Sjef y/d Burg lanceerde sprinter Wim Bravenboer Parkeerruimten voor gemeente AGENDA P. Hoogland ontving •jouden medaille GEEN WIJZIGING IN LEIDING NRT Morgen roept de klok PIJPLEiDiNGMONTElfRS/FITTERS &ONSTRUCTIEBANKWERXERS LASSERS (PIJPEN en/of APPARATEN) li i Koeriers worden gespeld! |iatroos koelde oede op auto's f B EN W SCHIEDAM: Nieuwe uitgave verzameld werk van Erasmus Burgerlijke stand Science-fiction in Stedelijk Museum van Schiedam Veertig jaar bij haringhandel Bromfietser zwaar gewond Medische dienst Commerciële Jan Blaaser bij Dorus Derde opdracht voor Vuyk SYNRES NEDERLAND NV FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES EIEKÏR. LASSERS AUrOGEEN SNIJDERS CONSTRUCTIE-BANKWtRKERS MACHINEMONTEURS VERFSPUITERS ONGESCHOOLDEN C. VAN DER LELY N.V. automobiel verkoper PE rotterdammer 2 A viwiïI)ï\c;f\ 'nndmg en maandna. en dagelijks SCHIEDAM fnndmg. en dagelijks en maandna BIJDRAGEN GROENSTROOK Postzegels en N.V. NEDERLANDSCHE ELECTR0LASCH MAATSCHAPPIJ LEIOEN Pagina 7 ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1969 crfflEDAM De politie heelt ,L>n de 18-jarige matroos J.V. Öwuden. In de nacht van vrij- S op zaterdag heeft hij aan gepar- Srde auto's een schade van zeker ^duizend -gulden aangericht. oe matroos werd kwaad omdat hij tóe steek werd gelaten door enige Sienden en begon toen zijn woede te tóen t>P enkele geparkeerde auto's 'tóe Lange Haven. Van enkele au to's: rukte hij de portierkrukken af en léf een andere auto wilde hij gaan Sden. Hij kon er aan de achterzijde in Aangezien er geen kontaktsleutel- •Tj aanwezig was moest hij zijn po- JL echter staken, maar hij ging de LJen duwen om hem toch aan de Sne te krijgen. Halverwege deze po- Lei kwam de wagen echter met een' Ll boven het water van de Lange gaven te hangen, waarna de matroos doorwandelde naar de Korte Haven. Ook daar moesten deurkrukken van auto's het ontgelden. Verder sneed lijfde linnen kap van een andere jiitodoor. "op een parkeerterrein haalde hij tfauio's een Paar handscheonen eri iggfrandfles met vijf liter wijn. De matroos is vandaag voor de of- jejêr van justitie geleid. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Wim Bravenboer heeft opnieuw van zich doen spreken. De momenteel in ongenaakbare vorm verkerende Rotterdammer bewees gisteren in de door de Rennersclub Apollo georganiserde Ronde van Maassluis dat liij de tik, de mentale dreun, opgelopen na Ben Janbroers' nogal verrassend uitgevallen triomf tijdens de nationale ama teurtitelstrijd op de weg volkomen te boven is. Hij had het ons trouwens van te voren aangekondigd. „Let op, ik heb het vandaag. Niemand anders dan ik zal deze koers winnen." Bluf? Het feit dat Wim vanaf het prille begin samen met boezemvriend Sjef van de Burg in de slag zat en ten slotte won zoals hij wilde spreekt o.i. voor zichzelf. Wim Bravenboer, later in het bezit van de leidersprijs, bleek gis teren in Maassluis de grote anima tor. Hij was het die reeds na enkele kilometers in de slag ging. Dat was toen nog te vroeg. Want het kaf moest eerst nog van het koren ge scheiden worden. De felle demarrages