tu Aanval van ARSV op andere verenigingen kwam aan Spórthiiiè Centrum wil Lommerrijk kopen GGD-arts Ooms verongelukt Man (62) in oliestomer omgekomen Verolme nu ook bij s< Scheepvaartweg A'dani blijft zwaar beperkt '8i>laiMiii> Burgemeester1 Thomassen ere-burger New Orleans VERNIETIGENDE UITSPRAAK IN BROCHURE Studie op 15 september geopend NEH straks aan BurgOudlaan St. Laurentius zet nieuwe) deuren open Dr. Valkenburg hoogleraar aan Med. Faculteit goldschrnedin Stefan Batory gaat Rotterdam aanlopen Kerkelijke leiders over „3 van Breda" I Ongeluk bij VOZ West-Duitsland krijgt grootste scheepslift Conference voor containervaart N. Atl. Oceaan Nieuw produkt olie-afbraak geef hem morgen Bevredigend eerste kalf jaar Slavenburg Vroegere Maasdam Moeilijlvlieden bij Japanse werven na 1972? Rotterdammer beboet voor wapens dragen t'fs «te oest het ■an te- ne ROTTERDAMMER PAGINA 3 2 A 'DINSDAG 26 AUGUSTUS 1969 s een dubbele plak yerkacle Snijkoek met boter mee. mannenlijn er gek op (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De aanval van de/Algemene Rotterdamse Studenten Vereniging op de zo genaamde studenten-gezellig- heidsverenigingen is als een bom ingeslagen. In een brochure voor aankomende studenten veegde de A.R.S.V. (een organi satie die de belangen van alle studenten in Rotterdam moet behartigen) de gezelligheidsver- enigingen voor studenten op één hoop met een opmerkings als ■bijv.: „op zichzelf zijn het nut tige instellingen, net als klaver- jasverenigingen, maar hun nut wordt weer teniet gedaan omdat zij met htm gezelligheid een ver ouderd denkpatroon presente ren. De mentaliteit die er ge kweekt wordt sluit niet meer aan op de hedendaagse maat schappij en werkt zelfs storend in het huidige systeem van ho ger onderwijs". Trefcentrum, Kennismaken Service S I gefuïds apparatuur DE scheepvaartweg naar Amsterdam wordt nog altijd (en zal dat voorlopig ook wel blijven) zwaar beperkt in z'n mogelijk heden. Tachtigduizend tonners (geladen) is het maximum onge veer, terwijl ongeladen 200.000 tons tankers met heel veel moeite van de werf van de ND SM naar zee kunnen vertrekken. Amster dam zelf klaagt daar regelmatig over èn sinds kort doet ook scheepsbouwer C. "Verolme dat Sinds vorig jaar, toen hij de NDSM overnam. 59 li i J o - 4 V luitiv terfti l«f.\ Astf n«ii wacht eentfe sprak e«t k 4e Ver- svis- seett- >resi- zeer Ver- pre- 4 35- i8 de who- •ja*l- t het tntfn A renl- tleii- ndêr iea>- etn mar- dt se- ecli- ictte ring n- jltig dra- ge- gul- mde Men aas fe jftr djd T i igin. sen een In- ten )è- sen aar ien. del —3 bui ?en lot oe- ere tot Ier Si' /as ar- er- ïng BOTTERDAM Het studiejaar aan de Nederlandse Economische Hoge school en aan de Medische Faculteit sal maandag 15 september worden ge opend Tijdens een bijeenkomst in het «root auditorium om 15 uur die dag zullen de rector magnificus van de KrH, prof. mr. W. J. Slagter en de decaan van de Medische Faculteit, jrof dr. A. Querido, verslag uitbren gen over de lotgevallen der beide in stellingen in het afgelopen studiejaar. Tevens draagt prof. Querido het de canaat aan prof. D. C. den Haan over. Aan de Medische Faculteit Rotter dam is benoemd tot gewoon lector in de anesthesiologie, de heer B. G. Ger ritsen, thans wetenschappelijk hoofd medewerker. Dr. W. F. Wiltink, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Medische Faculteit, is benoemd tot gewoon lec tor in de inwendige geneeskunde, met eer» bijzondere opdracht voor de leer der aandoeningen van de ijzerstof wisseling. 