Witte Huis wordt niet gesloopt 1 i Tanker La Quinta bij Wilton van stapel Mien waar is m'n pruikje heetman^ Maar gemeente wil handen niet hinden Gebouw ontruimd omdat gif lekte uit kapot busje HAARMODE WISSELT SNEL Nieuwe regeling verletbestrijding verschenen lestiff filmgekken beleven uitbundig ptesier nan produhtie van een 99suurkaolwestem Twee vrouwen gewond bij valpartijen SKULTUNA PANNEN* 99 P£ rotterdammer PAGINA 3 2 A WOENSDAG 13 AUGUSTUS .1969 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM - De 61-jarige me vrouw P. K. Eussen-Klop is dinsdag op het stoepje voor haar woning in de De Savornin Lohmanlaan geval len. Met een gebroken enkel is zij naar het Eudokiaziekenhuis 'gebracht. De 85-jarige mevrouw M. C. A. van de Kolk-Van Eek uit de Brussestraat is van de trap gevallen in haar woning. Zij sloeg met haar hoofd tegen een muur en kreeg een ■bloedende hoofdwond. De vrouw is opgenomen in het Bergwegzieken huis." steen van de maand augustus SARDEROFCARNEOOL De warme, roodbruine kleur geeft, deze chalcedoon een bijzondere bekoring. Als u een apart en smaakvol geschenk zoekt in deze haast klassieke kleur komt u dan eens kijken naar de mooie exem plaren die onze collectie rijk is. sieraden met sardsf vanaf 45.- edelsteenkundige ig^t. diamantexpert g-i.a. LUNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam Twee weken vakantie en f 7500 van .Be Brink99 om verhaal te matsen ROTTERDAM Voor 7500 zijn Rien Kroon en 63 filmgekken ja de Drunense duinen bezig e encomplete western te maken. Het klinkt ongeloofwaardig, maar wie vlak bij camping De Klinckaert het dorp heeft zien staan dat daar in elkaar is getimmerd als decor, wie daar de opnameploeg in actie heeft gezien, paarden heeft zien draven en schoten horen knallen gaat geloven dat die film in het voorjaar 1970 echt in roulatie zal komen. £n wat dan ook het resultaat van deze amateurs zal zijn, in elk geval hebben leiding en leden van de Vereniging voor sociaal-cul tureel vormingswerk „De Brink" (51 jaar geleden nog Zuider Volks huis geheten) er hun uitbundige plezier aanbeleefd bij de opnamen. Hoe het gekomen is? Rien Kroon, 31 jaar, leider van het MDventheater Paradaas, gesierd met Jazware accouladesnor en motor un dit gigantisch stuk collectieve creativiteit, ziet het als wat uit de tond gelopen. ne vereniging De Brink heeft een theatergroep waar ik een keer per treek zo'n uur of twee spelleiding neef. Deze winter kwam er het idee op om eens wat anders te doen. Toen kwam de gedachte aan een persiflage op da western op. Er is een kern- mep van 17 mensen. Daaromheen hebben we allerlei medewerkers ge kregen, in totaal 63. We uAllen geen artistieke film ma ken en begonnen met een houding van pretentieloosheid. Een 16 mm-ca- mera kregen we te leen. Voor de begroting van f7.500 iedereen werkt gratis mee staat de vereni ging garant. Maar ook zelf worden er nog activiteiten ondernomen om de kosten te dekken. Tenslotte willen we ook de film gaan verhuren als deze gereed is. EIGEN TERREIN Het decor heeft ons niet meer dan f250 gekost. Mensen als Gerard Cor, Peter Blanker en Ineke Sluiter hebben gewoon voor hun plezier meegedaan in verschillende scènes. Peter Blanker als Mexicaan zelfs in een belangrijke rol We filmen hier op het eigen terrein van de vereniging, Daarvoor hebben we wat bomen moeten rooien en de grond moeten egaliserenDot was eind maart Van toen af hebben we olie weekenden hier gewerkt." Hoe kreeg u al die mensen bij el kaar? „De meesten zijn afkomstig uit de