VAN TE STEEDS WOUWE WORDT Jongelui verwonden Gedeukte Simba bij RDM BEKEND "genten R 'dam krijgt nieuwe gastarbeiders Vragen in Tweede Kamer over verhuizing Gekro Barendrechtse brug is nu geheel onttakeld {(oeznetsof eerherstel uitgeverij Veel vondsten Fundering wordt opgemetseld bij opgraving Geen horeca meer in pand van Ruteck's MAN IN ZEE VERDRONKEN „Vechten tegen sterke machten" Arbeidsmarkt blijft sterk overspannen Financiële regeling struikelblok? Geld uit kassa gestolen Bod op Henkes distilleerderij Meer inspraak bevolking bij Plan m Kwallen op het strand vleugels m goldschmeding W3SÉ8SS piano s yertaling niet verminkt? Chevron Gorinehem naar Ethiopië VONDSTEN Wethouder De Bruijn: SS GEVEL Jeugdige dronkeman „aktief" op strand ROTTERDAM Het socialis tische Tweede Kamerlid drs. A. J. Lems heeft de minister en de staatssecretaris van sociale za ken en volksgezondheid schrifte lijke vragen gesteld over de ver wachte vertraging in de over plaatsing van het destructiebe drijf Gekro naar het nieuw te bouwen vuilverbrandingsbedrijf in de Botlek. Speélmogelijkheid in Schiebroek-Zuid i' JEUGD Drukte houdt aan (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Een onpretige bijkomstigheid van het aanhoudende, mooie strandweer is het feit dat grote hoeveelheden kwallen het strand in bezit dreigen te nemen. Met hoog water drijven de glibberige dieren, soms met een doorsnee van dertig centimeter,- op de - kust aan. ~3 3 13 3 3 3 3 3 3 13 iS 13 3 i3 13 3 3 13 13 3 3 DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 2A DONDERDAG 7 AUGUSTUS 196? LONDEN De Russische schrij- Anatoly Koeznetsof, die in Engeland een verblijfsvergun ning heeft fkre- ten, heeft om heropening van de zaak tegen de Franse uitgeverij y;tte verzocht peje uitgeverij w6rd in 1965 ver oordeeld tot een schadevergoeding van amzend nieu we francs wegens verminking van Koeznetsofs roman l'Etoile dans Ie brouiüard, een vertaling van Abtae Chaleil- Koeznetsof schrijft in een brief aan de Franse minister van justitie destijds door de Russische autoritei ten te rijn gedwongen tot het indienen van een aanklacht tegen de uitgeverij. Het boek behandelt het leven in Siberië en werd in het Frans gepu bliceerd zonder de „optimistische passages" die Koeznetsof op last van deRussisehe censor tegen zijn zin in lijn boek moest opnemen. De Russische schrijver zegt nu, dat het door Vitte uitgegeven boek „de enige van de dertig vertalingen was, die de essentie van zijn roman trof'. Hjj wil ten gunste van de uitgeverij en de vertaler voor de rechtbank verschijnen. ■ROTTERDAM Chevron Tankers (Nederland) NV heeft de 3Q00 tons tanker Chevron Gorinehem verkocht aan Ashange Private Ltd. Co. in Ethiopië. De tanker ral onder de naam Zi- wav Haiq onder management va n The Ethiopian Shipping Lines S.C. De Chevron Gorinehem werd in 1954 gebouwd door J. en KL. Smit in Kinderdijk en was met zijn hoge op bouw van het brugdekhuis bestemd voor het vervoer van ruwe aardolie op de bochtige Siak-rivier in Suma tra. Het schip voer toen onder de naam Caltex Padang voor de toenmalige Caïiex Pacific Petroleum Maatschap pij. In 1959 werd het overgenomen door Chevron Tankers en van dat tijdstip af gebruikt voor de produk- tenvaart in West-Europa. (Van een onzer verslaggevers) RIDDERKERK Terwijl de op gravingen naar resten van het kasteeltje Te Wouwe buitendijks in Slikkerveer voortduren is men reeds begonnen met het opmetselen van een gedeelte van de in zijn geheel blootgelegde fundering. Het zijn de stukken muur die in de voet van de dijk steken, die tot een meter hoogte worden opgetrokken. Dat gebeurt nu al omdat de dijk voor 1 september weer dicht moet liggen 'en er geen geld is om dat gedeelte volgend jaar weer open te gooien. Het (weinige) geld heeft men hard genoeg nodig voor de conserve ring van allerlei voorwerpen, terwijl het opmetselen van de rest van de fundering ook nog wei een aardig gat in de beschikbare financiën zal slaan. Wel heeft de heer W. van Gent, de man die de kasteelresten ontdekte, bericht van Monumentenzorg gekre gen dat er 1800 gulden voor de op gravingen