s AGENDA J <3 V&ikoSe koek Waarom zoveel vertraging? Handels- en bedrijfsraad wil van B en W duidelijkheid Kat in de zak kopen is er niet meer bij Prognose scholenbouw? in wijk Holy is in gebruik genomen VOORLOPIG PLAN VOOR WOUDROEK-Z Blokken van twaalf tot tivintig lagen Gratis advies bij gemeente WINKELPAAL IN GROENOORD Ds. P. Vermaat doet intree COR KUIT (tel. 344075) dribon langspeel platen DE VERWARMINGSSPECIALIST VAN KOOY N.V. STEREO mos dynamisch... vooruitstrevend üli £PP :Üf m .|gg -li ÏP Tijdelijk tegen inlevering van deze bon voor Bromfietser gewond na aanrijding en dagelijks Kleedkamerdiefstal (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De planning voor de woningbouw in Schie dam moet nodig worden be keken. Dit stellen B. en W. als antwoord op de kritiek die di verse raadsleden hebben geuit op de woningbouw in Groenoord Kethel. PRINCIPEBESLUIT ontbijt-tip. voor morgen mafs en. kruidig OPENBARE KENNISGEVING iililii jong 62.50 ALLÉÉN VRIJDAG EN ZATERDAG GRANDIOZE AANBIEDINGEN bij 149.50 69.50 259.50 3.00 jfsi jfü J*ɧ Pil m ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1969 (normaal 3,95 p.sü Kies uit 24 prachtige platen SCHIEDAM De 66-jarige J. A. v uit Viaardingen moest gistermid- "daeinet een hersenschudding en won den aan het gelaat naar het Holyzie- tenhuis Hij stond met zijn bromfiets rcor' het rode stoplicht op de Gerrit Verboonstraat toen hij aan de achter af werd aangereden door een an- bromfiets, bestuurd door de 17-jarige scholier P. C. D. uit Delft. pe 33-jarige Chinees L. T. C,, op varende van een schip dat bij Tan- ter Cleaning ligt, stapte gisteravond om kwart over elf uit bus 55 op de Rotterdamsedijk en liep zonder op te letten het rijwielpad op. Daar kwam hij in onzachte aanraking met de 18-jarige mejuffrouw C. W. V. die op haar fiets passeerde. De Chinees is in bet Gemeenteziekenhuis verbonden. breidt in de hoogte uit Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat B2, tel. 26.03.81. Klachten bezor- (ih«; Joh. Gröneveld, Singel 93, tel. 3.SS.3J: ma. t.e.m. .vrijdag 18.30 - 19.30 en aterdag 18-19 uur. Redactie Schiedam: R. van Houwelingen, Jullnnalaan 8tc, Schie dam. tel. 26.37.6» b.g.g. 11.55.88, 1st. 156. /Uaimnummer voor melding luchtveront- rtinking: 26,26.26. Alarmnummer politie: 3.15.86. Apotheek Evers, L. Haven 81, tel. «S.C.B en Kethell, SchictLweg 41. tel. 399.27. SCHIEDAM Gisteravond be merkten spelers van de voetbalver eniging Excelsior 20 dat uit de kleed kamers in het sportpark Thurlede vier portemonnees waren wegge haald.; De inhoud van de portemon nees is nog niet bekend. VLAARDINGEN De rijksgoedkeu- nag Is verleend aanFischer Technlk te rumlingen In Duitsland voor de bouw van toi fabriekscomplex aan de James Watt- «■es-rultonstraat. De klachten werden voornamelijk uitgesproken tijdens de behandeling in december 1968. In antwoord daar op komen B. en W. nu, vooruitlopend op het bestemmingsplan voor Wotid- taoek-Zuid dat de raad zo spoedig mogelijk zal worden voorgelegd, met een voorlopig plan. Dit plan heeft als doel een principe besluit van de raad te "krijgen voor de bouw van 652 woningwetwonin gen in het oostelijke gedeelte van Woudhoek-Zuld, Het gaat om vier flatblókken in hoogte variërend van twaalf tot twintig woonlagen. Woudhoek-Zuid sluit topografisch geheei aan bij Groenoord-Noord. Dit omdat de geplande metrobaan, die van de Churchillweg met een grote bocht in westelijke richting loopt naar de Vlaardingse wijk Holy, van de rest van Woudhoek en van Kethei- centrum wordt afgesneden. De be kende hoogbouw van Groenoord- Noord zal dan ook gehandhaafd blij ven In Woudhoek-Zuid. Het nu ingediende voorlopige plan slaat op het deel ten oosten van de in noordelijke richting doorgetrokken