Bedrijfsleven zal meer dan tien miljoen investeren C'70 werkt aan behoud Ruteck 's Rotterdam houdt aantal projekten van blijvende waarde over na 1970 Dolfinarium met 2000 zitplaatsen in haven Havenmaquette wordt boeiend schouwspel Grote dag: 19meil970 In manifestatie C970 veel ruimte voor kunst Bouwproces, grootdoekfilms, juxebox, exposities Presentatie van Bouwcentrum Gezelligheid op Beursplein Project kost 2,5 miljoen gulden Cadeau van bedrijven aan gemeente I s? i *&i &&êsk Recorders DE rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1969 ROTTERDAM Er wordt hard gewerkt om het Ruteck's restaurant voor Rotterdam te behouden. Het zal in ieder geval niet in de Lijnbaan blijven. Coördinator van Communica tie '70, de heer A. J. Fibbe zei dat vanmorgen. Het restaurant zou in september moeten sluiten. Er worden reeds enige tijd onderhandelingen gevoerd tussen de stichting en de directie van Ruteck's. ROTTERDAM Communicatie 70, het grote evenement waarmee Rotterdam volgend jaar gedurende vijf maanden 25 jaar bevrijding en 25 jaar opbouw zal vieren, vergt een investering van meer dan vijftien miljoen gulden. Vijf miljoen daarvan ko men uit de gemeentelijke kas, meer dan tien miljoen zal door het bedrijfsleven en door particulieren worden geïnvesteerd. Uiteraard wordt een dergelijk bedrag niet alleen voor vijf maanden geïnvesteerd. Rotterdam behoudt een aantal waardevolle objecten. En, dat valt moeilijk in geld uit te drukken, hopelijk een centrum dat beter leefbaar is dan tot nu toe. «ivlf »y\.. NIET MEER '"Y-ZÉm INTERESSE BOWLING (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Mogelijk ge maakt door de financiële hulp van talrijke bedrijven die geen eigen presentaties verzorgen in C'70, krijgt Rotterdam een mammoetmaquette van zijn havengebied. Het tweehonderd meter lange complex kost ander half miljoen gulden. Het zal worden gemaakt op een schaal van 1 op 160. (Van een onzer verslaggeevrs) ROTTERDAM Ruime aan dacht wordt in de vijf maanden van demanifestatie Communica- catie '70 gegeven aan de kunst: beeldende kunst, toneel, muziek, schilderen en grafische kunst. R 13 c vk v 13 c pa 1068-19 dgd 20-8 Door middel van exposties zal worden getoond wat er in Rotter dam is aan beeldende kunst, wat er in Nederland wordt gepresteerd en wat de Rotterdamse beeldende kunstenaar zou kunnen doen. 5 C'70 MAAKT STAD LEEFBAARDER A Dir is een wan de blikvangers voor C 'TO, die men over niet "al te lange tijd op affiches e.d. fcan-tegenkomen. Zowel iets van het- „dynamische" als van het meer feestelijke aspect is in deze presentatie gevangen. De heer Fibbe zei goede hoop te hebben dat er een oplossing komt. Hü tei het jammer te vinden dat aan de eée kant de stichting probeert Rot terdam leefbaarder en gezelliger te maken en aan de andere kant restau rants sluiten. Men zoekt nu naar een geschikte plaats waar Ruteck's niet alleen in, 1970, maar ook daarna in gewijzigde moderne versie in Rotterdam kan blij ven. Misschoen in de Kasbah aan het Weena. Een maand geleden had de directie meegedeeld dat het restaurant gezien de slechte resultaten zou moeten slui ten. De eigenaar van het pand, Immo- trade, heeft het gebouw daarna per advertentie voor 4,5 miljoen te koop aangeboden. Wie er in wil is nog niet bekend. Ruteck's directeur, J. Dekker, wist vanmorgen nog niet in hoeverre er al een oplossing zou zijn gevonden Hij twijfelde aan de mogelijkheden. Hij vond dat de heer Fibbe wel wat voor barig had gesproken. Bij die blijvende objekten be horen een groot drijvend dolfina rium, een mammoetmaquette van het Rotterdamse havengebied, de kasba aan het Weena, de verlengde Euromast, een klank en lichtspel bij de Sint Laurcnskerk en mogelijk een serie restaurantjes e.d. boven het water van Haagseveer, Delftse- vaart tot aan Steiger. Bijkomende maar niet minder be langrijk objekten zijn de bouw van een groot hotel op de Heuvel en het behouden blijven van restaurant Ru- tecks op een andere plaats in de stad. „Centraal bij de plannen voor tijdelijk en blijvende zaken staat dat Rotter dam iets moet doen voor de Rotter dammers in vijf maanden waardoor men de eigen stad beter leert kennen en yooral plezieriger gaat vinden". Dit zei vanmorken wethouder drs. J. G. v, d. Plóeg die de supervisie over de plannen heeft. En hij voegde er aan toe:: „Ook na 1970 moet de her bergzaamheid van het centrum blij vend verhoogd zijn". Hij legde er de nadruk op dat als er te weinig permanente zaken over blijven C'70 is mislukt. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een van de goede omgen die Rotterdam aan C '70 zal overhouden is een Dolfinarium. Het project krijgt een bijzonde.re uitvoe ring. Het wordt een drijvend dolfina rium in de Leuvehaven vlak bij Plein 1940 (waar het beeld van Zad- «ine staat). Het zal daar moeten verdwijnen a's het Wereldhandelscentrum wordt gebouwd. Maar opdat het drijvend is, «un het gemakkelijk worden versleept. De zoöloog dr. J. Dudok van Heel zal naast het Harderwijkse dolfinari um ook het Rotterdamse adviseren on de dieren trainen. Er zal een nau we samenwerking tussen beide dolfi nariums zijn. De gemeente zal niet deelnemen in ue exploitatie. Er zal daarvoor een nieuwe NV worden opgericht. De vorm van het betonnen complex is hen-kantig. Het past precies tussen ue kademuren. Het dolfinarium Krijgt 1600 tot 2000 zitplaatsen. Er komen acht voorstellingen per uag. Deze zullen op semi-we- tenschappelijke basis worden gege- J. G. v. d. PLOEG iets overhouden ven. De technische problemen zijn al opgelost. Het dolfinarium kost ver moedelijk ƒ2,5 miljoen, waarvan en kele tonnen alleen al voor de water zuivering nodig zijn. Het basin krijgt een inhoud van anderhalf miljoen liter water. De tri bunes zijn rond het bassin gebouwd. In combinatie met de wijkactivi- teiten en de kunst komt er een stede lijke competitie voor zangkoren en orkesten. Dit zal eindigen met het uit geven van een langspeelplaat en een slotconcert in De Doelen. Verheugend is het plan om ook de minder valide stadgenoten mogelijk te maken actief bij het evenement be trokken te zijn. Bij het Piccolo-thea ter komt een paviljoen waar minder- validen kunnen worden opgevangen. Gedurende vijf maanden zullen daar artsen en enkele verpleegster voort durend aanwezig zijn en zal ook op andere wijze hulp gegeven kunnen worden. Wethouder v. d. Ploeg heeft op nieuw beklemtoond dat C'70 de ge meente beslist niet meer zal kosten dan de reeds door de raad gevoteerde vijf miljoen gulden. Hij rekende zelfs voor dat een groot deel van die vijf miljoen in de gemeentelijke kas zal terugvloeien. Dat zal gebeuren door de tijdelijk verhuur van gronden voor ondermeer horeca-acüviteiten door precariorech ten en op andere wijze. Men wil alle grond voor de norma le prijzen verhuren. De verhouding tussen bestaande en nieuwe bedrij ven zou in het andere geval worden scheefgetrokken. Dat wil men voor komen. Het wordt geen verkapte subsidie. Het geld dat het bedrijfsleven in vesteert zal moeten worden gezien als presentatiegcld dat verder verlo- .-en is. Een deel dat in de blijvende activiteiten zai worden gestoken zal rendabel zijn. -Wt- *-\-v Vx viz >j.> r*» p\P deze tekening is duidelijk h' de plaats te zien die de Kasbah in hett Weena-bos zal innemen. Aan de onderzijde zijn in zwart de vijf witte gebouwtjes getekend. Aan de andere zijde van het Weena komt de grote havenmaquette en komen ook (achter de Doelen) de presen taties van handel en industrie. Vlakbij het Hilton-hotel komt het amfi-theater. Het blijkt nu ook dat steeds meer particulieren zich interesseren voor het evenement. De voorbereidings commissie heeft zich dan ook genood zaakt gezien de wijken meer te geven (in geld en mogelijkheden) dan aan vankelijk de bedoeling was. Ook coördinator A. J. Fibbe was enthousiast over de medewerking. Hoewel er bij de bedrijven financieel