Onder grote hilariteit Kletsnatte burgemeester I wPm m „Boycot de Europese kampioenschappen e variaties door Jan vBerg Weekmarkt in Barendrecht had bijzonder goede start m AGENDA Si opruiming Honderden kooplustigen opruiming -55? Brief aan atletiekclubs: Te hard gereden: over de kop Laatste week bedrijfsvoetbal 8 li i i zuivèr Michelle Leclerc geeft orgelconcert in Maassluis Hceft ze* Van de Hoek tof VicsarCiaigen Uardingen Brommers gestolen Hersenschudding VAKANTIEBEZORGERS gevraagd MAANDAG 21 JUU 1969 M||« Een fabrikant van merkdekens (de naam mogen wij niet noe men) ruimde wegens stagnatie in de. verkoop een prachtige partij dekens op voor ongelo felijke-prijzen .en™. die partij verkopen wij morgen op onze Je etage. Zuiver scheerwol ten mericcfe- kens, 1 of 2 persoon;, beslist Ie keus en van een hoogwaar dige kwaliteit. Keuze- uit diverse Wokdessins, nu voor prijzen die alleen in de opruiming mogelijk zijn. scheerwollen dekens 1-persoons 150x220 cm 2-persoons (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft zijn aandeel in de opening van de vakantieweken, zaterdagmiddag op de Maasboulevard, moeten bekopen met een nat pak. Terwijl de burge meester bezig was een met verf bedekt bord schoon te spuiten, werd hij onder grote hilariteit van honderden belangstellenden door collega's spuitgasten in een forse waterstraal gezet. ONDERZOEK SCHIETBAANSTRAAT? telef. 25.12.34 veel voordeliger! PROGRAMMA Gemeente Schiedam NATUURLIJK PLATENBONNEN HALEN 'mdoag - -en morgen p. en dagelijks BARENDRECHT Om even over één vrijdagmiddag is de'week- I markt in Barendrecht van start gegaan. Nog voordat burgemeester G. van Hofwegen en de heer G. Stam (voorzitter van de vereni ging van Ambulante handel) goed en wel waren uitgesproken waren de eerste kopers al bij de kramen. Even later zou het nog drukker worden toen zo'n honderd duiven werden losgelaten, nadat mevrouw Van Hofwegen het goede voorbeeld had gegeven. Aanmelden: Witte de Withstraat 25 - Telefoon 11.55.88, toestel 122 geweven trevira-texturé 140 cm,breed in vele kleuren a Morgenvroeg «ói 9: uurbegint de;, verkoop van een mooie kwaliteit geweven treyira-tex- tiiié mét wolmenging,* in vele kleuren w.tf.oiidrose,- marine^ wit, bleu, zwart, enz., 140 cm breed, per meter vandaag en'morgen Vakantieprogramma en dagelijks Apotheken P I# p£ ROTTERDAMMER Pagina 7 m staan op Uw lijstje de bood schappen «oor de kinderen en he, huishouden bovenaan ioCh moet U deze kans, om jsfl Lycra stretch beha voor Uzelf te kopen niet missen, lycra'stretch beha in luxe uit- «wring.-f"et lan9e maagband, voorgevormde cups, verstelba re stretch schouderbandjes en «héél lycra achterpandeen Lw, die een korrekt figuur on een ideate pasvorm- waar- borgt, mórgen voor nog géén vijf gulden. M- 650 gram per M2. M 180 x 220 cm f*n' rtn üüT^ Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Lycra itraich beha's met Jang maag stuk, in B en"C cup, onder- bustewijdte 80 t/rri JÖ5 in wit voor O uur ran da opruiming 17 juli tot 7 augustus. MAASSLUIS De Franse orga- iste Michelle Leclerc zal in het „ka ler van een toernee door. Holland terdag 25 juli 's avonds acht uur en concert geven In de Immanuel- Si, Uitgevoerd - zullen worden werken .ran eiérambault, Couperin;. Buxtehu-- Ie, Bach, ïïainck, Langlais 'en Dupré; Michelle Leclerc komt