romantiek in »e alblasserwaard Polderland bij uitstek voor natuurliefhebbers Bij nieuwe struktuur krijgt „inspraak"* veel aandacht Kraanschip Challenger gaat werken bij Suez 1970 geopend in Van Kinderdijk via Lek en Linge naar i Gorinchem Nieuwe stations Vroegere tanker P. G. Thiilin BOETE VOOR VERDRINKEN VAN HOND Maanreizigers gedesinfecteerd met BITADINE SCHIEDAM-MEUWLAND EN MAASSLUIS-WEST HANDLEIDING VOOR UITSTAPJES GRAAFSTROOM Molendagen Kinderdijk melk heerlijk boter vers kaas kostelijk BESTUUR FACULTEITEN ONDERZOEKRAAD FACULTEITSRAAD GOMIVCHEM AXWB-ROUTE ONDERWIJSRAAD BOEZEM DAGELIJKS BESTUUR VAN ONDER AF ROTTERDAM Ongeveer veertig procent van de Rotter dammers gaat niet werkelijk met vakantie, zo is uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statis tiek gebleken. Wel maakt de helft van de thuisblijvers regel matig uitstapjes. Een kwart van deze groep maakt in de vakantie- tijd zelfsmeer dan zeven dag tochten. Rotterdam telt dus vele dagjes mensen, die alle kanten uitwaaie ren om nu ook iets anders te zien d' n bijvoorbeeld Blijdorp of de Euromast. Speciaal voor deze vakantiegangers brengen wij een reeks artikelen over recreatiege bieden, steden en dorpen, waar het prettig toeven is. Als zesde in deze serie komt de Alblasserwaard aan de beurt, waar de natuurliefhebber nog tal van romantische plekjes tegen komt. Rijk viswater is er sterk vertegenwoordigd, terwijl schil lerachtige dorpjes als Kinder dijk, Nieuw-Lekkerland, Bles- kensgraaf en Molenaarsgraaf be slist een bezoekje waard zijn. voor een groot gedeelte omgeven door wallen en bastions, terwijl men haar binnengaat via de oude Dalem- poort, die uit 1770 stamt. Be zienswaardigheden zijn er verder in Gorinchem genoeg, van oude geveltjes tot de Nieuwe Doelen. Voor zwem- lustigen is er het gemeente zwembad De Bliek aan de Jan van der Hey- denstraat. De weg terug naar het stadslawaai van Rotterdam is gemakkelyk. te vin den: via de rotonde bij Gorinchem de grote weg op, die weliswaar een ont nuchtering is na alle landelijke rust. bletfcanseraaf $3 r 01846.24B PAGINA 3 ZATERDAG 26 JULI 1969 KINDERDIJK Op de molen dagen worden de molenkaden van de Neder- en Overwaard, die anders niet toegankelijk zijn voor wind en weder dienende toe risten, opengesteld. De zestien molens, die normaal alleen in tijden van nood draaien eii de wipwatermolev.worden op alle zaterdagen van juli en augustus tussen 13.30 uur en 17.30 uur 'in werking gesteld. De tweede molen (van de Lekzijde af) van de Nederwaard kan dan worden bezichtigd. Ook kan men een rondvaart langs de molens maken. Ook kan men ze uit de lucht bekijken, tijdens een rondvlucht van KLM- Aerocarto. Toegangsbewijzen voor het mo- lengebied zijn verkrijgbaar aan de ingang; de bezichtiging van de tweede molen is bij de prijs (één galden voor volwassenen en vijftig cent voor kinderen bene den de achttien) inbegrepen. Een echt Hollands doorkijkje vindt men op de dijk tussen Kin derdijk en Nieuw- Lekkerland. Kippen zoeken op het erf naar graantjes en wormen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Git de Waalha ven is vandaag het 27.000 ton me tende kraanschip (tevefis pijpenleg- ger) Challenger vertrokken naar het olieveld El Morgan in de Golï van Suez. Dit schip is de vroegere Neder landse tanker P. G. Thuiin, die bij Boele in Bolnes is verbouwd. Aar. boord van de Challenger be vinden zich een acht-poots boorplat- form, twee vier-poots produktieplat- formen en drie verbindingsbruggen. Deze boor- en produktie-eenheid is de grootste die ooit in Nederland werd gebouwd (door De Groot ZwijndrechtNV). Er zal later nog een boorplatform worden geleverd