van Braven boer en Sjef van de Burg, alsmede een wolkbreuk waren er ten slotte de oorzaak van, dat de renners, 122 SCHIEDAM De financiering van oteobare parkeervoorzieningen is een laak van de overheid. De kosten inoefen echter via het grondbedrijf nordeh omgeslagen in de grondprij zen. Voor extra voorzieningen die niet in deze prijs zijn verdisconteerd zullen de bosten ten laste van de zkemene dienst komen of moeten worden betaald door diegenen die daar direct belang bij hebben. i Dit schrijven B. en W. van Schie- dim in antwoord óp vragen van het «meenteraadslid G. P. Verhuisdonk Jib.). Aan het laatste is in Schiedam Harmonie: bingob-eatavond voor Jeugd boven de zestien, 20. ruilbeurs Excelsior: Oosthavenkade 9. van De Verzamelaar, 19- Bijkantoor ,.De Rotterdammer"Smalle Htver.straat 4t, tel. 34.87.75 Alarmnummer polIUe, uG en GD: Tel. 34.34.44. Alarm nummer voor medllng luchtverontrelni- GKG: 26.76.26. Klachten bezorging: H. Ver hel) tel. 31.33.45. Apotheek: Walrave, Hof- laari 49, '.el. 342093; Apotheek Maassluis: De Jong. Markt 11tel. 2234. rDe Rank: Afscheidsreceptie ds. W. Vons, iJó. Parkeerterrein Broersvest: Kermis ïll-24. Bijkantoor ,De Rotterdammer'*, Lange ;K:ris;raat 32.tel. 28.ti3.32. Klachten bezctf- tfn?: Joh. Grönevcld, Singel 93. tei. 5.35.M, maanda-g t/m vrijdag 18.30 - 19.30 «c zaterdag 17 - 18 .uur. Redactie Schie dam: r. m. van Houwelingen. Julianalaan He, Schiedam, tel. 28.57.64 b.g.g. 11.55.83. 1st. 156. Alarmnummer voor melding lucht- montreiniging; 26.23.26. Alarmnummer po litie: 26.46.68. Apotheek: Gonka, Groene- laan 127. tel. 28.83.35. Parkeerterrein Brocrsvest: Kermis 14-24. de laatste tijd de voorkeur gegeven. Waar mogelijk worden in die geval len de extra parkeergelegenheden zo danig aangelegd, dat zij uitsluitend ter beschikking staan aan die belang hebbenden. Soms is echter de beschikbare ruimte zo gering, dat een feitelijke afsluiting van de terreinen niet mo gelijk is zij vormen dan een zodani ge eenheid met de rijbaan van de openbare straat, dat onttrekking aan het openbaar verkeer niet mogelijk Een zodanige situatie doet zich voor aan de Bokelweg, in tegenstel ling met de onlangs aangelegde ter reinen aan de Nieuwpoortweg. Voor heen werd aan de Nieuwpoortweg door belangehbbende bedrijven bij gedragen in de kosten van extra par keervoorzieningen die een openbaar karakter hadden. B. en W. zijn van mening dat de eventueel aan te leggen extra par keerplaatsen aan de Bokelweg, hoe wel noodgedwongen openbaar, in fei te vrijwel geheel ter beschikking zul len staan aan de aangrenzende be- drijven. Burgemeester en wethöüders schrijven verder dat van een nieuw beleid van de dienst van gemeente werken geen sprake is. Volgens het college is de directeur van deze dienster terecht van uitgegaan dat de kosten in beginsel ten laste komen van de bedrijven. De heer Verhulsdonk stelde verder dat de uitbreiding van openbare par keerplaatsen in het industriegebied „De Spaanse Polder" nuttiger is dan het aanleggen van een z.i. nutteloze groenstrook. Het college deelt deze mening ech ter niet. De groenstrook vervult