9 Dr. X Fernandas, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de rijksuniver siteit in Utrecht, is benoemd tot ge woon lector aan de Medische Facul teit to de kindergeneeskunde. ROTTERDAM e=? Aan het adres van de Nederlandse Economische Hogeschool verandert opnieuw. Ditmaal echter zonder ingrijpen de verhuizing. Zoals bekend, heb ben B. en W. besloten de nage dachtenis van mr. P. X Oud, die onlangs overleed, te eren m de straatnaamgevmg. Besloten is reeds enige tijd ge leden de Kralingse Dreef, waar aan het NEH-complex staat, te veranderen in Burgemeester Oud laan. Die wijziging gaat 1 sep tember in, zodat de NEH dan aan de Burgemeester Oudlaan, Rot- terdam-16 is gevestigd. Voor de gezelligheïdsvercni gingen, die op dit moment de aankomende studenten voor zich trachten te win nen een vernietigende uitspraak, die nog eens te meer hard aangekomen is, omdat de Arsv haar brochure naar alle huisadressen van pas ingeschre ven studenten aan de Nederlandse economische hogeschool en medische facnht ri gestuurd heeft. Op du' manier heeft de kritiek, die voor buitenstaanders niet op de juiste waarde geschat kan worden, een veel groter effect gekregen dan wanneer de ARSV haar me ningsverschil met de gezellig- heidsverenigingeu binnen de studen tenwereld had uitgevochten. Het bezwaar van de gezellig heids verenigingen is dan ook niet al leen dat de beoordeling van hun acti viteiten uiterst ongenuanceerd is, maar ook dat zij zich maar moeilijk kunnen verdtedigen tegen een mening die als officieel stuk namens alle studenten van Rotterdam naar buiten gebracht wordt. De katholieke studentenvereniging Sanctus Lauren- tius, die m de ARSV-publicatie als een verzameling „zatte apen" is weg gezet, meent zelfs dat hier van oneer lijk manipuleren sprake is omdat er zelfs geen poging gedaan is zich goed te informeren over de ontwikkelin gen binnen de gezelligheidsvere nigingen. Dit zit Sanctus Laurentius dan vooral nogal hoog, omdat de vereni ging met grote letters „openheid" in haar banier geschreven heeft en streeft naar een dienstbaarheid, die BBHriiifetlHg misschien wel verder gaat dan welke studentenorganisatie op dit moment zeggen kan. De vereniging wil haar gebouw, dat op dit moment aan de Vondelweg gebouwd wordt en dat in juni 1970 gereed komt, gewoon beschikbaar stellen voor wie er maar gebruik van wil maken. Er komt een groot restaurant in waar men goedkoop kan eten, alleen maar omdat er in Rotterdam behoef te bestaat (bij studenten en met-stu- denten) om ergens goedkoop en ge zellig te eten. Er komt een trefcen trum in, waar ieder die zich maar in Rotterdam alleen voelt en eens wat te doen wil hebben, welkom is. Het flatgebouw boven het trefcen trum, dat 92 kamers zal omvatten, is dan in principe wel opgezet om stu denten te huisvesten, maar de vere niging staat op het standpunt dat ie dere kamerzoekende het recht moet hebben zich er een kamer te verwer ven. Dit standpunt is dan ook door gegeven aan de katholieke migratie stichting en het MAI in Rotterdam, die zich met kamerbemiddeling be zighouden. Nog kan men Sanctus Laurentius als een gezelligheidsvereniging beschouwen zodat in het studenten gebouw nog een sociëteit gepland is, maar wanneer blijkt dat in. het restaurant, of in de bar van het tref centrum studenten en niet-studenten alle ontmoetingsmogelijkheid hebben die zij maar wensen, dan zal ook die sociëteit open gebroken worden. Nu is Sanctus Laurentius reëel ge noeg om te erkennen dat de gezellig- heidsverenigingen nog altijd dte in druk wekken selecte gezelschappen te zijn, die omwille van de traditie de vreemste gebruiken in stand hou den, maar dat is dan alleen te wijten aan het feit, dat de verenigingen er kennelijk niet in geslaagd zijn duide lijk te maken dat zij