STOORNIS Boetiekjes geopend in voormalige Jozefkerk AROSE Verhoging Euromast tot 200 m. start in oktober m Spitzfels laadt twee duwboten aan dek Rijstrooksignalering op Willemsbrug gaat in Water Brielse Meer onder normale peil vv Bouw was al gereed voor vergunning... Van Dien1 Van Uden1 Besangon1 Koppenberg-f Co Accountants Nu - na je vakantie - een serieuze baan? H BEGIN WIJKCENTRUM „DE TEMPEL"? Wordt belasting spelbreker? 20.000e schip een dag eerder Geleiding vanaf 20 augustus Noodtoestand is nabij Kritisch bekeken Aan de eindexaminandi hbs en gymnasium van dit jaar: ROTTERDAM De verho ging van de Euromast tot bijna tweehonderd meter wacht eigen lijk nog maar op één beslissing, die van de gemeente om voor deze attractie geen vermakelijk heidsbelasting te heffen. Tijdens de jaarlijkse aandeelhouders vergadering zei directeur A. van kaalte vanmorgen dat de Euro mast onmogelijk een zesde deel elke vrijdagavond .«.tot 9 uur* open van de inkomsten kan missen. „Het feest gaat dan niet door", zei hij. mtossm 6 RISICO Onvermijdelijk PLAATSJE Een accountant kan zeggen dat hij zich een positie heeft verworven. Toch zijn praktisch alle accountants hun carrière begonnen in de funktie die wij nu aanbieden. Dit is een belangrijk punt om aan te denken. Het hoge, veeleisende tempo van het moderne leven laat jonge mensen die écht iets willen worden, weinig gelegenheid hun tijd te verspillen. Het is goed als zij direkt een richting kiezen die een toekomst belooft. Zij die het einddiploma hbs of gymnasium bezitten - over een zekere administratieve aanleg beschikken - begrip hebben voor het verband tussen cijfers en feiten, en de financieel-ekonomische konsekwenties daarvan - die jonge mensen hebben een voorsprong. Zij kunnen als assistent-accountant gaan werken, verdienen en tóch blijven studeren. Die studie verloopt in stadia. Het bereiken van eik nieuw stadium betekent tevens positie-verbetering. Er zijn maar weinig beroepen waarin je je promotiekansen zo in eigen handen hebt. Het accountantsberoep biedt zijn beoefenaren bovendien veel interessanter, afwisselender werk dan de buitenstaander denkt. Ook de beginnende assistent zit niet steeds op dezelfde stoel en komt regelmatig met anderen in kontakt. Ook dat is, naast het materiële aspekt,,een belangrijk punt om in het oog te houden; werk dat voldoening schenkt maakt het leven prettiger. „Wil je in een vrijblijvend gesprek meer hierover horen? Zoek dan schriftelijk of telefonisch kontakt met onderstaand adres. Wij maken dan graag een afspraak met je. Rotterdam, Stadhuisplein 30. tel. 010-120091 t^jr Btl'fHiiiiiii Een handvol namen uit de lange lijst var. prijswinnaars. Zij wonnen f 10, i 25, f 50, flOÖ of f5001 t Spel mee, win mee! 1 m TïET BELEID der organisatoren van jl tiCommnnicat!e '70 Rotleriiain" ons "niet Bijster diüdelyk. Dat lijkt voornamelijk te komen doordat rij niet ge- gan coinmuniratie doen. Merkwaar- Le raak bij manifestatie, die ge heel Rotterdam in ieder geval aangaat en -armee men ook veel bezoek uit gehele land beoogt te trekken. Met die communicatie wordt natuurlijk voorlichting bedoeld. Nadat aanvanke- l'ik de nieuwe bewindhebbers krachtig op de trom slorgrn niet een forse pers- „rfst-ntatie vorig jaar werd bet stil. Afge- van enkele raadsvoorstellen, die los "«amen, werd er kennelijk in stilte ge- Vermoedelijk ook bard gewerkt, maar Jjarom ga-»1 ''et niet. Men zon menen dat fr de organisatoren veel aan gelegen nioesl zijn de bevolking van Rotterdam er vroegtijdig va" te doordringen dat er jets groot6 stond te gebeuren. Dat de aad, die vaak zo weinig feestelijk is, nu uc«r eens iets van allure te wachten stond. Maar dat gebeurde met. VVu; iets .weten wilde móest'het:„er uit trekken". Ep.'zo „lekte" er van alles uit, in brokken. Daar bij waren