Mozartlaan 'en ligt dus direct ten noorden van het complex Bachplein en de reeds daar in aanbouw zijnde hoge Z-flats van de MUWI. Tijdens de begrotingsbehandeling van verleden jaar heeft de wethou der voor de woningdienst mr.' M. J, M. van Kinderen direct gesteld dat een wijziging in de bouwwijze niet zou kunnen slaan op de bouw in het uitbreidingsplan Woudhoe.k-Zuid. Hierdoor zouden anders de bcuwcon- tigenten in gevaar komen. Het nu gevraagde principebesluit wordt gevraagd om de contingenten voor 1969 veilig te stellen. Van de vier geplande, blokken is het eerste blok (A op de te kening) een torenflat in 20 dagen op onderbouw. Hierin zijn acht wo ningen per etage nt Vijf twee kamerwoningen en drie drie-kamer woningen. Deze laatste woningen zijn een paar plakjes Verkade Snijkoek met boter mmm... omdat het zo lekker is i SCHIEDAM De Sehiedamse Handels- en Bedrijfsraad heeft zich met een brief gewend tot de gemeen teraad. Hierin stelt men dat B. en W. hadden beloofd" het bestemmingsplan voor het stadscentrum in januari 1969 en voor het westelijk en zuide lijk stadsgedeelte in de loop van 1969 bekend te maken. Bij de begrotingsbehandeling in december 1968 zijn B. en W. het ant woord schuldig gebleven op vragen SCHIEDAM B en VV hebben zieh tot de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten gewend met het verzoek of zij kan helpen met het opstellen van een prognose voor de scholenbouw In Schiedam in de komende tien jaren. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten heeft inmiddels geantwoord dat een prognose de behoefte aan scholen in de komende tien jaar exact kan bepalen. Voor de tweede helft van de jaren zeventig is echter slechts een globale benadering mogelijk. Er moet f 20.440 voor dit onderzoek worden uitgetrokken. B en \V vinden hei noodzakelijk en stelien de raad voor het krediet te verlenen. Het onder soek zal zich uitstrekken over openbare en bijzondere scholen voor het kleuter-, lager- en voortgezet onderwijs. De commissie voor onderwijszaken is het echter over het voorstel van BenW niet geheel eens. bestemd voor zelfstandige wonende be jaarden en alleenstaanden. Aansluitend op de toren, in het noordwesten, is laagbouw geprojec teerd waarvan de twee entrees, de ha', de gemeenschappelijke berging, centrale verwarming en de vuilnis- stortruimte. Uniek bij dit geheel is dat er voor kookdoeleinden en warm watervoorziening geen gas beschik baar zal zijn. Er wordt nu een onder zoek ingesteld naar de mogelijkheid van een centrale warmwatervoorzie ning en van thermopane beglazing. De Hollandse Betongroep is in dit object gèinterpsseerd. De overige.blokken (B, C en D op de tekening) krijgen alle twaalf eta ges op onderbouw. In blok B. in gebo gen vorm konten 132 drie en 32 vier- kamerwoningen. In de blokken C en D resp. 120 en 180 vijf-kamerwonin gen. In blok C komen de liften In de heek van het L-vormige blok. MUWI is verzocht een prijsopgave te doen voor de laatste drie blokken. Oorspronkelijk zouden deze blok ken worden gebouwd In de woning wet- de vrije en de premiesektor. Later bleek echter dat er bij de beleg gers geen interesse is, zodat de ge meente zich noodgedwongen zal moe ten beperken tot de woningwetsek tor. Indien er later wei belangstel j ling blijkt te zijn van partikulicre bouwers, kan altijd nog een wijziging j worden aangebracht. VLAARDINGEN - De directeur van gemeentewerken heeft de bouwvergunning ontvangen voor het gedeeltelijk verande ren van de gemeetelljice sociale werk- plaats aan de Oosterstraat 86. Een schets van het voorlopige bestemmingsplan voor Woud- hoek- Zuid, tvaar 652 woningen moeten komen, voornamelijk in hoogbouw van twaalf tot twintig woonlagen. Bij gebrek aan be langstelling van