BEGROTING SLUIT WEER Huisvuilbelasting gaat vermoedelijk omhoog m» Burgers beoordelen bouwplannen noordelijk Holy AGENDA BESTEMMINGSPLAN TOCH VASTGESTELD iport-verlanglij stj e kost zes miljoen REM DORZON.V. Q90 «r# vraag gratis verwarmings reeds vanaf Bef 134700 ILANTINGA ijjj j^~ J Israëlische ploeg verliest met 7-1 Adviescommissie Woningbouw VOOT i Burgerlij ke stand I Programma concert i Oranje-carillon Vlaardingen versloeg; TRS met 8-0 Instructiebad in Holy Mevr. Van Achterberg! weg bij Vaartland vinyflex 5^® BEHANG??? BOERDAM GARAGE Spel mee. win nee] j, Ondanks bemvaren Rozenburgse raad Voor uw slanke, luxoeuze elke yriidagavöncf ,,.lot9 uur open l^pemgoons mafrawen «ij een hoogwaardige kwaliteit polyaether mx m Tegen Fortuna GEEN KLAGEN Vrouwen elke vrijdagavond ...tot 9 uur ópen bedrukte weefstof 1e keus 120 cm breed en dagelijks VIAARDINGEN Vandaag en morgen GROTE ROL Afdeling VERWABMINBSTECKNiEK Hoogstraat 82-68 te!. 010-134700 Een ircndvot namen uit de lange lijst van prijswinnaars. ZIJ wonnen 110. f 25, f 50, f 100 off5001 Monster HVO en dagelijks Belangrijk ParkeerproBléem Voetbalamateurs wacht druk program elke vrijdagavond ..lot 9 uur open 200 cm breed afflTTERPAMMER PAGINA 5 'JA VMJDAG 22 AUGUSTUS Ï969 fij zouden heus niet regelma tig «en aanbieding pbJyaathsr rts houden als er niet 20 •■ml vraag naar was.'een (juidcKijker bewijs hoe ideaal «jlyaether voor- matrassen is kennen wij tochnïet geven—, 2-Feneons mstrawwn, uitga- -,,cV£i in oen' hoogwaardige icwdlult poiyaedwr {licht in «wicht, stofvrij en 't garav- dtert een prima figging), met doorgestikt bovenblad m ga- bórduufde borden, nu in twee msten, met eert aanzienlijk, prijsvoordeel. »S on hoog 130 x 190 cm 89.' 98.- Vrijdagavond om .6 uurbegint de verkoop va<n deze prima potyathsr matrassen, 2-per- Sora, 120x190 of 130x190 cm, oog. 15 cm hoog, met doorgestikt bovenblad-'en ge borduurde borden,' in de kleu ren blauw en goud, Ook mundrstmorw open OUn ut of schrift, bost. VLAARDINGEN Opnieuw heeft Vlaardingen zich gevoegd in de kleine rij van gemeenten, die er elke jaar weer in slaagt de ge meenteraad een ontwerp-begroting zonder nadelig saldo aan te bie den. De geraamde inkomsten en uitgaven voor 1970, die een bedrag omvatten van bijna 47 miljoen gulden, zijn zonder al te veel moei lijkheden met elkaar in evenwicht gebracht. Wel moet de Vlaardingse bevolking rekening houden met de verhoging van een aantal plaatselijke belastin-' gen. in de oktobervergadering zullen B. en VV. de gemeenteraad voorstellen de huisvuilbelasting, straatbelasting, hondebelasting, begrafenisreehten en marktvelden te verhogen. VLAARDINGEN De Israëlische voetbalploeg HapoeJ Natanya heelt tegen het semi-profeïftal van Fortu na donderdagavond weinig voet aan de grond gekregen. De Israëliërs ver loren met 7t— 1. Woensdagavond kwa men /.ij tegen VFC aan de Sportlaan tol een 1i gelijk spel. De Israëlische voetbalploeg, dte in Vlaardingen op vakantie ts op uitno diging van het genootschap NedeT- iand-Israel Rijnmond Zuid, kwam te gen Fortuna aan de Marathonweg al i gauw achter te staan. De combinaties van de gasten waren te doorzichtig van opzet Robbemond, Janse en Bouman