Meer postbussen door Gehuwde vrouwen in de hele stad bezorging Eenbestellingsproef bij PTT zeme Oost ffe'l B en W constateren: onrust bij brandweer voor Prins Alexanderpolder spoedig in gebruik Blauw Rotterdam doel van Insektensekte pBBBBHH Getoeter voor ingang van markt.... Kleinhandel protesteert M m m n w I &1& Ég MÊKêêËê^M Overleden aan verwondingen Kleuter zat uur beklemd in draaideur ■p1 P beduidend goedkoper afgepaste overgordijnen 250 x 120 cm poiynosic niet strijken zó droog kleurecht Metro-moeilijkheden voor onderen en invaliden FOLDER f V.» S l 1) (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Binnenkort krijgt de Prins Alexanderpolder een eigen brandweerpost. De brandweerleiding hoopt dat voor die wijk de rijtijd naar een brand korter wordt en dat men het aantal beroepsbrandweerlieden niet direct hoeft uit te breiden. Bovendien is die vestiging nodig omdat de vrijwilligers in Ter- bregge hebben laten weten niet opgewassen te zijn tegen branden in de hoge flats van Ommoord. Daarvoor is beroeps- personeel nodig. STUDIE Groenendijk vraagt over vervoer van gevaarlijke stoffen CITY De heer Lugte hoopt dat de hele operatie in 'het district eind 1970 begin 1971 zal zijn voltooid. Nog meer dan voorheen zal dan de PTT het systeem van 's avonds posten 's morgens (of 's middags) bestellen kunnen waarmaken. En daarbij komt dan een jaar lijkse besparing van vijftien mil joen gulden, die volgens de heer Lugte nog wel eens hoger kan zijn. Die ene bestelling is dan ook geen achteruitgang van de PTT-service, slechts een ver schuiving. electro ische g orgels 13 13 13 13 ^1313 13 13 13 gpldschmedin (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vroege op staanders kunnen constateren dat het omstreeks vijf uur in de Spaansepolder voor de ingang van de vorige week geopende Groothandelsmarkt wat lawaaie rig toe gaat. Uit files auto's klin ken forse claxonstoten. De be doeling daarvan is te protesteren tegen het feit dat de markt niet eerder dan hlaf zes open gaat. SMARTLAPPEN mm W Si llP Jöfes Y' fejto": D£ ROTTERDAMMER PAGINA 3 2A DINSDAG 9 AUGUSTUS .1969 Waarom zou U het zich moei- tjjk maken door zelf die grote Lopen gordijn te plooien en zomen, als U afgepaste over- oordijnen, kant en klaar voor jJet ophangen, kunt kopen. Ais fantastische aanbieding ver kopen wij een grote partij af gepaste overgordijnen. Gordijnen van een prachtige kwaliteit poiynosic kleurecht zó droog en niet strijken) uit de series van 6.98 per meter. In mooi dessin, met baken- band, per stuk voor nog géén tientje. p»— Morgenvroeg om 9 uur begint verkoop van deze afgepaste 'overgordijnen van poiynosic, in (tiboi dessin, kant en klaar met hakenband, lang 250 cm, breed 120 cm, per stuk ROTTERDAMDe socialistische gemeenteraadsleden mevrouw A. M. Ridderhof-Strik en de heer L. den Adel hebben B. en W. schriftelijk vragen gesteld betreffende de moei lijkheden die bejaarden, invaliden en gehandicapten ondervinden bij het reizen met de metro. De raadsleden maken B. en W. er op attent dat het voor velen uit deze bevolkingsgroepen in het geheel niet mogelijk is van de metro gebruik te maken en zij vragen of het mogelijk is in de bestaande metro-stations voorzieningen aan te doen brengen in de vorm van monoliften en ook of het mogelijk is, bij de aanleg vann toekomstige metrostations reeds te voren met dergelijke voorzieningenn rekening te houden. Ook maandagmorgen open Gtin te!, of schrift best (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het éénbe- stellingssysteem dat het postdis- trict Rotterdam sinds 30 juni in gg®* het oostelijk