LOKALE RADIO KANS OP FEMINA ECT behandelt steeds meer containers Moeder doodde zoontje: EIS ÉÉN JAAR VOOR DREIGEN MET MES ÖSCHD1M1 Gigantische lading aan dek Challenger Aktualiteiten en reelatne uit Ahoy'-hal gedurende 120 uur -fcs*- 592ste Staatsloterij Met gestolen cheque tegen lamp gelopen Telefoonverruiming in Hellevoetsluis JONGEN NOG STEEDS ZOEK SCHATTING VAN 120.000 Verdachte van steekpartij vrijgelaten Spanjaarden bij ongeval gewond Politie voorkwam erger opruiming PE ROTTERDAMMER DINSDAG 5 AUGUSTUS .1969 a;,( fJfSTil?? ton! f iSSiif (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In septem ber reeds zullen de Rotterdam mers kennis kunnen maken met lokale radio-uitzendingen. Het is namelijk de bedoeling dat op de „Femina" in de Ahoy'-ihal een radioprogramma gemaakt wordt dat alles bijeen 120 uur in de lucht zal zijn en tot motto „Uw Lokale radio" meekrijgt. ADVERTEERDERS ROTTERDAM Europe Con tainer Terminus (E.C.T.) heeft een topmaand achter de rug: in juli werden 12.650 containers en 1.470 andere eenheden (flats, auto's, trailers, e.d.) behandeld. Het thans lopende boekjaar be looft gerekend naar de aantallen een zeer succesvol jaar te wor den. VERGUNNING IDEEËL RECLAME Rozenburg ANGST Geen reden i gesatineerde Fllmdrukstof in klassieke en moderne dessins 160 cm breed 5 augustus 1969 tweede klasse op: PAGINA 3 2 A ROTTERDAM Uit een kamer in poelen verdween maandagoch tend een portefeuille met een betaal cheque-boekje en enige honderden ^'njfdader werd de afgelopen nacht ..„gehoud-n in een hotel aan de SjfUstgaat. Het was S.D. (16) uit Bodegraven. Met een betaalcheque £>jde hij zijn kamerhuur vereffenen. jn Hoek van Holland zijn maan- 1 I «ar aangehouden de Duitse zeelieden f";1' „c (23) en R.B. (18), heiden opva- i'-"! ra)den van een in de botlek gelegen Duits schip. De mannen hadden elk r ,cri gestolen fiets bij zich. Bovendien "c; 1 hadden zij papieren weggehaald uit cj ,eT. auto in Hoek van Holland en ten ""33 siotte hadden zij uit Hotel America li nog een paraplu meegenomen. nas ozM in de nacht van zondag op maan- x M da' zijn u'-+- ca£® »De Hustende Jager" föt|| aa£ de Bergweg dertien lessen drank verdwenen. COt! 0 Uit de op het parkeerterrein aan het Weena staande auto van een ver lag tegenwoordiger verdwenen 49 dozen kauwgom. f Bij Radiobedrijf Fodor aan de iffi oroenendaal is in het weekend een etalageruit vernield. Twee transistor- j, radio's zijn weggehaald. f uit een strandtent in Hoek van Holland zijn in het weekend zes radi o's gestolen. (Van een onze verslaggevers) HELLEVOETSLUIS Burge meester J. A. A. Aarse heeft maan dagmiddag aan de Karei de Stoute- siraat de nieuwe centrale van de Telefoondienst in het District Rotter dam voor Hellevoetsluis in bedrijf ge- sield Jn de nieuwe centrale voerde hij een telefoongesprek met de pu blicist Anthony van Kampen in Ber gen (N.H.). die oud Hellevoetsluizer is. De centrale heeft een capaciteit van tij drieduizend nummers. eD in Helie- isetj voetsluis bestaande wachtlijst is hiermee „opgelost". In het gebouw zijn uitbreidingsmogelijkheden tot zevenduizend nummers. Na enige bouwkundige voorzieningen kan men de centrale zelfs tot tienduizend aan sluitingen uitbreiden. Met de inbedrijfstelling van deze centrale is het aantal telefoonlijnen van Hellevoetsluis naar Spijkenisse van 30 op 52 en dat van Spijkenisse naar Hellevoetsluis van 26 op 46 ge bracht, r'-i'tt --- J|31 - i" i.r Sr fift, i - fch'WfN if WtSöïfveiMHt W#i «fc tint hl i lei k" in S sen n 6 *ioe. ru ls- sta t» tóe, (te SM !5t) as?, fcü «fe lij. ESSE De oude centrale aan de Moriaanse- weg idie twaalf jaar geleden in ge bruik werd gesteld, wordt nu gede monteerd, Haar capaciteit wordt ver deeld naburige centrales in enkele gemeenten op Voome-Putten en Flakkee, ral ed its reeg bi- si» ROTTERDAM Nog altijd is de zesjarige Hermanus Jacobus Netten uit Schiedam niet gevonden. Sinds zondagmiddag is het kind zoek, nadat