Vijvers krijgen waterplanten Viaduct biedt mogelijkheden Liesveldjeugd pleit voor besloten sociëteit Zondag roept de klok AGENDA Drinken en spelen in Blijdorp. i ie stand Men wil graag een rustige student, in weekeinde afwezig" Verpleeghmsplan voor drie Waterwegsteden Explosie vernielt winkelpand Mazen penning voor Piet Begeer (78) Meer parkeermeters voor Schiedam Tuber ova in Holy Ziekenha rakken voor brandweer Attractief spel Jan v. Alphen Tien prijzen kunnen worden afgehaald Dronken Duitser rijdt gestolen auto aan puin CRHRONISCHE KAMERNOOD? ARSV heeft veel te stellen met bemiddeling Excelsior Banden in nieuw pand PLAATS NOG NIET BEPAALD „Sïmpla-Lux" nü aan Lijnbaan Inbrekers hadden» een goede nacht Medische dienst DR. J. H. LEUSINK DIRECTEUR GEM. ZIEKENHUIS Nieuwe straatnamen Jeugdvakantievreugd: Vi-AARnr^GEiv Vandaag en mnrupn en dagelijks SCHïKDaIW douelijlm AFKEURING LIESVELDVIADUCT OM GELD GEBREK TEKORT VOORKEUR nP ROTTERDAMMER PAGINA 5 ZATERDAG 16 AUGUSTUS 196? ,van een onzer verslaggevers) "Gaardingen De gemeente ,1 waar moge'ijk, langs de oevers !?nn singels en in vijvers waterplan- m uitzetten. Dit hebben B. en W. „Hrittelijk geantwoord op vragen n het socialistische raadslid H. Krabben. Deze had de kwestie van de „Verflora tijdens een vergadering van ik gemeenteraad aan de orde gesteld. Wethouder T. de Bruijn gaf toen i» toezegging met de directeur van tmeentewerken ed mogelijkheid te „n-n bespreken meer waterplanten in de vijvers uit te zetten. Het resul- van dit gesprek is geweest, dat B en W. Positief tegenover de sug- «stievan het raadslid staan. We! dient rekening te worden ge houden met enkele moeilijkheden, al le de brief. Eenden en zwanen in de Svers, die tevens een functie heb- hai als stortplaats de rioleringen, maken het onmogelijk een uitgebrei de collectiewaterplanten uit te zet- tai Bij wijze van proef zal op kleine ..haal worden begonnen in de vij vers rondom de binnenkort aan te L„en Heemtuin in de Westwijk Wanneer deze proef slaagt zal wor den bezien of tot aanplant op grote schaal kan worden overgegaan, VtSSERIJBEKICHT VLAABD1NGEX it, 44RDINGEX 16 aug. -- VI 105—49 ka. u-64 vl 110K. vl 9630. v! 153-24, vl m-uTvl 131-13. vl 7-2. Prijzen. Kleine ^aaUB en volle ƒ132—ƒ140,-. Grote volle Katies 150.- Wt 121- <Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Als alles naar wens is verlopen, hebben sympathisanten en de Liesveld jeugd gepleit voor een eigen so ciëteit met een demonstratie- tocht. Voor de goede orde: de jongens en meisjes vragen geen open sociëteit, maar willen een gesloten club, waar alleen „soortgenoten" mogen komen. De burgemeester heeft toestem ming tot de demonstratie verleend. Niet toegestaan was het schilderen met kleurkrijt op de tegels van het Liesveld en het houden van discus sies op het winkelplein. De de monstratie zou daarom in park 't Hof bij de (nooit of te nimmer gebruikte) sprekershoek worden ontbonden. Daar kan iedereen z'n zegje zeggen. De jeugd van het Liesveld heeft zich in een pamflet beklaagd over de manier waarop zij in kranten wordt uitgemaakt voor werkschuw tuig, lei- UA4SLA-VDherv.gem; 1# en 7 ds. vwzeriieret: 10 en 7 ds. Lever. Maassluis herv.gem: Grote kerk 19 Van Dijk 7 dhr. Westmaax Ichthuscen- dj. Biel zalencentrum 10 dhr. Van rSn zerer Immamrelkerk 9.30 ds. ramrima 4.30 ds. Aaftlnk Maranathakerk ët ds. Aattiitk 7 ds. uuursema Andre- «taoel 7 ds. Aaltlrtk chr.geref: 9,30 dienst ries woords 3 ds- Nleuwenhurfze Ned. net Bond 10.15 ds. Gooraen Leger des steils 10 dienst 8.45 opertl. samenk. ROZENBURG herv.gem: Immanuel- sm-V 9 43 ds. Hoorn 6.30 ds. Evelein De Schans 9 45 ds. Evelein Geret: S.30 en 6.39 i ROTTERDAM Vrijdagavond deed zich in de winkel in huishoude lijke artikelen van mevrouw H. M. v. Hoek—Brug aan