Na tien jaar voorbereidingen Zwembad waarschijnlijk volgend voorjaar klaar Dalende rentabiliteit bij stijgende opbrengst Kladderaars aangehouden AGENDA Burgerlijke stand Morgen roept de Mok GAB moet nog veel scholieren plaatsen elektrisch lasser if Installatie van culturele raad Horderden guldens weg bij inbraken VISSERIJ IN 1968: Vrouw gedood Eerst langehete zomer Cursus oud schrift in gemeentearchief Sportlaan dicht voor verkeer Medische dienst GRAAFSTROOM FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES C. VAN DER LELY N,V. J les straten dicht voor alïe verkeer Onwel en overleden Teleurstellend Bij zonder- SCHIEDAM en dagelijks Leger des Heils naar Middelharnis mdk heerlijk boter vers kaas kostelijk Groot spaaroverschot in augustus TRUi.VESTofROK BEL 010-34.63.00 .r cnTTERDAMMER Pagina 5 2A ZAffERiDAG 6 SEPTEMBER 1969 tussen Swee- Orelioplantsoen, zal alle verkeer worden (Van een onzer verslaagevers) «taABDIN GEN In verband ot werkzaamheden zal de Burg. van Slsumlaan, tussen Henri Dunant- an en de Rode Kruislaan, tot 31 december worden gesloten voor alle "pe^Haydnstraat ünckstraat en «veneens voor !»cloten en wel tot en met woensdag S „ptember. De Kraanvogellaan, I«en de Fazantlaan en de Grut- Saat, zal tot 1 november dicht pan voor alle verkeer, behalve voor V°Weg"ns werkzaamheden aan de testrating zal de Lepelaarsingel tus- n de Reigerlaan en de Aalsoholver- tot 1 november gesloten zi.in voor alle verkeer in beide richtingen. Be Aalscholverlaan tussen Alba trosstraat en de Arendstraat zal tot m met 14 september gesloten zijn nor alle verkeer in beide richtingen, eveneens in verband met bestra- tinaswerkza amhe den ne aandacht wordt erop gevestigd, nat het in aanleg ziinde fietspad lanss de Vlaardingse Vaart gesloten «voor alle verkeer, in het bijzonder; Lr ruiters, daar vooral in de week- 'Ln veel schade aan de verhar- Lg van dit pad wordt aangericht. Dit pad zal worden opgengesteld voor tet verkeer met fietsen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester jar. J. Heusdens zal donderavond 18 september om acht uur de 34 leden van de culturele raad installeren. Da- ze installatie gebeurt in de raadzaal van het stadhuis en is door iedereen bij te wonen. Voorzitter van de raad wordt wethouder G. Walstra. De le den zijn (er zijn nog twee vacatures) jr. J. Visser, G.BH. Niestadt, me vrouw J. Peijster-Van Oosterom, C. j. Remers, J. Verburg, T. Stolk, me vrouw P. M. J. v.d. Berg-Man in 't Veld, S. Doeve, mejuffrouw A. van Dorp, W. Bezemer, mejuffrouw M. Groot, B. van Meggelen, K. Volle- mans, C. Kuylman, P. G. Reedijk, J.P. B. Verhey Pols, P. J. Scheffers, dr. H. J. Hofman, A.D de Vos, C. van Dijk, M. Drop, mevrouw C. Dorsman-Wielaard, mevrouw G. K. Herlaar-Ottevanger, F. Verhoef, M, van 't Hof, mevrouw H. D. M. Schreurs-Verwer, alsmede de raadsle den T. Bol, A. Comelisse, H. M. J. Dubbeldam, A. G. Kloots, A. C. van der Meer en L. de Snayer. ROTTERDAM Bij twee Gulf- benzinestations op de Gordelweg is de afgelopen nacht ingebroken. Er wordt voor enkele honderden gul dens aan geld vermist. Ook werd ingebroken bij de ver derop gelegen garage Carlton. Daar werd niets vermist. Een drogisterij op de hoek van de Statensingel en de Statenweg kreeg eveneens bezoek. Daar werd ook voor enkele honderden guldens aan klein geld weggenomen. