Jfeer tonnage dan ooit in aanbouw ter wereld MM ill Argentijnse vlag waait op ex-Karei Doorman Geld- en vrijheidsstraf tellen even zwaar ANSVAR Nederland neemt zevende plaats in In welke opruiming vinden ook kleine, grote, lange en corpulente mannen kortingen om koud van te worden: f 50 tot f 150 per pak voor "incomplete"series? U drinkt niet? Betaal dan ook niet mee aan de schaden van hen die wel drinken Remmen op zee met parachutes OTTO HAHN NAAR R'DAM Oudste werf ter wereld ontdekt In Richard Brummers opruiming. DSC NAAR ET VERRE OOSTEN Vandaag schip overgedragen Vrouw, die kind doodde, vrij TH-pèrsoneel loopt rond met hoofdpijn Kelner ramde celdeur open Tournee Praagse toneelgroep Hoofd Rotterdamse parket Staking bij Pan American Er is op alle scheepswerven ter wereld meer tonnage dan ooit aanbouw. Eind juli registreerde Lloyd's Register of Shipping „„totaal van 16.775.599 ton bruto (1797 schepen), een hoeveel- 'neid die voor een groot deel zo omvangrijk is door de vele super- j^ers van meer dan 200.000 ton die op stapel staan. Queen Elizabeth wordt toch toeristencentrum Belangstelling bij jeugd kweken voor de zeevaart Wethouder Langerak start grondwerk zwembad Heyplaat Honderd gulden boete Gezin Juist voor U hebben wij o.a.: Een autoverzekering met een min. V?. A-dekking van 500.000,-. Een-ongevallen-inzittendenverzekering voor 20,- per auto. Een „alles-in-één"-polis welke een uitgebreide dekking geeft voor Uw opstal en inboedel alsmede een ongevallen- en W.A.-dekkingVOor Uw gezin, Tegen zeer lage premie! Ansvar steunt in vele landen de zaak der geheelonthouding door persoonlijke en economische kracht daaraan te wijden door publiciteit en ruime voorlichting te geven over de noodzaak en "waarde van geheelonthouding in onze moderne samenleving, Wij verzekeren uitsluitend geheelonthouders. Onze verzekeringnemers betalen dus niet mee aan de schaden van hen die wel drinken. Verzekeringen voor nuchtere mensen Vossiusstraat 52 - Amsterdam Telefoon (020) 760942. Voor inlichtingen kunt U zich ook wenden tot de inspecteur: J. H. BOSTEN, Lichterstraat 9, Amsterdam, Telefoon 020-262372 «f H. DIK, Burg. Meineszlaan 28 b, Rotterdam, Telefoon 010-233858 - delfde datum beschikten de '3L over bestellingen voor 1826 tooen waarvan de bouw nog niet fteüonnen (gezamenlijke tonnage j.nMirg) eveneens een rekord in ^„eKld-soheepsbouw. 7oals altijd Prtjkt Japan weer bo- de Uist van de voornaamste Sbouwlanden met 4.915.129 f?to aanbouw en 13.128.896 ton in Sing. In Zweden was eind juni 1 iB ton in aanbouw en 4.026.386 )nn in bestelling, in West-Duitriand i rrV 742 ton in aanbouw en 2.896.203 f in bestelling en in Engeland (en ^rd-lerland) 1.602.904 ton in aan duw en 2.868.626 ton m bestelling. NederlEnd nam wat de tonnage in aanbouw betreft de zevende plaats fvaet 812.904 ton. Wat de bestel- L® aangaat kwam ons land op dartiende plaats met 789.396 ton. Opvallend is dat de toeneming, dw- ■t in Japan wordt de mogelijkheid i onderzocht of zeer grote schepen «ft behulp van parachutes onder water eerder kunnen afremmen in noodsituaties dan nu het geval is. De werf Mitsubishi zal binnenkort een proef nemen met een 200.000 tons tanker waaraan acht nylon pa rachutes bevestigd zullen worden. De proef moet aantonen wat het tijdsverschil zal zijn tussen het wel en niet' toepassen van onderwa ter-parachutes. Op het ogenblik is het zo dat een tanker van 200.000 ton meer dan een half uur nodig heeft om van volle kracht tot stilstand te komen. Men verwacht deze tijd met een kwart