Deze winter eerste fase Graafmachine in Westwijk in actie voor heemtuin Jmgeving Gaag moet mchermd blijven s e* AGENDA 11 Nachtelijke worsteters Vraag naar inspraak niet negeren Turk schoot zes maal op zijn vriendin Vorig jaar meer gespaard „litiehoudt ntjideltocht 0 september B en W Maasland vinden: Majoretten in showpeloton Installatie adviescommissie ZAAK TERUG GEWEZEN Burgerlijke stand J. Abbring gekozen tot voorzitter CHJO Vlaardiügen piano s vleugels GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM BEKENDMAKING SpoE r»8« mlji moe Van de Hoek tot Vlaardingen Centrum kwartier zonder stroom - - - vandaag en morgen en dagelijks SïEDAM en dagelijks KARAKTERISTIEK Zaden Bomen Afdelingsclubs gaan de competitie in Een handvol namen uit de lange lijst valt prijswinnaars. Zij wonnen flO, f 25, f50, fik off500! WAAR MAKEN ONHOUDBAAR [Ontmoetingen VDY houdt dinsdag jaarvergadering RAPPORT PÊ oOTTERDAMMER PAGINA 5 DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1969 ÉD LaaRDINGEN De Vlaardmgse YZ Snorb- en Ontspannmgsvere- ïiVPSO) houdt zaterdag 6 sep- haar zevende nationale wan- npze wandeltochten -worden ^twee jaar gehouden en hebben gteer enorm veel deelnemers ge- fwffl hebben de organisatoren 5 individuele wandelaars ïn- JTji-ven. Het aantal groepen be ltoon 65 met m totaal nog eens Kaar zullen geen extra prijzen llf beschikbaar gesteld. Alle Stffiiers, die de tocht uitlopen, ®%en een medaille en voor de groe- _A" er een groepsprijs. De deelne- «rttiinnen kiezen uit vier afstan- 10 15, en 25 kilometer, rt'nsar is voor het eerst de 5 iter m het wandelprogramma ïSiïmea ten gerieve van de heel Sdige deelnemers. p" clubgebouw De Hollandiaan in >i Nieuwelant wordt gestart van mtrens tien uur af. Tot en met taaisd'ag 3 september kunnen be- Srtelienden zich laten inschrijven Tfet politiebureau aan het laveer. Zij zijn dan verzekerd sb een prijs (Van een onzer verslaggevers) VbAARDINGEN In de wonin- winkels en bedrijven m de om- evtóg van de Grote Kerk op de larltt is woensdagmiddag om onge- kwart over drie alle stroom uit- svaiien. Oorzaak was een kapotge- sften elektriciteitskabel op het ijrkipiein Cc gemeentelijke energie- en wa- srleidmgbednjven slaagden er in het iaiiement binnen een kwartier op Uieffen. - f n* v-v wV*.V>0-> VLAARDINGEN Op een terrein in de Westwijk, omsloten door Jacoba van Beierenstraat, schapenweide, Marnixplantsoen en Marnixlaan, is men begonnen met het grondwerk voor de aan te leggen heemtuin. Het plan voor deze tuin is afkomstig van de gemeentelijke Plantsoenen dienst. Va» hei prille begin af heeft de afdeling Vlaardingen - Schiedam van de Koninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging haar medewer- --k MAINLAND De hehouwing ®gs de Gaag, de kerkring en de psferende bebouwing van het Com- lanfieurshof willeb n en W aanwij st als „het te bc-schriften dorpSge- fbP van Maasland. De gemCente- pd zal dinsdafgavon dbesiisse» of t voorstel als advies naar gedepu- ■erde staten wordt doorgestuurd. Ja een toelichting schrijven B en '.om: „Het reeds in de tiende eeuw s „Masaianda" vermelde Maasland 'gelegen ter weerszijden van de Sag. Met Vlaardmgen behoort Mand tot de oudste vestigingen de grafelijkheid van Holland tem het gebied van het huidige K?heemraadschap Delfland." '«De ruimtelijke structuur van de de. nog vrij gave kern vanhet dorp