de Groene Hilledijk een gasontploffing voor, die een enorme ravage veroorzaak te. Vier grote etalageruiten werden vernieldeen kachel gerankte in brand. Er waren geen persoonlijke ongelukken. Het vuur werd geblust door de politie, terwijl de brandweer het werk later overnam. De oorzaak is nog onbekend. In de winkel is een demonstratie van gaskachels geweest, waarvoor al de ze kachels waren aangesloten op butagas. De kachels moesten daar voor geschikt worden gemaakt. In de afgelopen nacht is de me taalslijper J. Nieuwenhuyzen uit de Galjoenstraat, 51 jaar, door een lek in de gasleiding bewusteloos ge raakt Zjjn echtgenote behoefde niet t« worden behandeld. ROTTERDAM Het bestuur van Rotterdamse Kunststichting heeft de heer P, A. Begeer (78) onderschei ding met de Penning van ed Maze, bestemd voor stadgenoten „die zich vmt de kunst verdienstelijk hebben gemaakt". De veelzijdigheid van Piet Begeer demonstreert zich in het volgende al- beeldhouwer, dichter, graficus, kunst- fabetisch gerangschikte overzicht: criticus, onderwijzer, organisator, «Mder, schrijver van school- en kin derhoeken, sportman en verzamelaar. Zo kwalificeerde hem eens Het Vrije Volk, de krant waaraan hij jarenlang als recensent was verbonden. Piet Begeer ontvangt dinsdagmid dag de erepenning in zijn woning aan de Pleinweg uit handen van dr. •J Bartels, voorzitter van de Kunst stichting. *lli?n!EDAiI Bo°dscliappendienst. tel. .VMARDETOKW Boodschappendienst, ^•1. 2U.66.1I. Beunk. Merellaan 100, MAASLAND j. w, Oltmans, 's He- instraal 4, tel. 2039. i Ponne, Olmendaal tel. 2005. Stadsgehoorzaal: Samen uit, samen thuis, nira a.l., 20. Triangel: afscheid ds. Bouterse, 10. „De Rotterdammer": Smalle BniiH at 91. tel. 34.67.75. Aarmnummer mo» GG en GD: tel. 34.34.44. Alarmnum- K.,J'°°r melding luchtverontreiniging: tei Klachten bezorging: H. Verheij, •"■33,45. Apotheek: Ir. A. L. Backern li»,r?at w' tel- 34.21.62. Apotheek -"«sssiuis: De Jong. Markt 11. tel. 2234. oPjl^jhtoor „De Rotterdammer": Lange rinV: raat 82. tel. 26.63.62. Klachten bezor- Joh. Grönevelü, Singel 93, tel. ta'S.ai ma- t.e.m. vrij-dag 13.3# - 19.30 en erdag l«-ig uur. Redactie Schiedam: R, Snhi.jan Houwelingen, julianalaan «4c, I5S ai tel" 36-57.64 b.g.g. 11.55.®. tst. onir.i„i!r!,mu,nmer vo#r melding luchtver- B: 26.26.26. Alarmnummer poli- t-i -®- Apotheek: Evers, L. Haven 81, 1S.S927 en KettïeI- Sohicd. weg 4lf, tel. ds. Mantz chr.geref: 9.30 leesd. 6.30 ds. Prins seref-vrijg: 9.45 en 4.15 ds, Deddnes. VLAARDINGEN herv.gem: Triangel 10 afscheid ds. Bouterse 5 dhr. Van Zetten Nieuwe Kerk ds. Bos(HA) 5 ds. Hoorn Bethelkerk 10 ds. Van Noort 17 ds. Nauta Immanuelkerk ds. Slrag Rehobothkerk 10 ds. Van der Most 7 ds. Van Eijic leh- thuskerk 6.30 ds. Nauta 10 ds. Nauta Hoiy- fcapel 10.30 dr. Van Andel Holyziekenhuis 9 geref.pred. zonnehuis 10 ds. Tlemerema. geref: Oosterkerk 10 ds van Zuylen 5 ds. Kroi Emmauskerk 10 de. swen 5 ds. Van zuylen Hoiykapel 9 dr. Bos 5 ds. Swen Pniëlkerk 9.30 ds. Kroi 5 dr. Bos Marana thakerk 10 ds. Warnink S ds. Tlemersma Hoi yziekenhuis 9 ds. Swen Zonnehuis !0 ds Ttemersma. chr.geref.kerk: Emmastraat 116, 10 en 5 ds. Bulls De Goedestraat 162, 3 ds. Buijs Geref gem: Westnleuwland 56, 10 en 5 ds. Huisman. Remonstr kerk en NPB: Hofiaan hoek Emmastraat 10 ds. Beukman. Leger des Heils: Baanstraat 5, 10 en 7.30 samenkomsten 6.30 openluchtsamenkomst op Liesveld. majoor en mevrouw Thomson-wood uit Engeland hebben de leiding. SCHIEDAM geref: Oosterkerk 10 dhr. Brouwer 5 ds. Schuring. KETHEL „De Ark" 9 en 10.30 ds. Schuring 5 ds. v.d. Meuten Magnalia Dei Kerk 10 ds. Nammensma S dhr. Brouwer Julianakerk 10 ds. V.d. Meuien 5 ds. Nam mensma Lutherse kerk 10 .dr. Lindijer herv. geref. evang,: 10 gebouw Irene dhr. v.d. Hoeven 4 ds. Post vrije