Pensionprijzen Herstel moeten omhoog bejaardencomplex aat paar miljoen kosten „OBADJA" WORDT VRIJDAG GEOPEND Jaap Ploeg weer terug bij VZC Auto-rovers marathon de la route L drievoudig daf succes: f: Rien ¥os en Zonen GOUD VOOR ZUSTER VAN ACHTERBERG Hofsingel blijft nog modderpoel coupon DAF Ganse Goudriaan NiiverheidK,raat26' Garage Landman [Programma concert Oranje-carillon §m HM Commissie voor de leefbaarheid met 2 leden uitgebreid Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel in ijsshow in Schiedam merkenteamprijs en twee klasse-overwinningen J. DE JONG N.V. GERARD VERBEEK Automobielbedrijf Minerva Rotterdam Wachten pc orrrTERPAMMER PAGINA 5 2 A WOENSbAG 27 AUGUSTUS* 1969 Onderzoek Pension prijzen Mi ffel- i' Bil M if eai^fpiiijjBgpi daf.witit merkenteam-prijs in 84 uurs non stop marathon de la route op nurburgring, 64 auto's aan de start, 19 aan de finish.- daf behaalt een schitterend resultaat. de equipe raab-baier-binder met daf4.4 wint. Klasse tot «r- 850 cc. de equipes sLotemaker^Janssen-koks en Laurent- ;s J marche-dyon' worden resp. eerste en tweede in de klasse tot 115Q cc., opnieuw een duidelijk bewijs van de kracht zc: en de betrouwbaarheid van de volautomatische daf. - test *m zelf.. Stuur mij informatie over DAF33, DAF44, DAF44 Stationcar, j *7 I DAF55, DAF55 Coupé, DAF55 Stationcar. (Onderstrepen wat 1 Ju wenst.) DP?64-54 J Adres:-™1Plaats: mommnmmmie «amagv wyuni nieuwerkerk a. d. ussel Capelle a. d. Ijssel Telefoon 332580 Noordmolenstraat 17 Telefoon 266233 Veen (N.-Br.) Telefoon 04164 - 290-2311 VLAARDINGEN Vandaag en morgen In Viaardingen iVoncertö"(A. Vivaldi); a? Vredeklanken (Rien Hitter), b) 1 u;*>/1'ron van de nieuwe tijd i^rcof Don,~tad^eSee"r ulaardingen, de serie zomercon- 1 v' besluiten. Zaterdagmorgen V hii van elf tot twaalf uur ö^Lfe-carillon in de Grote Kerk 4»Markt met als programma 0 Trumpet Voluntary (J. Clarke); incerto (A. Vredekla l kind'ren Snette van Dijk); f soratê voor beiaard (Herd. Tim- i'ftuales van Cath .van Hennes: a) 'k laatst onder 't lommer U w Een lustig liedeke; ft Kleine fantasie (C. Don); Tfedies van Emiel Hullebroeck: L'» verhuizende meid, b) Klein Mhema met variaties (Staf Nees); J rwee liederen uit „Die Zau- |AaL- a) Ein Madchen odeT Weib- K bi'Der Vogelfanger bin ich ja; ÏVposüudium (C. Don). I ,.1«I.UTS (Dinsdag 2 september II i ipt tweede duizendtal van de uit- irtd ™eLn de telefooncentrale met 3000 r" «p?s !n dienst gesteld. Het betreft de feS 'OM t/m 1990- W seriASD De eerste bejaarüen-so- I# het nieuwe seizoen ls op dinsdag isrptcmber. Katuurljjk platenbonnen halen bü p. VAX DAALEN JU. IvjCHTBAAK van links naar rechts: A Booij, voorzitter van de socië- Van Gijn, beheerder van het jouwde Obadja. Beiden heb- i" qis ud van de bouwcommissie |L actief aandeel gehad in het eind- Inrdtaat, dat op wat schoonmaken na is bereikt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Aan het nog niet zo oude gemeentelijke flatgebouw voor bejaarden aan de Billitonlaan moeten herstel werkzaamheden worden ver richt, die met elkaar bijna 2,5 miljoen gulden gaan kosten. In een voorstel aan de gemeente raad spreken B. en W. hun te leurstelling uit over dit hoge be drag. - Het flatgebouw voor bejaarden bestaat uit een rusthuisgedeelte, een verpleeginrichting en uit een aantal woningen voor geheel zelfstandig le vende bejaarden. De drie categorieën bewoners zullen na 1 januari 1970 meer moeten gaan betalen teneinde de financiële tekorten binnen de per-' ken té houden.' Een onderzoek naar de toestand van het fiatgebouw, begin vorig jaar, had onaangename -verrassingen tot gevolg. Verscheidene belangrijke voorzieningen waren op korte ter mijn noodzakelijk. De gemeenteraad stelde daarom mei 1968 reeds een krediet van bijna 3,5 ton beschikbaar voor reparatie en vervanging van