uren op Y plaveisel. Tien maanden voor groi oplichting met giro ffH Ommoord voor meer dan de helft volgebouwd zwanen de olie in zwart van Morgen roept de klok AGENDA Burgerlijke stand •li m Half jaar cel voor diefstal °P Afvallozing Botlekgebied toelaatbaar Rechtbank gaat boven eis uit Inenting tegen kinderverlamming sse m Eerste woontoren bereikt hoogste punt Medische dienst ÊiËi. Celstraffen voor vier leden Van Kuilenburg gaf visie Erasmus inbraakcomplot •*KLOK MOEGEN JiOEPT DE KLOK MOEGIIK EO] Pl' DE KL O KG MOE Resultaten opleid» van brandweerkorps Suminerteen-team in Pniëlkerk opruiming ^Rotterdamse jeugd Tiert vakantie (7) Ds. Tj. M. Haitjema naar Maassluis Medische dienst Nieuwe kantoren van Unilever in Schiedam dubbel-face gordijnstof met satln rug 120 cm breed SCHIEDAM Vandaag en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks Terlenka en Diolen marqulsetf 170 en 180 cm breed De restantpartij van een prach tige dubbelface gordijnstof, waarvan wij vee! verkochten, gaat nu de deur uit voor nog géén anderhalve gutden per meter. Dubbelface gordijnstof, een prachtige- soepeihangende stof met satin rug, in vier kleuren, 120 cm breed, normaal verko pen wij deze stof voor 4.95, nu voor zo'n voordelige op- ruimingsprijs. i Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze mooie dubbelface overgordijn- stof, met satin rug, 120 cm breed, in vier prachtige kleu ren, per meter (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Met grote brokken gekleurd krijt tekenden vele kinderen de meest uiteen lopende figuren op de grond van het plein naast het clubhuis ,JDe Brandaris" aan de Noortwijk- straat te Overschie. Deze teken middag was georganiseerd door de wijkraad die tevens de mooi ste tekening met een prijs zou belonen. Gehurkt, gebukt of liggend span den de kinderen zich in om de eerste prijs te halen. De onderwerpen va rieerden van de kop van Pipo de Clown tot radarschepen. Ook figuren uit de Fabeltjeskrant waren veelgeko- zen onderwerpen. Mijnheer de Uil spande echter de kroon. Deze tekenmiddag was de tweede middag op dit gebied die de wijkraad in de grote vakantie heeft georgani seerd. Nog twee van deze tekenmid dagen heeft de raad in de komende weken gepland. Bijna dagelijks heeft de raad de Overschiese jeugd iets te bieden. De activiteiten lopen wijd uiteen. Naast tekenwedstrijden staan autoped races, gooch.elmiddagen, wielerron des, poppenkasttentoonstellingen, een hengelconcours en een voetbalwed strijd op hun programma. ROTTERDAM In zijn antwoord op vragen van het sgp-Rijnmond- raadslid H. G. Barendregt betref fende een mededeling van een functi onaris van het Duitse Bayerconcern, dat een chemische fabriek in de Bot lek haar afvalstoffen waaronder verdund zwavelzuur in het vaar water loost, deelt het dagelijks bestuur van Rijnmond' mee, dat deze fabriek daartoe van rijkswege ver gunning heeft. Aan deze vergunning zijn voor waarden verbonden, opgesteld op ad vies van het rijksinstituut voor af valwaterzuivering. Metingen hebben uitgewezen, dat het zuur in het water zeer snel wordt geneutraliseerd. Bevoegde instanties achten deze lo zing toelaatbaar. Duur vin da opruiming 17 juli tot 7 augustus. Géén tel. of schrift, best MAASSLUIS Ds. Ti. M. Haitjema heeft een toezegging van beroep aan genomen naar de hervormde gemeente van Maassluis. Ds. Haitjema is in 1947 