niet langer een strikte scheiding van studentenwe reld en maatschappij na streven, maar juist zich beschouwen als on derdeel van de maatschappij en in die positie zich ook voor die maatschappij willen inzetten. Deze visie werkt ook door In de opvattingen over de kennisma- kingstijd voor kandidaat-leden, de vroegere groentijd dus. Er van uit gaande dat de studentenvereniging de studenten kan helpen hun studie gemakkelijk en prettig af te maken, zich niet als studerende verlaten te voelen in een werkelijke maatschap pij want dat is toch nog altijd de praktijk meent Sanctus Laurentius een aantal pas ingeschreven èn aan de hogeschool èn de medische facul teit te moeten opvangen althans de kans te moeten geven zijn weg in de stad en wereld van het wetenschap pelijk onderwijsrte vinden. Dat zoiets dan niet moet gebeuren door zo'n nieuweling kaal te scheren en een paar weken lichamelijk af te matten is een gedachte die dit jaar voor het eerst definitief veld heeft gewonnen bij Laurentius. Kennisma ken als kandidaatlid van Sanctus Laurentius betekent dan ook dit jaar kennismaken met elkaar (in een be ter soort Kaagweek), kennismaken op sociëteit (op voet van gelijkheid in de geest van wie ben jij en wie ben ik) en kennismaken met Rotterdam en de wereld van het wetenschappelijk onderwijs. Voor wat dat laatste betreft, wil men het initiatief voor wat men wil weten en wie men daarover wil ho ren, aan de nieuwelingen zelf over laten. Bovendien perst men de infor matie niet in een week samen met nog een heleboel andere activiteiten, maar wil men de nieuwe leden de kans geven dat rustig in een maand of twee te verwerken. Voor deze nieuwe opzet heeft Sanctus Laurentius adviezen gekre gen van de studentendecaan in Rot terdam drs. H. E. G. Berkhogg, de psycholoog van. de hogeschool in Rot terdam, mr. dr. M. X Stuyling de Lage en de lector voor didactiek dr. ir. P. C. van Griend. Sanctus Laurentius staat op het standpunt dat een gezelligheidsvere niging service moet geven met de nadruk op service voor de student, maar heel duidelijk in open verbin ding met de maatschappij. Daarvoor moeten de deuren open. Sanctus Lau rentius wil niets liever dan dat, maar de vereniging moet dan wel een paar geschikte deuren hebben. In juni als die deuren beschikbaar zijn hoopt men voldoende ervaring op te doen om verder te sleutelen aan een beleid dat moet uitmonden in een open vereniging voor studen ten en dan wel gezellig. ROTTERDAM Tot gewoon hoogleraar in de methodologie van epidemiologisch onderzoek aan de Medische Faculteit is benoemd dr. H. A. Valkenburg. Prof. Valkenburg is 44 jaar oud. Hij werd geboren in Med an op Noord-Sumatra en studeer de aan de Amsterdamse universiteit, waarna hij in 1953 zich in Rotterdam tot arts bekwaamde. Van juli 1953 tot augustus van dat zelfde jaar was hij verbonden aan de afdeling longziekten van het Wilhel- mma Gasthuis te Amsterdam, het daaropvolgende jaar ging hij naar de afdeling interne geneeskunde van het Militaire Hospitaal m Utrecht. Voorts was hij een jaar lang wetenschappe lijk medewerker van het Instituut voor Reumaonderzoek te Leiden. In maart 1958 ging hij naar de af deling rmcrobiele ziekten van het Leidse Academisch Ziekenhuis, waar hij thans werkzaam is als epidemio loog. In 1966 werd hij tevens hoofd der «piodemiologische afdeling van het intituut voor reumaonderzoek. Hij promoveerde in 1959 te Utrecht. Bovendien heeft prof. Valkenburg enige jaren in de Verenigde Staten gewerkt, waar hij was verbonden aan de School of Public Health en de Rackham Arthritis Research Unit in Ann Arbor, Michigan. Voorts nam hij deel aan een onderzoek naar het