technische installaties. Men raamde de kosten voor alle herstelwerkzaamheden toen op bijna twee miljoen gulden. De gemeente raad wordt nu echter een veel hoger bedrag gevraagd en het college wijt deze kostenstijging aan de BTW, de gestegen lonen en prijzen en aan en kele voorzieningen, die aanvankelijk niet geraamd waren. De totale stichtingskosten van het gebouw zullen hierdoor 6,5 miljoen gulden gaan bedragen. B. en W. heb ben goede hoop dat bij een efficiënt beleid, gebaseerd op een in te stellen efficiency-onderzoek, de tarieven voor het rusthuisgedeelte niet bui tensporig hoog zullen worden. Wel verwachten ze dat het tekort op de exploitatie van de individuele woningen moeilijk in te lopen zal zijn. Zij hopen dat door een verdere stijging van de verpleegtarieven de tekorten op de verpleeginrichting be perkt zullen blijven. B. en W. zijn van plan de pension- prijzen van het rusthuisgedeelte op te trekken tot het peil van die, welke gelden in gelijksoortige centra in Viaardingen en - omgeving. Allereerst willen zij de tarieven aanpassen aan de gestegen lonen en prijzen. De gemeenteraad wordt voor gesteld met ingang van 1 janua.fi 1970 de pensionprijzen met 55 tot 400 per maand te verhogen voor -.^VLW M <7 J «"/i een alleenstaande en met ƒ110 tot 650 per maand voor een echtpaar. B. en W. overwegen daarna tot 1974 de pensionprijzen nog eens jaar lijks te verhogen met vijftig gulden voor een alleenstaande en honderd gulden voor een echtpaar. Dit bete kent dat per 1 januari 1973 prijzen zullen moeten, worden betaald van ƒ550 voor een'alleenstaande en ƒ950 gulden voor een echtpaar. Behoudens eventuele loon- en prijsstijgingen. „Deze prijzen zullen dan nog aan zienlijk lager zijn dan die van soort gelijke inrichtingen", aldus de toe lichting van het college. Momenteel geldt nog een door de minister afgekondigde prijzenstop. Naar de mening van B. en W. kan duidelijk de noodzaak van een kostenverhoging worden aangetoond en zij zullen niet nalaten te proberen een ontheffing van de prijzenstop te krijgen. De bejaarden die zelfstandig wonen zullen ook met een verhoging worden geconfronteerd, althans wanneer de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Voorgesteld wordt namelijk de servi cekosten met twintig gulden te ver hogen tot ƒ59,15 per maand, even eens ingaande januari volgend jaar. Al deze maatregelen moeten' het exploitatietekort tot aanvaardbare proporties terugbrengen. In verband hiermee denkt het college ook aan da mogelijkheid twee vleugels met flats voor zelfstandig wonende bejaarden te verbouwen tot rusthüisgedeelte. Hiernaar wordt een onderzoek in gesteld. De herstelwerkzaamheden zijn in drie fasen verdeeld. Dit jaar moeten de gevels aan Billitonlaan cn Burg. Pruissingel aan de beurt komen (kosten ƒ514.690), volgend jaar de ge vels Borneostraat en Soendalaan (kosten ƒ809.750) en het jaar daarop de riolering, technische installaties cn koudwaterleiding (kosten ƒ719.650). VLAARDINGEN Burgemeester nr. J. Heusdens zal vrijdagavond om half acht het verbouwde en gemoder niseerde gebouw Obadja aan de Wil lem Beukelszoonstraat officieel hero- ptaen. Dit betekent voor de jeugd- vereniging Lierde en Vrede de alslui- i ting van een periode van hard wer ken, en het begin van een nieuwe tijd in een aantrekkelijk en verfraaid oaderkome, dat vele mogelijkheden biedt om de aangesloten jeugdclubs op te Vangen. Enkele jaren geleden kreeg de jeugdvereniging Liefde en Vrede van de gemeente een stuk grond aangebo den in de Westwijk. Maar men zag op tegen de hoge lasten en het bestuur besloot daarna maar het daarvoor gereserveerde geld te bestemmen voor de verbouwing van Obadja. Tenslotte heeft men in de westwijk de beschikking over de Ich- tuskerk, waar diverse jeugdclubs hun domein hebben. Obadja ligt meer in bet centrum en