predikant ge worden in Sloten, in 1954 ging hij naar Souburg en in 1862 naar Putten. Hij zal in de plaats komen van ds. H. F. Meijer. SPIJKENISSE Personen tot en met de leeftijd negentien jaar in Spijkenisse, die niet of onvolledig zijn ingeënt tegen kinderverlamming worden in de gelegenheid gesteld dit alsnog te laten doen. Men kan hier voor terecht in het Groene Kruisge- bouw, Groene Kruisstraat 2a, volgen de week maandag, dinsdag, woensdag en 'donderdag van zeven tot negen uur 's avonds. Als onvolledig ingeënt worden be schouwd, diegenen die langer dan jaar geleden het serum hebben ont vangen. De kosten die aan de enting zijn verbonden bedragen twee gul den. Het inentingsboekje moet men meebrengen. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Het projekt-Om- moord omvat 11.000 woningen, waar van er nu 2365 zijn voltooid en 4689 in aanbouw zijn. Dat is samen reeds meer'dan-de helft, aldus constateerde vrijdagmiddag wethouder mr, H. C. G. L Polak, nadat hij de vlag had gehesen op het eerste van de zes hoogste woningwetcomplexen van Nederland, die in Ommoord in aan bouw zijn. SCHIEDAM Herv.: Grote Kerk 10.50 ds )e Coq, 5 ds Boens. Bethelkerk 10 ds Meijer, Opstandingskerk 10 ds Zimmer man. vredeskerk ds Le coq, Kethel Dorpskerk 10 ds Vons, 7 ds Meijer, St. Mar- tinuskerk 9.50 ds Schipper: Geref: Kethel De Ark 9.30 -ds Van Veen, 5 ds BUJdorp; Jullanakerk 10 ds Blijdorp 5 ds Van Veen; Herv. Geref. Evaiag. ao en getouw Irene dhr v. d. Kamp; Chr. Ceref.: 9 ds Sobe ring. 4 dhr Slofstra. Evang. Luth. Gem.: 10 prof dr Llnlljer. Ned. Prot. Bond: West- vest 90, 10.30 ds Elderkamp. MAASLAND herv. gem: 9.30 ds Roo- denburg 7 ds Cupedo geref: 10 en 7 ds Melma. MAASSLUIS herv. gem: Grote kerk 10 ds Nouta 7 ds Boer Ichthuscentrum 10 ds Bijl Zalencentrum 10 dhr Bakker geref: Immanuelkerk 9J0 ds 'D'Jursema 4.30 ds V. d. Bos Maranathakerk 9.39 ds V.d. Bos 7 ds IDuursema Andreaskapel 7 ds V. d. Bos geref. vrljg: 8 30 en 5 ds Veldman Ned. Prot. Bond 10.15 ds Bierman leger des hells 10 dienst 6.45 openl. samenk. 7.30 samenk. vla AR DINGEN Herv. Gem: Triangel 50 dhr De Pater, 5 -ds Vons; Nieuwe Kerk ■in ds Rovers, 5 ds Van Noort; Bethelkerk 10 dhr Van Lambalgen, 7 dhr Hoogendam; Immanuelkerk fl dhr Hoogendam; Rcho- bothkePk 10.30 dhr Hoogendam. 7 dhr Hartkamp: Ichthuskerk 8.30 en 10 dhr Westmaas; Holy kapel 10.30 ds Van Noort (HA) HolyzlekenhuLs s dhr Van Lambal gen; Zonnehuis 10 ds Swen, Geref: Ooster- kerk lO dhr Koole. 5 ds Krol; Emmauskerk 9 ds Swen. 7 dhr De Vries; Zonnehuis 10.30 ds Swen; Holykapel s dienst; Pnlëikerk 10.15 ds Krol. 5 ds Swen: Maranathakerk 9 ds Krol. S dier.st. Chr. Geref: Emmastraat 116, 10 en 5 ds Bos: De Goedesiraat 162. 5 ds Bos. Remenstr» Kerk en NPB: Hoflaan hoek Emmastraat 10 ds Beukinan. SCHIEDAM Boodschappendienst tel. 34.26.83. vlaardingen Boodschappendienst tel. 20.65.11. MAASSLUIS J. Loggers, Zuiddijk 88. tel. 2002. MAASLAND J. w. Oltmans. 's He renstraat 4, tel. 2039. Passage Theater. Film „The Party" mei Peter Sellers: 2. 