voorkomen van reumatoïde arthritis en acuut reuma in Liberie en Nigerië. Prof. Valkenburg heeft vele publi caties op zijn naam staan. ROTTERDAM Het bestuur van NV Slavenburg's Bank heeft meeg- deeeld dat de lang van zaken in het eerste half jaar 1969 zeer bevredi gend is geweest. Vergeleken met het eerste halfjaar 1968 steeg de winst voor afschrijvingen en reserveringen met meer dan 35 procent. c G C G G ROTTERDAM, TEL 12 27 66 SCHIEDAMSE VEST 67 Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Quad, Kef, Leak, Sony, Thorens, B O, Garrard, Duel enz. G G G G G Goes ROTTERDAM Het Poolse passa giersschip Stefan Batory (de vroegere Maasdam) zal met ingang van 1970 in 1 de periode van april tot en met sep tember geregeld Rotterdam aanlopen in de dienst die het 15,024 ton me tende schip onderhoudt tussen Gdansk en de Canadese hayens Que bec en Montreal. De Stefan Batory zal in Rotterdam gebruik maken van de passagierster minal aan de Wilhelminakade, waar van de.exploitatie in handen is van het Havenbedrijf Maas-Rijn NV, een (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De mogelijkheid fs niet uitgesloten dat de bekende uitspanning Lommerrijk aan de Straatweg in Hillegersberg een nieu we toekomst tegemoet gaat als jach thaven en watersportcentrum. Met het oog daarop zijn thans besprekingen gaande tussen Spor- tliruis Centrum en de NV Lommer» rijk, waarbij het de bedoeling is dat Sporthuis Centrum het aandelenpak ket van NV Lommerrijk zal overne men. De directie van Sporthuis Centrum verwacht dat over een maand deze besprekingen ott een eind zullen kunnen komen. In welke vorm Sporthuis Centrum hier een wpatersportcentrum zal ex ploiteren hangt, aldus de directie van Sporthuis Centrum, van heel veel factoren af. Belangrijk is daarbij, welke ver gunningen de gemeente Rotterdam daarvoor kan verlenen. Besprekingen daarover zijn uiteraard nog niet gaande: eerst zal Sporthuis Centrum de eigendom van Lommerrijk dienen te verwerven. Bij de oudere Rotterdammers en Hillegersbergers staat Lommerrijk nog steeds bekend als „Vrouw Ro mein", naar de theeschenkerij, die hier tegen het eind van de vorige eeuw is gesticht door het echtpaar Romein. „Vrouw Romein" was een zeer druk beklante zaak. Omstreeks de eeuwwisseling ging de uitspanning over in handen van de gebroeders Stal. De naam „Stal" is echter nooit algemeen bekend gewor den. De naam Lommerrijk dateert van latere jaren In de tijd tussen de beide wereld oorlogen was Lommerrijk een be kend centrum voor Hillegersbergse watersporters. Ook des weinters was er in de feestzalen genoeg te doen. Na de laatste oorlog heeft Lom merrijk nooit de glorie van vroeger meer kunnen bereiken al kan het er des zomers bij mooi weer druk ge noeg zijn. Wel zijn er nog altijd de nodige uitvoeringen in de grote feest zaal. Misschien is de televisie van invloed op de afnemende belangstel» AMSTERDAM In het televisie programma Kenmerk van vanavond 19.07 tot 19.32 uur zullen enige kerke lijke leiders verklaringen afleggen over het al dan niet voorwaardelijk vrijlaten van de Duitse oorlogsmis dadigers uit de gevangenis te Breda. In Kenmerk komen aan het woord: Opperrabbijn L. Vorst, ds. P. H. Lands man, dr. P. G. Kunst en aalmoezenier A. Verheyen. Zoals bekend heeft minister Polak van Justitie de mening gevraagd van de fractievoorzitters der Tweede Ka mer; het plan is gerezen een 'hearing' te houden voor de vaste Kamercom missie van justitie. dochtermaatschappij van 'de/ Hol- land-Amerika Lijn. Een-andere dochtermaatschappij Holland-Amerika Lijn Zeereizen NV zal optreden als generaal-agent van de Polish Ocean Lines. M.i.v. 1 oktober zullen