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM In een tram van lijn 1 is vrijdag de 71-jarige J. H. Kampers uit de Deensestraat onwel geworden en overleden. (Van een onzer verslaggevers). ROZENBURG Eindelijk was het gistermiddag zover. Burgemeester H. Sloots Mom in een dragline en haalde de eerste schep aarde naar boven voor de aanleg van het langverwachte en veelbesproken zwembad. Dat gebeurde aan;'de Rivierenlaan, waar een kleine groep gen'odig-" den voor dit zonnige moment in Rozenburg's geschiedenis bijeen waren gekomen.. Niet zomaar een zwembad, zoals de burgemeestér zijn gehoor in opperbeste stemming verzekerde. „Het wordt voorverwarmd en welke gemeente maakt het zijn inwoners zo gemakkc- DEN HAAG De afdeling visserij van het Landbouw- Economisch Insti tuut heeft een rapport gepubliceerd over de economische ontwikkeling van de Nederlandse visserij in 1968 en de rentabiliteit van de verschil lende takken van visserij. De totale aanvoer van visserijpro- dukten, die sinds 1964 geregeld ver minderde, is in 1968 met 12 miljoen kg toegenomen tot 287 miljoen 'kg. De aanvoerwaarde is van 223 miljoen gulden in 1967 gestegen tot 231 mil joen in 1968, Ook de uitvoerwaarde is toegenomen: van 270 miljoen in 1967 tot 294 miljoen in 1968. Vooral de uitvoerwaarde van verse zeevis steeg in sterke mate, namelijk van 139 tot 156 miljoen gulden. De investeringen in nieuwe vissers vaartuigen bleven in 1968 met 43 mil joen ongeveer op het peil van 1967. In de kotter vloot werd aanzienlijk meer geïnvesteerd, terwijl de investe ringen in de trawlervloot belangrijk terugliepen. Voor de grote zeevisserij werd slechts een nieuwe trawler gebouwd, tegen vijf in 1967. De kottervlot werd met 50 nieuwe schepen uitge breid, waarvan 44 voor de kléine zee visserij (in 1967: 38). Uit gegevens betreffende hypothe caire leningen op vissersschepen blijkt, dat de financiering van de nieuwbouw van Nederlandse vissers™ (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De politie heeft twee jongens aangehouden, die he kend hebben, verantwoordelijk te zijn voor het met helrode verf be smeuren van muren, ramen en stad- huistrappen in het centrum. Het zijn de achttienjarige monteur F. R. en de negentienjarige los werkman S. de G- Tegen hen is proces-verbaal op gemaakt. De jongens kwamen dinsdagnacht °P het illustere idee op diverse plaat sen leuzen te schilderen als „Lies- veldjeugd wil ruimte", „Jeugd wil een huis" en „Geen huis dan rot zooi". Dit alles met een hakenkruis. Het tweetal heeft de verf gestolen op het terrein van het havenbedrijf .Vlaardingen-Oost". Hoewel behorend ot de Liesveld- J|ugd, heeft hun actie niet de in- stemrrdng gekregen van deze jeugd groep. De meesten vinden dat hun streven voor een eigen sociëteit door net kladderwerk geen goed is ge daan. Bij het verhoor was de politie voor al nieuwsgierig naar het waarom van de hakenkruisen. Het antwoord was Wen naïef als verbijsterend: „Ach, dachten zo, een hakenkruis doet het altijd.» vaartuigen voor een belangrijk deel met geleend geld geschiedde. Voor de rederijen ter grote zeevis serij was in 1968 de exploitatie van de schepen wederom teleurstellend. De voornaamste oorzaak van d enet- totekorten, die van dezelfde orde van grootte waren als in 1967, was de .verdere vermindering van de haring vangst Het loon van de opvarenden, dat is gebaseerd op een percentage van. de opbrengst van de vangst, ver toonde een 'kleine stijging. 1 - De vloot van ,de kleine zeevisserij ia in 1968 zowel wat betreft 'het aan tal kotters als het gemiddelde motor vermogen per kotter, verder toegeno men. 