stadsdeel heeft in- PP®i gevoerd, blijkt, volgens de PTT, te voldoen. Er zijn geen ernstige klachten voorgekomen. Slechts enkele mensen, voornamelijk vertegenwoordigers hadden de tweede bestelling nodig in ver band met hun werk. Zij namen als vervanging een postbus. Ove rigens steeg het aantal postbus houders in dat stadsdeel met dertig procent. Er moest zelfs in het postkantoor aan het Samuel Esmeijerplein een batterij post bussen worden neergezet. De l'TT gaat dan ook door met het uitbreiden van het gebied waar nog maar één bestelling per dag wordt uitgevoerd. De snelheid waarin dat gebeurt en de volgorde hangen mede af van besprekingen die postdistrict- i directeur J. J. Lugte heeft met de Kamer van Koophandel. Vermoede lijk zullen op 6 oktober het Oude Noorden, een deel van de Bergpolder en Crooswijk volgen. BOTTERDAM Met ernstig hoofdletsel is in het Dijkzigtzieken- huis opgenoen de 57-jarige haven arbeider S. P. Boesjes uit de Paulus Potterstraat. Hij was maandag in de Stieltjesstraat met zijn fiets in botsing gekomen met een auto. Vervolgens (althans volgens de planning) is Schiebroek en Hille gersberg (Kleiwegkwartier) aan de beurt en tenslotte Hillegersberg, Mo lenlaan, Honderdtienmorgen, Om moord en Het Lage Land. De bewoners van die gebieden worden door de PTT niet overvallen. Ze krijgen behalve de publicaties in de kranten een keurige folder met alle wetenswaardigheden van de posterijen en de nieuwe mogelijkhe den die dit staatsbedrijf haar klanten biedt. Want, en dat blijkt pas bij een gesprek met. de heer Lugte, ook op de achtergrond werkt de PTT ter verho ging van de service, alhoewel het wegvallen van een bestelling lijkt op het verminderen van service. Zo komt er in hét weekeinde een net met' zeer vroege posttreinen. Dit zal voor het publiek tot gevolg hebben dat men maandag so wie so alle wcekeind-post in huis kan heb ben en dat niets tot dinsdagmorgen behoeft te wachten. Verder beziet de PTT of het mogelijk is, en hoe dat in de FTT-organisatie is in te passen, om gehuwde vrouwen als part-time krachten in te schakelen bij de bestelling. En tenslotte, wat direct te maken heeft met het invoeren van, het éénbestellingssysteem, hetaantal postbussen zal drastisch worden ver hoogd en de kosten verlaagd Een 'vl./'.V'.cvL-,o-, C. Dit blijkt uit het antwoord van B eri W op vragen van het .raadslid W. Baggerman (lib.). In twaalf vragen tad de heer Baggerman de huidige situatie en onrust bij de brandweer doorgelicht. Volgens B en W bestaat w P het ogenblik geen nrust onder de brandweer en zullen er dus ook Seen maatregelen nodig zijn om die weg te werken. Evenmin is, aldus B en W de brandveiligheid van Rotterdam in ge vaar. Maar daarvoor is nodig een tij delijke verzwaring van de dienst van het beroepspersoneel door middel van het intrekken van vrije dagen en het consigneren op wachtvrije dagen. Overigens is men bezig een nieuw rooster samen te stellen waarbij, al- en W met dezelfde kosten een hogere paraatheid wordt verkregen. B en W verhelen niet dat het aan tel aanmeldingen van vrijwilligers in het stadsgebied beneden de verwach tingen is gebleven. Daardoor kon de oorspronkelijke reorganisatie zich tfet geheel volgens de verwachtingen voltrekken. Volgens het college is er geen spra ke van dat er bij het invoeren van de nieuwe organisatie gebrek aan goede trouw zou zijn. Om de brandveiligheid van enkele wijken te waarborgen zijn enkele maatregelen genomen zoals het ver plaatsen van een brandweervoertuig, door consignering van vrijwilligers en door de in Hillegersberg en Schie broek afzonderlijk ptredende