kringen van het onderwijs of hel re clamevak. Die hebben allemaal 14 degen vakantie gegeven om hier te filmen. We kamperen hier en kunnen zo dag en nacht doorwerken." En hij stelt de hoofdrollen voor: Rla Mulder, kleuterleidster, is het onschuldige blonde meisje als de Ju lia die bemind wordt door Romeo Frank Hagedoom. Die brengen bei den hun filmfamilies, resp. arm en rijk, mee in de hevige clichéconflicten waarin liefde, haat, straf en beloning elkaar afwisselen. SCHAKING Op zijn enorme Harley Davidson- motor komt Thom Holterman aanda- DIEN Kroon als regisseur cn rioschrUver en motor van het Dc Brink-filmprojekt, dat in Drunen wordt gerealiseerd. heef gewoon In 20 tellen: spoelen SCHOON!! demonstratie op TV. 14 augustus ned. I vóór het nieuws van 7 uur *metTeflon/fln!sh l (Ou Font's btïchermda -«(knaam) HESPERADO Tommy Gun toont hoe hg achter op zijn Harley Davidson Molly uit de „Saloon" van het stadje ontvoert. Op de achtergrond een rytje medespe lenden voor de winkel. veren. Pas geslaagd voor zijn Staatsexamen en aankomend student in de rechten, bekend van vele pro testtoestanden, speelt hij de rol van Tommy Gun, de gezochte desperado die telkens net de strop weet te ont lopen en die mooie Molly van de heuse Saloon schaakt. Zwaarlijvige Mek Schouten, in het gewone leven consulent voor het so ciaal-cultureel vormingswerk, speelt de sheriff „Net John Wayne met zijn dikke nek, jukbeenderen en gekne pen ogen", beschrijft Rien Kroon. Yvonne Delarge fis huisvrouw en speelt Moïly. Verschillende spelers hebben kinderen meegenomen zodat de totale cast naar leeftijd varieert van 3 tot 63 jaar. En om een stukje van het verhaal te proeven: Tommy Gun schaakt Molly, maar als hij haar naar het altaar leidt, laat hij haar vlak voor de huwelijkssluiting in de steek en verdwijnt alleen op zijn motor als de eenzame cowboy. ZWARE GOK De filmploeg heeft een hele mena gerie. De paarden komen van Piet Mommersteeg van de manége De Klinkert. Die worden gehuurd. Piet doet zelf wat stuntwerk en enkele Rotterdamse ruiters zorgen voor spe ciale effecten. Maar de hoofdrolspe lers zelf hebben er al heel wat riiju- ren verwerkt op de 23-jarige Lange Jan en de 21-jarige volbloedmerrie Nelly die op de meest onverwachte ogenblikken op haar rug gaat liggen rollen. De ezel komt uit het stadspark en heeft veel koppige gevechten gele verd met Peter Blanker als de om vangrijke Mexicaan. Dan scharrelen er tien kippen rond, gekocht voor f 2.75 perstuk. Dit voor het rustieke element in de dorpsstraat. In de film komt ook een onaardige marskramer voor die „waarheidswa ter" (water of truth) verkoopt. Die man zit op een bokkenwagen, ge trokken door Joris de bok. Er vliegt een tamme kauw rond die op grafkruisen en doodskoppen gaat zitten als dat nodig is. Een fraaie Duitse staander zoekt voor de dokter gewonde revolverhelden op. Voor al deze gewone stadsmensen een bijzon dere ervaring, deze dierencollectie. In dit doe-het-zelfcentrum zijn de decors gernaakt van ruwhouten plan ken, deels te leen, deels cadeau ge kregen. Een volwassen Saloon, een winkel, bakkerij, huis van de begra fenisondernemer de kist is ook geleend stal, alles is fin eigen be heer gemaakt onder leiding van Henk Duurkoop, die zelf „in de bouw" zit. Ook de kostuums zijn zelf gemaakt, of uit eigen collectie afkomstig. En al die mensen die tijd en geld, tijd, vakantie en geld over hebben voor dit experiment, beleven hun plezier aan dit werk. „We hebben nu al acht van de acht dagen dat we hier werken volop zon. Voor