Dan geen brommergeweld wil open sociëteit m centrum Stadsgehoorzaal wil samenwerken met Kunstcentrum AIR- CONDITIONING d. Sluis bouwde Sier" 1 Burgerlijke stand BEESTENBENDE Ook voor Holy-bewohers in mini Maasland neemt deel aan structuurstudie voor het Westland Geen overeenstemming Programma concert op Oranjecarillon j Groep jongens i stal brommers Ds. W. Vons neemt afscheid van Kethel Ook 82-jarige loopt de J eugdvierdaagse t Sterke renners hij de Ronde van Schiedam Geen bier: dan maar vechten Jacq. Maassen voortreffelijk beiaardier - OE ROTTERDAMMER PAGINA 3 Lichtere genre Sociëteiten dicht Paar kwartjes 35 JAAB ERKEND INSTALLATEUR MEENT 9 SCHIEDAM en dagelijks L1 Mr Gegadigden VlAAHDïNGEHï Vandaag Koninklijk zilver voor J. Huyzer Van de Hoek tot Vlaardingen Aad Nuis spreekt over Weinreb in Erasmusdorp i 2 A DONDERDAG 31 JULI 1969 (Van een onzer verslaggevers) ^ÏAASLAVD De Maaslandse ge meenteraad behandelt in zijn verga- iering van dinsdagavond 5 augustus j tea voorste! ran B. en W. tot het (jfelnewen aan een sociaal.we- (eiaebappeliJk onderzoek naar struc- h,ur en ontwikkeling van het West- land. Het Overlegorgaan Wcstland heeft daartoe geadviseerd in een uit voerig* n°ta. die in de meeste, andere (^(landgemeenten al eerden- met Instemming werd behandeld. Voor het. vei-vangen van de reede twintig jaar in gebruik zijnde licht masten aan de Prijises Irsnelaan en de Langetaam '/ragen B. en W. een krediet van 2700. In afwachting van een reconstructie van hel kruispunt Oude Campsweg - Burg. Elsenweg - Molweg, wat binnen twee jaar kan gerealiseerd, zal bovendien aan het einde van de Oude Campsweg lichtmast worden bijgeplaatst paarmee is een uitgaaf van ƒ1000 ^Voorgesteld wordt verder de her vormde school aan de Hildegaarde medewerking te verlenen bij de bouw van een negende lokaal in ver band met de stijging van het aantal leerlingen. Het schoolbestuur heeft al ministeriële goedkeuring voor de aanstelling van een negende leer kracht en een urgentieverklaring voor' de voorgenomen uitbreiding. Een krediet van ƒ5.700 is tenslotte nodig voor het herstel van de speel plaats van de r.k. school aan de Kerklaan. (Van een onzer verslaggevers) minder over de „lellebellende meisjes" in een advertentieblad of i over een zin als „Ik heb 't toch mee- gemaakt, dat ze in de kelder hun lusten stonden bloot te vieren" in weer een andere krant. VLAARDINGEN ,Er valt bij ons in Vlaardingen niks te beleven. We zouden vlakbij het Liesveld een sociëteit willen hebben, die ook door-de-weeks j Geen geboefte open is en waarvan je geen lid hoeft te zijn. Waar je gewoon in en uit kan lopen en waar je voor een paar kwartjes een co laatje kan drinken." Dit zegt de zeventienjarige Bert Groeneveld naar aanleiding van de klachten van Licsveldbewoners over „zwermen bromfietspiraten", die het Liesveld zouden titanniseren. Met z'n tienen stapten ze gisteren ns redak- tlebureau binnen om „ook eens ons standpunt te laten horen". Bert Groeneveld spreekt namens de tien jongens en meisjes, die hij representatief noemt voor de Liesveldjeugd. Ze zijn helemaal niet te spreken' over koppen in de krant als „bewoner bang voor wraak", nog (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De stich ting Stadsgehoorzaal wil graag samenwerken met het Vlaar- dingse Kunstcentrum (VKC), maar over de manier waarop is nog steeds