Grootste trekpleister van Hoeksche Waardrust opruiming Streekmuseum in Heinenoord heeft unieke verzameling Richard Brummer's maten zijn niet te slaan. Brielsebanknieuwe sleepboot voor NRS MME I handleiding VOOR UITSTAPJES Route-gids FIETSEN, ZWEMMEN, VAREN EN LEIEREN ts Richard Brummer EO Tuin op twaaUde etage opruiming fermeulen f; - v, 5k ^ROTTERDAMMER PAGINA 3 2 A -f- i T- (Van een onzer verslaggevers) T>OTTERDAM De Hoeksche Waard is geen toeristisch gebied. AL u treft er geen souvenir-stands aan, geen dubbeltjes-kijkers, geen schreeuwend dure terrassen met gelegenheids-obers, geen grote bezienswaardigheden waarvoor u met andere toeristen lange tijd in de rij behoeft te staan. Er is vrijwel niets van dat alles. Er is hoofdzakelijk rust en er is nog zo heel veel meer dat de Hoek sche Waard zo'n uitgelezen gebied maakt om op een vrije dag te- gaan verkennen, zelfs om op avontuur te gaan. Een dag zal veelal te kort zijn, vooral als de auto wordt thuisgelaten en de brommer of nog beter de fiets wordt gebruikt. ffiN kijkje n de keuken van het streekmuseum. Stoep op Binnenmaas Richard Brammer heeft niet minder dan 60 verschillende maten. En ook kleine, slanke, grote, forse, lange en corpulente mannen kunnen kiezen uit vele honderden pakken in hun maat. Met kortingen van f 10 tot f 125. Bij 3 pakken tegelijk: tenminste f 200 korting, én zelf uitzoeken. Geen opruiming om over te slaan. Amsterdam, Kalverstraat.(vlak bij de Munt). Rotterdam,Lijnbaan 79 8 ini Vooriemand die thuis een kleine werkkamer had, hebben wij rondom een pilaar een bu reau bedacht en gemaakt. Voor iemand die was verhuisd van een groot huis met een fijne tuin naar de 12e etage van een flat ont wierpen wij een unieke plantentuin. Archi-ïnterieuris geen gewone meubeiwinkei. Natuurlijk kunt u ertafeis en stoeien kiezen, banken, fauteuils, vloerbedekking, lampen en gordijnen - maar we verkopen u niet zon der weer allerlei dingen. We luisteren eerst goed naarwatu wilt. U praat met een binnenhuisarchitect, die eventueel voor u aan zijn tekentafel gaat zit ten. U bent welkom. fan-sur-ton zelfstrijkende popeline Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze zelfstrij kende popeline overhemden, in ton-sur-ton dessins, in wit, alle courante maten voor Elke vrijdagavond tot# wr open Duurvaada epnümhg VRIJDAG 25 JULI 1969 ROTTERDAM Ongeveer tertiS procent van de Rotter- f.mmers gaat niet werkelijk met nkanüe, zo lis uit cijfers van het rmtraal Bureau voor de statis tic gebleken. Wel maakt de helft van de thuisblijvers regel- 'Jtig uitstapjes. Een kwart van te groep maakt in de vakantie- lijd zelfs meer dan zeven dag- l°Rotterdam telt dus vele dagjes mensen die alle kanten uitwaaie rt, om nu ook iets anders te Zn dan bijvoorbeeld Blijdorp of de Euromast. Speciaal voor deze vakantiegangers brengen wij een leks artikelen over recreatiege bieden, steden en dorpenwaar het prettig toeven is. Als' vijfde in deze serie komt j, Hoeksche Waard aan de beurt Ret is een'oord van rust, Lor men heerlijk kan fietsen, ren en zwemmen, maar waar bovendien enkele aantrekkelijke attracties zijn en waar leuke olaatsen als Oud-Beijerland en «rijen, om er slechts twee te noemen, op uw bezoek wachten. Vrijdagavond om 6 uur begint 'de verkoop var» deze opvouw bare linnen koffers, met solide ritssluiting, in verschillende dessins. nu voor a Elke vrijdagavond tot 9 uur open Duur van de opruiming 17 juli tot 7 augustus. Gtin tti of schrift, best Bij het WV-kantoor op het Stadhuisplein in Rotterdam en Uj het ANWB-kantoor m de Karei Doormanstraat ligt gra tis de route door de Hoeksche