Grijs "geworden Witte Huis 71 jaar oud Rijnmond heeft voor 1970 meer geld nodig .Fraai uitzicht dak te RDM-order Pakketje met clode als beivijs EERSTE PAAL VC-FABRIEK KON. ZOUT Ontwerp-begroting verschenen S? ■J it veel onzekerheden Duizenden tmsnen uil verleden rzmëi SM .T mpii Mi I^WMM goklschmedin mm® fixploitatie ffnoeilijk door Krulletjes Handtekeningen otterdam nmm pvMt Hf m~- ip INSTORTING BELVÉDÈRE tyATER, binnenvaartschepen, het Witte Huis, bomen en Pakhuizen, een stukje van het Rotterdam van vroeger in de stad van nu. Bahen Bewoners r 15 IB geluids apparatuur (.13 113 13 Hei scl 13 I') mmm ROTTERDAMMER PAGINA 3 2A DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1969 ITTE HUI mottig: E (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Het niet op de monumentenlijst opnemen van j,et Witte Huis heeft een groot aantal Rotterdammers danig ver ontrust. Wellicht ten onrechte: er is geen plan het te slopen, het stadsbestuur wil zich echter niet de handen zien gebonden aan een van boven af opgelegde verplichting het tot elke prijs te behouden pat Witte Huis is een stukje echte, ouderwetse, vooroorlogse Botterdamse glorie, al is in die glorie thans danig „de mot gekomen" Een van de redenen daarvoor is, jit de Maatschappij tot Exploitatie van Het Witte Huis NV enige tijd voor de oorlog zeer grote moeilijkhe- ics ondervond bij bet vinden van «gadigden voor kantoorruimten. Met bijzonder lage huurprijzen heeft deze anderneming huurders moeten aan trekken. Dit prijzen zijn in de loop m de jaren maar heel weinig opge trokken, hetgeen een lonende expioi- tjtje thans moeilijk maakt. Een andere reden is, dat er al lang bee! wat is te doen over de toekomst van het Witte Huis. Allerlei beloften, plannen, projekten ten spijt hebben eigenaar en huurders jarenlang een iwaard van Damocles boven hun hoofden zien hangen. Er is zoveel i-ond het Witte Huis veranderd, er ts raved onzekers in de toekomst van dit gebouw, dat eenmaal het hoogste Kantoorgebouw van heel Europa is geweest, dat niemand er nu grote in vesteringen in durft te doen. Die investeringen zijn heel hard nodig: het Witte Huis is danig aan een fikse opknapbeurt toe. Sommige huurders, zoals het Expe ditiebedrijf Euro vracht en de Tech- sische Import Onderneming TIO NV hebben hun appartementen gemoder niseerd. Anderen zitten nog in de ou de, wat statige -maar ook rommelige fcanioorkamers met allermerkwaar digste erkertjes in de hoektorentjes. Het gebouw doet inwendig heel «at „benauwder" aan dan de gevels doen vermoeden. Er is een oude lift, die krakend en zuchtend zijn last langs de tien etages torst. Er is een heel nauw trappehujs, mot aardig krullerig „jugendstil"-smeedwerk. Diezelfde „jugendstiT'-mofcieven1 vindt men in de glas-in-iaodramen en in groter formaat in de dakrailing verwerkt Het hele Witte Huls is gebouwd in wit verglaasde steen, die, ais de ge vels eenmaal mooi schoon zouden lijn geboend, een stralende indruk kan maken. Van binnen vinden we langs de trappen wit verglaasde tegels met ouderwetse slijpranden. Vloeren van grijs-witte terrazzo, materiaal dat aan oude keuken-aanrechten cn kei lers doet denken. Het is moeilijk voor iemand, die zich op de tiende etage bevindt, te beseffen dat hij de nodige tientallen meters boven de grond staat en niet tn een keider onder de Rotterdamse bodem! Van de bovenste etage leidt een trap naar de deur, die toegang geeft tot het dak rond de liftmachine, die in een apart huisje op het dak is gemonteerd. De