het 't laatst op het zeestrand nabij de Nieuwe Waterweg in Hoek van Hol land is gezien. De chef van de afdeling zeden- en kinderpolitie verzoekt namens de ou ders de opsporing van het kind. Zijn m»!! signalement is: 1,10 meter lang, nor maal postuur, blond haar, bruine ogen, heeft op een -van de bovenar men een lichte moedervlek, slechtge- bit, mist enige kiezen. Zijn kleding: zwarte zwembroek met zwart-wit ge- Zij die menen inlichtingen te kun nen geven worden verzocht zich in verbinding te stellen met het hoofd bureau van politie (tel. 143144, toestel 3635 of 3799) of met de politie van zijn of haar woon- of verblijfplaats. I 15 i G f4 oè SU ieb I» I® „Femina"-direkteur John Hoffman heeft de minister van cultuur, recre atie en maatschappelijk werk voor dit speciale experiment een zendver gunning gevraagd. Mocht minister Klompé deze vergunning weigeren (hetgeen betekent dat de uitzendin gen niet in de „vrije" ether gebracht mogen worden), dan zal „Radio Fe mina" alleen in de Ahoy'-hal te vol gen zijn. Direkteur Hoffman heeft zijn idee voor een proef met een lokale radio zender in het kader van een consu mentenbeurs in maart van' dit" jaar in L-onden gerealiseerd gezien op de Ideal Home Exhibition, die men wel de grootste beurs ter wereld speciaal voor de huisvrouw noemt. Omdat hij al jaren in een plaatse lijk radio- en televisiestation geïnte resseerd is, zag hij plotseling zijn kans schoon in Rotterdam een proef te nemen met publiek en zo prak tische gegevens te verzamelen over een zaak, waarvan men nu al jaren de mond vol heeft zonder dat men tot nu toe tot resultaten is kunnen komen. Volgens Hoffman wordt met „Ra dio Femina" in de eerste plaats het publiek bij de discussies rond lokale radio en televisie betrokken. Men kan ervaren wat de voordelen zijn van een snelle lokale informatie over verkeer, amusement, grote en kleine gebeurtenissen. Gelijktijdig kunnen adverteerders, die, welke opzet een plaatselijk ra dio- en televisiestation ook krijgen zal in elk gevai een rol van betekenis zullen spelen, iets van het effect van hun boodschappen meten, terwijl zij ook ongetwijfeld ervaring zullen op doen met het maken van reclame boodschappen. Dit is een belangrijk punt trou wens, want de grote bedrijven in Ne derland die onder de STER-vlag ad verteren, mogen dan ervaring genoeg hebben, voor een plaatselijke mid denstander is radio- en televisierecla me praktisch onbereikbaar geweest. Mee speelt ook de ervaring die de makers van een plaatselijke uitzen ding kunnen opdoen. Opzet en uit werking zullen absoluut anders zijn dan die van de nationale program ma's. In Engeland, waar men acht lokale zenders kent, heeft men ge leerd dat men met zeer kleine bud getten toch uitermate actueel en slagvaardig radio en televisie kan maken. Men zal dan echter wel an ders te werk moeten gaan dan de mensen die in Hilversum en Bussum sa 5 k4 i p. ovr i K* lS Inclusief de maand juli werden in 19S9 bij de E.C.T. aan de Prinses Margriethaven tot dusver 55.020 con tainers en 9.080 andere eenheden be handeld (totaal 1968: 65.000 contai ners en 15.000 andere eenheden). Een voorzichtige prognose voor 1959 wettigt een totaal van 120.000 containers en andere eenheden. "a het zeer teleurstellende begin van 1969, toen door de havenstaking in de Verenigde Staten de aan- en afvoer van containers via de Noorda- merikaanse route vrijwel stil lagen, is het in Rotterdam behandelde aan deel van het containervervoer weer snel gestegen en werd de opgelopen achterstand ingehaald. Inmiddels begint het steeds duide lijker te worden dat Rotterdam in de afvaarten op Australië ook een be langrijke rol gaat spelen. De grote Engelse rederijen O.C.L. en A.C.T. hebben weliswaar nog geen vaste dienstroute op Rotterdam geopend, maar de schepen van deze rederijen doen toch met grotere regelmaat de Rotterdamse haven aan. Het blijkt dat de E.C.T. op de goe de weg is om de belangrijkste