vele. laken, die weer standen wek ten. Terecht of ten ".onrechte. En nog steeds n er geen dtti- delijk overzicht. Als gevolg van een be leid waarbij de een wel mededelingen deed, maar de ander niet. Zo is Rotterdam bijvoorbeeld gecon fronteerd met een plan hel Weenabos te larderen met een „kashall", een aan- lal winkelpaviljoens, die een blijvende nalatenschap van de manifestatie zouden moeten worden. Dat kan best een nuttig ris belangrijk plan zijn. Maar het moet gepresenteerd worden. En wc meenden dat de toestemming van de raad tijdig dient te worden gevraugd. „Communicatie "70" werkt met zo'n vijf miljoen aan gemeenschapsgeld. De raad moet namens de bevolking daarop de con trole hebben. En nret worden verrast, zo dat vragen aan B en W (van de heer C, B. van Dis) het gevolg zijn. Vragen, waar- op het antwoord nog steeds uitblijft. Wel hoeft wethouder V. d. Ploeg nu in mit- «oord op vragen van liet raadslid Daim ea. gezegd dat bet antwoord komt. Ook beeft de wethouder meegedeeld dat een voorstel voor liet Weeno-bns spoe dig in de raad komt. Zon dat voorstel ook lijn gekomen als de zaak niet was uitge lekt? Die vraag benieuwt ons wei. En lullen er meer voorstellen konien over ingrijpende projekten, die liet stadsbeeld gaan veranderen? Men liegrijpe ons goed, we hebben to taal niets tegen een manifestatie. Maar het moet een goede zijn, die blijvende restd- titen achterlaat. Waaraan een grondige voorbereiding voorafgaat, ook op liet ge bied van de presentatie. Tot dusver heeft bet aan goede voorlichting ontbroken. Mede daardoor is de ontstane sfeer rond om C*70 niet geheel prettig te noemen. Volgende week is er een presentatie te verwachten. Hopelijk spelen de organisa toren daarop geheel open kaart. Zodat Rotterdam duidelijk weet wat er te wachten staat. Daarmee kan misschien veel worden goed gemaakt. Er zyn al ge noeg communicatiestoornissen in de we reld (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Wegens droeve omstandigheden waren wij niet in staat te openen", stond donderdagavond aange plakt op slechts één boetiek van de negen die zich genesteld heb ben tussen de pilaren van de voormalige Josefkerk aan de West-Kruiskade. De rest ging, ondanks alle strubbelingen die aan de ope ningsavond van het boetiekcen trum zijn voorafgegaan, gewoon open. De stemming was er één van opluchting dat alle angst voor vergeefs werk in ieder ge val verdreven is. De boetiekhou ders hadden allen al een ruimte afgehuurd en waren al aan de ver,bouwing van een stukje kerk begonnen voordat de officiële vergunning was verleend. Het (resultaat van enige weken op bouwen is een boetiekgalerij in het vierkand geworden, waarin negen kleine winkeltjes elk een plaatsje hebben gevonden. Bij het binnenko men van de kerkruimte die nu offi cieel „Wijkgebouw de Tempel" heet, vangt de herenboetiek Go-In de - eerste aandacht. Daarnaast is ook mode te vinden, maar dan voor meisjes - Twenty plus. De daac weer aan grenzende Dïsco- tiek Het het even afweten, Albert Dahan pronkt echter rijkelijk met wat hij kunstnijverheid noemt.- Flon kerende spiegels en gouden lampjes overheersen in zijn etalagebeeld. Het straatje wordt afgesloten door een gratis adviezen worden verstrekt De overkant van het straatje laat een Bijoutiek zien, een saté-tentje, de SOUDtCtmOCL 1Ï1ROTTCfOMMU-tlttHMaSoeX (Van een onzer verslaggevers) Een aankoop als vitrage hoeft heus niet in de papieren te lopen als U koopt tijdens onze voordelige aanbiedingen. Vanavond begint de verkoop V3n deze prachtige Terlenka mystères met opgewerkt bro ché motief, 135 cm hoog; met dubbele onderzoom, nu per meter voor nog géén vier gul den. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze aparte Terlenka mystères met broché motief, 135 cm hoog, per meter Ook maandagmorgen open Géén tel of schrift best. Overigens heeft volgens de )heer Van Kaalte de gemeente zoveel be langstelling voor het objekt dat die belasting wel achterwege zal bljfven. De bedoeling is dat in oktober met de werkzaamheden zal worden begonnen en dat de verlengde mast op 25 maart 1970. de datum van de tiende ver jaardag van de Euromast, in gebruik zal komen. In de aandeelhoudersvergadering heeft oud-gemeentesecretaris J. Has- per 'zich scherp gekant tegen de ver hoging. Hij vond dat het niet paste tegenover de stijl van de huidige Eu romast als Rotterdams monument De heer D. Zwolsman, commissaris, zei dat Rotterdam geen monumenten no dig heeft. „Deze stad is etm monu ment op zichzelf." De heer Van Raalte zei dat de mast oorspronkelijk ia de Leuvehaven was gepland door f170 coördinator A. J. Fibbe. De heer Van Raalte had toen aangeboden om die mast ook te ex ploiteren zodat concurrentie werd voorkomen, £>e heer Van Raalte kwam daarop zelf op de gedachte de Zwitserse mast op de huidige Euro mast te planten. Dat levert technisch geen problemen meer op. De Rijks luchtvaartdienst heeft evenmin be zwaar. In oktober zal waarschijnlijk een helicopter de huidige vlaggemast, die zeven ton weegt, van de Euromast af halen. Dan komt er een 2,5 meter ho ge doos op met meer dan 10,000 liter olie die de nieuwe mast in zijn bewe gingen moet belemmeren. Het is een soort schokdemping. Daarboven komt een overstapplat- form, dat doormiddel van een kleine lift (dertig passagiers) vanaf het hui dige platfdrm is te bereiken. Deze af stand is 8.5 meter. De nieuwe mast krijgt een doorsnee van 2,5 meter en is van staal. Daarboven komt dan nog de machinekamer en ten slotte ver moedelijk een antennemast van twin tig meter. De kooi, die om de mast zal draaien, krijgt twee verdiepingen die ieder dertig passagiers kan bevatten. Deze kooi gaat spiraalsgewijs omhoog, blijft boven enkele keren' ronddraaien en komt dan weer naar beneden.' Men wil tien keer per uur deze manouevre uitvoeren. De bezoekers krijgen op het hoogste punt een uitzicht vanaf 163 of 171 meter. De stukken mast worden ieder acht meter. Ze wegen tussen de zes en de achttien ton per stuk. De kostbare montage (het bedrag dat daarmee ge moeid is wil de heer Van Kaalte niet noemen) wordt zeer spectaculair. Ver moedelijk zullen de mastdelen achter elkaar in enkele dagen op het plat form worden gezet door een hele hoge kraan, ze blijven daar boven staan als boetiek Bonbonwaar echt alleen chocola, maar in een onvoorstelbare variëteit wordt aangeboden en dan een bookshop. Het café-chantant, Club Boeddha, kan pas vanavond, in ware gedaante worden gezien. Er staat een bar, er zijn vele hoekjes, er staat een pick-up installatie, er is een disc-jockey. Donderdag werd er behalve gereci pieerd ok gestofzuigd. Ook de coffe- bar, die midden in het boetiekvier kant een eigen vierkant vormt, moet nog tot leven komen. Het commerciële aspekt van het wijkgebouw de Tempel is met de boetieks nu rond. En wel binnen de tijd die Twieneramaman Willemse die de kerkruimte afhuurde en weer onderverhuurde voordat {lij zeker heid had zich gesteld had en ook ieder die er naar vroeg voorspiegelde. De boetiekhouders hebben het risi co genomen door te bouwen toen be kend werd dat het helemaal niet ze ker was of een dergelijke inrichting van de kerk in overeenstemming was met het bestemmingsplan dat voor de Kruiskadebuurt bestaat. De beslis sende vergunning kwam pas een week geleden af. Twee dagen geleden kwam wet houder Polak eens een kijkje nemen in de ruimte waarover zoveel moei lijkheden hebben bestaan. Tot zijn grote verbazing zag hij dat, ondanks het lange uitblijven van de vergun ning de ruimte al helemaal was op gevuld. Nog groter was zijn verba zing toen Willemse hem ve.rtelde dat de opening niet lang op zich zou la