AKHUIUUUIUICI Itthbn Vg 'uchtverontrelnlging26.26.26. J3.ST7,, bezorging: H. VerheJJ, tel. Spotiiha VE T/i> UUf- vApotheek, Voorstraat MAASLAND Op 78-jarige leef tijd is de oud-voorzitter van de Maaslandse veiling, de heer P. C. van Woerden van de Westgaag overleden. Hij is ruim 25 jaar voorzitter van deze vereniging geweest en later ere-voorzitter. Ook was hij mede-op richter en 35 jaar voorzitter van de Cobp. Aankoopvereniging van Land en Tuinbouw. Bij zijn afscheid van deze vereni ging ontving hij de gouden medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Ook op kerkelijk gebied ver vulde hij vele functies-. Na de oorlog had hij zitting in de noodgemeente- raad, waarin hij de ARP vertegen woordigde. Daarna stelde hij zich niet meer herkiesbaar. ROTTERDAM Naast de toe gangskaarten vcor een geheel jaar (detaillisten 100, hun personeelsle den 35) voor de nieuwe markt voor ■groenten, aardappelen, fruit enz. in de Spaanse Polder wil het Rotter damse gemeentebestuur toe gangskaarten instellen die voor en maand geldig zijn. Voor detaillisten komen deze op 12,50, voor een lid van het personeel van de detaillisten op 4, Daarnaast kan een individuele be zoeker een dagkaart krijgen voor één ■gulden. In het voorste! aan de gemeente raad. dat deze bepalingen bevat,'zeg gen B. en W„ dat dit toegangsrecht ook voor andere groothandelsmark ten in 'binnen- en buitenland gebrui kelijk is. De opbrengst wordt geraamd op 140.000 per jaar, de besturen van de bij de Federatie van Rotterdamse Verenigingen van 'kleinhandelaren in groenten, aardappelen en fruit aan gesloten organisaties kunnen deze en treegelden accepteren met het oog op de grote voordelen die de nieuwe markt biedt ten opzichte van de bestaande markt op het Noordplein. Bijkantoor „De Rotterdammer".' Lange Kerkstraat 82, tel, 26.63.82, Klachten bezor ging: joh. GrüneveM, Sin gei S3, tel. 363538, ■maartdag t/m -vrijdag 18.30-19.30 en zater dag 17-48 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelingen. Julianalaan 84c, Schie dam, tel. 263764, b.g.g. 115588, tSt. 156. A- larmnummer voor meldingen luchtveront reiniging: 26.26.26. Alarmnummer politie: 26.46.66. Apotheek: NieuwJand. Dr. Wlhaut- plei'n .18. tel. 26.75.32. (Van een onzer verslaggevers) mmgsbedrijf „Continuo Rotterdam" in samenwerking met het Vlaardings architectenbureau van Waalwijk, van Oosterom en van Tussenbroek, De wethouder had met veel be langstelling de bouwplannen beke ken, waarover het Bouwcentrum en Ratiobouw een onverdeeld gunstig rapport hebben uitgebracht. De flats worden in de premiesector gebouwd en Patromonium heeft de financie ring zelf rond gekregen, zonder ge- Hij wees op de mogelijkheid van het bouwen van keuzewoningen, wsarvoo rde minister een xetra ver goeding geeft. Hij raadde de heer A. Lodder, voorzitter van het bestuur van de woningbouwvereniging „Pa- triomonium's Woningen", aan van deze mogelijkheid een studie te ma ken. Zoals wij gisteren reeds schreven introduceert Patrimonium met de 'bouw van de 105 fiats een nieuw woningtype. Dit type is ontwikkel'.1 door de NV Bouw- en Aanne- NU BESTELLEN BIJ BOEKVERKOPER SMALLE HAVENSTRAAT 3 brui kte maken van -.eeii gemeente lijke garantie. „Dat getuigt yan moed e n daarvoor heeft het gemeente bestuur alle bewondering" .aldus de wethouder. Met het project is het, .zuidelijk deel van