al die dingen zijn we hier bijna op religieu ze wijze dankbaar voor. We hebben zwaar gegokt met die 14 dagen va kantie. Bij regen was het hele feest niet doorgegaan", zegt Rien Kroon. En tijdens dat werken groeien de gekke invallen. Teksten worden in deze stomme film op fraaie kaarten geschreven en later in de film ge monteerd. De muziek levert gekke contrasten op en de tot nu toe gereed gekomen binnen- en buitenopnamen leiden Rien Kroon tot de uitspraak: „Ik heb het wel eens rotter gezien". Ook voor hem is het nieuw. Bij zijn vriend en collega Don Vermeire DIEN Kroon als regisseur en zjjn broer Joop als camera man in actie om een scène van de western vast te leggen. heeft hij veel van filmen geleerd, maar veel verder dan poontje op de schommel" had hij het nooit ge bracht. Hij heeft veel steun ook van zijn Paradaascompagnon Nico de Grutter met wie hij al 16 jaar samen werkt en die nu ook weer ideeën aan draagt en bijvoorbeeld als „slaven drijver" optreedt bij de massascènes. VREUGDE Het maken van deze „zuurkool- western" zoals de werktitel luidt, heeft tientallen mensen'bij elkaar ge bracht die nu onder de schroeiende zon de zotste dingen doen terwijl een o erantieke Pathécamera op een museumstatief, bediend door camera man Joop -Kroon, dit persiflerende spel vastlegt. Al zou het resultaat dan niet te vergelijken zijn met Bonanza, de lei ding van De Brink kan weten dat het bij voorbaat een geslaagd werkstuk is 'door de speelvreugde die hiermee los is gekomen. En die kan niet meer bedorven worden. O Elke 'groep werkt gedurende het wee keinde van 22, "23 en 24 augustus drie maal, nl. in Bllzen, (België) In Rotterdam en in Amsterdam. TorviiVïY ©uim ROTTERDAM Op de Westblaak is dinsdag een 'busje met vijfhonderd gram methylbromide gaan lekken. Het zat in een kartonnen doos die in het gebouw Tojo Menka stond. Het personeel van het bedrijf moest het pand verlaten omdat methylbromide bij inademing gevaar voor de ge zondheid oplevert. De GG en GD was ter plaatse maar hoefde geen dienst te doen. De brandweer heeft vijftien busjes vernietigd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Sloop van het Witte Huis is niet in zicht Het niet op de monumentenlijst voor Rotterdam opnemen van het'Witte Huis deze lijst komt donderdag in de gemeenteraads vergadering aan de orde be tekent niet dat de dagen van deze oudste Rotterdamse minia tuur-wolkenkrabber" zijn, ge teld. Van de zijde van de directie van de dienst van gemeentewer ken vernamen wij dat er geen enkele aanleiding is het Witte Huis zonder meer af te breken en dat er geen sloopplannen zijn. IHt Witte Huls staat de werkzaam heden van de aanleg van de Wil lemstunnel en van )de ver- keersaansluitingen ten noorden daar van niet in de weg, zeker niet in het kader van de nieuwe plannen, die een geheel afzonderlijke spoorweg tunnel ten westen van de Maasbrug gen inhouden enkele honderden me ters van de verkeerstunnel verwij derd. Aan het plein ten noorden van de Willemstunnel is ruimte genoeg voor het Witte Huis, dat, zoals bekend,- daar vrij zal komen te staan in een plantsoen met een omvangrijke par keerruimte in de direkte omgeving. De situatie is echter zodanig.dat de aanleg van de Willemstunnel en ver keersplein vereisen dat in de nabij heid van het Witte Huis ingrijpende grondwerkzaamheden moeten worden verricht. RISICO „Wij mogen niet, als er onverhoopt iets met het Witte Huis gebeurt, al van te voren de handen hebben ge bonden", aldus de direktie van de dienst van gemeentewerken. Het