te kunnen bekorten. De Cunard Line heeft het passa giersschip Queen Elizabeth verkocht aan een Amerikaanse onderneming voor 8.600.000 dollar. Het plan om het schip te verbou wen tot een toeristencentrum met theaters, restaurants, een hotel en winkels kan nu eindelijk doorgaan. De Queen Elizabeth die uit de vaart werd genomen toen vorig jaar de nieuwe Queen Elizabeth II in ge bruik werd genomen krijgt een lig plaats bij Fort Lauderdale in Flo rida. van de tonnage in aanbouw in het tweede kwartaal van dit jaar in Ne derland groter is geweest dan in enig ander land. Uit het overzicht van Lloyd's blijkt verder dat in het tweede 'kwartaal werd 'begonnen met de bouw van 742 schepen (samen 5.160.089 ton), dat in die periode 716 schepen (4.612.268 ton) te water wer den gelaten en 719 (4.373.513 ton) voltooid. In Nederland werd in het tweede kwartaal begonnen met de bouw van drie tankschepen van samen 236.100 ton, één 'bulkcarrier van 12.900 ton, twee vrachtschepen van samen 40.700 ton, vier visserschepen van samen 530 ton en achttien ande re schepen van samen 42.321 ton. Te water gelaten werden vijf tankschepen van samen 237.248 ton, één vrachtschip van 10.48,4 ton,, drie visserschepen van samen 14.539 ton en negentien andere schepen 'van samen 17.478 ton. Voltooid werden, vier tankschepen van samen 3.298 ton, een vrachtschip van 10.484 ton, zeven vissersschepen van samen 5.146 ton en achttien andere schepen van samen 13.189 ton. Hei WestduiUe atoomschip Otto Halm zal op 23* september voor de eerste maal de Rotterdamse haven binnenlopen. Het bezoek zal tien da* gen duren. De Otto Hnhn, die door een Ham- burgse rederij zal worden geëxploi teerd, gaat erts vervoeren tussen Noorwegen en enkele Westeuropese haven?.' De Nederlandse en de Westduitse regering zijn onlangs tot overeen stemming gekomen over de voor waarden waaronder het atoomschip onze havens ntag binnenkomen (vei ligheidsvoorschriften). 4 Een Britse oudheidkundige expe ditie onder leiding van professor Benedict Isserling is gereedgekomen met het opgraven van dé oudste be kende scheepswerf ter wereld. Hij en zijn medewerkers ontdek ten de scheepswerf verleden jaar toen zij onderzoekingen verrichtten op het eilandje Mozia voor de west kust van Sicilië. Dit eilandje staat bekend als een schatkamer voor vondsten uit de tijd van de Foeni- ciërs en de Carthagers. De scheepswerf bevindt zich op een terrein, dat eens de haven van Mozia geweest moet zijn. De Foeni- ciërs hadden daarvoor een laag ge legen deel van het eiland uitgezocht. Door een stelsel van sluizen lieten zij dit terrein tijdens de vloed on derlopen. De schepen, die hersteld moesten worden, voeren het terrein op. Bij eb lieten ze het water dan weer weglopen. De Britse oudheidkundigen heb ben dit jaar de gehele vloer van de scheepswerf uitgegraven. De goed bewaarde vloer bestaat uit stenen platen, die aan elkaar bevestigd zijn met een onbekend soort cement. De ze cementsoort zal onderzocht wor- Een aantal organisaties heeft het initiatief genomen om door nauwe samenwerking bij de jeugd aktieve belangstelling te kweken voor de zeevaart. Het zijn het Comité ..Nederland ter Zee", de Koninklijke Neder landse Vereniging „Het Zeilend Koninklijke Verbonden Nederlandse Watersport Verenigingen, de Neder landse Vereniging „Onze Vloot", de Zeeschip", de N.E.V.A.S., de Stich ting tot Bevordering van het Zeilen op Zee door Jongeren, de Stichting „Jeugd Zee-Verbond", de Stichting Stamboek Rónde- en Platbodem- jachten, het