Viaardingen praktisch vol tooid. De heer Van der Veen noemde het terrein waar de woningen zullen verrijzen „e'e n unik purit", dat waarborgen geeft voor een mooi uit zicht. .Architect K. C. van Waalwijk zei dat het lang geduurd heeft voor met de bouw van het nieuwe woningtype kon worden begonnen. Hij hoopte dat de Summa-woningen in de lijst van keuzewoningen zullen worden opge nomen. zodat in Viaardingen meer fiats van dit ytpe kunnen worden gebouwd. De heer Lodder deelde mee, dat Patrimonium meer aan „marketing" gaat doen. Zo zal in het complex een modelwoning worden ingericht, waarbij bezoekers om hun mening zal worden gevraagd. Op vragen lijsten zal men zijn of haar verlan gens kunnen kenbaar maken. „Deze woningen raken we altijd kwijt, want er is een schreeuwende behoefte aan woonruimte. Maar mis schien komen er andere tijden en dan willen we woningen bouwen, die ■volledig voldoen aan de wensen van de bewoners", aldus de beer Lodder. Op de foto: wethouder v. d. Veen Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze mooie clipper- tassen, 2 vaks en keurig afge werkt, in de kleuren voor •MV Duur yan dl opruiming 17 full let 7iuguttot. CHn ent' oftchrHt. b*tt MAASSLUIS De vijfjarige Rob bie Tamse is gisteren ernstig gewond naar het Holyziekenhuis gebracht. Hij stak op zijn fietsje de Maasdijk over ter hoogte van de Dr. Jan Schoutenlaan. Hij deed dat achter een juist passerende vrachtwagen. De bestuurder van een op dat mo ment uit tegenovergestelde richting komende vrachtauto zag de overste kende jongen daardoor niet en kon de plotseling voor hem opduikende Robbie niet meer ontwijken. Het kind werd tegen het wegdek geslingerd en moest met een zware hersenschudding, een rechterboven- beenbreuk en schaafwonden naar het ziekenhuis worden gebracht. ROTTERDAM Betreffende de benoeming van een hoofd van de sportafdeling van het sport- en ten toonstellingscomplex aan de Zuider parkweg delen B. en W. in hun ant woord op schriftelijke vragen van het liberale gemeenteraadslid drs. L. van Leeuwen mee, dat voor deze be noeming geen goedkeuring van de gemeenteraad is vereist terwijl voor een dergelijke benoeming het ook niet gebruikelijk is de gemeente raadscommissie voor sport en recrea tie te raadplegen. EQR HEBBEN ZICH 57 kandidaten gemeld, over elf van hen zijn bij referenties nadere inlichtingen ge vraagd, van deze elf zijn er vijf uit genodigd voor een-persoonlijke ken nismaking. Ten slotte zijn drie solli citanten ondersorpen aan een psycho technisch onderzoek. Of er boven deze functionaris en 'het naast hem staande hoofd van de tentoonstelllngsafdelmg nog een alge meen directeur wordt aangesteld hangt geheel af van de uitkomst van een onderzoek naar de meest ge wenste organisatie. HOEK VAN HOLLAND Van 8 tot en ire 8 augustus zal de Stlchüng Va kantie Avondvierdaagse weer de Jaarlijkse wandelmarsen organiseren. De routes van de avondvierdaagse zullen o.a. langs de Waterweg voeren, door de nieuwe wijken, langs bos en duinen en door het Westlani en natuurlijk over het strand. Op de vier de avond worden ee wandelaars feestelijk Ingehaald door diverse muziekkorpsen. Inschrijving bij de Wv-Hoek van Hol land. Aarü?5iderl bijkantoor de Rotterdammer. Lange Kerkstraat 82 tussen 15.30 en 17.00 uur of bij agent Singel 93, teL 263538.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1