1 „Er zijn weinig Duitsers, maar nog minder Nederlanders" DAGJE (DOOR DE IS HELE met Channel Airways f 45 FELLE AANVAL OP GEZELLIGHEIDS VERENIGINGEN Geen Rotterdamse rijk stuk natuurgebied Seven Seas versleept ROTTERDAMS GROOTSTE PERZÉNH Duke Ellington komt in Newport Jazz Festival f:V f*- «m mm m-wm Tegen inbreker t.b.r. geëist Glas in vijvers Schouwburgplein Van de kant van ARSV Ontiverpers Bosplan: Stukgoed steeg met 13 pet. Man uit zee gehaald 1 m 4» 1 iïWSn aNM - in s -Ws us -XfcwizrJVwu wMfi FRITTEN mmê m jisiill nF ROTTERDAMMER PAGINA 3 2'A WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1969 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Er zijn hier erg weinig Duitsers. Weet u dat heel wat Nederlanders die hier naar toe komen vragen of er niet te veel Duitsers zijn." Dat zegt, op de Oostende luchthaven Middel- kerke, de heer J. van Dillen van Dienst voor het toerisme". Hij be schouwt het zelfs als verkoopargument sinds de Hollandse stranden j„ de mooie maanden overspoeld worden met „Oosterburen". Hij hoopt dat via de moderne luchthaven meer Nederlanders naar zijn stad en strand zullen komen. IEDERE DAG GROOTSTE STAKETSEL f:. is i "4 m fïjrT*"^ B3 Mliai *sïi AAP ALTERNATIEVEN MINIMUM BIN'NËHffË8l3f BOTTERDAM U~v y> .A.>^ s, rond de haven blijft de drukte en de gezelligheid bestaan. Wat de dagjestoerist die vroeg op cfe uchthaven arriveert kan gaan doe..? Er is vanaf de luchthaven een regelmatige busdienst die de passa giers in ongeveer twintig minuten naar het centrum brengt. Daar kan men overstappen op een bus die naar de enorme visafslag rijdt U kunt daar vrij rondlopen en kijken hoe de afslager werkt en hoe de vis sorteer ders met enorme snelheid de vissen die uit de scheepsruimen komen op soort en grote sorteren. De visafslag werkt maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Overigens heeft u vandaar een schitterend gezicht op de stad. Er is nog een kleine visafslag langs de zo genaamde Visserskaai, het begin van de boulevard. Daar liggen ook <ïe jachten die van over zee naar Oostende komen. Want dat het aantal Nederlanders op de Vlaamse stranden best wat kan stijgen, laten de volgende cijfers zien. Ze geven weer hoeveel overnachtin gen er verleden jaar in de Oostendse hotels, pensions e.d. door de diverse .roepen zijn gemaakt: 33 procent Britten, drie procent Fransen en Duitsers, één procent Nederlanders en Luxemburgers. Dat houdt in dat de Belgen zelf zorgen voor de andere 57 procent. En toch heeft Oostende heel wat dat de Nederlander kan boeien. Oostende heeft zelfs zoveel dat één dagje Oostende al een hele vakantie kan zijn. De Rotterdammers kunnen daarvan het beste profiteren omdat zij vlot en comfortabel deze Vlaamse I stad kunnen bereiken, door de lucht. Iedere morgen vertrekt er om tien over acht een machine van Channel Airways van Zestienhoven naar South end, die na een kwartier vliegen, net genoeg om het kopje koffie op te drinken, een tussenlanding maakt op Middelkerke bij Oostende, 's Avonds gaat, om eveneens tien over acht, een toestel van Channel Airways van Oostende terug naar Rotterdam. Rekent men daarbij dat noch in Rotterdam noch in Oostende luchtha venbelasting behoeft te worden be taald en dat men op de Rotterdamse luchthaven heel gemakkelijk en gra tis zijn auto kan parkeren, dan is die ƒ45 voor dit dagretour een heel aan vaardbaar bedrag. Zeker voor mensen die eens een dagje anders uit willen cn daarvoor ook wat geld wil len reserveren. Dat Oostende voor zo'n dagje bij- I zonder geschikt is, komt omdat de stad u niet alleen haar strand kan aanbieden en omdat Oostende niet i uitsluitend een toeristenplaats is. Om even snel op te noemen in welke I zaken Oostende als stad belangrijk is, dit lijstje: badplaats, kuuroord, con- gresstad, handelshaven, visserijha ven, passagiersdiensten, beginpunt vele internationale treinen en de in dustrie die hiermee allemaal betrek king heeft. De luchthaven van Oostende is de tweede van België. Er worden per jaar 400.000 passagiers afgehandeld. Er is ook autotransport door de