institutionele ba- leggers ziet het er voorlopig naar uit dat het hele plan in de.wo- ningwetsfeer zal moeten worden uitgevoerd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op het gebied van huishoudelijke apparatuur is de laatste jaren veel veranderd. De mo gelijkheden zijn sterk uitgebreid en het aantal merken is enorm toegeno men, De meeste huisvrouwen kunnen deze ontwikkeling nauwelijks volgen en daarom is vijf jaar geleden door de gemeente begonnen met het geven van gratis informatie. De adviezen worden gegeven door de gemeentelijke energie- en water leidingbedrijven, afdeling voorlich ting, aan de Hoflaan 21. Of het nu gaat om het aanschaffen van een wa sautomaat, koffiemolen, gashaard of haarkrultang, het voorlichtingsbu reau geeft vrijblijvend alle gewenste informatie. Deze huishoudelijke voorlichting van de gemeente is geen concurrent van welke leverancier dan ook. De bedrijven weten dat. Iedereen wordt van advies gediend, zelfs wanneer het ^gekochte toestel thuis al een plaatsje heeft gekregen'. Vooral jonge mensen die willen trouwen en alles nog moeten aanschaffen zijn van har te welkom. De huishoudelijke voorlichting van de gemeente functioneert nu ai vijf jaar en gedurende die tijd zijn hon derden adviezen gegeven. Dit jaar waren het er al 650. Men kan de toonkamer ann de Hoflaan 21 bezoe ken, maar ook thuis van advies wor den gediend. Dit jaar werden 150 huisbezoeken afgelegd en 275 telefoni sche informatie (342444 - 39) over aankoop en gebruik van huishoudelij ke artikelen gegeven. Het voorlichtingsbureau is maan dag en woensdag van tien tot twaalf uur geopend en op dinsdag en don derdag van twee tot vijf uur. "Wil men iets over (gas)verwarming we ten. dan kan men terecht op maan dag, woensdag en donderdag van twee tot vier uur en op dinsdag van tien tot twaalf uur. Op verzoek van zijn andere tijden mogelijk. Veel huisvrouwen kennen de moge lijkheden van de aangeschafte appa ratuur niet en daarom wordt deze winter een aantal bak- en grillde monstraties gegeven. Tot 1 oktober kan men zich telefonisch of schrifte lijk opgeven. over de uitvoering van deze bestem mingsplannen. „Waar ligt de oorzaak van deze vertraging in de tenuivoer- legging van de plannen?" wil de SHB weten. „Zijn de partijenhet niet met elkaar eens of mist men de bundeling van de krachten in de raad?" De SHB hoopt dat deze brief een betere sfeer zal scheppen waardoor et mogelijk zal zijn tot een positief antwoord te komen. Dit doet men niet alleen in het belang van de mid denstand, maar tevens ter verrijking van de stad Schiedam. Verder gaat de brief in op het in middels af befaamd geworden artikel over Schiedam in de N.R.C., „Schie dam dorp in de Delta", waarin. Schie dam werd afgeschilderd als een stad waarin alles mislukt. Het raadslid Willemse (kath) heeft later zijn instemming met het artikel betuigd en vond toen de heer J. Houtman (lib) op zijn weg die door een ingezonden stuk zich tegen de gedachte „Dorp in de Delta" opstelde. Beide arpkelen hebben d'e SHB niet gerustgesteld. Het is algemeen bekend dat er in onze stad veel goeds tot stand is gekomen gaat de brief verder, maar er valt ook nog wel wat op te knappen, waar wij zo met spanning' naar omzien. B. en W. stelien voor de brief ter afdoening in hun handen te stellen. VLAARDINGEN Ds. P. Vermaat (30) uit Ooltgensplaat zai zondagmor gen om tien uur in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel door ds. G. Boer uit Katwijk worden bevestigd als predikant van wijkgemeente Grote Kerk 2. Na deze dienst is er in Het Diakonaai Bureau aan de Em- mastraat 71. gelegehheid om met ds. en mevrouw Vermaat kennis te ma ken. In de dienst van vijf- uur zai de nieuwe predikant, eveneens in de Nieuwe Kerk, zijn intree