een nuttige klimatologische funktie. Zij mogen daarom zeker niet zonder meer worden opgeofferd aan een maximale parkeergelegenheid. Het ligt in de bedoeling de berm van de Bokelweg op hetzelfde niveau te brengen als de rijstrook. In ver band met de nog uit te voeren kabel en leidingwerken zal dit niet gebeu ren voor medio 1970. man sterk gestart, halfweg koers bij bosjes afstapten. Na 60 kilometer de volgende si tuatie. Aan kop dertien man. Rudie Liebrechts, Albert Koster, Sjef van de Burg, Wim Bravenboer, Fred van Laehterop, Bertus Stolie, Sjaak Koevermans, Tino Tabak, Jules Brussing, Sieb Berkhout, Henk Meyn, Jan van der Veen en John Meijer, Vlak daarachter Jaap Schel ling, Marinus van de Klooster en Ton Sohilperoort. De dertien, waar uit later Koster en Stolle moes ten lossen, bleven weg. Vooral Van de Burg en opnieuw Bravenboer maakten de koers, èn bewerkten ten slotte de beslissende ontsnap ping. Tabak en Koevermans had den nog wel de kracht aan te pik ken maar Sjef van de Burg lan- cerde zijn vriend 20 knap, dat deze met die verschrikkelijke sterke aankomst in zijn benen, niet meer te kloppen was. De uitslag: 100 km. in 2 uur 28 min. 30 sec. 1. Wim Bravenboer (Rotterdam), 2. Tino Tabak (Am sterdam), 3. Sjaak Koevermans (Vlaardingen), 4. Sjef van de Burg (Berkel), 5. Rudy Liebrechts Vlaardingen), 6. Fred van Laeh terop (Amsterdam), 7. Jan van Veen (Werkendam), 8. Henk Meyn Amsterdam), 9. John Meijer (Utrecht), 10. Harry van Leeuwen (Den Haag). DEN HAAG VLAaBDINCEN Getrouwd: Hotoertus Adriaan Schenk, 25 en willy Ruth van Noord: Adriaan Pleter van der Heul, 24 en Adriana Johanna Moerman 19: Gerrit Boamsma, 21 en Adriana Klazina van Tie nen, 29; Johannes Cornells van de Ven, 22 en Johanna Jaeoba Wilhelmtna Ou wens, 29; Arle Struljs, 23 en Klazina Petronella Vink, 21; Maarten Brons 20 en Elizabeth Johanna Maria de Vetten, 18. Geboren: Michel Angelo, z.v.F van. der Ploeg en G. 't Kart, Koninginnestraat 2; Annette, d.v. J. Hordijk en A. H. de Weijer, Eksterlaart 454; Johannes Jacobus, z.v. E. M. Voss en E. H. Elenbaas, Lobeli- astraat 133. SCHIEDAM Geboren: Maria T dvA. j J. van Geloven en M. P. T. Kommers; Silvia dv G. L. H. de Groot en W. Wol- I ters; Inge dv.J. Verhaal en F. P. M. van- der Aa: Vivian P L M dv J. van der Ree en A. P. M. Vonk; Marcel E zv J. A. de j Mutsert en D. W. Houtman; Patrick S zv J. W. P. Bedeker en tv. F. den Elzen. Overleden: A. H. M. SehoWben, 17. SCHIEDAM Ondertrouwd; C. de Block. 21 en M, A. P. van Bekhoven, 29; H. van Duijn. 25 en C. J. Hutgens, 23; C. A. Ermen, tl en G. G. vervloed, IS; J. Gerrets, 22 en E. W. de Boed, 1»; A. D. Govaart, 67 en M. J. Boeide, 63; T, Groot, 35 en B. Y. Waal, 27; p. M. r. van Hassel, 19 en P. M. Blanken, 19; T. de Jong, 18 en V. C. Jepson, 32; P. B. M. Kletnekoort, 26 en C, A. F. M. Hirs, 22; F. L. M. Kort maan, 28 en J. M. L. van Halderen, 26; H. van Munster, 29 en NV van der Helden, 19; R. Ruseier, 24 en G. Onverwagt, 23: H. van der Spek, 25 en E. Post, 21; H. J. ter Stege, 29 en E. M. E. de Haas, 24; A. van Vlegen, 26 en J. W. Weèrheim, 25; G. L. westerveld, 22 en T. W. S. Koster, 20; D. van der Windt, 23 en P. van der Velden, Getrouwd: R. W. Wiersma, 23 en W. L. ,M. <j. van Kinderen, 24; H. Verheugen, 22 en A. C. Cino, 18; W. Poot, 34 en H. Poot, 23; C, PU. 23 en C. Kusters. 