'De waarde van de totale -aanvoer van deze, voor Nederland de belan- - grijkste tak van visserij, steeg van 121 miljoen gulden 'in 1967 tot 127 miljoen in 1968. Van het belangrijk ste produkt, tong, waren de vangsten ■kleiner, doch de prijzen hoger, het geen leidde tot een hogere aanvoer waarde. het exploitatieoverschot per vaartuig gaf voor de kleinere kotters een vrij aanzienlijke daling te zien. De nettoresultaten van de 'grotere kotters konden zicli in 't algemeen handhaven op het peil van 1967. lijk door het badwter te verwarmen? Ze hoeven er zelfs geen kraan voor om te draaien. Dat doet de gemeente, omdat wij zo goed zijn voor onze in woners", grapte hij. Het mag ook wel iets bijzonders worden, want met de voorbereidingen is tien jaar heengegaan. De burge meester sprak de verwachting uit, dat liet openluchtbad het volgend voorjaar in gebruik zal worden genomen. Het bad wordt uitgevoerd naar een ontwerp van de Koninklijke Nederland se Heidemij te Arnhem. De speel- en ligweiden en de plantstroken zijn al m aanleg en worden één dezer dagen opgeleverd. Het totale plan omvat zowel een open zweminrichting als een overdekt instructiebad. Het instructiebad kan wegens geldgebrek nog niet worden verwezenlijkt. Het project is gelegen op een terrein omsloten door de Rivierenlaan, Mer- wedelaan, Europawag en Van Ostade- laan. De grootte is 3,2 ha. De toegang met parkeerruimte en fietsenstalling komt aan de Rivierenlaan - Van Osta- delaan; de baden liggen in het midden en de speel- en ligweiden aan de zuid kant. Het bouwkundige deel ïs opgedragen aan N.V. Gebr. Komers (ƒ616.000), de waterzuiveringsinstallatie wordt uit gevoerd door KMF te Helden-Pannin.- gen 141.200) en de waterverwar- mingsinstallatie door Warmtetechnisch Bureau N.V. Schliperoort te Rotter dam (ƒ33.620), Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. tel. 2S6881. Klachten bezor ging: Joh. Grdneveta, Singel S3, tel. 26353S: ma t/m vrijdag 18.38 - 19.30 en zaterdag IS - 19 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelingen, Juiianalaan 84c, Schiedam, tel. 205764, b.g.g. 115588 tst. 156. Alarmnum mer voor melding luchtverontreiniging: 28.26.25. Alarmnummer politie: 26.46.66. Apotheek: Rembrandt, P.embrandtlaan 5, tel. 26,88.S5.bb Tentoonstellingen: T/m 6 okt. Stedelijk Museum: Xlnethische objectenshow; t/m 11 sept. Galerie De Graait: Luuk Soholten: prenten; t/m 22 sapt. Gal. Punt 4: Roden burg. Weeklilm: Passage Theater: „Als ade laars vielen zij aan", 14 Jaar. Dag. ook za. en zo. 2 en 8J5 uur. AXEL Vrijdagavond is op de provinciale weg AxelTemeuzen ter hoogte van het buurtschap Margette een personenauto, bestuurd door de 20-jarige mevrouw Geeraras-Schep- per, op een dwars over de weg staan de vrachtauto gereden. De vrouw werd uit de wagen ge slingerd en overleed ter plaatse. SCHIEDAM Vandaag, zaterdag, 'brengt het korps Schiedam van Set Leger des Heils een bezoek aan Mid delharnis en. Dirksland. Onder leiding van majoor mevrouw F. Zuide- ma-Willems gaat ook het plaatselijke muziekkorps mee, terwijl ook de zangbrigade onder leiding van de heer Chr. Scheper en de tambourijn- band onder leiding van Witly Weer gang Klepke de reis naar Goeree zul len maken. SCHIEDAM Ondertrouwd: C M van den Berg 22 en C A Roest 21P A Blanken 32 en N Gonlag 18; L- T Boer 33 en M J Lagendijk 28; I Dierx IS en. M G van Beuningen 18; J Ftorusse 25 en J van Roon 23; B van Hasselt 2 2en M J van der Burgh 21; J J A V van der