trdt m belangrijke mate bepaald »r het riviertje de Gaag, en de hier gelegen bebouwmg. De indruk makende Nederlands Hervormde w*. daterende uit de vijftiende neemt, met zijn rijzige toren 312«er dominereende plaats m het jrpsbeeld m." vHy is gelegen in een krommmg in de Gaag en wordt omsloten door '^■'"iioorzaal: concert California Girls koren Jo Muidei20 vfmastraat Dienst herv geref co pe' es. B Haverkamp, 20 todsgciiootzaal: Brandt Parijs?, film 14 fe°°r De Rotterdammer: Smalle nS. 41, tel. 34 67 75. Alarmnummer »r en GD: tel 34 34 44. Alarmmun- iM» vf me'dliig luchtverontreiniging: 33K Tachten bezorging: H Verhelj tel. I m-,„pot!leek: A Bot, Billitonlaan 65. D7,;,,*9 Apothee' Maassluis; Rijnmond, Oartlaan, tel 2209 ikoïï"?* "Be Kotterdammer": Lange piraat 82, tel. 265381. Klachten bezor- a te Sr Groneveld, Singel 63. tel 263538. vrijdag 18 30 - 19 30 en zaterdag ou»iii„uur- redactie Schiedam; R van Krijsen, Julianaiaan 84c, Schiedam, Sr £u b g-s- 115588 tst. 155 Alarmnum- S3i a!r melding luchtverontreiniging; teek' politie: 264566. Apo- 8917* eit: Jansen'™Van's^ntónstagd "42,"tëi. eep rinTOrmig kerkplein, Kerk en to- feh sluiten, zowel vanuit de zuide lijke als vahuit de noordelijke rich ting. het beeld af, gezien over de gracht met aanliggende bebouwing. De schilderachtige bebouwmg van vele panden gaat de huidige vorm terug op eeh stichting of verbouwing ip de achttiende en negentiende eeuw -= is }n het algemeen van een een voudige koch harmonische architec tuur, die vooral tot zijn recht komt in het geheel van de historische dorpsaanleg." „Karakteristiek- voor Maasland zijn de paadjes en zeer smalle doorgan gen, die de huizen van elkaar schei den, en welke op een binnenplaats of op een achterliggende straat uitko men, Afzonderlijke vermelding ver dienen onder meer het pand Kerk plein 2-3 met een gepleisterde lijstge- vel en het zeventiende, eeuwse pand 's-Herenstraat 21, „De Pynas" ,eens rechtshuis, uitspanning en logement." „Bijzondere aandacht verdient voorts de Commanderij gelegen ten noordoosten van de hervormde kerk, aan het einde van de Doelstraat. Zij behoorde toe aan de Commanderij van de Duitse Orde te Utrecht en maakte eens deel uit van het Com mandeurshof „Zonder dat bevriezing van de hui dige toestand noodzakelijk of wense lijk is, is het van belang er voor te zorgen, dat, indien er vandermgen m de oude kern van Maasland plaatsvinden, dit op zodanige wijze gebeurt, dat her historisch karakter van de korpsaanleg zoveel mogelijk behouden blijft"aldus het college van B en W. De gemeenteraad zal zich dinsdag voorts o.m. bezighouden met de be noeming van twee leden m "het bestuur van de algemene wo ningstichting Maasland en grondaan- en verkopen Een karakteristiek dorpsbeeld in Maasland dat B en W ook willen zicht". king bij de voorbereidingen gegeven, zo meldt het clubblad de leden. Er zijn diverse besprekingen met de Plantsoenendienst geweest en tevens is de Plantenwerbgroep van de ver eniging ingeschakeld bij het verzame len van zaden en planten. Veel suggesties, die bij de bespre kingen naar voren kwamen, zijn in het plan verwerkt. Een delegatie, be staande uit enige leden van de werkgroep van de KNNV en een paar heren van de Plantsoenen dienst, hebben begin augustus een aantal heemtumen bezocht. Hierbij werden met alleen ideeën opgedaan, maar ook contacten