bluskringen te verenigen in één ster kere bluskring. Uit de beantwoording blijkt verder dat er in. de beginperiode in' het noordelijke stadsdeel enkele keren fouten zijn gemaakt bij de alarme ring waardoor vrijwilligers pas wer den gealarmeerd nadat de beroeps hun gereedschapswagens al hebben eggestuurd. Volgens B en W zou dit nu niet meer voorkomen. Het college schrijft verder dat er .volledig begrip" bij de vrijwilligers bestaat dat als er in de periferie een rband is waarbij het dragen van een masker noodzakelijk is de beroeps al is hij lager in rang, het bevei over neemt. Dit zou het gevolg zijn van tijdsbesparing omdat beroeps al tij dens de rit naar de brand een masker opzetten )twee man per voertuig). postbus igaat nog maar eenmali, tien gulden kosten. Er zijn enkele belangwekkende fei ten die aan de ministeriële beslissing ten grondslag liggen. De toekomst ziet er wat het personeelsbestand be treft niet rooskleurig uit voor de PTT. Het teruggaan tot een bestelling zal alleen al in Rotterdam zor gen dat het aantal bestellers van 450 teruggebracht kan worden tot tachtig of negentig. Er hoeft niemand ontslagen te worden. Het tekort aan personeel bedraagt namelijk 150 en daarop loopt men. nu iets in. Verder is er het feit dat in een. arbeidsintensief bedrijf als de PTT een procent loonsverhoging vele mil joenen uitmaakt De directie' streeft er naar om alle takken van de PTT rendabel te maken en niet het tekort van <ie post te dekken uit de meerop brengst bij de telefoon. Toen is men gaan kijken welke diensten- het minste nut hebben in verhouding tot de kosten. Toen bleek dat die tweede bestelling de kosten en de service niet waard was. De verhouding namelijk tussen de eerste bestellingen en de tweede ligt onge veer 70 tot 30 (of 75 tot 25) stukken post. Het lijkt nog heel, wat die dertig procent, maar in die middagbestel ling komt voornamelijk drukwerk. Omdat bij de post de brieven voor rang hebben worden die namelijk eerst gesorteerd en wordt het druk werk later behandeld. Die genoemde verhouding wordt, als men uitsluitend de brieven telt, 95 brieven in de eerste, en vijf in de tweede bestelling. Maar daarvoor moet de besteller toch tweemaal zijn, „loop" doen. Studie heeft naar voren gebracht dat het zakenleven zeer gesteld is op een vroege post, winkeliers e.d, op een post die niet te Iaat is en particulie ren overwegend vragen om post op een zelfde tijd van de dag. De tijd is minder belangrijk, wel echter de re gelmaat. De nieuwe opzet is nu de zakenpost voor tien uur 's morgens bezorgen en vervolgens tot ongeveer vier uur de particuliere post. Hierdoor bereikt men dat er minder zogenaamde „leegloopuurtjes" voor de bestellers zijn. Zij kunnen effectiever werken, hun tijd beter gebruiken en zij hoe ven minder overwerk te maken. Het reeds genoemde drukwerk wordt dan tegelijk met de briefpost bezorgd. In sommige wijken krijgen particulieren hun post voor de mid dag, in andere na de middag. Boven dien gaat de leiding het zo indelen dat de zwaarste post in de eerste loop, zoals men dat noemt, gaat. 