Geen Bewoners Club ..In the Mood krijgt andere opzet m Vredesweek Maassluis AGENDA ffya <fYlurrió in Groenoord comfortabel Ifetfug&L Mét nieuwe discobar Detlev Pols geeft cursus toneel W. v. Sehooneveld overleden Echtpaar Van Straten 70 jaar getrouwd Vliegtuig van Martinair in Libië gestrand B. D. Pettinga jaar douane de knoop Wet Med. Faculteit één jaar verlengd Drie cursussen m i jnoederschapszorg en kinderhygiëne V) nubeduidend goedkoper Hersenschudding Hans Degreef legt functies neer Eén gewonde en grote ravage na aanrijding TORÏBC BONTSHOW MODE 1969-1970. Vlag Slotavond van VVV door regen mislukt P. Boschman fractie voorzitter PvdA m GEMIS Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze partij, restantrollen acril jacquard ovargordijnstof in tientallen interieur kleuren en fraaie des sins,; 12Q cm breed, permeter Wjljn Meer leden? I KRUISPUNT AKTIES - VXAARMIWÏEN .- vandaag en morgen en dagelijks MÉ-. Donderdag 4 september en vrijdag 5 september (Van een onzer verslaggevers) i GAARDINGEN - De Vlaar- vereniging voor gezondheids- leeft in het gebouw aan de Flo- 6 41 een cursus in moeder- rg en kinderhygiëne. De eer- sle van de acht lessen wordt woens- Laniddag 10 september om half wehouden. Wijkverpleegster me- ^iduw J- A- A- Spoelder heeft de tweede cursus moederschaps- f^en kinderhygiëne wordt, even ts in acht lessen, gegeven in het !muw aan de Goudsesingel 81a. De =te les wordt maandagmiddag 15 Member om half drie gehouden. fSrouw S. P. Sturm zai hier 'Ind^'men niet in de gelegenheid Ae middagcursus te volgen, kan Ln een aantal avondlessen volgen, ne eerste avondles wordt dinsdag avond 7 oktober om half acht gehou- in het gebouw aan de Goudsesin- 81a. Mejuffrouw A. v. d. Burgh krijgt de leiding. Vioeders en aanstaande moeders ,'ijgen voorlichting over de bete kenis van de leefwijze der aanstaan de moeders voor en na de bevalling, hviënische en medische zorg voor n°na de geboorte, het voedingsvraag- 'tyjt de verzorging van de baby ge durende het eerste levensjaar, hulp en raad bij het maken van een baby- jiitzei- Bovendien zullen nog een paar praktijklessen worden gegeven. De cursus wordt besloten met een les, waarbij echtgenoot of verloofde van waarbij echtgeonot of verloofde van harte welkom is. Na deze eindles zal nog een vaderles worden gegeven. De "kosten voor de cursus bedragen vijf gulden. Het kantoor van de ver eniging is gevestigd in de Floreslaan 41, tel. 342279. - Bijeen inbraak in de woning in de Rubrcekstraat zijn twee gouden ringen 'en een gouden horloge (waar de 1400 gulden) gestolen. Uit een opengebroken geldauto maat in het metrostation "Maashaven worden enkele honderden guldens aan wisselgeld vermist. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De bewoners van de Prins Bernhardlaan zullen zich tot het uiterste verzetten tegen de plannen van de gemeente om htm rustige woonstraat te bestemmen voor het doorgaande verkeer. Indien de gemeenteraad besluit tot het door trekken van de Prins Bernhardlaan, zullen de bewoners hun toe vlucht nemen tot een gerechtelijke procedure. Dit werd mee gedeeld aan het slot van de hearing, die maandagavond in de Burgerzaal van het stadhuis is gehouden. Ongeveer veertig bewoners van de Prins Bernhardlaan legden hun grie ven op tafel van een forum, dat werd gevormd door wethouder T., de Bruijn, commissaris van politie dr. C. N. Peijster, directeur van het bedrijf gemeentewerken Ir. J. G. Gerritze en chef van de afdeling stadsontwikke ling M. Bot. Aan het begin vand e avond hield burgemeester mr, J. Heusdens een inleidend woord over de verkeerssi tuatie in het algemeen. Hij deed dit7 in de plaats vaf wethouder De Bruijn, die door werkzaamheden ver hinderd was de vergadering op tijd bij te wonen. Later op de avond nam hij de plaats van de burgemeester in. Eind vorig jaar heeft de gemeente raad het besluit genomen óm