geen evereenstem- ming bereikt. Dit blijkt uit het jaarverslag 1968 van de stich ting: Het VKC-bestuur heeft in een brief lan het gemeentebestuur uiteengezet op welke wijze de samenwerking met de" stichting Stadsgehoorzaal tot stand zou kunnen worden gebracht. Het VKC wil de pr- gramma's verzor gen en de stichting zou het financiële beheer moeten krijgen. Het stichtingsbestuur van de schouwburg voelt hier niets voor. De bereidheid tot samenwerking blijft echter bestaan en men' is van tner ning, dat na de installatie van dé Culturele Raad opnieuw aandacht aan deze kwestie moet worden geschonken. De Culturele Raad i&l onder meer bestaan uit eer. sectie „Stadsgehoorzaal". Ondanks een groot nadelig saldo van bijna 190.000 gulden vorig' jaar, werd het geen haalbare kaart geacht (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagmor gen zal de heer Hessel H. ce Harder, beiaardier te Hoogeveen, van elf tot twaalf uur een concert geven op het Oranjecarillon van de Grote Kerk op de Markt. Het programma luidt als volgt: 1. Josus joy of man's desiring uit de cantate nr. 147 van J. S. Bach, bewerkt voor beiaard; 2. liederen uit Valerius Ge- denck-clanck: a-. Merk toch hoe sterk; b. Bede voor ;het vaderland; c. Gelukkig is het land; 3. Variaties over „De Winter is ver gangen" van 't Hart. A Franse en duitse volksliederen: a. Ah! vous dirai-je maman: jb. Sur ie pont d'Avignon; c. Au clair de la hme) d. Sehnsucht neeb dem Frühling; e. Wanderschaft; f. A'oschied. 5. Thema met variaties van Denijn (1862 - 1941). de verhuurtarieven zodanig op te trekken, dat i_en sluitende exploitatie wordt verkregen. Met de filmvoorstellingen gaat het ■niet best. Om het bezoekerstal wat op te vijzelen heeft men het aantal voorstellingen uitgebreid, maar 'toch daalde het totale aantal bezoekers met 12,5 procent. Het bestuur heeft zich afgevraagd of het niet raadzaam is met het ver tonen van. films te stoppen. Inmiddels is contact opgenomen, met exploitant Nijland, die bereid is medewerking te verlenen aan een andere opzet ■Iets gunstiger ligt het voor het Vlaaxdings Kunstcentrum, dat vorig jaar achtvoorstellingen verzorgde en het aantal bezoekers zag toenemen met zestien procent. Ook de door de -stichting Stadsgehoorzaal georga niseerde voorstellingen trokken meer publiek, namelijk gemiddeld 327 te genover 129 in het jaar daarvoor. „Dat zijn allemaal leugens. We zijn geen geboefte", zegt Bert. Hij is met nog een paar vrienden ook op bezoek geweest voor een verhelderend gesprek bij de Liesveldbewoner, die de pers zo overtuigend heeft weten in te lichten over de toestanden p het plein. Dat deed deze bewoner na mens nog vijftig anderen en een aan tal winkeliers, die in een brief aan de gemeenteraad hebben geklaagd ver het brommergeweld op het winkel plein. De jongelui gaven toe, dat het la waai van hun brommers avond aan avond voor. de omwonenden beslist geen lolletje moet zijn. En natuurlijk weten ze dat het verboden is op het winkelplein te rijden. „Maar wat wil jc? We vervelen ons. We zoeken de gezelligheid op en die is te vinden bij j je vrienden op het Liesveld. j In Vlaardingen valt niks te bele- j ven. We hebben momenteel vakantie en juist nu' zijn alle sociëteiten geslo ten. Waar moeten we naartoe? Toen Youth for Christ twee weken lang in die tent koffiebaravonden hield, heb- ben ze op het Liesveld van ons geen last gehad. Bij Youth for Christ mis schien des te meer. Het vervelende isj dat je van een sociëteit lid moet worden. Dat kost geld. Voor een beatband moet je nog eens een bedrag neertellen en de consumpties zijn er ook duur. Zoveel verdienen we ook weer niet. Trou wens die sociëteiten zijn alleen in de we">. 