steden moeten meer voor hun belang vechten Havenbedrijf moet nu financieel uit gemeentelijke sfeer Internationale handel in verdovende middelen door politie opgerold Moderne muziek Doelen verveelde in de snel I— Optreden wethouder gevaar Sanering alleen door hogere uitkeringen Reehorst: Investeringen ook in de knoei H° Drs. J, G. Leibbrandt overleden sm, an won wasmi Lichamen twee roeiers gevonden Kritisch bekeken Niet terug Achterstand ROTTERDAM „Er kan niets meer bij, we kunnen geen nieuwe taken meer op onze nek nemen", zegt wethouder Ree horst in een gesprek over de financiën der gemeente naar aanleiding van de begroting voor 1970. Rotterdam begint zelfs be haalde zaken uit de gemeente- lijke sfeer te schuiven. Zoals het 1 havenbedrijf, waarvan het te- kort voor 1970 binnen dat bedrijf I moet blijven. Chaos HU beduidend goedkoper filmdruk overgordijnstof met satingSans 160 cm breed Salarismaatregel gemeentepersoneel kost R'dam 8 ton HAL verkoopt Andyk naar Cyprus Onwel en overleden Irreëel ifïU Verspreid de ROTTERDAMMER PAGINA 3 IK DINSDAG 9 SEPTEMBER 1969 BANKROET ROTTERDAMSE HUISHOUD- BOEKJE ziet er van jaar tot jaar ,|Mhter uit. Wie nog lioop mocht hebben Jat het perspectief tan 1970 wat Boris- «Bier kon zijn, komt bedrogen uit. B. en ff hebben het gat niet kunnen dichten. Een kloof tan 100 miljoen gaapt in de begroting. Dan is een flinke brug nodig, g en W. zien zelf slechts een klein stuk je ran die overbrugging: 16 miljoen van bet rijk en 15 miljoen door lariefsverho- «injen e.d. Ruim 67.5 miljoen zal „ergens" van daan moeten komen. De reserves moeten «rder worden uitgeput, tn plaats van een afbreken" der strukturele tekorten een interen. Dc spaarpot moet eraan geloven, pat kan nog écn keer, daarna niet meer. Pan zal Rotterdam volledig armlastig lijn. _T Afhankelijk is het nu al. van jaar tot jaar wordt dat duidelijker. Ziet men aan de schrikwekkende cijfers heter hoe een merkwaardig centraal beleid leidt tot ge- nicentflijk bankroet. Hoe de zelfstandig heid is uitgehold, ja in feite niet meer bestaat. t .oen won* tier, dat stem men opgaan in gemeenlebc- stuurlijke krin gen om bet parlement met de neus op de ze feiten te drukken. Niet alleen de grote steden kunnen het finan cieel niet meer bolwerken, ook vele klei nere kampen met tekorten. Hierdoor ko men primaire taken in gevaar. De regering zal er op den duur niet aan kunnen ontkomen hulp te bieden, wil zy niet dat de gemeenten onbestuurbaar wor den. Daar komt bij, dat lagere overlieden (al» gemeenten) op de kapitaalmarkt de aluitpo-t vormen. B. en W. van Rotter dam klagen daarover mrt collega's van andere steden al jaar en dng. Voor de gemeenten komt, tengevolge van het knellend instituut van de centrale financiering, manr mondjesmaat geld bc- ichikhaar Men maakt een investerings plan, krijgt dat goedgekeurd, maar het grid wordt onthouden. Wat blijft er van wn beleid over. als er een achterstand in het uitvoeren van werken van honderden miljoenen ontstaat? Juist nu in Rotterdam meer en meer «ordt gestreefd naar een beter voorzie- ningspeil in sectoren als sport en recrea tie, cultuur en jeugdzaken, en voor de dringend nodige werken steeds meer wordt uitgetrokken, dreigt dit streven te mislukken. Terecht leggen B. en W. de nadruk op verhoging van de leefbaarheid, maar waar is het nodige geld. Wie de begrotingsstukken bestudeert, krijgt de stellige indruk dat alles i» ge daan om het totale tekort zo klein moge lijk te houden. Op vele gebieden kan men niet verder zonder de diensten, die een gemeente al» Rotterdam nu eenmnal be hoort te verletten, in gevaar Ie brengen. Het schrijnt dan ook, dat voor taken die de grenzen overschrijden alleen Rot terdam zelf moet betalen, terwijl ook on deren profiteren. En dat de Maasstad voor steeds hogere kosten staat, terwijy vele in woners niet anders kunnen doen dan dhe stad te