ten wachten. De werkwijze van Willemse mag dan wel de zenuwen gespannen hou den van alle mensen die erbij betrok ken zijn, zijn doordouwen heeft wel het gewenste effektopgeleverd: een kant en klaar boetiekcentrum. voorraad. De Zwitserse montageploeg (twaalf man) heeft een eigen kraan die meegroeit met de stalen mast. De mast zelf kost een miljoen gulden. De verhoging van de Euromast is onvermijdelijk. De directie is bang dat op de torens van het Wereldhandels centrum en op die aan het Marconi- plein (stuk voor stuk hoger dan de bestaande Euromast) ook uitzichtplat forms zullen worden geëxploiteerd. De heer Zwolsman zei dat als als de Euromast geen nieuwe attractie wordt de mast niet meer te exploiteren is en tot een bouwval zal worden. Desondanks bleef de heer Hasper het nieuwe stuk mast een „pretsliert" noemen waartegen hij vele bezwaren had. Ook omdat niet is uitgesloten dat de NV Euromast tegen zeer hoge be dragen er reclame op zal willen aan brengen, Het lopende jaar is niet zo goed. Het bezoekersaantal blijft te laag. Voorzitter jhr. P. R. Feith zei dat het dividend slechts met grote moeite op zes procent kon worden vastgesteld. Zelfs de reclame die de Euromast op het ogenblik via Radio Veronica voert, werpt niet die vruchten af die men had verwacht. Ook zal het plan- Oceanarium dat in samenwerking met ondermeegr de gemeente Den Haag is ontwikkeld, en waarin de Euromast een belangrijke stem heeft, nieuw le ven worden ingeblazen. De heer Zwolsman liet nog weten geen interesse te hebben om ook de andere aandelen van de Euromast te kopen, zeker niet gezien de huidige exploitatieresultaten. Later misschien wel. In de plaats van de overleden commissaris W. H. de Monehy werd nu tot gedelegeerd commissaris be noemd de heer H. H. Verschuur. TBOETIEKJES kijken in de voormalige Jozefkerk nu wijkgebouw „De Tempel" en daar was donderdag al veel be langstelling voor. Er is nog een groot, afgeschermd- gedeelte, van het middenschip over. Dit heeft „Twienerama" gratis voor gebruik overdag aan de buurtjeugd ter beschikking gesteld. De nu nog herriemakende figuren die een doeltreffend gebruik van de ruimte voor de kinderen moeten or ganiseren, hebben het tot nog toe af laten weten. Een vorige maand geor ganiseerde vakantieweek is volkomen in het tvate gevallen. 's Avonds zal dit kerkstuk dienst kunnen doen als sociëteitsruimte. Vanavond vrijdag zal er een gratis toegankelijk beatleest worden gehou den. Daarin wordt opgetreden doo de ..Free". Langs de zijkanten van dit speel- .en sociëteitsstuk, zijn er hoeken ge reserveerd voor een berdensociëteit aan de ene kant, een kindercrèche daartegenover. Typisch in de stijl van Huub Willemsenis zijn mdedede- ling dat de kinderen die in de crèche verblijven, lekker buiten kunnen spelen op een aangrenzend binnen plaatsje, waarop wat klimrëkken zijn aangebracht. Dit plaatsje behoort echter toe aan de naast de kerk ge vestigde kleuterschool. Ht hoofd van het kleuterschooltje stelt expliciet dat buurtkinderen geen voet op dit plaatsje mogen zetten, omdat anders een subsidie zal wor den ingehouden. Zelfs de kinderen die onder verantwoordelijheid van het zelfde kleuterschoolhoofd in een kindercrèche aan de Gaffelstraat ver blijven, mogen zich niet op dit plaatsje laten zien. Tijdens de vakantieperiode is er wel van het plaatsje door de buurt kinderen gebruik gemaakt, „maar dat was volkomen clandestien", aldus het hoofd van de kleuterschool. De .reaktie van Huub Wii- lenmse:„Dat plaatsje is er gewoon. Het staat zes uur per dag leeg. Je kan mij niet wijs maken dat daarvan geen gebruik van kan worden ge maakt". AMSTERDAM 's-GRAVENHAGE ROTTERDAM ARNHEM GRONINGEN HENGELO HOOGEVEEN LEEUWARDEN WAALWIJK ZWOLLE ANTWERPEN WILLEMSTAD (CURAQAO) ORANJESTAD (ARUBA) PHILIPSBURG (ST. MAARTEN) CARACAS (VENEZUELA) ROTTERDAM Het 20.000e schip van dit jaar is er. De Nederlandse tanker Kara kreeg donderdag om 18.25 uur dit predikaat. Het schip kwam van Shell Haven met olie en meerde in de Tweede Petroleumha ven bij de Shell. Cargadoor is Van Ommeren. Vorig jaar was op. 15 augustus de Engelse Gatcomber het 20.000e schip. ROTTERDAM Woensdag 20 au gustus zai op de Willemsbrug gedu rende de spitsuren worden overge gaan, tot verkeersgeleiding door mid del van rijstoroksignalermg. Boven de drie rijstroken van de Willemsbrug zijn zogenaamde kruis-pijlbakken aangebracht. Een groene pijl geeft aan dat de betref fende rijstrook bereden mag worden. Wanneer een rood kruis zichtbaar is mag de betreffendte rijstrook niet be reden worden. Dit systeem maakt het mogelijk het verkeer in één van de beide rich tingen de beschikking te geven over twee rijstroken, afhankelijk van het verkeersaanbod (getijdenregeling). De rijstrooksignalering zal in wer king zijn op werkdagen van 07.30 tot 09.00 uur en van 16.45-18.30 uur. In het algemeen kan men het vol gende beeld verwachten: Och tendspitsuur: Verkeer Zuid-Noord: twee .rijstroken. Verkeer Noord-Zuid: een rijstrook. Wanneer de rijstrooksignalering in werking is, dus van 07.30-09.00 uur en van 16.45-18.30 uur, zal de brug alleen toegankelijk zijn voor motor voertuigen die sneller kunnen en mo gen rijden dan 40 kilometer per uur. Dit houdt in dat bijvoorbeeld vork heftrucks en „ijzerenhonden" gedu rende die tijd niet over de Wil lemsbrug kunnen rijden. Gedurende de spitsuren zal verkeer op de brug door middel van televisie wor den geobserveerd. jï. OOSTVOORNE De waterstand van het Brielse Meer is door de aan houdende droogte 45 cm beneden het normale peil gekomen. Het zoutgehalte is daardoor zodanig toegenomen, dat het niet langer bruikbaar is voor de tuinbouw en zelfs binnenkort voor de veehouderij boven het toelaatbare chloorgehaite zal zijn gekomen. Dit brengt niet alleen voor de tuinderijen en veehouders op Voorne grote problemen met zich mee, maar ook voor de industrieën op het eiland Rozenburg. Dijkgraaf L. Gorzeman sprak tijdens de gisteren gehouden vergadering van de Brielse Dijkkring over een kritieke situatie die de noodtoestand nabij was. Inmiddels is aan de ICI en de Esso Chemie verboden om nog water aan het Brielse Meer te onttrekken, teneinde te voorkomen dat het waterpeil nog verder gaat daien. Mej. Weertz - Eindhoven J. de Vri] - Klundert G. Kruize - Papendrecbt A.C. Grevel Rotterdam J. Baas - Hilversum Michiel v.d. Helm Nootdorp G. Rietman - Doetinchem J.J. Spijkers - Tilburg Tj, Vellinga - Hoansbroek G. Weeren - Nijmegen J. Weijdema - Steenwljk H.C.C. Veld boer - Slied recht Cor Bax - Breda G. Baars - Doetinchem H. v.d. Wegen - Vlaardingen G.P. v. Duyvenbcde - Katwijk a/2. J. Maas - Drunen (N.Br.) (Van onze scheepvaartredacteur) ROTTERDAM Twee duwboten van elk 185 ton zijn 'donderdagmid dag in de Waalhaven aan dek. van het Westduitse m.s. Spitzfels (12.700 ton) geladen. De overname van deze schepen met het eigen laadgerei van de Spitzfels behoorde tot één van de spectaculairste beladingen die ooit in <de haven werden verricht. De twee duwboten zijn in West-Duitsland gebouwd en zijn bestemd voor de Inland Water Transport Board in Rangoon (Birma). De Spitzfels beschikt over laad bomen die tot 269 ton kunnen hef fen, een van de weinige schepen ter wereld met zo'n capaciteit. De bijna 30 jmeter lange en ruim 7 meter bre de* schepen staan op z.g. „bedden" aan dek. De Spitzfels is eigendom van de rederij Hansa uit Bremen, die een vloot van 45 zeeschepen heeft (28 met een laadgerei voor lasten van 120 tot 550 ton). In Lubeck heeft de Hansa bij een werf nog 'een order lopen voor acht schepen met laadgerei tot 150 ton.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1