Vaderlands Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zee dienst en het Zeëcadetkorps Neder land. Inmiddels is er een werkcomité gevormd om de doelstelling en de taakomschrijving van deze samen werking nader te formuleren, alsmede om voorstellen, te doen over de uitvoering hiervan. (Bij 3 „incomplete" pakken tegelijk: tenminste f250 korting. En 't zijn niet de slechtste pakken die het eerst incompleet worden.) Amsterdam, Kalverstraat (vlak bij de Munt). Rotterdam. Lijnbaan 79. MWM*IMEL2».imTIftDA&nU»CT3.1230«2 SCHIPHÓL De Dutch Swing Col lege Band o.l.v. Peter Schilperoort is vertrokken voor een toournee naar het verre oosten. De toumée duurt drie weken en voert langs Singapore, Dja karta, Bandoeng, Koala Loempoer en Beiroet. In Singapore krijgt het optreden een extra feestelijk tintje omdat de stad dit jaar 150 jaar bestaat Het is de derde maal dat de band naar het verre oosten gaat; men heeft echter nog nooit in Indonesië gespeeld. Twee dagen na de terugkeer op 1 september gaat de groep naar Zwe den, daarna gaat men naar Zwitser land en Duitslande zodat het gehele jaar al is volgeboekt. Volgend jaar 5 mei bestaat de band 25 jaar en geeft, daarom die dag een groot concert. In datzelfde jaar wordt omstreeks juli een tournee naar Cali- fornië gemaakt. 7P(Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het „zorgenkind" van de Nederlandse Marine het vliegdeksehip Karei Doorman is sinds vanmorgen definitief uit <J Ne derlandse registers geschrapt. Sinds vandaag heet het schip 25 Mayo en het heeft op de achtersteven d Ar gentijnse vlag. De Argentijnse ambassadeur in ons lad, dr. Roberto Guyer, nam het schip op de werf van Wilton Feye- noord namens zijn regring in on- tangst. Maar voordat het, zover was egende de aalmoezenier van ee Span jaarden in Rotterdam, Don PEDRO Bodonstaff, de Argentijnse vag. In zijn toespraak wees de ambassa deur op de hechte verbintenissen die er in ai veie jaren zijn tussen Argen tinië en Nederland, zowel on cultu reel als op ander terrein. Hj zegde ook toe dat de naam Karei Doorman altijd een apart plaatsje op it schip zal blijven innemen. Na hét spelen van het Argentijnse volkslied en het hijsen van de vlag was het schip Argentijns grongebied geworden. Dr. Guyer droeg op zijn beurt het schip weer over aan de Argentijnse commandant, kapitein-ter-zee riso Brizuela. Op de bijeenkomst werd de Neder landse Marine vertegenwoordigd door vice-admiraal Maas, terwijl schout-bij-nacht Iria de Argentijnse marine vertegenwoordigde. Ht ligt in de bedoeling dat het vliegdeksehip deze maand een proefvaart gaat aken. Is alles dan naar wens, dan vertrekt het in september aar Ar gentinië. (Van een onzer verslaggeefsters) BOTTERDAM De president van de rechtbank, mr. A. R. Jolles,-heeft vanmorgen Johanna O.-H. ontslagen van rechtsvervolging. Zij had op 27 februari haar anderhalf jaar oude zoontje Joachim in een vlaag van bewustzijnsvernauwing zo geslagen dat het kind aan zijn verwondingen overleed. De rechtbank achtte alleen mishan deling, de dood ten gevolge hebbende, bewezen. Overeenkomstig het advies in het psychiatrisch rapport, is zij veroordeeld tot een voorwaardelijke terbeschikking stelling van de rege ring voor de tijd van drie jaar. Ge durende die tijd zal zij onder toezicht «taan van de Meinsz Stichting. Zij is in onmiddellijke vrijheid gesteld. ROTTERDAM Vrijdagmiddag 15 augustus zal wethouder R. Langerak een mechanische graafschop in beeg- ing brengen. Dat gebeurt op een ter rein aan de Oosthroekweg tussen de Bimschotenweg en de Waalhavenweg