de generaal-agenten van de HAL in België, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en Ierland eveneens de Polish Ocean Lines in hun resp. landenhgaan vertegen woordigen. ste ng u- rd, en ie p en ►or tr ie, iet de jk iet iar or T- in ;er r- de en e- ir- .e- eo ia ën Is, ig ie n- ro e- 0- Q- e- [e a- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanmorgen om half zes is de 47-jarige arts A, M. Ooms door een ongeluk om het leven geko men. Dokter Ooms was in dienst van de GG en GD te Botterdam. Hij -was aan boord geweest van het Duitse schip Aegir, dat in de Chemie- havea ligt voor controle in verband met quarantaine. Hjj verloor zijn even wicht toen hij via een klein trapje over de railing wilde klimmen om weer aan boord te gaan. Dokter Ooms viel 6,5 meter met het trapje en kwam rugge lings op de langszij liggende sleepboot Ainka terecht waarmee hij naar de kant wilde varen. Hij werd snel naar het Dijkzigt- Jiekenhuis gebracht. Bij aankomst bleek bij al te zijn overleden. Dokter Ooms was in feite schoolarts, Osar deed af en toe ook dienst bij de aiaeltog besmettelijke ziekten en qua- rantaine. Hij was reeds vele jaren m dienst bij de gemeente. De arts was ge trouwd en had drie kinderen. Dr. L. Burema, directeur van de GG en GD, noemt het overlijden een groot verlies voor zijn dienst. Hij herinnert ach niet eerder een dodelijk ongeluk in deze tak van de dienst te hebben meegemaakt. ZWIJNDRECHT Bij een/be drijfsongeval bij de Voz is gisteren de 62-jarige T. Hoogvliet, Neptunus- straat 1 te Zwjjndrecht om het leven Sekomen. He man daalde af in een zoge naamde oliestomer om deze te con troleren. Door een gebrek aan zuur stof raakte de man in de oliestomer bewusteloos. Een collega die dit zag haastte zich naar beneden om de man te red den, maar ook hij raakte bewuste loos. Andere werkenemers van het bedrijf slaagden er later in beide mannen uit de oliestomer te krijgen. Voor de heer Hoogvliet kwam die biup echter te laat. Hij bleek inmid dels te zijn overleden. De heer Hoog vliet was al 48 jaar in dienst bij de In het personeelsblad „Verolme Nieuws" wordt dat weerprobieem weer eens belicht. De knelpunten in de letterlijke zin zijn de Hem brug en de Noordersluis in IJmuiden. De door de NDSM gebouwde mammoet- tankers Melania en Dagmar Maersk hebben de zee wel kunnen bereiken, maar dat ging gepaahd met uitge breide voorzorgsmaatregelen en de operatie was afhankelijk van uiterst gunstige weersomstandigheden. Die twee knelpunten zijn er de oorzaak van dat de NDSM geen gro tere schepen kan bouwen dan net even 200.000 ton, hoewel de helling schepen tot 300.000 ton zou kunnen hebben (in twee delen te bouwen wel- In Japan vreest men na 1972 een teruggang in de scheepsbouwin- dustrie. Er zal dan namelijk een acuut tekort op de arbeidsmarkt zijn. Daarom zouden diverse werven nu reeds bevreesd zijn grote op drachten voor langere termijn, aan te nemen, omdat dan de kans bestaat dat men niet aan zijn ver plichtingen kan voldoen. Er zouden reeds plannen zijn ge maakt om te komen tot een samen werking tussen alle Aziatische scheepsbouwbedrijven, met steun van de diverse regeringen. Alle Japanse werven zijn momen teel volgeboekt en zullen na 1972 hun verzadigingspunt hebben be reikt. iswaar). iEr zou zelfs uitbrei dingsmogelijkheid tot 500.000 ton zijn. Het feit dat bijna de helft van de over de gehele wereld bestelde tan kers van 200.000 ton en meer een breedte krijgt die uitgaat boven de breedte van de Noordersluis is hèt probleem waarmee de NDSM en dus de bepaald belangrijke scheep&bouwmdustrie voor de hoofdstad mee te maken heeft. En het ziet er naar uit dat de