Volgens verkeersonderzoek Rijnmond: In 1990 dertig procent stukgoed in containers Totaal over met kabelbaan en caissons 3 600 milj. ton Rijnmond over 20 jaar: 669.000 arbeidsplaatsen NU DERDE PLAATS BEREIKT aan vaar i 0$ 30 H1 Tour van Drie gestart in Geen treinverkeer Zwolle-Meppel na ontsporing Onderzoek HOOG GROEICIJFER CHEMIE RUIMTE VOOR 1800 CONTAINERS Vrachtschip voor vaart onder water opruiming rotterdammer Man hing half uur boven CS A'darn Scheeps grootte Passagiers Australië in de internationale scheepvaart P. and O.-cruises vanuit Amsterdam Direkteuren Vinke teerden Ridder OJS. -DINSDAG 29 JULI 1969 PAGINA 3 DE dam iu het Brouwershavens^ Gat (de Brouwe.rsdam) tussen Schouwen-Dniveland en Goeive- Overflakkee begint zich al duide lijk af te tekenen. Rijkswaterstaat werkt met niets aflatende ijver a'an deze op één na grootste deltaduui. Op de luchtfoto van fotograaf T. Slagboom 'is duidelijk te zien. dal er midden in liet Brouwershavens Gat. juist ten noorden van Scija- rendijke al een flink stuk dijk midden in het water ligt. De aan leg van deze, dijk (aan de boven kant van de foto) is niet zo n groot probleem geweest. OOSTVOORNE -- De jaarlijkse Tour van Drie, het wielerevenement van 140 jongens uit het recreatiecen trum „Kruininger Gors" in Oostvoor- ne is maandag gestart in een grote hitte. Het wielerspektakel dat dui zenden vakantiegangers een bijzon der genoegen verschaft, belooft weer o een succes te worden. Deze tour kan het beste vergeleken worden met. de Tour de France, ook de Oostvoornse tour heeft alles; van reclame tot en met de bezemwagen toe. De eerste dag van de Tour van Drie ging om half negen in de mor gen vanaf het Gorsplein naar Spijke- nisse. De grote afwisseling was een duik in het koele water van zwembad „Hoogwerf" aldaar. Daarna werd de gele trui verreden in een sprint die gewonnen werd door Ronny Wijnolst (14) uit Rotterdam-Zuid. In het raadhuis van Spijkenisse werden alle renners ontvangen door burgemeester P. J. Bliek. De jongens luisterden naar lovende woorden van de burgervader en de directeur van de tour Izaak Hennik. In de middag het in snelle vaart met hel kwik tegen de dertig graden terug naar Oostvoorne. AMSTERDAM De 32-iarige schilder N. C. van de Berg uit l'ianen heeft vanmorgen een half uur in het vanggaas boven het Amsterdamse Centraal Station ge hangen. Hij was door de glazen overkapping over het iperron ge vallen. De sohilder werkte voor de firma Van der Graft en Valkenbur uit Utrecht aan de buitenkant van ue overkapping. Het gaas dal an derhalve meter onder de overkap- Pmg is gespannen voorkwam een val van vele meters op hel perron. De man werd na een half uur hevrijd door de brandweer. Hij is vnj ernstig gewond naar het Wil- helminagastihuis gebracht. BOXTEL De textielhandelaar P. A. Maas (33) uit Best is om Set leven gekomen toen hij vanmorgen om half met zijn auto in botsing kwam met eers autoslaaptrein uit Zuid-Frankrijk. Het ongeluk gebeurde op een niet be veiligde overweg tussen Besl en Boxtel. De man zat een uur bekneld in het wrak van de auto. De auto slaaptrein kon na het ongeluk niet doorrijden. Het treinverkeer op ae EindhovenDen Bosch moest in richtingen over het andere spoor worden geleid. Tegen liaif twaalf was de ravage opgeruimd. Op het station Boxtel werd de bescha- locomotief vervangen dooor een HET 1700 meter lange dijkvak ligt voor het grootste gedeelte op een grote zandplaat, die vrij wel midden in het zeegat te vin den was. De grote problemen komen straks wanneer de sluit gaten onder de kust van Goèfee en van Schouwen gesloten