muren «-'an die bovenste trap tijn niet wit, maar donkergrijs. Als men deze trap bestijgt, ziet men. tot zijn verbazing dat die grijze kleur niet wordt veroorzaakt door dc kaik waarmee de muren zijn afgewerkt, maar door duizenden en duizenden handtekeningen. In het begin der twintiger jaren was bovenop het lifthuisje een enorm plankier gebouwd, dat a raison van één kwartje toegankelijk was voor het publiek. Men sprak toen van de „Belvédère Het Witte Huis". Irt die dagen had het Witte Huis /oor Rot terdam dezelfde betekenis ais thans de Euromast. Volgens goed Neder landse gewoonte schreef net meren deel van degenen die deze „Belvédère" bestegen om van het uit zicht over Rotterdam en omgeving te genieten zijn naam op de muur ais bewijs van zijn aanwezigheid. Het lifthuisje was toen bovendien nog geen lifthuisje maar een water tank. Dg liftmachine stond in de kel der. de watertank was nodig, omdat anders de bovenste etages van regel- WAT :<■/*-WW i 'O V. I v V'\- é&V/: r At -&■, rsrt' JAA* Aft •v i<A- •ew s \Sj< ee TIET Witte Huis (links) in aan bouw, begin 1898, gezien vanaf de Nieuwe Maas, bij de ingang van de Oude Haven, -sgGr AFFICHE van de )rBelvédère A Het Witte Huis" uit het be gin der twintiger jaren. Boven het dak, waar thans de lichtre clame van Van Nelle prijktwas in die tijd een groot houten plankier gebouwd, waarop be zoekers die van het uitzicht wil den genieten, konden, staan. Later moest de toegang tot deze uitkijkplaats worden afge- sloffen: hef plankier was dusda-" nig bouwvallig geworden, dat de toegang gevaarlijk werd. Een bijzondere attractie was vroeger de dak-fotograaf: men kon ziek op dat hoogste punt van Rotterdam laten fotograferen zittend op een pony! Het paardje kon via de lift naar de tiende etage. Hoe het van daar op het dak kwam, weet niemand. Nog altijd zijn de dui zenden handtekeningen van de bezoekers te zien op de muren rond de trap, die van de tiende etage naar het dak leidt. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Eens was het Witte Huis het hoogste particuliere gebouw van Europa. Rotterdams eerste „wolkenkrabber" heeft heel lang als een staaltje van gedurfde bouwkunst gegolden, als symbool van het Rotterdamse doorzet tingsvermogen. Hoewel het Witte Huis grijzer ijs geworden, aftandser ook, is het nog altijd een begrip, een monument uit het verleden, dat een vaste plaats in het stadsbeeld heeft weten te behou den. Het Wite Huis is een „bejaard" gebouv:: vorige maand was het 71 jaar geleden dat het feestelijk in gebruik werd genomen. In 1898 het jaar waarin Konnigin Wilhel- mina werd gekroond was het een sensatie. Vele Rotterdammers uit diie „fin-du-siècle"-tijd hadden niet willen geloven dat een gebouw van tien verdiepingen ooit zou blij ven staan. Architect W. Molenbroek had dan ook heel wat tijd en moeite nodig om de toestemmingen en goedkeuringen los te krijgen. Hij mocht het kort daarvoor ontwik kelde gewapende beton niet gebrui ken, wel de normale combinatie van lijzer en baksteen. Na veel vijven en zessen kreeg aannemer J. H. Stelwagen de bouw opgedragen, voor een bedrag van 127.900 gulden. In juni 1897 ging op de hoek van de Geldersekade en de Wijnhaven de eerste van ongeveer duizend heipalen de grond in. Vijf panden waren toen tegen de grond gegaan om ruimte te maken voor het gebouw van 20 bij 15 me ter. Toen de eerste paal de bodem werd ingeheid, stortte het aangren zende pand van dokter Van Loon in. Het gezin was van tevoren ge- ''v T>U het slaan van de