contai- nerterminal van West-Europa te blij ven en zelfs haar positie te verstevi- en. g de programma's verzorgen. Er bestaan zeer concrete plannen in Rotterdam voor een eigen radio- en televisiestation. De gemeente, die hiervoor de grote stoot heeft gege ven, heeft bij de minister dan ook in oktober vorig jaar een zendmachti ging aangevraagd voor de stichting Regionale Omroep Rotterdam, die volgens globale plannen om te begin nen een halfuur televisie en twee uur c-adio per dag moet verzorgen. Reclame zou de kosten voor een belangrijk deel moeten dekken de gemeente Rotterdam zou dan verder bereid zijn een subsidiebijdrage te leveren. Hoe deze stichting er uit zou moe ten zien, hoe opzet en programmering uitgewerkt zouden moeten worden, zijn tot nu toe open vragen. Het ge meentebestuur staat" op het stand punt dat men zich daar pas over kan buigen wanneer tenminste vaststaat dat Rotterdam inderdaad een zend vergunning zal krijgen. Op het verzoek van Rotterdam is echter nog steeds niet gereageerd. Had men zelfs in oktober 1968 nog hoop op 1 januari 1970 te kunnen beginnen met lokale uitzendingen hetgeen mooi geweest zou zijn met het oog op de manifestatie „Commu nicatie '70", het ziet er nu naar uit dat het jaar 1970 ongebruikt voorbij zal gaan. Dat is overigens niet direkt aan de minister te wijten, maar eer der aan de NOS, die met zijn advie zen en vooral het lang laten wachten op adviezen en studieresultaten de opzet van regionale zenders ernstig traineert. Dit alles heeft er bij John Hoffman toe geleid om dan toch maar eens een ke<*r de lucht in te gaan, omdat op die manier ook de gemeentelijke bestuurders, de mensen in de ge meentelijke studiecommissie en voorts de mensen die onder auspiciën van de Stichting Culturele Raad Zuid-Holiand over regionale zeg provinciale zenders nadenken, ma teriaal in handen krijgen die alle mo gelijke discussies ove.r structuur, bestuur, financiën, programmering en bezetting een stuk verder brengen. Een ideële doelstelling dus van de „Femina". De direkteur zegt daar volmondig „ja" op, omdat hij niet alleen meent dat een beurs als die zijne tot taak heeft publiek te infor meren over en te laten kennismaken met nieuwe technieken en denkwij zen, maar ook omdat de „Femina" in het verleden op dit terrein haar spo ren heeft verdiend. Om twee voorbeelden heel dicht bij de deur te geven: vorig jaar kon de Raad voor Maatschappelijk Wel zijn zijn instituut van sociale raadslieden op de „Femina" introdu ceren, hetgeen met groot succes ge beurd is en voorts heeft men met behulp van Estec bij Katwijk de ruimtevaart in het dagelijks leven van de huisvrouw gebracht. Daar komt dan verder bij dat John Hoffman persoonlijk van mening is dat lokale radio en televisie (alhoe wel tv. bij hem duidelijk op de tweede plaats komt) er allang hadden moeten zijn. Vooral de plaatselijke radio is naar zijn mening het com municatiemiddel van deze tijd, omdat tegenwoordig iedereen zijn eigen ra dio heeft en hem in feite ook ieder uur van de dag binnen zijn bereik kan hebben. Daarbij dan nog gevoegd dat de mensen steeds meer interesse hebben, en vaak ook belang hebben bij de dingen die in hun direlcte omgeving gebeuren, brengt Hoffman tot de uitspraak dat een lokale radiozender 24 uur per dag in de lucht moet zijn. Wat de programma's van „Radio Femina" betreft: Hoffman wil probe ren de uitzendingen een zo breed mo gelijke spreiding te geven. Er zal zeer veel plaats zijn voor aktualiteiten, die Hoffman als de basis voor lokale programma's beschouwd. De aktuali teiten zullen verzorgd worden door de redactie van Het Rotterdamsch Nieuwsblad, die verder ook wegenin formatie in de spitsuren zal geven. Daarnaast zal er in zogenaamde blok- programma's aandacht besteed wor den aan sport, uitgaansleven, cultuur, politiek, terwijl er ruim plaats is voor muziek en... advertenties. De „Femma"-direkteur is de me ning toegedaan dat reclame boodschappen in de