moeten worden. OP het ogenblik is Rijkswater staat druk bezig een deel van het sluitgat aan dé:, noordzijde, juist ten zuiden van'Ouddorp, af te sluiten. Dit gebeurt op een wei nig spectaculaire manier. Er ko men geen caissons of een kabel baan aan te pas. Geprobeerd wordt het gat vol te spuiten met zand. Niet minder dan drieduizendku bieke meter zand wordt er per dag door enkele reuzenzuigers in het me .blokken beton zullen, naar sluitgat gespoten. Een klein gedeeJ- verwacht wordt, de stroom kun- te van de dam steekt al boven het water uit (onderste deel van foto). Op die manier ontstaat ook een duinenrij. TEX gat aan de Schouwe n-e kant is ook al gereed om af gesloten te worden. De sluiting zal op dezelfde wijze gebeuren als bij de Grevelingendammet een kabelbaan. In het sluitgat staat reeds een aantal pilonen opgesteld, waaraan straks de kabelbaan be vestigd moet worden. Grote wa gons zullen daar blokken beton van een kubieke meter laten vallen in het sluitgat. KLEINERE stenen is niet mo gelijk, want die worden dooi de stroom meegesleurd. De enor- nerr weerstaan. Het overblijvende deel van het noordelijke sluitgat zal op de klassieke wijze met caissons worden afgesloten. mam BARENDRECHT Xn.de Hemen- oordtunnel heeft zich gisteren het tweede ongeluk met fietsers voorge daan sinds de 'opening, twee rotter- damse jongens kwamen in het hart van de tunnel met elkaar' in botsing. De val kwam door. een grote snel heid hard aan. De dertienjarige G. Verveer liep een hoofdwond en eeiv hersenschudding op. De evenoude K. de Ridder 'kreeg schaafwonden aan armen en benen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In 1990 zal de goederenoverslag in de ha vens van het Rijnmondgebied meer dan 600 miljoen ton bedra gen: een verviervoudiging van de hoeveelheid van dit moment. •Deze prognose gebaseerd op de huidige ontwikkeling geeft het economische deel van het verkeers- en economisch onder zoek van het Bureau Freeman, Fox, Wilbur Smith and Asso ciates. Opmerkelijk is het geringe percen tage stukgoed dat in containers volgens het rapport over 30 "jaar zal worden overgeslagen: 30 procent (tegen 20 procent in 1980). De verder uitgebrachte rapporten Harris eu Van Tilbucg komen tot veel hogere percentages: zelfs tot 70 en 80 pro cent. Meer dan de helft van de goeder enstroom zal in 1990 bestaan, uit ru we olie en olieprodukten: ongeveer 375 miljoen ton, waarvan ongeveer 318 miljoen ton inkomend en onge veer 57 miljoen ton uitgaand. De totale Inkomende goedereno verslag word't geraamd pp ruim 505 miljoen ton, de uitgaande op 161 mil joen ton. De gezamenlijke overslag van graan zal ruim 35 miljoen ton bedragen, die van kolen 21 miljoen ton, die van ander massagoed 26 mil- I joen ton en die van stukgoed 60 mil joen ton. De gemiddelde grootte van de schepen die de Rijnmondhavens in 1990 zullen aandoen, wordt geschat op 20.000 ton (in 1966 was dat 3000 ton). Het aantal schepen wordt over 30 jaar geraamd op een totaal van 37.000 tot 47.000. Een geringe toename gezien het aantal van dit ogenblik: ongeveer 35.000. De groei van de goc- dcrenoverslag zit dus vooral In de toenemende schcepsgroottc. De samenstellers van het rapport zijn er bij het voorspellen van de goederenstroomen van uitgegaan dat de omvang ervan afhangt van be paalde faktoren in het land van bestemming. De aanvoer van ruwe olie bijv. hangt af van de raffinade rij-capaciteit en deze wordt weer beïnvloed door het aandeel van de olie in de totale energieproduktie. In Nederland zal in 1990 de capaciteit van de raffinaderijen ongeveer 130 miljoen ton