scoorden ieder tweemaal. Baksteen scoorde éénmaal. De minimum-tarieven voor het op halen van huisvuil moeten naar de mening van B. en W. worden opge trokken tot achttien gulden. Momen teel betaalt een gezin twaalf gulden per jaar (en voor dat bedrag mag men 1 tot 3 emmers buiten zetten), zodat deze belastingmaatregel een verhoging betekent van vijftig pro cent. Berekend is, dat de belastinghef fing 590 000 oplevert In hun toe lichting op de ontwerp-begroting voor 1970 schrijven B. en W„ dat de inwoners van Vlaardingen niet te klagen hebben over de zwaarte van de plaatselijke belastingen. De tarie ven van een aanta! belastingen zijn, in vergelijking met die in andere ste den, bepaald niet hoog te noemen me nen ze. „Bovendien zijn deze tarieven de iaatste jaren niet ingrijpend ver hoogd", aldus de toelichting. „Het" is echter gewenst de tarieven regelma tig aan ie passen aan het gestegen kostenpeii, maar bovendien is het noodzakelijk gebleken een paar be lastingtarieven te verhogen ietneln de voor 1970 een sluitende begroting te krijgen". De ontwerp-begroting is sluitend met ƒ580.000 voor onvoorziene uitga ven. Deze post is volgens B. en W. nog aan de lage kant, ondanks het feit dat voor „onvoorzien" ƒ80.000 meer kon worden uitgetrokken dan op de vorige begroting. B. en VV. hadden liever een nog hoger bedrag geraamd, omdat de laatste tijd een gemeente zich steeds voor nieuwe taken ziet gesteld. Tege lijkertijd worden de financiële lasten zwaarder, temeer daar de rente zich nog steeds op een hoog niveau blijft bewegen. i VLAARDINGEN Getrouwd: Jan Car- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burge meester mr. J. Heusdens zal woensdagmiddag 27 augustus om vier uur in Let stadhuis de Ad viescommissie Woningbouw in stalleren. De adviescommissie tal veertien leden tellen. Voor zitter wordt wethouder E. P. van der Veen. De taak van de commissie wordt het geven van advies aan B. en W. over de bij de gemeente ingediende woningbouwplannen. Deze adviezen tullen geen betrekking hebben op het technische en esthetische aspect van het bouwplan, omdat daarover wordt geadviseerd door bouw- en woning toezicht en welstandscommissie. De Adviescommissie Woningbouw ia! een oordeel uitspreken over de indeling van de woning, de grootte v»n de woning, de plattegrond en over de prijs of huur van de huizen. De adviescommissie zal twee jaar werken bij wijze van proef. Daarna zal worden bekeken of het experi ment geslaagd is en men ermee door kan gaan. De commissie zal aan B. en W. geen bindende adviezen uitbren gen, maar „klankbord" zijn. Op deze manier wil het college geïnformeerd worden over de wensen, die onder de burgerij leven wat betreft verant woorde woningbouw. Het instellen van de adviescommis sie heeft tot doel de bevolking meer inspraak te geven bij de ontwikke ling van woningbouwplannen. De ad viescommissie krijgt vooral te maken met de woningbouw in Holy-noord, waarvoor de stedebouwkundige reeds een zogenaamd viekkenplan heeft ge maakt. In deze toelichting op de .ont werp-begroting 1970 schrijven B en W., dat eind volgend jaar kan wor den begonnen met de verdere wo ningbouw in noordelijk Holy. Daar is, even ten noorden