lucht In de haven starten veerdiensten op Dover, Folkstone en Harwich, die per jaar twee miljoen passagiers en 250.000 auto's over de Noordzee zet ten. Oostende is ook het startpunt op het vasteland van de E5, de snelweg Londen - Istanboei. De visserijhaven is de grootste van België. Er zijn 150 vissersschepen, die jaarlijks veertig miljoen kilo vis aan voeren, ter waarde van bijna 32 mil joen gulden. Ogenschijnlijk zijn dit zaken die de dagjesbezoeker weinig interesseren. Maar toch zorgt dit alles bij elkaar ervoor dat Oostende huiten het strandseïzoen en op dagen die minder geschikt zijn voor strandleven geen dode stad is. Er zijn dan misschien minder mensen op het steeds vrij schone strand of op de gezellige drukke boulevard, maar in de stad en T)E vissersschepen langs de Vis serskaai trekken altijd veel be langstelling. Op de Visserskaai zelf zitten kunstenaars, veelal Britten, die pogen geld te verdienen voor de terugreis. U bent dan ook vlak bij wat de Belgen noemen het „staketsel", de lange houten pier. Voor enkele francs kunt ge er een kruisnet huren om te proberen wat vis te vangen. Vanaf die pier kunt ge ook tochtjes op zee langs de kust maken en Oostende uit zee bekijken. Zoals gezegdbegint de eigenlijke wandelboulevard bij het station, waar ook de veerdiensten op Enge land zijn. Via de Albert de Eerste Promenade komt u bij het grote Casino, waar vrijwel iedere dag iets te doen is, naast uiteraard het roulet te of baccarat spelen (waarom het Casino beroemd is). Daarna komt het eigenlijke strand, voorzien van allerlei accom modaties zoals toiletten, douches, kleedruimten, zwembaden (voor kin deren) en bewaakte speelterreinen. Dit loopt uit op de Thermen, de lan ge zuilengalerij waarachter ook de koninklijke villa ligt. In het Thermaal Instituut kunt u terecht voor talrijke klachten. Maar ook kunt u er gaan. zwemmen, ómdat er een overdekt zwembad is met ver warmd zeewater. Overigens heeft Oostende plannen elders een veel groter zwembad met zeewater te bouwen. Even voorbij de Thermen ligt' de prachtige renbaan, de trots van Oostende. Vrijwel iedere dag (niet op woensdag of vrijdag) zijn er paar denrennen, ontegenzeggelijk een at- traktie en interessant voor iemand die een dagje naar Oostende komt In de stad is ook nog veel te zien. Behalve de twee belangrijkste win kelstraten, de Kapellenstraat en de Adolf Buylstraat die om een bezoek vragen, is er nog de neo-gothische Petrus- en Pauluskerk, met een marmeren praalgraf. Verder zijn er diverse musea (oudheid, visserij, mo derne kunst) en ligt vlakbij het nieu we strakke stadhuis het oude museum-schoolschip Mercator, dat ook in Rotterdam te pronk heeft ge legen. Wil men ten slotte toch wat anders, is het aan het strand te warm of te winderig, dan beschikt Oostende nog over een groot park met waterpartij en en lanen met bomen en veel bankjes. In dit park zijn speelvijvers, er zijn restaurants, ligweiden, er zijn roeibootjes te huur, kortom, genoeg om zich te vermaken of wat te rusten. Natuurlijk kan men in Oostende verrukkelijk eten. Of het nu de ge wone, maar uitstekende Belgische fritten zijn of visspecialiteiten in het casino-restaurant, het is allemaal heel redelijk in prijs, zeker in verge lijking met de prijzen die de Neder landse horeca in toeristengebieden berekent. Uiteraard is dit een beknopt over zicht van wat Oostende op een dag te bieden heeft. De „Dienst voor het toerisme", gevestigd in het Feestpa- 6 leis, kan u veel vollediger inlichten, ook over de mogelijkheden om bij voorbeeld te gaan paardrijden of aan andere sporten te doen, of voor lan gere verblijven dan een dag. Als het vliegtuig van Channel TAE hoge gebouwen langs de boule- vard (waar geen auto's mogen rijden) zijn kenmerkend vóór Oostende. Airways de dagtoerist ten slotte op Middelkerke oppikt, ziet hij onder zich Oostende, tegen die tijd van de dag met duizenden lichtjes en in de verdergaande schemering ook nog een groot deel van Zeeland en de Deltawerken (als e.r geen wolken zijn). Een dagje naar Oostende bete kent nog niet van