chr.geref.gem: Lange Haven 129, 10 en 4 ds, IJsselstein chr.geref: Warande 165, 9.30 dhr. V.d. Vlies 4 dhr. v.d. Vlies Ned.prot.bond: Westvest 90, 10.30 ds. Klaassen herv.gem: Grote Kerk 10 dhr. Westmaas 5 ds. Le Coq Be thelkerk io ds. Le Coq (HA) Qpstan- dingskerk 10 ds. Zimmerman Vredeskerk 10 ds. Schrale. lebellen, herrieschoppers enzovoort. Ook ergeren ze zich aan de politie, die 's avonds en 's nachts „ons bespi- onneert". F azin het pamflet wordt met afkeuring gesproken over de methode, die Kji VVD-raadslid J. Madem heeft aange voerd teneinde de herrie op het win kelplein te beteugelen: verscherpt politietoezicht. De straat is voor ie dereen, zegt de Liesveldjeugd. Op hun beurt vragen ze zich af wat de politie doet aan de stankoverlast, waarvan zij weer hinder ondervin den. Van het gemeentebestuur wordt veel wijsheid gevraagd bij hun besluit de jeugd al of niet een so ciëteitsruimte te geven, waar ze door zelfwerkzaamheid in hun eigen sfeer de vrije tijd kunnen doorbrengen. Of met een eigen gebouw de herrie van brommers uit de stad is geholpen, blijft natuurlijk zeer de vraag. Deze herrie zal zich alleen ver plaatsen: tot voor het sociëteitsge bouw. De gemeente zal daarom al leen al ruimte dienen te zoeken, ien- dien ze het verzoek van de jeugd wil inwilligen, in een weinig bewoonde buurt. Het liefst vlak bij het winkel centrum. Mogelijk is een deel van de ruimte onder het Liesveldviaduct, namelijk daar waar het nieuwe gedeelte om laag naar het straat niveau voert, ais sociëteitsruimte In te richten. Het dichtmetselen van de ruimte tussen de betonnen elementen, waarop het viaduct steunt, zou reeds voldoende zijn. De gemeente heeft voor deze ruim te al een bestemming, namelijk om er een paar dagwinkels en een fietsenbergplaats in onder te bren gen. Mogelijk kan deze bestemming worden gewijzigd. Het probleem van de „herrieschop- pende jeugd" is ook in Vlaardingen al heel oud. Vroeger hielden de jon gens en meisjes pantoffelparade bij de Visbank, daarna werd de Hoogstraat verkozen en voor de oor log is de Hofsingel nog een tijd de uitverkoren plaats geweest. Dit heeft nog een merkwaardig verbodsbord tot gevolg gehad. Op dit bord stond de tekst: „Het is verboden van zo laat tot zo laat hier stil te staan". Dit om samenscholin gen te voorkomen. Het door de ge meente min of meer in een soort paniektoestand geplaatste bord bleek een forse miskleun, waarom smalend „in den lande" werd gelachen. Zelfs heeft iemand in een proefschrift de verbodsbepaling bela chelijk. gemaakt door te stellen, dat de jeugd niet strafbaar zou zijn als ze alleen maar „pas op de plaats" maakte. Het bord heeft er dan ook niet lang meer gestaan. p SCHIEDAM Dr. J. H. Leusink uit Den Bilt wordt de nieuwe ge neesheer-directeur van het Gemeen teziekenhuis. Hij volgt dr. J. van der Berg op die met pensioen is gegaan, maar inmiddels enkele maanden heeft bijgetekend. p Het is nog niet bekend wanneer dr. Leusink naar Schiedam komt. Eerst moet de gemeenteraad zijn fiat aan de benoeming geven, waarna B. en W. de juiste datum van indienst treding met dr. Leusink zuilen rege- Inbrekers hebben zich in de nacht van donderdag op vrijdag via een bo venlicht toegang verschaft tot het ga ragebedrijf Willemse in de Dijkstraat. De sleutels van de benzinepomp, wis selgeld en zeven dozen gasaanstekers verdwenen. Oe totale schade is 1.200. SCHIEDAM Het bestaande aan tal parkeermeters wordt met dertig uitgebreid. Zij worden geplaatst op de Lange Nieuwstraat, de verbin dingsweg langs de Plantage, de west zijde van de Singel, tussen de Korte Singelstraat en de Rotterdamsedijk, en aan de noordzijde van de Grote Markt tussen de Ooievaarssteeg en de Brede Marktsteeg. p Nadat deze parkeermeters in dienst gèkomen zijn worden er nog eens 25 