tweede paal stortte de woning van dokter Van Loon in. Men maakte van die gelegenheid gebruik om de grond maar gelijk te benutten voor een iets groter Witte Huis. waarschuivd en ongelukken ge beurden er dan ook niet. Architect en opdrachtgever pak ten die kans en vergrootten de grondoppervalkte van het Witte Huis tot 20 bij 20 meter: precies vierkant dus. Het maken van de zware fundering bracht nog meer ongerief. Door het „ophelen" van het bouwterrein kwam de grond ongeveer een meter omhoog, wer den de kademuren van Wijnhaven en Spaansekade ontzet en kon op een gegeven moment ook de Jan Kuitenbrug niet meer dicht. Maar het Witte'Huis groeide on danks alles tot de respectabele hoogte van i3 meter. In, juli 1898 kon de NV Maatschappij tot Exploitatie van het Witte Huis er bezit van nemen. Driehonderd ton ijzer was erin ver werkt, drie miljoen stenen waren gemetseld, waarvan 120.000 witge- glazuurde stenen voor de bviiten- muur. Het Witte Huis bevatte in die dagen de ongekende luxe van twee elektrische liften (inmiddels al lang vervangen) en centrale verwar ming. Bovenop hoog boven het stadsgewoel van sleperswagens, paardentram en mensen bevond zich een belvédère. Honderdduizen den hebben in de loop der jaren vanaf dat punt Rotterdam bekeken, pal onder de lichtreclame van een bekende fabriek. In de oorlog is het Witte Huis overeind gebleven. Tijdens de mei-' dagen van 1940 liep het slechts ge ringe schade op: aan de gevel bijv. moesten enkele beelden het ontgel den. En het Witte Huis saat er dan nog altijd, zal er blijven staan ook. Niet zo trots en fris als voorheen, maar toch als een hecht bolwerk van gedurfde bouw. Misschien (be reikt 't nog wel het eeuwfeest,.L 0 MAASLAND In verband met herstelwerkzaamheden aan het wegdek van de beide Kerklanen zal het verkeer ter plaatse enige stagnatie ondervinden. Met de werkzaamheden zal nog deze week worden begonnen. Men hoopt het werk hinnen een week te kunnen voltooien. fcsiSwA' mm matige aanvoer van drinkwater verstoken zouden blijven. Die tank was in de oorlog het behoud van het, Witte Huis: er zijn heel wat brand bommen in terecht gekomen, die zon der schade te doen in dat water wer den geblust. Lang voor de oorlog moest het plankier op het dak van het Witte Huis wegens bouwvalligheid worden gesloten, maar de handtekeningen zijn er nog steeds. Na het plankier kwam de grote lichtreclame van Van Neüe, die er nog steeds op staat Die lichtreclame was voor de oorlog een baken voor degenen die in de avondschemering of het nachtelijk duister de stad. na derden over het water of langs de weg. Als men na een bezoek aan het Witte Huis buiten 'komt, is goed te zien, hoezeer dat Witte Huis eens een integrerend deel heeft uitgemaakt van zijn omgeving. Het is in een wat romantische samenhang met de oude gedeelten van de spoorbrug vroe ger een draaibrug, het torentje op de rniddenpijler staat er nóg met de oude, aangrenzende patohuispanden, met de statige bomen langs het wa ter. Het is helemaal niet zeker, dat dit Witte Huis, als men het straks zal hebben vrij gemaakt en het eenzaam in een plantsoen aan een ver keersplein staat, het in het Rotter damse stadsbeeld zo goed zal „doen" als eertijds. Men kan zich voorstellen, dat het een wat kunstmatige indruk zal ma- JN het advocatenkantoor De Ruyter en d'Hane is de oude sfeer van het Witte Huis nog al tijd proeven. Merkwaardig is het „erkertje" in de hoek, dat een onderdeel is van een van de zij torentjes. ken en dat architectonische