thans voor' Ie zesde keer naar Nederland. DURGEMEESTER Heusdens bekijkt zijn kletsnatte broek De wind had aan deze ongewenste douche meer schuld, dan de leden van de Vlaardingse jeugdbrandweer. Ter gelegenheid van de opening van de vakantieweken gaven zij onder leiding van hoofdinstructeur A. Swieb een perfecte demonstratie. Bo vendien legde een blusboot van de Rotterdamse brandweer een water gordijn op de Nieuwe Waterweg. De vakantieweken begonnen zater dag met een openingsmars van tien kilometer met als eindpunt de Maasboulevard, waar de deelnemer- tjes een medaille dn ontvangst mochten nemen. Ongeveer vierhon derd jongens en meisjes hebben aan deze wandelmars meegedaan. Nadat de burgemeester de vlag van het comité Jeugdvakantievreugd in top had, gehesen; hield hij een korte toespraak...Hij advisectde'hét'comité* een onderzoek- in te'stellen -naar-de manier waarop ouderen hun va kantie doorbrengen. SCHIEDAM Vöor zijn concert alerdagmiddag in de aula van het tedelijk Museum had Jan J. van den 'erf, organist van de Nieuwe Kerk Delft, een programma opgesteld is composities, die zich voortrcffc- jk op dit prachtige, door' Héns fcinrich Hess in 1732 gebouwde klei- orgel lleteö uitvoeren. Zowel het „Balletto -del Grariduca" Is de variaties over „lek :voer, al ver Bhijn",. schreef ,Jan;, Pietersz, iweelinckvoor clavecimbel,.;ma'ar bij d te ook best op een brgelhejaben iffin horen, .want .dat was in dié, tijd «8 de gèwóónfe."' De 'vijf. variaties ver het ballet klonken bijzonder le- ®dig, en de zes over het rustige ed, dat-in" de -bovenstem van-de srste variatie:, is- te. horen,., boeiden klankschoonheid en tempo-af- jjseling, Voortreffelijk, werd ...ook, de Qacona In d" van Johann. Pachelbel spedd, ernstig in volle pracht ;'zin- <nd in het begin. Vlot werd het bekende „Le Cou- °u" van Claude Daquin gespeeld, «i flonkerende klankenregen was ,iPrcsio" van-Pescetti en bijzon- r lévendig zong de „Aria" van J. gillet, - dit in tegenstelling met de da's ip; .Italiaanse werken, die prestal iiv een-langzaam tempo moe- worden gespeeld, wat te horen in het ertop volgende stuk, een Suite in b" van Domenico Zipoli, tfarin deze aria omgeven was door vrolijke dansjes, alles ingeleid door h rustige, zeer melodieuze Preludio. Een boeiende ritmiek liet de „So natine in f' van A. Viola horen, en geestig op een staccato thema ge bouwd was de „Fuga in g" van J. Oxinagas. Jan J. van den Berg beschikt-over een zeer ontwikkelde techniek, een warme muzikaliteit, een fijne zin voor registratiemogelijkheden en een meeslepend temperament, en zo kon hij al deze bekoorlijke werkjes het volle pond van klankschoonheid ge ven. - - Dat deed hij uiteraard ook zijn ei gen compositie, een- Intens boeiende reeks „Variaties over Psalm 43", waar hij zijnconcert glansrijk mee besloot. 'Zaterdagmiddag;,16 augustus speelt Jan van Gijn.