Waard te wachten. Aan de ach terzijde is een vogelvlucht - teke ning in kleur van de Hoeksche Waard afgedrukt. Et bij behoort de ook in het artikel genoemde gids. Daarin vindt u alle bijzonderhe den van alle gemeenten. Verder ie geschiedenis van de Hoeksche Waard en gegevens over de kin derboerderijhet streekmuseum, de KI - tentoonstelling en een welkomstwoord. De moeite waard om het even op te halen. Weg is het probleem van die grote koffers, die U alleen tij dens Uw vakantie gebruikt en verder het hele jaar zoveel ruimte Innemen in Uw kasten. In een oogwenk tovert U deze toffer om tot een klein pakje dat U overal zonder moeite kwijt kunt. Opvouwbare linnen koffer met stevige rits rondom, kunststof handvat,, uitgevouwen 48 x 33 x 15 cm, in diverse dessins, nu voor nog géén zes gulden. Y.1 wwy fs s 'v /S v, as Bovendien de mensen zijn er nog vriendelijk, als ze u langs de weg tegenkomen, wordt u begroet met „goeïedag" en een handgebaar. Iets bijzonders voor de haastige stedeling. Er is een prachtig verzorgd streek museum, er is een echte kinderboer derij, er zijn diverse.zwembaden, en er,is nog heel veel meer dat een be zoek Waard is. Maar - dat- moet ieder een zelf ontdekken. De Stichting Hoeksche Waard Nu heeft een hulpmiddel voor de bezoe kers van de waard gemaakt, er is een toeristische route uitgestippeld. Een soort ANWB-route, maar omdat de ANWB de Hoekschewaard niet vol doende toeristisch vond om er een route uit te stippelen, deed de stich ting het zelf. Die route is er gekomen dankzij gezamenlijke inspanning. Bij de tech nische uitvoering hebben enkele be drijven geholpen. De een maakte de richtingsborden, en de ander schonk de palen en 1 andbouwjongeren uit de waard plaatsten de borden. Deze route bestaat uit diverse de len, zodat men de lengte zelf kan bepalen. De hoofdroute loopt langs Heinenoord, Oud-Beijerland en via een omweg doce Klaaswaal, dan via Westmaas langs de zuidelijke oever van de Binnenmaas naar Maasdam. Dan Puttershoek en vervolgens weer terug naar de Binnenmaas, om langs de noordelijke oever en het recreatie gebied in aanleg te rijden naa-r Mijnsheerenland en zo weer terug naar Heinenoord, als u althans daar op de route bent gekomen. Ook kunt u uiteraard in. om gekeerde richting rijden. Aan deze hoofdroute zijn twee andere gevoegd. De een op de westelijke kant van het eiland. Die route doet Nieuw-Beij- erland aan, Piershil, Goudswaard, Nieuwendijk, en Zuid-Beijerland. De tweede extra route gaat van Maasdam naar Strijen en Strijensas en vervolgens naar 's-Gravendeel. Dankzij de nieuwe tunnel bij Hei nenoord is de Hoeksche Waard uitstekend te bereiken. Maar men kan er ook bij Hekelingen naar toe. Dan lean men overvaren met het veer Jacqueline naar Zuid-Beijerland. Ook bij 's-Gravendeel is een veer, naar Wieldrecht-Dordrecht. En dan zijn er nog fiets- en voetveren bij Put tershoek en bij Zuid-Beijerland naar het eilandje Tiengemeten. Over de hele Hoeksche Waard vindt' u nog zaken die voor veel Ne derlanders ai verleden tijd zijn. Daar is, in Heinenoord, bijvoorbeeld de „Hoefsmid met Rijksdiploma" die nog steeds paarden van nieuw schoeisel voorziet. Het paard komt nog voor in de Hoeksche Waard, ge zien ook de verkeersborden die cp sommige weggedeelten de aanwezig heid van paarden verbieden. Even buiten Oud-Beijerland staat langs de weg het bord „Bezoek zwembad uitspanning De Oude Tol, Stoep op". Raadsels voor de stede ling, maar met de stoep wordt hier de oprit naar de dijk bedoeld. En daarachter, aan de Oude Maas, is dan De Oude Tol, een gezellig bad in het water van de Maas, met een speel- - tuin