bedragen. Er is bij de prognoses ook rekening gehouden met het bereikbaar zijn van de Europoorthavens voor de al- j lergrootste zeeschepen en tevens met I een hoogoven- annex staalbedrijf van j 5 miljoen ton ruw staal per jaar op de Maasvlakte. Wat het passagiersverkeer met ezeschepen aangaat verwacht het rapport geen grote veranderingen of toenemingen. Het zal voornamelijk beperkt blijven tot het verkeer met Engeland. Ter oriëntatie: in 1966 ar- riveerden 359.000 en vertrokken I 342.000 passagiers uit Rijnmondha- j vens. Het passagiersverkeer door de iueht zai wel belangrijk toenemen: drie tot vijf miljoen passagiersbewe gingen per jaar (vooral naar en van Engeland). In 1966 telde dde Luch thaven Rotterdam 340.000 passagiers. Het goederenverkeer met vliegtuigen zal in het verkeer naar Engeland lij den onder de concunrentie van draagvleugelboten en roll-onlroll-off-schepen. ZWOLLE Om elf uur vanmor gen was weer treinverkeer mogelijk op het traject Zwolle-Meppel waar gisteravond tien wagons zijn ontspoord als gevolg van asbreuk. Drie wagons kantelden. De gehele nacht is de on- gevallenploeg van NS bezig geweest de ravage op te ruimen en de scha de te herstellen. Eén spoor was van morgen zo ver hersteld dat het ge bruikt kon worden. Busdiensten hebben tijdens de her stelwerkzaamheden de verbinding tussen Zwolle en Meppel onderhou den. NS verwachtte dat in de loop van vanmiddag ook het tweed spoor gebruikt kon worden. Wel moet re- kning worden gehouden met vertra gingen op het traject ROTTERDAM De cijfers be treffende werkgelegenheid en goe derenstromen door de havens in 1890 maken deel uit van een ver keers- en economisch onderzoek dat het Bureau Freeman, Foxe Wil bur Smith and Associates In op dracht van de gemeente Rotterdam en het openbaar lichaam Rijnmond uitvoert. Twee jaar geleden werd daartoe besloten. Hoewel het gehele onderzoek nog niet is voltooid de totale resul taten kunnen eind van dit jaar worden verwacht zijn de cijfers zodanig dat het gewenst is deze te publiceren. Rijnmond-voorzitter W. A. Fibbe en Rotterdams burgemeester W. Thomassen zeggen in een voor woord bü bet rapport dat zjj ervan overtuigd zijn dat de studies een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de opstelling van een goed ge fundeerd verkeers- en vervoers plan voor Rotterdam en het Rijn mondgebied en meer in het alge meen aan een beter inzicht in de ingewikkelde vraagstukken betref fende de havenontwikkellng. ROTTERDAM Er zullen in hel jaar 1990 in het Rijnmondgebied 669.000 arbeidsplaatsen zijn (in 1966 waren dat er 437.000). Deze stijging van 53 procent betekent een jaar lijkse groei van 1,8 procent (voor Ne derland 1,2 procent) .De snelle toene ming wotUt o.rn. veroorzaakt door het hoge groeicijfer voor do che mische Industrie, die in Rijnmond zeer belangrijk is: in 1960 kwam on geveer eenderde deel van de Neder landse produktie uit dit gebied. De samenstellers van. het econo mische deel van het verkeers- en economisch onderzoek in het Rijn mondgebied" hebben de werkgelegen heid berekend aan de hand van de publikatie „Dé Nederlandse economie in 2000" van prof. Van den Beid. Voor het eerste hypothetische j struktuurplan, dat als basis voor de verkeersprognose voor 1990 zal die- j nen, is echter een werkgelegenheid van 600.000 aangehouden, dat in overeenstemming is met de bestaan de streekplannen, aangevuld met de Rijnpoorthaven en de uitgebreide Maasvlakte. Verdeeld over de diverse be drijfstakken is het beeld van de ar beidsplaatsen: chemie, metaal en an dere produfctiebeH rijven 156.000, landbouw 6.000, houw 