i Richard Brummer telt verder. •rev» "fs T*ssJZ* z xz. ssi i [aassluis nam afscheid au ds. en mevr. Meijer Ds. Vons nam afscheid Bevangen door hitteI 11 «1 Zes jaar Ivctlicl AGENDA Jeugdige gasten in Schiedam a*»**Zm Mm I Veel animo voor Hoeks hengelfeest iMet veel cadeaus naar Friesland Om te huilen Richard Brummer Drukke receptie in De Rank Bejaarden hengelden met veel succes Zwaluwen jeugd in KNVB-kamp Baarn Monteur breekt nek bij val Verwondingen bij verkeersongevallen Uit winkelkassa F 785 meegenomen WÊ$m m Ihïemm Uardiwen MUS SLAAT ALARM BIJ JUWELIER 94?: L gQTTERDAMMER dubbelbreed Ifrevira-texturé met WOl 17 95- syntric dolan jersey {4 75- ipiipip oespraken In vele maatgroepen hangen thans „incomplete" series. En daarvoor telt Richard Brummer 50 tot /~150 korting per pak neer. Wie 3 „incomplete" pakken tegelijk koopt, krijgt tenminste f250 korting. Waarbij alle maten evenzeer in tel zijn, ook de kleine, slanke, grote, forse lange en corpulente. x Amsterdam, Kalverstraat (vlak bij de Munt). Rotterdam,Lijnbaan 79 Serieconcours I (indaag en dagelijks indaag en dagelijks terlenka marquisette met ruche twef. 25.12.34 iheeft ze. veel voordeliger PAGINA 3 A MAANDAG 4 AUGUSTUS 1969 5 Hoeveel meer plezier heeft U niet van Uw We+k. wanneer U «en prachtige stof gebruikt als Syntric dolan jersey of Trevira texiuré. Syrrtric dolan jersey, een 1e keus stof, gemakkelijk zelf te .„ossen. uit de prijsserïe van 14.75. £n toro geweven Trevira tex- taré met wolmenging, zelf te OTssen, zó droog, niet strijken en gemakkelijk te ptisseren, normale prijs 17.95. Morgen verkopen wij deze dub- belbredo stoffen in vele dessins en kleuren, ook effen, met vele guldens voordeel, per meter voor nog géén tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze mooie stoffen voor Uw japonnen en" (jakjes, Syntric dolan jersey en geweven Trevira texturé. 140 en 150 cm breed in vele dessins en uni kleuren, door elkaar, permeter voor 0 Duur nn de opruiming "7 juli tot 7 augustus. Gttn nC afschrift, bett VLAARDINGEN Een fel uitslaande brand heeft zondagmiddag een bovenwoning in de Eerste Maasbosstraat volledig verwoest. De politic vermoedt dat het vuur is aan gestoken door kinderen. De woning was enige weken geleden door een gezin verlat en stond leeg. Op het moment dat de brand uitbrak bevon den zich in het onder de woning ge legen pakhuis van een aardappclhan- del een vrachtwagen en een bascule, die tijdig konden worden wegge- j haald. Hel blussen van de brand trok I de aandacht van een paar honderd buurtbewoners. i 's Nachts laaide het vuur weer op en moest de brandweer opnieuw uit rukken naar de Maasbosstraat. Het vuur had voet gevonden in een ka pokmatras, die door de brandweer uit het pand werd gesleept. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat het leegstaande huis een speeloord was voor kinderen die aan de achterzijde naar binnen klom men. ebt aal een het led. Legemeer in de classis fïeeren een, waar ds. E. H. Kalkman, tot r kort zijn collega in Maassluis au hervormd predikant in itaersfooct, hem zondag 10 augustus al bevestigen. Ais tekst voor zijn afscheidspreek toos ds. Meijer Hebreen 4 9 ..Laten rij dus ernst ermee maken om tot j ie rust in te gaan. opdat niemand j en val kome door het voorbeeld van njehoorzaamheid te volgen". Mede- rerking verleende het hervormd l erkkoor onder leiding van mevrouw X. Verhoeff-Tom. Xa de preek zong de gemeente war scheidende predik am hel vierde ■ers van Psalm 121 toe ..De Heer zal sleets gadeslaan". Namens het gemeentebestuur sprak |jko-burgemeester P. van der Snoek. vergezeld was van wethouder J. an,Gelderen. Hij uitte waardering j oor het vele werk dat ds, Meijer zo j ■ge tijd met veel toewijding in i |laassluis heeft verricht. Sprekers waren verder onder meer tenant Kruisinga van het Leger i Heils, mevrouw Dienske narpens Ie evangelisatie-commissie |Maasslui$ voor Christus", ds. F. van pen Bos namens de gereformeerde ":«rk, hulpprediker A. Bakker en ds J. Hoorn namens de hervormde Wneente te Vlaardingen. Ds. F. F. vertolkte de gevoelens van de j trale kerkeraad. Vrijdagavond was er in het bejaar- centrum Zonneweelde voor ge leleden en andere belangstellen- HOEK VAN HOLLAND In het kader van het WV-zomerprogramma hebben ruim honderd kinderen en bijna veertig volwassenen zaterdag geprobeerd zoveel mogelijk visjes te verschalken in de singel rond de camping aan de Tamanweg. Ondanks de grote hitte bleek de vis wel bereid te bijten, zij het dan dat de meesten ver onder de maat bleken te zijn. Dat is niet verwonderlijk want Hoek van Holland is nu eenmaal niet in het bezit van goed viswater. Dat deed echter niets af aan de gezelligheid. Vooral bij de jeugd was 's morgens de belangstelling zeer groot. Winnaar werd hier Arie van den Heuvel uit Maassluis die met 206 cm in het bezit kwam van een werp- molen. De totale vangst bedroeg 1142 centimeter. Dan zij de financiële bij— j drage van wijkraad en de VVV kwa men alle deelnemers in het bezit van een prijs. Dat zich 's middags nog ongeveer veertig volwassenen rond de singel schaarden, was vooor de organisato ren een plezierig verschijnsel. Het was namelijk de eerste keer dat ook een wedstrijd voor volwassenen werd uitgeschreven. Vooral van de camping en het re creatieoord was er vrij grote be langstelling. Aanzienlijke hoeveelhe den koud bier bezorgden de deelne mers tie nodige verkoeling. Dc visjes lieten het ook nu niet afweten. Het totaal van 2540 cm is j zelfs betrekkelijk goed te noemen on- i der deze omstandigheden. De broer van de jeugdwinnaar, R. van den Heuvel kwam met 319 mc als eerste uit de bus, gevolgd door zinj vader j neel van het bejaardencentrum bood 1 directrice zuster Smit ds. en me- j MAASSLUIS Na bijna twintig j den gelegenheid van ds. en mevrouw |sar de hervormde gemeente ie Meijer afscheid te nemen. Namens de Müssluis te hebben gediend beeft hervormde gemeente bood de heer P ij. K F. Meijer zondagmorgen in dc j Smits de scheidende predikant o.a. >tc Kerk afscheid genomen. Hij j een fiets aan. Hij schetste ds. Meijer ■ft het beroep aangenomen naar als een predikant die de gemeente 'jtrkgaast-St. Nicolaasga, Doniaga met veel liefde en toewijding heeft gediend. VLAARDINGEN VLAAR DINGEN Bewoners van de Spcrwerlaan belden zaterdag nacht om half twee dc politie omdat zij niet konden slapen. Hun nachtrust werd verstoord doc.r een kind van twee .jaar dat moederziel alleen op het balkon van een flat stond te huilen. Op het bellen van de politie deed niemand open. De ouders kwamen een uur later thuis na een avondje uit te zijn geweest SCHIEDAM De 45-jarige me vrouw A. L. W.