toene mende scheepsgrootte steeds verder in de breedte zal worden gezocht. De maximale diepgang van "45 voet voor het Noordzeekanaal is nog niet van belang voor de Amster damse werven, omdat de schepen toch niet volbeladen komen repare ren e.d. Niettemin dient er volgens „Verolme Nieuws" toch aandacht aan dit facet te worden geschonken, omdat Amsterdam over enige jaren bereikbaar moet zijn voor grote bulkcarriers, containerschepen e.d. Men moet geen rekening houden met beladen 200.000 tons tankers, want daarvoor is Europoort voor lange tijd nog toereikend. Het blad concludeert dat Amster dam zich tijdig moet aanpassen, want anders moet met een terug gang van het scheepvaartverkeer re kening worden gehouden. En dat zou ook de bestaanszekerheid van de NDSM aantasten. '7 EVEN van deze 1630 ton nietende containerschepen zullen twee Nederlandse scheepswerven bouwen voor Sea Containers Ltd. in Londen. Her zijn A. Vuyk en Zonen's Scheeps werven in Capelle a.d. IJssel (vier stuks) en de Zaanlandse Scheeps bouw Maatschappij in Zaandam (drie). Alle zeven schepen zyn met tussenpozen dit jaar besteld. Er is ruimte op elk van de schepen voor 120 containers van 20 voet. Bij het Westduitse plaatsje Schar- nebeck (nabij Liineburg) zal de grootste scheepslift ter wereld wor den gebouwd. Over vier jaar moet die functioneren. Met een 50 meter hoge lift zal het hoogteverschil van 38 meter in het in aanleg zijnde Elbe-Seitenkanal worden overbrugd. Tussen zes to rens zullen, twee metalen bakken worden gehangen (100 meter lang en 12 meter breed), die met een snel heid van ruim 14 meter per minuut op en neer kunnen worden bewogen. In die bakken (die gevuld met wa ter bijna 6000 ton zullen wegen) worden de binnenvaartschepen van het lage naar het hoge deel van het kanaal gebracht, of omgekeerd. De aanleg van het 113 kilometer lange kanaal kost ruim 750 miljoen gulden, de bouw van de lift 80 mil joen. De regering betaalt tweederde, Hamburg eenderde van de kosten. Er komt een afzonderlijke confe rence voor de containervaart over de Nbordatlantische Oceaan. Vier Europese en vier Amerikaanse re derijen hebben daartoe onlangs besloten. Een ervan is de Hol land-Amerika Lijn, die deelneemt in de Atlantic Container Line. De acht rederijen beschikken ge zamenlijk over ongeveer 50 contai nerschepen, met een totale capaci teit van 25.000 containers. Momenteel zijn er nog zes verschillende conferences (regelin gen voor afvaarten, vrachttarieven e.d.). De onderlinge concurrentie in de Noordatlantische containervaart zal door de nieuwe conference, die over enige maanden van kracht wordt, sterk worden verminderd. Mans LW De ICI heeft een nieuw produkt ontwikkeld vow «en zeer doeltref fende en biologisch aanvaardbare om oiiesporen op zee te doen verdwijnen. Het heet Bispersol OS, een emul- gator die wel in olie, maar niet in water oplosbaar is. Bij de gebruike lijke emuigatoren is dat niet zo. De in water oplosbare emuigatoren brengen schade toe aan het leven in zee. Omdat Dlspersol OS in de olie aanwezig blijft is de gevormde emulsie van olie in zeewater zo goed als büjvend. Hierdoor kan het oliespoor door de normale bewegin gen van wind, stromingen en getij den over -grote gebieden op zee verspreid worden. Dankzij het nieu we produkt kunnen de miero-orga- nismen in zee hun afbrekende werk sneller verrichten. MOU is het nog steeds au gustus en ik heb het gevoel of het al oktober isï Weet u hoe dat komt? Ja, natuurlijk, ook omdat we na al die fantastisch mooie weken ineens in de natte moesson terecht kwamen en nu al weer een week lang „aan de stook" zijn. Dat viel dubbel at Maar dat bedoel ik niet