Progressief Akkoord met PSP als steunpilaar GLAS Tekort gymzalen de kaak gesteld aan AGENDA Contact rechtse groep vlot nog niet erg Maurits" opent nieuw troephuis Kotter naar Vlaardingen gesleept Tliolen 38 licht beschadigd Een medewerker cleMent „De groep van zestien Zet die fles gerust midden op tafel. Hij mag gezien worden. Raad van State gaat praten over Rijnmondvervoer postkantoor in Maasland vernieuwd POLITIEK BEELD IN SCHIEDAM: Centraal comité voor overleg is al gevormd Tienduizend ouders om handtekening gevraagd Atlas Copco heeft nieuwe directeur Meisje gewond na val met brommer Kelner pleegde 20 inbraken OP PADVINDERSCENTRUM Havenarbeider ernstig gewond Riiteck wordt 3 dagen geveild Geef gul aan kankerfonds -« Volley '68 gaat met acht teams van start PIETERMAN C.V. GLASTECHNIEK Be INDUSTRIESTRAAT 11 TELEFOON 344775 VLAARDINGEN week donderdag zal de „aktiegroep gymnastiekzalen Vlaardingen" het gemeentebestuur tijdens een bij eenkomst in het stadhuis een petitie aanbieden. In dit verzoek schrift wordt B. en W. gevraagd meer aandacht te besteden aan het tekort aan gymzalen. TWAALF AFDELINGEN en morgen en dagelijks Onderzoek Van de Hoek j tof Vlaarflingen WASAUTOMATEN Centrifuges BESTEMMINGSPLANNEN CULTURELE NOTEN JsSL, JONGE WHlW LA PCG-stem 55 Nieuwe stichting* voor woonbeheer BIJVERDIENSTE r- cnTTERDAMMER Pagina 5 DON DES DAG 11 SEPTEMBER 1969^ as -asss w,. MAASLAND Het hulppostkantoor de 's-Herenstraat 38 heeft voor de ftüede maal een verandering onder- 1 waarbij intern veel is veranderd. 't groeiende aantal inwoners van ufasiand en het steeds stijgende aan- handelingen op het kantoor maak- nhet noodzakelijk de outillage gron-i S te vernieuwen. Maandagmorgen om 10 uur zal in Trefpunt enige bijzondere aandacht Je heropening worden geschonken. J iJ"dagmorgen wordt het verbouwde! putoor weer voor het publiek ooen-i gesteW- VLAARDINGEN De nieuwe vol- levballvereniging Volley '68 gaat de ««petitie in met ac"t teams. De heren S-. ingedeeld in de vierde kias C met tÖRagmop, HVS. Pendrecht, Hou 'S én ANVJ uit Rotterdam, MVC 'L Maassluis. Lekkerkerk, Oliveo en rSOVV uit Vlaardingen. De eerste, ompetitiewedstrijd is donderdagavond j zeven uur tegen Hagmop in Rotter- om (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tussen de afde lingen Schiedam van de PvdA, de PSP, D*66 en de PPR is een ge sprek op gang gekomen met als doel tot een hechtere samenwer king te komen met het oog op een gezamenlijke gemeentepoli tiek. Men denkt hieibij vooral aan dnc dames, die in de derde klas b| ^e gemeenteraadsverkiezingen die melen, beginnen zaterdag 20 septem-! ln 1°"0 worden gehouden. tortor, cw Het initiatief is uitgegaan van de PPR, die alies wat zich progressief in de politiek noemt bij dit overleg wil betrekken. Hoewel men momen teel nog niet verder is gekomen dan een inleidende verkenning, is er al een centrale overlegcommissie ge vormd, waarvan de PPR'er drs. J, L, Lockefeer secretaris is. Inmiddels hebben de vier partij besturen hun programma's inge- jirniet een uitwedstrijd tegen SVK. Ponderdag 15 oktober bestaat de ver eniging een jaar. Twee dagen eerder zal een ledenvergadering worden ge houden in zaai d' Ouwe Rein. die om acht uur begint. Ia verband met het feit dat Volley •68 ook in de Vlaardïngse sporthal gaat melen, zijn er voor 18 oktober alleen aiaar uitwedstrijden voor de Vlaardin- gers gepland. VOOR NAAR Vrijdag zullen tienduizend ouders van kinderen, die in Vlaardingen de latere school bezoeken, een formulier ontvangen waarop het hoe en waarom van de aktie zal worden uiteengezet. ROTTERDAM -- Atlas Copco, een technisch bedrijf van o.a. pers- luchtapparatuur van Zweedse oor sprong in de Spaanse Polder, heeft een nieuwe directeur. Het is de- heer Theo Dietz (43), momenteel nog Marketing Director van Air- power in Wilrijk bij Antwerpen, een dochteronderneming van Atlas Copco. Tot in zijn opvolging aldaar zal zijn voorzien, zal de heer Dietz ook deze functie nog blijven ver vullen. De heer Dietz is sinds 1952 aan Atlas Copco verbonden en was ge ruime tijd bij het hoofdbedrijf