IBNBIMH sbrebbkeu Dit seizoen in schouwburg Bioscoopprogram stijl start nieuwe Pasolini Vereniging steunt de alleenstaanden my*- Bfm fljtei Matsou wil container- dienst op Nw-Europa Film over visvangst september in museum Planting AGENDA RENAULT' DORZON.V. VAN T00R KEUKENCENTRUM nu is er ook voor u betaalbare t CENTRALE VERWARMING Vraag gratis verwarm|ngs- en financieringsplan CV-installaties reeds vanaf 2KB,- Bel 134700 comfortabel Verkoop-samenspel (leder en Van de Loo Sociale begeleiding Pröfl Berkouwer in Pniëlkerk Burgerlijke stand heus Ontslag voor kadepersoneel in De Hoek C. Jans ontving bronzen medaille VetfuMn. PHILIPS g VROEG OF LAAT ZULT U TOCH VOOR EEN TIELSA AANBOUWKEUKEN BESLISSEN G. P. VAN DAALEN Jr. BEHANG??? B0ERDAM GARAGE SPAARBANK VLAARDINGEN slaagt U beter met Uw inkopen als U eerst sie advertenties leest Een goed idee voor morgen fèest;op komstJ '.i VLAARDINGEN Dinsdag avond 16 september begint in de Stadsgehoorzaal het bioscoop programma nieuwe stijl. Omdat het aantal bezoekers en de ver toonde films beneden peil ble ven, heeft de Stichting Stadsge hoorzaal het contact met de ex ploitant van de filmvoorstelling en verbroken en de zaak aan zich getrokken. Animo. - elke wifcsstgavoncl ...tót 9 uur open 2-persoons poly-aether* matrassen TZüT- 100 leden Ds. B. A. Koek wordt 21 september bevestigd batterijen mms goed |PIIiA?^naT| zijn! IB ÖBJJ Ted de Braak ECT heeft ruimte Voorlopig nog geen voorlichtings ambtenaar exclusief tielsa-dealer Bij de echte BEHANGER Voor BEHANG en VERF Afdeling VERWARMINGSTECHNIEK Hoogstraat 82-66 tel. 010-134700 „Young Credo Singers*' vandaag en morgen en dagelijks m Adidas/ Congres uw gezinsbank Spaar gemakkelijk - Spaar thuis Spaarbusjes voor aüe leeftijden GEMEENTE SCHIEDAM Spreekuur van de Contact-Ambtenaar Gemeentelijk Energiebedrijf 's-Gravenhage ONGETWIJFELD SAFARI tussen Hilvarenbeek en Tilburg Verqeet niet na deze opwindendste safari vat uw leven tetentspanrangs-paradijs vandeBeekse Bergen te bezoeken. SCHIEDAM De distilleerderij j J. Meder Zoon Ao. 1795 te Schiedam en het wijnimport-huis. Van de Loo's Wijnhandel NV te Arnhem zijn overeengekomen hun belangen voor wat betreft de ver hop van wijnen te verenigen. Bij de distilleerderij Meder wilde mon een complete colectic wijnen aar. het verkooppakket toevoegen, j Aangezien het selecteren en de ver- I jorging van kwaliteitswijnen een j eigen vakkennis en ervaring ver eisen. besloot Meder dit niet zelf te doen. Voor gezamenlijke rekening zul len nu via het verkoopapparaat van Meder, aan de relaties van deze dis tilleerderij in het gehele land, de door de Van de Loo geïmporteerde wijnen worden aangeboden. Beide ondernemingen blijven zelf standig en, dc. relaties van- Van ,c!e Loo's' Wijnhandel/zullen bezocht bïl}-- Vémdo'orjd'e.eigen yerkoop§taf. GORINCHEM I Dn fi»t eens helemaal anders. Origineel apert is Utr bruiloft of feestdiner iri Motelj Gorinchem. Speciale, sfeervolle party-room! Er parkeergelegenheid voor. elie auto's van Uw gisten! ROTONDE. AFRIT GORIHCHEM - TEL. 01830 .