Mr. Fockema Andrea in Kamervergadering Rotterdam heeft helder regeringsstandpunt nodig Urgentie voor emplacement Kijfhoek Ruimte om in te werken aanwijzen Literair talent krijgt kans in Rotterdam ?P tbc nog zeer waardevol Hotelratviel oude beroep m terug SAFFIER Werving wereldhandelscentrum mm VERSLAG VAN „ESBETURO' heetmanm ÉMI AMSTERDAM MET FOLDER OVER PROJEKT SÊt ff GRATIS CONSUMENTEN VOORLICHTING OVER 42 WASAUTOMATEN Afvalverwerking indutsrie taak van overheid Ontsnapt uit open inrichting Nieuwe opzet containerdienst Seatrain Lines a steen van de maand september BIJDRAGEN DELTA 11- DÏCHTERSHOW sieraders met saffier vanaf 125.- Er is een dichter voor nodig om de zeldzame schoonheid van de saffier cÜÜ edelsteenkundigo tg.a: diamantexpert (M-9- UJKBA«182 te beschrijven. Een steen die met zijn pure blauw en tfuwelen glans een fonkelende hulde brengt aan de cfoarme van de vrouw die hem dr^gt. filiaal: oostzeedijlc 155-157. wttetfa» SS pg dOTTERDAMMER PAGINA 3 2A WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1969- Vraag maP met belangrijkdocu- -sentatie-materiaal over wasautomaten met vergelijkende otijslijst Zo kunt u pas goed oordelen en uw keuze bepalen. 11 ontvangt deze documentatie- gpiiBWWMHHM ik ontvang gaarne gratis map documentatie wasautomaten. naam adres pleats Schrijf op uw enveloppe r m „MODERN" g antwoordnummer: 1938 g Rotterdam. Geen postzegel opplakken. ilHimWIIMIMB Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM „De Maas stad heeft recht op een duidelijk regeringsstandpunt, dat de la gere overheid, het verkeerswe zen, de industrie en de handel de ruimte aanwijst, waarbinnen zijkunnen werken om de nieuwe mogelijkheden van de grote zee haven produktief te maken. De plicht van de regering spreekt te meer nu het hier gaat om een Europese verantwoorde lijkheid. Een helder stoutmoedig standpunt is van internationaal- politiek voordeel". Dat betoogde mr. W. H. Focke ma Andreac, voorzitter van de Kamer van Koophandel, dins dagmiddag in de maandelijkse vergadering van de Kamer. Hij stelde voorop dat bet publieke gesprek over Botterdam „jammer- genoeg nauwelijks mét Botterdam" zich steeds meer botweg richt tegen de ruimte, die de samenleving aan conomische bedrijvigheid moet laten. In politieke bewogenheid worden in gieten en bedoeieingen van het za- keleven omtrent levensvoorwaarden van economische bedrijvigheid ge hoond en de spriritueie ruimte van werken aangetast. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Volgens de voor- ritter van de Rotterdamse kamer van koophandel mr. W. H. Fockema An dreae heeot het probleem van de in- siruiele afvalverwerking in Neder land zodanige afmetingen aangeno men dat het hoog tijd wordt dat de rijksoverheid zich daarmee gaat be moeien. Hij zei dat de nationaie overheid zich tot dusver steeds op het stand punt heeft gesteld dat de verwerking van industrieel afval in de eerste plaats een zaak van de industrie zelf is en niet van de overheid. Hij meent echter dat als de lokale overheden de FROMMELEN bestaande afvalverwerkingsfacilitei ten gaanb eëindigen of beperken, de nationaie overheid toch moeten zor gen voor andere mogelijkheden. Gebeurt dit niet dan kunnen de situaties ontstaan die niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook uit een oogpunt van volksgezondheid, on aanvaardbaar zijn. De heer Fockema Andreas prak hierover in de vergadering van de Kamer van Koophandel naar aanlei ding van het feit dat de gemeente Amsterdam een in de hoofdstad ge vestigd bedrijf, dat chemise hafval vernietigt, d ehuur heeft opgezegd. Dit heeft geleid tot een moeilijke si tuatie