-G. uit de Deen- seyraat in Rotterdam werd vrijdag middag in de Laurens Costerstraat onwel. Per GG en GD is zij naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Ze was bevangen door de hitte. VLAARDINGEN Uitslag wedvlucht van de postduivenhoudersvereniging De Luchtbode vanuit Noyon (273) km. Vertrek 7.30 uur. Deelname 237 duiven. Aankomst eerste duif 12.25.30 uur; laatste prijsdulf 13.40.53 uur. Prijzen kwamen in het bezit van; M. v. d. Pijl 1, 10, 25. 53; J. v. Toot 2, 51; L. Mudde 3. 17, 20, 22 36. 40; Goedege- bure/Van Keulen 4, 9. 32; G. Roudenburg 5; G. v. Vliet jr. 6, 14. 23. 42., 47, 48, 53. Donderdag tussen 19 en 20 uur in,korven voor Pt. St. MaxenCe. Vrijdag klokken stellen op 8 uur. Tevens gelegenheid dui ven in te korven voor een oefenvlucht vanuit Zwijndrecht. (Van een onzer verslaggevers) ^CKHSDAM De grote zaal van gebouw „De Rank" in Kethel was zaterdagmiddag bijna te klein om de vele belangstellenden te bevatten die afscheid wilden nemen van ds. W. Vons, dié ruim zes jaar hervormd' predikant in Kethel-dorp is geweest Ds. W. Vons, hervormd predi kant in Kethel dorp, krijgt uit handen van de scriba van de 'centrale kerkeraad, de heer C. Brunt, een enveloppe met inhoud namens de gemeente. De inhoud is bestemd voor het nieuwe kuis van ds. Vons in Eist. vrouw Meijer een tuinparasol met twee stoelen aan. President-kerkvoogd H. Kramer sprak namens de centrale kerkvoog dij en de wijkgemeente. Hij overhan digde een boeken- en een geschen kenbon. Mejuffrouw A. R, Hollaar sprak ten slotte namens de afscheidscommissie. Nadat het vertrekkende predikan- van Pelt (130), vijfde A. Brand (122) en mevrouw B, Tuinbroek kwam ats enige'dame 102 cm.) boven de meter. Dankzij het feit dat wijkraa en de j VVV de prijzen beschikbaar stelden j kon het volledige inschrijfgeld wor- den afgedragen aan de Hoekse EH- BO-vereniging. - j Het kampvuur dat de kampeer- I dersvereniging „Roterdam aan Zee" I zaterdagavond op het Hoekse strand j tengezin Gezang 150 was toegezon- zou organiseren is niet doorgegaan. gen, sprak ds. Meijer een bewogen dankwoord. Achteraf was dat misschien niet zo heel erg, want een fikse onweersbui zorgde voor veel regen. Dat was echter niet de reden. De organisatoren hadden namelijk over het hoofd gezien, dat voor een kamp vuur hout nodig is. en nu naar Eist vertrekt. Volgende' week zondag wordt hij daar be vestigd door ds. J. Joukema. Naast vele leden van zijn, eigen kerk waren ook aanwezig de heren Van der'Meer en Alijk jr. namens de r.k. Jaeobusparochie en pastoor M. Wuyster en de heer J. Lansbergen namens de Martinuskerk. Uiteraard was op deze receptie ook aanwezig drs. E. Verwaal, hervormd predikant in Kethei-Groenoord, die tot het mo ment dat Kethel-dorp weer een eigen dominee heeft als consulent -dienst doet. De scriba van de centrale