parallel aan rijksweg 20 een weg aan te leg gen van ruim zes miljoen gulden. Deze weg is nodig teneinde de wijk Holy een snelle verbinding te geven met het stadscentrum en de Westwijk. Door allerlei oorzaken zal het nog wei een aantal jaren duren, voordat deze weg kan worden aangelegd. Mo menteel doet het gemis van deze goe de verbinding van en naar Holy zich Eèn automatische wasma chine geeft u veel gemak. Tenminste, afs hij werk! zonder mankeren. Koop hem'bij de vakman. Bij EIQ. P.» PRIEL. BINNENSINGEL 165 TEL. 342486 - VLAARDINGEN the Mood" heeft een goed vereni- jingsjaar achter de rug, maar toch zal het nieuwe seizoen, dat zaterdag begint een andere opzet krijgen. Men heeft in de afgelopen periode diverse dixielandbands gehoord, maar de muziek kwam veelal op het zelfde neer. De commissie acht het noodzakelijk om met de tijd mee te gaan en dit heeft er toe gèleid dat de avonden niet meer zullen worden ver-, zord door eed dixielandband. Het bestuur: heeft een geheel nieu we discobar aangeschaft en voorlopig is een contract afgesloten met disjoc key Karei Rutgers, die ervaring Als onze vaste klanten het woord "restantrollen" in onze advertenties lezen, dan -weten zij '(moral als het gordijnstof betreft), dat de prijs weer gul dens lager ligt dan normaal. Dat is ook 'het geval met deze partij restantrollen acriljac quard, de moderne en dekora- tieve'overgordijnstof die steeds meer gevraagd wordt. Deze prachtige jacquard stof in tientallen kleuren eh dessins,, 120 cm breed, kooptU hu voor nog géén vier gulden per voor JFoaflF Ook maandagmorgm optn Géért tal. of,schrift best heeft op het gebied vandergelijke bijeenkomsten. Behalve in Schiedam trad hij ook op in Groningen en hij zal moeten uitproberen, welke mu ziek men verkiert tijdens de zaterdag se dansavonden in gebouw Muzanda. De Club „In the Mood", eén onder afdeling van.de C.J.V. Liefde en Vre de, heeft momenteel rond zeshonderd leden en men verwacht dat dit aan tal met minstens 200.zal worden uit gebreid als het seizoen eenmaal goed op. gang is. 'De minimum leeftijdis 18 jaar, maar de gemiddelde leeftijd is on7 geveer 22 jaar. De leden zijn behalve uit Vlaardingen, ook afkomstig uit Rotterdam, Schiedam. Hoogvliet, Spij- kenisse, Seheveningen en Dordrecht. Met de nieuwe discobar, is een be drag- gemoeid van ƒ2.500 met inbe- grip van de verlichtingsinstallatie, onïs diein gebouw Muzanda is aan gebracht door eigen krachten. Het is de grootste discobar van Vlaardingen en zij is voorzien van professionele draaitafels. Het bestuur is enigszins gewijzigd- Met voorzitter Leo Vermeer, hebben de commissieleden Marja van der Kooij en Theo Veen zich teruggetrok ken. Het nieuwe .bestuur bestaat thans uit Margreeth van den Burgh, voorzitster;. Ineke van der Weyde, se cretaresse; Theo Koppelaar, penning meester en als commissieleden Heno- chine van der Burgh, Ina van Dijk, Jack hartman en Mar Voogd. ditjaarzijn:6en 27se ptem ber;ll DIT JAAR ZIJN; 6 en 27 september; 1 en 18 oktober; 8, 15 en 22 november; 6, 20 en 27 december. De samenwerking met de heer D. Halberstadt, eigenaar van. gebouw Muzanda is zeer goed. Deze staat ge- ■heel achter In the Mood. Er zal terdege rekening worden ge houden met de bewoners rond Mu zanda; dat deze geen hinderdonder vinden van de muziek. Er kunnen ongeveer 180 mensen in Muzanda, maar indoen nodig, dan kan gebouw De Serre er bij getrokken worden en dat biedt nog eens- plaats aan 70 per sonen. Voor het lidmaatschap betaalt men 1.50 per jaar. goed voelen. Met name op het kruis punt Burg. Verkadesingel - Kethel- weg doen zich, vaak chaotische ver keerssituaties voor. Daarom hadden B. en W. naar een tijdelijke oplossing gezocht en deze gevonden in de Prins Bernhardlaan. Door deze laan aan te sluiten op de Burg. Verkadesingel, zou het verkeer van en naar Holy over beide wegen worden verdeeld. Vooral de bewoners van de