gelegd voor het verkrijgen van zaden, zodat een zo groot, mogelijke variatie aan planten kan worden verkregen op korte termijn. Onmiddellijk na de bouwvakva kantie is begonnen met de eerste fa se: het graven van de singel die de tuin zal omgeven (zie foto), alsmede het af en aanvoeren van grond en zand teneinde het terrein geschikt te maken voor de diverse wilde plan ten Dit betekent, dat bepaalde delen van het terrein zullen moeten wor den opgehoogd om de planten van drogere gronden een kans te geven, terwijl een ander deel moet worden afgegraven tot singelniveau om een moerasgebied te maken. D? tweede fasB zal bestaan uit het planten van bomen en struiken rond om de gehele tuin. Men zal probe- "ten ook deze fase voor de wintel' te voltooien, zodat in het komende voor jaar- begonnen kap worden met de aanleg van de paden en het inplan ten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGÈN Op de laatst gehouden vergadering van de Christelijk Historische Jongeren Or ganisatie, groep Vlaardingen, is de heer J. Abbring van de Lanclstraat 39a, onderwijzer te Maasland, geko zen tot voorzitter. Hij volgde de heer M. Mooij jr. op, die ongeveer twee jaar in deze functie actief is geweest. Besloten werd twee opehbare avonden te houden. Ook denkt de CHJO aan het houden van een teach- m met andere politieke jongeren organisaties m Vlaardingen, eventu eel in samenwerking mat de jeugdge- meenteraad. De groep Vlaardingen van de CHJO heeft gunstig gereageerd op het verzoek van de groep Rotterdam om samen met de groep Maassluis een paar onderwerpen in Rijnmond- verhand te behandelen. Het is de be doeling twee maal per drie maanden gezamenlijk te vergaderen. Het gemeenteraadslid L. de Snaij- er, die als gastspreker optrad, ad viseerde de leden van de CHJO de gemeenteraad om toezending van de raadstukken te vragen. Dit m het ka der van de herstructuering van de jeugdgemeenteraad. De jeugdgemeen- teraadzou dan een actueel onder werp kunnen behandelen met als doel-het resultaat van de besprekin gen mee te delen aan de gemeente raad. Bechsteln, Blüthner, Schimmel, Ya-jn maha, Schiedmayer, Zimmermann, ij-» Rlppen en vele andere wereldmerken, jgj [~1 ROTTERDAM, TEL 12 27 66 lij? SCHIEDAMSE VEST 67 13 Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Goe» SCHIEDAM De kantine van de vv. Ursus m het sportpark Harga kreeg voor het eerst dit jaar ongewenst bezoek, In het holst van de nacht hebben inbrekers daar twee kg worst opgegeten. De 26-jarige timmerman deed aangifte van diefstal van een konijn. Het dier zat in zijn ho kachter de woning aan de Kandelaarsweg, maar toen de timmerman het ging voeren was het verdwenen. Het is niet bekend of het konijn het hazenpad heeft gekozen of is meegenomen. RIJ de aanleg van de heemtuin in de Westwyk is een begin gemaakt met het graven van een singel, die de tulp zal omslui ten Om tijdig over vpldoertde planten te kunheti beschikken, wbrden nu reeds zaden van wilde planten verza meld en voorzover nodig op de kwe kerij m park 't Hof uitgezaaid Ver der rekent men dus op zaden van andere heemtuinen m ons land. Het zal nog wel even duren voor de nieuwe aanwinst voor het publiek kan worden geopend en zij werkelijk de naam heemtuin kan voeren. De plaatselijke afdeling van de KNNV is echter verheugd dat het begin er is en vertrouwt er op, dat ook voor het m het