het een naar het ander te worden gesleurd in een gro te groep, maar gewoon ontdekken en avonturieren in een zelf gekozen tempo. AP de boulevard zyn talrijke ter- rasjes, vooral op het deel zuide lijk van liet Casino. Daar begint overigens het strand, dat steeds stil ler wordt naarmate men zuidelijker gaat. Vlakbij de haven is ook een stukje strand, maar dat is vrij druk. "ÏV VJV Vi (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Zonder te weten bij wie hij een ongewenst bezoek bracht om een radio buit te maken, had de bouwvakarbeider Jan T. v. G. ingebroken in liet huis van burge meester W. Thomassen. In de maanden april en mei had hij wel meer adressen bezocht, J. v. G. H. gaf dinsdag ai zijn inbraken en pogingen daartoe volmondig toe. Hij ontkende echter uit een huis aan de Gordelweg de inhoud van een geld kistje te hebben meegenomen. Een bedrag van duizend gulden werd wel vermist. En de 28-jarige bouwvakar beider was wèl binnen geweest in dat huis. „Ik heb er niks kunnen ont vreemden, want er was niets", hield hij vol. De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke terbeschik kingstelling tegen, de verdachte, die tien veroordelingen op zijn naam heeft gebracht binnen een tijdsbestek van vijftien jaar. Naast de t.b.r. eiste hij ook een onvoorwaardelijke ge vangenisstraf van drie maanden. In het kader van de t.b.r. wil de officifer de verdachte opgenomen zien in een kleine kliniek waar de-bouwvak arbeider al eerder is behandeld. Zijn raadsman vond de behande ling wel 'gewenst, maar zag dit liever in combinatie met een langere, ge combineerde gevangenisstraf, omdat zijn cliënt doodsbenauwd is voor een langdurig verblijf in een inrichting. Uit deze angst had hij zich ook eens aan een behandeling op vrijwillige basis onttrokken. ROTTERDAM In de vijvers van het Schouwburgplein wordt herhaal delijk glas gegooid. De politie verzoekt het publiek uit te kijken, want ze heeft ai verschil lende kinderen met snijwonden naar de ziekenhuizen moeten brengen. ROTTERDAM Een visser heeft vanmorgen omstreeks zeven uur het stoffelijk overschot van de S-jerige Herman Netten gevonden. Het li chaampje dreef in het water bij de pier in Hoek van Holland. Herman Netten werd sinds zondag middag half drie vermist. Hij was het laatst gezien op het zeestrand bij de Nieuwe Waterweg, waar hij ook is gevonden. ROTTERDAM De Algemene Rotterdamse Studenten Vereniging (ARSV) heeft een frontale aanval gelanceerd op de gezclligheidsvere- nigingen. In een speciaal inlichtin gennummer worden de aankomen de eerste jaars gewaarschuwd voor „deze instituten van sjabloonden- ken, die niet alleen gevaarlijk zijn voor de geestelijke (en soms ook lichamelijke) gezondheid van de student, maar ook indirekt schade lijk zijn voor de demokratie omdat ze - een ondemocratisch autori teitsbesef aankweken". Al jaren is het zo dat de meer vooruitstrevende studenten in Rot terdam de gezelligheidsvere nigingen negeren, omdat ze het eenvoudig verspilde moeite vinden zich er druk over te maken. Deze periode van stilte is nu verbroken. De ARSV heeft gemeend de propa ganda voor de gezelligheidsvere nigingen, waaraan de eerste jaars worden blootgesteld, niet meer te slikken. Deze propaganda, die o.a. tot ui ting komt in het officiële voorlich tingsboekje van de Nederlandse Economische Hogeschool, wordt met scherpe wapens bestreden. Onder het kopje „hoe gezellig is gezellig" flitsen de degens: „Een onvoorstelbaar lange tijd lijdt stu derend Nederland nu al onder het gezelligheidsvirus. De slavernij mo ge dan honderd jaar geleden af geschaft zijn, een groot gedeelte van onze toekomstige intellectuele elite torst nog willens en wetens haar zelfgeconstrueerde dwangbuis mee: traditie, mores, gebruiken, corpsmentaliteit én nog veel meer asociale trekjes. Dit masochisme handhaaft zich nog onverdroten. Maar goed, dat alles neemt niet weg dat we in een democratisch land leven (zegt men), waar iedereen consèrvatief, ho moseksueel of matroos ter koop vaardij mag zijn, als hij daar de behoefte toe voelt. En wie in een