wel problemen waren, heeft men ner gens medewerking afgewezen. Voor ieder bedrijf is een oplossing gevon den om toch te kunnen meedoen, in welke vorm dan ook. Tijdelijke activiteiten zjjn behalve de bekende presentaties van handel, PEN van de tien zijden van het '~J Rotterdamse Dolfinarium. Op de achtergrond rechts het Hoofdpoortgebouw als plaats bepaling. A. J. FIBBE vele projekten nijverheid, scheepvaart in exposities achter Doelen' en op de Coolsingel, ook een Automatisch Recreatie Pavil joen op de plaats waarbij het Eras- mus-dorpje staat. Hierin zullen ondermeer tien bowl ingbanen komen, een automatisch res taurant en diverse andere mechani sche attracties.Ruime aandacht zal ook worden gegeven aan de kunst in het algemeen. ROTTERDAM Het is oog niet bekend wanneer precies de manifes tatie Communicatie '70 zal worden geopend. Ook niet wanneer de eerste paal wordt geslagen voor een der grote projekten, die de stad volgend jaar wachten. Wei valt te melden dat 19 mei 1979 een grote dag zal worden. Het is de z.g. „Opbouwdag" (oude. naam, die nooit door een nieuwe is vervangen). Die dag worden namelijk zowel het nieuwe complex van de Nederlands Economische Hogeschool aan de Bur gemeester Oudiaan in Kralingen als het Centrum Technisch Onderwijs ge- opend. Het laatste is beter bekend als de „Mammoetschool", omdat het een verzameling is van nijverheids onder wijsinstellingen. De benaming is echter niet juist, men zoekt een' betere. Aan dit miljoenenprojekt zijn verbonden het „Akragon", vele verdiepingen turnzalen op elkaar met een zwembad er onder en het nieu we theater in de aula van bet on derwijscentrum. Dit beeft de voor lopige naam „Hofpleintheater" ge kregen. Dit alles heeft wethouder Van de Ploeg vanmorgen, woensdag, meege deeld tijdens de persconferentie over '70. v ">v s&strê. h T\E totale maquette op schaal van het havenprojekt, dat belooft een bijzondere beziens waardigheid te worden. Te zien zijn de vormen van de platte grond van het havengebied en de wandelgangen en paviljoens, waarvandaan men deze presen tatie kan bezien. Tijdens C'70 komt dit „Havodam" te staan op de strook grond voor het nieuwe kantoorpand achter het Wee na tussen Doelen en Hilton. De ma quette toont het hele gebied van de Van Brienenoordbrug af tot aan de Maasvlakte. De tanks, de havenkranen e.d., ko men in het juiste model en vooral het juiste aantal op de. maquette te staan. Het is de bedoeling de maquette' voortdurend aan te passen aan nieu we toestanden (bedrijven, loodsen, havens e.d. Er komt echt water, waar op schepen varen. Een groot deel van de kosten gaat in de techniek zitten. Duizenden lichtjes worden er in ver werkt. Bezoekers kunnen de maquet te bekijken in eén overdekte aan weerszijden van glas voorziene gang die langs en over de maquette leidt. Er komen informatiestands waar men door het indrukken van knoppen de gewenste bedrijven, havens of complexen extra verlicht te zien krijgt. Philiips komt met een bijzonder heid. Bezoekers kunnen aan het be-- gin van de rondgang een cassette-* recorder krijgen die gedurende de wandeling de bezoeker met alle bij zonderheden over de Rotterdamse haven bekend maakt. Aan het eind worden de recorders ingenomen, te ruggespoeld en weer naar het begin punt gebracht. Hoewel het bedrijfsleven de bouw van de maquette financiert, zal de stiichting C '70 de bouw laten uitvoe ren. Daarna wordt de maquette eigen dom van de gemeente. Ondanks de zeer volledige uitvoe ring waardoor ook zeer kleine en kwetsbare onderdelen, worden ge- bruikt zal de maqquette weerbesten- - dig zijn. De gemeente zoekt .op het ogenblik naar, een geschikte plaatts waar de maquette na 1970 permanentv' onderdak kan krijgen. Het wordt eén te kostelijk en te, waardevol bezitom het na 1970 op te doeken. Op' het Weena kan zij niet blijven. Opzet is de Rotterdammer te laten kennismaken met de haven waarop hq trotss is en waarvan hjj eigenlyk