dat op een diepte van 240 voet kan werken. Dat zal de grootste waterdiepte zijn waarvoor tot nu toe in Europa apparatuur is gebouwd (maximum tot nu toe ge draagt 142 voet). Wanneer de boormast van dit plat form zal zijn gemonteerd, zal de hoogte tot de zeebodem tot de top van de mast gelijk zijn aan de hoogte van de Domtoren in Utrecht. De Challenger is eigendom van Heerema en gaat werken in opdracht van de Amerikaanse oliemaatschap pij Amoco. Samenvattend stelt de commissie dat de onderwijsraad, die tevens kan beslissen over prioriteiten in het ka der van de onderwijsbegrotingen, alle taken op het gebied van onderwijs krijgt toegespeeld. Taken die in de bestaande organisatie door de facul teit worden verricht. De besluiten van de raad zullen door het bestuur zonder meer worden uitgevoerd. De onderzoekraad is samengesteld uit leden van het wetenschappelijk corps. Onder voorzitterschap van de onderzoekassessor. die ook weer lid is van het dagelijks bestuur van de fa culteit, verenigen zich in de onder zoekraad die vakgroepen en andere instituten die zich bezighouden met het beleid op het terrein van het onderzoek. De commissie is van mening dat met deze opbouw van onderaf naar de faculteitsraad toe kanalen ontstaan, waarlangs alle gedachten en ideeën die binnen de faculteit le ven onderwerp van overleg worden en tenslotte tot het nemen van be leidsbeslissingen leiden. 52.000 mensen. In 1985-1990 zijn dal j er aanzienlijk meer, want dan heeft j Kethel ongeveer 45.000 inwoners. j De nieuwe halte Maassluis- West komt op ongeveer twee kilometer van het hoofdstation, dat door de 'uitbreiding van Maassluis in westelij ke richting excentrisch is komen te liggen. In Maassluis- West wonen nu ongeveer 14.000 mensen en in 1975-1980 naar schatting 26.500. ROTTERDAM De 16-jarige Ronald Brand van de Sohiedamse- weg is vrijdag met zijn fiets op de kruising SpangensekadeToussaint- straat door een vrachtauto aange reden, door het niet verlenen van voorrang. De jongen is met een slagaderlijke bloeding aan het rechterbeen, dat tevens was gebroken, met spoed naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Omdat zijn kin deren een huidaandoening kregen door de oude hond die de 28-jarige koopman T. M. W. in Bergschenhoek in huis had, moest hij het dier laten verdwijnen. Van een pijnloze dood door middel van een spuitje van de dierenarts had de koopman naar zijn zeggen nog nooit gehoord. Hij wist geen andere methode te bedenken dan het dier in een zak, verzwaard met stenen, van zijn kruiwagen af in de Rotte te kieperen. „Dierenmishandeling",, oordeelde mr. A. C. van der Spek, officier van jusitie vrijdag over deze wijze van afmaken. Hij eiste bij de politierech ter een geldboete van vijfenzeventig ■gulden, hij niet betalen zeven dagen hechtenis. „Ik dacht dat dit de meest natuur lijke dood voor hem was", bracht de koopman tot zijn verdediging naar voren. Hij had het dier na de dood van zijn moeder in huis genomen, waar het drie jaar een huisgenootje j was. j Ook politierechter mr. P. J. Bijle- veldi, vond het geen manier om door verdrinking van een huisdier af te komen. Toen de honde-eigenaar de dichtgebonden zak in he water gooide zaten twee kinderen aan de overkant van de Rotte te vissen. Zij zagen de zak 'bewegen en hoorden duidelijk een hond janken. Ze riepen hem toe het dier eruit te halen, zonder resul taat echter. De kinderen hebben bijzonder ver ontwaardigd verslag uitgebracht bij de politie. „Ook voor die kinderen was het een bijzondere onprettige be levenis", aldus mr. Bijleveld1, die er wel enig begrip voor kon opbrengen dat op het platteland de dieren iets ■harder worden aangepakt dan in een stad gebruikelijk is. Hij veroordeelde de koopman tot het betalen van een geldboete van vijftig gulden. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Naast be stuurskracht wordt „inspraak" als sleutelwoord gebruikt bij het uitwerken van een nieuwe struk tuur van de Rotterdamse facul teiten. Voor de vernieuwing van de organisatie is de bestuurs kracht als uitgangspunt geno men. In het interimrapport van de Commissie Universiteit Rot terdam worden twee voorwaar den voor die kracht gesteld: el ke faculteit zal voorzien moeten zijn van een faculteitsbureau met een direkteur aan het hoofd èn van een slagvaardig dagelijks bestuur. Van even groot belang acht men het realiseren van meeweten, meespreken en mee beslissen van alle groeperingen binnen de faculteit. De commissie legt tevens beperkin gen aan die inspraak op. „Het voordragen voor de benoe mingen van hoogleraren en curato ren, het verlenen van eredoctoraten moet blijvend tot de competentie van de hoogleraren en lectoren zelf gere kend worden, evenals dat zij buiten het dagelijks bestuur om uitmaken welke hoogleraren zitting dienen te nemen in de faculteitsraad. De faculteitsraad is boven ie on derzoekraad en de onderwijsraad ge plaatst. Deze overkoepeling neemt de beleidsbeslissingen. In deze facul teitsraad zijn vertegenwoordigd: het dagelijks bestuur van de faculteit, twee hoogleraren, twee door ,1e fa culteitsstaf aan te wijzen we tenschappelijke medewerkers en twee studenten, die door 'hun me destudenten aan de faculteit worden aangewezen. Mocht doordeze faculteitsraad geen beslissing bereikt kunnen wor den door middel van overleg, dan geeft tenslotte een meerderheid van stemmen de doorslag. De commissie heeft nog niet de be- ADVERTENT1E Direct na de landing van de Apollo-cabinc werden Arm strong, Aldrin en Collins be handeld met een jodium- produkt. Het jodium-produkt heet Be- tadine, een algemeen bekend Nederlands huismiddel dat bij elke apotheek en drogist te verkrijgen is. De NASA wilde daarmee het risico vermijden dat micro organismen die eventueel op de maan zouden kunnen voor komen, zich op onze planeet zouden nestelen en vermenig vuldigen. Hoewel het risico praktisch uitgesloten wordt geacht, heeft de NASA toch niets aan het toeval willen overlaten. Betadine werd door de NASA voor dit doel uitgekozen' om dat tegen dit krachtige mid del geen .aardse bacteriën zijn opgewassen. Of maan-bacteriën zich er ook niet prettig in voelen zal de 3-weekse quarantaineperiode moeten uitwijzen. Het instellen, afschaffen en wijzi gen van een programma van studie- en afstudeerrichtingen wordt expli ciet als de taak van de onderwijsraad gesteld. De onderwijsraad zal ook de sa menwerking met andere faculteiten binnen de instelling die wordt opge richt op zich nemen, de samenwer king met zusterfaculteiten en zich te vens bezig houden met de oprichting van interfaculteiten of subfaculteiten. (Van een onzer verslaggeefsters) ER zijn in Nederland waar schijnlijk weinig streken meer te vinden waar oud en nieuw, platteland en industrie zo sterk tegenover elkaar staan als in de Alblasserwaard. Zijn er enerzijds nog de echt Hollandse polders met de vele molens en gemalen, anderzijds zijner scheepswerven, fabrieken en kantoren, die eigenlijk afbreuk doen aan de schilderachtige dij ken en landweggetjes die er in de Alblasserwaard nog zijn te' vinden. Wie op een rustige zondag of een mooie vakantiedag eens een bezoek aan dit polderlandschap wil brengen, ?al als eerste herkenningspunt de stormvloedkering bij Krimpen aan de Lek passeren. Vandaar is het slechts een wipje naar