's Middags krijgt de bezorger dan het wat lichtere werk. Het hele nieuwe systeem zal voor Rotterdam ingrijpend zijn. De PTT is van plan in die gebieden waar geen postkantoren zijn, speciale .gebouw tjes in te richten voor postbussen. Vermoedelijk zal dat gebeuren in de WEN moderne versie van de oude postbussenNieuw le ven ingeblazen door het invoeren van het eenbestellingssysteem. Het zal niet lang meer duren op de postbussen zullen in Rotter dam zeer „in" zijn. ROTTERDAM Immuun blauw is het grote wapen dat de „Insekten sekte" in de strijd heeft gebracht te gen de „milieuverveiing". De kerngroep van deze sekte bestaat uit vier Amsterdammers, die zo in hun insektenspel opgaan, dat ieder die er een serieuze vraag over durft te stel len afgaat als patiënt die aan commu nicatiestoornissen lijdt. Deze Insek tensekte zal vrijdagavond op het Schouwburgplein de milieuverveiing in Rotterdam gaan bestrijden. ROTTERDAM Het communisti sche gemeenteraadslid S. Groenen dijk stelt B. en W. schriftelijk vragen betreffende in de bebouwde kom rij dende of geparkeerd staande met ge vaarlijke stoffen geladen auto's. De heer Groenendijk vr.agt of het mogelijk is sancties toe te passen in dien verzuimd wordt controle op dit vervoer en bewaking ervan mogelijk te maken. Spaansepolder, in de buurt van de Waalhaven en in Hardijkerveld. Daar kan men dan als men daarop is gesteld twee keer per dag post en/of kranten halen. Typisch is dat de Kamer van Koophandel in Rotterdam er minder j voor voelde in de city wel een twee- de bestelling te laten inlassen, zoals de minister had toegestaan. Men is bang dat bij het vaststellen van de grens van dat gebied gediscrimineerd moet worden. Veie metten en prijzen. Nieuwste im modellen. Ook occasions. Spec.afd.Jjd kerk- en studieorgels (w.o. Heyligers) Jïïl ROTTERDAM, TEL. 12 27 66 |3 IC] SCHIEDAMSE VEST 67 13 Aoeteedaaz, Haarlem, Hrivefsum, Goes ROTTERDAM De 28-jarige Spaanse scheepstuiger aan boord van het Panamese schip Challenger José luis Femandez-Lago is maandag in het Dijkzigtziekenhuis overleden. Op 4 augustus was hij aan boord gewond geraakt. Hij werd toen. met ernstib rugletsel in het ziekenhuis opgeno men. SCHIEDAMBrandweer enp o- litie moesten er gistermiddag.met grot'.materieel aan te pas komen om de driejarige Jan Hendrik Moes uit" de Rijnstraat 23 te bevrijden. Het jongetje was spelenderwijs terecht ge komen tussen het vaste gedeelte van de tourniquet en de kolk v.an de draaideur in een panoramaflat aan de Havendijk. Hij zat vast met zijn rechterbeen en kon met de gróoste moeite worden bevrijd, aangezien de deur (net geen mogelijkheid in bewe ging was te krijgen. De brandweer moest tenslotte een grote ruit inslaan om met behulp van snijbranders het jongetje na een uur te kunnen bevrijden. Intussen werd Jan Hendrik bezig gehouden met een grote politiepet die hij bovenop zijn hoofd kreeg ge zet. Het kind gaf dan ook geen kik. In het Gemeenteziekenhuis bleek dat Jan Hendrik geen schrammetje had opgelopen. Nu is half zes voor „gewone men sen" een zeer vroeg uur. Niet echter voor vele groente- en fruithandela ren uit Rotterdam en omgeving. Zij waren namelijk gewend, in de tijd dat de markt nog op het Noordplein was, dat zij er vanaf vier uur terecht konden... Vandaar de protesten, die af cn toe het karakter van een de monstratie aannemen. „Tja," zegt ons de heer P. Rijkee, direkteur van de Dienst voor het Marktwezen, „er moet nu eenmaal een openingsuur zijn. En dat is op half zes bepaald. Het is een compro mis, bereikt tijdens een vergadering van groot- en kleinhandelaren. Ik heb ze zelf gelegenheid gegeven te kizen." „De een wilde vijf uur, de ander zes uur. Het is half zes geworden. Feit is, aldus nog steeds de heer Rij kee, dat dit aanzienlijk later is dan op het Noordplein, waar men van alle kanten op kon rijden. Hier moet men door één poort. Maar men is wel veel sneller gereed. Ik constateer zelf dat vele kleinhandelaren nadat zij hun zaken hebben gedaan eerst nog even in het café gaan voordat zij naar hun winkels terugkeren". Waarmee de heer Rijke maar zeg gen wil: „Het moet allemaal nog wen