tekortko mingen des te meer zullen opvallen. Er bevindt zich in het Witte Huis één woning op de negende etage: die van de concierge. De bovenste etage wordt ingenomen door Corsela, een confectie-atelier voor bustehouders en corsetten. Op de begane 'grond, zijn een café en een cafetaria. Verder bevat het Witte Huis kanto ren: ELCEE Staal, het advocatenkan toor De Ruyter en d'Hane, Tech nische Import Onderneming TIO, Sterachemie, Scheepsexpertise Hel ders, Schipper en Nobels, De Gier en Wallach in oliën, vetten en darmen. Expeditiebedrijf Fiege en Hoff, Ex peditiebedrijf Eurovracht, Arak- Rum- en Graanhandel, Carel Ellink- huijsen en Zn en het assurantiekan toor Bakker en Ledeboer. Een bijenkorf dus van handelson dernemingen. Voor vele van deze kantoren is de ruimte te 'klein en uitbreiding is bin nen het Witte Huis niet mogelijk. Wat de toekomst voor dit bouw werk in petto heeft, weet niemand. Voorlopig is het niet de bedoeling het te slopen. Maar over het al of niet aanwezig zijn van de noodzaak het te bewaren zijn de meningen verdeeld. Merkwaardig is, dat vele oudere Rotterdammers tegen, sloop niet het minste bezwaar hebben, terwijl juist jongeren het graag willen behouden. Een stukje „pop-art" in „jugendsfcil" te midden van de Rotterdamse zakelijkheid? Een „witte-huizen- plan" ais protestwaartegen? 'TRAPPEN met „jugendslil"- smeedwerk, glas-in-lood- ramen met ook al „jugendstil"- motieven, stucwerk, witte gla- zuurtegeltjes, glorie van vijftig jaren terug. <ef. Leuk. iarrard, buai I v m uii'i i i te l.ii In l rottebi RDAk TÈL. j: ipAfv St fdl Mr es 2 27 130 117 veisiitti (tdeit tul 1 F V11' I i!I' ,11111111 W II i L il.UtU ll kt till .III. 'I'll pakketje met een dode t ut frili, tn tie bi igevnecde brief schreef een dame uil Am',1' I'lflin, 'He een huis Vim de i l ,/ekei ibkllh'i'dst lutppl] uil th'lli bewoon! .dat zij protesteerde tegen de hnnr aahgezegde huurver loging itndill frul hub vul rat lm z Ah dj j ip riiiiljijiU i |ljj i ilOTTÈhDAp Fraai Uitzicht van het (tak van het Witte Huis naar de Maasbruggen, door het ymeefjwetjt heen van de hoge dakrailing. De gaatjes geven aan, dat hier vroeger grote reclameborden langs «aten gemonteerd. (Van een onzer ve.rslaggevers) ROTTERDAM Uit de juist verschenen ontwerp-begroting van Rijnmond blijkt dat het openbaar li chaam voor 1970 aanzienlijk meer geld nodig raamt te hebben. Het to taal der begroting komt op ƒ4.515.300, tegen een (geraamd) totaal over dit jaar van ƒ3.637.500 en een (vermoedelijk) beloop van ƒ2.154.319 over 1968. Naar rato van deze stijging zullen de bijdragen der gemeenten en van het rijk omhoog moeten. De gemeen telijke bijdragen zijn op ƒ2.926.270 geraamd, tegen ƒ2.275.150 in X969 en ƒ1.300.000 in 1968. De rijksbijdragen zijn achtereenvolgens geraamd op 1.557.930, 1.352.400 en 770.193. Omdat cfe gemeenteraden reeds in een vroeg stadium dit ontwerp onder ogen moeten krijgen (zonder dat het openbaar wordt) zijn gecommitteer den genoodzaakt ramingen van di verse posten ruimte te geven. Daar om worden stelposten opgenomen. Het dagelijks bestuur meent dat dit een soepele werkwijze is. De stel posten werken ten dele door op de kostenomslag over de gemeenten en op de voorschotten, die deze geven. Niettemin is uit gemeentelijke kring kritiek op de vele stelposten geko men. Maar deze methode kan pas worden verlaten als de omvang der werkzaamheden van Rijnmond dui delijk vaststaat, zegt het dagelijks bestuur. (Vervolg van pag. 1) Enkele maanden geleden