Heiden 24 en L Roggeveen 2; MAM H-ndrtk.se. 25 en C G M HJekendom 21; L Kalden 24 en C M Ouweikerk 23; M van Laar 31 en C Lips 20: G Lanztllo 27 en C C M Maagdenberg 26; C Muntz 25 en M den Hollander 23: H H A Mulder 23 en A A Harteveld 24; J G G Ramaker 27 en E N van Bern/mei 24; J Rost 22 en T I van Ettekoven 20; G de Ruiter 1» en A E C van Hagen IS; H Struiksma 22 en M Goos 20; H J van Tilborg 23 en W C K Kortelamd 22; A Verver 26 en J L SpelJ er 21; J H Zoetmul der 23 en A Nijs 22. Getrouwd: ARB Troost 33 en B G Jansen 20; J C van der Meer 25 en w M M Bevers 21: M Baan vinger 25 en G J Douw 19; D van Dalen 27 en S R de Koning 22; L Mulder 23 en C W Bakker 20; W F J Ketelaar 27 en Y R van Spengen 19; P Adriaanse 22 en H W Faber 21; J I' van Doorn 24 en Y M Brökllng 21; L F AHootft 23 en C J M Spijkers 22; A J Renders 24 en M C Poot 21; T Boas 24 en A M Steenbergen 23; C Povaretos 23 en D de Koster 26; A I van Baggum 25 en G van der Wilt 21: W Tettexo 20 en D W Scho- penhouer 17; L P Andraejewski 23 en H Pil 19; W Vroegop 25 en A F Bïtiljn 26; H van Leeningen 43 en A A de Coola 47; C van Dijk 21 en M T Kooijman 21; J Alsem 2$ en M S Kingma 2S. Geboren: Irene 11 d-v H J Kessenich en J M van der Ploeg; Arnold CmJM Her- keknan en M J Hofman. Overleden: J M Durrer, 75; J L Vrede- bregt, 78. VLAARDINGEN Getrouwd: Maarten van Rijn 28 en Petronella Hendrika Corne lia Versloot 19; A<1 ri amis Gijsbertus Jansen, 24 en Hendrika Pieternelle Meesters, 24; Johannes Marintis Geurts, 22 en Petronella Gerard in a Maria Meijer. 19; Gerrit Willem Benjert, 21 en Hesje Oude naarden, 22; Antonie Jacob van der Stelt, 26 en Wilhelmlna Vermelj, 26. Geboren: Frederlk.zv P van Oeveren en K J de Wüt, Albertine Agneslaan 9; Ellen, dv J R van der Meuten en F G Overdijk, v Bdan- kenheimstr 148. Overleden: Willem Johan nes Albertinus Boekhoudt, 77 wedr v J P Groenenberg, Barendrecht;. HOEK VAN HOLLAND Getrouwd: J M Janssen 23 en D A Karteland 20. R I MAASSLUIS herv. gein: Grote kerk 10 ds Van Dijk 5 :is Verbaas Ichthuscentrum 10 dhr Bakker Zalencentrum 10 ds Verbaas gerei, viijg: 8.30, 4.30 en 6.30 ds Van Ton geren (HA.) chr gerei: 9.30 en 4.30 ds Baan Ned. Prot. Bond 30.15 ds Beukman leger des heils 10 dienst. 6.45 opent, samenk. 7.30 saxnenk. ROZENBURG herv. -'tem: Immanuel- kerk 9.45 ds Sirag De Schans 10 ds Evelein 6.30 ds Quartil gerei: 9.30 en 6.30 ds Mantz itttr bi*ik*t»ara*f 01frt».g4S ROTTERDAM Het gewestelijk arbeidsbureau heeft het hijzonder druk met het plaatsen van jongelui, die dit jaar van school zijn gekomen. "Vele jongeren hebben eerst volop van de lange hete zomer genoten en zijn pas'in de loop van augustus eens aan een baantje gaan denken. Dat de geregistreerde arbeidsreser ve in Rotterdam van 1985 tot 2273 is gestegen, behoeft dan ook geen enke- ie onrust te verwekken: Er vallen ROTTERDAM Bij de Spaarbank te Rotterdam is in augustus 3.556.651,11 'gulden meer ingelegd dan terugbetaald (inleg 48.483.875,44 en terugbetaling 41.133.912,83 gulden). Het spaaroverschot in augustus 1968 bedroeg 2.092.297,71 gulden. Het tegoed bij de spaarbank be droeg eind augustus 730.642.522,20 gulden (tegen 657.258.163,21 gulden eind augustus vorig jaar). WAALWIJK Het niet verlenen van voorrang veroorzaakte op de bur gemeester Smeeielaan-Blijde Incom- stelaan een botsing tussen een brom mer en een personenauto. De brom fietser moest naar het ziekenhuis wor den gebracht. Hij vloog met zijn voer tuig tegen een