is vanzelfsprekend de bedoe ling bij de 'grondwerken in de nabij heid van het Witte Huis de uiterste voorzichtigheid te betrachten. De mogelijkheid dat de fundamen ten of andere delen van het Witte Huis van deze werkzaamheden zullen hebben te lijden blijft echter altijd bestaan. De .gemeente Rotterdam wil niet het risico lopen dat,,indien door het werk aan de Willemstunnel on verhoopt toch nog iets gebeurt, men gedwongen zou zijn het werk aan de Willemstunnel stil te leggen en het eerst voort te zetten nadat bijzondere voorzieningen voor het Witte Huis zijn getroffen. Dat zou een onaan vaardbare vertraging in het werk aan de Willemstunnel opleveren. NIETS BEKEND Ook bij de direktie van de Maatschappij tot Exploitatie van het Witte Huis NV is niets bekend om trent plannen tot onteigening of sloop. Integendeel: deze direktie heeft van de zijde der gemeente Rot terdam de verzekering dat men alles zal "doen om het Witte Huis te behou- den. In het contact tussen de gemeente Rotterdam en het Witte Huis is tot nu toe slechts sprake geweest van de nieuwe situering van het Witte Huis als afzonderlijk gebouw in een plantsoen-omgeving. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij Wilton-Fije- noc.Td liep dinsdagmiddag vanuit de onderzeebootloods de chemicaliëntan- ker La Quinta van stapel. Doopster van het schip was de (Franse) mejuf frouw Hélène Nahmias. De La Quinta is de laatste van twee schepen die Wilton voor Buries Markes Ltd. te Londen bouwt. Zes weken geleden werd het zusterschip La Hacienda afgeleverd. Er wordt momenteel onderhandeld over de bouw van nog één of meerdere van deze schepen. Rederij-direkteu- M. Baker zei dit tijdens een toespraak na de stapelloop. De La Quinta en La Hacienda zijn ingericht voor het transport van vloeibare chemicaliën in acht tanks. De lading kan worden gelost door acht in pompkamers opgestelde cen- trifugaalpompen, één voor elke tank. De acht tanks hebben een gezamen lijke inhoud van 2.185 kubieke meter. DEN doodskop en dorre cactecën -*-J bij de ingang van „Waar- heidsstad", waar zich veertien dagen lang de hevigste gebeurte nissen afspelen 99 (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De pruik wint terrein. Daar is de Rotterdamse kap per John Postmus heilig van over tuigd. Binnen niet al te lange t(jd zal volgens hem vrijwel iedere vrouw een tweede, een derde en misschien zelfs een vierde postiche in Ifle kast hebben, in verschillende kleurnuan ces, tot groen, geel en lila toe. Niet 'alleen de vrouw overigens; oko de man en dan vooral de wat oudere man, die een beetje kaal be gint te worden gaat er meer en meer toe over een haarstukje te dra gen. „Er is geen enkele 'belemmering om het niet te doen", vertelt John Postmus, „men kan er mee zwem men, sporten enz." Er is zowel aan pruiken 'als aan haarstukjes één „maar" verbonden: de kunst van het dragen. Zodra een leek kan zien dat een man een haarstukje draagt, is het fout. Voor pruiken geldt dezelfde regel. De fout ligt dan in vele gevallen bij de kap per, die het haarstukje aanbrengt, of in de behandeling ten aanzien van het onderhoud. Van de vijfhonderd kappers zijn er honderdvijftig, die het goed kunnen aanbrengen. Daarom gaat John Post mus in zijn kwaliteit van directeur van Pelatti International, groothan del in pruiken en haarstukjes in het nieuwe pand aan de Westersingel, in de herfst iedere veertien dagen de monstraties geven, terwijl hij daar naast een cursus gaat geven in het onderhoud en in het verven. „Toch moet vooral