van de Eurojja- boulevard, dit jaar, vooruitlopend op het gereedkomen van het bestem mingsplan voor dit gebied, reeds gestart met de bouw van 725 Elemen- tumwoningen. Dit Is gedaan om de industriële bouwstroom niet te doen stagneren. Be veertien leden van de ad viescommissie woningbouw, die de gelegenheid krijgen hun stempel te drukken op de bouwplannen in dit nieuwe stadsgedeelte, vertegen-- woordigen tal van organisaties. Het zijn de heren A. Lodder van de hereniging tot verbetering der volkshuisvesting „Patrimonium's Wo ningen", JU W. M. Kuil van de r.k. woningbouwvereniging „Ons Ideaal", J*. L. M. V, Coenen van de woning bouwvereniging „Samenwerking" en T. van Nugteren en G. J. Vermeulen, die samen zowel de NW Bestuur- dersbond Vlaardingen, de Vlaar dingse Chr. Besturenbond als het Ne derlands Katholiek Vakverbond ver- tegenwoordigen. i De heer J. Polderman is afgevaar digd door de Vereniging van Huis- en Grondeigenaren en de heer C. hei-burg neemt zitting namens de Huurdersvereniging „Vlaardingen Be namen van de zeven vrouwe lijke commissieleden zijn C. Keu- hmg-Brouwer van de Vrouwengroep van de PvdA, ir. R. E. Toolens-de Bruijn van de Ned. Ver. van Huisvrouwen, A. v. d. Drift-Nlemöller van het Nederlands Katholiek Vrouwengilde, A.. de Win>- ter-Vermeulen van de Vrouwenbond van het NW, M. L. J. Goslings-Hoef- man van de Nederlandse Christen Vrouwenbond, A. M. Wapenaar-v. d. Velden van de Vrouwengroep van de CHXT en mevrouw M. de Vries-van der Spek van de Stichting Federatie ve Raad voor het bejaarden werk, af deling huisvesting. Als adviseurs zullen optreden de heren P. Neelemaat van het Gemeen telijk Woningbedrijf en L. T. Velt- huizen van de Dienst Gementewer- ken. Secretaris wordt de heer G. H. Lulling van de afdeling stadsontwik keling. 1 neiis Maria Koorevaar. 21 en Francisca Marina Helena Plrics, 20; Antorüus Fran- ctscus van Doage, 21 en Aafke de Jong 21; Christiaan Frederte Johannes van Heei, 22 en Elizabeth Helena Molenaar, 21. Geboren: Eric, zv B, J. Braicke en T. D. M. Janssen, Kuipers-Rtetbergstr. 31; Maria Cornelia, dv M. G. Verhelst en C. W. Klein, Koninginnelaan 107; Joladna, dv W. J. Soeting en P. w. Maters, Lorentzsiiaat 41: Astrid Theodora, dv A. van Weel en E. J. Lép, MussehenbroeZstraat 25. Overleden! Jannetje Meinster 56 wv j o t» Nijenhuis "Dillenburg&ingel S; Klcolaas Haasnoot 70 tv M II van Meuren Schie dams»-weg 221. VLAARDINGEN Ondertrouwd: R D van der Mark 22 en L P Capelio 24 Zand- voort; R van den JEnde I? en M van Witzenburg 16; ACM Brands 23 Oud- en Nleuw-Gastel en A A Busi 22; G Venman 23 en U E Jongelie 10; J H Bloothootd 21 en A Wapenaar 39; J van der Arend 20 en N C Hordijk 20; C Kop 25 en H Vegeiln 23; F F Overdijk 25 en A Koetsier 24; M van MAASSLUIS De heer A. Meinster is in Utrecht .geslaagd voor het examen sportmasseur van de Nederlandse Sport Federatie. 0 MAASSLUIS De wandelsportvereni- eing De Wama's organiseert zaterdag 30 augustus haar zevende wandelmars. De routes zijn 5, 10, 15 en 20 km. Men start om H uur van het r,-te. Gemeenschapshuls aan de Zuidvliet. Het startbureau is vanaf 13 uur geopend. VLAARDINGEN Begonnen is met het herstraten van Oosthavenkade en I»e- pelaarsingel. Overal, zelfs Ir» de voordeligste zaken, kunt U deze stichei overgordijnstof kopen voor" f.5J25 per meter...»