voor een groot aantal Neder landse bedrijven omdat deze thans hun afval bijna niet meer vernietigd krijgen. Er heerst een emotioneel verzet te gen Rotterdam. Rotterdam vormt met de havens en de terreinen langs de Nieuwe Waterweg en met de verdere agglomeratie één bedrijvig geheel. De ervaring leert dat deze samenhang een bepaalde mentaliteit schept, een .atmosfeer van zakelijke en mense lijke verbondenheid. Mr. Fockema Andreae: .,Men peu tert thans aan de gezindheid van werkend Rotterdam. Men zit te from melen aan werk dat hier, in de lijn van wat gezamenlijk' overtuigd werd opgebouwd in 'het Nederlands en in het Europees belang, thans wordt vervolgd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De aanleg van het grote rangeeremplacement Kijf-, hoek tussen Heerjansdam en Baren- dreebt moet de hoogste urgentie krij gen, (Het werk ligt momenteel stil.) Be Nederlandse Spoorwegen zullen' namelijk niet in staat zijn met de outillage waarover men nu in het Rotterdamse havengebied beschikt, de verdere groei van het goederen vervoer van en naar Rotterdam op te vangen. „Een uitbreiding en verbetering van "het spoorwegapparaat is drin gend nodig", zei mr. VV. H. Fockema Andreae dinsdag als voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koop handel. De bestaande verkeersstromen zul len nog steeds in omvang toenemen, volgens de kamer-voorzitter. Ook zullen de containers een belangrijker plaats gaan innemen. Nu al wordt dertig procent van' de containers aan- en afgevoerd per trein. De KvK-voorzitter noemde de zwa re industrie op de Maasvlakte die ook grote vervoersstromen zal voortbrengen. Het spoorwegverkeer zal, volgens een onderzoek van Ma nagement Sciences Ltd., in het Rot terdamse havengebied in de komende twintig jaar verdubbelen. Hij zei dat het duidelijk is dart de tot nu toe door de NS genomen orga nisatorische maatregelen in het Rot terdamse havengebied slechts tijde lijk soelaas zullen bieden. De NS moeten zich gaan bezinnen op meer fundamentele maatregelen, aldus mr. Fockema Andreae. Omdat Rotterdamd basis iss van een krachtige bedrijvigheid elders en dit stralingseffect van wezenlijk be lang is voor de functie van deze we reldstad, grieft ons al het praten over Rotterdam door anderen, die die bij zondere fandament van onze aktivi- teiten miskennen. Zij doen aan hoog bouw zonder voorafgaand bodemon derzoek. Dat gepraat behoort te val len onder verbodsbepalingen van een moderne Hinderwet.." Het rumoer rond Rotterdam is vol gens hem mogelijk geworden door een verschraling van publieke ver- antwoordelijkheid om besluiten te nemen. Zeehavenbeleid en industrie beleid, publieke belangenyand e al lereerste orde zijn vaag. Deze belae- idsbepalingen moeten van landsover- heid worden verwacht. De belang rijke beleidsbeslissingen slepen zich echter voort van compromis naar compromis en wel vanweg de ver vloekte mode-uitdrukking „politieke haalbaarheid". Mr. Fockema Andreae: „Het over leg met het zakenleven over ,het pro jecteren van de toekomst mist span kracht bij het aarzelen van de landsregering. Het gemeentebestuur van Rotterdam beseft de noodzaak van een ver vooruitziend beleid in sterke mate. Het levert daadwerke lijke bijdragen aan denken en doen. Zonder een stellig raamwerk van na tionaal beleid is alle andere inspan ning echter frusterend". De Nieuwe "Waterweg wordt op de grondlsg van zijn natuurlijke funktie toegankelijk gemaakt door machtige kunstwerken voor de allergrootste schepen. Deze ontwikkeling heeft di- rekte consequenties voor het ontvan gen van zeeschepen en voor het ef fectueren van de nieuwe industriële en commerciële