Kinderdijk, via de dijk van Krimpen, waar oude boer derijen tegenaan liggen, cr zeil's tegenaanleunen, terwijl de jachtige nieuwbouw bovenop de dijk het uit richt op het water ten dele verspert. Uitzicht over de Lek heeft men wel vanaf de pont, waarmee men kan overvaren naar Kinderdijk (gemeente Nieuw-Lekkerland). Nergens ter we reld kan men een molenlandschap vinden zoals hier. Op korte afstand staan negentien molens bijeen: acht molens van het waterschap Ne derwaard, acht molens van het wa terschap Overwaard, twee molens van de polder Nieuw-Lekkerland en één molen van de polder Blokweer (gemeente Alblasserdam). Kinderdijk, zo genoemd naar de dijk waar volgens 13e legende na de Sïnt-Eiisabethsvlied in 1421 een wieg met een huilende baby en een miau wende poes aan land spoelde, biedt dc toerist een rijkdom aan molens, die zelfs voor ons waterland uniek is. De molens van het waterschap Ne derwaard zijn stenen bovenkruiers met een overdekt' scheprad.. Ze zijn ■gebouwd in 1738. Uit 1740 stammen de molens van het waterschap Over waard en de polder Nieuw-Lekker- landi Dit zijn achtkante bovenkruiers met riet bedekt en met een overdekt scheprad. De achterste molen van de polder Nieuw-Lekkerland stamt uit 1761. Als enkeling tussen al deze bo venkruiers staat de wipwatermolen van de polder Blokweer, die een open scheprad heeft. Molenaarsgraaf. Twee dorpjes, waar nog echte landelijke rust heerst. Al leen blaffende honden en kwakende kikvorsen verstoren de stilte, terwijl tegen melktijd de melkbussen ramme len als zij vol langs de weg worden gezet. De Graafstroom zelf is een do rado voor de sportvisser. Bij Vuilendam kan men weer rechtsaf naar Giessenburg,'waar men de ANWB-route weer verder kan volgen, die via Giesseniburg, Ne- der-Slingeland, Over-Slingeland, Hoornaar, Hoog Blokland', Arkel, Ke- dichem en Oosterwijk naar Leerdam gaat VANAF NEDER-SLINGELAND kan men echter makkelijk Gorin chem bereiken, dat de grens vormt tussen dë Alblasserwaard en Vijf He- renlanden. Reeds lang voordat men Gorkum bereikt, ontdekt men de ho ge toren van de oude kerk, die boven de bomen in het stadje uit torent. Voor het beklimmen van de St. Janstoren kan men zich wenden tot de concierge van het stadhuis. In de kerk vindt men het grafmonument van de Van Arkels. De stad wordt FVEN VOOR STREEFKERK ontdekt men ineens het bord van de Lek-en-Linge route van de ANWB, die de toerist over een landweg langs wipwatermolenr over het hoge hou ten bruggetje over de boezem van de Overwaard voert: veilige snelheild zes kilometer per uur! Een stukje verder kruist men de Graafstroom; de Lek- en-Linge route gaat hier rechtdoor, richting Giessen- burg, waar men vanaf de Pinkeveer- brug een aardig uitzicht heeft op het riviertje de Giessen. De wal van de Giessenburg bij de gemeentekern is in gebruik als recreatiecentrum. Men kan echter ook de Graafstroom volgen, langs de grote graanmolen, die nog dagelijks in ge bruik is, richting Bleskensgraaf en UTRECHT In september zullen de voorstadhaltes Voorschoten en Arnhem Presikhaaf worden geopend. Daarna begint NS aan het program ma van nieuwe voorstad- en foren senstations '70-'75. In 1970 zuilen ais eerste de haltes Delft- Zuid, Schie dam- NieuwLand en Maassluis- West worden geopend. De haltes Schiedam-Nieuwland en Maassluis-West gaan in de toekomst een belangrijke rol spelen in het lo kale vervoer binnen de agglomeratie Rotterdam. De bewoners van de Schiedamse stadswijken Nieuwland en Kethel kunnen volgend jaar elk kwartier een trein nemen van hun nieuwe sta tion Schiedam- Nieuwland. Deze halte komt te liggen bij de kruising van de hoofdverbinding naar het