geplaatst in de Lange Kerkstraat, aan de Vismarkt 'en aan de noordzijde van de Appelmarkt. Voor deze voorziening is een krediet nodig van ƒ24.000. B. en W. stellen de raad voor dit krediet te verlenen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het bevol kingsonderzoek van Tuberova, op btf- berculose en andere ziekten der borstorganen, zal na een korte va kantieperiode woensdag 20 augustus weer beginnen. Dit keer is de wijk Holy aan de beurt. Het onderzoekbu reau wordt gevestigd in het Zonne huis aan de Dillenburgsingel, ingang recreatiezaal. De Holybewoners ont vangen een persoonlijke oproep. Mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest zich aan het onderzoek te onderwerpen, kunnen zich ook melden bij het bureau in Holy. "Wan neer men de oproepkaart is verloren, kan men toch zonder moeilijkheden worden gekeurd. Het gaat er Tubero va alleen om, dat zoveel mogelijk mensen aan het onderzoek meedoen. p SCHIEDAM Zeven barakken van het oude gemeenteziekenhuis zijn overbodig en worden bestemd voor uitbreiding van de Schiedamse brandweer. De barakken worden ver plaatst naar de Overschiesestraat en dienen o.a. als slaapgelegenheid, p De brandweer gaatde be roepskern namelijk uitbreiden van acht tot tien man en dat betekent dat de brandweer vol continudienst gaat draaien. Er zal moeten worden ge zorgd voor èen slaapgelegenheid, een dagverblijf, een instruetielokaal en een keuken. p Het afbreken en weer optrekken van de zeven barakken kost ƒ45.700. B. en W. vragen de raad dit krediet te verlenen. ROTTERDAM Het samengaan van de 'koopavond met de bespeling van de Laurensbeiaard en de openstelling van de Laurenskerk zorgde er vrijdag voor dat menigeen, bepakt en bezakt en vermoeid van het inkopen doen, een poosje uitrust te op een bank en dat ook veel be zoekers van het kerkgebouw nog wat in de buitenlucht bleven zitten. Zo had de Culemborgse beiaardier Jan van Alphen een wisselend pu bliek bij zijn concert, dat met het vrolijke „Preludium II" van Matthias van den Gheyn begon. Vlot werd de „Fantasie over Nederlandse volksliedjes" gespeeld en sprankelend klonken de hoekdelen van de „Sona tine voor carillon" van Géo Clément. Boeiend door hun afwisseling wa ren de „Variaties over een Oudneder lands liefdeslied" van Cor Kee, en twee delen uit de orkestduite „Wa- termusic" van Handel deden het op de klokken heel goed. De vredige „Londonderry Air" was I in scherpe tegenstelling met wat er J de laatste dagen daar in Ierland ge beurd, Fijn klonken 'het „Au clair de la lune" en breed zong het Schotse „Auld lang syne". Ritmisch bijzonder interessant was het Preludium ca- priccioso uit de „Dorische Suite" van stadsbeiaardier Leen 't Hart. Helder werd het tweede deel, Serenade, gespeeld, en het slotdeel, Dansje, maakte een vrolijk eind aan het con cert, dat een hoge dunk heeft gege ven van de muzikale en technische bekwaamheden van 'beiaardier Jan van Alphen. G. M. Dersjant VEILING DE LIER, 15 augustus Aardappelen 17—25 6309 kg. Poters 7—5. Andijvie 47—55 1200, Dubb. bonen 55—115 2100. Pronkboner. 50/79 550, Snijbonen 60—100. Alicante 130—290, Gold. Champ. 180—350 5300. Fran- kethaler 210—270, Museaal 240—250, Aberson 180—300. Komkommers AA 33—36, A 24—29, B 20-24. C 36-27, D 15 64.000 exp 18.200 binn. 82.600 tot., kg. 15—22 10.500, Netmeloe- nen 6 too—11» rijp 135—165 11700. 8 90—95 rijp 125—135, 10 60—75 rijp 105—115, 12 rijp 8390, Ananasmei. 6 165205, 8 135175 600, 'O 115—135, 12 105, Suikermei. 6 200—260 ÏOOO, 8 130—225, 10 125175, Ogenmel. 6 130—155 4250. S 90—155, 10 45—140, 12 30—105, 15 1580. Spruiten Al 4082 200. BI 56. Bospeen 3645 200, Aubergines 4—73, Papri ka 4—15 200, Pepers 60—260 850. Peterselie 15—18 1000. Postelein 4456 200, Perziken 6)5 3700, Pruimen kg. 90. Radijs 11—26 700, Selderij 12'/i—23V», Spinazie 50—57 400, Sla I jl—29V- 32.000. IT 3—15. Bloemkool 6 87—93 5600, 8 72—79. 