in Heyplaat en de lading grond die deze graafschop weghaalt, zal de eerste spade" zijn van het grondver zet voor het zwembad voor Heyplat, dat, naar men hoopt, reeds volged jaar in gebruik kan worden genomen Er komen een bassin van 18 bij 25 meter met een maximum waterdiepte van 3,25 meter, een bassin vn 20 bij 13 meter van 0,80 meter depte en een kleuterbad van 10 bij 7,5 meter en 30 centimeter diepte. Rond die bassins komen grasvelden. Het zwemwater zal worden ver warmd. DELFT De ruim 400 personeels leden van het' gebouw Blectro-Tech- niek die wegens hef ontbreken "van airëÖndUloning' in het 21 verdiepingen tellende gebouw hef met de zomerse dagen van de laatste tjjd bijzonder moeilijk hebben, doen nu in een brief aan de voorzitter-beheerder prof. ir. H. Boerema het verzoek tot het aan schaffen van een klimaatregeling. Onder de personeelsleden, die met afgrijzen de voor hen ongunstige, weerbulletins vernemen, zijn al en kelen flauwgevallen terwijl ande ren met hoofdpijn rondlopen. Van de zijde van de technische dienst deel de men ons mee dat het inderdaad niet mogelijk is om met de huidige regeling een lagere temperatuur dan de buitentemperatuur te bereiken. Zodoende is het al enkele malen voor gekomen dat de thermometer in het gebouw 30 graden Celcius aanwees. Door de veelvuldig toepassing van electronische microcircuits is het zelfs mogelijk dat de temperatuur toe neemt. Daar het door de grote hoogte van gebouw door zuig- en stuwdrukken van de wind niet mogelijk is om ver frissing te zoeken door het aan brengen van openslaande ramen,, heeft men weinig mogelijkheden om" de temperatuur te drukken. Wel ves tigt men er deaandacht op dat de huiddiga installatie die buitenlucht ■via de roosters naar binnen zuigt, nog niet goed is ingesteld. Voor een optimaal gebruik van een dergelijke installatie heeft men voor het inregelen soms twe ejaar nodig. In dit opzicht treft men het niet-best dat zich drie maanden na het inge- bTuiksteülen van het gebouw een aanhoudende warmteperiode voor doet. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Ik voelde er niets voor om opgesloten te zitten en heb toen maar de celdeur geram meid". Dat verklaarde de 27-jarige Rotterdamse kelner Andreas H. M. K. vanmorgen tegenover de politie rechter mr. P. J. Bijleveld. K. was op 11 april gezellig met zijn meisje uit geweest. Hij dronk die avond zo'n tien glazen pils en werd op weg naar huis aangehouden. „Ver moedelijk omdat ik zonder licht reed, maar het kan ook zijn dat de politie dacht dat ik te veel gedronken had", zei K. Hoe dan ook, hij werd meegeno men naar het politiebureau aan de Oostervantstraat en daar na een tijdje in een cel opgesloten. „En dat maakte mij kwaad.' In zijn woede rukte K. een beton nen plaat, die ter bescherming bo ven het toilet was aangebracht, uit de muur en ramde hiermee de cel deur. Gevolg: de plaat kapot en een gat in de celdeur, die bovendien was ontzet. „Als ik de verdachte zo eens be kijk. merkte de officier van justitie mr. W. D. Meeter, op, „dan kan ik al leen maar zeggen, dat het een ver velende jongen is als hij drank op heeft. Ik eis honderd gulden boete". De politierechter veroordeelde K. conform de eis, waarbij hij er op wees, dat K. ook de civiele schade vergoeding zal moeten betalen aan de gemeente Rotterdam. ROTTERDAM Het Divadlo Za Branou (Theater achter de poort) uit Praag, een van de belangrijkste to neelgezelschappen van het moment, geeft van 4 tot 11 september zijn eerste voorstellingen in Nederland. Op 7 september