is voor velen gemak kelijk bereikbaar. Alle aangesloten clubs bij L. en V. mogen van dit gebouw .gebruik maken. Liefst negen zalen zijn voor de jeugd beschikbaar, een grote zaal, een kleine zaal, een bestuurskamer, eea bibliotheekzaal, eën kleine club- itaal, een sociëteit, een stencilkamer, "een bobbyruimte en een donkere ka- Eer voor de liefhebbers van fotogra fie. Bovendien is de keuken vargroot en is de toilettengroep uitgebreid van twee tot vijf. Er is een nieuwe cen- itraie verwarmingsinstallatie aange bracht. De elektrische installatie is t vernieuwd en verder is het gebouw fvau binnen en van buiten geschil derd, betimmerd en bemetseld. Het itueubilair is vernieuwd evenals de jgordijnen. De bevolking zal het vrijdag mer- ;«a dat Obadja geopend wordt, want j «vorens de burgemeester de ope ningsplechtigheid zal verrichten, zul- "len De Pijpers en De Jonge Pijpers wor de stad marcheren. Vanaf half aegen zal het gebouw toegankelijk wjn voor de besturen van de aan gesloten clubs bij L. en V., die dan te opening wellicht znllen vieren. Het gebouw wordt beheerd door de neer M. van Gijn; het telefoonnum mer is 351721. Zaterdag van 10 tot 22 uur is ieder een welkom om het gebouw te be machtigen en dan zal een expositie te rfezichtigen zijn. De sociëteit heeft een eigen inga - j1 Callenburgstraat 67. De naam '„daarvan is thans „De Stoof" en in |deze sfeervolle ruimte met oud-Hol- Aandse verlichting is een ruime bar -•aangebracht. In deze sociëteit worden jongeren Jan 16 jaar en ouder van alle gezind- m °PE€no.men. Bovendien heeft ie dereen medezeggenschap in de te brengen programma's. Deze soos is geopend iedere zondag van 11 tot 13.30 en van 20.30 tot 23.30 uur. Op woensdag en vrijdag van 19.30 tot 23 uur. VLAARDINGEN De Commissie is uitgebreid met twee leden: de he ren L. F. Jansen, adjunct-directeur van de Groen van Prinsterer Scho lengemeenschap, en M. Aalders, bestuurslid van de werkgroep Ho- ly-Dnyamo „Ontmoetingscentrum Holy. zelf B. en W. gevraagd haar ledental te mogen uitbreiden en wel met een lid uit de onderwijswereld en een lid uit de kring der jongner. Beide he ren hebben met het aanvaarden van hun benoeming het aantal leden op veertien gebracht. VLAARDINGEN Na zijn terug keer uit Hongarjje heeft Jaap Ploeg, voormalig trainer van het Vlaar- dingse VZC de wens te kennen gege ven zijn oude club' weer te gaan trai- Jaap Ploeg, die zijn zwemmers en zwemsters tijdens de Nederlandse kampioenschappen naar grote hoogte stuwde, heeft namelijk afgezien van een verbintenis met het Venlose MOSA. Jan Lankester, die was aangesteld als opvolger van Jaap Ploeg, heeft onmiddellijk bedankt. VZC zal Jaap Ploeg een contract voorleggen tot het einde van dit jaar. Verder zullen er van VZC-zijde pogingen in het werk gesteld worden om hem een halve dagbetrekking aan te bieden. (Van eert onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor de officier van justitie zijn vandaag drie mannen voorgeleid. Het zijn de 26-jarige bank werker J. J. H„ de 23-jarige haven arbeider J. C. H. en de 22-jarlge PA Zij werden vrijdagmiddag door de Schiedamse politie aangehouden'toen zij op het Schiedamse woonwagen kamp probeerden cosmetische artike len te verkopen. Bij een onderzoek bleek dat zij uit een in de. Boisotstraat in Rotterdam geparkeerde auto een partij fiagèllak en lipsticks hadden gestolen. Verder werden in beslag genomen een. zaklantaarn en een Korting-auto radio die zij uit een auto, in de omge ving van de Kleiweg hadden gestolen. Er is voor deze diefstal nog geen aan gifte gedaan. De recherche van het bureau Oostervantstraat (tel, 143.144, toestel 518) verzoekt de benadeelde dat alsnog te doen. SCHIEDAM De Nederlandse schaatssterren Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel zullen binnenkort voor het eerst samen in de