-en daarom zijn wij er wel een beetje trots op dezelfde-stof veel voordeli ger aan te bieden. Fabriokspartij van honderd rot te»bedrukte stichei overgor dijnstof; in 3 prachtige kleu ren;- 120 cm- breed, per meter 'voor'nog géén vier gulden. Zijl 26 en B Swaneveld 20; A C van Aalst 29 en T Schepen 22; H Vroegh 23 en W F Pijnaoker 22 Schiedam; T W Koonings 25 eri A E Kruis 21. Getrouwd: A P Troost 35 en J van der Linden 32; G S Roubos 20 en. J E Bos 17. Geboren: Henri zv H Stevens en J Ivens; Johannes B zv J B Ham en C J van Ettinger; Blrgitte dv L C van Houwelingen en P van Dorp. Overleden: J Visser 74 ev B van Leeu wen; H Groenewegen 47 ev H Weltevreden Maassluis. MAASSLUIS Geboren: Gabririle Y dv A van den Bor en I B Piket; Andrea B p dv P van Wijngaarden en A P van Veen: Kelnler zv G Wakker e A Droogendljk; Jannette Y dv Th H van Tongeren en J Visser; Dorothea H B dv H J van Sprang en H B Pierifc; Peter zv P A van den Hoek en H Schouten; Marlijn K zv J A Wansink en S L A Noorlander; Elizabeth P dv J de Koeijer en E Fde Raaf; Gerke N zv H Kamstra en H A Slem; Eric zv H van der Laan en N de Gooijer; Simone H dv B Schraepler en E Frankhuizen; Karin dv K Verschoor en A E van Peer: Jacque line Th W M dv H Th v Herwaarden en W Th C Linssen; Hendrik J zv I de Jong en E Blokland. Ondertrouwd: N 't Hart en T W Schol ten; JA J Hoovers en C Vroomhout: J A M van Ettinger en H M W van Gils. Getrouwd: J F de Roo en G C vinke: E W K de Lange en W J van der Made: A van Geest en C Harter,berg. Overleden! J van Es 63 ev P Hietdijk Vrijdagavond om 6. uur begint da verkoop van deze 1« keu» bedrukte stichei overgordijn- stof, in 3 prachtige kleuren, 120 cm breed, k per meter WJf voor ij - 0> Ook maandagmorgen open Géén tel of achrift inrit Bij de echte BEHANGER. Grote keus uit grote voorraad. Voor BEHANG er VERF Jac. v. d. Wintstraat 18, Tel. 342872, Vlaardingen Bijkantoor ,.De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82 tel. 26.63.81. Klachten bezor ging: Joh. Gróneveld, Singel 93, tel. 26.35.38: ma t.e.m. vrijdag 18.30 - 19.30en zaterdag 18-19 uur. Redactie Schiedam: R. van Houwelingen, Julianalaan 84c. Schie dam, tel. 26.57.64 b.g.g. 11.55.88, tSt. 156, Alarmnummer voor melding luchtveront reiniging; 2S26.2R. Alarmnummer politie: 26.45 66. Apotheek Evers, L. Haven 81. tel. 26.82.42 en Kethelï, Schled.weg 41 tel. 26.99.27 Stadsgehoorzaal: De vrouwenmoorde. naar. film !S Jr.. 20. Stadsgehoorzaal: De vrouw enmoorde- naar, film 18 jr., 20. Pnieikerk: kom zing mei ons. It De gemeentelijke uitgaven zijn in vergelijking met de raming voor 1969 met veertien procent gestegen tot ƒ46.955.000. Een stijging, die zich wat de onderdelen van de begroting be treft, manifesteert over de gehele linie Hieraan is voornamelijk debet de stijging van het algemeen kostenni veau onder invloed van het gestegen loon- en prijspeil. B. en W. zijn verheugd, dat on danks een stijging van de uitgaven opnieuw een sluitende begroting kan worden aangeboden. Wethouder E.P. van der Veen, die onder meer de portefeuille „financien" beheert, zegt: „Ze vragen wel eens jaloers, hoe ons dat nu elk jaar weer lukt". Volgens hem Ipvert het strakke personeelsbeleid yiaaramgen grote besparingen op. „Ik weet bijvoor beeld. dat m een vergelijkbare ge meente bij de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven honderd man personeel meer werkt. Wat kost 1 dat niet. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen." De praktijk heeft uitgewezen, dat de begrotingen van Vlaardingen niet alleen op papier maar ook in werke lijkheid zonder tekort sluiten. Zo heeft het dienstjaar 1968 zelfs een netto batig saldo van ruim zes ton opgeleverd. Volgens wethouder Van der Veen speelt dit alles een belangrijke rol bij het vlot verkrijgen van de nodige financieringsmiddelen. Andere ge meenten moeten vaak veel langer wachten, omdat ze in een slechtere financiële situatie verkeren. Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar heeft de gemeente 8,5 miljoen gulden toegewezen gekregen uit de grote centrale rijkspot, waar uit alle gemeenten moeten lenen. Dit bedrag is nodig voor de bouw van diverse scholen m Holy een gym nastieklokaal aan de Thorbec- kestraat, aanleg stationsplein Vlaar- dingen-West, wijziging kruispunt mr. L.A. Kesperweg, nieuwe begraaf plaats in Holy, terwijl daarnaast de ontwikkeling van Holy ongestoord voortgang kon vinden. Financieringsmiddelen, voor reeds door de gemeenteraad goedgekeurde werken, tot een bedrag van zes mil joen gulden zijn nog niet toegewezen. Deze werken moeten dus nog wach ten op realisering. Het gaat onder meer om restauratie van het visserij museum, bouwrijp maken van Holy, herstel De Laatwoningen en overna me van het Ztvaluweneomplex. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Hein de Ligt, beiaardier te Amsterdam en Velsen. geeft morgenochtend van elf tot twaalf uur een concert op het Oran- j je-carillon in de Grote Kerk op de Markt. Het programma luidt als volgt: 1. Koekoek preludium fM. v. d Gheijn); 2. a. Andante en b. Rondeau l'Ang- loise (J. H. Fiocco; 3. Ambachtsliederen; a. Waarvan, gaan er de boeren de i boeren, b. Vier vveverkens en c. Sche- 1 resliep; 4. Kleine Suite (Leen 't Hart) a. Preambulum, b. Siciliano, c aria, d. Sarabande en e. Toccata; 5. Improvisatie (H. de Ligt): 6. Avondliederen.' a. All through the night b Au clair de la lune en c. Guter Mond du j gehst so stille; 7. a. Pirrlcato (Leo Delibes), b. Ber- ceuse fA. Hinsky); 8. Mars voor beiaard (Leen't Hart). '■■■-■ a jent CITROEN a- -vóof .yiaardiógcn- -Ateass/u/s' y-S eri omstreken v. HOGEfiDOKPLAAN 139 - VLAABDINGEN TEL. (0!2) 34.1044. ns 18 u, (010) 34 22 8! M.L. G««rs - Trashes* W. Kooyman NieuwerkerK (Bd.) G. v. Dongen Tateringen A. Toulouse - Maastricht G. ter Weeme ApeWoom J.L. v. Wijnbergen - Zeist G.K.M. Wonders - Den Bosch T. Peeters - Arcen A.R. Kulk Hoogeveen G. Arendso - Koudekerk RiJ/j W. Vzd. Pluym - Leiderdorp A~L v. Oprt - Utrecht J.P.B. v.d. Engel - Den Haag «L WfeJder» Roefofarendsveen S, Warries Groningen A.E. Tonin - Heemskerk Jeanne Bruinsma - Beverwijk VLAARDINGEN Op de Zuid- j buurt had Vlaardingen donderdag- j avond weinig moeite met TRS, dat j j met 8—0 verloor. Arie van der Lugt 1 scoorde voor de