verkeerszuil. Br. A. Schweitzerschool namelijk 349 jeugdigen tot en met achtttien jaar onder, waarvan het overgrote deel inmiddels al bij be drijven is ondergebracht. De direc teur van het GAB, de heer J. H. de Jong, verwacht dat deze maand nog meer jongeren bij het arbeidsbureau om werk zullen aankloppen. Momenteel staan 484 minder geschikten als werkzoekenden in geschreven. Het inkrimpen en sa menvoegen van bedrijven leidt tot een groot aanbod van minder geschikten, die vaak moeilijk elders te plaatsen zijn. Niettemin vindt het GAB altijd wel weer bedrijven, die deze mensen aan werk willen helpen. De geregistreerde vraag is in de loop van augustus met 285 tot 9946 gedaald. De plaatsing van schoolver laters is hiervan de voornaamste oor zaak. De grootste vraag is nog altijd in de metaalnijverheid (4884) en de bouwnijverheid (1640). De heer De Jong noemt dit een ideaal klimaat voor onderaannemers en uitleenbe drijven, die wat graag van de situatie profiteren. In enkele sectoren komt de sei zoenwerkloosheid al om de hoek kijken. Vele horecabedrijven, die een vrij slecht seizoen achter de rug heb ben, zijn overgegaan tot het afstoten van personeel. Daar staat tegenover, dat de personeelsleden van Rctecks elders reeds zijn ondergebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op Initiatief van gemeentesecretaris drs. Van der Vlis zal het komende najaar in het archief aan het Plein Emaus een cnr- sus oud schrift (paiaeografie) worden gegeven. De deelname staat voor ie dereen open en is geheel gratis. De gemeentesecretaris zal de cur sus leiden. Elke week wordt een les gegeven en wel op dinsdagavond van half acht tot half tien. De eerste avond is op 30 september en de laatste op 16 december. Het doel van de cursus is de rijke inhoud van het gemeentearchief beter tot haar recht te laten komen. De inhoud van een archiefbewaar plaats bestaat namelijk -bijna uitslui tend uit handgeschreven stukken. Pas eind vorige eeuw deed de schrijfmachine in ons land haar in trede. Elke onderzoeker zal tijdens zijn studie gestuit zijn op het pro bleem, dat naarmate de geschriften ouder zijn, het. handschrift des te moeilijker valt te lezen. De cursus wil dit lezen voor geïnteresseerden vlotter doen verlo pen. Het gemeentearchief zal gra^p een leesatlas ter beschikking stellen aan de deelnemers. De hierin opgeno men teksten zijn alle afkomstig uit de archieven en verzamelingen van het gemeentearchief. Belangstellen den -dienen zich voor maandag 15 september op te geven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van maandag zal de zuidelijke rij baan van de Sportlaan tussen de Burg. Verkadesingel en de Nachte gaallaan gedurende drie weken voor 'het verkeer gesloten zijn in verband met herbestrating van het wegdek. Bus 58, komende uit Holy, gaat rij den over de Burg. Verkadesingel - Kethelweg. In de richting van Holy blijft de bus de oude route rijden over de noordelijke rijbaan van de Sportlaan. MAASSLUIS J. Loggers, Zuidelijk 88, tel. 2002. MAASLAND J. W. Oltmans, 's He renstraat 4, tel. 2039. ROZENBURG H. C. van de Graaf, Anemonenlaan 2, tel 2208. SCHIEDAM Boodschappendienst, tel. 20.66.11. VLAARDINGEN Boodschappen dienst, tel. 20.66.11. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De ruim tachtig leerlingen van de Dr. Albert Schweit zerschool aan de Delftseveerweg heb ben vrijdag hun schoolsportdag gehou den De leerlingen, verdeeld m diverse leeftijdsgroepen, moesten allerlei be- nendigheidsproeven afleggen. Voor de winnaars van elke groep was een me daille beschikbaar. Onder meer moesten de jongens en meisjes over een acht meter lange evenwichtsbalk lopen, een zware bal zo ver mogelijk wegwerpen en om het hardst lopen met een theeblad, waarop drie tennisballen lagen. De winnaars streden later om het kampioenschap van de schooi. Het is de tweede keer. dat deze school voor kinderen met leermoeilijk heden een dergelijke dag heeft georga niseerd. Het experiment is bijzonder goed geslaagd, zodat de leiding van de school van plan is de schoolsportdag tot een jaarlijks terugkerend evene ment te maken. De dag werd besloten met een trac- tatie en een maaltijd. De leden van de oudercommissie hebben gezorgd voor een gevuld schoolfonds, waaruit de kosten zijn betaald. Om de dag goed te laten verlopen, hebben viiftien ouders hun medewerking verleend. Bent U ONGESCHOOLD? Wilt U zich opwerken tot een GOED BE TAALD VAKMAN? in ons bedrijf bestaat de mogelijkheid worden opgeleid tot te Kom eens praten of bel ons op. Eigen vervoer van Vlaardingen en Sehie- dam/Rotterdam-West en door het gehele Westland. U kunt terecht overdag van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur aan ons be- drijfskantoor, Weverskade 33, Maasland, 's avonds op dinsdag en donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur aan hetzelfde adres. Tel. 01899—3755; zaterdags tussen 10.00 en 12.00 uur aan het zelfde adres, tel. 0)3993755. WEVERSKADE 10 MAASLAND# TEL 01899-,7644 chr. gerei: 8.30 en s ds Plantlnga gerei, vrijg: 9,45 en 4.15 ds Deddens. SCHIEDAM -gereis Oosterkerk 30 ds Schuring 5 ds Oomhes. KETHEL „De Ark" 9 en 10.30 ds Van Veen 5 ds Schuring. Magnalla Del Kerk 10 ds Van Zuylen 5 ds Van Veen. „De Goede Haven" 10 ds Nammensma 5 ds Nam- menstna. Jultanakerk 10 ds Oomkes 5 ds Van Zuylen. Ned. Prot. Bond Westvest 90, 10.30 dr Noordhott. herv. gerei, evang: Gebouw Irene. 10 dhr Teyllngen Grote Kerk 5 ds Hovfus. Leger des Hells Lange Haven 27. vrije chr. gerei, gem: Lange Haven 129, 10 en 4 ds XJsselstein, Chr. gerei: Waranda 185. 9.30 en 4 ds Smeden. Luth. kerk 10 7?. Herv. gem: Grote kerk 10 ds Hoorn, s ds Hovius. 7 ds van Veen. Bethelkerk 10 dhr Hoogendam. Opstan- dingskerk 10 ds Jansen, Heilig Hart Kerk, Pinasplein 11 pastoor Landsman, ds Groa- newegen. VLAARDINGEN herv. gem: Triangel 10 ds Van Veen, 5 ds Vermaat; Nieuwe Kerk 10 ds Bos, S dhr Westmaas: Bethel kerk 10 dr Van Iterzon, 7 ds Nauta. en ds Swen, Immanuelkerk 10 dhr Van Lambal- gen: Rehobothkerk 10 ds Bief, 7 ds Hoorn: Iehthuskerk 10 ds Vermaat. 7 dhr Van Lambalgen; Holykapel 10.30 ds Nauta (HA) Holyziekenhuls 9 geref pred; Zonnehuis 10 dhr Van Zetten, geref; Oosterkerk 30 ds Swen, 5 ds Krol; Emmauskerk 19 ds Le ver: Bethelkerk 7 ds Nauta en ds Swen; Holykapel 9 dr Kouwenhoven, 5 ds Lever; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds Tieroersma, 5 ds Ter Hart; Maranathakerk 10 ds Krol, 5 ds TIemersma. Chr. gerei: Emmastraat 136. 10 ds Buijs (HA) 5 ds Buljs; De Goedestraat 162, 3 ds Buljs. Gerei gem: westnieuwland 56, 10 en 5 ds Hulsman. Leger des Heils: Baanstraat 5, 10 en 7.30 samenk. 