19; E. Nijmari, 22 en C. M. Broekhuizen, 19; N. van Zet ten, 22 en E, B. H. van de Ruit, 32; J. B. cutis, 21 en A. Mulder. '20; H. J, Leidel- meyer, 25 en J. P. van Nimwegen. 26; J. C. Speksnijder, 22 en P. van Vliet, 20; W. J. Mulders, 31 en J. M. Menting, 30; M. B. Wessling, 21 en M. E. van Wameien, 21; G. R. A. M. van Dijk, 36 en C. C. J. Beukjs, 1». Geboren: Gertjan zv J. zegwaard en G. VerweijEdwin N. zv L. M. van der Lub ben en G. Brükling. Overleden: E. A, van der Perk. 8i. Aangifte van geboorte op 3J juli 1969 te Hoek van Holland: M. A. Moers-Hambling d. van het Erasmuscongres dat van 27 tot en met 29 oktober te Rotterdam wordt gehouden, zal aan koningin Juliana het eerste deel worden aange boden van een tekstkritische uitgave der Opera Omni van Erasmus. Een internationale groep geleerden, de „Conseil' International pour l'Edi- tion des Oeuvres Completes d'Erasme", heeft al enige jaren onafgebroken aan de totstandkoming van deze nieuwe kritische en geannoteerde uitgave. De eerste voorstellen voor deze unieke uitgave werden in I860 in Rot terdam gedaan door het historisch ge nootschap „Roterodamum". Het is thans voor de derde maal dat complete werken van Erasmus wor den uitgegeven. De Opera Omnia, ver schenen voor het eerst in 1538, toen Erasmus' brieven in het eerste deel werden afgedrukt. De Leidse editie werd in de jaren 1708 tot 1707 in tien boekdelen gepu bliceerd. De thans verschijnende Rot terdamse editie zal worden samenge steld overeenkomstig de richtlijnen die Erasmus zelf voor zijn overlijden heeft aangegeven. De gemiddelde omvang van elk boekdeel zal 500 a 800 pagina's bedragen. SCHIEDAM In plaats vat» de eerder aangekondigde tentoonstelling „Appels oogappels" met werken uit het privé- bezit van Karei Appel ex poseren nu twee jonge kuunstenaars in het Stedelijk Museum:Carel Balth en Alfred Eikelenboom. Het werk van Carel Valth is een visueel onderzoek op het gebied van vorm en lich.t De objecten zijn opge bouwd uit mathematische elementen van cirkels en vierkanten en ge- maakt uit eigentijds materiaal: glas helder, wit of zwart perspex, gecom bineerd met roestvrij staal. Door belichting krijgen de brand punten in de cirkels een eigen vorm. waardoor het werk van Balth naast het koel- zakelijke toch ook een speels- poëtisch karakter krijgt. Alfred Eikelenboom toont zijn gro- te maquette van de dynamopolis, een utopische toekomststad, opgebouwd Op de eerste dag uit borc (bol, ovoide, ring, cylinder) menustructuren. Dynamopolis is een fly-in city zon der in- of uitvalswegen. Het interne verkeer circuleert met een supersoni sche snelheid door het buizenstelsel. De dynamopolisbewoners beschik ken verder over „rocket- belts", „fly ing- platforms" en- andere vliegtoes tellen die hen de wendbaarheid verje- nen van insecten. De communicatie met ander steden geschiedt uitslui tend door het luchtruim (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de kruising Burgemeester Van Slijpelaan-Kreek- sehaven is vrijdagmiddag om vier uur een ernstige aanrijding gebeurd tussen een auto en een bromfiets. De bromfietser, de zeventienjarige scho lier Theo Klip, moest met ernstige hoofdwonden naar het Clara-zieken- huis worden gebracht. De politie vraagt eventuele getui gen zich te willen melden, tel. 134.144. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft vrijdag de heer P. Hoogland (65) van de Park weg 120 de gouden medaille In de orde van Oranje- Nassau uitgereikt. De jubilaris kreeg het eremetaal op de borst gespeld tijdens een bijeen komst in de woning van zijn direc teur H. J. Knoester aan de Karei de Grootelaan 165. De heer Hoogland trad veertig jaar geleden in dienst bij de firma P. Knoester Jzn. te Scheveningen. Hij was daar werkzaam ais boekhouder- correspondent. In 1938 ging hij in dezelfde functie over naar het haring exportbedrijf Wouter Sterk JBzn., een nevenbedrijf van de frima Knoester. De burgemeester zei dat de heer Hoogland zich heeft doen kennen als een nauwgezet, eerlijk en hardwer kend man. „U behandelt de admini stratie, de correspondentie en de loon administratie en u beheerst daar naast het vak van de haringhandel volledig." In feite leidt hij het gehele bedrijf, omdat de directeur wegens zijn ge vorderde leeftijd zich enigszins heeft teruggetrokken en diens zoon de han den vol heeft aan het bedrijf te Sche veningen. Op 28 september 1943 was de heer Hoogland mede-oprichter van de af deling Vlaardingen van de Neder landse Vereniging van Postzegelver zamelaars. Tot 1 augustus was hij veilingmeester en daarna tot januari 1 1947 secretaris van de rondzendin gen. Ook is hij secretaris geweest (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM De leiding van het Nieuw Rotterdams Toneel wordt niet gewijzigd. Jules Royaards, John van de Rest en de dramaturge Anty Westerling, die naast de onlangs overleden leider van het NRT, Rob de Vries, de artistieke leiding vorm den, blijven op hun post. Aan de artistieke leading wordt geen verdere regisseur toegevoegd. De zakelijke leiding blijft, zoals gewoonlijk, in handen van Marius Kip. Dit maakte de voorzitter van de Stichting Nieuw Rotterdams Toneel, mr. L. A. E. Briët, vrijdagochtend tijdens de eerste bijeenkomst na de vakanties van de leden van het NRT, 'bekend. Ook het reeds bekend reper toire van het volgende seizoen blijft ongewijzigd. Tijdens de 'bijeenkomst werd Rob de Vries, wiens plotselinge overlijden in Nederlandse toneelkringen zo diep is betreurd, herdacht door de heer Briët, Marius Kip en' Jules Royaards, die beloofde de door Rob de Vries aangegeven lijn te blijven volgen. Bewogen herdacht hij de grote lei der, die voor velen een- onvervangba re raadsman was. Ook mr. Briët memoreerde in een langdurige rede dé betekenis die Rob de Vries voor net Nederlandse toneel heeft gehad en niet te vergeten, zijn werk in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marius Kip, sinds jaren de naaste medewerker van de overledene, noemde hem een idealist, die zijn idealen altijd