groenwitten drie- maal. TRS was vrijwel niet in staat om Vlaardingen goed partij te geven. In j de zevende minuut nam Van der Lugt uit een combinatie met Jansen j en Van der Mark het eerste doelpunt voor zijn rekening en toen was het j hek van de dam. Van der Mark scoorde ai gauw nummer twee en nadat Van cfer Lugt zijn tweede tref- fer achter doelman Van der Nol had geplaatst, kwam Leen de Korver tot nummer vier. Toen was er weinig meer aan. Vlaardingen raakte in zijn aanval steeds beter op elkaar ingespeeld. Sjaak Jansen bracht de stand op 5—0. Van der Lugt maakte het halve dozijn vol en verder scoorden Van cfer Zwan en Gaanderse nog: 80. Het tweede elftal van Vlaardingen won met 60 van The Red Stars. Monster, dat op bezoek was hij De Hollandiaan, heeft weinig plezier be- I ieefd aan zijn uitstapje. De Westlan- j ders kwamen alleen ten koste van een verzwakking op het vlaardingse l middenveld aan een doelpunt. De Hollandiaan, met 'enkele nieu welingen, domineerde grotendeels. Na doelpunten van Hartog, De Vette, Hartog en Van der Mark scoorde Bosman van Monster het enige doel punt. De Hollandiaan bleef onversaagd doorgaan en verder zorgden Hartog en Van der Kroon voor uiteindelijk zes gave treffers. De wedstrijd werd gespeeld in park 't Nieuwelant. Uitslag 61. Teun Kornaat had in de grote zege van HVO op het pas naar de KNVB gepromoveerde Schiedam een groot aandeel. De jonge Vlaardinger is in de oefencampagne goed op schot en scoorde vijf maal. Het enige doelpunt kwam van Meinsbergen. HVO won met 62, na bij da rust al met 42 te hebben voorgestaan. Vrijwel de hele wedstrijd hadden de Vlaardingers een overwicht. Het tweede elftal kwam tegen het eerste elftal van SFC tot een puntenverde ling: 33. .Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 41 tel. 34 67.75. Alarmnummer politie, GG en GD: tel 34.34.44 Alarmnum mer voor eldlng luchtverontreiniging: 26 26.26. Klachten bezorging: H. Verheij, tel. 34,33.45, Apotneek; Ir. A. L. Backern, Hoogstraat 228, te! 34.21.62. Apotheek Maassluis: De Jong Markt 11. tel 2234 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de brief bij de begroting voor 1970 geven B. en W. een opsomming van noodzakelijke voorzieningen op sportgebied. Dat zijn zeven turnzalen, een combinatie van zwembad en gymnastieklokaal en een tweede sporthal. Kosten: zes miljoen gulden. B. en W. voegen er haastig aan toe, dat gezien de huidige financie ringsmoeilijkheden niet alles tegelijk zal kunnen worden gerealiseerd. Af hankelijk van de financiële middelen zal een keuze uit het rijtje voorzie ningen moeten worden gedaan. Het college wil eerst het advies inwinnen van de sportraad over de bouw van een tweede sporthal in Ho ly en de bouw van turnzalen in ande re wijken. De Heidemaatschappij heeft al een plan gemaakt voor een instructiebad annex gymnastieklokaal in Holy. Het plan zal verder worden uitgewerkt. B. en W. achten realisering van het pian bijzonder belangrijk voor de f schooljeugd. Zwemverenigingen zullen m het instructiebad kunnen (ramen. Het bad krijgt namelijk een lengte van 25 meter en wordt voorzien van een be weegbare bodem Hoewel nog een aantal turn/alen nodig is, ziet het college