'Is open. Wanneer de gemeente vindt dat het met die herrie op het Liesveld uit moet zijn, dan moeten ze ook voor een clubgebouwtje, zorgen. We willen best meehelpen met verven en zo. We vinden het ook best wanneer een volwassene, toezicht houdt, voor mijn part de burgemeester zelf. We willen een sociëteit in het cen trum van de stad, waarvoor we geen lidmaatschapsgeld yan vijf. gulden of zo behoeven te betalen. Een sociëteit, die dp. elke avond van de week open is. Een club waar je voor een paar kwartjes leen colaatje kan drinken en misschien eert pijpje bier, waar je een jkroektje kan eten, waar beatpla- ten worden gedraaid en waar je wat dansen kan", luidt het relaas van Bert namens de Liesveldjeu-gd. Wanneer zo'n club wordt geopend, is het volgens hem net de herrie op het Liesveld afgelopen!! De gemeente moet maar eens gaan kijken hoe ze het in Amsterdam doen, want daar hebben ze geweldige sociëteiten. Zoi ets zou ook in Vlaardingen moeten kunnen. Morgen schrijven we een brief aan de gemeenteraad, waarin we duidelijk zullen maken wat we willen". i -- (Van een onzer verslaggevers) j j ROTTERDAM Voor de officier j van justitie zijn geleid de negentien- j i jarge straatmaker T. N., de zerven- j •j tienjarige kantoorbediende J.' O., de. zestienjarige J. B. en de achttien- f jarige afwerker J. D. Zij hebben met de zestienjarige spuiter H. v. d. W. en de negen- j tienjarige los-werkman M. v. d, B„ tegen wie proces-verbaal is opge- J maakt, in diverse combinaties in de maanden juni en juli vijftien j brommers weggenomen en vijftien auto's opengebroken, Met de brommers en auto's gin- gen zij toeren. Wanneer de benzine op was. lieten ze de voertuigen er- gens achter. Ook maakten zij zich schuldig aan een inbraak ineen kantine aan de Oldegaarde. VOOR WONING EN OF KANTOOR T VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTf~ BIJ TEL. 12.58.93 13.58.17 -11.20.29 Winkelbouw Groenoord gint in augustus Dit is ongetwijfeld te danken aan een andere samenstelling van het programma. De voorstellingen in het lichtere genre, zeker wafrmeer deze worden gegeven in de weekends, trekken een veel hoger aantal bezoe kers dan de meer- culturele voorstel lingen.' Vorig jaar bezochten om precies te zijn 108.196mensen het Stadsgehoor zaal complex. Gesplitst naar aard en plaats: 21.567 bezoekers voor de 258 filmvoorstellingen, 2619 voor de 8 vrije voorstellingen. 60 voor de, 2 voorstellingen in dfe Harmonie, 3120 voor de 8 voorstellingen vanhet VKC, 49.420 voor dé 130 verhuringen, 25.659 voor de 144 verhuringen van Harmonie en 5.661 voor de 170 verhu ringen van de sociëteitszaal. Het stichtingsbestuur heeft zich verzet tegen een ontwerp veilig heidsverklaring, volgens welke bij el ke voorstelling, uitgezonderd film voorstellingen, twee brandwachten aanwezig moeten zijn. De veilig heidsverklaring van het complex Is op verzoek van B. en W. doorde commissaris van politie, commandant brandweer en de bedrijfsleider van de Stadsgehoorzaal bezien. Bijkantoor „De Rotterdammer"» Lange kerkstraat 82,-tel. 2fi.63.82. Klachten bezor- gfrg: i Joh. Grörveveld, SLngel 93, tel. 2e.3o.38, maar-dag t/m vrijdag 33.30 19.30 en zaterdag 17 18 uur. Redactie Sehie- J&m: r. m. var, Hoiiwelmgen. juManalaan Jte, Schiedam, tel. 26.57.64 b.g.g. 11.55.88. 