verlaten. Duidelijk is ook, dat op het dalend in wonertal een zwaardere last wordt gelegd. Tot uitdrukking komend direkt al in de hogere tarieven die de Rotterdammer straks weer moet opbrengen. Maar wat kan een gemeente doen, wil zij de aanwijzin gen van hogerhand opvolgen om Itet te kort zo klein mogelijk te houden? Het wachten is dan ook op een verlos send woord. Sanering van de financiële nood van Rotterdam en andere steden is een landsbelang geworden. De gevolgen van het aan de grond zitten zullen anders niet uitblijven. (Van een oit2er verslaggevers) ROTTERDAM Wethouder drs. J. Reehorst van financiën meent dat het er van zal moeten komen dat de grote steden met hun voort durende structurele begrotingstekorten zelf meer voor hun belan gen zullen moeten vechten. „Wanneer het parlement zich niet meer een voorvechter toont van de gemeenten zullen we ons meer de allure van een pressiegroep moeten aanmeten", zei hij maandag leidebrief met de ontwerp-bègroting 1970 tijdens een persgesprek naar aanleiding van het verscheen der ge- Deze begroting vertoont, zoals gemeld, een tekort van bijna 100 miljoen. Mogelijk kan dit cijfer tot 67,5 miljoen worden terugge bracht, maar zeker is dit niet. In ieder geval ademt de brief van B. en W. aan de raad een zeer pessi mistische geest. Rotterdam komt aan het einde van zijn mogelijk heden, het ziel geen kans de tekor ten te laten verdwijnen als de regering niet voor maatregelen zorgt. In feite is de situatie slechter dan voorgaande jaren. Prijsstijgingen, salariskosten, hoge rentevoet, prijs- stop, BTW en vele andere faktoren hebben op de gemeentelijke huis houding zwaar hun stempel ge drukt. De hoop dat de tekorten in enkele jaren tijd zouden kunnen worden „afgebroken" is de bodem ingeslagen. Ook al omdat minister Beernink heeft verklaard dat wat de sanering der gemeentelijke fi nanciën betreft in 1970 „pas op de plaats" moet worden gemaakt. Werkelijke sanering, meent drs. Reehorst, kan slechts ontstaan door hogere uitkeringen uit het Ge meentefonds. Maar dan zou dit fonds van rijkswege meer „voeding" moeten krijgen. Als dezelfde koek in steeds andere parten moet wor den gesneden schiet niemand er mee op. Hoe langer hoe meer ge meenten kampen met tekorten, zijn maar het schiet niet op". Het moet waarschijnlijk zover komen dat we moeten adresseren aan de Tweede Kamer en gehoor vragen bij de vaste financiële commissie van die Kamer". Een gemeentebestuur kan onder de huidige situatie niet behoorlijk beantwoorden aan de gerechtvaar digde vraag van een bevolking om meer voorzieningen. Een zaak bij voorbeeld als de verdere verbete ring van de culturele infrastructuur zal gevaar gaan lopen. Het besturen van een gemeente wordt zeer be moeilijkt. DRS. J. REEHORST sanering nodig bedrijfseconomisch bezien „margi naal" geworden. Daar komt nog bij dat Rotterdam nu een achterstand heeft met het uitvoeren van nieuwe kapitaals- werken van acht maanden. Het z.g. financieringsquotum voor 1969 is dat de gemeente voor dat bedrag mag investeren. Maar in de eerste acht maanden van het jaar werd nog slechts voor 191 miljoen ont vangen. ROTTERDAM Op 39-jarige leef tijd is maandag na een langdurige ziekte overleden drs. J. G. Leib brandt, direkteur van de afdeling sociale dienstverlening van de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn. Hij was tevens voorzitter van het Algemeen Ziekenfonds ARV, lid van de Rotterdamse Raad voor Gezinsverzorging en Gezinshulp en bestuurslid van de Contactcommis sie Ziekenfondsverzekering. De heer Leibbrandt was enige jaren Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en voorzitter van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen. De crematie is vrijdag a.s. om 15 uur te Ockenburgh in Den Haag. p Die ƒ9,5 miljoen moeten van de I reserves af, die in goede jaren zijn gevormd. Mogelijk wordt dit bedrag