mogelijkheden, die het rechtstreekse gevolg moeten zijn van zeeschepen en voor effekturen van de nieuwe industriële en com merciële mogelijkheden, die het rechtstreekse gevolg moeten zijn van de economie van het zeevervoer. Het bedrijfsleven projekteert eeze mogelijkheden en aanvaardt de taak die daarin is gelegen. Men baggert de vaargeul toch niet om te bereiken dat het bedrijfsleven met de armen over elkaar gaat zitten? riep mr. Fockema Andreae uit De Kamervoorzitter wond er geend- doekjes om: „Voordat de eerste spa de grond in ging, had de regering zicht moeten hebben op de gevolgen en stuur moeten geven aan de pro grammering. En dit te meer omdat de hoge kosten van de havenverbete ring rechtvaardiging vragen in een ordelijk openbaar verantwoord- ingsstlsel in onze democratie". De beer Fockema Andreae ging verder in op de Deita-ontwikke- SLIKKERVEER Het accountants- en Belastingadviesbureau Hogen, Baas en Van «hee opent morgen zijn niehve pand aan oe Reyerweg, Het bureau zal aanlsuiting krijgen op een speciale computer, een nieuw systeem waarvoor veel accoun tantsbureaus belangstelling hebben. SPIJKENISSE Maandag 8 september wordt in het gemeentehuis een openbare zal over de jeugdsociëteit worden gesproken. lingen. Hij dat deze niet mogen ver vreemden van Rotterdam en daar gaat het op lijken door pressu- re-politiek in provinciaal en geente- lijk klimaat vol spreidingsidealisme en minderwaardigheidscomplexen. Het gaat immers om de ontsluiting van nieuwe arbeidsterrein in een economisch-geografiseh belangrijk gebied. Het welslagen van deze ontsluiting is voor het Rotterdamse bedrijfsleven een belang van de - eerste orde. „Om beter begrepen te worden in onze bereidheid ons in te zetten voor construktief Delta-beleid kan het goed zijn ons in Rotterdam te oefe nen in onderling samenspel en in nieuwe vormen van samenwerking met het gemeentebestuur. Het is on aanvaardbaar ons neer te leggen bij het begrip „uitverkocht", dat thans Rotterdamse ontwikkelingen blok keert". Het Wereldhandscentrum in Rot terdam zal volgens de heer Fockema Andrae als vanzelfsprekend moetn ontstaan als essentieel instrument in het Maasstedelijke ensemble. Rotterdam is namelijk een Wereld handelscentrum. Van Rotterdam uit wordt gewerkt in de gehele wereld. Het honen van Rotterdam is het be vuilen van eigen nest, zo besloot mr. Fockema Andreae zijn rede, waarmee de kamer van Koophandel warme instemming betuigde. ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Rijnmond zal de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning verzoeken te bevorderen, dat met eventuele eigendomsover drachten van terreinen op de Maasvlakte door het rijk de vaststel ling van streek- en bestemmingsplan nen niet wordt doorkruist. In antwoord op schriftelijke vragen van mr. H. Versloot (soc.) deelt het Rijnmondbestuur mee, dat het bij het ruimtelijk beleid volledig rekening zal houden met de aangewonnen ter reinen op de Maasvlakte. Dit houdt in dat met dé voorbereiding 'van een streekplan voor 'het Maasvlakte-ge bied een begin zal worden gemaakt LINES—p ROTTERDAM De NV gaat de belangen van de door de Amerikaanse rederij Seatrain Lines in november te openen container- dienst tussen New York en West-Eu ropa voor de Benelux behartigen. Seatrain Lines heeft deze nieuwe organisatie opgericht samen met Ruys Transport Groep NV. De bedoe ling ervan is at door centraal beheer van containers en chassis in Europa aan de verleders en expediteurs een. doelmatige en betrouwbare dienst verlening wordt geboden. In nkele andere Europese landen zullen identieke maatschappijen wor den