centrum, de nieuwe Dam- laan, met de spoorlijn Schiedam - Vlaardingen. Op het ogenblik wonen binnen een cirkel met een straal van 2,5 kilome ter rond de toekomstige halte zo'n voegdheden van deze faculteitsraad afgebakend. Wel is er een voorlopige taakomschrijving verstrekt De jaar lijkse begroting, financiële schema's en ontwikkelingsplannen, voorgesteld door het dagelijks bestuur, dat dus ook weer in zijn geheel in de facul teitsraad zitting heeft, zouden door de raad vastgesteld kunnen worden, zo meent de commissie. Het jaarverslag wordt als onder werp van gesprek aangeraden op een jaarvergadering van alle bij de facul teit betrokken personen. De facul teitsraad is het overkoepelend, be trekkelijk klein te houden orgaan, dan in elk geval waakt voor een fa- culteitsbeleid ten aanzien van onder wijs en onderzoek. Dit bestuur moet kunnen steunen op een gotd georganiseerd facul teitsbureau, dat alle gewenste assis tentie zal dienen te verlenen. „Geen enkele faculteit zal het bijvoorbeeld meer kunnen stellen zonder een afde ling planning en begToting". De vakgroepen zijn weer opgeno men in secties. Er zijn evenveel sec ties als er studie- en afstudeerrich- tingen zijn binnen een faculteit De vakgroepen vaardigen delegaties af naar de sectievergaderingen. De dele- gaties bestaan dan in principe uit een hoogleraar, een wetenschappelijk me dewerker en een student, die elk één stem kunnen uitbrengen. Elke sectie houdt zich hoofdzakelijk bezig met het studieprogramma van de betref-" fende sectie. De vakgroepen zijn tevens gebun deld in de studiefase-commissies die toezicht dienen te houden op de goe de gang van zaken bij voornamelijk de tentamens en examens. De zestien bovenkruiers toehoren niet tot een bepaalde polder, .naar tot een waterschap, eigenlijk een combinatie van polders. Alle polders malen hun overtollig water op een gemeenschappelijke boezem, een bre de wetering, die dwars door de wa terschap gaat. Deze boezem kan de slagader van het waterschap worden genoemd. Van Kinderdijk kan men verder langs de dijk naar Nieuw-Lekker land. Ook hier treft men een mengel moesje van oud en nieuw aan. Een stuk achter de dijk ligt de nieuw bouw van Nieuw-Lekkerland, vlak tegen de dijk aan oude huizen en boerderijen, soms voorzien van een nieuwe voorgevel. Hoge knotwilgen laten de wind zijn lied zingen door hun takken, ter wijl het riet aan hun voeten aarze lend de tweede stem zingt. Een blik op het schilderachtige riviertje de Graafstroom, dat zich door het vlakke polderland slingert. Sportvissers kunnen hier verzekerd zijn van een goe de vangst. Het dagelijks bestuur krijgt een beroepsbestuurder onder de gelede ren, in de persoon van dc directeur van het faculteitsbureau. Voorts bestaat het uit een decaan, de voor zitter van de onderzoekraad en de voorzitter van de onderwijsraad. Als taak van dit dagelijks bestuur wordt gezien: de behartiging van de dage lijkse gang van zaken in de faculteit, het uitvoeren van besluiten van dc drie raden en bet nemen van initia tieven. De organisatiestructuur zal van de basis uit moeten worden uitgewerkt. De commissie stelt als kleinste een heid een samenbundeling van hoogle raren, hun medewerkers en de stu denten voor in een vakgroep. In deze vakgroep wordt, aldus het rappor;, het eigenlijke werk verricht: onder zoek en onderwijs. Per wetenschap pelijke activiteit zal zich een vak groep vormen, die zich weer in een grotere vakgroep kan verzamelen. Het bestuur van die grotere een heid wordt als volgt voorgesteld: hoogleraar-voorzitter, een we tenschappelijke medewerker en een student.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1