- -■ s* G. M. Dersjant Voor de jeugd zijn de komende we ken enorm veel activiteiten georga niseerd, maar voor de ouderen is er weinig of niets te doen. wanneer het onderzoek zou leiden tot de conclusie, dat een groot percentage volwasse nen de vakantie in of in de omgeving van Vlaardingen doorbrengt, verdient het aanbeveling meer evenementen in het programma op te nemen, die voor jong en oud aantrekkelijk zijn. Morgen kan de ieugd voor drie kwartjes de „Stuif in-Stuif-uit" in het weeshuis aan het Weeshuisplein bezoeken. Dat kan eike dag van tien tot vier uur. Er bestaat gelegenheid tot tekenen, schilderen, plakken, knippen, naaien, boetseren, maskers en vliegers maken, en men kan er spelen met bambinostenen, Plasticant en een mini-autoracebaan. Het programma voormorgen -luidt T verder als volgt: Van tien tot twaalf en twee tot vier -uur verkeerspark achter de brandweerkazerne aan de Hoflaan. Fiets, step of skelter meene men. De deelnemers worden zelf in geschakeld bij het regelen van het verkeer, het noteren van de fouten en bij het jureren. Deelnamekosten 0,35; Om half elf en twee uur in'gebouw De Pelikaan, Reigerlaan 51 in Holy, is er een leuk filmprogramma. Kaar ten kunnen voor ƒ0,75 worden ge kocht bij de ingang van de zaal; Van negen tot twaalf en twee tot vier uur zijn er spuitwedstrijden op een terrein aan de Buys Ballotlaan achter de kleuterschool. De Vlaar- dingse brandweer 'en jeugdbrandweer - verlenen hun medewerking. Kaplaar zen en regenkleding wordt aanbevo len. Voor de winnaars zijn leuke prijzen. Deelnamekosten ƒ0,35; Excursie vliegveld Zestienhoven. Vertrek 's middags om een uur per bus van het 'stadhuis. Men is om ongeveer vier uur weer terug. Deel namekosten twee gulden per persoon. Kaarten voor „Stuif in- Stuif uit" en .voor alle excursies zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor in de Visbank. onderzoek ins tellen';,k Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze 1 en 2 persoon; scheerwollen merkde kens, in diverse blokdessins, voor prijzen die U geen twee de keer kunt verwachten. Duur ran de opruiming 17 juii tot 7 augustus GUn teL of schrift best 9 MAASSLUIS Gedurende de eerste hel Et van dit Jaar werd bij de Nutsspaar- bank 24.416.531,(v.J. 20 950.860,72) Inge legd en f 31.820.ai9.C3 OV.J. 118.7S9.357.S3) te nigbetaald. Hierdoor werd een spaaro verschot verkregen van ƒ2.595.971,80 tegen ƒ2.161.503,09 in de eerste zes maanden vaa het vorig Jaar. HOEK VAN HOLLAND De VVV organiseerde zaterdagtwee attracties. Op het tegelveld van de speeltuin gaf de EH- BO-verentglng een uitgebreide demonstra tie en 's avonds was er een muzikale rondgang van drie korpsen. Voor de EH BO-demonstratle. waaraan een speciale ploeg van de Kring Schiedam meewerkte, was weinig belangstelling. 0 HOEK VAN HOLLAND De 16-JartgC T. v. d. H. raakte zaterdagmiddag ernstig gewond toen hij tn de Rietdijkstraat met zijn brommer tegen een auto botste. HIJ werd met een dubbele beenbreuk, een ge broken pols en verschillende andere ver wondingen naar het ziekenhuis fa Déllt 'vervoerd. (Van eea onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In september zullen in Athene de Europese kampi oenschappen atletiek worden gehou den. Het comité Griekenland Vrij heeft de Vlaardingse atletiekvereni gingen gevraagd bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Uniete; .pro testeren tegen iedere deelname, mc- dewerking of steun aan deze kampi oenschappen. In een brief aan' de verenigingen staat, dat een meerderheid in de Tweede Kamer zich heeft zich uit gesproken voor schorsing van Grie kenland uit de Raad van Europa. Dit naar aanleiding van de zeer ondemo cratische situatie in het huidige Grie kenland. „Zonder nu direkt te willen spre ken van een historische parallel", al dus de