156. Alarmnummer voor melding lucht- ..*ro»treinJgiiig: 28.26.26. Alarmnummer po- JJJfe: 26.46.66. Apotheek: tfreuwland. Dr Wibaubplein 18, tel. 26.75.32. SCHIEDAM, Zondagmiddag om half drie neemt in de Dorpskerk van Kethel ds. W. Vons afscheid van de hervormde gemeente Kethel en Spa- tand. De week daarna doet hij om half drie zijn intrede in Eist. Ds. VVfillem) Vons werd op 12 au gustus 1928 in Den Haag geboren, i fn Amsterdam studeerde hij aan de gemeentelijke universiteit, waar hij in 1956 zijn kan- didaatsexamen theologie en ruim 1 een jaar later zijn kerkelijke j examen aflegde. Van 1 oktober 1958 I tot 1 oktober 1959 was hij vicaris in j Capelle aan de IJssel. Op 4 oktober 1959 werd hij bevestigd ais predikant j i in Oudenbosch in de classis Breda. ROTTERDA MOmdat uitzonder ingen de regel bevestigen mag de 82-jarige Opa Lauwen meelopen in een vierdaagse )die uitsluitend voor de juegd bestemd is. De krasse be jaarde, die in de Bothastraat woont, was woensdag ook in Jeugdland, waar de jongelui vertoefden. Zij hadden 's morgens eerst met een flinke omweg het Metrostation aan het Zuidplein bereikt en vandaar ging het naar de Energiehal. „De kineren hebben zich kostelijk geamuseerd", onthulde marsloider A. J. Berwald. Dat bleek ook uit de zelfgemaakte attributen die de jeugd in een vlijtig aandoende doe het zelf aktiviteit had vervaardigd. De uren vlogen om, ook al door de gezellige spelletjes. Dat beaamde eveneens de twaalfjarige Canadese Ann, die hier met vakantie is. H,oewel zij het Ne derlands niet zo goed verstaat, zou zij dit wandelfeest toch niet willen missen. Vandaag hebben d'e looplustrgen een zogenaamde verrassingstocht naar Oostvoorne gemaakt, waarheen zij per bus werden vervoerd. Dankzij de medewerking van de Stichting „Het Zuidhollands Landschap" was er een mooie route uitgestippeld, die het wandelen tot een genot maakte. Morgen is de feestelijke intocht met veel bloemen. Daarvoor Is Diergaar de Blijdorp de gezellige pleister plaats. ■>r; v.y \i. 'M SCHIEDAM Aan de Boro- dinlaan in de wijk Groenoord wordt nog vóór september de eerste paal geslagen voor het winkelcentrum ,;Groenoord". In het nieuwe winkelcomplex, waarvan de eerste paal wordt geslagen door burgemeester H. Roelfsema, komen een super markt, zeven winkels en vijf kiosken. Hoewel er momenteel al meer dan 2000 gezinnen in Groenoord wonen zjjn er praktisch nog geen winkels. Dit winkelcentrum zal de bewoners voorzien van de eerste levensbehoef ten. Maar de toekomstige winkeliers j hopen dat zij ook klanten krijgen uit de Vlaardingsc wijk Hoiv, die nu j door de Zoomweg rechtstreeks met Groenoord is verbonden. Het ligt in de bedoeling dat het winkelcentrum in het het voorjaar van 1970 in gebruik wordt genomen, i Bouwer wordt het Schiedamse Bouw- j en Aannemingsbedrijf D. Baron N.V., j terwijl de Nederlandse Financierings- zaak, een groentehandel. een slagerij, een brood- en banket winkel, een ijzerhandel-armex huishoudelijke ar tikelen, een handel in rookwaren en lektuur, een zaak in herenmode, een chemisch reinigingsbedrijf, een heren kapper en