10 54—65. Tomaten A extra 310—350 C extra 280—330. AI 290330. BI 290—330. Cl 260—300 51750 exp. 6500 binn. 58.250 tot.. Chinese kool 25—28 1700, Rode kool 6—21 800, Kroten 24—33 300, Prei Al 49—56 1800. BI 47. Aonelen 26—38 2000 0 MAASSLUIS Bij voeldoende be langstelling wil de chr. gymnastiekvereni ging Advento op maandagavond gaan star» ten met conditie-gymnastiek voor heren. De overige lessen worden volgende week hervat. De tijden en plaatsen zijn onver anderd. Meer inlichtingen bij de heer J. v d Kraan, Patijnstraat 4 en mevrouw Van der Knaap, Nachtegaallaan 28, tel. 3736. SCHTEDAM Het plein bil het in aanbouw zijnde gereformeerde be jaardencentrum in Groenoord krijgt als naam Hawmüen. Verder komt er in Groenoord neg een Smetanslaan bij. genoemd naar de bekende Tsje chische componist. Het rijwiel- en voetpad langs de r k scholengemeenschap Spie- ringshoek krijgt de naam Polder vaart p>ad. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Evenals ie dereen hebben ook de dieren van Diergaarde Blijdorp de a/gelopen weken met tropische temperatu ren te maken gehad. De meeste dieren toonden weinig aktiviteiten en lagen als dat kon in de scha duw of in het water. De ijsberen bijv. waren niet uit hun bassin weg te slaan. Een van hen dronk daar zelfs een flesje met een frisdrank. Dat kan dan wel verfrissend zijn, maar ge vaarlijk blijft het natuurlijk ook. Een dierenvriend zal het wel niet geweest zijn die dit projektiel naar de dieren heeft geworpen... Nu het weer de laatste dagen een iets draaglijker temperatuur heeft gekregen, beginnen ook de dieren weer wat levendiger te worden. Een stelletje zebra's vond het nodig om na de lome warmte weer eens een fiks par tijtje te knokken. De energie moet er tenslotte toch uit... VISSER1JBERICHT SCHEVENINC.EN16 aug. Hedenmor gen kwamen aan de markt de trawlloggers Sch 7 me: 8430, 35 - 440, 50 - 325, «0 - 440, 303 - 1460 en de Vlaardingen 84 met 8950. Voorts kwamen aan de markt vijl kustvts- sers tezamen met 35165 aan verse vis. No teringen per kg: tong groot 4,60 tot 4,80, tong groot middel 4,181.50, klein middel 4,89—5,00, I 5,56—6,00 II 467—4,81, tarbot I ,10—5,15, II 3,65410 III 260—2S0 IV 210-2,20, griet I 2,10-2,40, II 1,50-1,80. Per 40 kg: schol groot middel 235013,00. middel 28,00—38,00 klein 2200—29,00, schel vis groot middel 25,0040,00, klein middel 21,00—28,00, I 19,00—24,00, II 15,80—2400 Wij- kabeljauw middel 43,00—58,00, I 35,0#40,00, kabeljauw groot 130—150. Per 50 kg: verse haring 23,00—32,50, verse makreel 40,6050,00. Aanvoer gezouten haring 26 ■kantjes. Notering per kantje maatjesharing groen klein 125—130. Verwachte aanvoer voor maandag vljï 4 zes trawlloggers en VLAARDINGEN Tien kinderen hebben zonder het te weten een Prijs gewonnen in de loterij van het comité Jeugdvakantievreugd, waarvan de trekkung vorig week zaterdag is ge houden, Indien een van de winnende nummers op de vakantiegids staat vermeld, kan men dagelijks tussen half negen en half zes een prijs afha len bij het bureau jeugdzaken in het stadhiis. De Prijzen zijn gevallen op de vol gende nummers: vouwfiets 447, op blaasboot 5005, speeltent 3902, verre kijker 6821, slaapzak 1907, zandtrein 2474, rolschaatsen 4959, race-auto 51, windscherm 1999 en twee vouwstoel tjes 2036. ROTTERDAM Bij de politie in Rotterdam-Zuid kwam in de afgelo pen nacht een melding binnen dat een volkswagenbusje op een nogal won derlijke manier door de straten reed. En inderdaad, tegen een uur of drie vloog de wagen in de Parallelweg tegen een lichtmast en de betonbouw van de daar boven de grond komende bovenbouw. De bestuurder, de Duitse zeeman M. J„ 26 jaar, werd, evenals zijn be wusteloze en nog onbekende passagier naar het Havenziekenhuis gebracht. Hij was dronken. De wagen, gestolen in de Veerlaan, was totaal vernield. SCHIEDAM Ondertrouwd: J. Alsem, 26 en M. S. Kingma, 20; N. Alting, 22 en G. M. van Os, 22; P. Andrzejewski, 23 en H. Pil, 19: M. Baan vinger. 