ft minder, want er zijn in deze sektor 1 nog enkele tariefsverhogingen te verwachten. i Zelfs zou er een mogelijkheid zijn dat, bij de huidige stand van zaken, de verliezen op de haven eerder dan in 1975 verdwijnen. De hoop is in j dit verband gevestigd op uitbreiding I der industrieën, waarvan ook nogal i "wat tekenen aanwezig zijn. I In de tekorten op het havenbedrijf I zitten namelijk aanloopverliezen f doordat wel alle grond is uit- gegeven (bijvoorbeeld in Europoort), I maar nog niet geheel in exploitatie is, zodat de gemeente van een deel f der beschikbare oppervlakte geen opbrengst „vangt". Wethouder Reehorst stelt tegen- over deze kans op sluitend werken wel de kans dat nieuwe projekten (Rijnpoort bijvoorbeeld) de balans I weer naar de ongunstiger kant kun- nen doen doorslaan. Maar daarvan is nu niets te zeggen. In ieder geval Het bedrag aan geldleningen dat Rotterdam in het kader der cen trale financiering kreeg toegewezen is tot nu toe maar juist toereikend geweest voor de goedkeuring van nieuwe werken, waartoe de raad in 1968 besloot. Voor projekten, die in 1969 het fiat van de gemeenteraad kregen, kwam op een enkele uit zondering na nog geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten. „Op die manier wordt de plan ning ons geheel uit handen geslagen en kunnen we geen behoorlijk in vesteringsbeleid meer voeren", al dus wethouder Reehorst. Hij ves tigde er ook de aandacht op dat de gemeente deze toestand maar moeilijk aan de bevolking duidelijk kan maken. „Als we van iemand grond kopen, de koop is rond en de verkoper moet nog een jaar op zijn centen wachten, is dat dan nog begrijpelijk?" Achterstand in de investeringen dus, die ook zijn invloed op het komende jaar zal doen gelden. Vol gens het investeringsplan, dat de raad goedkeurde voor 19691973 is voor 1970 een totaal aan investe ringen geraamd van ƒ672 miljoen. Onder deze omstandigheden valt aan een dergelijk niveau niet te denken. B. en W. kondigen in hun geleidebrief dan ook aan dat het plan voor 1970 zal moeten worden beperkt. Als er één punt van het beleid is, waaraan het huidige college van B. en W. niet getornd wenst te zien dan is het de accenten, die worden gelegd op de leefbaarheidssektoren. Voor kunst, jeugdzaken, vormings werk, sport en recreatie stijgen de uitgaven om de grote achterstanden op deze gebieden in te halen. Op deze weg willen B. en \V. met terug. Het voortdurend verhogen van tarieven en de in aantocht zijnde mogelijkheid van meer plaat selijke belastingen zien zij ook niet als de oplossingen. Vooral niet als daardoor bepaalde uitkeringen uit het Gemeentefonds zouden verdwij nen. Wethouder Rehorst: „Is het billijk als men met de ene hand een landelijke belastingverlaging geeft en met de andere nog meer terug neemt door plaatselijke belastingen te gaan heffen?" B. en W. zouden dit een te grote druk op de inwoners vinden. Een druk, die inmiddels toch stijgt, om dat bijvoorbeeld de kosten voor het in stand houden van de centrum- funktie van Rotterdam door steeds minder Rotterdammers moeten wor den gedragen. Elke inwoner minder doet de uit keringen verlagen. Maar vele van die verhuisde Rotterdammers blij- van profiteren van de centrum- funktie, terwijl de centrumstad daar gen enkele vorm van compensatie voor krijgt. Bovendien krijgen klei nere gemeenten voor die nieuwe inwoners per hoofd een lager be drag «-uitgekeerd. Dat scheelt vol gens wethouder Reehorst over het gehele Rijnmondgebied genomen tientallen miljoenen per jaar, die het Gemeentefonds niet behoeft uit te keren. Op dit gebied zijn de rege lingen jaren achter bij de proble matiek, verzucht hij. De geschiedenis heeft geleerd, ver telde de wethouder van financiën nog, dat er ongeveer om de 20 jaar een chaos ontstaat in de gemeente lijke financiën, zodat het rijk bij de sanering moet helpen. De laatste maal was dat in 