een bloemenzaak. Parkeerproblemen zullen er bij dit winkelcentrum niet zijn: achter de winkels komt ruime parkeergelegen heid; vandaar uit moet ook de be voorrading van de winkels geschie den. Dcruimte tussen de winkels is al leen maar bestemd voor de voetgan gers. Er komt een aantal zwartmar- meren banken en bloembakken. Ver der worden luifels aangebracht tegen regen en zon. SCHIEDAM Zaterdagmiddag klofcsalg twee wordt p het parkours maatschappij vooor Bedrijfsobjecten, Tuinlaan/ Lange Nieuwstraat het een dochteronderneming van de Ne derlandse Middenstandsbank, de op drachtgever is. Deze maatschappij heeft aleen lijst met kandidaten en een brancheverde- iing aan het Schiedamse gemeentebe stuur gestuurd. Binnenkort komt- op deze brief een antwoord, waarna de onderhandeling met de gegadigden j kan beginnen. i De firma Bijl, die nu reeds een j noodsupermarkt drijft op het Louis j Zimmermanplein, is de gegadigde voor de supermarkt van 540 m2. In het winkelcentrum komen verder een. drogisterij, een slijterij, een rijwiel- Op 12 -april 1964 kwam hij naar Kethel:en Spaland waar hij de enor me groei van dit Schiedamse stadsge deelte heeft meegemaakt en veel werk verzette rond de restauratie van de Dorpskerk. In 1966 werd een tweede predikantsplaats gesticht. Ds. Vons was assessor van de ring Stadsgehoorzaal: Nog wat nieirws Pussy- j Schiedam, terwijl hij Van 1966 - 1968 «at film 18 jr, 20. kunstgeschiedenis van het christen en morgen i dom heeft gedoceerd aan de StedeüL j Gymnasium. Emaiastraat Tl: dienst herv geref comité. te. J. Verkade. Ds. Vons, die inmiddels a! naar On ftmrolnhc Eist is verhuisd, is getrouwd en va-, vri U"A-Vl v"ck:.r van vier kinderen van acht er, zes en een tweeling van ongeveer drie jaar. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat -el. JJ.87.75. Alarmnummer - politie, GG en GD: rel. 8434.44. Alarm- «Maimer voor melding luchtverontreint- i 26382». Klachten bezorging: H. Ver- 34.35.45. Apotheek: Wester Apo- Weck Voorstraat es. De afscheidsreceptie is zaterdag middag van drie tot vijf uur in „De Rank". ROTTERDAM Vannacht heeft de twintigjarige M. H. van K. de ruit ingetrapt bij café Piet Hein aan de Hudsonstraat. Hij was boos om dat de caféhouder hem geen bier meer wilde tappen. Daarop volgde een vechtpartij. De caféhouder, die een trap tegen het lichaam kreeg, betaalde dat met een paar blauwe ogen en een scheve neus, Van K. is na behandeld te zijn in het Dijkzigt- ziekenhuis in het politiebureau Mar- coniplein opgesloten. ROTTERDAM Vrijdag 8 augus tus wordt mevrouw Barbera den Boer, weduwe van Pieter van der Wel, 103 jaar. Zij is op 8 augustus 1866 te Char- lois geboren en daar op 30 december 1896 getrouwd met Pieter van der Wel. Haar man, die koopman was. is op 3 maart 1939 overleden. Mevrouw Van der Wel heeft steeds in Rotterdam gewoond. Sedert 1954 woont zij aan het adres Dorpsweg 52 b. ROTTERDAM Het feif, dat de meeste composities van Antonio Vi valdi in Amsterdam zijn uitgegeven in welke stad hij fn 1737 en 1738 ook heeft gewoond zal er wel veel toe hebben bijgedragen, dat zijn werk ook in het westen en midden van Europa spoedig bekend was. Nie mand minder dan Johann S. Bach bewerkte negen van zijn concerten voor het orgel, en ook in Joannes de Gruytters beiaardboek van 1741 ko men ze voor. De Utrechtse beiaardier Jacques Maassen liet er