- 5841 Dit betekent een aanmerkelijke vermindering van het aantal voorstellingen, gewoonlijk zo'n vier lier week. Met ingang van deze maand zal om de veertien dagen op dinsdag een film worden vertoond, ben dan de vroeger vertoonde films", aldus wethouder G. Walstra. Het stichtingsbestuur heeft zich af gevraagd, of het vertonen van films niet helemaal van het toneel moest verdwijnen. Voorlopig voor een jaar bij wijze van experiment, wil men proberen door het vertonen van bete re films een vaste bezoekerskern op te bouwen. „We verwachten niet,' dat de Stadsgehoorzaal binnen korte tijd veel meer filmbezóekers zal trekken. Het hangt er natuurlijk vanaf of-we de films, waar we een oogje op heb ben, ook werkelijk naar Viaardingen kunnen krijgen. De Bioscoopböiid is een machtige instelling, maar uit de gesprekken is wei gebleken dat we op alle medewerking kunnen- reke- - tien", zegt de wethouder,..;. lij:'. j.'ï.V Hij vervolgt: „Voorheen werd het bekende gopi-, srflpt- en schietwerk- Vertoond, maar dat kun. jerin Lüxörit ook zien. De heer'W. B; van'Giime-y ken (bedrijfsleider-van. dai'Stadsger hoorzaal) heeft nu beslag weten te leggen op een paar films, waarvan ,we denken dat er animo voor - bestaatn." Als eerste zal de nieuwe film „Teo- rema" van Pasolini worden vertoond en wel op dinsdagavond 16 septem ber, 's avonds om acht uur. Verder staan op het lijstje titels als The Gi- - ants, Le Bonheuren The Sergeant. -Behalve nieuwe films zullen ook goe- de films uit de „oude doos" worden 'gedraaid. De toegangsprijzen bedragen 2.50 voor een plaats in de zaal en 3.50 „voor een plaats balkon. Verder zullen abonnementskaarten (zes voorstellin gen) worden verkocht voor respoec- (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor het eerst is gisteren de afdeling Schiedam/VIaar dingen en Maassluis van de Neder landse Bond van Weduwen en Wc- duwnaren naar buiten getreden. Doel van de vereniging is de eenzaamheid van alleenstaanden, die plotseling zonder man of vrouw komen te zit ten, ti doorbreken. Duidelijk wil men voorop stellen dat de bond geen huwelijksbureau wil zijn. Toch volgt er wel eens een bruiloft Vrij recent had de ambte naar van de burgerlijke stand werk aan een bruid van 63 en een bruide gom van 70 jaar. De volgende dag Uw geld is meer waard bij ter Meulenneem bijvoorbeeld deze polyaether matrassen, normaal zou U daar f.125.-- tot f.132.5Q voor betalen, nu koopt U ze met meer dan veer tig gulden voordeel. 2-Persoons matrassen van een hoogwaardige kwaliteit poly aether, dat een prima ligging garandeert, bovendien stofvrij is en gemakkelijk te hanteren. Deze matrassen met doorge stikt bovenblad, overtrokken met fraaie damast en afgewerkt met geborduurde boorden, nu voor zo'n speciale prijs. 120x190 cm tnr 130x190 cm SG. 35 kg. per mï werd het jonge echtpaar als lid van de vereniging geschrapt. De vereniging heeft zich als pri maire taak gesteld de weduwe of we duwnaar sociaal te begeleiden. Men. kijkt voor hem uit naar huishoude lijke hulp als het een man betreft, die alleen is achter gebleven. Meestal is het immers zo, dat de jonge kinde ren dan elders moeten worden onder gebracht. Een geval is op dit ogen blik bijzonder schrijnend, namelijk een weduwnaar van 32 jaar, die plotseling met zijn twee kinderen zonder vrouw kwam te zitten. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze 2-per- soons polyaether matrassen van een prima kwaliteit, met doorgestikt bovenblad, gebor duurde boorden, het damast in de kleuren blauw of goud. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best De vereniging-doet nu zijn best om de man zo goed mogelijk op te van gen. Er is voor de vereniging wel het nodige werk te verrichten, want vol gens een recent bevolkingsonderzoek in Nederland zijn er vijf procent we duwen en weduwnaren. De afdeling Schiedam/Vlaardingen en Maassluis heeft ongeveer 100 le den en komt iedere donderdagavond in één van de zalen van het hotel Rijnmond aan het Nieuwlandplein bijeen. Meestal Is het een gezellige clubavond, maar op donderdag 11 september komt de landelijke bondspresidente mevrouw van Agt- hoven uit Tilburg, naar Schiedam om de doelstellingen van de vereni ging uiteen to zetten. Op 18 december biedt één van de leden een gezellige avond aan, terwijl op 25 september de tweede voorzitter, de heer J. van der Heijden uit Tilburg, naar de we kelijkse contactavond komt. Verdere activiteiten van de vereni ging zijn weekeinden in conferentie oorden, terwijl er verder nog een werkgroep recreatie is gevormd. SCHIEDAM De doopsgezinde predikant ds. G. S. WesteroUen van Meeteren uit Rotterdamzal-zondag 21 september de nieuwe predikant van de Nederlandse Protestanten bond ds. B. A. Koek bevestigen in het ambt. Ds. Koek (29), is afkomstig uit Londen, waar hij ook werkzaam was bij de doopsgezinde gemeente al daar. Ds. Koek, na ds. A. D. Klaassens de tweede vrijzinnige predikant in Schiedam,, zal, zich naast pastoraal werk bezig houden- met de vrijzinni-" ge jongeren in Schiedam tievelijk twaalf en achttien gulden, hetgeen een belangrijke reductie be tekent, Op deze kaart kan men alleen of met meer personen films naar ei gen keuze bezoeken.pTED DE Het nieuwe seizoen, van de Stadsgehoorzaal begint volgende wek vrijdagavond met de première van Ted de Braak's „Tête aTed", een avondvullend cabaretprogramma met Ted de Braak en José den Burger. Het gezelschap heeft twee dagen eer der de première in Arnhem. Aan de kassa van de Stadsgehoor zaal zijn dagelijks van 10 tot 13 uur kaarten verkrijgbaar voor vier, vijf of zes gulden her stuk. De avond begint om kwart over acht. Zaterdag 27 september treedt Her man van Veen op met z'n cabaret „Harlekijn", vrijdag 10 oktober geeft de jubilerende Hoofdstad Operette een uitvoering van „Die Zirkusprin- zessin", zaterdag 29 november speelt het toneelgezelschap van Johan Kaart de dolkomische klucht „Po- tasch en Perlemoer", donderdag 15 januari is er een liederenavond, mei Robert Holi en Els Kloos, en donder dag 19 februari treedt Chopin-vertol- ker Stefan Askenase op. "(Van onze scbcepvaartredacteur) ■ROTTERDAM Er-is opnieuw.1 een kandidaat voor een transat lantische containerdienst tussen Noordwest-Europa en de oost kust van de Verenigde Staten:- de Amerikaanse rederij Matson Line. Matson is de pianoer van de con tainervaart. Kort na de oorlog begon zij als allereerste maatschappij met containerschepen te varen van de Verenigde Staten naar Hawaii Mo- "jnenteelh eef tde rederij nog steeds diensten vanaf de Amerikaanse west kust naar Hawaii en Japan. Op de Atlantische Oceaan is Matson nog niet verschenen. Het plan om nu te starten is voor gelegd aan de Federal Maritime Commission (FMC), een Amerikaanse 'staatsorganisatie die bepaalt of er mogelijkheden en ruimte voor nog een containerdienst zijn. De kans is in dit geval aanwezig dat Matson geen toestemming krijgt, omdat overcapaciteit op de route tus sen Noordwest-Europa en de oostkust van de Verenigde Staten dreigt. Op het ogenblik onderhouden zeven re derijen een transatlatischec ontainer- dienst (Atlantic Container Line,' Uni ted States Lines, Sealand, Moore McCormack, American Export Lir.es,. Hapag/Lloyd en Canadian^ Pacific), terwijl Seatrain Lines in november begint. De plannen van Matson Line zijn in elk geval voor de directie van. Europe Container Terminus aan de Prinses Margrietbaver. aanleiding om- met de rederij contact op te nemen l over het aanlopen van Rotterdam,, da- containerhaven van,,Wést-Europa;: Dé.' ECT heeft nog mogelijkheden sch'è.