7 en 9.30 uur. Bijkantoor „Be Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel 26.63.82. Klachten bezor ging: Joh. Gröneveld. Sincel 93. tel. 263538, ■maandag t/m vrijdag 18.30-19.30 en zater dag 17-16 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelin-gen, Jullanalaan 84c Schle- dtiara, tel. 265764, ö/S-g. 115588, tst. 1156. A- larmnummer voor meldingen luchtveront reiniging: 26.26.26 -Alarmnummer politie: ■26.48,66. Apotheek: Nieuw land, ür. WJbaut- plein 18. tel. 26.75512. Die woontoren bevat éénkamerwo- ningen, tweekamerwoningen en drie kamerwoningen. De huurprijzen zijn per maand voor een éénkamerwoning ƒ180, voor een tweekamerwoning ƒ200 en voor een driekamerwoning ƒ220, alles met inbegrip van de brandstofkosten voor de centrale verwarming. Het op hoogte komen van deze woontoren zag de heer Polak als een mijlpaal in de woningwetbouw in Nederland. Vijftien maanden geleden ging de eerste paai in de grond, over drie tot vier maanden zal het bijna zestig meter twintig etages ho ge gebouw gereed zijn. De vraag of een dergelijke toren de woningzoekend^! een' dienst bewijst zag de heer Pöjalr negatief beant woord als het gaat om gezinnen met kinderen. Maar zeer positief-als het gaat om ouderen, alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen. Elke etage is ge bouwd „om een plein" in de vorm van een centrale hal, waarmee de ontwerper, de' Amsterdamse architect ir, H. Bakker-.tegemoet wil komen aan het nadeel, van de grote stad dat men zijn buren-niet meer kent. VLAARDINGEN Getrouwd: Mattheus Jozef van Stijn 27- en Johanna Jacoba Jacobs 32: Hendrtkus van Rijswijk 23 en Leuntje Maria Bouwense 19: Hendrik Bijl 22 en Marie Louise Coolen, 22; David Cor nells Hendrik Ross 22 en Helena van den Berg 23: Dirk Braven-boer 22 en Sara Overslulzen 20. Geboren: Egidlus Hwndrlcus nEH Le- polder en C G van der Maas Roemer Visscberstr 310; Caspar zv A Olivier en B Meijer Maassluis, Burg. van de Brandelestr 23: Richard Alexander zv A R Slegtenhorst en E J Hoogendljk Tollensstr 46: Jan Adrl- anus zvJA Poot en A van Sluijsdam, Markgraaf laan 191; Jacob zv J Kramer en T van der Does, van Bolsotstraat 55. Overleden: Jan Pieter Vinke. 62 wednr van M J de Ridder Frank v. Borselenstr 05; Gabriel Cornells van der Ma-arel, 79 wedn van M G H Rotseherik Soendalaan 39-, Josephus Ktarenbers 72 ecrhtg van D de Goeij Korte Hoogstraat 12c. B LEIS WIJK dr. J„ A. Ensing, te Ze venhuizen, tel. 01802 - 204. CAPELLE AD. IJSSEL (OoW Kra- Hngse Veer) dr. Coheru HEERJAKSDAM Dr, Van der Linde te Barendrecht, tel, Q18Q6 - 3268, (Ook Baren- drecht en Rijsoord). RIDDERKERK w. van Gelder, Molen dijk 8. tel. 2170, SLIKKERVEER Zaterdag J. A. y. Koerselman, tel. 2298, zondag J. v.d. Knaap, tel. 2107. PERNIS J. H. Meerwaldt, tel. 160524. iV" (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Binnen een maand Stad de onderhoudsmonteur G. V. (34) twee boekjes girokaarten, honderd stuks in totaal, van een be drag en zijn handtekening voorzien, terwijl zijn saldo bij lange na niet voldoende was om alles wat hij uit gaf te dekken. Hij gebruikte ze voor namelijk om uit Rotterdamse waren huizen -goederen mee naar huls te kunnen nemen. De officier wilde hem vorige week veroordeeld zien tot een gevangenis straf van acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank vond de eis echter aan de lage kant, gezien de ernst van het feit en het grote aantal keren dat V. de giro kaart gebruikte om goederen zonder betaling te bemachtigen en daarna weer door te verkopen, waardoor hij zo'n'drieduizend gulden opstreek. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De vloerenlegger John E. (20) heeft van de rechtbank een half jaar gevangenisstraf met af trek voor het plegen van een diefstal gekregen. De officier had een eis van een jaar gesteld; voor een „ordinaire brute straatroof". E. had van een Duitser met wie hij eerst een café bezocht had op vier april, waarna hij met hem een eind over straat liep, een portemonnaie met inhoud gesto len. De' Duitser liep daarbij enige mes steken tussen zijn schouderbladen op. John E. verklaarde dat hij zijn mes in paniek gebruikt had, omdat de Duitser hem lastig gevallen zou zijn met homosexuele toenaderingen. Het slachtoffer zelf had dit ont kend, maar de verklaringen van bei de heren bleven lijnrecht tegenover elkaar staan, zodat de raadsman van E. zich hield aan de lezing die zijn cliënt over de gebeurtenissen gaf. De raadsman beriep zich op noodweer. De rechtbank achtte de mishandeling niet bewezen, en sprak de vloeren legger op dit punt vrij. De rechtbank hield zich ook niet aan de voorwaardelijke terbeschik kingstelling die de officier aan zijn eis had verbonden. (Van een oinzer verslaggeefsters) ROTTERDAM ïn het kader van de Lof der Zotheid in het Erasmus- dorp op het Schouwburgplein te Rot terdam, beeft vrijdagavond de bekende schrijver Herman van Kuilenburg zijn visie gegeven op het merkwaardige le ven van Erasmus. Op humoristische wijze trok hij een vergelijk tussen het heden en. de tijd waarin Erasmus leefde. „Wat wij nu in vierentwintig uur doen per auto, deed Erasmus op een paard. Een groot deel van zijn leven heeft hij door Europa gezworven. Zijn hele leven heeft Erasmus moeten kampen tegen het feit dat hij een bastaard was. Op 47-jarige leeftijd schreef hij een smeekschrift aan de Paus, die hem twee jaar later echtte. Toen had Erasmus nog negen tien jaar te leven". Jammer was het. dat geen van de toehoorders de moeite nam een discus sie met de heer Van Kuilenburg te openen, hoewel de mogelijkheid hier toe bestond. Volgende week vrijdag zal de schrijver Louis Paul Boon in het Erasmusdorp spreken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Emmel- oordse dierenvrienden hebben de hulp ingeroepen van de Vlaar- dingse Stichting Vogel-Olie slachtoffers, nadat een olieboot uit Rotterdam op het IJsselmeer was gezonken. Het gevolg hier van was, dat een groot aantal watervogels door de olie werd aangetast. De Vlaardingers zijn naar de Noord-Oostpolder getrokken en hebben de besmette vogels vol gens de beproefde methode ge reinigd en onder meer vele zwa nen naar de eendenkooi meege nomen om de dieren 'kans te geven op verhaal te komen. Deze met olie besmeurde dieren houden daar zo'n tweehonderd soortgenoten gezelschap, die aan het begin van dit jaar na een olieramp op de Noordzee van Terschelling zijn gehaald en na een schoonmaakbeurt ter reva lidatie in de eendenkooi zijn ondergebracht. Ondanks pessimisme van vele kanten, slaagden de dierenvrien den erin deze vogels in leven te houden. Deskundigen hebben voor de nieuwe reinigingsmetho de hun belangstelling getoond en observeren de zeevogels om de twee weken. Alle kans bestaat dat ook de zwanen het onge wenste oliebad zullen overleven. SCHIEDAM In het najaar zullen aan 13e 's-Gravelandseweg de twee in aanbouw zijnde kantoorgebouwen van de Pensioenverzeke ringsmaatschappij „Progress" n.v. gereedkomen. Dit is het pensioen fonds van Unilever in Nederland. Ongeveer 270 employés zuüen in het pand hoek 's-Gravenlandse- wcg/Horvathweg hun intrek nemen. De helft van hen was al werkzaam in het centrum van Rotterdam. Bij de verhuizing zal met hun belangen zoveel mogelijk rekening worden ge houden. Hiervoor is een speciale commissie ingesteld. Het nieuwe kantoor staat in de on middellijke nabijheid van het station Schiedam Rotterdam-West en 'bij di verse bushalten. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Het negentienja rige (huisvrouwtje, Maria W. de M. kreeg vrijdag van de rechtbank, con form de eis van de officier, veroor deeld tot een gevangenisstraf van vier maanden waarvan drie voor waardelijk. Zij kreeg een proeftijd opgelegd van twee jaar, waarin zij zich onder toezicht van de reclassering zal moe ten stellen. Zij ging met haar buur man mee uit inbreken. Na een eerste keer als uitkijkpost te hebben gefun geerd liet zij zich de tweede maal bij een inbraak bij de Gruyter aan de Oude Binnenweg door de buurman naar binnen hijzen door een openge broken raampje. De buurman, de 25-jarige los werk man Hubrecht J. v. d. L. werd ver oordeeld tot tweeënhalf jaar met af trek. Hij vormde bij een onvoorstel baar groot aantal inbraken de spil van een kleine bende die het voorna melijk op de filialen van Jamin en de Gruyter gemunt had, hoewel ook een forse serie andere bedrijfspanden werd bezocht. De mannen gingen zeer vakkundig te werk, onder meer met snijbranders die zij eerst op verschillende plaatsen gestolen had den. De iiftmonteur André K. (24) kreeg van de rechtbank een gevangenis straf van één jaar en negen maanden onvoorwaardelijk opgelegd. De offi cier had wegens zijn aandeel, dat voornamelijk uit het openbreken van kluizen en brandkasten had bestaan en het meedelen in de buit, een ge vangenisstraf van twee jaar geëist. Hubrecht J. v, a. L. werd conform de eis veroordeelde De echtgenoot van de vrouwelijk inbreker, die ook wel enige keren met de buurman mee op pad gegaan was, kreeg van de rechtbank een maand meer opgelegd dan de officier tegen hem had geëist, het werd elf maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk. Evenals zijn vrouw een proeftijd van twee jaar en toe zicht. Stadsgehoorzaal: Chaqirldo, film 18 jr., 26. Tent Cronjèstr&at: koffiebar youth for Christ., 26. Bijkantoor De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 31, teï- 346775. Alarmnummer politie, GO en GD: 34.44.44. Alarmnummer voor melding luchtverontreiniging: 26.26.26. Klachten bezorging: H. Verhelj, tel. 34-Ï3.45 Apotheek: wester-Apotheek, Voorstraat <3. tel. 2426.63. ROTTERDAM: Herv, Gem.: Centrum: Grote kerk 10.39 ds Oberman 7 ds Oort- huljs; KonfnglnnekerK 10 ds Enkelaar: Prinsekerk 10 ds .Koolstra; Noorderkerk 10 ds Blaauwendraad 5 ds KoreVaar; Pau- luskerk 9.30 ds Gljmink Jl ds Van Rooijen; Opstandingskerk 10 ds Dijkstra; Van Dam- ziekenhuts 19J5 ds. Treffers; delfshaven: Oude kerk 10 dhr. De Vruegd 5 ds. Kooistra. 7 ds. Van Hoogstra ten; Nieuwe kerk 9 ds Vos 16.30 ds. Knott- nerus; Mathenesserkerk 16 ds Schrale 5 dhr. Keizer; De Voorpost 9.30 ds Knottne- rus; H'BERG - TEBBREGGE: Hiüegondakerk 10 drs. Broeren 11.15 ds Schrale 7 ds Kra nendonk Messiaskerk 10 ds Kranendonk: Nassaukerk 10 ds Roos; Oranjekerk 5 ds veldkamp; Alexanderkerk 10 dhr v. d. Kaaden 5 kand. Post; Goede Herderkerk 10 dhr Xraima 7 ds Veldkamp; Bergkapel 10.30 ds Mulder. OMMOORD: 9.30 kand. D. Vries 5 ds. Dondorp. KRALINGENHoflaan kerk 10 ds Hoekstra 