gehele uitzending tot hun recht moeten komen en niet een paar minuten voor en na het nieuws, zo in de geest van: u heeft nu even snel de gelegenheid om wat anders te doen. Trouwens, ook in re clame wordt het publiek geïnfor meerd, zodat reclame recht heeft op dezelfde behandeling als de overige onderdelen in de uitzending. De uitzendingen worden de gehele dag door op de „Femina" zelf ge maakt. Het is de bedoeling dat de studio in een glazen kooi gevestigd wordt, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt. Het zal daarbij op gezette tijden mogelijk zijn om naar binnen te stappen en een mening ten beste te geven of een verzoek te doen. Hoffman denkt daarbij aan Ameri kaanse lokale programma's, waarbij het heel gewoon is dat een kind het station binnenstapt om via de radio te vragen of iemand haar konijntje gezien heeft of een verliefde knaap binnenkomt om te -vragen of men zijn meegebrachte plaat voor •het meisje van zijn. dromen wil draaien. ,.0p die manier geef je de radio een plaats in de gemeenschap en wil die gemeenschap ook naar de plaatselijke radio luisteren. Men voelt zich namelijk direkt betrokken bij wat er om hem heen plaats heeft, iets waarin.de „grote radio" zoals John Hoffman dat pleegt te noemen „nooit in grote mate kan slagen. ■En kan diezelfde grote radio dan misschien nog weieens aandacht aan de stad Rotterdam besteden, op wijk en buurtniveau is zij nergens. Hier ligt de kans voor Rotterdams eigen rauiostation". ROTTERDAM De 23-jarige los-werkman C. H. uit Rotterdam die werd aangehouden na' de steekpartij die aan de 50-jarige Rotterdammer T. Schmidt het leven heeft gekost, is op vrije voeten gesteld. Het ziet er naar uit dat de politie over te weinig aan wijzingen beschikt om de zaak op te De heer Schmidt werd in de nacht van donderdag op vrijdag met mes steken in de rug aangetroffen in de Jonker Fransstraat. Hij overleed za terdag. Die donderdagnacht werd nog een andere Rotterdammer, de 58-jari- ge G. van Buren, het slachtoffer van een steekpartij. Hij kwam een café aan de Goudserijweg 'binnen, ging aan de bar zitten en viel plotseling op de grond. Pas toen ontdekten me de-cafébezoekers steekwonden in zijn C. H. werd kort erna aangehouden. Zaterdag deed de politie een oproep aan eventuele getuigen om meer klaarheid te krijgen. Tot dusver heeft deze oproep echter niet veel ROTTERDAM Met ernstige hoofdwonden zijn de Spaanse matro zen F. L. Fernandez-Lago (28) en B. Fernadez-Casel (25) maandagochtend naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht De laatste had tevens zwaar rug letsel. Ze werkten op het kraanschip Challenger in de Waalhaven, toen een koppelingsbalk van een kraanei land viel. De 300 kilo zware balk kwam op een stel buizen terecht, waardoor de twee Spanjaarden beke- neld raakten. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Ik kan er geen verklaring voor geven. Ik heb er he lemaal niet b(j nagedacht, anders had ik het nooit gedaan." Deze woorden sprak de 25-jarige Johanna O.-H. vandaag, toen zij verdacht van op zettelijke mishandeling, rechtstreeks de dood ten gevolge hebbende van haar anderhalf jaar oude zoontje Joachim, voor de rechtbank ver scheen. Op donderdagavond 27 februari heeft zij haar zoontje, dat niet wilde eten, in overspannen toestand met de vuist op borst en buik gestompt, waardoor het kind vele zware ver wondingen (inwendig vooral) opltep. Als gevolg hiervan overleed het kind. De voorgeschiedenis van dit alles is lang, maar verklaart volgens het psychiatrisch rapport veel. Op 23 september 1987 werd Joachim, ruim twee maanden te vroeg, in Geleen geboren. De gezondheid van het kind liet veel te wensen over. Vlak na de geboorte werd de echtgenoot van verdachte werkeloos, waardoor het gezinnetje introk bij de ouders van verdachte, die hun schoonzoon niet accepteerden. In december 1969 verhuisde het ge zin naar Rozenburg, waar de echtge noot werk had gevonden by Verolme. Met