waarbij zelfs een trampoline is. Aan de overkant grazen koeien op cJe dijk en ziet men de gebouwen van het waterwinwerk Berenplaat. Langs velden met goud-geel graan, langs sappige weilanden, langs kool en aardappelen leiden -de wegen die de dorpjes verbinden. Die dorpjes, meestal met een rustiek centrum, zijn altijd omzoomd met bomen. Daardoor krijgt het landschap van de Hoeksche Waard iets afwisselends. Het is nooit saai. Molens zijn er nog genoeg, jammer verkeert een aantal in zeer slechte toestand. Mooie on derwerpen voor foto's, vooral als de schapen of kalfjes er voor liggen te rusten. Met uitzondering van enkele dor pen middenop het eiland, hebben de meeste een haventje. De een wat gro ter, de ander minuscuul. Zoals dat van Nieuwendijk en bij Strijensas (Sas - sluis). Het zijn plekjes die bij 70MAAR een stukjeBinnen- J maas: een tentje, een boot je, wat zwemmen en varen. de watersporter vaak wel bekend zijn, maar niet bij de landrot, die er ech ter even heerlijk kan uitrusten en afkoelen. Roeiboten huren is niet vaak een probleem. U zult in die haventjes ook zien dat de rietcultuur nog niet hele maal dood is. Vaak worden er rietschepen gelost. Bij de echte bezienswaardigheden mag u café Verkerk, het bedrijf van schaatser Kees en vader Pleim niet overslaan. Borden wijzen naar het leuke café-restaurant aan het haventje van Puttershoek. Door de drukte .aangespoord (er .komen per dag nog vele honderden gasten naar het be faamde établissement, onder wie vele Noren) hebben de andere bewoners van het haventje hun woningen op geknapt. Dan de Binnenmaas, oord om heer lijk te luieren, wat te varen en te zwemmen. Vooral de- noordelijke oe ver is daarvoor goed bereikbaar. Er is daar een recreatiegebied in aanleg Rust en nog eens rust is het kenmerk van dit water. Er zijn wat eenden en af en toe komt er zachtjes een zeil boot voorbij. 'Beslist niet overslaan mag men bij een bezoek aan de Hoeksche Waard het schitterende streekmuseum in Heinenoord, dat daar verleden, jaar in het fraaie huls „Hof van Assèn- delft" werd geopend en dat is verwe zenlijkt door gezamenlijke inspan ning van tal van bewoners van de waard, maar speciaal van drs. J. de Rooij. Er is daar heel wat te zien van de cultuur van het eiland, van de geschiedenis. Op de zolder is een kleurrijk marktpleintje ingericht, waar in kleine huisjes oude ambach ten worden beoefend (overigens door poppen, maar daarom niet minder in-1 teressant). Speciale vermelding ver diend ook de oude grote woonkeuken en de schuur er achter, waar enkele oude wagens en een arreslee te pronk staan, naast veel oude boeren-ge- reedsehap. Het museum ligt vlakbij de oude hervormde kerk met de scheve toren -bSiS u i 7,1c' i -iJ ii 1 - 1 i i "MM" AX- «4i& ItfJ IXJrJ j-WiAs,u m 4.4. JasA.' (nog schever dan die van Pisa). Men is er overigens aan het restaureren en daarbij probeert men de toren recht te zetten. Lukt dat, dan wil men in Pisa gaan vertellen hoe men het heeft gedaan. Voor degene die graag iets „mee neemt", niet stoffelijk, maar meer op het gebied van de kennis, Is een bezoek aan de proefboerderij Ma- riënhof tussen Westmaas en Klaaswaal een bezoek waard. Ter ge legenheid van de manifestatie Hoeksche Waaerd Nu wordt daar van 22 juli tot 6 augustus een tentoonstel ling gehouden van de K.I.-vereniging Zuid-West-Nederland. U kunt daar iets zien van doel en werkwijze van kunstmatige insemina tie bij runderen. De vereniging bezit tachtig stieren, waarvan er enkele op de proefboerderij lopen. Geopend van 15 tot 20 uur. Overigens geldt deze tijd ook voor de kinderboerderij Kreekestein langs de weg tussen Oud-Beijerland en Klaaswaal. Een echte boerderij, zodat men ook ken nis kan nemen met de dagelijkse gang van zaken op een boerderij. Tenslotte willen we aanhalen enke le woorden die in de .