Burg. Verkadesingel zijn erg blij met deze oplossing, omdat zij volgens hun zeg gen een niet meer te harden hinder van het intensieve verkeer.ondervin den. De bewoners van de Prins Bern hardlaan vrezen, 'dat zij straks tach tig procent van het Holy verkeer in hun rustige woonstraat krijgen met alle gevolgen van dien. Volgens hen is de Prins Bernhard laan te smal voor een doorgaande weg. Drs. C. Zachariaase somde een groot aantal bezwaren op. ,;U legt slechts een noodverband aan, dat de infectie zal verspreiden. Door het doorgaande verkeer op de Prins Bernhardlaan toe te laten, zal het j aantal gevaarlijke kruispunten toe nemen".,zei hij onder andere. Volgens hem moet het kruispunt Burg. Verkadesingel - Kethelweg worden verbeterd. Commissaris Peijster: „We hebben de zaak gron dig onderzodht, maar het is niet mo gelijk gebleken dit kruispunt met stoplichten te beveiligen omdat de weg te smal is, zodat geen opstelvak ken kunnen worden gemaakt". Volgens de commissaris weegt een snellere doorstroming van het ver keer op tegen een uitbreiding van het aantal gevaarlijke kruispunten. Wethouder De Bruijn antwoordde op een vraag, dat de bewoners van de Prins Bernhardlaan ongeveer vier jaar in de narigheid zullen zitten. Uit zijn betoog bleek wel, dat het nog wel veel langer kan duren, voor dat de nielwe weg parallel aan rijks weg 20 in gebruik kan worden ge- nomen. En al die tijd zullen de bewo ners van de Prins Bernhardlaan het verkeer van en naar Holy voor hun deuren zien voorbijdaveren. i Wethouder De Bruijn zei dat de opmerkingen van de bewoners van de Prins Bernhardlaan en die van de bewoners van de Burg. Verkadesin- i gel in de verkeerscommissfe zuilen worden behandeld, waarna de ge meenteraad zal worden gevraagd een besluit te nemen. Deze kwestie zal vermoedelijk in de oktobervergade ring in behandeling komen. Drs. J. de Koning vroeg tot slot of de bestemming van de Prins Bern hardlaan verandert, .wanneer deze laan op de Burg. Verkadesingel wordt aangesloten. „Zeker", ant woordde commissaris Peijster. „Dan zullen wij, zowel in het privaatrecht als in het publiekrecht, een aantal akties ondernemen',' aldus drs. De Koning. Desgevraagd antwoordde hij, dat hierover meer zal- worden bekend ge maakt, nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen. Indien de be woners de gemeente-een proces aan doen teneinde uitvoering van het (eventuele) raadsbesluit tegen te gaan, kan het nog lang duren voor dat tot aansluiting van de weg wordt overgegaan. Dat betekent dan tevens, dat de bewoners van de Burg, Ver kadesingel voorlopig nog alle hinder van het Holyverkeer al leen krijgen te dragen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Vlaar- dings Centrum voor het Amateur To neel (VCA) begint vrijdag 3 septem ber met een. toneelcursus van vier of vijf avonden. De heer Detlev Pols, provinciaal adviseur voor het toneel, zal de lessen geven. De cursus wordt gehouden in de zaal Harmonie en wel op de vrijda gen van 5, 12, 19, 26 september en 3 oktober. De kosten voor deze cursus, die 's avonds om acht uur begint, bedragen vier gulden. De lessen zijn bedoeld.voor men sen, die belangstelling hebben voor toneel, wel eens iets anders willen dan het gebruikelijke rolletje, wat verder in de toneelkeuken wensen te kijken of voor mensen, die alleen maar. nieuwsgierig zijn. Het secreta riaat van het VCA is gevestigd in de Roemer Visscherstraat 15, tel. .347777. Wanneer men niet in de gelegen heid is alle cursusavonden bij te wo nen, behoeft dat geen bezwaar te zijn, omdat elke les op zichzelf staat. SCHIEDAM Met een hersenschudding moest gisteravond de 34-jarige Griek A. M. worden op genomen in het gemeenteziekenhuis. Hij verleende op de kruising van de P. K. O.