kreeg de werf een order voor de bouw van een 14.000 tons passagiersschip (accom modatie voor 750 passagiers) van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Overseas National Airways. De kans bestaat dat binnenkort nog twee van deze schepen zullen worden besteld. „Dit zijn de snelste en ook de kost baarste handelsschepen die ooit be steld zijn". Dat zei KDM-onder- directeur ir. H. W. Stapel vanmor gen juist teruggekeerd uit de Ver enigde Staten, waar hij namens de RDM de contrakten heeft getekend. Ir. Stapel noemde de opdracht een succes voor de beleidslijn van de RDM om zich te beperken tof de bouw van hoogwaardige gespeciali seerde schepen. „Wij zijn bewust uit de grote tankerbouw gebleven. De RDM heeft steeds geprobeerd een permanente hoeveelheid werk in de nieuwbouwsektor te hebben om de fluctuaties in de afdeling reparatie op te vangen", aldus ir. Stapel. De nieuwe opdracht betekent wel dat de RDM zijn mankracht graag wil uitbreiden. Het zal echter niet overgaan tot spectaculaire akties, te meer omdat men de laatste jaren al bezig is geweest de personeelssterkte geleidelijk op te voeren. In de geieidenota bij dit ontwerp beperkt het dagelijks bestuur zich tot toelichting op de begrotingspositie en de .personeelszaken. In het najaar verschijnt een nadere nota met be trekking' tot het te - voeren algemene beleid in 1970- In de begroting- zijn-stelposten op genomen wegens kosten,van. adviezen van. derden van technische en admi nistratieve bijstand van gemeenten en van publikaties tot een totaal van ruim zes ton. De personeelssterkte van Rijnmond bedroeg op I mei 1967 25, 1 mei 1968 42 en 1 mei 1969 46. Er zijn - nog vakatures, enige uitbreiding in 1970 zal volgen, zodat een1 totaal van 66 wordt bereikt. Wat de kwestie der rijksbijdragen betreft waarover de Rijnmondraad zich herhaaldelijk bij motie heeft uitgesproken zijn weinig vorderin gen gemaakt, zo blijkt. Tijdelijke wijzigingen, die de mi nister van binnenlandse zaken in het vooruitzicht heeft gesteld, zijn nog niet uitgevoerd. Desgevraagd was de bewindsman bereid tot overleg over een financieel statuut. Maar hij wil pas een afspraak maken als hem meer gegevens over het interim-rap port van Rijnmond ten dienste staan. ROTTERDAM Woensdag is in het Botlekgebied (Je eerste paal geslagen voor de vinylchloridefabriek van de Koninklijke Zout-Organon NV. Deze fabriek wordt gebouwd aan de Welpïaatweg, op het terrein van de NV Zoutchemie Botlek. Hij zal eind 1970 gereed zijn. De vinylchloridefabriek en de daarbij behorende voorzieningen ver gen een bedrag van ongeveer 100 miljoen gulden. De produktiecapaci- teit zal 300.000 ton per jaar bedragen, waardoor deze installatie tot de grootste ter wereld zal behoren. Een groot gedeelte van de produk- tie zal per pijpleiding worden afgele verd aan de petrochemische fabrie ken van Shell Nederland Chemie NV in Pernis voor verwerking tot de kunststof polyvinylchloride (pvc). De rest wordt per schip en per spoor geëxporteerd naar o.'a. Duitsland. De fabriek is ontworpen door de ingenieursbureaus Comprimo/Lurgi (Amsterdam) en Badger (Den Haag), terwijl licenties verkregen rijn van de Amerikaanse ondernemingen B.F. Goodrich Chemical Company en Stauffer Chemical Company. De su pervisie van de gehele bouw heeft NV Centrale Engineering KZO te Amsterdam, het eigen inge nieursbureau van de - Koninklijke Zout-Organon. De fabriek zal werkgelegenheid bieden aan 150 mensen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1