- pen van Matson te behandelen. Matson wil per jaar minimaal 24 en maximaal 60 afvaarten bieden met volledige containerschepen. SCHIEDAM De benoeming van een voorlichtingsambtenaar voor het gemeentebestuur van Schiedam is uitgesteld Er zijn zo-veel sollicitan ten, dat het college door de homen het bos niet meer ziet. Maar liefst 95 personen hebben ge reflecteerd op de advertentie, die in diverse periodieken en dagbladen heeft gestaan. B. en W. hebben nu een Rotterdams psychologisch bureau in geschakeld, dat dan de uiteindelijke keus moet maken. Men dacht in januari 1970 zover te zijn een voordracht te kunnen ma ken. Het college hoopt de man dan aan te stellen, maar het kan ook maart worden, werd eraan toege voegd. Burgemeester H. Roelfsema vertel de zijn raadsleden overigens tijdens de zitting van enkele maanden gele den, waarin dit voorstel werd aangenomen, dat het college van pian was de gemeentelijke voor lichter met ingang v-n 1 september van dit jaar te benoemen. Alle modellen kunt u geheel vrijblijvend in. onze showroom bewonderen. Waarom dan nu niet. CALLENBURGSYRAAT 74 - TELEFOON 352979-343193 VLAARDINGEN, Natuurlijk PLATENBONNEN halen bi): 9 VLAARDINGEN Ter gelegenheid van twee achtereenvolgende kampi- oenscrappen zal derdeklas v.v. VTaardin gen volgende week zaterdag de bloemetjes buiten gaan zetten. In de Stadsgehoorzaal zal er variété van de bovenste plank te zien zijn en. na afloop is er in de Harmo nie een groot bal na met medewerking van dé Eurostars. Aanvang 20 uur. Grote keus Uit grote voorraad Jac. v. d. Wintstr. 18. Telefoon 342872» Viaardingen. VLAARDINGEN De Prins Mau- ritsgroep opent zaterdag 13 september om t6 uur haar nieuwe groepshuts op het padvindeTseentrum aan de Broekweg. Twee Jaar geleden begonnen ouders van de padvinders aan de bouw. MAASSLUIS De plaatselijke EH- BO-aldeling houdt dezer dagen haar Jaar lijkse collecte. Huis-aan-huls wordt een folder verspreid met een zakje dat later wordt afgehaald. De opbrengst van de col lecte wordt bestemd voor de aanschaf van materiaal. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de maand september wordt er in het visserij museum (Westhavcnkade 45) op za terdag- en zondagmiddag om half vier een bijzondere film vertoond. Het bctrelt een nieuwe produktie van Brosen's Film, die in opdracht van het ministerie van landbouw en visserij i sgemaakt en „Vangst en Kwaliteit" meekreeg als titel. In deze kleurenfilm wordt een beeld -gegeven van de hedendaagse visserij en van de verwerking van de vangst aan bood. De film is gemaakt aan boord van een van de nieuwste Scheveningse hektreiiers. Men ziet hoe de haring voor een crmnm agcnïf CITROéN voor Viaardingen VMaassfii/j "en .omstreken v. HÖGENDORPLAAN 139 - VLAARDtNGEtJ TEL. (010)3410.44, na 13 u. (010) 342281 MAASSLUIS „The Young Credo Singers" onder leiding van Arie Pronk zingen zondagmorgen in ee bijzondere kergdienst in de Grote Kerk van Maassluis. De dienst wordt gehouden in het kader van de plaatselijke zaaiweek en begint om tien uur. Voorganger is ds. Jac. van Dijk van Monster. Tivoli: Disco-avond voor scholieren, 20, VLAARDINGEN Op uitnodiging van de hervormde gemeente en i.dè," gereformeerde kerk zal prof. dr. G. C. Berkdu werwoènsdagavond .10 sep tember om acht uur spreken in de Pniëtkerk (H. R. Holststraat hoek. Burg. Pruissingel). Aanleiding