beschikbaar is gesteld. Ook de gemeente Ridderkerk draagt bij en stelde reeds een voorschot van 2500 gulden beschikbaar. Verder zijn ook het bestuur van de polder Nieuw-Reijerwaard en de Dijkring IJsselmonde om subsidie aangeschreven, evenals nog enkele o verheïdsinstanti es. De verdere opgravingen onder lei ding van de beer C. Hoek, deskundi ge van de Rotterdamse oudheidkun dige dienst, hebben weer nieuwe in teressante vondsten opgeleverd. Bo vendien is nu meer bekend over de bewoners van Te Wouwe, de heren Van Woude, die drié generaties lang het bezit, dat zich uitstrekte tot de boerderij Huys te Woude in Ridder kerk, beheerden. Van de eerste Van Wouwe wordt reeds rond 1300 gewag gemaakt. De kasteelheren heetten af wisselend Hugo en Willem. In 1391 het kasteel was toen al '■V-'iT5 j lir" r. SSL-, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met een ten dele in elkaar gedruktdekhuis en verder veel schade aan de romp is woensdagünet Deense vrachtschip Simba (6194 brt.) afgemeerd bij de RDM. In dok zal het schip worden gerepareerd. Kanaal in aanvaring meth et Engelse schip Welsh City. Niemand werd daarbij gewond. DeSimba ging na de botsing enke le uren voor anke r en vervolgde naar Rotterdam. De Welsh City werd bijna niet beschadigd en kon doorva ren naar Hamburg, ROTTERDAM De 43-jarige chauf feur A. N. van der Flier uit de Om- raoordsestraat is woensdag bij het zwemmen in zee bij Hoek van Hol land verdronken. De man, die met zijn vrouw en kinderen aan het strand was, is ver moedelijk in een mui gestapt en door de ebstroom meegesleurd. Boten van dingsmaatschappij en de reddingsbri- het Loodswezen, de red- gade voeren uit, maar konden hem niet vinden. Twee vissers hebben vanochtend het stoffelijk overschot gevonden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Het ïs een heel moeilijke zaak. We staan tege nover sterke machten. Deze zaak ver liezen zou jammer zijn, maar met elkaar moeten we alles proberen om te verhinderen dat de Rotterdamse hoogspanningsmasten in onze be bouwde kom worden geplaatst," Dat zei wethouder T. de Bruijn woensdagavond in de Vlaardingse ge meenteraad. De raadsleden stemden in met het voorstel de bouwvergunning voor de ze masten te weigeren. Dit betekent een nieuwe fase in de strijd, nadat de minister Vlaardingen had verplicht de masten op zijn grondgebied toe te laten. „We kunnen u niet garanderen dat het weigeren van de bouwvergunning succes zal hebben. De minister kan ons opnieuw verplichten deze ver dunning te verlenen. Maar later kun nen we dan altijd nog zeggen dat we alles hebben gedaan om deze stede- bouwkundige ontsiering te weigeren. Het is de moeite van het proberen waard", aldus d ewethodure. SCHEVENINGEN Een groep jongelui heeft gistermiddag een bri gadier en een agent van de Haag se politie vrij ernstige verwondin gen toegebracht. De politiemannen, die waren gekleed in strand tenue, werden aangevallen toen zij de groep sommeerden zich van het plankier voor de Scheveningse pro menade te verwijderen omdat de toegag voor badgasten werd ver sperd. Enkele van de ongeveer twintig man sterke groep sloegen de agen ten onder meer met gebroken fles sen. De brigadier kTeeg een wond aan ht gezicht en raakte een aan tal tanden kwijt. Ook liep hij een gekneusde schouder op. De agen# kreeg een wond in het aohtenhoofd. Beide mannen konden na dokters behandeling in een ziekenhuis weer naar huis. Toen vijf politiemannen ter ver sterking arriveerden, ontstond een vechtpartij waarbij de wapenstok werd gebruikt. Eén oproerkraaier werd aangehouden omdat hij zich niet van het plankier wilde verwij deren. Aanleiding tot het incident was de melding van voorbijgangers dat een vijftal jongens van de groep een andere groep jongelui, onder wie Antilhanen, hadden uitgescholden en met flessen bekogeld. Het be dreigde groepje had niet gerea geerd waardoor een vechtpartij uit bleef. De jongelui „namen wraak"' op de badgasten door het plankier naar bet strand te bezetten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Be sterke overspanning van de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat er op nieuw vreemdelingen, worden gewor ven. Zo komen er nog deze maand T6 Marokkaanse vaklieden naar Rotter dam (voor een metaalbedrijf) en bo vendien worden er nog 200 Turken en 200 Spanjaarden geworven, die waarschijnlijk eveneens deze maand aankomen. Er werken nu reeds meer dan 10.000 vreemdelingen in Rotter dam. Wel zijn er 58 vreemdelingen die hier werk zoeken, maar dat komt, aldus de direktie van het Gewestelijk Arbeidsbureau, doordat een aantal bedrijven dat vreemdelingen op neemt, thans met vakantie is. Men verwacht dat het over enkele weken met dit aanbod echt wel zal zijn ge daan. In het algemeen is 'het aanbod van werkkrachten bij het GAB in Rotter dam iets toegenomen; naar verhou ding echter veel minder dan over heel Nederland of over Zuid-Holland gerekend. Landelijk nam de vraag naar werkkrachten iets af. Voor wat be treft Rotterdam en Zuid-Holland nam de vraag echter toe, zodat er op de Rotterdamse arbeidsmarkt een sterke overspanning is, die zich nog sterker doet gevoelen doordat het Een gedeelte van de van de fun dering van kasteel Te Wouwe is Needs opgemetseld. Dat stuk loopt tot aan de dijk en is door de druk van de waterkering meer verzakt dan de rest van de fundering. Op de voorgrond is men de slotgracht verder aan het uitgraven op zoek naar nog meer interessante vondsten. Die gracht zal ook in de toekomst open blijven liggen. door hoog water (in 1372) overstroomd is een helft van, het circa 40 ha. grote landgoed in handen gekomen van de familie yan Brakel en ging het resterende gedeelte naar een Utreohtse familie. Dat is de heer Hoek allemaal te weten gekomen door oude akten in Rotterdamse ar chieven uit te pluizen. Eén van de interessantste vortdsten die men de laatste tijd heeft gedaan is ongetwijfeld een aantal potten uit ongeveer 1370 de tijd dat het kasteel nog bewoond werd en een zeldzame bronzen kandelaar. Eerder diepten de gravers reeds een gave pijl en boog «it de waterput op, ter wijl er toen ook veel stenen drink kannen en potten zijn gevonden. Ook nu is er weer aardewerk teruggevon den en fragmenten 'van zo'n 50 drink kannen. Momenteel wordt h'et onlangs ont- dèkje stuk van de zuid-oost gevel uitgegraven. Dat gebeurt met veel toewijding door leden van een Rot terdamse archeologische vereniging. Elke zaterdag opnieuw, ook die bloedhete van de afgelopen weken, graaft en sjouwt dit enthousiaste groepje Rotterdammers in Slikker veer. In dat stuk gevel zit een gedeelte van een gemetselde w.c. en verder (in een hoek een groot raam en een zitbank. Dat hoorde allemaal bij het woonhuis op de eerste verdieping van het kasteeltje. Naast datgroepje Rotterdammers zijn er in de week ook schoolkinde ren aktief. Zij bikken voor een cent per stuk de talloze eeuwenoude ste nen die tevoorschijn komen en ter plaatse worden opgeslagen, schoon. Dat alles gebeurt (bij tijd en wijle) onder belangstellend „toezicht" van Ridderkerkers, die vanaf de dijk de werkzaamheden gadeslaan. De opgravingen werden het hele jaar voortgezet, terwijl men het ko mende jaar ook nog wel werk zal hebben. Dan wil men namelijk wanneer weer in de dijk gegraven mag worden het andere stuk muur gaan uitgraven, waar nog niet aan is gewerkt. ROTTERDAM Een winkelierster uit de Oranjeboomstraat heeft woensdag aangifte gedaan dat er die middag ruim honderd gulden uit de kassa was gestolen. Zij had de winkelbel gehoord; toen zij echter ging kijken, zag ze nie mand. Denkend dat set jongenswerk was, sloot zij de deur. Later bemerk te zij dat er geld uit de kassa was gestolen. Woensdag is eveneens aangifte ge daan van een inbraak in een woning aan de Molenlaan. In het huis wer- de de kasten doorzocht Een geld kistje met polissen en wat vreemd geld zijn ontvreemd. Verder zijn een antiek gouden horloge, enkele antie ke Friese signetten en een gouden broche in de vorm van een rozenk nop gestolen. De totale waarde be draagt ongeveer duizend gulden. HOEK VAN HOLLAND De Hoekse politie heeft op het strand de vijftienjarige F. T. uit Breda aange houden. De knaap liep daar in zwaar beschonken toestand zonnebadende dames lastig te