19581959. Maar nu al, na tien jaar, ziet drs. Ree horst al weer een chaos. En hij weet maar één afdoende oplossing Bent U op zoek naar een nieuwe overgordijnstof? Kom dan morgen naar onze eerste etage. Daar" koopt U gordijn stof voor minder dan de helft van de normale prijs, die bo vendien 40 cm breder is dan normaal. Zware kwaliteit filmdruk over gordijnstof in vele moderne en klassieke dessins. Een chique overgordijnstof met satinglans, 160 cm breed, per meter voor nog géén rvïer gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze zware kwaliteit filmdruk overgordijn stof met satinglans, keus uit moderne en klassieke dessins, liefst 160 cm breed, per meter. Ook maandagmorgen open Géén taf. of schrift best. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en W. stellen de raad voor salarismaatregelen ten behoeve van het gemeentepersoneel te treffen, die acht ton gaan kosten. Het gaan om een uitkering van 0,39 procent in verband met de nacalcula tie trend 1966. Deze uitkering geschiedt in over eenstemming met de maatregelen, die de rijksoverheid voor haar personeel treft omdat de in 1969 aan het over heidspersoneel toegekende algemene salarisverhoging van zeven procent een achterstand vertoont ten opzichte van de loonontwikkeling van het particuliere bedrijsleven. De van het georganiseerd overleg deel uitmakende personeelsorganisa ties kunnen zich met dit voorstel verenigen, evenals de commissies voor de algemene personeelszaken en de financiën. ROTTERDAM De HoHand- Amerika Lijn heeft het s.s. Andyk verkocht aan de Sandra Shipping Company Ltd. op Cyprus. Het schip is vorige week in Hamburg overge dragen. De Andyk werd in 1946 gebouwd door Sun Shipbuilding and Drydock Co. in Chester (Verenigde Staten). Nadat het schip aan de Nederlandse regering was overgedragen, kreeg het de naam Groningen. In hetzelfde jaar kwam het echter reeds als An dyk onder de vlag van de HAL. Het 8.380 ton metende vrachtschip (dat accommodatie heeft voor 12 pas sagiers) heeft in verschillende diens ten van de HAL gevaren. De laatste drie jaar voer de Andyk op partici patiebasis in dienst van de VNS. ROTTERDAM De 71-jarige me vrouw B. A. Tünnissen-v. d. Elshout uit de Paetsstraat is maandagmiddag m een tramhuisje van de RET aan de Statenweg onwel geworden en over leden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In samen werking met de Spaanse politie en de politiekorpsen van Am sterdam, Den Haag, Veere en Antwerpen, is de afdeling verdo vende middelen van de Rotter damse politie achter een handel in verdovende middelen geko- rn BERGSCHENHOEK De Jaarvargade- ring van de Eerste Bergschenhoekse Schaakvereniging wordt vrijdag 26 septem ber gehouden in Ons Gebouw. Dan wordt ook de jaarlijkse snelschaakwedstrijd gespeeld. achten B. en W. het moment dat de haven zichzelf moet bedruipen, nu aangebroken. Juist nu omdat de middelen er niet meer zijn, er op alle mogelijke manieren intern gesaneerd moet worden. Ook omdat een bedrijf als dat van. de haven niet zuiver plaat selijk, maar nationaal en internatio naal van karakter is. Ook voor andere gemeentelijke bedrijven moet een dergelijke poli- tiek aan de orde komen. Een stren ger tarievenbeleid, het met meer accepteren van verliezen. Anders bestaat de kans dat de gemeente straks haar primaire taken (zoals het werken aan beter voorzienmgs- peil in de sociaal-culturele sector) niet mee behartigt. Wat de ziekenhuizen betreft, Rot terdam zal in die sektor zelf tot een sluitende exploitatie moeten komen. Inzake de onderwijssektor is men nog steeds in gesprek met het rijk om een oplossing voor de tekorten te zoeken. In het algemeen wordt gestreefd naar verlaging der uit gaven en verhoging der inkomsten. Dat dit streven succes .heeft, is uit een aantal maatregelen gebleken, waardoor o.a. bij diensten en be drijven de doelmatigheid werd be vorderd. Wat