in jj Stockholm (Zweden) werkzaam. Hij volgt als directeur van de Neder landse tak de heer W. Lodder op, die op medisch advies zijn funktie heeft moeten neerleggen. Het bedrijf Atlas Copco gaat overigens Rotterdam verlaten. Aan gezien er in de Spaanse Polder geen uitbreidingsmogelijkheden zijn is inmiddels zonder enig officieel vertoon de eerste paai geslagen van het nieuwe bedrijf in Zwijndrecht. Het ligt in de bedoeling dat Atlas Copco in Zwijndrecht eind 1970 in gebruik zal worden genomen. Volgende D« ouders zal worden gevraagd het formulier en daarmee de petitie te on dertekenen. De hoofden van scholen van het open baar en bijzonder onderwijs hebben hun medewerking toegezegd bij het verspreiden van de formulieren on der de leerlingen. De aktiegroep hoopt dat duizenden de petitie zullen ondertekenen. Mevrouw drs. De Goederen-Vrolijk, uit de Kamerling Onnesstraat 4, heeft het initiatief tot de aktie genomen. Bij het slaan van de eerste paal voor de sporthal, die het tekort aan gym zalen met twee zal verminderen, kwam zij op de gedachte een onder zoek in te stellen naar het aantal ruimten, bestemd voor het onderwijs in de lichamelijke oefening. diend, zodat deze maand het eerste overleg kan beginnen. De grote ani mators van dit gesprek zijn de PSP en de PPR. Landelijk mag het on derlinge gesprek, dat PAK (Progres sief Akkoord) wordt genoemd, dan volledig in een slop zijn geraakt om dat de PSP het af laat weten, in Schiedam is juist deze politieke partij een van de grote steunpilaren. De PvdA, de grootste frak^e in de gemeenteraad doet alles w. i rusti ger aan, terwijl D '66 alleen maar een beetje belangstellend toekijkt. D '66 voorzitter, drs. B. M. S. van Praag stelt het zo: „Ik vraag me af, waarom het zo wel moet, waarom we anderen niei in het gesprek be trekken." PvdA voorzitter P. C. Tijsen: „Er is nog niets beslist en samenwerking staat nog niet vast." Om door de bomen tenminste nog een gedeelte van het bos te zien, is het gemeenteprogramma in twaalf punten verdeeld. De afdelingen zijn: voorlichting, samenwerking en nieuwe bestuurs vormen, ruimtelijke ordening, grond- politiek, woningbouw en volkshuis vesting. economische aangelegen heden, verkeer en vervoer, welzijns zorg, onderwijs, financiën, gemeente belastingen en personeelsbeleid. Ver reweg het uitvoerigst in deze rij is de afdeling welzijnszorg, die met maar iiefst 24 punten op de lijst is vertegenwoordigd. Alle partijbesturen stellen voorop dat dit gespreksstof is: er staat niets vast. Toch is men het al roerend eens over enkele punten. Zo bestaat over Betere voorlichting en meer openheid geen verschil van mening. De PvdA houdt echter een slag om de arm %vanneer men stelt dat open baarheid in het bestuur regel moet zijn, maar dat er altijd uitzonderin gen zijn bij geheime stukken. D '66 is het daar wel mee eens, maar in dien er geheime stukken aan te pas komen, moet er een gemotiveerd antwoord komen waarom het predi kaat geheim wordt toegepast. Overigens hebben de politieke par tijen over de verschillende afdelin gen noga! wat uiteenlopende menin gen. Bij de afdeling inspraak wil de PvdA hearings en stedebouwkundige en andere plannen afstemmen op de wensen van de bevolking, terwijl de PSP op haar beurt de discussie op gang wil brengen door middel van ingezonden stukken en evenals de PvdA met hearings voor en door de bevolking. De PPR wil dat iedere inwoner deelneemt aan de beleids vorming. Over het college van B. en W„: de PvdA: verantwoordingsplicht aan de .raad, als het moet vrijwillig. D'66 gaat daarentegen van het standpunt uit dat de burgemeester geen grote portefeuille mag hebben. Burgemees ter Roelfsema beheert één van de zwaarste portefeuilles, namelijk die van gemeentewerken. Verder moet "de burgemeester, al dus D '66. alle nevenfunkties aan de raad meedelen. Deze mening wordt onderschreven door de PPR. die hierbij de aantekening maakt dat de burgemeester ook al zijn onbe zoldigde funkties bekend maakt. De PSP is hierover kort: de burgemees ter mag geen nevenfunkties hebben. De PvdA wil zoveel mogelijk bur gers inschakelen bij het gemeentelijk bestuur, maar D '66 geeft als stand punt dat alle gemeentelijke eommis- ROTTERDAM De scholiere C. Donker (18) van de Burg. Wljnandts- laan moest gisteren met ernstige ver wondingen aan haar voet naar het Sint FrancfScusgasthuis nadat ze op haar brommer op de Heemraadssingel tegen een auto was gebotst. Beiden pas seerden tegelijk dubbel geparkeerde auto's. Maen. Deikerk: Geref. Organistenver. 