gezelligheïdsvereniging voor aap wil spelen, moet dat zelf weten". De diverse gezelli gheidsvere- niglngen worden ook ieder apart op de korrel genomen. Over het Rotterdams Studenten Corps: „Deze vereniging heeft nog steeds een traditionele groentijd op voet van ongelijkheid, die o.a. be doeld is om de leden een mogelijk heid te geven de nieuwe aanwas te doorgronden. Dit betekent dat je je daar dient te melden, ontdaan van al je haar (je mocht eens luizen hebben)'. Over de Rotterdamse Vrouwe lijke Studenten Vereniging: „J« kunt er die elementen aan je aca demische opleiding toevoegen, die leiden tot ontplooiing van een har monische, evenwichtige persoon lijkheid, die beantwoord aan alle aan een academica te stellen eisen (veel sterkte lieve vriendinnen)". Over de Katholieke Studenten Vereniging „Sanctus Laurentius": „Men pretendeert er nu een ken- nismakingstijd op voet van gelijk heid te houden. In welke mate men deze pretentie waar zal kunnen maken, zal nog moeten blijken (Heb je al eens geprobeerd met eeJ zatte aap op voet van gelijkheid een gesprek te voeren?)". De ARSV beperkt zich er niet toe de aankomende eerste jaars afkeer bij te brengen voor de gezellig heidsverenigingen. Ze wijst op een aantal alternatieven voor deze tra ditionele centra en houdt een plei dooi voor de opkomst van de fakul- teitsverenigingen. De ARSV biedt ook een stoomcursus om de eerste jaars studenten in drie weken te laten kennismaken met het Rotter damse studentenleven. In het speciale voorlichtingsnum- mer, dat de titel heeft meegekregen „Student worden in Rotterdam", wordt ook op meer theoretische wijze de demokratisóhe of ondemo- kratische - verhoudingen binnen de universiteit aan de orde gesteld. Al met al een pittig informatie-bulle tin, dat ongetwijfeld, scherpe reak- ties zal ontlokken. (Van een ónzér verslaggevers) VLAARDINGEN „Reeds nu wil len wij ons uitspreken tegen het ge bruik van het gebied als "een stort plaats van de Rotterdamse modder, zoals dat met de Broekpolder ge beurt. De structuur, de landschappe lijke waarde en de flora van dit ge bied zijn te waard'evol om ze te ver nietigen door een al te kunstmatig ingrijpen." Dit schrijven de vier ontwerpers van het Vlaardingse Bosplan in een brief aan de gemeenteraad, die van avond het bestemmingsplan „Vlaar- dingen West" in discussie zal- nemen. Dit plan heeft betrekking op het groene gebied van ongeveer 530 hec tare, dat na de grenswijziging met Maasland en Maassluis bij Vlaardin- gen is gevoegd. ROTTERDAM De groei van de haven in januari tot en met mei een stijging van de overslag met 12 procent voltrekt zich ook in de stukgoedsektor, de meest arbeids-in- tensieve van de goederenstromen. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd in Rotterdam 11,3 miljoen ton stukgoed behandeld tegen 10 mil joen ton 'n die periode in 1968, een stijging dus met 13 procent. Andere wijzigingen in de goeder enstromen: minerale oliën 16 pet., ertsen 16 pet, meststoffen 1 pet. Het goederenvolume in de kolensektor bleef onveamderd. Een aling trad evenals in 1968 op bij het graan- transporl. 28 pet. Opvallend is dat Amsterdam een stijgende graano- verslag 'crcjgt te verwerken. (Van een zonzer verslaggevers) ROTTERDAM Het studenten- tenschip Seven Seas is vanochtend van de Parkhaven naa.r de Parkkade gebracht. liet schip zal daar tot 15 augustus blijven liggen omdat de lig plaats in de Parkhaven moet worden uitgebaggerd. Dat was hard nodig, want bij laag- water kwam het vaak voor dat de Seven Seas met de kiel op de bodem kwam te liggen. De havendienst zal de ligplaats nu uitdiepen. Augustus bleek de beste maand voor een dergelijk karwei, o.m. om dat er dan toch bijna geen studenten (vakantietijd) op het 'schip verblijven. De voor de Seven Seas liggende Jan Backx het haven- vakschoolschip kan blijven liggen. Onder de kiel staat nog voldoende water. De heren P. C. Bouwmeester, A. Marks, H. Boerma ea H. F. Zoek hou den zich al geruime tijd met het groene gebied bezig. Zij ontwierpen hiervoor hun Bosplan en plaatsten tal van kritische