dit betreft, wordt ook het subsidiebeleid onderzocht. Doel matiger werken (door samengaan bijvoorbeeld) van gesubsidieerde organen kan tot besparing leiden. Ondanks het, straffe inkomsten en uitgavenbeleid is het totale bud get van Rotterdam nu voor het eerst hoven de miljard gekom*n Voor 1970 is het geraamd op 1.042 nul joen, tegen ƒ905,0 voor 1969). Wethouder Reehorst is beslist pessimistischer gestemd dan vorig jaar om deze tijd. Hij wijst op een tekort als dat van ongeveer 50 mil joen voor het openbaar vervoer en zegt: Dat bedrag is eigenlijk bepa lend voor het geheel. Als je zo'n tekort hebt en je krijgt dan ƒ9,5 miljoen van het rijk dan is dat toch irreëel, want de rest hebben we niet. Voor een. bedrijf als het openbaar vervoer is het tekort onoplosbaar. Zelfs na tariefsverhoging wordt hier de toestand naar de mening van de wethouder alleen nog maar slechter. Wat andere bedrijven betreft, is er misschien wel iets op te lossen (zie ook elders). Maar het generaal tekort blijft struktureel, de reserves zijn bijna uitgeput (na aftrek van het tekort van 1968 nog 100 miljoen). En dan is Rotterdam net zover in de put als Amsterdam, dat ook geen reser ves meer heeft. De tekorten moeten dan worden geactiveerd. Failliet gaan kan niet, je moet doorgaan, aldus de wethouder. Het is daarom dat hij zegt: „Dit gaat niet langer". Gevraagd naar de stappen, die de gemeenten (vooral de grote steden) zouden moeten nemen zegt hij: „Wij zijn nog in overleg met de regering, vieda ROTTERDAM „Het gaat uit van de theorie van Sieves, die de congruen ties moduul Z verbindt en die het ge volg is van een axiamatische theorie van de universele structuur van mu ziek. Het maakt tevens gebruik van complexe (of delkbeeldige) getallen Dit is een klein stukje uit éen van de vele toelichtingen uit het program mablad. dat de Stichting Gaudeamus, centrum voor hedendaagse muziek, heeft uitgegeven ter gelegenheid van de Internationale Muziekweek. Dat de bo ven geciteerde vlag van mooie woor den de lading helemaal niet dekte, was maandagavond in De Doelen vast te stellen in het werk „Akrata" aat „puur" betekent van de Griek Iannis Xenakis, want het was verschrikkelijk vervelend. Dit laatste was ook het geval met „Impressions of birth" van Burton Beerman, die zo te horen aan een ge boorte wel gruwelijke herinneringen moet hebben, en „Was sterblich war' ofwel „Canticum II" van Norbert Lin ke, waarvan geschreeuw, gemompel, glijdende tonenreeksen en zelfs getrap pel de voornaamste ingrediënten waren. Na de pauze zaten negen koperbla zers en drie slagwerkers wijd verspreid op het grote podium om „Flutde van Vinko Globokar uit te voeren, dat ook de verveling niet kon verdrijven. Dat lukte ook niet helemaal met het laatste werk, „Valeurs" van Hans Otte voor 15 blazers, hoewel dit nog gedeel ten had. die door klankschoonheid boeiden. De componist van dit laatste werk was de enige, die na het applaus op bet podium verscheen. Alle lof voor het uitvoeren van de talloze moeilijkheden verdienden het Klein Radio Koor en het Omroep Ka merkoor onder leiding van Frans Mul ler, het Kadio Blazers Ensemble onder leiding van Jan Vriend, leden van het Nederlands Slagwerk Ensemble, de pia nisten Maarten Bon en Reinbert de Leeuw, en Hans Vonk, die „Valeurs leidde. De aanvankelijk tot op ongeveer een derde gevulde zaal was na de pau ze aanmerkelijk leger, G. M. DERSJANT ROTTERDAM Beide lijken van de maandag verdronken roeiers zijn gevonden. De politieboot F -X. haalde het lichaam van de 27- jange A. F. Ruitenberg om 10.30 op. Collega-roeiers vonden het lichaam van de 32-ja- rige H. van Engelenburg om vier uur 's middags. men. Het gaat in totaal om een groep van elf mannen. De hoofd verdachte is de 22-jarige Rotter damse auteur F. B. Hij zit op het ogenblik in de gevangenis van Algeciras in Spanje. Daar is hij ook tegen de lamp ge