de kapper er weer op letten, dat de mensen niet te goed voor hun haar gaan zorgen", vertelt hij. „Het slappe, futloze haar, waar veel mensen over klagen, heb ben, zij alleen te danken aan een te goede verzorging. Ik vergelijk dit al tijd met de sla in Spanje, waar je echt op moet knabbelen, terwijl de sla hier zacht en fijn is, te ge cultiveerd." REACTIE Tijdens een goed verzorgde haarshow aan boord van de Pieter Caland toonde John Postmus enkele pruikennieuwtjes. Als tegenhanger van het lange steile haar, dat op het ogenblik veel wordt gedragen „hier moet een reactie op komen" is er het krulïekopje en de „pel- lo-top", een kort geknipt kopje. De „pello-top" is gemaakt van een kunstvezel en is bijzonder gemakke lijk in het onderhoud. „Je kunt het wassen als een paar sokken", vertelt de directeur van Pelatti. Als de herfstmode voor 1969 lan ceerde John Postmus kort glad haar, bolgekapt, waarbij de kracht ligt in het coupe-knippen. De halspartij wordt in „rafels" geknipt. Daarnaast verwacht hij veel van het page-kop je, dat met zacht-golvende lijnen het gezicht omlijst. „De mode hangt in de lucht", gaat hij verder, „daarnaast is zij een fictie en moet tevens schokkend zijn. Daar staat tegenover dat de jeugd steeds 'minder naar de kapper gaat, maar toch makkelijk te onderhouden en vooral verzorgd haar wil hebben. Voor hen zijn de pruiken zeker een oplossing." Op de Groene Kruisweg zijn dinsdag twee blikken met ieder veer tig liter schuimvormend middel van een vrachtauto gevallen. Een van de blikken barstte open en de inhoud zorgde ervoor dat de Groene Kruisweg spiegelglad werd. De Roteb heeft zand gestrooid. Het verkeer werd een half uur gestremd. Het draagvermogen van de ruim 80 meter lange en ruim 12 meter brede schepen is 23oo ton. Twee motoren van 1.000 pk zorgen voor een snel heid van 32 mijl per uur. De La Quinta zal in september worden afgeleverd. ROTTERDAM Nauwelijks is na de bouwvak vakantie de eerste regen bui gevallen of de nieuwe verlet- bestrijdingsregeling voor het komen de winterseizoen is verschenen. Ten opzichte van het vorige winterseizoen is daarin niets veranderd. Wel is nu de mogelijkheid geopend om, onafhankelijk van de uitkomst van de daarvoor geldende formule, een verplichte doorwerkdag vast te stellen indien een in het betrokken rayon aanwezig sneeuwdek of ijzel- laag naar het oordeel van de Stich ting Verletbestrijding Bouwnijver heid met eenvoudige middelen doel treffend is te verwijderen. Hoewel, aldus de SVB, er"" kostenstijgingen zijn, moet daartegen over rekening worden gehouden, met steeds toenemende besparingen op algemene onkosten als gevolg van doorwerken in de winter. Uit in de afgelopen winter op een groot aantal doorwerkprojekten ver zamelde gegevens blijkt dat de ex tra-kosten die met het doorwerken verband houden zijn gedaald ten op zichte van voorafgaande jaren. Op grond daarvan zou er aanleiding bestaan de financiële bijdrage te ver minderen. De SVB heeft deze echter onveranderd gelaten in de mening dat daarvan een stimulans kan uit gaan. 9 De 21-jarie Duitse zeeman E. S. is. vandaag voor de officier van justitie geleid. Benj bewoner van. de Hoog- madestraat betrapte hem vorige wéék toen hij uit een auto goederen wegnam. In zijn bezit zijn een transistorradio en een portefeuille met autopapieren aangetroffen. Uit het onderzoek bleek, dat hij nog meer auto's in die straat had opengebroken. WILDE WESTEN DUINEN 9?' rk--J -UP!t -.rTS-ï-I; ia»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1