brief, „is het misschien toch nuttig terug te denken aan de Olym- De burgemeester van Schie dam brengt ter openbare kennis, dat ingaande 23 juli 1969 gedurende een maand ter gemeensecretarië, afde ling openbare werken, voor een ieder ter inzage liggen: 1. het bestemmingsplan Hoofdstraat-zuid, vastge steld voor het gebied be grensd door de Voorha ven. de Nieuwe Maas, het Hoofdplein, de Havendijk en de Lekstraat; 2. het besluit van gedepu teerde staten van Zuid- Holland van 2 juli 1969, nr GS 373, waarbij: X. goedkeuring is onthou den aan enige gedeelten van de tot het plan beho rende voorschriften: II. het plan voor het ove rige is goedgekeurd; III. de intrekking van de aan dit plan voorafgaande stedebouwkundige voor schriften voor het onder havige gebied is goedge keurd. Gedurende deze termijn kunnen bij de Kroon beroep instellen: azij dia zich tijdig met be zwaren zowel tot de ge meenteraad als tot gede puteerde staten hebben gewend; b. zij die bezwaren hebben tegen de onthouding van de goedkeuring. Beroepschriften dienen te worden gericht aan de Ko ningin en te worden inge diend bij de minister van volkshuisvesting en ruimte lijke ordening. Schiedam. 21 juli 1969 De burgemeester voornoemd, mr. M. J. M. van Kinderen, I- lev- hum -JA*. pische Spelen van 1936 in Berlijn. Destijds was buiten Duitsland reeds sprake van een anti-nazistische ge zindheid, maar men vond het toen niet juist om „politiek in de sport te mengen", zodat deze Olympische Spelen niet uit politieke overwegin gen werden geboycot. Echter, haaiden de buitenlandse at leten de politiek niét in de sport, de Duitsers deden dit wél. Nog nooit was van een sportevenement in. zo grote mate politiek misbruik gemaakt door middel van propaganda voor Duitsland in het algemeen en voor het Nazisme in het bijzonder. Ditzelfde staat te gebeuren in Athene. Het dictatoriale Griekse ko lonels-regime zal zich niet ontzien een sportevenement van de eerste or de te verlagen tot de onterechte pro paganda voor een onterechte staatsgreep. Wij zouden u willen voorstellen om sportief te zijn. Maar niet tegenover de' kolonels, die van uw. Sport hun politiek maken. Wees sportief tegeno- - ver het Grieksevolk en protesteer- bij de KNAU tegen iedere deelname,: medewerking of steun aan deze „kampioenschappen", aldus Grieken-', ■land Vrij, Het comité is uitgebreid met de he ren A. Comelisse, H. J. Hofman en ,'M. J-L L. Wéststrate jr. Met nog een paar andere personen van verschil lende politieke en levensbeschouwe lijke achtergrond is nog een gesprek over eventuele toetreding gaande bij i'T*' G. P. VAN DAALEN Jr. Croajéstraat: koffiebar Youth for «hst, vanaf 20. .VAARTLAND: kerdlenst met dhr. Van gtten, 10.30. stadsgehoorzaal: Chasquido, film -IS Jr. |ï«nt' Cronjéstraat: koffiebar' Youth for vanaffio !f,i.*lu?tl>or "De Rotterdammer": Smalle ËlSfaraat 11, tel. 346775. Alarmnummer S™p«< GCr en GD: 34.44.44. Alarmbummer ShrtS <Kag luchtverontreiniging: 26.28.26. Se bezorglug: H. Verhei J. tel. Wheek: Wester-Apotheek. Voorstraat M. 34.2fl.83. SCHIEDAM De 19-jarige scho lier E, L. R. uit Den Haag reed op het Kethelpiein met een te hoge snel heid door de bocht in de richting naar de afrit naar Vlaardingen. Hij verloor de macht over het stuur waarbij zijn auto over de kop sloeg. W. kreeg verwondingen aan 'zijn knie ;en rug, maar kon op eigen gelegen-'- held naar huis gaan. - HOEK VAN HOLLAND De I0-Jarig« B. W. en 23-J arlge A. W. en de 19-larfge N. D. hebben zaterdag In de omgeving" van het station een afsluitingshek vernield, na dat zij daarvoor nogal wat. hadden gedron ken. SCHIEDAM Deze week Ss dé laatste week waarin dé bédrijfevoetbalwedstrljden van dit Jaar worden gehouden.