kerke raad van Kethel, de heer C. Brunt vertolkte de gevoelens van velen die met spijt in hun hart ds. Vons, die op deze wel zeer warme receptie ter zij de werd gestaan door zijn echtgenote en zijn kinderen, zién vertrekken. Ds. Vons had de naam de „huisbe zoek predikant" te zijn. Altijd als er een beroep op hem werd gedaan stond hij klaar. „Wat ons steeds weer opviel", aldus de heer Brunt, „was de grote ijver waarmee dominee Vons. zijn werk deed. Ook om zijn groot gevoel voor humor stond ds. Vons bekend. Namens de hele Kethelse hervormde gemeenschap overhandig de hij hem een enveloppe met in houd. Dit voor de inrichting van zijn nieuwe huis in het Betuwse Eist. 'Het kerkelijke afscheid gebeurde zondagmiddag in de dorpskerk van Kethel. Ook daar waren vele be langstellenden getuige van het afscheid van ds, W. Vons. Na de dienst bestond de gelegenheidhet echtpaar Vons in het Schepphuis de hand te drukken. Velen maakten daarvan gebruik. VLAARDINGEN Onder ideale j weersomstandigheden hebben Vïaar- i dingse bejaarde ^hengelaars zich za terdagmorgen vèrmaakt in parit 't Nieuwelant waar een speciaal con cours voor bejaarden werd gehouden, georganiseerd' door de Vlaardingse hengelaarsbond, maar onder auspi ciën van het Comité Vakantievreugd. De vijftien deelnemers, die succes hadden waren: Al Bagchus met 151 cm., D. de Wal 55,5, A v.. Rcon 58, L. v. Dorp 58, J. v.d. Velden 51, C. v.d. Linden 38, .J v. Eek 36, W. A Vink 31. J. Stuifzand 31, .J Komaat 30, S. v.d. Wel 27, P. Visser 26, K. de Light 26, H. Wijnstok 18 en A. N. de Jong, die ook 18 cm vis ving. x De heer Baighus kwam tevens in het bezit van de gouden dasspeld, beschikbaar gesteld door de heer B. Visser, een invalide 'hengelliefhebber. Bovendien chonk de heer Visser aan alle deelnemers eendobbertje, door hem zelf vervaardigd. De deelnemers, die gen vis vingen werden verrast met rookwaar. Zaterdag wordt .het laatste jeugd- hengelconcours. gehouden. Men wordt verzocht daafvoor de eerste twee/vij vers vanaf de spoorbaan, tussen 9 en 11 uur vrij te houden. Het zevende serieconcours van de hengelaarsvereniging De Wervende Visser werd gehouden in de Vlaar dingse vaart bij de Trambrug. Winnaar werd W. du Mortier, die met een vangst van 1380 gram, onbe dreigd als eerste eindigde. Daarna volgden: C. J. van Dam (859), A. Hoogendijk (821), C. van Oosten (812), G. v.d. Zwart (621), A. Overduin (512), E. Bos (340), M .v.d. Meer (303) en H. Kosten met 282 gram. Zaterdag wordt deelgenomen aan het derde VHB-concours waarvoor men zich kan opgeven bij C. J. van Dam. NATUURLIJK PLATENBONNEN halen bij G. P. VAN DAAtEN JR. ïjParkeerterrein Broersvest: Kernr.w 14-24. fBljkanioor „Dr Rotterdammer". Langt «restraat k. tol 26.63.82. Klachten beznr- JK*!„ Joh. Gróneveid. Singel 93. tel. f.«.38, maandag r/tn vrijdag 13.30 - I8.aa TLzaterdag 17 is uur. Redactie Setae- R. 31. van Huuweiingen. jaiianaiaan Js.i Schiedam, tel. 25.57.64 b.g.g. 13.55.88. 158. Alarmnummer voor melding Ittciit- £?ontre!nlging: 25.26,26, Alarmnummer po- ae: .26.46.66. Apotheek: Gouka. Groene- «h 327, tel. 29.80.35. ^Excelsior: Oosthavenlcade 9, ruilbeurs De Verzamelaar, 19. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle -,m aat 41 tel- 34.67.75. Alarmnummer '"ie, gg en GD: Tel. 34.34.44. Alarm- ïi*,!mür voor melding Iiicytverontrelnl- £,f: 26.28,26. Klachten bezorging: H. Ver- jg,- 34.33.45. Apotheek: Vairave, Hof- g*1 49, tel. 342993; Apotheek Maassluis: Do MarJct u, tel. 2234. Zoekt U cnodeme, klassieke of romantische mystères of venstervallenhoud dan de ze serie aanbiedingen in de ga ten, want elke keer verkopen wij een pracht vitrage voor een heel aantrekkelijke prijs. Zoals deze ragfijne terlenka marquisette met en tredeu x waaraan een ruim geplooide volant. Deze mooie marquisette mer ruche, 95 cm breed, verkopen wij nu per meter voor nog géén anderhalve gulden. VLAARDINGEN Vorige week was Zwaluwen met een grote groep j aanwezig in het K.N.V.B. kamp in Baarn. Met veel succes werd deelge- j nomen aan diverse spelen. Bij voetbaltennis won Zwaluwen bl al zijn wedstrijden en daarmee de eerste prijs. Zwaluwen b2 werd tweede. Bij de C-groep werd Zwalu- I wen cl ongeslagen kampioen. Bij tafeltennis won Arie Kal na een prachtig gespeelde finalepartij de eerste prijs. Donderdagavond werd deelgeno- j men aan sport en spehvedstrijden, j waarbij Zwaluwen biina alle onder- j delen won en met grote voorsprong j de eerste prijs veroverde. Voor tic gehouden voetbaltest j slaagden: bij de B-groep Maarten Keizerwaard met 1400 pnt. Bij de C-groep Aad v. d. I.inden met 1200 pnt., Tonnie Poot met 1265 pnt. en j Hans Noorlamler met 1240 pnt. 1 Woensdag werd een bezoek gebracht aan Oud Valkeveen waar de jongens j zich uitstekend'konden vermaken. Na afloop van de kampweek moch ten de heren Rodenburg het K.N.V.B. speldje in ontvangst nemen, omdat zij reeds 22 maal aan de kampen hebben de Meenomen. I Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze marqui sette met entredeux waaraan geplooide volant, 95 cm breed, per meter VOO' Duur van de opruiming 17 juli tot 7 augustus. Géén tel' of schrift beet SCHIEDAM De 45-jarige mon teur P. Puszcar uit Rijsoord is vrij dagavond om het leven gekomen. Hij was bezig met werkzaamheden aan een luik bij de werf Wilton-Fije- noord en viel cïaarin. Hij brak daar bij zijn nek. Tijdens 'vervoer naar het Gemeenteziekenhuis is hij overleden. SCHIEDAM De 35-jarige C. A. M. sloeg met zijn personenauto op c?e s-Gravelandseweg ter hoogte van de afrit van rijksweg 20 over de kop. Hij schrok van een bromfiets die plotseling van links aan kwam rij den. De auto kan als volledig af geschreven worden beschouwd, de man liep slechts gekneusde ellebogen op. SCHIEDAM Met een gekneuse j linkcrenkel moest zaterdagmiddag de j 18-jarige zvvcminstructeur P.H. naar het Gemeenteziekenhuis. Hij kwam met zijn bromfiets met te hoge snel- j heid de Jan van Zutphenstraat uitrij- j den en botste tegen een geparkeerde j personenauto. Hij is in de Dr. No- letstichting verbonden en kon toen weer naar huis. De 15-jarige Johanna j B. uit de Welschapstraat in Rotter- i dam moest met een gebroken linker onderbeen en i;en diepe vleeswond i worden opgenome,n in tde Dr. No- letstichting. Zij was duopassagiere van een i bromfiets, bestuurd door de 