tot de-' ze gemeenteavond is, de verontrus ting geweest, die in diverse kerken bestaat over 'uiteenlopende theologie sche inzichten. In zijn boek „Verontrusting en Ver antwoordelijkheid" doet proL Berkou- wer een dringend appèl op de ge meente om aan de problemen van deze tijd niet; achteloos voorbij te gaan: Deze dogmaticus van de Vrije Universiteit tè Amsterdam wordt be schouwd als een deskundige bij uit stek, vooral wanneer het gaat om vragen over „de verontrusting". l'nlëlkerk: Kom zing met ons. II. De Hollandlaan: start nationale wandeltocht, vanaf 10. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. tel. 266381. Klachten bezor ging: Joh. Grönevelrf. Singel 93, tel. 26353S: ma t/m vrijdag 18.30 - 19.30 en zaterdag 18 - 19 uur. Redactie Schiedam: R, N. van Houweiingen. Julianalaan 84c, Schiedam, tei. 265764, b.g.g. 115588 tst. 156. Alarmnum mer voor melding luchtverontreiniging: 26.26.26. Alarmnummer politie: 26.45.66. Apotheek: Rembrandt. Rembrandtlaan 5, tel. 26.83.55. Tentoonstellingen: t/m 6 okt. Stedelijk Museum: Kinetihisehe objectenshow; t/m 11 sept. Galerie De Graaft: Luuk Schoiten: prenten; t/m 22 sept. Gai. Punt 4: Roden burg. Weekfllm: Passage Theater; „Als ade laars vielen zij aan'14 jaar. Dag. 2 en 8.13 uur, za. en zo. 2, 7 en 9.30 uur. UW SPORTZAAK VOOR BINNEN- EN BUITENSPORTARTIKELEN Voor uw gehele voetMuitrjisIjng PUMA - SIMLAM MOBUS QUICK. Een keuze uit 20 modellen. Op alle merken 10% korting! (uitgezonderd Quick). C. en M. van Woerkom - Viaardingen Hoogstraat 82 (bij Afrol), Tel. 349353 Kethelweg 1a (naa9t Opel garage) Tei. 342417 HOEK VAN HOLLAND De slu- wadoorsmaatschappij Maasmond werkgever van hefc1 kadepersoneel van Harwich Ferry Agentuurizal 35 van de 140 werknemers ontslaan. Zes personeelsleden vertrekken met vervroegd pensioen, de 29 anderen zijn in de gelegenheid ,in Rotterdam te gaan werken. De afvloeiing is een gevolg-van de veranderingen die al enige tijd zijn doorgevoerd, in de diensten yan de Mij.- Zeeland én de Britse Spoorwe gen tussen Hoek van Holland, en Har wich. De conventionele schepen zijn vervangeh door roll-on roll-bff- schepen en die hebben, voor de be handeling .aan de kade een kleiner .aantal arbeiders nodig. Een 'studie die de afgelopen maanden werd ver- .richt, heeft aangetoond dat 35 men sen ontslagen dienden te worden.^ Degenen die sedert 1965 in dienst zijn, zullen vrijwel allemaal moeten afvloeien. De zes werknemers die met vervroegd pensioen gaan, zijn allen ouder dan 62 jaar.- De 29 ontsla genen kunnen ais zij dit wensen in „dienst treden bij Muller- Progress in Rotterdam. Dit bedri jf is. bereid, voor zover dit praktisch1 te verwézenlijken is, een speciale „Hoekse ploeg" te Vormen, d.w.z. dat alle Hoekse arbeiders zo veel mogelijk in dezelfde dienst ko men. Dat heeft voordelen wat het reizen naar en van Rotterdam be treft. Volgende week zullen de arbei ders een bezoek aan Muller- Pro gress brengen. Met de werknemersorganisaties is volgens de direktie van Harwich Fer ry Agentuur volledige overeenstem ming bereikt over de afvloeiingsrege ling. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft donderdagmid dag de heer C. Jans (56 )uit de Ri chard Holstraat 97 de bronzen me daille in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt. De jubilaris kreeg het ere-metaal opgespeld tijdens een bij eenkomst in de koffiekamer van het stadhuis. De heer Jans trad op 1 april 1929 in dienst van Betz en van Heijst Handelmij. NV, exporteur van visprodukten. De jubilaris bekleedt de functie van voorman-kuiper en is al meer dan tien jaar onderbaas. Wanneer de baas van de haringpak kers ziek of afwezig is, berust de leiding bij de heer Jans. Bij de plechtigheid waren aanwezig de echt genote van de jubilaris, alsmede di recteur Van Heijst en personeel. deel op de klassieke wijze na het kaken en zouten in tonnen wordt ge pakt, maar ook hoe een ander deel onmiddellijk na het vangen onbe werkt wordt ingevroren. Op een gunstig tijdstip wordt deze haring aan wal bewerkt en op de mrakt gebracht. Ook ziet men op de film hoe in toenemende mate gebrufk wordt ge maakt van het zogenaamde premie kistje, dat onder minister Biesheuvel als nieuwe verpakkingseenheid bij de visserij is 'geïntroduceerd. Als deze „biesheuveltjes", zoals de vissers ze noemen, op de juiste manier worden gebruikt, wordt van overheidswege een premie toegekend. Dit alles met de bedoeling de kwaliteit van het aangevoerde visserijprodukt te ver beteren. Onlangs is herdacht, dat vijfhon derd jaar geleden de Shetlandse ei- Ter gelegenheid daarvan is te Ler wick een congres gehouden, waarop dr. H. A. H. Boelmans Kranenburg, lid van het stichtingsbestuur en voor zitter, van „het Visserijschap, namens het Vlaardingse museum een lezing heeft gehouden, getiteld „The Ne therlands and the Shetland Islands ir. reference to the fishing industry". Dr. Kranenburg promoveerde als een der weinigen in 1946 op een - proefschrift over de visserij. Hoofdkantoor: v; SCHIEDAMSEWEG 12/2 Telefoon 35 08 0» Westwijk: 'Wl DIRK VE DERDELAAN 41 Ambacht: VAN HOGENDORPLAAN 45 Holy: MIDHAL en VAARTLAAN Medegedeeld woedt, dat het spreekuur van de contact- amStenaar volgende week zal worden gehouden voor de be woners van: NJEUWLAND: op maandag 8 september a.3., des avonds van 78 uur in een zaal van het Wijkcentrum aan het Dr. Wtbautplein 129; GRO ENO ORD/fCETHEiop donderdag 11 september a.s„ des avonds van 7—8 uur. in. een kamer van de W. Gehreisschool aan de Van Anrooijlaan. Schiedam. 4 sept. 1969. SCHIEDAM Geboren: Adrianus zv C van der Burg en J Kamsteeg; Erie zv J P visser en W A Janssen; Stevyn B z v H J Dikmans en A Smith; Patrick W zv H j van Niekerk en G C M van der Louw. Overleden: p H M Boer 57 ev G A VerwelJ; W Timmer 68 wv J de Hoop; P J Nijman 51: w van 't Ende 64; W van Schoonevcld 71: P F Tlemessers 40; T H Krcuger 69. SCHIEDAM De NCVB afdeling Schiedam-Nieuwland houdt dinsdag 9 september de eerste bijeenkomst van het seizoen in de grote zaal van de Magnalia Deïkerk aan de Alber- dastraat. De heer A. van Zetten uit Viaardingen spreekt over het onder werp: „Spreekt God in de Bijbel, of spreekt de Bijbel over God?". Korte Hoogstraat 16a - tel. 345006 - Viaardingen) heeft meer keus... TELEVISIE, RADIO, AFSPEELAPPARATUUR EN GRAMMOFOONPLATEN IN Aan alle gasverbruikers in de gemeenten 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk en Wateringen: De directie van het Gemeentelijk Energiebedrijf 's-Gravenhage wil gaarne nog eens in de herin nering roepen dat telefonisch contact met het bedrijf alleen kan plaatsvinden door rechtstreeks het bedrijf in Den Haag te bellen. Voor alle aangelegenheden de gasvoorziening betreffende, gelieve u derhalve op te bellen: 070- 92.41.41. De directie Een automatische wasma chine geeft u veel gemak. Tenminste, als hij werkt zonder mankeren. Koop hem bij'de vakman. Bif BlMNENSiNGEL 1 fS TEL 34243S - VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1