woensdagavond één op de stadhuisbeiaard horen; hij bleek de moeilijkheid van het snel, na elkaar laten klinken van dezelfde to nen, voortreffelijk onder de knie te hebben. De Utrechtse kunstenaar speelde hoofdzakelijk voor zijn instrument geschreven werken:.met de levendige klanken boven de zware bassen van het „Preludium III" van Matthias van denGheyn opende hij zijn con cert. Boeiend waren drie variaties over „Com nu met sang" van Jaap van der Ende, waarvan dp tweede in driekwarts maat bijzonder opviel. Fraai kwam de tegenstelling uit tus sen het rustige „Intermezzo II" en het sprankelende „Intermezzo III", biede van Leen 't Hart, vrolijke klan ken en een temperamentvol stretia liet de „Studie in re" van Staf Nees horen, en een levendige Aria 'sloot met een fijn genuanceerde en toch pittige Toccata', allebei van Henk Ba- dings, het- concert af, dat met werken van Mozart, J. Fischer en Johann S. Bach gecompleteerd werd. Jacques Maassen bleek een voor treffelijk geschooide en zeer muzikale beiaardier te zijn, naar wie het pret tig luisteren was. G. M. Dersjant (Van een onzer verslaggevers ZU1D-BEIJERLAND Aan de Dorpsstraat 37 in Zuid-Beijerland treft men sinds kort eenstukje Rotterdam aan. Het is eert mi ni-uitvoering van de acht-kantige stellingmolen De Ster, die mo? menteel aan de Kralingse plas wordt gerestaureerd. De heer H. .van der Sluis, die als metselaar werkt aan de restauratie van de molen, heeft in zijn vrije tijd De Ster op een schaal van 1 op 20 nagebouwd. Dat deed hij zo precies moge lijk' aan de hand van de restau ratietekeningen. Zeven maanden lang, nagenoeg elke avond, naar schatting driehonderd uur, is hij met deze minibouw bezig ge weest. Hulp van een timmerman en een schilder wees hij af met „Dat moet alleen beuren". De liefde voor de molen vatte de heer Van der Sluis op, toen hij ging meewerken aan de restauratie van de molen op Ro zenburg. Hij vindt dit werk pret tiger dan de burgerbouw want: ,jlls je ziet dat de restauratie klaar is Keb je eer van je werk, dan kun je zeggen: kijk, dat heb ik gedaan". Met eenzelfde voldoening ziet de Zuidbeijerlandse metselaar nu hoe de wieken van de kleine Ster achter zijn woning lustig draaien. Hij wijst op twee kleine verschil len met het origineel: hij heeft de onderbouw van beton en de ombouw van watervast multiplex gemaakt, terwijl dit bij de grote molen respectievelijk metselwerk en riet is. Of hij straks ook de Lelie gaat nabouwen? De heer Van der Sluis: „Ik heb er de schrik van gekregen, want het is een verschrikkelijk werk, dat nabou wen. Waarschijnlijk zal het hier bij wel blijven." De foto toont de mini-molen De Ster. VIWABOINGBN Ondertrouwd: Mactl- nus van Westen 25 HvH en Elizaijeth vd Horde 21 Burg. Pruisslngei 88a. Jan Jonge ling 28 Tulpstr 12 en Alida Boerema 23 Sportlaan 87. Hanz JSeeienberg 25 Schiedam, en Allegonda Geertruda -Blacquière 36 Prins HendriWn 34, Arle vd Waai 32 XI a- doeraotr IS en Aagje Leentje vd Laan IS Brederostr 41. Frank Vermeer 22 Meer- koetstr 62 en JTarla Cornelia v Mil 22 Arendslr 32. DirkJohannes Buisman 20 Balju-wstr 7 en Petroneila Johanna Dries- sen 18 Waalstr 17, Theodorus Herman v Rijswijk 22 Torenvalkln 189 en Annie de Jong 16 Datheenstr 145, Antonle Bernard 25 R'dam en Fernandlna Hendrika-Dumont 20. Celebesstr 8, August v Wijk 28 Burg Pruls singel SI en Cornelia Johanna W