-laan en de Stationsplein geen voorrang aan een van rechts komende tweede personenauto bestuurd door de 29-jarige B.K. SCHIEDAM De heer Hans De greef, voorzitter van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding en lid van de gemeentelijke sport raad legt binnenkort al zijn funkties neer. De oorzaak hiervan is een over- plaatsingn aar Amsterdam. Naast deze funkties is Hans De gree! ook nog voorzitter van de Schiedamse tafeltennisvereniging TSP en competitieleider van de Ne derlandse Tafel Tennis Bond. Ook deze funkties moet hij door drukke werkzaamheden ter beschikking stel len. VLAARDINGEN Zeventig jaar lang hebben zij lief en leed met elkaar gedeeld: het echtpaar Van Straten uit de Groen van Prinster er straat 77. Het was dan ook vanzelfsprekend, dat bur gemeester mr. J. Heusdens en zijn echtgenote maandagmiddag een bezoek aan het bruidspaar brachten. In_ de feestelijk met bloemen versierde huiskamer volgde een hartelijke begroeting, want het is voor de heer en mevrouw Van Straten niet de eerste keer dat zij de burgemeester en zijn vrouw in hun woning mochten ontvangen. Toen zij zestig jaar getrouwd waren, lieten zij zich al met z'n vieren op de foto zet ten en vijf jaar later gebeurde hetzelfde. Gisteren was het de derde keer met dit verschil, dat de bicrge- meester de taart, die hij bij een dergelijke gelegenheid altijd meeneemt, mocht aanbieden na mens de Koningin. Het echtpaar, dat sinds Ï903 in Vlaardingen woont, heeft zes kinderen twee zijn er over leden), 51 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. "MAASSLUIS „Vrede is welvaart min armoede". Onder dit thema geeft een plaatselijke werkgroep in Maassluis aandacht aan de landelijke Vredes- week die van 21 tot 28 september wordt gehouden. De beide vorige jaren is in Maassluis niet veel aan de Vredesweek gedaan. Dit jaar bereidt een groep mensen'uit vijf verschillende kerken op initiatief van Kees Voorberk (Govert Flinckplein 1, tel. 3328) plaatselijke activiteiten voor. Zondagavond 7 september wordt in de Maranthakerk een bmgdienst gehouden die in het teken van de Vredesweek staat. Na afloop is er gelegen heid tot discussie. De werkgroep concentreert zich voornamelijk op de Vredesweek, maar bet is niet uitgesloten dat haar werkzaamheden een permanent karakter krijgen. Op langere termijn zou de groep met verschillende activiteiten een mentaliteits beïnvloeding van de bevolking over oorlog en vrede en ontwikkelingshulp willen bewerkstelligen. - Stadsgehoorzaal: Brandt Parijs?, film 14 Jr., 29. Stadhuis: vergadering gemeenteraad, 19 30' Stadsgehoorzaal: Brandt Parijs?, film 14 jr. 20.; Inimanuelkerk: lnterkerlljk avondgebed. 19.30 tot 19.50. Biikantoor De Hotterdammer: Smalle Havenstraat 41, tel. 34.67.75. Alarmnummer notitie GG tn GD: tel. 34.34.44. Alarmnum mer %oor melding luchtverontreiniging: tel 26.26.26. Klachten bezorging: H. Ver heft tel 34.33.45. Apotheek: Delta-apor- theek, m'->ris do Vijfdelaan 112. tel- 34.S3.83. Apotheek' Maassluis: De Jong Markt 11, tal. 2234. SCHIPHOL ^Een vliegtuig van Martinair is als. gevolg van de staats greep in Libië gestrand. De vjjf be manningsleden van de DC-6 onder vinden overigens geen enkel nadeel van de politieke toestand in het land. De DC-6 zou wel mogen opstijgen van het kleine vliegveld van Mars-el- Brega, maar het schijnt onmogelijk te zijn er voldoende brandstof te tan ken voor een larige vlucht. Het zou wel mogelijk zijn om de korte afstand in Libië zelf naar Benghasi of Tripoli af te leggen om daar te tanken, niaar de luchthavens van deze steden zijn nóg steeds ge sloten. HOEK VAN HOLLAND De heer B, D. Pettinga was gisteren veer tig jaar als douarie-ambtenaar in dienst, van 's Rijks Belastingen, In de vele jaren dat hij in Hoek van Hol land werkzaam-was is hij daar van 'velen een;goede bekende 'geworden. Dat ble'eij;.op een - druk bezochte receptie waar hoofdinspecteur hoofd invoerrechten en accijnzen te Rotter dam Van Exel de jubilaris waarde rend toesprak. Collega's uit Vlaardin gen, Maassluis