17-jarig J.W.S. uil Rotterdam die op de Pol- derweg in Kethel dacht tussen twee rijdende auto's door te kunnen gaan. j Hij kwam met een smak op het weg dek terecht. De bromfietser zelf had gec-n letsel. De 18-jarige mejuffrouw B.P.T. uit West-Duitsland moest met een gebro ken rechterbeen en diverse vlees- en schaafwonden naar de Dr. Noletstich- ting. Zij was duopassagiere van een bromfiets, bestuurd door de 21-jarige mejuffrouw C. H. O. uit Schiedam. Deze kwam door de hoge snelheid met haar bromfiets op de kruising van de Nieuwe Damiaan ter hoogte van de Sporthal Margriet tegen de stoepranc, terecht, verloor de macht over het stuur en smakte tegen 'het wegdek. Met Westduitse meisje is op genomen in de Dr. Noletst.ichting. O VLAARDINGEN Uitslag wedvlucht van de postduivenhoudersvereniging Keer Weer vanuit St. Quentin 242 kir.) Vertrek 8 uur. Deelname +13 duiven. Aankomst eerste duif 11.33.50 uur: laatste prijsdulf 12.28.21 uur. Prijzen werden toegekend aan: Everdingen zn. '1,37; A, Waar- i denburg jr. 2, 8; ,A. Etrgelaan 3, 11. 12, 22; i M. v. d. Velden 4, 6, 30; G Bovenberg 7, 33: i C, Flile 5, 28. 28, 30. Donderdag tussen 17 j en 19 uur inkorten voor de volgende i vlucht. Klokken aanslaan 19.30 uur. con- troieprik vrijdag te 19 uur. A VXiAARDENGENUitslag, wedvlucht van de postduivenhoudersvereniging De Adelaar, vanuit Tergnfer - <255 km.). Deel name. 140 duiven. Vertrek 10 uur. Aan komst eerste duif 13.iK.36 uur; laatste prijsdulf 13.37.10 uur. Prijzen gingen naar; P. Verftart 1, 24; E. Bouman 2,. 7, 12, 23, 27. 29:. B, v. Beveren 3; J. Smits 4, 5, 30; A. Koevenraans 6, 8, 31. Donderdag tussen 18.30 en 19.30 uur inkorven voor een vlucht vanuit St. Dizier (358 km). Klokken aanslaan vrijdag 19.35 uur. SCHIEDAM Met een valse sleu tel heeft men zich toegang verschaft tot de winkel van G. in de Mari- astraat. Uit de kassa is een bedrag van 785 meegenomen, terwijl er verder nog een doosje met een be drag van 230 is gestolen. Ook een meubelopslagruimte in de Grut- tosteeg kreeg ^bezoek. Hier zijn SCHIETBAANSTRAAT twaalf eetstoelen met een waarde van 400 meegenomen. totale t j SCHIEDAM Tot tweemaal toe ging de alarmschei van de juwelier Stoopman in de Nolenslaan over. Eerst rukte de politie zaterdagmiddag met groot materiaal naar deze juwe lier. Via een openstaand raam was er echter een mus naar binnen gevlo gen. Aangezien dit dier ergens tege- naan vloog ontstond het alarm. Ook zondagmiddag ging de alarmschei weer over. Ditmaal was het opnieuw een mus die weer naar f binnen was gevlogen en het spelletje, herhaalde. De Westduitsers uit Esslirtgen kwa- i gasten. Vandaag hebben de jongelui men ruim een uur te laat aan. Maar i o.a. Gouda bezocht en daar in de ook voor hen stonden de pleegouders I buurt een pannehkoekenlunch ge- j rustig te wachten. S.G-directeur P. j bruikt. Ook de molens van Kinder- van der Boom zorgde voor een vlotte dijïk werden bekeken. Vanavond is er j ontvangst van de buitenlandse een ontvangst' in de kantine van de l- station. hockeyclub Asvion in het sportpark Thurlede. Op de fobpr De -ontvangst ©p het l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1