25 en G. J. Douw 19: T. Boas, 24 en A. M. Steenbergen 22; B. A. M. Durenkamp, 21 en B. E. van Waart, 20; K. J. den Hartog 20 en I. Ververs, 20; j. j. de Jong, 32 en J. Poot, 21; H. -^an Leeningen, 43 en A. A. de Coole, 47; J. \V. A. Lindenhof, 23 en K. de Jong, 21; L. Mulder, 21 en C. W. Bakker, 20; A. 3. Penders, 24 en C. Poot, 21; „W Poot, 25 en A. K. de Bruijn, 23;"H. J. van der Reyden, 20 en J. van Gelderen, 19; J. L. Spuljbroek, 23 en J. Pothof, 22; W. A. Vredenbregt, 22 en A.L. Jansen, 20; K. P. Zuurmond. 25 en L. C. Kramer. 29. Getrouwd; H. F. J. J. Ticheler, 31 en H, E. Werner, 23; .J P. Ouwens, 22 en A. Brouwer, 19; J. Valk, 23 en A. E. Tuiling, 23; P. K. May ringer, 27 en A. Klljn, 23; T. j. Mackaij, 23 en E. Kaufmann, 17; J. H, Nab, 25 en E. P. J. de aas, 18; J. B. van de rLinden, 21 en J. J. C. Schepen, 2i; M. Overgoor, 21 en P. J, Kamp, 22; L. G. van Dijk, 23 en C. van den Hoek, 21; R. van Room, 21 en G. P. van Bekhoven, 16; H. van Duijn, 25 en C. J. Huigens, 23; R. J. H. Jakobs, 27 en G. A. ijlkema, 30; A. van Viegen. 28 en J. W. Weerheim. 25; J, Peekstok, 27 en w. G. Proost, 22; P. B. M. Kleinekoort, 26 en C. A. F. M. Hirs, 22; F. L. M. Kortmann, 26 en J. M. L. van alderen, 26; P. van Stee.28 en M. H. Snijders, 20. Geboren: Moaar V dv R. H. van der Schaft en D. C. Pelupessy; René zv J. Smit en G. de Vries; Ragnhild dv M, G. H. Vedder en G. M. H. Geraerds; Norbert J G zv J. G. Driessen en P. A. Rommelse. Overleden: M Gijsen, 80 wed. P. Kruuk. VLAARDINGEN Getrouwd: Adrianus Petrus van der Steen, 25 en Adriana Jaco- ba Barendregt, 22; Peter Wilhelmus Plalsier, 21 en Maria Gerda Dekker, 19: Leendert Cornells de Groot, 24 en Gerrie Sneek, 20. Geboren: Hendriks Gerardina, dv J. de Boer en M. Keijzer, Keesomstraat l; Kor- M. H. Maarleveld, fstngel 33, nells, zv K. Borsboom en C. Kant, Vossi- usstraat 193; George Cornells, zv C. Schenk en C. Kouwenhoven, Vossiusstr, 220: Christina Lena, dv a. van Kooij en M. H. Maarleveld, Holsingel 33. Overleden: Cornells endrlk olmans, 56 echtg. van R. W. Doelman, Nachtesaallaan 2; Adriana van den Berg, 59 echtg. van: K. Bolderheij, Julianasingel 21: Gerritje Prins, 84 wed. van S. van Zanten, Naadl- wijk, Maasdijk 99. HOEK VAN HOLLAND Overleden: H J Nellen, zoon 6: A N van der Flier, man v Hvielvolje 43. ROTTERDAM Onlangs belde een oud mannetje het kantoor van de Algemene Rotterdamse Studen ten Vereniging (ARSV) op. Hij kreeg de secretaresse aan de lijn. „Mevrouw" zei hlij, „ik zou graag een student op kamer willen heb ben. Want ziet u, ik denkt dat ik gauw dood ga. En het lijkt me zo erg voor mijn vrouw, als ze hele maal alleen zou zijn, op het mo ment dat ik overlijd". Gelukkig voor ARSV-sekretares- se Anne van Meijngaard (26) wordt om dit soort redenen maar zelden een kamer aangeboden. Ze heeft al genoeg te stellen mei veeleisende hospita's, die vooral een „rustige student willen hebben, die in het weekeinde afwezig is en beslist geen meisjes mee naar boven neemt". Anne van Meijngaard besteedt een deel van haar tijd ter leniging van de chronische kamemood in Rotterdam. Ze heeft een keurig systeem van kaartjes opgezet, waarin de behoeftige student slechts een greep heeft te doen om een riante kamer te vinden. „Ha, ■was dat maar waar", zegt Anne. „Op het ogenblik is het aanbod erg slecht. En wat er. dan nog binnen komt, is vaak veel te duur en veel te ver weg. Kamers in Vlaardingen, Hoogvliet, Pendrecht of Zuidvoijk hoef ik eigenlijk niets eens te note