5 ds. Oostenbrug; Oosterkapel 9.30 ds Hllderlng; Laankerk 11 ds. Van Sinderen; immanuelkerk 8.30 ds. Van Sin- deren; Termaatstlchtlng 5 ds Van Sinde ren. OVERSCHIE: Grote. Kerk 10 dienst; Ad ventkerk 10 ds. V. d. Eluljs 7 dhr. Van Woerden; ZUID: Adrlaen Janszkerk 10 ds De 01- de; 5 Ds Verbeek Wolthuys; Bethlehem- kerk .10 ds De vries 5 Ds Van Dok: Carnls- sehuis 10 Ds Kooren; T Ds Hllderlng; De Hoeksteen 10.30 Ds Israel; Johanneskerk 36 Dhr Rooimans 7 Ds De Olde; Jullanakerk 10 Ds Verhoef 5 Ds Vermaas; Maranatha kerk 10 iDs Sanasom, 5 Ds Smits; Mor- gensterkerk 10 Ds. van Dok 7 Ds Kooren: Open Hofkerk 10.30 Dhr Van der Hek 7 Ds De Kluis; Oude Kerk 10 Ds Knottnerus, 5 Ds Ewoldt; Felgrimskerk 10 Ds Warmoits (H.A.), 7 ds Verbeek wolthuys: (HA..) Re- hoboth-Kape] 10 Drs Van Oosten: Vre deskerk 10 Dhr Goudzwaard, 5 Ds De Ol de; Wllhelminakerk 10 Ds Verbeek Wolt huys, 7 Ds Van Harten; Zutderkapel 9 Dhr van der Hek; Bejaardencentrum De Nachtegaal, Mezenhof 1 9.15 Dhr Hart kamp; sonneburgh. Schulpweg 534 10,30 Dhr Hartkamp; Dr Danloi den Hoedkliniek 9.30 Ds Den Hertog; Zuiderztekenhuis 10.45 Ds Den Hertog; Ikazla-Zlekenhuls 10.30 Ds Van Ooi jen. ALEXANDEKSTAD VERRIJZE NISKERK: 9.30 en 5 ds v.d, Meulen. HILLEGERSBERG NASSAUKERK: 10 drs. De Roos 5 dr Hommes VREDEVORST- KERK 9,30 5 dr Hommes. KRALINGEN AVENUE CONCORDIA- KERK: 10 dhr v.d. Kraan; KERKZAAK pro rege: J« en 5 ds Le Grand. OVERSCHIE MARANATHEATERK: 10 en 5 ds Meyering. PENDRECHT TRIOMFATOHKERK: 9.30 en 4.30 ds Hagen. TERBREGGE SLAVATORKEKK: 10 ds Dondorp 5 kand De Vries: HULPKERK: 9.30 kand' De Vries 5 ds Dondorp; P.HEU- MACENTRUM: 2 30 ds Van Wierlngen. IJSSELMONDE ZOMERLANDKEHK 10.30 ds Verschoor 5 ds Boot; GROENE TUINKERK: 9 ds Verschoor 5 ds v.d. Haa- gen; HORDUKKERK: 9 ds Brouwer 3.30 ds Le Grand. ZUID BREEFLEINKERK: 10.30 dr Massellnk S dr Van Zlylen; PUTSEPLEIN- KERK: 9.30 dr Van Zuylen 5 dr Massellnk. ZUIDWUK CREDOKERK: 9.30 en 5 ds. Hoogkamer. TE Dr. Feisserkapel 10 ds DekkeT; CHR. GEREF. West Coloniastraat 16 leesd. 7 ds Tanis; COMUNIDAD EVANGéLICA ESPA- nola Culto a las tres y media en punto. En el edificio Atrium K. Doormanstraat 143, Rotterdam. En el eentro de la dludad Sr. Den Braber de Rotterdam; DEUTSCHE EVANGELISCHE GEMEINDE Zw. Paar denstraat 95, 10.30 Vlkar Ihssen; DE rij dende KANSEL: EVANGELISCHE LU THERSE GEM. Andreaskerk 10 drs Slregar Lutherkapel 10.36 mej. ds. Riemers Vaste Burchtkerk 10 dr Jaanus; F1LEBELFIA Gem. Espelo 99, 10 en 7.30 dhr Quist; GE MEENTE GODS Bonaventurastraat 10 dhr Vrijenhoek 7 dhr Van Beek Aleidisstraat 10 en 7 dhr Van Balen; GEREF GEM; West w. van Zuylenstraat 4, 10 en 5 leesd Zuid Mijnsbeerenplein 9, 10 en 4.30 ds Schlpaan- boord L. Rottedadehof 30 (H.V.) 10 en 5 ds Overduin; GEREF GEM IK NED: Rauwen- hofstraat 57, Gerdesaiweg 92, en Ame- landseplein 68, 10 en 5 leesd; GEREF vrug: Overschie 9.30 en 4.30 ds. Smeük; JERUELGROTEKERKWIJKGEMEENTE Boezemsingel 160, 10.30 ds v.d. Grijp; VER. TOT VERBREID ING DER WAARHEID: Noordslnge 146, 10.15 en 5 ds Grisnigt; VOLLE EVANG. GEM: Nozemanstraat 48, 7 dhr Modderkolk, Groottiandelsgebouw, DakpavitjoenTO dhr Rothuizen. ROTTERDAM CENTRUM BERGS IN- GELKERK: 9 ds Hörchner 7 ds Robbers; STATENSENGELXERK: 10.30 ds Geel 5 ds Reen; NIEUWE OOSTERKERK: 10.30 ds Hörchner 5 ds Koenekoop: GEBOUW „ATRIUM": 9 ds Geel 5 ds Robbers; KERKZAAL „ETIDOKIA": 10.30 