opgericht. Seatrain onderhoudt sedert een tiental jaren een geregelde container- dienst tussen Puerto Rico en een ei gen terminal in New York. Tot de zelfde scheepvaartgroep behoort ook de 150.000 tons tanker Manhattan, die, voorzien van speciale ijsverster- king, onderweg is om een nieuwe route ten noorden van Canada tussen de nieuwe olievelden van Alaska en de Amerikaanse oostkust te zoeken. Seatrain zal .de dienst op Europa aanvankelijk met C-4 schepen van elk circa 480 containers van 40 voet onderhouden. In 1970 en 1971 zullen de in Emden in aanbouw zijnde grote en zeer snelle schepen met een capa citeit van circa 900 containers van 40 voet op deze dienst ingezet worden. HOLLAND Een 25-jarige Pool, die terugkwam van een in Engeland doorgebrachte vakantie, heeft bij de Hoekse politie asiel gevraagd. De man was bang dat hem bij zijn thuis komst bepaalde uitlatingen tegen het Poolse regim eten laste zouden wor den gelegd. De politie heeft de man in afwach ting van een nadere beslissing over gegeven aan de Vreemdelingendienst in Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de vijfde ron de van het bevolkingsonderzoek op tbc, die van 25 maart 1965 tot en met 7 september 1968 duurde, werden 352.035 mensen onderzocht, van wie 118 lijdende waren aan een actieve Iongtuberculose en 51 aan een z,g. latent actieve tbc. Bij totaal 85 van deze patiënten konden bacillen wor den aangetoond. Dit vermeldt het verslag over dit onderzoek, dat de stichting „Esbetu- ro" uitvoerde. In promillages uitge drukt blijken de cijfers nauwelijks te verschillen van de gevonden aantel len in de derde en vierde ronde. De verschillen tussen mannen en vrou wen lagen in dezelfde orde van grootte als in de vorige ronde. De afwijkingen bij 15-20 jarigen waren vrijwel te verwaarlozen. Het aantal kwaardaardïge nieuw vormingen blijft onrustbarend hoog, constateert het verslag, namelijk 0,63 promille (0,61 in de vierde ronde); 1,24 promille bij mannen (1,12) en 0,17 promille bij vrouwen (0,22). Wat dte „opbrengst" betreft, zowel aan tbc als aan longtumoren is geble ken dat het onderzoek niets van zijn waarde heeft ingeboet, voegt het verslag daaraan toe. Inmiddels is de zesde ronde aan de gang. Die beperkt zich tot de leeftijdsgroepen van 20 jaur en ouder. Daardoor wordt de duur met vier maanden bekort. Tijdens het onderzoek werden meer tumoren gevonden dan gevallen van actieve tbe. Van de 269 gevonden longgezwellen werd in 223 gevallen TINGP ROTTERDAM „We zul len moeten erkennen dat bepaalde mensen nog niet behandelbaar zijn", merkte officier van justitie mr. J. D. de Jong dinsdag op in zijn requisitoir tegen Johannes M. A., die na zijn ROTTERDAM De Rotterdamse Kunststichting wil de literaire activi teiten in de Maasstad gaan stimule ren. Dit gaat men proberen door on der meer het regelmatig organiseren van letterkundige manifestaties, en door de oprichting van een workshop voor amateur-stilisten. Aanvankelijk heeft men hierover ruggespraak gevoerd met auteurs, die of afkomstig zijn uit Rotterdam, of er wonen, of zeer geïnteresseerd zijn in deze stad. Martin Mooy, Bob den TJijl, Hans Wap en Jacobus Bos vormen het on langs opgerichte proza- en poëziese- cretariaat van de R.K.S. en hebben voor dit seizoen reeds zes literaire avonden vastgelegd. Tijdens deze avonden zal naast de literatuur ook aandacht worden besteed aan licht- en geluidsprojec ties, film, muziek, toneel e.d. Deze avonden worden de eerste of de tweede woensdag van de maand ge houden, gewoonlijk in De Lantaren, behalve de eerste avond, 10 septem ber die plaatsvindt in het Piccolothe ater. Daar komt Hugo Raes nieuw