vallen. Naenkele uren cellulaire ontnuch tering werd de jongen „heengezon den". HENDRIK IDO AMBACHT De N. V. Zuid-Nederlandsche spiritusfa briek heeft een bod uitgebracht op alle aandelen van J. H. Henkes' Distilleerderij N. V. te Hendrik Ido Ambacht. De Z. N. S, F„ die nauw verbonden is met de Nederlandsche Suikerin dustrie en welke reeds belangen heeft in de gedistilleerdsector, ver trouwt erop bij realisering van dit bod haar belangen in deze-sector een hechtere grondslag te kunnen geven, daar de J. H. Henkes'distilleerderij zowel in de binnenlandse afzet van gedistilleerd als bijnde export een vooraanstaande plaats inneemt en beschikt over' een zeer modem geou tilleerd bedrijf.dat zich leent tot ver dere uitbreidingen en ontwikkelin gen, aldus een communiqué. Het bestuur van de J. H. Henkes" distilleerderij N. V. heeft haar aan deelhouders geadviseerd van het bod van de Z, N. S. F. gebruik te maken, daar het uitgebrachte bod een reële waardering inhoudt van het huidige bedrijf en hierdoor de weg wordt ge opend tot verdere expansie, die door het familiekarakter van het bedrijf moeilijk verwezenlijkt kon worden. Bij acceptatie van het bod zal in de positie van de huidige personeelsel- den geen verandering worden ge bracht en zal het bedrijf onder de- Hij wil weten of het juist is dat.ër. tussen het rijk, de gemeente Rotter-, dam en de Gekro wordt onderhan deld over die verhuizing en of het inderdaad zo is dat vde financiële positie van rijk en gemeente een der gelijke verhuizing in de weg staat. Hij wijst er de bewindslieden op. dat, door het voeren van de afvalgas- sen van het destructiebedrijf dpor de. ovens - van, de vuilverbran- ROTTERDAM Een aan de As- serweg in Schiebroek-Zuid gelegen terrein zal worden ingericht als speeltuin annex sportveldje. De re creatiemogelijkheden in deze kinder rijke wijk zullen daardoor belangrijk worden vergroot. Het is de bedoeling de tuin als „open" speeltuin te laten fungeren. Het sportterrein zal geschikt worden gemaakt voor beoefening van volley en basketbal. De kosten zijn geraamd op 151.650 gulden, waarvoor B. en W. de raad krediet vrager zelfde naam en onder dezelfde direc tie worden voortgezet. (De aandelen Henkes gaan op de incourante markt ter beurze doch er gaat zelcfen wat in om. De laatste jaren werd door Henkes steeds acht procent dividend uitgekeerd red). dingsinstallatie de stank wordt afge broken. Tenslotte vraagt drs. Lems of de bewindslieden niet van mening zijn dat er een eind moet komen aan de onzekerheid waarin de Gekro ver keert en degenen die in Rotterdam last hebben van de door dit bedrijf veroorzaakte luchtverontreiniging. ROTTERDAM De Stichting Raad voor het Maatschappelijk'Wel zijn tvil 'de bevolking zoveel mogelijk betrekken bij' de 'standpuntbepaling omtrent het Plan 2000 (haven- en in dustrie-ontwikkeling ih dè" 'noorde lijke Delta). l r In eên brief aan de gemeenteraad van Rotterdam schrijft de stichting de activiteiten van vele particulieren en groepen die zich met het plan bezighouden te willen corödineren, door de betrokkenen zoveel mogelijk aan de werkzaamheden van de com missie ad hoc van de raad te doen deelnemen door hen uitte nodigen tot deze commissie toe te treden," c.a. zich daarin te, la ten vertegenwoordi gen. De groep die op die manier wordt gevormd, zal nog uitgebreid kunnen worden met andere mensen en groe pen, die deskundig zijn t.a.v, de verschillende welzijnsaspecten van het Plan 2000. De deelneming van de bevolking zou verder verwezenlijkt kunnen worden door middel van een door de werkgroep onder auspiciën van de raad te beleggen openbare vergade ring, waarbij de bevolking de nodige informatie wordt gegeven en de gele genheid tot inspraak wordt geboden. Ten slotte stelt de stichting voor dat de werkgroep haar beschouwin gen m.b.t. de verschillende welzijn saspecten in het kader van het Plan 2000 zal neerleggen in een rapport, dat de raad t.z.t. "zal worden aangebo den. =--l nl r,„fEP.