plan opgenomen ontvangstcen trum spoedig goedkeuring van Gede puteerde Staten zal worden verkre gen. MAASSLUIS —De heer J. van de Maarel, die vele jaren tamboer- maitre van de drum band Europoort is geweest, wil met zestien tot twintig geselec teerde dames een „show- majo retten- peloton" oprichten. Over dat plan is woensdagavond in ge bouw De Kern een vergadering gehouden De initiatiefnemer deelde mee dat de ambtenaar voor culturele zaken, de heer Hoevenaars, al po sitief heeft gereageerd en zijn hulp bij het zoeken naar een re petitielokaal heeft toegezegd. De dames R. van der Vaart en C. Schwerz, oud- leden van de ont bonden drumband Europoort heb ben een plan voor een actie om het geld voor de uniformen bij elkaar te krijgen. De repetities (zo mogelijk op woensdagavond) zullen zo spoe dig mogelijk beginnen. Meisjes die geselecteerd willen worden kunnen zich opgeven bij de heer J v d. Maarel, G. Gezellestraat 22. 5 VLAARDINGEN De vier Vlaar dmgse afdelmgsclubs staan weer voor een belangrijke competitie. DVO '32 wil volgend jaar naar de KNVB en Satelliet heeft plannen om hoge rop te gaan spelen. The Red Stars, dat door het vertrek van John Goudswaard is verzwakt, zal blij zijn wanneer het de competitie on geschonden doorkomt, terwijl Sun light in feite een slechte generale heeft gehad en dat in de competitie wil wijzigen. DVO ontmoet aan de Marathonweg Rhoon, dat al enkele jaren in de eerste klas speelt en ongetwijfeld sterk zal zijn. Trainer Arie van Emb- den ziet het allemaal met een gema tigd optimisme aan. Voor TRS is er weinig °er wegge legd bij Maluku m IJsseloorcL De Vlaardmgers mogen heel tevreden zijn met een puntenverdeling. Sun light ontvangt DOS-32, dat vorig sei zoen de promotie met DVO en Stel lendam verloor en nu sterk zal star ten Voor Satelliet staat meteen al een streekderby tegen het Maassluise VDL op het programma. Dat wordt vast een zege voor de jonge Vlaar dmgers. De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis dat de gemeenteraad op 25 augustus 1969 heeft besloten: 1 te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, begrensd door de Schie, Broersvest, Lange Kerkstraat, Grote Markt en Ooievaarsteeg roals dit rood omlijnd is aangegeven op de bij dit besluit behorende te kening: 2. te bepalen dat het verboden is binnen het onder i om schreven gebied zonder of m afwijking van eau schrifte lijke vergunning van burgemeester en wethouders: a. gronden op te hogen of af te graven tot een hoogte resp. diepte van 0,5 m gemeten vanaf het maaiveld; b. opslag-, vuil- en afvalstortplaatsen op te richten of aan te leggen: c open terreinen op enigerlei wijze te verharden: d boombeplanting aan te brengen; e boven- of ondergrondse leidingen aan te leggen. De desbetreffende stukken liggen Ingaande 1 september 1968 voor een ieder ter gemeentesecretarie (afd. openbare werken) ter inzage. Schiedam, 28 augustus 1969. De burgemeester voornoemt. H. ROELTSEMA. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij op 5 augustus 1969 krachtens artikel 12 van de Markt- verordening der gemeente Schiedam hebben besloten, voor de weekmarkt op het Johann Straussplein alhier te bepalen, dat de nrimte achter de kramen voor de opslag van goederen c.q. plaatsing van voertuigen zich uitstrekt tot ten hoogste 2 meter vanaf de kap van de kraam. Schiedam, 28 augustus 1969. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, M. J. BLOK H. ROELTSEMA G-H- RoiMdens Vfnlo F.G.M. Kegeiman Nw.-Hceten B.P. Wier» - Oosthulzih J. Thslen «kg - Dcrdfflcht -edr.ptnHtaj! 8Wd«l <i, kflïybsak - RoöWm!a»l Th, Hannlnk.» Olst j. de Boe*-Os* Jan v.d. Ven - Wanssum L Ks*r» Jr. Weesp a«nle Sanders - Gewen j. Mesuara Sliits Hagger-Vfartanaar kgrslse wamswtd ërafe'd Eindhoven H.C, Hartman - Haarlam VEILING WESTERLEE DE LIER, 27 augustus Prijs - aantal. 1 Aardbeien 340, 18 kg. Aardappelen 19—27, «00. Andijvie 87. Itubb. bonen 116—180, 1200 Pronftbonen 190120. 1950. Snijbonen 125—175, 500. AUcante 194—270. Gold.' Champ. 495290. Prankethaler 140240, Ma- roe 220, Museaat 285—310, 3600. Komkom mers: AA 44—52, A 40—44, B 3947, 47700 stC 35—53, D 29—34, 6200 kg. Netmeloenen blank, rijp: 55—110, 155—170, 8 35—50, J4S—155, 10 25—30. 435, 12-100, 4900 St. Ana- ■wasmel.: 6 145—180, 8 135—ITO, 10 70—115, 320 st. Suikermei6 180—2, 8 105—165, 475 st. Ogenmel.: 115—145, 10 95—120, 12 65—75, 15 30—35, 600 St. Spruiten: Al 125—132, BI 129—190, 3400 kg. Cl 119—118, D 98—129. Bospeen 3 57—65, 350 bos. paprika 4—33, 11 600 st Pepers 135—225, 320 kg. Peterselie 69Vt, 500 bos. Postelein 99-115, 260 kg. Pruimen kg. 45—70, 30 kg Radijs 33, 150 Bos. r Selderij "O'A, 250 bos. Spinazie 86—103, 800 kg Spitskool 27—31, 450. Sla I 26—glw, IX 5—32, 18 050. Bloemkool: S 141, 8 131, 10 123, 500 st Tomaten. A extra 4»—523, B extra 380—4, AI 475—495, BI 460—189, Cl 370—395, CCI 240—260, 25450 bak jes. Uien kg. 27—32, 500 kg, Chinese kool 27—34, 750, Rode kooi 29—34, 600. Prei: AI 56—71, 1300 kg. BI 47—52. Appelen 4151, 560, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burge meester mr. J. Heusdens heeft woensdagmiddag in de raadzaal van het stadhuis de veertien leden van de Adviescommissie Woningbouw (zeven dames en zeven heren) geïnstalleerd. Hier mee heeft de burgerij zich op nieuw eèn brok „inspraak" ver worven. „Een goedwillend gemeentebestuur mag niet voorbijgaan aan de vraag naar inspraak", zei de burgemeester. „Het kan de spanningen in 't maatschappelijk bestel verminderen. Daarom is eerder een Raad voor de Sport en Recreatie samengesteld. Een Culturele Raad is in oprichting". Ook worden de laatste tijd door het gemeentebestuur hearings gehou- "den. „Dit jaar zijn nog aan de beurt de Holybewoners over de ontwikke ling van Holy en de bewoners van de Westwijk over de voltooiing van hun wijk", zei mr. Heusdens. De commissie woningbouw zal zich gaan bezig houden met de verhou ding tussen hoogbouw en laagbouw, koop- en huurwoningen, indeling van de woning, de woninggrootte, de plattegrond en de prijs of huur van de woningen. De commissie zal voor al te maken krijgen met de bebou wing in het noordelijk deel yan Holy. De commissie zal aan B, en W. advies uitbrengen over de bij de ge meente ingediende woningbouwplan nen. „U hebt twee jaar de tijd u waar te maken. Slaagt het experi ment, dan zaleen vaste commissie worden ingesteld. Ik hoop _dat uw werk de kwaliteit van het wonen in Vlaardingen zal verbeteren", aldus de burgemeester. Wethouder E. P. van der Veen, voorzitter van de nieuwe adviescom missie, zei dat bestuurders „niet ge noeg hun oor te luisteren kunnen leggen om de mening van de burgerij te horen". Tot slot volgde nog de mededeling dat niet de heer C. Verburg de Huur dersvereniging