ongepubliceerd werk voorlezen en te vens brengt hij licht- en geluidspro- jekties met muzikale begeleiding. Op 8 oktober is er in de Lantaren een dichtershow met Hans Wap, Ju les Deelder, Cees Buddingh, Riekus Waskowsky, Simon Vinkenoog en Hans Vlek. De popgroep Brambox zorgt voor de muzikale omlijsting en. misschien komen uit Engeland enkele Liverpool Poets. Op 12 november vullen de mede werkers aan het tijdschrift Barbar- ber de avond, in januari komt er een avond uitsluitend voor amateurs, en omstreeks mei wordt zowel een Inter nationale Schrijversbijeenkomst als een Internationaal Poëziefestival ge m organiseerd. Hoewel drs. A. J. van der Staay, direkteur van de R.K.S. daar nog weinig zinnigs over kon vertellen. In het raam van de letterkundige workshop worden amateurschrijvers opgeroepen hun manuscripten pro za of poëzie - in te zenden. Deze worden beoordeeld door Bob den HUI, Herman Moscoviter en Cees Budding en teruggezonden, voorzien van een kritisch commentaar. De in zender betaalt als tegemoetkoming in de kosten 25. Eventueel zullen, als er werk van hoge kwaliteit wordt aangeboden, per jaar zes hoekjes worden uitgebracht. Overigens wil men extra aandacht gaan vestigen op schilderende schrij vers ofwel schrijvende schilders. In februari komt er een tentoonstelling van de schrijver-schilder Louis Paul Boon in de Doelen. Tevens wordt daar dan een filmpje vertoond, waar in Boon de hoofdrol speelt. Ook Leo Vroman heeft zijn medewerking toegezegd. SliMtMi RIDDERKERK Met de neus in de lucht en gierende banden schoot dinsdagmiddag een lesauto van de Ridderkerkse rijschool Tunnelzicht, -dwars over de Ringdijk een dijkwo ning binnen. Achter het stuur zat geen onervaren leerling, maar de be dreven 32-jarige rijschoolhoudster J. P. H. met achterin een leerlinge. Met draaiende motor en ingescha kelde versnelling wachtte zij op de Ringdijk op de volgende leerling. Tot haar voet van de koppeling schoot en het gaspedaal intrapte. Toen schoot de pittige Austin-leswagen ais een op hol geslagen paard vooruit en kwam pas tot stilstand tegen de wo ning van de familie A. Remus aan de Ringdijk 84. Tegen de sponningenvanhetraa m Tegen de sponningen van het raam dat op straathooge zit, bleef het autootje met zijn neus in de huiska mer hangen. Grote glasscherven vlo gen door de kleine kamer waar ach- terine en baby in de box lag te sla pen. Het kind bleef ongedeerd en ook de twee inzittenden van de auto liepen geen letsel op. De .ravage in de woning was groot ontsnapping uit een open irichting al otelrat verceshshnidene plaatsen in Nederland bezocht. Hij wasterugge- vallen in een oud beroep, waardoor hij al zeven vonnissen te pakken heeft, ,,'t Ging aardig met me", ver telde hij de rechtbank, doelend op de geven moment de spanningen, door de therapie teweeggebracht, niet meer verwerken,,. Zijn laatstev onnis was een ter be schikking stelling van de regering ge weest. „Deze t.b.r. loopt gewoon door", stelde rechtbankprseident mr. Jolles ter verduidelijking. De officier isvan mening dat de psychiatrische behandeling door •ze ven maanden gevangenisstraf onder broken dient te worden. „De verdach te was „opgenomen in een -kliniek die door zijn openheid .grote verant woordelijkheid legt op diem ensen die erin opgenomen worden. Na een vrij dagje is de verdachte niet meer "teruggekeerd. Met de vrij heid die hij zich" daarmee, dacht te verwerven heeft hij 'niets goeds ge daan. Het enige.is, dat ook de artsen nu eens erkennen dat het remedium mislukt is," aldus de officier die zijn eis zelf nogal gematigdvond, - Bij een Rotterdams rontgenoloog nam de man eind juni