58.800, handel 124.800, transport 104.400 en dienst verlening 150.000. Japan heeft op de ranglijst van de landen met de grootste koop vaardijvloten de derde plaats bereikt. Er is thans meer dan twin tig miljoen bruto ton aan Japanse schepen in de vaart. Dat staat in het vijftiende jaarlijkse verslag van het Japanse ministerie van verkeer over de ontwikkeling-van de scheepvaart. Het verslag is verschenen aan.de vooravond van de „Dag van de Scheepvaart die Japan van oudsher op 20 juli viert. Opgemerkt wordt dat de-doelstel lingen van het Japanse programma voor de herbouw en verbetering van schepen in de begrotingsjaren 1964 tot en met 1968 (het Japanse begro tingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart) zijn bereikt, namelijk de reorganisatie van de scheepvaart- ondernemingen e» de bouw van een groot aantal zeeschepen. Maar in het nieuwe scheepvaart- programma, dat in het begro tingsjaar 1963 van start is gegaan, staat dat in zes jaar nogmaals meer dan twintig miljoen ton aan zeeschepen moet worden gebouwd. Het ministerie merkt op dat het internationale klimaat voor de scheepvaart ongunstiger wordt door de snelle opmars die het vrachtver voer door middel van containers maakt. Daarom is het nodig dat de Japanse scheepvaartmaatschappijen hun financiële grondslagen verbete ren en blijven samenwerken. De voornaamste doelstelling van het nieuwe scheepvaartprogramma is dan ook de internationale concur rentie van de Japanse rederijen te verbeteren zonder hun autonomie aan te tasten. Als de plannen gerea liseerd worden zoals ze nu op papier staan, zal de Japanse koopvaardij vloot over enige tijd ongeveer 37 miljoen bruto ton meten. Uit het verslag blijkt dat Japanse schepen in het laatste begro tingsjaar 176,45 miljoen ton vracht hebben vervoerd. Dat is 19,2 procent meer dan in het voorgaande jaar. Ze vervoerden 36,4 procent van de Ja panse exportgoederen (één procent minder dan in het voorgaande jaar) en 47,7 procent van de importgoede ren (0,7 procent meer). Doordat op grote schaal buiten landse schepen voor de Japanse in- en uitvoer moesten worden gechar terd, wijst de scheepvaartpost op de Japanse betalingsbalans over 1968 een nadelig saldo van 886 miljoen dollar aan vergeleken met een te kort van 798 miljoen dollar in het voorgaande jaar. Het nieuwe scheepsbouwprogram- ma heeft dan ook onder meer tot doei hierin verbetering te brengen. Volgens he* Japanse ministerie van verkeer is voor de verdere ontwik keling van de Japanse scheepvaart tot en met het begrotingsjaar 1975 een bedrag nodig van ruim 1,7 mil jard yen. De ontwikkeling van de contai nerschepen is binnen een paar jaar uitzonderlijk snel verlopen. De al lergrootste die tot nu toe zijn ont worpen, zullen gaan varen tussen West-Europa en h-et Verre Oosten. Een van de rederijen op dit trajekt •zal de Hamburg-Amerika Linie zijn, die een schip heeft laten ontwerpen met een capaciteit van 180(1 contai ners (maquette-foto) en een machine- vermogen Van 80.000 pk. Daarmee, zal een snelheid van 26 mijl per uur kunnen worden gevaren! Het eerste schip zal in 1972 in dienst komen. Twee jaar eerder brengt deze re- derij in de dienst op Australië ook een aantal containerschepen in de vaart: ruimte voor 1300 containers en snelheid 22 mql. Begin dit jaar verscheen de. Hapag op de NoordaU limtrisrhe Oceaan met cmitainersche- pen niet een capaciteit vstn 720 stuks ru èen snelheid van 20 mijl. CORONADÖ Een Amerikaanse hoogleraar heeft een ontwerp ge maakt van een onder water varend vrachtschip met kernaandrijving. De zeevrachtkosten van zo'n