nieuwste produktie van de Amerikaanse ijsshow „Holiday on Ice" te zien zijn. Zij treden van maandag 24 tot en met zondag 30 november op in de Margriethal te Schiedam. De Margriethal wordt speciaal voor deze gelegenheid verfraaid. Extra bijgebouwen voor garderobe en kleedkamer zullen worderi geplaatst De combinatie Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel heeft Broadway-cho- reograaf Ted Shuffle aangegrepen om rond deze beroemde schaatsster ren een. feestelijke revueshow te creëren. Meer dan 80 medewerkenden, waaronder ook de Tsjechische ijsdanskampioenen Eva Romanova en Pavel Roman en het Tsjechischepaar Jan Sramek en Bohunka Sramkova, verlenen hun medewerking. Het re vueorkest staat onder leiding van Maurice Anelli. J tn enveïoppo zonder postzegel zenden aan DAF, antwoordnummer 2000, Eindhoven. Dealer voor Rotterdam'-Züïd.Pemis en Hoogvliet De Schere 6 Boergoensestraat 140 Telefoon 17 9766 tel. 29 07,16. Dealer voor Rotterdam Centrum 3, Noord, Oost - t. Prinsenlaan (Alexanderstad) Telefoon 20 22 55 De Graeffstraat 4 (Blijdorp) Telefoon 247400 Dealer voor Rotterdam Centrum 1-2, West, Schiedam ,v Nieuw-Mathenesserstraat 45 Telefoon 260663 KRIMPEN a. d. IJSSEL KRIMPEN a. d. LEK B-Dealer voor SCHIEDAM Off. DAF-Dealer voor LAND VAN ALTENA en WEST-BOMMELERWAARD VLAARDINGEN brugemeester nar. J. Heusdens heeft vanmorgen de gouden medaille in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt, aan zuster H. M. van Achterberg, die als direc trice van het hervormde bejaarden centrum Vaarland afscheid nam. Zij kreeg het eremetaal opgespeld tij dens een bijeenkomst in de recreatie zaal. Een paar honderd bejaarden, het bustuur van de stichting rusthuizen der hervormde gemeente, familiele-, den van zr. Van Achterberg en geno digden, woonden de plechtigheid bij.. Zr. Van Achterberg nam afscheid wegens het bereiken va de pensi oengerechtigde leeftijd (60 jaar). Burgemeester Heusdens vertelde in het kort de geschiedenis van de di rectrice, vanaf het moment dat zij als jong meisje de verpleging inging in het hervormde Diakonessenhuis in Utrecht. In 1938 begon zij een eervol le loopbaan in het hervormde Diako nessenhuis van Rotterdam, waar zij werd ingezegend tot diakones na het behalen van het diploma 'ziekenver pleging 'A en de kraamaantekening. In een voor het toenmalige Diako nessenhuis zeer moeilijke periode werd op haar een beroep gedan de functie van directrice op zich te ne men.. Dat was in 1953. Hoewel zij deze functie geenszins begeerde, aan vaardde zij haar toch na enig berad. Tot eind 1959 heeft zij het Rotter damse Diakonessenhuis als besturend zuster gediend. „Gediend", aldus de burgemeester, „want lat moet uit- MA A SLA ND „Dorpswijk in aanbouw" staat er boven een ver keersbord aan het begin van de Hofsingel. De tekst van het bord luidt verder: „Onverlichte straten, uithollingen overdwars slecht weg dek en doodlopende wegen. Het is een exacte opsomming van de moeilijkheden, die de bewoners van een aantal gloednieuwe huizen in de omgeving van de Hofsingel, Doelstraat en Plantage op hun weg ontmoeten. De hevige slagregens van de laatste dagen veranderden de grond voor hun huizen bovendien in een modderpoel. Een beeld, dot steeds meer nieuwe wijken laten zien: de huizen zijn al be- 'woond, maar de bestrating moet nog worden aangelegd. Drie maanden geleden waren de - eerste huizen al bewoond. Sommigen hebben expres lang gewacht met ver huizen zoals mevrouw M. C. Hoek, die vertelt: „Wij konden al eerder verhuizen, maar we wilden liever •wachten tot het tijdstip, dat de bestrating werd aangelegd. Anderen, zoals mevrouw J. van der Does,, wonen hier al twee en een hal ve maand. Zij vindt dat het al aardig begint op te schieten. ,Jn het begin was het hier helemaal berg en dal. „De gemeente is niet vlot, zegt ze. Een