doen. Er bestaat gelegenheid voor hen, die dit wensen, een kort woord te spreken. De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat is ingekomen èen verzoek van Swarttouw's Constructiewerkpiaatsen en Machinefabriek N.V. alhier, om vergunning tot het bou wen en gedurende drie jaren in stand houden van enige woonbarakken op een terrein aan de Havenstraat 1527, alhier. Het bouwplan is in strijd met het uitbreidingsplan in hoofdzaak „Wilhelminahaven en omgeving". Aangezien het bouwwerk voorziet in een tijdelijke be hoefte, kan met toepassing van artikel 17 van de IVetop de Ruimtelijke Ordening voor bovengenoemde iriStahd- houdingslermijn vrijstelling worden verleend Van'." de voorschriften behorende bij voormeid uitbreidingsplan. De bouw- cn situatietekeningen liggen ingaande -22 augustus 1969 gedurende 14 dagen ter gemeentesecre tarie (afdeling openbare werken) voor een ieder ter in zage. Gedurende deze termijn kunnen rechthebbenden op aangrenzende en nabij gelegen gronden hun bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bij burgemeester en wethouders indienen. Schiedam, 21 augustus I960. De burgemeester van Schiedam, H. ROELFSEMA. SCHIEDAM Zonder enige offi- ceel vertoon is gistermiddag de eerste paai geslagen voor het winkclcom- piex aan de Borodinlaan in Groe noord. Hiermee gaat een grote wens van de huisvrouwen in deze nieuwste wijk van Schiedam in vervulling. Voor de meeste levensbehoeften moesten zi.i immers nog steeds naar het centrum. Het ligt in de bedoeling dat in september 1970 deze winkels allcmaa' zijn betrokken. ubbbssfc: is niet alleen ons bedrijf maar ook de kollektie haarden die wij u vanaf vrij dag 22 T/M 30 AUGUSTUS TONEN OP ONZE SHOW IN DE VISBANK (Van een onzer verslaggevers) yLAARDlNGEN Een paar schapen van de schapenweide in ft Wcstwijk en wat geiten uit park Hof hebben de nieuwe dierenwei- ?e tan de Dillenburgsingel in Holy m gebruik genomen. De dieren ho pen in hun nieuwe omgeving net .zo Wel toordl iedereen gevraagd geaa i 'T verwend ie worden als vroeger, rekenen op lekkere hapjes van 'de omwonenden, want wat ze elke dag van de afdeling plantsoenen voorge zet krijgen is •alleen maar degelijke kost. plastic zakjes te laten slingeren, om dat de dieren deze in hun enthou siasme ook opeten. Dat moeten ze met de dood bekopen. DIT ZIJN ER MAAR DRIE MAAR IN DE VISBANK DEMON STREREN WIJ VANAF 15 t/m 23 AUGUSTUS MET HEEL VEEL MO DELLEN GASKACHELS Onze show is geopend dagelijks van 3 tot 5 uur en 7 tot 10 uur en zaterdags van 10 tot 5 uur jinn im mn IM MUI III! Mill ma mui iimImim IMjltllt HU Mill Ml aitM,IMM MIM'MIIC MMtlaiMal IMM) mil Mtia'aaiaa ■ma «li Gloednieuw van model en ook van vuurgezicht, nu met kolenvuur of ge zellig houtvuur, gloeiblok of gloei- pJaatjes in uw gasconvector. U vindt op onze show modern, klassiek Friese haarden en Gel derse potkachels. Dit moet v niet Oosthovenkade 14 Tel. 34.32.13 Vloa,dingen KOOKKASTEN voor 4-pits gasstel PRACHTIGE AANRECHTKASTEN van 69.50 voor NOGMAALS (wegens enorm succes) VLEERSTEEG 2 VLAARDINGEN Vrijdagavond en zaterdag de gehele dag geopend hoog 86 cm., lang 1.70 mtr., diep 50 cm., 3 laden in paiissander uitgevoerd. j Het geheel in wit kunststof. 3 kastjes i met 1 plank in 't midden. Kost 250.50 Alleen vrijdag en zaterdag 195-50 AANRECHTKASTEN zelfde uitvoering in de maten 120 br., 50 diep en 86 hoog 2-DEURS LEGKAST van 79.50 voor KEUKENHANGKASTJES met schuifdeurtjes, 22 50 geheel in formica HANG- EN LEGKASTEN vanaf '47,50 KEUKENBUFFET van 289.50 voor Geheel kunststof formica laden TUÏNAFRASTERING kromme planben, per meter 10 PLATEN HARDBOARD met kleine schade. co AA 1. 2.75 mtr., br. 1.22 mtr. W.W fif RÏËI JftWi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1