6.30 open- luchtsamenk. op Liesveld. D OTTERDAM WORDT langza- merhand universiteitsstad. Al merkt u er misschien weinig van, de studenten „groeien vast ia tal en last" (om Vondel maar eens te cite ren. Met dat „last" bedoel ik niet dat ze lastig zijn. Eerder dat ze zelf last hébben. Bijvoorbeeld om ka mers te vinden, een van de grootste problemen voor de aanvang van elk studiejaar. Omdat het studiejaar begint kreeg ik van de Algemene Rotterdamse Studenten Vereniging, een belan- genbehartigende instelling voor alle studenten van Ned.Econ.Kogescho<u en Med. Faculteit, een brief over dit schrijnende probleem. Waaruit ik een groot deel ga publiceren om op de lezers een beroep te doen. Als u een kamer hebt, waarvan u meent dat die geschikt is, geef die dan op. Dat kunt u doen bij de Alg. - R'damse Studenten Vereniging, die daartoe een „kamerbureau" heeft op de Seven Seas, Parkhaven 21, Rot terdam, tel. 112294. Maar leest u eerst goed wat de ARSV schreef voordat u eventueel voor,, mets schrijft of belt. De ARSV maakte een momentopname op eenwille keurige dag van de beschikbare ka mers. Deze gegevens werden verge leken met de gisen,, die redelijker wijs aan een kamer gesteld mogen," worden. Die eisen zijn: akkommedatie: op pervlakte minimaal 12 m2, wasgele- genheid, mogelijkheid" om koffie, thee, e.d. te zetten, ruimte om kle ding op te bergen. Hieronder volgt dan de rest van het verhaal, dat2» ARSV, die Ik dus vandaag alsf; „gastschrijver" heb, me stuurde Jhtt Krant hoopt dat als reaktïe op £iif verhaal nog wat kamers jte» voorschijn komen... J f „Dit zijn de minimale eisen, dia men mag stellen aan een ruimte (Jmf in te leven, immers een kamer- ia voor een student gedurende vijf ;S( zes jaar de plaats waar hij woont# studeert en slaapt, kortom zijn „wo-J ning", waar zijn privacy gewaar-*- borgd dient te zijn en hij de moge-^ lijkheid heeft bezoek te ontvangen,- Van belang is ook dat de afstand van zijn kamer t.o.v. de NEH of MFR- niet te groot is; deze afstand moeij' in een halfuur fietsend af te leggerr. zijn. J En dan de huurprijs, die in vele zo niet de meeste gevallen doorslag-; gevend zal zijn voor het wel of niet» huren van een kamer: een bedrag van ƒ100 is voor velen het maxi mum; daar de maximale studietgg^» lage 4500 bedraagt. ~- Dus een huur van 100 per maand betekent voor een student reeds een uitgave van 25 pet,van zijn inko-1 men. Aangetekend dient te worden dat lang niet iedereen een maxim ale toelage krijgt ALS WE DE SITUATIE van dit ogenblik beschouwen, zien we het volgende. Het wekelijkse aanbod van kamers is ongeveer 10. De vraag in deze tijd is echter veel groter dart het aanbod en ligï op ongeveer 50, kamers. Daar komt nog bij dat niet elke kamer voldoet aan de eisen dié gesteld mogen worden. Momenteel is er een totaal aanbod van 46 kamers, waaronder vijf met volledig pension en drie te koop' aangeboden woonboten, die voor studenten niet interessant zijn. Over blijft een aantal van 38 karnersj Hiervan vallen er negen af die duurder zijn dan ƒ100, elf die te veraf gelegen zijn to.v. de NEH of MFR, zeven die te klein zijn. Het resterende aantal dat een re delijke huisvesting biedt op grond van bovenstaande eisen bedraagt dus elf. Bij dit getal dient men nog het volgende te bedenken: de tdllng geschiedde aan het begin van oc dag; verscheidene kamers, kunnen in de loop van de dag verdwenen zijn; de ons verstrekte gegevens kunnen in strijd zijn met de Werke lijkheid; eisen, die hospita's in spe aan de deur stellen, maar niet aan ons doorgeven, zoals afwezigheid in de weekends, verbod van meisjesbe- zoek, voor 24.00 thuis e.d. Het is dus overduidelijk dat er van een kamertekort, zelfs van een kamernood gesproken kan worden". I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1