-De span-, hing ls er tot die laatste wedstrijden toe volledig ingebleven, In geen der drie afde lingen is een kampioen .bekend. Hedenavond kan de .eerste kampioen ko men. wanneer Kretrger fa d® op het SVOPW-terreinte spelen wedstrijd "tegen PTT tot minstens een. gelijkspel komt. Dan ..ls Kreuger namelijk kampioen ln groep B. fn groep A wordt "woensdagavond op het terrein van Schiedamse Boys gespeeld de -westrljd Hoek X - Sehtecarton en wanneer Hoek hieruit één punt distilleert, dan kan ook daar de kampioensvlag in top. rn groep C tenslotte wordt donderdag bij SVDPW gespeeld de wedstrijd Heilos 2 - Tevaphanm en winnende- reserves van Heitos, dan is ook daar het kampioenschap een feit. De uitslagen van de vorige week gespeelde wedstrijden zijn: NWW Hoek 1—4. Meat Boys 1 sVeveo 3—U, Helios 3 Keynes 3—0, Hoek 2 Enterprise 3 5—3, Enterprise 1 Schef- Eer 4—1, Helios 1 DBS 1 5—0. v.d. Water E-Urotax 2—2, DBS 2 Schrijver 0—5, Enterprise 3 Meat Boys 2 2—9, Mafa Boys Standaart 3—2, ENKA v. d. Mcezel 5—0. Zij gaf de eerste duif vanaf het balkon van het raadhuis namelijk de vrijheid. Maar het dier aarzelde voor hij ook het luchtruim verkoos. Tevo ren had haar echtgenoot, als burge meester, gezegd dat deze opening van de weekmarkt paste in de reeks van gebeurtenissen waarbij Barendrecht het middelpunt is geweest in de afge lopen weken. Aan de totstandkoming van de weekmarkt zijn heel wat beraadsla gingen. voorafgegaan. Er is meerdere malen, vooral in de gemeenteraad, over gediscussieerd. Ook heeft men advies ingewonnen van huisvrouwen organisaties en deskundigen op dit gebied. De heer Van Hofwegen had uit de historie van Barendrecht opgediept dat er voor 1900 een weekmarkt voor paarden in zijn gemeente was ge weest. „Menigmaal" zo zei hij, jieeft een markt het aanzien van een gemeente vergroot." Niet lang daarna vroeg hij nog maals nadrukkelijk aan kooplui en kopers het fraaie plein voor het raadhuis schoon te houden. De bij-, zonder tegelsoort die er is .toegepast' zou ernstig kunnen lijden van misbruik. Op het schoonhouden zal nauwgezet gelet worden. De voorzitter van ,de Vereniging voor ambulante handel, dè heer. G. Stam, hield vervolgens voorde hon derden toehoorders op het plein en de vele door de .gemeente uitgenodig- de personen een regelrechte recla- mespeech. Via de geluidsinstallatie verkondig de hij dat het op de markt zoveel goedkoper is omdat de marktkooplie den minder, kosten hebben dan .de middenstanders en omdat zij 'een grotere omzetsnelheid zouden berei ken; Tijdens zijn speech liepen- de eerste., groepen mensen reeds de markt op. Op de! foto: Burgemeester Van Hof wegen maakt een rondgang op de eivolle markt op het Raadhuisplein. Naast hem rechts wethouder J, Riet dijk en" de heer G. Stam van dé vere niging van marktkooplieden. SCHIEDAM Ingebroken is in de autbgaragé aan dé Nieuw "Mathehés- serstraat. Toegang werd* verschaft middels een tuimelraam. Alles werd doorzocht maar er werd niets ver mist. Ten nadele van de 21-jarige stu dent P. M. A. H. uit Rotterdam werd diens bromfiets, die- hij in de Jozef Israelweg op' slot had gezet, gestolen. Hetzelfde overkwam de 19- jarige A, J. B. op de Rotterdamsedijk die zijn bromfiets, die hij eveneens op slot had staan, zag gestolen. SCHIEDAM Op de Rotterdamse dijk raakte bij het passeren twee bromfietsers met eikaars sturen ver ward. De 17-jarige mejuffrouw C.