ds Reen; GEBOUW JEUGDHAVEN: 11.45 drs Stroes. PERNIS herv. gem: 9.30 ds Lingen 6.30 ds Van Ooljen geref: 8.45"ds v.d. Klaauw 2 ds Koenekoo- chr. geref: 9.45 en 3.30 leesd. bapt. gem: 9.45 ds SÖGcema 'geref. vrijg: ló en 4.30 drs Teunis. RIDDERKERK herv. gem: Singelkerk 9.30 ds Blok 4 ds Haring Hal Da Costasehool 10 dhr Buitelaar Goede Her derkerk 9 kand. Franken 5'ds Linge geref: Petgrims'kerk 8-30 ds Huljser 5 ds Knauff Ontmoetingskerk 9.30 ds Knauff chr. geref: 9.30 ds De Joode 3 ds Brons geref. gem: 36 en 4.30 ds Den Boer. RIJSOORD herv. gem: ao.30 ds Ewold 5 dhr. Koolman Westzijde 3 ds Vermeer geref: 8.30 ds Zwaai 3.30 ds Dondorp. SLIKKERVEER herv. gem: wllhelmi nakerk 9.30 ds Damstè 4 ds Koudstaal Balsehool Reyerweg 9 ds Ewold 5 ds Amesz Irenekedk 10 drs. Geers geref: 9.30 en 5 ds. Warnlnlk geref. gem: 10 en 4 leesd. geref. vrij>g: 9DO en 5 ds. Faber. SPIJKENISSE herv. gem: Ontmoe- timgskerk 10.30 ds Vaat Hatten 7 ds Hoekert Michaelkerk ,10.30 ds Hoekert 7 ds Van Dijk Emmauskerk 10.15 ds Van Dijk geref: Ontmoetingskerk 10 ds Van der Haagen 4.30 ds Koffrle geref. gem: Nieuweikerk 10 en 4 leesd. ehr. geref; De Stede 10 en 3 ds Buljs Leger des hells 10 en 7.30 samenk. 7 openl. samenk. In de Stationsstraat. barendrecht herv, geref .evang: aula Gr. van Prinstererschool 10.45 en 5.45 dhr. Vroon. BERKEL/RODENRUS herv. gem: Dorpskerk 40 ds De Jager 7 ds Kooistra Be-thk-hemkapel 10 ds Westerveld. bleiswijk herv. gem: 9.30 en 6.30 ds. Koerselman geref: 9.30 en 6.30 ds Smidt evang: 9.30 dhr. Hensen 3.30 ds Vroegjnde- welj. BOLNES herv. gem: 9.30 ds Sinke 4 ds Vroegtndeweij geref: 8.30 ds Van Duinen 3 CAPELLE AAN DEN IJSSEL— geref. ds Van Zuijlen. gem: Doormanstr. 9 en 5 ds v.d. Noort De Hoeksteen 11 en 7 ds V.d. Noort. herv. gem: Dorpskerk 10 en 7 ds' Amesz Goede Herderkerk 10 dhr van Santen 7 ds Goudswaard Westerkerk 10 ds V. d. Vlist 4 dhr. Buitelaar igeref: De Hoeksteen 5 ds De Bruljn Immanuelkerk 9.30 ds De Bruin chr. geref: Immanuelkerk 11 en 6.30 ds De Joode geref. vrijg: 8,30 en 6.30 ds Hendriks Lokaal 10 en 5 ds Vlot oud geref. gem: Bermweg 362 en 554,10 en 5 leesd. HEERJANSDAM herv. gem: 10 ds Karreman 5ds Knottnerus geref: 10.30 ds van der Haagen S drs. Verschoor Kijfhoek 3 dhr. De Bruin. HOOGVLIET herv. gem: Dorpskerk 10 ds Heidema Vaste Burchtkerk 10 drs. Halnjé ds Heidema Deltakerk 9.30 dhr. Van Zetten De Bron 10 drs. Ter Linden Antwoordkerk 9.30 ds Westerneng 5 drs. Halnjè gerf: Deltakerk 9.30 dhr. Van Zet ten 5 ds Westerneng Antwoordkerk 9.30 ds Westerneng 5 drs. Halnjè Christ, geref: De Hoeksteen 10.30 leesd. 5.15 ds Sobering. KRALINGSEVEER herv .gem: Laan- kerk II ds Van Sinderen geref: 9.30 en 4.45 ds Van Kapel oud geref. gem: 10 en 5 leesd. KRIMPEN AAN DE IJSSEL herv. gem: 10 ds Korpershoek 6.30 dhr. Rleffe De Rank 10 dhr. Rleffe 6.30 ds V. d. Akker ftehoboth 16 en 6.30 ds Vlijm vrijz. herv: 7 ds Mulder geref: 9 en 4.30 ds Brilman geref. vrijg: 9.30 en 4.30 ds. Hordijk oud geref. gem: 10 en 6.30 leesd. evang. mol. kerk 5 ds. Matulessy Mol. evang .kerk 7 ds FBder. N1EUWERKERK AAN DEN IJSSEL herv. gem: Oude kerk 9.30 ds Cuperus 6.30 dhr. De Groot Nieuwe kerk 9.30 dhr. De Groot 5 ds Cuperus geref: 10 en 5 ds Fossen geref. gem. In Ned: 9.30 en 6.30 dienst herv .werkgroep 7 ds Knottnerus. OOSTEND AM herv. gem: S ds Vroon 4 ds Blok. Hij werd veroordeeld tot een vangenisstraf van