Vlaardingen in de ad viescommissie woningbouw zal verte genwoordigen, zoals aanvankelijk de, bedoeling was. In zijn plaats is de heer Joh. van der Veer benoemd. ROTTERDAM Op 3 juni werd de Rotterdamse mevrouw Tony v. D. in haar woning aan de Tochtstrgat door de politie aangetroffen, terwijl ze neer geschoten in het portaal lag. Na eeh reconstructie van de ge beurtenissen voor de schietpartij, die de Turkse gastarbeider Sprif Alie A. op, zijn naam heeft staan, besloot rechtbankpresident, mr. G, J. E. Poerink, vanmorgen de zaak terug te verwijzen naar de rechter-commissaris voor een na der onderzoek. De raadsman van de verdachte, mr. H. W. L. van Nifterik vond het raad zaam om tijdens de rechtzaak de ver klaring voor te laten lezen die de ver dachte eerder bij de rechter-commis saris over zijn doen en laten heeft af gelegd en ondertekend. De president meende dat deze werk wijze m de rechtzaal teveel tijd zou gaan vergen. De verdachte deed zien kennen als een breedvoerig bespraak te man die niet rechtstreeks antwoord geeft op de aan hem via een tolk ge stelde vragen. Zyn eerder afgelegde schriftelijke verklaring is minstens evenzeer m de breedte uitgewerkt De raadsman bleef vasthouden aan zijn wens, omdat de verdachte zelf een wantrouwen koestert tegen de wijze waarop die verklaring is opge nomen Hij heeft toen uitspraken voor zijn rekening genomen, die hij naar zijn mening met geheel kan verant woorden. De Turk heeft de vrouw minstens zes kogels in het lichaam geschoten. Na het eerste schot was hij naar zijn zeggen helemaal van da wereld en wil over wat daarna gebeurde dan ook geen verklaringen afleggen die m feite voor hem onvermijdelijke con clusies zijn. Sprif Alie A., door vriendin Tony „Alie" genoemd, was, zo wilde hjj de rechtbank duidelijk maken, alleen maar met de beste bedoelingen 's avonds op 3 juni bü Tony naar bin nen gestapt. Hü zou haar de foto's terug hebben willen geven, die zij hem eens had gegeven toen de ver houding tussen hen nog goed was. Deze was bekoeld, zeker van haar leant, toen zij een garagehouder leerde kennenen die slechts enkele straten verder woonde. Als zij op weg naar hem was, werd zij dikwijls door haar Turkse vriend, die een etagewoning boven haar bewoonde, achtervolgd. Tegen bekenden had zij gezgd dat zij daar bang voor was. Alie zou ook meer dan eens gedreigd hebben haar neer te zullen steken. Hoewel Tony hem bezwoer dat de garagehouder voor haar niets meer betekende dan dat hij een goede vriend van haar man was, wist Alie wel beter. „Vond u dat erg?, infor meerde mr. Poerink. Ahe antwoordde dat hij daarom niet kwaad op Tony as. Alleen wel op zichzelf. „Zo'n ver houding tussen twee mannen is on houdbaar." Overigens verklaarde hij zijn vaak geconstateerde aanwezigheid in de buurt van de garage louter als een toevalligheid. Op 3 juni liep hij toe vallig langs en Hij kon het ook niet helpen dat hij Tony met de garagehouder zag stoeien. „Werd u toen niet kwaad over die niet mis te verstane verhouding?" vroeg de president hem. Alie zegt dat hij toen besloot een streep te zetten onder zyn eigen re laties met Tony. Dat moest gebeuren door het teruggeven van de foto's. Hij kwam bij haar binnen. Zyn pistool, dat hy, zo verzekert hy, dag en nacht by zich droeg, zat ook toén in zijn binnenzak. In plaats van de foto's daaruit te halen, kwam het