„Gids" die de "stichting Hoeksche Waard Nu 'ter ge-, legenheid van. de opening van de tunnel bij Heinenoord heeft uitgege ven, staan geschreven: „Kijkt u maar eens goed rand in de Hoeksche Waard. Maakt u maar eens een praatje met de boer en de boerin. Bekijkt u de grote maaidorser of de automatische melkmachine maar eens of aait u Greetje de koe of het zwarte schaap maar eens over de kop. U zult erva ren dat u welkom bent". Wij hebben het al ervaren. *c 'n\< v -T' V'KA' "S A Vv> 1 Invries» TJET befaamde café Verkerk ligt aan het haventje van Puttershoek, waar ook een fiets- en voetveer is (links). Op de voorgrond wordt een boot met riet gelost. O ROTTERDAM De NV Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst heeft deze maand twee Europoort-sleepboten in dienst gesteld: de Breedbank en de Brielsebank, beide gebouwd door de NV Scheepswerven v.h. IL H. Bode- wes te Millingen a.d. Rijn. Als laatste werd gisteren de Brielsebank tijdens een korte tocht op de Noordzee over gedragen. Rederij -direkteur J. Wilton memo reerde bij de overdrachtsplechtigheid dat Bodewes vrijwel de gehele vloot' van de NRS heeft gebouwd. Gewerkt wordt nog aan eén zusterschip van de 3400 pk sterke Indusbank. Bij de oplevering van deze sleper die de naam Smithbanfc 'krijgt zal de re derij over 12 eenheden van totaal 23.000 pk beschikken. Van de huidige elf sleepboten zijn er acht uitgerust met Voith-Schnei- der voortstuwing, variërend in ver mogen van 1250 tot 3400 pk. De Breedbank en de Brielsebank zijn bestemd voor het varen buiten gaats; ze zullend vooral worden ge-- bruikt voor het assisteren van grote tankers die voor. Europoort bestemd zijn. Hun vermogen bedraagt ,2800 pk, dat wordt geleverd door twee diesel motoren die elk een Voith-Schnei- der-propeller aandrijven. Met deze propellers hebben de schepen een hijzonder grote wendbaarheid, ter wijl het gevaar van kenteren tijdens een havenassistentie bijna uitgesloten is. De schepen zyn 33,25 meter lang, 9,57 meter breed en 3,24 meter hol; de diepgang bedraagt 4,56 meter, i BARENDRECHT Het eerste stuk overspanning van de nu „dode" Barendrechtse brug is verdwenen. Een aantal sleepboten trok donderda gochtend de tweede boog vanaf de zuidelijke oever uif de brug en bracht het ruim tachtig jaar oude gevaarte naar de sloperij van Frank Rijsdijk in Hendrik-Ido-Ambacht. Onder dit £80 ton zware brugdeel was eerst een ponton met stutten ge plaatst. Door de werking van. de vloed kwam het stuk brug (dat in middels los was gebrachd) uit zich zelf 'op de stutten te rusten. Met de andere brugdelen wordt precies zo gewerkt. Volgende week komt het tweede stuk brug aan de beurt. Als het sloopkarwei volgens schema verloopt, moet elke week een stuk verdwijnen. Over een maand of drie is er boven gronds niets meer te zien van de verbinding tussen IJsselmonde en de Hoeksche Waard. 1 GOUDSESINGEL 221 - ROTTERDAM - TEL.116673-123082 Dit Is een aanbieding speciaal* voor die mannen die hoge eisen stellen aan hun overhemden, maar die hun vrouwen urerr strijken willen besparen. Zelfstrijkende popeline over* hemden (beslist met strijken een pracht kwaliteit, in aparte ton-sur-tpn dessins. Nu kiest U ze uit,te kusten te keur, moderne hemden, -bij zonder praktisch- beslist zelf- strijkend, voor nog géén negen gulden. 17 juü tot Sfaapustus. «te Gtin m of tshritt, bast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1