voert het in de Rotter damse Schouwburg Tsjechofs „Drie Gezusters" op. Er worden voorzienin gen getroffen voor simultane Neder landse vertalingen van de Tsje chische tekst. De toumée wordt georganiseerd door het Nederlands Centrum van het Internationaal Theater Instituut dat hiermee zijn 20-jarig bestaan op luistert. t (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Theoretisch is er volgens het hoofd van het parket bij de Rotterdamse rechtbank mr. S. J. van der Hoeven weinig in te brengen tegen de stelling dat een geldstraf zwaarder lijkt dan een vrijheidsstraf. Dat werd onlangs wel gesteld in een rapport over strafvervolging. In de praktijk voorziet mr. Van der Hoe ven bij toepassing van meer en zwaardere vermogensstraffen echter vele moeilijkheden. De officier van justitie wierp giste ren tijdens een plechtige zitting enige vragen op, die hij niet aan de hand van de perscommentaren op het rap port heeft kunnen beantwoorden. Negentig procent van alle veroor deelde delinquenten heeft zich schul dig gemaakt aan een vermogensdelikt (diefstal, verduistering). Zij deden dit, ofwel omdat ze niet anders kon den, ofwel uit geldgebrek, stelde mr. Van der Hoeven. De categorie die uit geldgebrek aan het inbreken is geslagen en daarvoor veroordeeld zou worden tot een geld boete, zou weer moeten gaan inbre ken om zijn straf te kunnen betalen. .Dat zou voor de rechtbank het uit lokken van misdrijf betekenen, zei hij. Voor de ruwheidsdelikten (voor beeld: messenstekerij) gaat hij mee met de commissie. Een geldelijke aderlating acht hij dan wel een juiste straf. „Maar" zo-voegde mr. Van de Hoeven hier aan toe, ',,het gezin van de delinquent mag daac niet onder lijden. Dit betekent dat iemand die het goed kan missen, ook een forse geldboete opgelegd krijgt, een arme sloeber echter de bak in gaat. En dat zou meten met twee meten zijn, het geen weer het verwijt „klassejusti- tie" in de hand zou werken. Een geldboete zou als straf voor een zedendelikt volgens hem even weinig zin hebben als een vrijheids straf, omdat in veel gevallen sprake is van een bepaalde geestelijke gestoordheid. Mr. Van der Hoeven hoopt dat in het eigenlijke rapport, dat hij nog niet onder ogen heeft gehad, uitvoerig op deze praktische vraagstukken - wordt ingegaan. Hij hoopt tevens ongelijk 'te hebben. Het hoofd van het arrondisse mentsparket gaf zijn commentaar op dit rapport tijdens een. zitting die ge wijd was aan de installatie van mr. J. D. de Jong als officier van justitie bij het Rotterdamse parket. Mr. De Jong is hier vanaf 1956 werkzaam geweest als substituut-officier. Tij dens dezelfde zitting zijn tevens mr. J. F. Prins en mr. H. Franken geïnstalleerd ais rechter bij de Rot terdamse rechtbank. NEW YORK Bü de Pan Ameri can Airways is vanmorgen een sta king uitgebroken onder het 8.500 le den tellende administratieve en vrachtpersoneel. Hierdoor kan de ac tiviteit van de maatschappij geheel stil komen te liggen. Kort na middernacht verliet het betrokken personeel het werk, nadat ondanks een afkoelingsperiode van dertig dagen geen overeenstemming was bereikt over een nieuwe arbeids overeenkomst voor drie jaar. De vak bond eist een verhoging van de sala rissen met zestien procent in deze periode en een verlaging van de werk tijd van 40 tot 35 uur. Geschat wordt dat de maatschappij door deze actie' ruim 11 miljoen gul den per dag derft. nc ROTTERDAMMER PAGINA 3 VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1969

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1