wist te verwezenlijken. John van de Rest sprak over de vernieuwingen aan en in het gebouw van de Rotterdamse Schouwburg. De lijst van het toneel is veranderd en soberder gemaakt, het toneel zelf is vergroot en in het volgend seizoen zullen de bezoekers de schouwburg binnenkomen door een nieuwe in gang aan de andere kant van het gebouw. Ter nagedachtenis aan Rob de Vries wordt een voorstelling van het laatste toneelstuk dat hij regisseerde, „Hippoiytus" van Euripides, gegeven. De voorstelling zai voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Tijdens deze avond woddt het portret van Rob de Vries door de. schilder Hasebroek onthuld, dat dan door de gemeente Rotterdam aan de Schouwburg wordt geschon ken. MAASLAND herv gem 10 its V d Waal 7 de Covers gerei 10 en 7 ds De Graat MAASSLUIS herv gem Grote kerk 10 clr Meijer 7 ds Verbaas ireref immanuel- Icerks.OTd s V d Bos 4.a> ds Duursmea Maranathakcrk 9.30 ds Duursema 7 ds V d Bos Andreaskapel 7 ds Duursema Ned Prot Bond 50.15 ds Broer Leger des Heils 10 dienst 8.45 opent, samenk. 7 30 samenk. ROZENBURG herv gem Irnmanuei- kerk 9.30 ds V d Most 6.30 dhr Van Laai- balgen De Schans 9.30 dhr Bakker «eref 9.30 en 6.30 ds Koster chr geref 9 en 6.30 ds Plantinga geref vrijg 9.45 en 4.15 leesd. VLAARDINOBN Herv gem Triangel 10 dhr Hoogendam 5 dhr Westmaas Nieuwe Kerk l'9 ds Blei 5 ds Kool Bethetberk tod s Nauta 19 dhr Hoogendam ïmmanuelkerk 9 dhr Van, Lambalgen F.ehobothkerk 10 ds Van Veen 7 ds Blei Ictituskerk 830 en 10 ds zonnenberg Hcrfykapel 10.30 -dhr Van Lambalgen .Holyzlekenhuis 3 dsjïauta Zorihehuts" 10 ds Krol geref Odstérkerdc 10 dr Kcuwenhoven S ds Levér Emma u slee rif 10.30 ds Ter Hart S ds Swen Zonnehuis 10 ds Kro! Holykapei 5 ds TedHart PnlëHkerk 9 as Ter Hert 5 ds Koirwcnhaven Marana thakcrk 10 cis Lever 5 ds Krol Holyzieken- huts 9 ds Nauta Cthr Geref Bmmastraat i!6. 10 en 5 ds Buijs De Goedestraat 182, 3 ds Buljs Geref gem Westnieuwland 50,10 en 5 ds Hulsman. Remonstr Kerb en KPB Hof- laan hoeft Bmmastraat 10 ds Slccama. SCHIHDAM Geref Oosterkerk 10 ds Van Veen 5 ds Van Zuylen. Kethel „De Ark" 9.30 en 5 ds Sijtsraj Ju: i an aker k ta ds Van Zuylen 5 ds Van Veen herv geref. evang. gebouw Irene 10 en Bethelkerk 5 ds Wlsgerhof ehr. geref. Warande 135, 10.30 en 5 ds Van Smeden. De van de hengelsportvereniging Snoekers. Tot 1952 is de heer Hoogland pen ningmeester geweest van de waters portvereniging De Bommeer in Vlaar dingen. Bij de uitreiking van. het eremetaal waren aanwezig mevrouw Hoogland met kinderen, de heer en mevrouw H. J. Knoester, de heer en mevrouw J. Knoester (directeur van de firma P. Knoester in Scheveningen) en dr. ir. H. L. de Ruiter, commissaris van Wouter Sterk JBzn. De heer H. J. Knoester reikte de draagmed'aille uit. SCHIEDAM Boodschappendienst, tel. 20.66.11. VLAARDINGEN Boodschappendienst. tel. 20.66.11. MAASSLUIS G. A. A. van der Poel, AJb. Cuypplein 11, tel. 2900. MAAStAND J. W. Oltmans. 