nen, de nieuwe markt is pas open, er komt al een iets betere spreiding. En de files zijn al kleiner geworden". Hij verwacht dat het probleem zich snel zal oplossen. Want: „Velen be ginnen nu al meer geporteerd te ra ken voor de middag. Want de produk- ten, die we 's middags in de Spaanse polder krijgen zijn dezelfde als die de andere morgen te koop zijn." De heer Rijkee verwacht dat alle betrokkenen op den duur een nieuwe vaste tijd zullen vinden. En dat velen van hen in de middaguren hun groen ten en fruit zullen komen halen. Het moet even zijn tijd hebben dan zal de spreiding volledig zijn. Tot slot zegt hij: „In Amsterdam kan men pas vanaf zeven uur 'terecht, maar dat vinden we wel wat laat." Zij doet dit op uitnodiging van de Kunststichting en de gezamenlijke boekverkopers. De Insektensekte komt per boot in onze stad aan, vrij dagavond in de Leuvehaven. Het motorschip Irma, dat woensdag uit Amsterdam vertrekt, is bemand met de kerngroep van de Insektensekte, en hun meest bizarre wapens tegen milieuverveiing wa pens die in hun eigen laboratorium zijn uitgedacht en ontwikkeld. Het immuun blauw is daarvan wel het sterkste wapen, en dient voorname lijk om „het insektenbestand te be schermen tegen alle witmakers" ide volgens hen een. gevaar voor de volksgezondheid gaan vormen. De Amsterdammers zijn ook voor zien van een brief van burgemeester Samkalden aan zijn Rotterdamse ambtgenoot. De Insektensekte neemt Erasmus mee. Deze zal vrijdagavond, gehuld in een immuun blauw kleed, eindelijk eens de bladzijde lezen uit het boek dat hij nu al eeuwen houdt opengeslagen. De bemanning van de Irma, onder aanvoering van kapitein Blauwbaa4d die onafscheidelijk is van de scheeps hond Trix, brengt een „resistentie beconcurreren. Met een immens gro te immuun biauwe bal zal een spel worden gespeeld waarbij reeds uitge nodigde Rotterdamse autoriteiten de ene partij vormen tegen een onduide lijke tweede. Tevens wordt Feijenoord een hoe veelheid van het immuun blauw aan geboden, dat de voetbalclub in staat zal stellen, tweemaal een overwin ning te behalen tegen het gevaarlijk wit van de ijsbergen, waarmee hun eerste Europacuptegenstander in IJs land te associëren valt. De jongens die dit alles in hun laboratorium hebben uitgedacht, zijn Theo Kieij, uitvinder van de weggooi jsen die zich „sonoloog" noemt, direk-' teur is van het Resistentie orkest en komponist van diverse smartlappen die aok vrijdagavond in het Erasmus- dorp ten gehore zullen worden ge bracht. Dan is er nog Maximiliaan Bleu Reneman, te omschrijven ais „deskun- doloog", uitvinder van het immUun blauw en eigenaar yah een (koffertje, waarin'zich de spuUen" bevinden.die. nodig zijn voor het'verlenen van eer ste hulp bij milieuverveiing. Rotterdam beeft'yolgens hem drin gend'hulp nodg. Om deze stad nu eindelijk eens van dè. druk van het Delfts blauw te verlossen, zijn twee Rotterdams blauwe ideuren ontwik keld, het licht en het donker blauw. Het wordt in tegeltjes'op de bodem van een van Rotterdams nieuwe zwembaden gelegd, als men de Insek tensekte geloven mag. 