lopen? Dat was eind juli. Hjj was door de Spaanse politie aangehouden omdat hij èên kg. hennep vanuit Marokko Spanje had binnengebracht. De Spaanse politie waarschuwde onmiddellijk de afdeling verdovende middelen in Rotterdam die meteen een uitgebreid onderzoek begon. Het bleek dat B. in de weken voor rijn aanhouding grote hoeveelheden hen nep vanuit Marokko en Spanje naar Nederland had vervoe,rd. Over de wijze waarop hij dat deed, laat de politie zich niet uit Gezien de frequentie is het vrijwel onmogelijk dat hij per auto reisde. Uit het onderzoek in Nederland kwam naar voren dat B. al diverse hoeveelheden hennep en hashish had verkocht In woningen in Rotterdam, Amsterdam, Veere en Den Haag wer den in totaal nog eens vier kg. hennep en hashish in beslag genomen. Tegen zeven mensen is proces-ver baal opgemaakt. Het zijn voor het merendeel afnemers van F. B. Drie verdachten zijn voor de officier van justitie geleid. In Amsterdam is dat de 24-jarige tekstschrijver R. O. S., in Veere is het de 32-jarige machine bankwerker K. K. en in Den Haag de 22-jarige grafische tekenaar H. J. K. van D. Hoofdverdachte F. B. zal binnen kort voor de rechtbank van Cadiz worden berecht voor de invoer van verdovende middelen in Spanje. Tekstschrijver R. O. S. blijkt zi<jh ook schuldig te hebben gemaakt aan he.t invoeren van hennep vanuit Ant werpen naar Nederland. GO U DSESINGEL 22! - ROTTERDA M -TEL116673»123G02 iy iWAf,AX; TJEB IK het verleden week niet gehad over een heel goede chauffeur van de RET? En heb ik toen niet geschreven dat er ook an deren zijn die het niet zo goed doen? Nou, dat heeft me een aardig aantal brieven opgeleverd. Niet om het een of ander, maar verreweg de meeste gingen over de toestand op en rond lijn 2, u weet wel die ten onrechte genoemde sneltram die Rotterdam-Zuid en speciaal IJssel- monde en Lombards jen moet aan sluiten op de onvolprezen metro. Die sneltram, zeggen sommigen, is helemaal geen sneltram, het lijkt Stoffel de Schildpad wel. „Hij kruipt gewoon over de baan en dan het personeel, praat me daar niet van man. Laatst stapte er nog een tje uit midden in het tunneltje on der de Beijerlandselaan. Hij zei: Als u niet verder doorloopt naar achte ren, dan blijf ik staan, ik heb de tijd. En weer een ander stuurde een dame uit de tram die niet kleiner had dan een gulden. Nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer zo heel erg." w Nu is inderdaad de situatie met' lijn 2 verre van ideaal. Het is een van de drukste lijnen, maar jutsF" daar heeft de RET vast de eenmans^_, bediening ingesteld, ook in de spitsu-» ren. En dat is gewoon een ramp. Dj*, tram heeft veel te veel oponthoud bij een halte omdat de bestuurder abonnementen moet controleren - kaarten moet knippen, moet verksJSi! pen, kortom alles moet doen. Door dat lange oponthoud kom^ dan de tram te laat bij de volgende halte waardoor er daar' al veel te veel mensen staan, gevolg is dat de-* tram te snel vol is. Verder zit danj de opvolgende tram de eerste vlak'i op de hielen, zo zelfs dat ze gelijktij-J dig bij de halte staan. a En dat zou, heb ik van diverse" kanten gehoord, niet zo heel erg* rijn als die eerste dan alleen maar" mensen liet uitstappen en de nieu_-i> we klanten aan zijn opvolg^ overliet en zo probeerde de verloren tijd in te haien. Ik heb van divers'?" RET-klanten gehoord dat zelfs con;»';' troleurs beslisten dat eerst dtpf- voorste tram nog voller moest. Kijkfv dat is geen doen. Logisch dat zofi RET-man aan het geld denkt, maar3"' hij moet ook denken aan godij'1 openbaar vervoer. Dat door al die vervelende zake®?" het publiek prikkelbaar wordt en de» bestuurders ook, is dan wal te bê?" grijpen. Maar waarom dan op <fc. rechte vrije stukken baan die met'" veel geld zijn aangelegd deze derne korte tramcombinaties met"' een slakkengang rijden is iets wasbi' de passagiers niet begrijpen,en