verwijt dat bij .informatie niet geheel terecht blijkt te zijn. In steeds meer gemeenten laten nieuwe wijken het beeld zien van al bewoonde hui zen langs straten, waarvan het pla veisel ontbreekt. De oude procedure; het puntgaaf aanleggen van de bestrating, daarna oplevering van de woningen en ten slotte het herstellen van de vernielde bestrating is financieel niet meer haalbaar. Die weelde kunnen veel gemeenten gevolgde procedure wordt de ge meente uit economische overwegin gen opgedrongen. In de nieuwe wijk van Maasland zullen een maand nadat de laatste woning klaar is, de wegen van een Een exacte datum kan niet worden genoemd, maar gerekend wordt op half oktober. (Van een onzer verslaggevers) Ï/LAARDINGEN Opjhetga- zon bij de r,k. kefic'aan ifet Erasmusplein.is„bet beqld. Jo nas -en..de. walvis^'jjjian. beeld- houwen-Nic. Jonk-geplaatst. De drukkelijk worden gesteld. In die tijd I ïJ^e^X-}eeft het ku7}f)werk ontving een dihectrice aan inkomst®"' Piccolo Theater, MRT, Middeleeuws progr., 20. Geref. Gem. In Ned. R'dam-Centmm, Gerdeslaweg 92. de. J. de •Groot, 19.30, De Reddingboot, Vondelweg 20, Evangelisatie samenkomst, 19.30. Piccolo Theater, NRT, Middeleeuws pro gramma, 20., Gemeente Gods, Mnkstergem, Bonaventuxastr. is, Bljbelhespreklng, 1930, Aleidisstr. 63, Bijbespreklng, S0. evenveel ais iedere andere diakones en die honorering bestond slechts uit kleedgeld." De burgemeester vervtlgde: „Dank zij haar - bijzondere eigenschappen slaagde zij erin in korte tijd een kli maat te scheppen waarin het goed werken was. Niemand deed tever geefs een beroep op haar. Zij stond altijd klaar, vriendelijk en besihei- den". Op 1 febroarl 1960 trad zr. Van Achterberg als direitrice in dienst van het hervormde rosthris aan de Emmastraat 71. Tegelijkertijd nam zij zitting in de bouwcommissie, die plannen aan het voorbereiden was voor het realiseren van een groot verzorgingstehuis. „Aan haar grote ervaring en deskundige adviezen dankt „Vaart land" voor een groot gedeelte de praktisihe inrichting. Daarna heeft zij van de opening af dit tehuis ge leid met grote energie, maar ook ge dreven door liefde voor de ouder wordende mens", zei mr. Heusdens. De heer W. H. Roodenburg, voor zitter van het stihetingsbestuur, overhandigde de scheidende directri ce een ketting. Verder spraken nog mejuffrouw K. Bloemendaal.en zr. S. W. P. van Brouwershaven. De laatste Nic. Jonk in de Visbank, sep tember vorig jaar. M «P MAASLAND De S.V. Maasland hfeld onderlinge schietwedstrijden. Uitslag tsorpswedstrijd op basis van 50 punten: p. van Buuren 36; A. van Buuren 4S; A. Korpel 43; M. P. HanemaaUer 49; Ad. van Staalduinen 37; N. Poot 41; J. van Zwienen- 45; G. Bakker 43: A. Moerman 29; W. van' Soon 42; C. Dekker 45; M. van Staalduinen 44; J. W. Groenewegen 46; A. Poot 46; L. van Berkei 37; K. Rasens 46; P. Kalkman 43: M. Voskamp 38; P. v.-d. Pol 36; A. J. v.d. Pol 38 en J. Kanemaaijer 46 punten. Vrijebaanwedstrijd op basis van 30 punten: A. van Buuren 38; A. Korpel 30; M, P. Hanemaijer 30; AS. van .Staalduinen 30; X van Zwienen 28; G. Bakker 26; A_ Moer man 27; G, Dekker 30; M. van Staalduinen 36; Pr. van Staaiduinen Wza 28; X W_ Groenewegen 3; A. Poot 380; L_ van Berkei 25; IC Rasens 29; p. KaBonaa 30; Mf" voskamp 25; p. v.d. Pol 25; Ai X v.d. Pol 27 en X Kanemaaijer £9 punten. VLAAKDINGEN Porton a viaardin gen speelt donderdagavond aan de Mara- thonwegeen oefenwedstrijd tegen vierde klasser RKWIKi Beide teams komen in hun sterkste opstellingen. Aanvang had* zeven. is zr. Van achterberg als directrice_ opgevolgd. Zr. Van Brouwrshaven is sinds de* opening van. het nieuwe tehuis werk-* zaam als adjunctdirectrice. In haar' functie werd zr. A. van Gog geïnstal leerd. Zij is nog maar kort in het rusthuis werkzaam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1