een koffer en een geldkistje weg. In het Hiltonho- tel volgde in deze stad één van 213 n befaamde insluipingen waaraan hij manchetknopen; een zonnebril en een sleutelbos overhield In het Am sterdamse Vietoriahotel stal hij van een buitenlandse bezoeker een hoe veelheid geld, e en kostbaar parel- snoer en andere sieraden. „Plus de rest", omschreef de presi dent het aantal insluipingen die niet in de dagvaarding waren opgenomen. „Behalve schade heeft hij ook nog een portie onrust en onzekerheid ge bracht in afgesloten hotelkamers", al dus de officier. dé raadsman, mr. J. S. van Gaaien, stelde dat voo rde verdachte een ge vangenisstraf extra schadelijk zou werken, omdat de therapie door elke maand onderbreking drie maanden achterop raakt. Hij vond dan ook de eis van de officier allerminst gema tigd en drong er bij de rechtbank op aan vertrouwen te hebben in de in zichten van de behandelende artsen en de gevangenisstraf zo kort mo gelijk te houden. Over veertien dagen doet de recht bank uitspraak. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Stichting World Trade Center is begonnen met de werving van gegadigden voorhet „Wereldhandelscen trum", dat Amsterdam gaat bouwen en waarvoor in 1970 de eerste paal wordt geslagen, zo als vorige week meegedeeld. In een folder zijn directies Van vele bedrijven in ons land van de kwaliteiten van dit project op de hoogte gesteld. In een begeleidende brief deelt coördinator G. O. J. A. Naesink mee dat de plannen voor „de stichting van een Nederlands World Trade Center" thans zover zijn gevorderd, dat over de bezetting van de beschik baar komende bedrijfsruimte kan ■worden gedacht. Na een uiteenzetting van het doel van dit handelscentrum wordt gezegd dat jaarlijks meer dan een miljoen buitenlandse zakenlieden Amsterdam bezoeken. In 1971, als de eerste huur ders het gebouwencomplex hebben betrokken, zal het merendeel van de ze zakenlieden zich naar dit centrum begeven. Zij vinden daar alle faciliteiten bij een: overheidsinstanties, binnen- en buitenlandse handelsdiensten, ban ken, bureaus voor reclame en markt onderzoek, vergader- en conferentie ruimten, hotel, club enz. Het plan wordt visueel gemaakt door middel van een foto van de ma quette, waarop men het complex (sleutelachtig van vorm) ziet met zijn kantoorgebouwen in wandvormige bouwmassa's en in torens, een hotel- "gebouw, vergaderzalengebouw, ont vangst- en inlichtingencentrum, ruimten voor garages en magazijnen. Het geheel moet worden gebouwd in het westen der stad, dicht btf een NS-station, het middendeel is ©ver enkele wegen gebouwd. In het com plex zijn diverse plaza's (pleinen). En bet ligt dicht bij Schiphol, bij het centrum en dicht bij haven- en in dustrieterreinen overal dichtbij ei genlijk. De huurprijzen zijn niet hoger dan voor vergelijkbare kantoorruimten in "Amsterdam, aldus dit wervende ma teriaal uit de hoofdstad. bekend, dat het kwaadaardige tumo ren betrof, 30 bleken goedaardig, over 16 kreeg Esbeturo nog geen be richt. Het gevonden aantal kwaadaardige tumoren ligt in dezelfde orde van grootte als in de voorgaande onder- zoeksronde. Het betrof ook nu weer 'voornamelijk mannen: 124 per 100.000 onderzochten, tegenover 17 per 100.000 onderzochte vrouwen,'verhou ding 7:1. Op diverse plaatsen in Nederland is reeds begonnen met meer frequent röntgenologisch borstonderzoek bij de mannelijke bevolking boven 40-45 jaar. Er zijn aanwijzigingen dat be paalde soorten longkanker op die manier kunnen worden ontdekt in een stadium dat operatie nog moge lijk is. Ook in Rotterdam, aldus het verslag, wordt «reeds ernstig gedacht over mogelijkheden