schip ran den volgens hem met ongeveer de helft verminderen. Het plan is van de hoogleraar R. L. Whitelaw. die zijn ontwerp langs ontvouwde tijdens een „onder waterconferentie" van het Ame. kaanse genootschap van werktuig bouwkundig ingenieurs in Calif or - nië. Het door Whitelaw ontworpen schip dat hij vanwege de langwer pige vorm. de „paling" noemt, is 426 meter. lang. De diameter bedraagt bijna 12 meter. Het schip kan met een snelhéid van veertig knopen op een diepte van zestig meter onder het zeeoppervlak varen. Het wofdt daarbij door een kern reactor van energie, voorzien. De be manning bestaat uit slechts zes personen, die het vaartuig in minder dan drie dagen over de Atlantische Oceaan 'kunnen brengen, waarbij de weersomstandigheden geen ertkele Invloed hebben. De „paling" wordt geheel automa tisch geladen en gelost. Wel.zuilen er speciale installaties in de havens moeten zijn. Het Schip zou vijfdui zend ton lading, of honderd vracht wagens, alsmede passagiers kunnen vervoeren, aldus de ontwerper, die zijn idee bij de Amerikaanse marine zal indienen. De Australische regering zal on der eigen vlag gaan deelnemen aan de internationale scheepvaart. Daar toe zullen twee nieuwe schepen worden gecharterd voor de duur van ten minste vijf jaar, waarvan de kosten zullen liggen tussen 27 en 31 miljoen gulden. De schepen zullen geheel door Australiërs worden bemand en on der direktie staan van de Australian National Line. Volgens minister-president Gorton is men hiertoe overgegaan om een goed inzicht te krijgen in de ont wikkeling van de Internationa1 scheepvaart, gezien de grote veran deringen die zich daarin thans vol trekken. Een van de schepen wc ingezet op de Europese lijn en het andere zal de dienst op Noord-Ame rika onderhouden. Het passagiersschip Chusan van de P. and zal volgend jaar <ju- ni-augustus) vier cruises vanuit Amsterdam maken. Totaal zullen zeven van de elf P. and O.-schepen komend seizoen 39 cruises varen, met gezamenlijk plaats voor 47.500 passagiers. Gedu rende deze reizen zullen 52 havens worden aangelopen, waarbij voor de eerste maal Calvi op Corsica, La Maddalena op Sardinië en Bari in Italië zullen zijn. De cruises variëren van drie tot 21 dagen (resp. Southamp ton-Amsterdam v.v. en Southamp- ton-'West-Indië). De zeven schepen die de cruises maken zijn de Canberra, Oriana, Iberia, Arcadia, Orsova, Himalaya en' Chusan. Duizenden meters overgordijn- stof, zowel voor huis-, slaap-, kinderkamer of keuken, bren gen wij nu voor prijzen om overal ineens nieuwe gordijnen op te hangen. Voor de huis- en slaapkamer is er ovwgonKjnstof in film- dmkdettin. normale meterprijs f.4.95, voor de kinderkamer stof met leuke Rik de Kikker voorstellingen, prijs fSSte en voor de keuken een stof in een speciaal dessin met een meter- prijs van f-5.25. Deze stoffen nu door elkaer per meter voor nog güa vim gulden. Duizenden meters Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fabrièto- partij bestaande uit duizenden meten ovei gordijnstoffen, ia veie kleuren en dessins, permeter Duur ren de oprmtaktg 17 fun tot 7euguaus. GOoteCoftdtrift tuut ROTTERDAM Wethouder mr. H. C. G. L. Powak beeft vanochtend in het kantoor van de firma Vinke en Co. de versierselen, behorènde bij de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer H. P. Sorüus, direkteur van de afdeling geregelde lijnen en de heer N. F. Vermeyden, direkteur administratie. De beide heren, die zich op velerlei gebied verdienstelijk hebben ge maakt, zijn reeds lang bij Vinke werkzaam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1