's-He- renstraat 4. tel. 2039. HOEK VAN HOLLAND A. W. L. Hut, Harwtchweg 194. tel. 3496. ROTTERDAM Jan Blaaser, die tijdens de vacantie van Tom Manders in het Rotterdamse cabaret van Do- rus de honneurs mag waarnemen, zet in z'n eentje een meer dan drie uren durend „STER-reclameprogramma" op de planken. Onder het motto „Jan Blaaser geeft het hemd van z'n lijf' brengt hij alle mogelijke produkten aan de man. Hij deelt kazen uit of het koekjes zijn. Hij stuurt vrijgezellen met een com pleet bed naar huis. Hij verrast klei ne jongetjes met dozen chips. Kor tom: hij heeft het maken van recla me verheven tot show-business. Het effect van deze manier van optreden is, dat de bezoeker in een sfeer komt van de fancy-fair in haar beste dagen, waar ieder toegangsbe wijs de kans geeft op een prijs. Dat Jan Blaaser nu en dan de gek; steekt met een gelukkige winnaar is niet nieuw. Ieder die ooit aan eer. tombola heeft meegedaan weet dat dit het onvervreemdbaar recht is van de man die aan de prijzenpot staat. In het geval van Jan Blaaser kan men hooguit zeggen dat hij wat snel- Ier en soms wat geestiger reageert dan de eerste de beste spullebaas. Maar om nu te zeggen dat zijn show iets heeft te maken met cabaret, nee. Wie een kans wil wagen kan tot 24 augustus terecht CAPELLE a.d. IJSSEL A. Vuyk en Zonen's scheepsbouw wer ven N.V. heeft van Sea Containers Ltd te Londen de opdracht gekre gen om een derde containerschip voor deze maatschappij te bouwen. Het eerste schip is reeds in aan bouw. De hele serie moet voor september 1970 zjjn afgeleverd. De drie schepen hebben- gelijke afmetingen. Ze kunnen 12ö twintig- voets containers laden. - veiling DE LIER, i augustus aardappelen 17—33 3500; paters 7—11: andijvie 18—26 1400; dubb. bonen 50—75 I 960; pronk bonen 6370 80; snijbonen 80—13S 1850; allcante 290—336; gold champ. 320—450: frankethaler 32—350 1300: komkommers: AA 37—29, A 24—31, B ••2—28. C 16—29, B 17. P 36—17,. 82.54» sxp. 24.000 bin. 106300 totaal. 14.300: Netmeioenplant pijp 6 105120 140—IJ (134). 9 65—0 125—135, 1 45—5 105—115. 12 75—80: Ananasmei.: 6 215—220 130, 180, 15 115; Suikcnnel.: 6 240—285, 500. S 185—233;" Ogenmei.; J 65—190 1250. 3 100—185. 10 60—145, 12 30—720. 15 90; Bospeen 29—35 700: paprika 4 -13 18300; pepers 11—320 220; pe terselie 9—14 1000; postelein 16—21 27; per ziken 5—35 4800; pruimeai kg. 325—235 1000; rabarber 24; radijs 25—200; selderij 12—WA 800; spinazie 36—19 560; sla 1 5—21Vt H 8Vi—18V», 14.400 esp., 12.600 bin. 27.000 totaal; bloemkool 6 39—49 5000, 8 36—48, 1 26—34, 12 30; Tomaten: A extra 3,330,.C extra 3,-—3.30, AI J- —3.20, BI 3—3.10, €1 3—320. SÖ.713 exp. 6.028 bin. 86.741 totaal; uien kg 37 200; rode kool C 150; kroten' 15—33, prei AI 37—37 900, BI 36. iHf Wegens uitbreiding van onze produktie vragen \vy: voor transport en expeditie- werkzaamheden. Eigen vervoer van ons bedrijf naar Vlaardingen, Schiedam en het gehele Weïtland. Kom eens praten of bel eens op. U kunt bij ons terecht OVERDAG: van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 5 uur aan het fabriekskantoor, Wevers- kade 33 te Maasland (tel. 01899 2644). 