om te komen tot een meer frequent onderzoek van door, longkanker bedreigde groepen. De medewerking der bevolking wordt overigens als voortreffelijk beschreven. „Mede in financieel op zicht is de steun, die wij van onze stadgenoten ondervinden, zodanig, dat onze situatie wei uniek in den lande genoemd mag worden", zegt het verslag. Als vrijwillige bijdrage, die gewenst was, werd in de oproep 1,25 genoemd. De gemiddelde op brengst per deelnemer beroeg ƒ1,34. I7TGENLIJK is het een trieste affaire wat er allemaal in Amsterdam gebeurt. Laat Ik dat als Rotterdammer dan maar eens zeg gen. Ik weet heel goed dat het niet altijd botert tussen Amster- en Rot terdammers en dat er vaak over en weer wrange grappen worden ge maakt, zelfs op burgemeesterlijk ni veau, maar ons Nederlanders gaat het toch ook aan dat de glans van de hoofdstad des lands wat aan het afvlakken is. En dan doel ik helemaal, niet op de Dam-jeugd of de hasjiesj-rokenr de hippe vogels ül Paradiso of zo, maar op de aftakeling van Amster dams imago als haven- en handels stad. Iedereen -heeft het de afgelopen dagen kunnen lezen hoe het ervoor staat met het hoofdstedelijke -plan voor de bouw van een weréldhan- delscentrum. Iedereen heeft begre pen dat Amsterdam aan het stuip trekken is, dat het dingen doet die eigenlijk niet gedaan mogen wor den. De minister van economische zaken heeft de verantwoordelijke lieden al op de vingers getikt en gezegd dat ze zo nu net niet moeten, handelen als ze zo graag een we reldhandelscentrum willen hebben. Amsterdam en dat zeg ik niet omdat ik Rotterdammer ben r speelt >op dat punt geen eerlijk speL Vorig jaar probeerden de Amstér-, dammers Rotterdam op een onpret tige manier vóór te zijn met het lanceren van het wereldhandelscen trum-plan en vorige week hebben ze hetzelfde uitgehaald door met kre ten te komen van „definitief" en „Rotterdam steunt ons", terwijl dat in de minste verte niet waar is. Ik vind zo iets alleen maar dom, want je bereikt er het tegendeel mee van wat je in feite wilt berei ken. Maar ja, als het naburige Rot terdam op vele fronten met de eer gaat strijken, moet je wel eens naar ongeoorloofde middelen grijpen. Tenminste, dat vindt men in Amsterdam. T?N dan de haven. Die zit in een k bar slechte hoek, dat is bekend. De nauwe vaarweg door sluizen en onder bruggen door gaat steeds meer knellen. Het bericht dat een havenbedrijf mensen moet gaan afstoten omdat er gewoon geen werk is, is geen best teken. Er zit geen groei in de lading^ die binnenkemt. Amsterdam is blijven stilstaan, niet door eigen schuld, maar door andere oorzaken. Het heeft wel in zoverre enige schuld dat men de bui jaren geleden niet heeft zien aankomen. Donkere wol ken hingen echter al lang boven de Amsterdamse haven. Door alle be perkingen kon men er gewoon van uit gaan dat de hoofdstad niet zou kunnen, meegroeien, maar men heeft dat niet willen aannemen. Amsterdam bouwde nieuwe ka* den, kranen, terminals. De contai ner-faciliteiten bijv. staan in geen verhouding tot de werkelijke situa tie. Er ligt in het westelijke haven gebied een grote terminal met twee enorme kranen. Schepen echter zijn er niet (meer). Enkele jaren terug waren er nog wel enige rederijen, maar ze zijn of verdwenen èf heb ben hun diensten ingekrompen. Een groot deel van die investerin gen zal overbodig blijken te zijn. Jammer natuurlijk, maar als men geen rekening houdt met de werke lijkheid, gebeurt dat soort dingen. Moeilijkheden te over dus voor Amsterdam. laten wij ze als Rotter dammers daarbij geluk wensen. Dat mag toch wel. L '"tl" -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1