en Hoek van Holland boden een tuinstoel aan voor de vrije dagen, want zelfstna veertig dienstja ren is de heer Pettinga nog niet aan pensioen 'toe. Ook tal van vertegen woordigers van scheepvaartmaat schappijen kwamen hun gelukwen sen en cadeaus aanbieden. SCHIEDAM Een enorme aanrij ding met één gewonde en grote mate riële schade ontstond gistermiddag om kwart over twee op de kruising van de Groenelaan en de Strijen- sestraat Daar stopte op dat moment een vrachtauto bestuurd door de' 28-jari- ge H. J. ie M. uit Botterdam. Uit de richting van de andere zijde naderde een tweede vrachtauto, bestuurd door de 34-jarige P. H. F., die dacht dat de eerste vrachtauto doorreed, uit alle macht remde en op het voetpad te rechtkwam. Daar ramde hij twee wielrijders, de 48-jarigemevrouw P. van der K.-Van S. en mevrouw J. E. van K.-O. Eerstgenoemde moest met een bekkenfractuur en wonden aan het gelaat en de beide benen worden op genomen in het gemeenteziekenhuis, laatstgenoemde liep geen letsel op. Vervolgens ramde de vrachtauto nog een bloembak, twee geparkeerd staande personenauto's en kwam ver volgens .tegen een pui tot stilstand. Er ontstand door deze aanrijding op de Groenlaan gróte ravage. daar zit 'm Niet „zomaar een knoop": Maar helemaal passend bij de maximale aandacht dte aan elk detail van 'n FOR- TEX-kostuum besteed, wordt. In overeenstem ming met de beste stoffen en *t sterkste binnenwerk. Vakwerk, ook qua dessin en pasvorm. Kies uit onze prachtige1 kollektie •SCHIEDAM Ingebroken is in de kantine van de w. Hennes DVS in het sportpark Harga. Via het indruk ken van een ruit aan de achterzijde kwam men binnen. Uit 'een kast is een bandrecorder ter waarde van 600 verdwenen. SCHIEDAM In de leeftijd van 71 jaar is de oud-wethouder van ge meentewerken en het grondbedrijf van Schiedam, de heer W. van Sehooneveld overleden. De heer Van Sehooneveld werd op 6 september 1949 voor de A.R. tot gemeenteraadslid gekozen, op 4 sep tember 1962 werd hij wethouder. Bij de' laatste gemeenteraadsverkiezing in 1966 steldé hij zich niet her kiesbaar en op 6 september van dat jaar nam hij afscheid als wethouder met een receptie, in de aula. De heer Van Sehooneveld was geen full time-wethouder; naast deze fünktie was hij verbonden aan Elec- trostoom N.V. in Rotterdam. De heer Van 'Sehooneveld wordt vrijdag ais. om 11 uur in het crema torium Ockenburg in Den Haag ge cremeerd. IN DE SALON KLEIWEG 145, ROTTERDAM telkens 's middags om 2.30 en 's avonds 8 uur. Grote collectie gracieuze modellen.. -3- Interessante nouveauté's in lijn en afwerking. Gratis Thé-complet VERPLICHTE RESERVERING Tel. (010) 226672—227730. (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Binnen drie a vier jaar hoopt.de Christelijke Huishoud school in een nieuw gebouw te zit ten. Het zal verrijzen op de .hock van de Harreweg en het Bachplein in Schiedams nieuwste woonwijk Groe- noord. Op enkele seconden afstand van deze nieuwe school is het metros tation Groenoórd geprojecteerd. Dit metrostation komt ook op de Harreweg, maar het ligt in de lijn van de verwachtingen, dat het de eerste tien jaar nog niet zal worden gebouwd. Op dit ogenblik is de school nog gehuisvest in de Westmo lenstraat; een oud naargeestig ge bouw, dat reeds meer dan 100 jaar oud is, dienst doet als onderwijsver- blijf voor de toekomstige huismoe ders. De goedkeuring voor de nieuw bouw was ongetwijfeld het mooiste geschenk, dat schoolbestuur, leer krachten en leerlingen konden krij gen. Want gisteren was het precies tien jaar geleden dat de Chr. Huis houdschool voor het eerst de wan kele onderwijsschreden in Schiedam zette. Directrice C. Roodenburg heelt al les van het eerste startschot meege maakt. Zij was het ook, die er achter kwam dat de school gisteren precies tien jaar geleden de 'eerste leerlingen binnenliet. Tot verrassing van velen werd gis termorgen de