-M. uit' de P.- K. O.laan in Schiedam viel tegen een auto. Hierdoor liep zij o.a. een 'kaakfractuur en vermoedelijk een -hersenschudding op. Zij werd door de GGD naar de Dr. Noletstich- ting;vervoerd. Welke jongelui kunnen ons tijdens de vakantie een paar weken helpen met de bezorging van de krant. «Mi; Hoeveel meer plezier heeft U niet van Uw werk, wanneer U zo'n prachtige stof gebruikt als trevira-texturé. Luxe geweven trevira-texturé met wolmenging. Een prach tige, zeer flatteuze stof, waar U normaal f.17.95 per meter voor betaalt, nu maar liefst met een voordeel van 8 gulden. En U kent de prettige eigen schappen van deze mödestof toch wel: zelf te wassen, zó droog, niet strijken en gemak- kelijk te.plisseren. Koop deze 1e kens geweven trevira-texturé voor nu en Het aanstaande seizoen, per meter voor nog géén tientje. voor - Duut ran da opruiming 17 juli tot 7 augustus. Géén tei oftchrfftbest St. Laurcnskerlc, orgelconcert, An,tor, Heilfer, Flor Peeters, 20.15. Flladeifia Ge meenschap, Espelo 99, Openbare bijbelstuk die, 20. Museum voor Land- en Volkenkunde, Film, Hawaii, 41. Flladeifia Gemeenschap.' Espelo 99 Jongeren contact, 20. Ver. tot verbreiding der waarheid, dhr. De Rede lijkheid, 19.30. Dinsdag 22 j«uli Jeugdland. Ahoy*-ha!. 9 - 17. Poppenspel J. Nellssen. Sy Hey- piaat, Eemhavenweg. 10, Sv Feljenoórd, persoonsdam, 14. poppenspel A. Mojel, SV Kralingseveer. Giratfestraat 10. SV Pen- d recht. Kamperlandslngel ,14. Vestaakthea- tc r, SV Hoogvliet Constanzaweg, 10. SV Katendrecht Ertsstraat, 14. Prins Alexan- derpoldcr, Jeugdpolder. Lieven de Keystr. 10 - 16, Lombardtien. Straactekenen, Manl- festatieterreirr. 10. Overschie, Firn. SV Schlewijk. Achterweg,10. Pernis, Sport en spel. 10-16. Klachten stadsbezorglng: maandag t/m vrijdag 18.39 - 18.30, zaterdag 17 - 18 uur, tel. 115588. Bijkantoor De Rotterdammer: Breq 39 tel. 192563. Woord voor de da*: Bijbellezing en overdenking, 64.40.00. Mel ding luchtverontreiniging en gelnisdhin- DER: .tel. 2636.26. Spr. nren sociale raadslie den: Korte Lijnbaan .08e ^na.,di do., vr. ïo - '14 en vr. .19 - a,-Blazoenstr. n ma-, dl., dö. vr. 12 - 16.' - Van 18 JULI TOT 23 JULI Rechter Maasoever: Buiterman De Groot. Benthulzerstraat 13, tel. 245815. H. Gersons. Schiekade 99a, tel. 243311 ot 248833. Klelnpolderapotheek Duyvesteljnstraat 5, tel. 154422. Dr. Kugel, ol. de vrleselaan 'S. tel. 232228. Dr. Lagaay, v. Vollenho- vénstraat 58. tel. 123756. Ramlehapotheek. Ramlehweg 43, tel. 136704. Dr. W. v. d. Vecht. Mathenesserweg lMc, tel. 370656. Linker Maasoever: .Apotheek Heijplaat, Courzandseweg 48.' tel. 2909Ï1. Pleinwegapo- -theek, Pleinweg 66a,. tel. 271135. Or. A. Riet. Langenhorst 239, tel. Z7829Ï. Or. P. T. van Senus, BeljerlandselaaU 112, tel. 19SS81. Pernis: Apotheek Pemls, Burg. v. Bs- straat 25, tel. 163157. •C

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1