Joachim bleef het tobben, vooral wat het eten betrof. In januari moest hij voor enkele weken naar het zie kenhuis in Vlaardingen. Na die tijd ging het een tijdje wat beter, maar enkele weken vóór de rampzalige donderdagavond weigerde hij steeds weer voedsel. Zo ook die avond, 's Middags had Johanna O. onenigheid gehad met haar man over deze kwestie, 's Avonds bleek het weer mis te zijn. Zij trok zich dit erg aan. Enerzijds verweet (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Dat ellendige broodmes ook. Had het in een fau teuil laten zitten", zei rechtbank president mr. A. R. Jolles vanmorgen tegen een 29-jarige pijpfitter die te recht moest staan wegens een poging tot doodslag. Na een fikse ruzie met zijn vrien din was de man haar zwaaiend met een broodmes genaderd en riep hij haar dood te zullen steken. Naast haar stonden echter twee politieagen ten, die zij had gewaarschuwd omdat haar meubilair aan flarden gestoken werd. „Gelukkig maar", vond officier van justitie mr. J. G. F. A. Hage," aan de d-oortastenheid van de politie is het te danken dat het niet op doodslag .Lx Karei' W.J. een gevangenisstraf van. een jaar, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en in die tijd toezicht door de reclassering en het bureau voor alcoholisme. De officier merkte op het uitermate oouDS£smaa2n.i!oiTffiOAH.TEUtea7S4»»2 jammer te vinden dat het zo gelopen was. Na zes keer te zijn veroordeeld wegens inbraken volgde veor Karei W.J. een periode waarin hij zijn best deed niet meer in de gevangenis te recht te komen. Daartoe had hij zich 'ook onder behandeling gesteld van het bureau voor alcoholisme. Hij volgde een ontwenningskuur. Op de dag dat hij ruzie kreeg met zijn vriendin had 'hij flink gedron ken, zonder dat hij pillen had geslikt om dit tegen te gaan. Hij ontmoette in een café een Turk, die voor hem enige tijd met zijn vriendin had sa mengewoond. Toen hij, flink aan geschoten, bij zijn thuiskomst over zijn ontmoeting vertelde, ontketende hij een scheldpartij en incasseerde een klap in zijn gezicht. Daarop ging het meubilair aan diggelen, waarbij het broodmes diende om bank en stoelen open te snijden. Het meisje nam de benen en keerde met verster king terug. „Als die agenten niet gekomen wa ren, was er verder helemaal niets meer gebeurd", meende de verdachte zelf. Zijn raadsman vond deze ge- daehteugang wel begrijpelijk. „Zijn angst voor de gevangenis was le vensgroot." De «raadsman vond dat hier helemaal geen sprake was van een opzet van de pijpfitter om zijn vriendin kwaad te doen. „Als hij dat had gewild, zou hij niet gewacht hebben tot er twee agenten naast haar stonden", meende hij. Hij vroeg vrijspraak voor het pir- mair ten laste gelegde poging tot doodslag zo ook voor het subsidi aire poging tot zware mishande ling. Het gedrag van de doldriftige pijp fitter moest meer gezien worden als een bedreiging, was de advocaat van oordeel. „Ook al riep hij luidkeels wat hij met het mes in zijn hand zou gaan doen, steken was echt zijn be doeling niet, zodat ook de kwalifica tie bedreiging niet helemaal juist is". De officica* van justitie stelde dat de verdachte echter ongetwijfeld de daad bij het woord gevoegd zou heb ben, als hij niet door de agenten was tegengehouden. Hij toonde begrip voor de omstan digheden die daartoe geleid zouden hebben*, de medicamenten, die op de fatale dag niet waren ingenomen, het gesar van de Turk in het café, de hoeveelheid drank die naar binnen gewerkt was en de reaktie van de vriendin bij zijn thuiskomst Alleen dat de komst van de politie tenslotte de doorslag gegeven zou hebben, ge loofde mr. Hage niet. zij zich, dat zij al? moeder kennelijk niet voor haar taak geschikt was. An- derzijds verweet zij het kind dat hij haar belemmerde in het uitvoeren van deze taak. In een vlaag van bewustzijnsver nauwing heeft zij het kind toen ge slagen, nadat zij het op een bank in de kamer had gelegd. „Als u hem