veel te weinig "weet. En verder, om, bezoekers van huiten de stad te laten zien welk imposant complex het Rot terdamse havengebied is. De schilderkunst wordt op plateaus langs de Doelen gerangschikt. Daarop mogen kunstenaars exposeren en zij zullen er ook werken op borden van 1.50 bij 2.19 meter. De Rotterdamse Kunststichting haalt gedurende de manifestatie een groot aantal kleinere toneelgroepen naar Rotterdam. Deze zullen onder meer optreden in het amfi-theater dat bij het Hilton-hotel wordt opge trokken. Ook het zogenaamde Hof pleintheater wordt daarvoor gebruikt. Verder wordt een grote competitie gehouden voor Rotterdamse koren en orkesten. Voor het optreden gebruikt men onder meer het Beursplein. De bedoeling Is op de Coolsingel platenopnamen van dit gebeuren te maken. Daaruit zal een langspeelplaat worden samengesteld. Gebleken is dat daarvoor bij de platenhanöel grote belangstelling is. De competitie wordt besloten met een concert in De Doe len. Op het Schouwburgplein wordt ver der een expositie „Kunststofkunst" gehouden. Het zijn kunstwerken die in opdracht van de kunststofindustrie zijn vervaardigd. Voor de, coördinatie van alle kunstonderdelen in de mani festatie is de Brabantse journalist mr. Ton Frenken aangezocht. Rond de St. Lanrenskerk zal een klank- en lichtspei worden gemaakt. Het vrij kostbare project is reeds financieel Tond. Het is echter on mogelijk om toeschouwers gratis toe te laten. Reeds van vele zijde heeft de- heer Fibbe mededelingen over de geschie denis van de kerk gekregen die ver werkt kunnen worden in het spel. Op deze manier wordt ook deze kerk in de manifestatie betrokken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Bouwcen trum verzorgt in het kade.r van C'70 vele presentaties, daartoe mede in staat gesteld door de voltooiing van de nieuwste uitbreiding (met 15 eta ges hoogbouw) in dat jaar. Zo zal er een paviljoen van ruim 800 vierkante meter worden ingericht dat het gehe le bouwproces, van ruimtelijke orde ning tot uitvoering en onderhoud, in beeld brengt. Alle fasen in het bouwproces, als initiatief, financiering, research en ontwerp komen in het paviljoen in hun onderlinge verband aan de orde. Bijgaande plaat geeft een indruk van dit paviljoen. Er is grote aandacht besteed aan de door de bezoekers zelf te bedienen informatiesystemen en compakte in formatie door middel van verschil lende vormen van meervoudige pro- jektie. Dit paviljoen heeft buiten, tussen het Bouwcentrum en De Doe len een pendant met éen paviljoen, dal in hoofdzaak is gewijd aan de vakopleiding. Verder zet het Bouwcentrum in zijn nieuwe hal, bij de toekomstige de expositie „De Wereld Nu", handel- dend over bouw en vrije tijd. Daarbij zullen films op groottoek worten vertoond. Een ande.re bijzonderheid is dat in twee „theatertjes" z.g. filmjukeboxes komen. Daar kan men in totaal kie zen uit acht filmverslagen van na de oorlog herbouwde steden als (behalve Coventry, Narvik, Warschau. Milo Anstadt maakte deze rolprenten. Verder wordt in expositievorm aandacht besteed aan 25 jaar volkshuisvesting (sedert de bevrij ding dus). Van de overige aktiviteiten in en om het Bouwcentrum valt nog te melden een congres van de Fonda- tion Européenne de la Culture. T)ETAIL, maar wel een groot onderdeel, van de grote bavenmaquette,' die langs het Weena komt te staan, met wer kende kranen en rydende treinen ROTTERDAM Verzamelaars en hobbyisten zullen in de vijf maanden C '70 terecht kunnen op het Beursplein. Daar zullen, verho gingen worden aangebracht, plarnten en bloemen worden gepoot en dat alles wordt overkapt door de speciaal voor de manifestatie ontworpen' en vervaardigde plastic koepels. De bedoeling is dat de gezelligheid vooral op dat plein tot zijn recht kan komen. De trappen van het Bepyss). gebouw zullen bovendien eenbelaaygA' rijke rol spelen' bij de muzierafffii- petitie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1