iif» overigens ook niet. Bij de RET zei men mij dat het0? invoering van de eenmansbediening»». niet zo heel erg is geslaagd op lijft 2. Men zit er nu aan te denken- isiïl het najaar en winterseizoen er provi sorisch in de spitsuren een kenduk-?; teur aan toe te voegen. Probleem i&," waar haalt de RET die mensen vartük daan. Maar goed ze komen. Het wachten is in feite op de controleaii? tomaten waarna het grootste aantal" passagiers niet meer langs de be« stuurder gaat. Dat zal echter ndê geruime tijd duren. iHc TTE RET-zegsman heeft mij b%" loofd dat de RET-leiding lijn -2-,,- extra in de gaten zal houden. Life-, 12, in de spitsuren een soort extra- lijn 2, zal bovendien vaker gaan rij;» den en enkele trams van lijn zullen zeifs helemaal doorrijde^,, naar Oharlois. Hopelijk komt er dam. wat verbetering, want zoals het njj,.» gaat is het hopeloos. 'i Natuurlijk kan het publiek er ook wel wat aan doen, namelijk kaarten kopen bij de honderden voorverko,- pers en niet in de tram en als dart-, dan helemaal niet anders kan gepast geld. Tenslotte als een passal-- gier iets te klagen heeft, laat hy~ dan de volgende gegevens daarbij— noteren, nummer van de tram of de"' bus, welke lijn, waar ongeveer héF gebeurde en vooral hoe laat het is gebeurd. Een heleboel mensen hebben dat bijvoorbeeld in dat tunneltje meege maakt. Dat was volkomen fout. De directie zou deze bestuurder graag eens aanpakken, alleen.... men weet met wie het is. Daarom noteer die gegevens en stuur ze met de klacht naar de directie dan kan men het betreffende personeelslid opsporen. U kunt mij geloven of niet, het wordt er tot op de bodem uitge zocht. Mopperen tegen de medepass alt. giers helpt niet veel kweekt alleeov een vervelende sfeer. Door comd tact met de directie op te nement" helpt u dus indirect mee hath openbaar vervoer te verbeteren. jsast otinhtinfT pa hne luiden til dat (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tijdens een op 4 september gehouden pro- pagandabijeenkomst van de In ternational University Founda tion heeft wethouder drs. J. G. v. d. Ploeg (onderwijs, jeugdza ken en vormingswerk) een certi ficaat aanvaard ter waarde van 14.000, bestemd voor de studie van een Rotterdams kind. Drs. A. J. Lems, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad, wil over deze affaire meer weten. De heer Lems heeft B. en W. schrif telijk vijf vragen gesteld over hoe en waarom van de aanvaarding van dit certificaat en van deze instelling, die zich vorige week presenteerde en waarvan we hebben gemeld dat zij „een nieuw soort contractstuöiebeurs" probeert te sluiten met gegadigden. Drs. Lems vraagt B. en W, of de berichten juist zijn over de aanwezig heid van de heer V. d. Ploeg in deze bijeenkomst( waar de wethouder „zich weliswaar met de nodige reserve heeft opgesteld, maar niettemin een certifi caat „ter waarde van 14.000" voor de studie van een Rotterdams kind heeft geaccepteerd". Als het antwoord positief is hebben B. en W. dan voor het bijwonen van de bijeenkomst informaties ingewon nen omtrent deze, merkwaardigerwijs op de Bahama-eilanden gevestigde stichting en hoe luiden m dat geval die informaties, informeert de heer Lems verder. „Bestaat niet het gevaar dat de tij dens deze bijeenkomst genomen foto s van de aanbieding aan wethouder v. d. Ploeg) als hulpmiddel worden gebruikt by de acquisitie van con tractanten?, vraagt de socialistische fraktieleider. Verder wil drs. Lems weten of B. en W. de inhoud kennen van het ad vies over de bestrijding van agressie ve verkoopmethoden, dat de Sociaal- Economische Raad een jaar geleden aan de regering heeft uitgebracht. Ten slotte vraagt hij of B. en W. be reid zijn het optreden van de stichting IUF te toetsen of te doen toetsen (bij voorbeeld via de Ned. Consumenten bond) aan dat SER-advies.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1