nu een tik had gegeven", merkte de pre sident van de rechtbank, mr. A. R. Jolles op, „maar u hebt hem met kracht over het hele lichaam gesla gen. U had toch kunnen verwachten, dat een kind van 17 maanden, dat erg flink is, aan zoveel slaag overlijdt. Er moet toch een reden voor zijn." Verdachte kon echter geen reden geven, waarop haar raadman mr. W. Dommering later in zijn pleidooi in haakte: „Zij kan zich van het gebeur de nauwelijks iets herinneren. Alleen heeft ze toen zij zich van haar daad bewust werd, geprobeerd het kind te ming. redden met mond-op-mond-beade- Bij het lezen van bet dossier", zei de officier van justitie mr. J. F. G. A. Hage in zijn requisitoir, „heeft een gevoel van verbijstering zich van mij meester gemaakt Mijn eerste vraag was: waarom doet een vrouw zo iets, dat zozeer tegen de natuur indruist. Temeer omdat de verhouding moe der-kind met haar oudste zoontje Stefan bijzonder goed is. Mede naar aanleiding van het psy chiatrisch rapport, acht ik het ten laste .gelegde niet bewezen. Ik stel mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. Ik wil het advies van het psychiatrisch rapport volgen, dat to tale ontoerekeningsvatbaarheid stelt, en ontsla verdachte van rechtsver volging". De eis van de officier van justitie luidde: terbeschikkingstelling van de regering en behandeling van een psy chiater. In zijn pleidooi vermeldde de raads man nog dat ook de zwangerschap van verdachte in die tijd een grote rol moet hebben gespeeld. Vorige week heeft Johanna O. het leven ge schonken aan een zoon. Maatschappelijk werksters zullen er voor zorgen dat het gezin zo spoe dig mogelijk kan verhuizen, omdat een langer verblijf in Rozenburg on mogelijk is. De rechtbank zal vrijdag 8 augustus uitspraak doen. Bent U weg van klassiek of gaat er bij U niets boven het moderne interieur.™ tijdens deze gordijnstoffen-aanbieding kurrt U allemaal Uw voordeel halen S Wij houden een opruimmgsvar- koop van een partij extra brede «vergordijnstof (40 cm breder dan normale gordijnstof). Prachtige gesatineerde filtn- drukstof in modems en klas sieke dessins, 160 cm breed, nu met bijna f,3.~ voordeel, per meter voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze gesati neerde filmdnikgordijnstof, er zijn klassieke en moderne des sins, 160 cm breed per meter voor Duur «en da opruiming 17 ]u!l tot 7 augustus. Séin tel of schrift best (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de Waalhaven wordt al enige dagen hard gewerkt aan de meest gigantische lading die ooit vanuit ons land per zeeschip is vervoerd. Het gaat om het kraanschip Chal lenger van Heerema's Engineering Service in Den Haag, dat gereed wordt gemaakt voor de eerste reis naar een boorlokatie in de Golf van Suez. Het schip de vroegere Ne derlandse tanker P. G. Thulin is bij Boele in Bolnes verbouwd. Op het dek staat reeds één van de twee platforms, waar bovenop nog eens een 180-tons jacket wordt ge plaatst. De lading zal zodoende 40 meter hoog worden. Door deze enor me installaties zal de giek van de 800-tons scheepskraan omhoog moe ten blijven staan. De reis van de Challenger gaat via Kaap de Goede Hoop. A Prijzen van f f f f f f f f Een prijs van f 2.000.— f 2.000. f 2.000.— f 2.000.— f 2.000.— 15.— 50.— 50.— 100.— 100.— 200.— 400.— 1.000.— zijn gevallen zijn gevallen zijn gevallen zijn gevallen zijn gevallen zijn gevallen zijn gevallen zijn gevallen op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers Is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: ts gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: De prijs van f 5.000.— f 50.000.— De extra prijs van f 100.000.is gevallen In de serie „H" op het nummer: en de troostprijs van f 2.000.op nummer van elk van de andere series. op: 2 op: 68 op: 69 op: 130 Op: 021 231 op: 270 Op: 8140 034241 073680 006616 068616 079144 055454 066430 037963 037963

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1