kanttekeningen bij het bestemmingsplan van de gemeen te, dat van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie een gunstig advies heeft meegekregen. Het plan regelt de bestemming van de 530 hectare als volgt: 440 hectare voor recreatieve doeleinden met in begrip van de eendenkooi, 6 hectare voor bijzondere doeleinden, 30 hecta re voor industriële doeleinden, 14 hectare voor een rioolwaterzuive- ringsbedrijf en 40 hectare voor ver- keersdoeleinden, inclusief de spoor baan. De ontwerpers van het Bosplan schrijven aan de gemeenteraad, dat hen, zoals gebruikelijk, het minimum aan tijd is gelaten om op enigszins behoorlijke wijze te kunnen reageren op het voorstel van het college aan de raad. Zij vragen daarom bij voor baat excuus voor. eventuele onvolko menheden. De Bosplanontwerpers zeggen dat het bestemmen van 30 hectaren voor de industrie indruist tegen de geest van het streekplan, waarin staat dat heel het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis vanaf het uiterste rand je aan de rivier-tot aan de Vlietlan- den bestemd is voor recreatie: „Een unieke gelegenheid voor de aanleg van een aaneengesloten recreatiege bied van allure". De ontwerpers van het Bosplan schrijven dat wethouder T. de Bruijn tijdens een hearing in de Harmonie vorig jaar heeft toegegeven dat tegen de geest van het streekplan wordt gehandeld. „Niettemin wordt het bestemmingsplan' ongewijzigd de ge meenteraad aangeboden. Ook sug gesties van de sportraad zijn niet opgenomen." De briefschrijvers hebben bezwaar tegen de bij het plan gevoegde kaart, WEST BLAAK a tl rKitaeeN-sjPBtciALisT ROTTERDAM De 66-jarige J. van der Maden uit Delft is gisteren in .zorgwekkende toestand in het Ho- lyziekenhuis in Vlaardingen opgeno men, nadat hij voorover drijven in de Noordzee was aangetroffen. Het echtpaar Kollens uit Makkum ontdekte de man eri sleepte hem uit. het water. Leden van de Rotterdamse Reddingsbrigade in De Hoek paste mond-op-mond-beademing toe. die vragen openlaat. Zo komt de een denkooi in gevaar door het klaver blad Blankenburg. B. en W. hebben op de hearing beloofd alles te zullen doen om het klaverblad opgeschoven te krijgen, „maar het klaverblad komt nog gewoon voor op de kaart". De christelijke scholengemeenschap moet naar hun mening tussen de spoorlijn en de Zuidbuurtseweg ko men, omdat de historische boerderij en ten noorden van de Zuidbuurtse weg gespaard moeten worden, alsook de structuur van dat stukje polder, waarvan de Postdijkse wetering deel uitmaakt. B. en W. schrijven nog in hun toe lichting op het plan, dat detaillering moet geschieden in overleg met de sportraad, waarbij rekening dient te worden gehouden met de toekomstige behoefte aan sport- en recreatieter reinen. Tevens zal overleg moeten worden gepleegd met „Midden-Delf land" en met Maassluis om tót een harmonisch opzet te kunnen komen. Buurgemeenten krijgen het plan ter 'bestudering toegestuurd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Duke Ellington komt in november naar Rotterdam: het jaarlijkse Newport Jazz Festival azl in het teken staan van de Duke. De „Hommage to Ellington", zoals de ondertitel van het festival luidt, staat in verband met zijn zeventigste ver jaardag. Uiteraard neemt Ellington zijn orkest mee. Alhoewel de organisatie van dit driedaagse jazzfestijn nog niet he lemaal rond is, kunnen toch wel vast enkele grote namen worden genoemd die naast Ellington de drie concerten zullen volmaken. Zo heeft Sara Vaugh toegezegd met haar trio te zullen komen, Miles Da- vis met zijn quintet, Yayior met zijn kwartet en Lionel Hampton met een octet. Ook zullen meedoen de New port All Stars, de dansers die al eer der in Rotterddam zijn geweest. Gro te man van deze groep is pianist Ge orge Wein. Zoals het er nu voorstaat zal er waarschijnlijk geen nachtconcert worden gegeven. Uiteraard is het mogelijk dat de organisatoren er alsnog toe besluiten. Er zijn drie concerten gepland: op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 november.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1