M Sma- llng 23 R'dam. Hendrikus Jacobus vd Berg MaasslulsSO en AmUy de Jong 26 Konln- glnneln 559, Hendrik van Beek sa dr w Bectonansingel 63 enPtetemeUa Ruisaard 18. Leeuwrikstr 18. Johan de Kok 22 Br Bru-gstr 32 en Willemlna Johanna te Kolste 16 Adr Pauwstr 35. Getrouwd: Cornells Hendrikus Veldhoen 20 en Ijeuntje Verschuur 37. Geboren: Marc Jacobus zv J Roodenburg en A Vorsteveld Klowlaan 43, Edwin Caspar Ludovicus zv C A vd Knaap en L Eljkervboom Prol Mekelstr 136, Mnrla dv A D Goemaat cn w W zonneveld v Beetbo- venslngel 175b, Willem Jacobus zv H v Leeuwen en A Visser KleWtln 32. Chrlsti- aan Pieter zv L C ReiJtenbaRh en G Tem pel Sam Esmeijerstr 29. Overleden: Kornells vd Burg 77 mr L A Kesperweg la. Dirkje v Lien 88 wv T v Duljri Fr v Borselenstr 249, Gozina v Leeu wen 81 ev _M Haddeman J de Wittstr 126a, Gerritje Elizabeth vd Kuli 64 ev W Gou dappel Maassluis. MAASSLUIS Geboren: Ingrid Louise dv H F vd Blaak en 1 Jansen, Jolanda Margaretha dv W Rleke en A E vd Lin den, Mark Felix zv P C .\t Creyghton en iM Lemmens, Miranda Helena dv N Plugge en H Keijzer. Sitki Mustafa zv M Tezcan en H N KallteScen, -Richard Robert zv H H Faber en M S Groenenda&l. Janka Jaclnta dv R J Kieft en D v Gorkum, Cornells Pieter zv c Hoogendoom en H K Blom, Roaert Jan zv P W A Smit en Nieting. HJalmar Chrlstoffel zv C J J v Eljk en L P L Hoodbol. Michael Reinler zv H vd Struljs en A J C Vijfwinkel. Ondertrouwd; <1 veenstra en C Dunne bier. Getrouwd: J P Averbeek en J M Schaule Jullens, D P vd Hoeven en T de Ruljter. G Pols en J A Montlzaan. MAASLAND Geboren: Johannes Pet rus A zv P M Rulgrok en A M Th Olsthoorn. Burgerdijkseweg Ma, Daniel Jan zv J J Keijzer en II S Punt Kon Julianaweg 128. Ondertrouwd: P J Smit 24 en G Doelman 23. Getrouwd: P v wopr 22 en C de Quaaste- nlet 21. startschot gelost voor de ronde van Schiedam voor aspiranten en ama teurs. Aan de start komt dit jaar een ■bijzonder sterk rennersveld.Grote trekpleister is Fedor den Hertog. Hij won de amateurronde van Engeland, de Rheiniand Pfalz Rundfahrt, de Trofee van Rocourt (België) en de grote Prijs van Haka (Denemarken). Daarnaast is hij ook provinciaal' kampioen van Gelderland. Tweede trekpleister van de ama- j tëurronde van Schiedam is Joop Zoe- temelk. Hij won de ronde van Joe goslavië, éénmaal de ronde van Schie dam en ewerd vierde in de grote prijs van Haka (Denemarken). Verder komen aan de start Wil:, Braver.boer winnaar van de klassie ker „Mierske Kersenronde", de ronde van Papendrecht en tweede in het kampioenschap van Nederland p de weg. Jan Hordijk, kampioen van: Zuid Holland. M. de Koning, winnaar vari de ronde van Oostenrijk, TL Stolle, winnaar van de ronde van Puttershoek, J. Moret, winnaar van de ronde van Doesburg.' - Op de deelnemerslijst komen ver der de namen voor van Ru-di én Winti Liebrechts, H. Brinkman, F. Ouwer- kerk. S. Koevermans, P.' Heijster met een. ploeg uit hét Westduitse Gelsen- kirchen, D. Chauber uit. San Fran cisco. Ph. Edwards uit Manchester en M. Jackson uit LONDEN.7P Hij de aspiranten nemen o.a. deel C. Vaien- tijn, kampioen van Zuid-Holland en de voornaamste renners van de R.C. Schiedam, Wim Heeze en Wïm Noot- enboom. V; SCHIEDAM Wethouder M. J. Di van Kinderen heeft in zijn functie van loko burgemeester vanmorgen de eremedaille in züver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op