schietwapen in sejjn handen. Hij ontkent voor de recht bank dat hjj op dat moment iets kwaads in de zin had. Mr. Poering iaat zich daarvan niet zo gemakkelijk overtuigen. Behalve een pistool droeg Alie ook nog een stiletto en twintig losse patronen bij zich. De president vraagt hoe het wapen dan ineens schietklaar heeft kunnen zjjn. Dat was volgens Alie om zjjn vriendin te laten zien dat het ontgrendeld kon worden en dus een echt pistool was. „Het eerste schot kon t" dl niet val len, zonder dat u uw vinger aan de trekker had?", aldus mr. Poerink. Ahe begrijpt het zelf met helemaal. Tony werd zo bang van het pistool dat zij Alie met twee-handen tegelijk VLAARDINGEN Getrouwd: Adriamis van witsenburs, 2 en Adrlana Maria Keemink, 20: Robert Josêf Trebitsch, 25 en Janny van der Zwel, 23; Robert Heijmans, 24 en Ingrid Hössen, 21Jacob Breek, 23 en etsca Griese, 22 Geboren: Alexandra Patricia, dv W C MIJderwijk en T J Bras. Rozenburg: Sabi ne Johanna, dv W C Mljderwijk en T J Bras. Rozenburg; Teunis, zv A de Bruün en J C Heinslus, Sam Esmeüerstraat 216; Monique, dv L Doorn Int: en M M van der Kroon, Jan v Arkelstraat 122; Jan Joris, zv G J J Vereijken en .H J M Baeten, Maassluis. Overleden: Johanna Holman, 69 wed v K van Dijk, Verpl, Chassépleln 5. Schiedam, Geboren: Ronaldus H zv. H M. A. Voorwald en A. E. Soeters, Wendy D.V. D. van der Gaag en E. D. van Schel- ienbeek; Monique d.v. C. J. Engel en J C. M Schrauwers; Johanna C, E. d.v. A. Gljsen en C. W. van Schuppen: Robert C. D. zv. c H Kop en N. K. w. Rleff, Overleden: J. H, A. van der vliet. 53 Jr. SCHOTS DN SCHEEF SCHIEDAM In de kantine van het hoofdbureau van politie wordt morgen middag. vrijdag, afscheid genomen van hoofdetgent H. Brouwer. De heer Brouwer (60), die ooik wapenmeester en bewaarder van hat potlU.-anustura is, gaat met functi oneel leeftijda «italag. J4- De Rilnmondbend geeft zaterdag een half uur-show ln de wijk Groenoord. Daarop aansluitend is er een optreden voor de bewoners van het bejaardencen trum Spaland. De band doet mee aan het elfde drumbandconeours dat donderdag 11 september in de Plantage wordt gehouden. Daarvoor zijn de senioren Ingedeeld ln de ere-afdeling en de Jongeren in de Junio- ren-afdelfng. De aquarlu- en terrariumverenlging „Natuurgenot ln huis" houdt dinsdag 2 september een bijeenkomst ln «ebouw Ar cade aan de Lange Haven. Met dia's zal secretaris c van Sliedreeht laten zien wat in de vereniging leeft. 0 vlaardingen' Binnenkort zal worden begonnen met het herstraten van de Korhoenlaan. Bezig is met met het aanbrengen van een slijtlaag voor het volkstuincomplex in de BroSkweg, de Zutdbuurt en het Oranjepark. met vriendenmet zakenrelaties of een fa-1 miliefeestje krijgen iet* extra p!«zie;iga,i*ts cn**rget*!ijka*l*u*f*pr*«itt In Motel Gorin- chem. Befaamde wijnkelder en zA'n keuken! Voor Uw auto altijd pleats. ROTONDE. AFRIT GDRinCHEM - TEL. 01330 - 5341" VLAARDINGEN De damvereiu ging VDV houdt dinsdag haar jaar vergadering in gebouw Excelsior aan de Oosthavenkade, aanvang 19.30 uur. Het is ditmaal de bedoeling niet 5 langer dan anderhalf uur te vergade ren. Daarna zullen sneldamwedstrij- den worden gehouden. De aftredende bestuursleden heb ben zich herkieshaar gesteld. De vol gende tientallen zullen in de hooké- klasse de Vlaardingse kleuren verde digen: VDV l: C. Biel, G. Buyse, D. v. cl. Kerkhoff, W. H. Niestadt, M. v. - Splunter, L. Torn, C. van Veelen, W. F. Verburg, J. Vermeulen en R. C. v. Woerden. VDV 2: L. Boudewijns, S. M. Kor- ver, J. F. Gerritsen, J. Lucassen sr., J. Lucassen jr., D. Mast, K. v. Qud- heusden, L. Smits, C. J. Suyker en J. M. Weisscher, De eerste wedstrijd is vastgesteld op dinsdag 16 september. Dan speelt VDV 1 een thuiswedstrijd tegen VDV 2. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Gedurende 1968 groeide het tegoed aan spaarders van de Spaarbank Vlaardingen met 2,1 miljoen gulden. Samen met 2,4 miljoen gulden aan bijgeschreven rente kwam het totale inleggerste goed eind vorig jaar op 63,6 miljoen te staan. Het jaarverslag van de spaarbank meldt verder, dat de verbeterde rente-opbrengst op de beleggingen voor een groot deel ter beschikking werd gesteld'aan de inleggers de rente aan de spaarder te verho gen. De kostenstijgingen kwamen daardoor ten laste van het be drijfsresultaat, dat een gunstig verschil aangeeft tussen opbrengsten en kosten van 377.000. Per I januari 1969 spaarden per 1000 inwoners 684 mensen bij de spaarbank Vlaardingen. Zij beschik ten over een spaartegoed van gemid deld 1209,01. Het jaar daarvoor was dit spaartegoed gemiddeld 1157. bij zijn pols pakte. Op dat moment ging het af. Tony viel in het portaal op de grond. Daarna heeft Alie nog verschillende schoten op haar af gevuurd. Alle zelf wist van niets meer. Hij verliet het huis en meldde zich op het dichtstbyrojnde politie bureau. Over de verdachte is een rapport uitgebracht door de Turkse-Neder- landse vereniging. Hij is nooit eerder veroordeeld. Heeft vrouw en vijf kin deren in Turkije. Het was zijn vrien den opgevallen dat hij de laatste tijd nogal afwezig was en vaak huilde. Men dacht dat hy zo treurig was omdat hy in de laatste drie jaar van de vijf die hy in Nederland heeft doorgebracht niet meer naar zijn vrouw in Turkije is geweest. Over Alie zelf was weinig bekend. Hij wordt een gesloten persoonlijkheid genoemd. VIAAKDINGEN De postduivenhou- dersvereniglng De Adelaar heeft twee wedvluchten gehouden Vanuit Orleans vlogen 120 duiven Prijzen: Mevr. Van Kuijk 1. 14 A. Koevermans 2. 7. J. A. Tuinder en Co 3, 13, 18, 20, A. Noordhoek 4 5, 17, G. v. d. Hurk 6, 8, J. vink 9, 12 19, E. Bouman 10 De wedvlucht vanuit Roosendaal eindigde in een overwinning voor mevrouw Van Kuijk met I. 4 15 18. 21, 23. D, Vink 2, C. Akkermans 3, W. Boog 5, 13 ,J. Kroos 6. A. Koevermanx 7, S, 29 25 H. webers 8. J. Eggens 10. Zaterdag tussen 10 en II uur inkorven voor vlucht St. Kart Waver. Klokken aanslaan I uur MAASLAND Notaris W. B. H. da Jong heeft woensdag in het Trefpunt de woning Huis te Veldelaan 17 voor rekening van de Coöperatieve Veilingvereniging ge veild. De heer F. 3tolk zette in op ƒ30.500. HOEK VAN HOLLAND Een inbraak ln de kantine van de Maatschappij Zee land heeft een buit van 85 cent opgele verd. Door het inslaan van een ruit verschaften de inbrekers zich toegang. Dat deden zij ook ln het Instructiebad aan de Tasmanweg waar zij zich tien gulden wis selgeld toeSlgenden. HOEK VAN HOLLAND Ter afslui ting van de zomcractivitelten wordt zater dagavond een iampïoenoptocht gehouden met medewerking van de hannonievereai- ging Rotterdam aan zee. De start is om kwart voor acht bij het WV-kantoor aan de Rietdijkstraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1