'In dat geval kan ook de mededeling dat er een enorm blauw gebouw, ergens in Rot terdam zal verrijzen, serieus ge nomen worden, Aan de GG en GD zal het blauwe koffertje met de eerste, hulp tegen milieuverveiing worden aangeboden. Volgens de Insektensekte zijn de pa tiënten die aan milieuverveiing en communicatiestoornissen lijden, niet meer te tellen. Hun behandeling wordt dan wel met de meest bizarre uitvindingen als „wuifkoetsen", on- omgeven, immuun blauw is in de meeste gevallen al voldoende om een patiënt te genezen. Wie het allemaal nietzo best be grijpt, doef er het beste aan zich aan die behandeling van de Insektensek te te onderwerpen. Volgens de jon gens van de Insektensekte is er bij onbegrip sprake van een communica tiestoornis, die vrijdagavond in het Erasmusdorp wel te verhelpen is. G0UDSES1KGGL22J.R0TTEI1DAM-TEL116673423082 TIAAR ben ik dan weer. Terug van weggeweest. Met vele nieu we indrukken, verzameld in de va kantie. Fris om weer te beginnen. Kortom, net als u allemaal, neem ik maar aan, gereed om „het seizoen" in te gaan. Met al zijn beslommerin gen. Maar ook Jan Krant kan daar nu weer tegen. Inmiddels ging het leven door. En Rotterdam kreeg er weer enkele fraaie nieuwigheden bij. Een tunnel bijvoorbeeld onder het Churchill- plein, een groot gat, dat de auto's opslokt en ze aan de andere kant weer uitstoot. Een groothandels markt in de Spaansepolder, waar door velen met wat weemoedvan het aloude (niet zo keurige) Noord plein afscheid moesten nemen. Bij het doorbladeren van kranten uit de afgelopen weken kwam ik^ dat allemaal tegen. Ook het Witte Huis, dat gesloopt zou moeten wor den, maar uiteindelijk toch wei- blijft staan. Hebben we ons daarj: druk over gemaakt? De achterblij vers wel, zo te zien. En dat vind ik altijd grappig, juist omdat ik er he lemaal buiten stond. "Z j Nu gaat ook Jan Krant zich wefer- „in het nieuws" storten. Hij hoopt er zijn (vaak kritische) visie op kunnen geven. ,En er ook wat:" badinerend „omheen te kunnen babbelen". Gesteund door uw brife. ven en telefoontjes, die de aandacht; vestigen op prettige dingen," mach ook op ongewenste toestanden. - T ATEN we beginnen met een kritische noot. Die ik tegën kwam in het blad „Reine Lucht" van de Vereniging tegen Luchtvef- vulling,-u weet (vel de groep metj- i sen, die zich weert tegen stankhin- der in dit gebied. Naar aanleiding van ongelukken ais het ontsnappen - van een of andere stof uit een ia-, briek wat dan geen gevaar ople vert voor de volksgezondheid, maar dat moet je altijd op goed vertrou wen aannemen heeft een lid van die vereniging een fraai gedicht ge maakt dia Staring."' Het luidt zo: Pijpen blinken, pij- i pen stinken J Walmen drijven aan. Wees maar stil m'n jongen /"iris i góed voor je longen'En': je went eraan En je went eraan. Pijpen roken, pijpen smoken, Héérlijk. mercaptaan. Hoest maar niet jongen 'f prikt wel in je longen U.'-( Maar je went eraan Maar jevwent'te eraan. Pijpen hozen, pijpen lozen, '- Cyclohloorhexaan. Blijft, er-. - naar verlangen 't is net als mét''7 hangen Want je went eraan: J'-C t Want je went eraan. i--'h Nou, dat liegt er dan, niét cfaf., dacht ik. Kritische geluiden als dege- -7 zijn niet kwaad. Ze mogen gehoonT worden. En ik vind het ook best dat bewoners zich verenigen in' 7 een vereniging als deze. Alleen en dat zal het bestuur van die ver*,- eniging billijken met de laatste^ regels van de coupletten ben ik het- niet eens. We moeten, er juist n&fc- aan wennen. Altijd als we stank van betekenis ruiken het klachten-L nummer 262626 bellen! WV T\EZE eerste maal eindig ik met iets nuttigs. Waarbij een plaaQe van de hal van Rotterdam CS. Daar' hebben de spoorwegen een informa tiedienst, die goed werk verricht. De gehele dag is er een „receptionists aanwezig, die al uw vraagtekens- „opvangt". Onze krant schreef er eerder over. Nu heeft die receptfb- nist een definitieve standplaats ge-: kregen in de hal. Beter herkenbaar voor het publiek, prettiger voor -de NS-mensen zelf. Dat mag wel eVéri worden getoond, dacht ik. '-g 7§g fISj 5 'yJ7/ (ia

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1