gespeld bij de heer J. Huyzer, Van Bleiswijkstraat 50 in Vlaardingen. De heer Huyzer herdenkt vandaag de dag dat hij 40 jaar geleden ih. dienst trad bij de werf Gusto in Schiedam. Hij vervult daar de funk- tie van magazijnmeester. ^iAASLAJfiD Voor zover dit nog niet eerder is geschied zullen do panden Stati onsstraat 12, 18, 18, 26 56 en 84 zeer bin nenkort worden ontruimd. De gemeente heelt de panden» die als krotten worden aangemerkt, aangekocht In verband met de realisering van het bestemmingsplan Stationsstraat Larrgetaam. j VLAARDINGEN Jongeren van i de CJV. „Liefde en Vrede", die hun vakantie doorbrengen in hun eigen - kamp tc Eerbeek, genieten veel van sport, spel. bosspelen en speurtoch ten. IHet motto luidt daar: ..Beestenben de" en dit houdt in dat er een felle stijd op gang is tussen de twee zol ders, dieworden bevolkt door „de beesten van het bos en die van de boerderij". De vossen, de herten en de zwijnen moeten het opnemen te- gende koeien, de paarden en de var kens. De warmte mocht niet verhinderen, dat tal van bosspelen werden gedaan. O.a. werd een puzzeltocht per flets over de Veluwe georganiseerd, van 45 km lang. Onderweg moesten diverse opdrachten worden uitgevoerd. In de avonduren namen de ver moeide „dieren" een verfrissend bad in het Apeidooms kanaal, dat op honderd meter afstand langs de boer derij loopt. Tijdens het bijkomen in de boerderij zagen rij een spannende Fico-film. Na het voorlezen van de kamp krant. die dagelijks verschijnt, wor den petten uitgereikt aan de groep, die het hoogst staat genoteerd in het dag- of algemeen klassement. Het zijn petten, die dan één dag worden gedrgen. Naast de groepspunten is het ook mogelijk om persoonlijk punten te veroveren en wel naar aanleiding van individuele sporten, zoals hardlo pen, discuswerpen en het nemen van een hindemlsbaan. Ongeveer tachtig Vlaardingse „die ren" bevolken momenteel de Hermi- nahoeve in Eerbeek. Zaterdag is het de laatste dag en aal het vee losbre ken en huiswaarts keren. ROTTERDAM Vrijdagavond 1 augustus komt op verzoek van de Rotterdamse Boekverkopersbond de schrijver-criticus Aad Nuis naar het Erasmusdorp op het Schouwburg plein om daar zijn visie tc geven op „De Lof der Zotheid van de kwestie IVeinreb". Oorspronkelijk zou Renate Ru binstein ikomen, maar zij moest het laten afweten omdat ze nog een sta pel documentatiemateriaal over de zaak Weinreb moest doornemen. Zij raadde aan Aad Nuis naar. Rotterdam te halen, om-dat zij samen met hem het nawoord in het derde boek van Weinreb ((Naspel") zal schrijven en hij minstens zoveel van de kwestie weet als zij. Aad Nuis aan de Leidse uni versiteit verbonden als wetenschap pelijk medewerker voor de moderne Nederlandse letterkunde vindt het erg belangrijk om juist in Rotterdam over de 'kwestie Weinreb te kunnen spreken, omdat zowel in deze stad, als in Vlaardingen vele tegenstanders van Weinreb wonen. Daarbij zou Z-i- de Rotterdamse politie ook niet hele maal schoon te wassen zijn inzake deze kwestie. Als tweede spreker op deze avond komt Thom Holterman, secretaris van de Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren. Hij zal een praatje hou den over het jeugdbeleid in de Maas stad, dat hij overigens beslist geen' beleid wil noemen. Discussie met de sprekers Is moge lijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1