tien maandt waarvan drie voorwaardelijk met V* proeftijd van twee jaar, en hm zijn proeftijd toezicht 03 De chauffeur H. K. (44) is dnor j rechtbank veroordeeld tot een genisstraf van.acht maanden S" van drie voorwaardelijk, metT proeftijd van twee jaar. De oüfcW had vorige week zeven maand n waarvan drie voorwaardelijk tl„ï hem geëist. "h De chauffeur had in twee jaar tin spanningen thuis afgereageerd m i het inslaan van raampjes van bernf nestations die hij 's nachts LaiJDl weg tegen kwam. Hij nam telW wat verkoopartikelen mee. Ook ebt? geruiten moesten het op den dit ontgelden. (W Dat deed hkj 's morgens vroeg V Rotterdam, voordat hij aan zijn d»» taak begon. Zo bezocht hij elf E,t ten. Zijn raadsvrouwe had naar'™ ren gebracht dat de strooptocht Z de chauffeur toch niet als een sÏÏ inbraken gekenmerkt mocht woS maar meer als „pikwerk" omdat dï man op deze manier afreageerde de artikelen, die hij buit maakte nutteloos opstapelde op zijn vliering (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Elk jaar 0B. nieuw wordt veel aandacht besteed aan de opleiding van het brandwetn personeel. Een brandweerman dient vele opleidingen te voigen teneinde (deskundig en verantwoord te kunnen optreden. Hieronder volgt een over- zicht van de dit jaar behaalde resul taten. Perslucbtmaskerdragers: J Krochten jr; P. van der Lee jr. en j Nome. Fompbediener: N. P. Assenberg- L van Dorp; D. A. Hartman; e'a' Hoekstra; J. van Krochten jr.; J. No- me en J. G. J. Poot. E.H.B.O.: J. van der Lee en j Voogt. Herhalingscursus; J. van der L'.igt en S. van der Marei. Brandwacht 2e klasse; J. van Krochten; J. van der Lee; C. van Leeuwen; G. R. Remmers; H. Ter louw; C. A. Vcrschuure; J. W. de Winter en J. Meyer (Nieuwe Matex). Brandwacht Xe klasse: J. P. Hoor weg; J. A. Mulders; J. G. J. Poot; J. van Krochten jr. en J. H. Schoor. (Maassluis). HooSdbrandwacht: L. van Dorp; D. At Hartman en P. van tier Lee jr. aanvullend gedeelte beroeps: G. A. Eibers en J. Nome. Onderbrandmeester gedeelte A: J. Th. van Kalleveen; A. van der Lee; P. van 't Woudt (Maassluis) en ge deelte C (laatste gedeelte) J. Both. Instructeur Duiker bij de brand weer Ille en laatste dcei: J. van der Lugt. Brandpreventie aanvuUingscurstu: J. Both en J. Th. van Kalieveen. Hoofdinstructeur branidweeroplei- dingen: A. Swieb. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Summerteen- team van Youth for Christ zal morgen in de eredienst van half elf in de Pniëlkerk optreden onder leiding van Ken Benjamin. Het muzikale team is bekend van zijn activiteiten tijdens de koffiebaraktie van Youth for Christ deze en volgende week in de tent aan de Cronjéstraat. Meer over deze aktie op pagina 2. Het afgelopen seizoen verkoch ten wij deze dubbelbrede mar quisette voor f.3.95 per meter en dat was al een heel kon- kurrerende prijs, die alleen in de opruiming nog lager kan! Dubbelbrede marquisette, 170 en 180 cm breed, in verschil lende kwaliteiten terlenka en diolen,' nu met kleine schoon heidsfoutjes, in coupons tot 20 meter, door elkaar per meter voor nog géén anderhalve gul den. Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van de» mooie dubbelbrede marquiset» te van terlenka en diolen, 170 en 180 cm breed, per meter voor Duur van de opruiming J 7 juli tot 7 augustus. GHn tel. of schrifd best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2