het tekort aan turnzalen sterk teruglopen. De sporthal in de Westwijk komt dit jaar klaar, met de bouw van een turnzaal aan de Thorbeckestnaat kan binnenkort worden gestart, de sport zaal van Fortuna komt voor het ge ven van gymnastiekonderwijs aan de schooljeugd beschikbaar en volgend jaar komt een gymzaal bij de ge meentelijke industrie- en huishoudschool voor meisjes gereed. (Van een onzer verlaggevers) ROZENBURG „Ik moet u drin gend adviseren het bestemmingsplan Emmastrjat toch vast te stellen, an ders komen we Un een heel verve lende situatie." Burgemeester H. Sloots deed gisteravond een klem mend beroep op de gemeenteraad de bezwaren tegen dit plan niet zo zwaar te laten wegen, idat het geheel erdoor getorpedeerd zou warden. Er bleken nogal wat haken en ogen aan dit plan, dat van de Emmastraat in de toekomst een winkel straat moet maken. Verschillende be zwaarschriften waren er tegen Inge diend, die de raadsleden zwaar lieten wegen. Maar burgmeester Sloèots beroep op de raad had ten slotte succes: na een langdurige discussie bleken slechts de leden J. "VV. Kleijwegt en B. Garissen (beiden soc.) voet bij stuk te houden en werd het plan met acht tegen twee stemmen aangeno men. De aanvallen richtten zich niet te gen de hoofdzaak bestemming van de Emmastrjat tot winkelstraat maar tegen de wijze waarop B en W bet hiermee verband houdende par keerprobleem willen oplossen. Reden waarom de heer J. de Waard (ch) suggereerde het plan in tweeën te delen. „Niet doen", ad iseerde burge meester Sloots, "anders ontstaat gro te vertraging". „Waarom moeten wij een plan aan nemen, waar de winkeliers die er bet meeste belang bij hebben, tegen zijn?" vroeg de heer Kleijwegt (soc). Van hem mocht het plan in de ijskast worden gestopt. Zijn naamgenoot van de AR-frac- tie, de heer P. Kleijwegt, schrok van deze reactie. „Het zou zeer nadelig zijn als dit plan in de ijskast gaat. Het is nu of nooit voor de Em mastraat. We kunnen ons niet meer permitteren at' te wachten hoe de si tuatie zich ontwikkelt." Het college van B. en W. zal alsnog een dringend beroep doen op de RTM om de bestaande halteplaats bij het veer te handhaven. De RTM wil deze verplaatsen naar de Boulevard, nu met ingang van september een rechtstreekse verbinding wordt in gesteld met het station in Schiedam. Verplaatsing van de halte levert de RTM enige minuten tijdwinst op. Het in het oog springende nadeel van deze verplaatsing is, dat de pas sagiers een steile trap afmoeten en bovendien eenf drukke verkeersweg moeten oversteken. De heer De "Waard vatte de bezwa ren hiertegen samen in de woorden: „Een treurige zaak, dat we de veilig heid van de inwoners moeten opoffe ren aan de dienstregeling van de Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij G, VAN DAALEN JR. RTM." Hij zei dat vooral oudere mensen hierdoor worden getroffen. „In de winter zal voor hen de steile trap bezwaren meebrengen." Burgemeester Sloots zegde toe, dat geprobeerd zal worden de halteplaats op de oude plek te houden. „Maar zekerheidshalve moet nu een krediet voor een nieuwe halteplaats worden verstrekt voor het geval, dat de RTM niet voor onze argumenten zwicht" A „Er woddt al aan gewerkt," zei