ren. Die blijven toch liggen. En het valt niet mee om de mensen ervan te overtuigen, dat van hun aanbod geen gebruik, kan worden gemaakt. Vooral na kamer- akties krijg je nog al eens mensen aan de telefoon, die vol bewogen heid een kamer aanbieden. Ik wil wel helpen, vertellen ze dan. Maar als je dan zegt, dat hun kamer, voor studenten veel te ver weg is, vind je slechts onbegrip. Zo is de sfeer van: „Nou, dan wil je helpen..." Dat mensen uit bewogenheid over hun bezwaren om een kamer te verhuren heenstappenis overi gens slechts incidenteel het geval. Meestal alleen na een of andere gevoelige aktie. „De meeste mensen doen het louter om het geld", ver telt Anne. „En ze proberen natuur lijk zo veel mogelijk te vangen.. Honderd gulden voor een kamer is echter beslist het maximum. De meeste studenten kunnen dat niet eens betalen. Eert huur tussen de 75 en 90 is acceptabel. Een enkele keer wordt er een kamer voor f 40 of 50 aangeboden. Voor een „arme jongen" zeggen de mensen er dan bif'. .4mie krijgt deze maanden zo'n 400 tot 500 studenten aan de balie, die tot het weinig benijdenswaardi ge gilde van de kamerzoékers be horen. Het aantal kamers, dat aan geboden wordt, komt niet boven de 300. Er is dus zonder meer een gebrek aan woonruimte voor studenten. Maar de kamers, die aangeboden worden, laten ook vaak veel te wensen over. Studentenzegt An ne, „hebben niets aan een klein ka mertje, waarin ze alleen maar kun nen slapen. Ze hebben behoefte aan een ruimte, waarin ze kunnen le ven. Er moet dus verwarming en wasgelegenheid zijn. En er moet privacy mogelijk zijn. De mensen moeten niet het idee hebben, dat ze iemand in huis ne men,, maar dat ze een stukje van hun huis verhuren. En als je dan te horen krijgt: die student mag niet roken, hoor, dan vraag ik me af: waar bemoeien ze zich mee. Na tuurlijk een hospita mag best eisen, stellen, maar ze moeten redelijk zijn en niet vergeten mag worden, dat een student-huurder ook zijn eigen eisen mag stellen". Anne voelt het als een tekortko ming, dat de ARSV de kamerbe middeling niet groter kan aanpak ken. „We zouden eigen mensen moeten hebben, die elke aangebo den kamer kunnen gaan bezichti-* gen om te kijken of ze aai} de eisen voldoet. Nu moeten de studenten het zelf maar uitzoeken. We kun nen hen slechts op het spoor zetten. Een handicap is ook, dat noch de hospita's, noch de studenten meestal de moeite nemen om een' berichtje te sturen, als er een be middeling geslaagd is. In het sys teem zitten dus kamers, die al lang weg kunnen zijn". Een probleem is verder, dat de. mensen nog steeds erg bevooroor-- deeld zijn ten opzichte van studen ten. Bijna altijd wordt de eis' gesteld van een rustige, nette stu dent. Men realiseert zich gewoon,t niet dat de meeste studenten dood-- gewone keurige jongens en meisjes' zijn. Soms wordt ook een voorkeur uitgesproken voor de godsdienstige gezindheid. Zo is er momenteel een kamer beschikbaar voor „een Nederlands Hervormde keurig beschaafd persoon, naar wie mevrouw moet kunnen informeren". Een enkele keer geeft een hospi- ta-in-spé te kennen, dat ze geen buitenlanders of Surinamers wil., En na de bezetting van het Maag denhuis, belde een geschrokken da-' me op: „Ik krijg toch zeker niet allemaal dat langharige tuig ats: daar in Amsterdam aan mijn deur". Anne van Meijngaard vreest, dat de vooroordelen vagi de mensen, vooral een rol spélen, als de stu denten aan de deur komen. floor de telefoon houden de meesten zich nog wel in". Maar heel zelden kan Anne een voorkeur van een heel' ander .karakter noteren, zoals deze Mevrouwik moet een goede linkse student. En om daar zéker- van te zijn, moet het een neger,t een homofiel of een langharige' zijn". (Voor het aanbieden van een ka mer kan men zich van dinsdag tot' en met vrijdag, tussen 12 en 18 uur- wenden tot de ARSV, Seven Seas,', Parkhaven 21, telefoon 112294). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Aan de Van. Riemsdijkweg bij de Waalhaven is vrijdagmiddag een nieuw bedrijf van Excelsior Banden NV geopend. Het pand heeft 1800 vierkante meter op pervlakte. Er staan de nieuwste ma chines opgesteld zoals uitlijnappara- tuur, een pers voor massieve banden van bedrijfswagens, en bandenbrug- gen die het mogelijk maken vier wie len van een auto tegelijk te wisselen. Ook heeft Excelsior een apparaat om zogenaamde ijsspijkers in banden aan te brengen voor rallyrijders of voor het gladde seizoen. Het uitbalanceren van wielen ge beurt bij Excelsior langs elektro nische weg. In het magazijn bevin den zich ongeveer achtduizend ban den. De KNAC zal iedere week in het bedrijf aanwezig zijn voor het ver richten van autokeuringen. Directeur J. M. Kreukniet hoopt de service te kunnen uitbreiden met schokbreker-, uitlaat- accu- en doorsmeerservice. SCHIEDAM De gemeentebesturen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een alge» meen verpleegtehuis voor somatisch zieken en geestelijk gestoorde be jaarden. Het tehuis krijgt een capaciteit van 275 bedden, _145 daarvan zijn bestemd voor somatisch zieken en 130 voor geestelijk gestoorde bejaarden. Uitgangspunt van het overleg is geweest om tot snelle realisering van het project te komen. Hiertoe is een stichting in het leven geroepen, die de regionale verpleeginrichting opzet en exploiteert. Met deze vorm van samenwerking wordt tevens bereikt dat het verpleegtehuis vaste relaties krijgt met de ziekenhuizen en verzorgings tehuizen in de regio. Hoewel het nog niet bekend is waar het verpleeghuis zal komen moet er wel een krediet van ƒ25.000 worden uitgetrokken om de stichting te laten werken. Schiedam en Vlaardingen nemen ieder ƒ10.000 voor hun rekening, terwijl Maassluis ƒ5000 moet bijdragen. ROTTERDAM Aan de Lijnbaan, in het nieuwe Weena - kantoorpand heeft Simpla-Lux sinds vrijdagmid dag een nieuw en zeer ruim onderkom men. Tot voor kort was deze eerste ling onder de zaken, in zelfbouwmeit- beien gehuisvest aan de Hoogstraat. ft Voor de echte doe-het-zelver is Simpla-Lux eigenlijk geen winkeL Maar voor degene die toch iets zelf wil doen en niet al te handig is, is het systeem van Simpla-Lux een goede oplossing. Er kan weinig fout gaan. De sortering van Simpla-Lux wordt voortdurend uitgebreid. Men- heeft nu meubelen in zeer moderne V stijl, wat meer gematigd en zelfs in - Windsor, in eiken, teak en pallisan- der. Nieuwen uniek zijn zeker de witte,, kunststof keuken en de wit-Iacqué slaapkamer dié Simpla-Lux sindsA kort verkoopt. Simpla-Lux heeft over alle zaken in Nederland driehonderd perso-» neelsleden. Ongeveer 25 fabrieken,, werken als toeleveringsbedrijven- voor Simpla-Lux dat zelf in Uden een flink complex heeft. Overbodig te zeggen dat met het; zelf monteren geld wordt bespaard.» Maar een onderzoek heeft uitgewezen* dat dat niet de voornaamste .*edenen zijn van klanten om daar te kopen. Het blijft de sport om zelf iets aan* de meubelen te moeten doen. ROTTERDAM In de nacht van donderdag op vrijdag hebben inbre kers zich vermoedelijk met een valse sleutel toegang verschaft tot de cafe taria De Gastronoom in het metro-' station Beurs Zuid. Uit de kasse verdween een aantal" bankbiljetten, uit een kast in de kan toorruimte werd geld in zakjes en enveloppen buit gemaakt, in totaal tot een bedrag van 9.500. Van de daders geen spoor. In de nacht van donderdag op vrij dag zijn inbrekers via een vernielde ruit NV WESKA groothandel in de Lange Hi He weg binnengegaan. Dé buit was ruim duizend gulden in zak jes, die uit een kast werden wegge haald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1