in de eerste plaats. Nee, je waant je op het ogenblik vooral in oktober omdat we met z'n allen dit jaar de klok waarop we plegen te werken een fors stuk heb ben teruggezet: vroegere vakanties! De scholen hebben daarin het voorbeeld gegeven en de hele sa menleving is gedwee gevolgd. Al voor half augustus is het hele onderwijsapparaat weer gaan draai en. Nou ja, draaien.... Laten we zeg gen: schoksgewijs in beweging go- komen. Met op veel plaatsen een heleboel vakatures. Je moet niet te lang op een bepaalde school blijven, is een stelregel die al meer ingang en toepassing, schijnt te vinden. Met als gevolg op aardig wat scholen minder prettige noodoplossingen, af wijkende schooltijden, enz. Nou ja, het is niet anders. Maar goed, in. het onderwijs is het werk dan hartje augustus hervat en bijna iedereen heeft zich daarbij aangepast Nooit eerder heb ik mee gemaakt dat de hausse van verga deringen en andere activiteiten eer der dan half september losbarstte. Maar van 't jaar is dat beslist het gevaL Heel veel mensen zitten ai weer tot over hun oren in het werk en zijn hun vakantie al lang weer ver geten. Sommigen zijn al weer moe- En het is nog niet eens eind au gustus. Moet je nagaan! Aan de verkeersdrukte kun je het ook merken. Nu geen opstoppingen meer bij het. verkeersplein Oude Rijn, maar bij de Maastunnel in Rotterdam. Wie het ongeluk heeft in de ochtendspits op zijn weg naar het centrum de Dorpsweg te moeten nemen, kan-alleen voor die. .weg rustig een half uur uittrekken. En zo zijn we met z'n allen wan. t jaar heel vroeg in het vertrouwde patroon teruggekomen. En het duurt nog zo lang voor het Kerstmis is.... (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen heeft het ere-burgersehap. gekregen van de stad New Orleans, de tweede haven van de Verenigde Staten. Hij kreeg de daarbij behoren de oorkonde en de „sleutel" van de stad maandagavond uit banden van dr. Emil Dieth uit New Orleans, president van de International Coun cil of Seamen's Agencies, de oganisa- tie die het vierdaagse congres over dienstverlening aan zeevarenden in Rotterdam heeft belegd. De ongeveer 110 deelnemers aan de conferentie waren maandagavond In de burgerzaal van het stadhuis de gast van B. en W. Burgemeester The* massen zei na zijn benoeming tot ere-burger dat hij voortaan, zal/pro beren zijn best te doen voor 'New Orleans, een stad waar hij nog nooit was geweest, In een korte toespraak ging de burgemeester in op de problemen van het werk onder de zeefieden. Hij herinnerde eraan wat Rotterdam op dit gebied heeft gedaan en doet .Het nieuwe internationale zeeliedencen- trum „De Beer" in Europoort noemde hij een grote aanwinst De oude zeemanstehuizen in de stad hebben het moeilijk, volgens de burgemeester. Het bezoek aan da Missions tot Seamen bijv. liep vorig jaar terug van 60.000 tot 50.000. Ir. J. W, Hupkes, lid van de raad van .bestuur van de Rijn-Schelde groep, was uitgenodigd om te spre ken over de laatste ontwikkelingen in de scheepsbouw. Hij zei o.a. dat er aan het comfort van de schepen steeds meer wordt gedaan en nog steeds meer zal moeten worden ge daan. LONDEN De 2S-jarige VTaft Oifc denaarden uit Rotterdam, die als zijs beroep schrijver opgaf, is vandaag ta Londen wegens het dragen van „ver boden wapens" beboet met 10 pond (24 dollar). IHij hield deze wapens, vier kogel lagers, bij zich toen hij deelnam aan een demonstratie voor gelijke bur gerrechten Sn Noord-Ierfand. Hij had de kogellagers ergens ge vonden en ze naderhand lateir" vallen en was, zei hij tot de rechter, niet van plan geweest er mee te gaan gooien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1