's AVONDS: op dinsdag en donderdag van 6 tot 9 uur en 's ZATERDAGS: tussen 10 en 12 uur aan het zelfde adres, echter telefonisch te bereiken onder nr. 01899 3755. WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL. 0189B-2M* Os. J. van den Blink Meditatieboek voor ouderen Her peisooiuijk verkeer mei God in de strfte van de tevens- avond Bijbelgedeelten, OW- denkingen en gebeden Eenvoudig en een >ed8' Q'i'sc? aansprekend Eon bemoedigen^ bosk Een gewaardeerd geschenk Verkrijgbaar m de boekhandel gebonden f 10.50 ZOMER KEUNING WAGENINGEN CHEMISCHE INDUSTRIE voor de ontwikkeling en produktie van kunst harsen op het gebied van de verf- en drukinktindustrie, polyesterharsen en kunstharsemulsies. In verband met de ontvangst van onze relaties kunnen wij plaatsen een: Het karakter van onze onderneming, welke voor een groot deel op export is gebaseerd, vereist dat de candidate over een redelijke spreek vaardigheid In de moderne talen beschikt. Een opleiding op Mulo niveau is daarom gewenst. Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken, Slachthuis- weg 30 te Hoek van Holland (tel, 01747-2641). m Dagblad dat u omzet geeft van een provincietelt moor flozfniits dan sommige provincies. Praktisch geen doublures mot andere dagbladen Ce rotterdammer - dordi» dagbled nieuw* Md» courant - njywejwyy eeutót R'd«m,W.de withstr. 25 l«f.1!M46 telex 21431 Ken twen te Oen Hwg-Ulden-DorcireeM, Alléén voor mensen die Vooruit W illen Wij zoeken een en nodigen U, als U deze functie zoudt willen ver vullen, gaarne uit schriftelijk of eventueel telefo nisch {010-25 66 00, toestel 17) te solliciteren. AUTOMOBIELBEDRIJVEN KOOGENBOOM N.V. VAN DEVENTERSTRAAT 15 - ROTTERDAM Wij zijn een dynamisch bedrijf met een uitgebreid verkoopteam, dat tot taak heeft ons gerenommeerd merk in Groot-Rotterdam te ver kopen. Volkswagen staat sinds jaar en dag aan de top van de ranglijst van de meest verkochte automobielen. Wij bieden een goede positie met een aantrek kelijk jaarinkomen op basis van een vast salaris plus provisie. Uiteraard is er - geheel kosteloos - een Volkswagen Ier beschikking. Wij vragen, ten behoeve van het rayon Maassluis, een representatief man met een flink doorzettingsvermogen en een goede algemene ontwikkeling, aismede verkoopervaring in de buitendienst, bij voorkeur opgedaan in de auto mobielbranche. Bij onze iandeiljke montageploeg, die momenteel vooral is belast met de uitvoering van projekten in de BOTLEK, WEST-BRABANT en DOR DRECHT, bestaat gelegenheid tot plaatsing van Aan belangstellenden wordt verzocht aangehechte bon in te vullen en op te zenden aan de afdeling Personeelszaken. Daarna wordt zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor een sollicitatiegesprek. hier afknippen NAAM VOORNAMEN WOONPLAATS HUIDIG BEROEP SOLLICITEERT NAAR DE FUNCTIE VAN en verzoekt een nader onderhoud. (s.v.p. met blohletters invullen) Mo/S/69 Deze stroon. In gesloten enveloppe, gefrankeerd met een postzegel van 25 cent, opsturen aan de N.V. NEDERLANDSCHE ELECTROLASCH MAATSCHAPPIJ, afdeling Personeelszaken, Zoe te rwoudse weg 1, Leiden. Lid van de Holtandsche Beton Groep VESTIGINGEN TE - OUDE WETERING - SCHEEMÜA - StTTARD - SPDKEMSSE j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1