-'TéP» aanbod een aantal buitenlandse zee lieden bevat, dat niet voor werk in Nederland in aanmerking komt. Opvallend is dat de van de scholen komende jeugd, die in deze tijd van. het jaar altijd oorzaak is van een toeneming van het aanbod, dit jaar- vrijwel niet „meespeelt'. De situatie is thans zo, dat als zo'n jongere zich aanmeldt, hij binnen het halfuur een 'baan heeft en hij daarbij nog uit een uitgebreid „assortiment" kan kiezen ook! Een moeilijkheid blijft een aanbod van 500 min- der-geschikten. Sluiting van Ruteck en Martin gaf, aldus de direktie van het GAB, geen - moeilijkheden. Het personeel van Martin gaat en bloc over naan Spor- thuis Centrum, waar werk te over is op het gebied van camping-beheer. De sluiting van Ruteck bracht aller lei bedrijven in beweging: het GAB werd met aanvragen overstroomd. Het wekelijkse spreekuur in de GGD-post in Hoogvliet bleek zo'n succes dat het wordt uitgebreid met een tweede dag per week. Er ïs nogal wat aanloop van mensen die van be trekking willen veranderen, zelfs tot mensen uit Spijkenisse toe. De .GAB-direktie overweegt ook elders, bijvoorbeeld in de Prins-Alexander- polder, een dergelijk spreekuur in te stellen. Een moeilijkheid daarbij is het bemannen van.deze posten. Sedert vorige maand zendt het GAB lijsten van werkzoekenden naar verschillende bedrijven. De reakties daarop zijn zeer gunstig. (Van een onzer verslaggevers) BARENDRECHT De Baren drechtse brug is weer verder ontta keld. Het belangrijkste onderdeel v.an de oude brug .het hefgedeel- te werd gisteren uitgevaren. Het was niete ens zo moeilijk. Men liet het vijfhonderd ton zware sta len deel tussen de torens zakken op een bok, die heter tenslottetussen uit voer en naar Hendrik-Ido-Am- bacht bracht. Het scheepvaartverkeer werd echter geruime tijd gestremd, ook in ver band met de voorbereidingen. Te vens zijn gisteren de zware contra gewichten verwijderd, nadat bijna vijftig kabels waren doorgebrand. Volgende weekkomt ereen zwaarde re opgave voor de slopers. Dan zul len de beide .torens er aan moeten geloven. Gelukkig is het soort niet bijzonder kwaadaardig; tot nu toe behoefden maar weinig badgasten voor kwalie- beten te wordenbehandeld;! Niette min is de'afkeer van kwallen bij de meeste baders groot. Overigens lijkt dit/liet enige nadeel van het Hoekse strand, waar het nog steeds enorm druk .blijft. Elke .„dag, zijn op de boulevard alle "beschikbare, parkeerplaatsen voor de middag be-- zet en wie later komt, moet het.ver derop zoeken; - De strandexploitanteh hebben, han denvol werk om aan de vraag naar' ijs en frisdranken te kunnen blijven voldoen. Bechsteio, Blüthner, .Schimmel, Ya-yg Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Goes rnaha, Schiedmayer, Zlmmermann, Hippen en vele andere wereldmerken. ROTTERDAM. TEL. 1227 66 SCHIEDAMSE VEST 67 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ruteck's is verloren voor de horeca. Er zal geen restaurant meer in komen. Dat zei vanmorgen de heer N. Hemmes jr. van „Immotrade", de man die bezig is het kapitale pand voor 4.500.000 gulden aan de man te brengen. Hij zegt met diverse beleggers en onderne mers in onderhandeling te zijn, maar daarbij is niemand uit de horeca-sektor. Hij wilde echter niet vertellen met wie hij wel in onderhandeling is en. uit welke branches eventuele ko pers komen. Hij kon evenmin een termijn noemen waarbinnen de verkoop van het Ruteck's-pand een feit zal rijn. Het is niet uitgesloten dat het ge bouw door een nieuwe gebruiker in kleinere eenheden zal worden, gesplitst en voor diverse doelein den zal worden gebruikt. „Immo trade" al het echter in zijn geheel verkopen. Men heeft geen zin. om zelf de exploitatie te rhand te ne men. Het kan volgens de heer Hemmes nog wel enige tijd duren voordat de verkoop een feit is. Dat komt omdat eventuele gegadigden zelf nog studies moeten verrichten. Dat er geen horeca-bedrijf in "komt, is volgens hem te wijten aan de arbeidsintensiviteit van het hore ca-bedrijf in het algemeen. Daar door zijn ze te onrendabel voor een dergelijke kostbare plaats. Volgens hem was dat" ook de reden waarom zaken als het Beurscafé, restaurant Atlanta en restauamt Bristol zijn verdwenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1