vlag gehesen, terwijl de leerlingen tot hun verbazing in het overblijflokaal werden geroepen. Daar deelde mejuffrouw Roodenburg mee dat de school „jarig" was en dat er dus getracteerd werd. Ook ging zij gisteren in op de zeer korte geschie denis van de Schiedamse Chr. Huis houdschool, die is begonnen met acht leerkrachten en nu twaalf leerkrach ten op de loonlijst heeft staan. Zes van hen zijn in volledige dienst, terwijl zes anderen een ge deelte van de dag opd e school doorb rengen. De school heeft momenteel 100 leerlingen, die in zeven lokalen les krijgen. De school heeft een stedelijk karak ter, want precies op de gemeentelijke grens met Vlaardingen bevindt zich een christelijke huishoudschool, ter wijl op de grens met Rotterdam op het Pinasplein eveneens een christelijke huishoudschool staat. Hoewel men niet wenst te spreken over concurrentie, is directrice Rood enburg wel van mening, dat bij de nieuwe school in Groenoord over de Vlaardlngse grens moet worden geke ken. Zij denkt daarbij aan leerlingen uit de Vlaardlngse Holywijk, waarvoor de verbinding met Groenoord eenvou diger zal zijn dan met Vlaardinge- n-Oost. Er is in de nieuwe school ruimte voor uitbreiding, want mo menteel zijn de klassen verdeeld in 18—20 leerlingen, die zeven lokalen bezetten. In de Groenoordschool zijn voorlo pig twaalf lokalen geprojecteerd. Di rectrice Roodenburg snakt wel naar de nieuwe ruimte. De school is oud en heeft o.a. mankementen op het gebied van de verwarming. De meeste leerlingen van dit ogen blik zullen de nieuwe school echter niet meer meemaken. Directrice Roodenburg hoopt echter dat de jongste leerlingen, die pas cp de school zijn gekomen, in het laatste van de drie jaren nog kunnen profite ren van de school op het Bachplein. Directrice Roodenburg van de Schiedamse Chr. Huishoudschool wijst op de kaart van Schiedam aan waar de nieuwe school komt. Korte Hoogstraat 11 a. Tel. 3461-51Vlaardingen. HOEK VAN HOLLAND Alle goede bedoelingen ten spijt is de slot avond van de VW zomeractiviteiten in Hoek van Holland goeddeels mis lukt. Een lampicnoptocht moest zater dagavond een eind maken aan de activiteiten. Een druilerige regen ver stoorde echter het feest Weliswaar verscheen de harmonieverenïging „Rotterdam aan Zee" in vol ornaat op straat, maar het aantal kinderen de verwachting. Bovendien liep in de stoet 'een groot aantal oudere begelei ders, zodat het lichteffect minimaal met lampionnetjes bleef ver beneden was. SCHIEDAM Tot fractievoorzit ter van de Partij van de Arbeid in gemeenteraad van Schiedam is be noemd de heer P. Boschman. Hjj' volgt de heer J. Dijkstra op, die te kennen heeft gegeven wegens drukke werkzaamheden zijn funktie als raadslid ter beschikking te stellen. Als raadslid komt de heer P. C. van der Lubbe de socialistische fractie versterken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het Staatsblad van 29 augustus is de wet van 27 augustus 1969 tot wijziging van de Instellingswet Medische Faculteit Rotterdam opgenomen. Deze wijzi ging houdt In dat de geldigheidsduur van de wet, die op 31 augustus zou aflopen, met één jaar is verlengd. Bij de oprichting van de Medische Faculteit, die ln 1966 begon te draai en, werd er van uit gegaan dat deze faculteit te zijner tijd met de Neder landse Economische Hogeschool een universiteit zou vormen. De verlen ging van de wet houdt verband met het zoeken naar de meest wenselijke struktuur van de universiteit Daarmee is men nu aan de gang. De Commissie Universiteit Rotter dam heeft een rapport uitgebracht. Dit moet echter in vele geledingen uitvoerig worden besproken. Over het algemeen bestaat in universitaire kringen niet de indruk dat één jaar verlenging voldoende zal zijn om tyt vorming van de gewenste universiteit (waarvoor wel de naam Erasmus is gesuggereerd) te geraken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1