de burgemeester tegen de heer J, Mole- naar (ar), die in de rondvraag ge klaagd had over de stank die al en; - kele dagen boven de vuilnisstort plaats hangt. .Tankwagens .gooien daar chemische afvalstoffen neer- VLAARDINGEN De Vlaardingse amateurs hebben het komende wee-, "einde een veel omvattend program-' ma. DVO gaatzaterdag,m§t maar; liefst acht elftallen haar The-Gunners Breda en - verbindt, daar een gezellig aovndje aan. Naast het B-elftal, van Fortuna, dat op eigen veld tegen Liroburgïa B speelt (14.30 uur) ontvangt Vlaardin gen aan de Marathonweg de ama teurs van Sparia. Ook de reserves spelen tegen de Rotterdammers. Trainer Jaap van der Hengel van TRS gaat na de wedstrijd tussen het eerste en tweede elftal de sterkste formatie opstellen. Satelliet brengt een bezoek aan KMD in Wateringen en Excelsior M ontvangt 's-Gravenzande SV. Aan de Kethelweg is Zwaluwen gastheer van het Schiedamse DHS, terwijl HVO naar een tornooi van ZBVH in Zuid-Beyerland gaat. TSB ontvangt PPSC uit Schiedam. Van avond gaan de mannen van TRS zich op een andere manier voorbereiden op het komende competitie. In zaal Excelsior is er een contact bijeenkomst met muziek van The Jumping Stars. Aanvang acht uur. De. prijs van vjnyflex mat vüt- hig is algemeen bekend, daar- om is deze aanbieding zo bij-, zonder! Prachtige yinyflex met witrug, een' prima vloerbedekking, m hoge mate isolerend,, geluid dempend en gemakkelijk schoon te houden. In een mooie uitlopende kleur geel, 200 cm breed, nu per me ter voor nog'géén negen gul den. 0 VL.AARDINGEIN De postdui\eiihou- dersvereniging Keer Weer hield een wed vlucht vanuit Pt. St. Macence met 267 duiven. VertreJc 10.25 uur. Aankomst eerste duif L4 4018 uui, laatste prijsduif 1.5.30.31 uur. De eerste prijzen P de Ligt l, ifi, A. Waarcienburg sr 2. 18. 23, F v. d. Heijden 3; A. Wilberg 4. 19, 22: L v. d. Ende 5, J. Heinsius 8, 11; J. Snoey 7, 9, 20: A. ae Ruiter 8: C. Pille 10, 14, 0 MAASLAND In gebouw 't Trefpunt houdt Starclub '58 zaterdag half acht een danssesslon met medewerking van de gioep George Cash uU Amsterdam. (Van een on/er verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd verlaat directrice H. M. Achterberg het bejaardencen- trum „Vaartland". Het bestuur van de Stichting Rusthuizen der Her vormde Gemeente, die het centrum exploiteert, biedt mevrouw Van Ach terberg een receptie aan. Deze zal woensdag 27 augustus j worden gehouden, 's middags van vier tot vijf uur in de recreatiezaal van het bejaardentehuis, 's Morgens nemen tijdens een speciale bijeen komst beivoners en bewoonsters, bes tuur en personeelsleden van zuster Van Achterberg afscheid. Neemt u de maat van uw kamer meet 0 MAASLAND De Fexienooröjeu^d speelt zaterdag- om vier uur tegen de jeugd van Maasland. 0 MAASLAND De Rulndersstudieclub houdt vrijdag een herfstrsla-avond in De .Magneet. Inleider is de heer J. van Ulfe- len uit Dellt. Er zal vooral aandacht wor* bedeed aan de rassenketss Vrijdagavond om 6 uur begint da verkoop van dit vinyflex met vittragj-.in een .uitlopen- da kleur geel, 200 cm breed, per meter Ook rngandagmoegxt vpm CUn ttl of schrift, beft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1