20. De Rank: Comtactavond WÜkvereniginB Blij dorp 28. Chr. soc. Bel. prijsuitreiking Schied. Schletver. 20. vergadering SB LU. 28. Bijkantoor „De Rotterdammer'*: iLange Kerkstraat 82. tel. 266381. Klachten ffing: Joh. GrÖneveM. Singel 93. tel. 26to38» tta t/m vrijd. 18.30-19.30 en zaterdag 18-19 uur Redactie Schiedam: R. M. van Hou- weüngen, Jullanalaan 84e, Schiedam, tel. 266764, b.g.g. 115588 1st. 156- Alarmnummer voor melding luchtverontreiniging: 262626. Alarmnummer politie: 2M6.66. Apotheek. Rembrandt. Rembrandtlaan 5. teL 26.88.5a. Tentoonstellingen: t/m 22 sept. Gal. Punt Rodenburg. Het resultaat is voor haar aanleiding geweest om een aktiegroep in het leven te roepen. Na de oorlog was er één gymzaal op de 10.000 inwoners. Dit tekort is volgens het onderzoek ingelopen tot één gymzaal op de 4000 inwoners, hetgeen in verhou ding tot andere steden veel te weinig wordt genoemd. Volgens de aktiegroep zijn vooral de leerlingen van de lagere scholen het kind vau de rekening, omdat zij door het tekort veel te weinig uren licha- j melijke oefening krijgen. j vlaardingen Van Neerbos NV New» te Vlaardingen heelt de bouwver- gunning ontvangen voor het uitbreiden van (ie kantoorruimte op het fabriekster rein aan de Deltaweg 130. De lirma D. de Lange Dzn. kreeg een bouwvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand aan de Energieweg. HOEK VAN HOLLAND - P.V. De Zwaluw vlucht weert <135 km.). Gelost 10 30 uur. eerste duif 12.40.03, laatste dun 12.55.36. Uitslag: 1, 4. U Gebr. de Koning. 6 8 9 J. de Nlunck; 3 H. van Dldden, j, ié. 13 A. de zoning: 10. 13 Gebr. Kioot- wijk; 14. 15 p. van Dam; 12 J. Veldhoen. MAASLAND De speeltuin aan de Kluiskade wordt vrijdag gesioten. De tum heeft een druk seizoen acnter de rug. MAASLAND De voetbalvereniging T;vv '27 houdt vrijdagavond haar jaar lijkse ledenvergadering in de kantine. Er zal voor een bedrag van i 1500 aan aande- 'en worden uitgeloot. Aanvang 2D uur. HOEK VAN HOLLAND - Hulpprediker A. van zetten uit Vlaardingen spreekt dinsdagavond 16 september voor de NCVB in de grote zaal van de gereformeerde kerk over „Spreekt God in de Bijbel, of de Bijbel over God?". Aanvang -0 uur. ROTTERDAM Met een schedel- basisfractuur en een gebroken boven been is de 14-jarige M. G. da Silva uit de Bakkerstraat gisteren naar het Dflkzigiziekenhuis vervoerd. Het meis je zat achterop een bromfiets die door een kuil op het Zuidplein reed. viel daarbij op straat. PCPUTAUL 00 OR RCZDNHANOATIL DE SPECIALIST Cm.LEN8liR0SlR.1Z HDER EilHftSTR ia.0!0-3«z-?i vurpoingen zijn. De PSP is het erom fe doen deze vergaderingen, waarin feitelijk alles wordt beslist uit de sfeer van de geheimzinnigheid te halen. Bij het hoofdstuk ruimtelijke or dening is 't structuurpian blijkbaar niet interessant genoeg voor de poli tieke partijen. Ér wordt namelijk geen mening over verstrekt. Wel hebben de partijen duidelijke meningen over de verschillende be stemmingsplannen. Zo is de PvdA tegen de verkoop van grond aan be drijven en partikulieren, de PPR is daarvoor. Het hoofdstuk woningbouw is door de betrokken partijen als een licht zinnigheid aangepakt. De PSP en de PPR slaken er alleen maar enkele verkiezingskreten en algemeenheden over die niet ter zake doen. De PvdA standpunten zijn zo algemeen be kend dat ze niet voor publicatie in aanmerking komen. D '66 weet met dit moeilijke on derwerp kennelijk ook al geen raad, als zij gaat pleiten voor woonoor den, gedifferentieerde bouw en voor lichting aan bewoners. De serieuze discussiestof bij het hoofdstuk economische aangelegen heden moet voornamelijk komen van de PvdA. De PPR en PSP uiten op z'n zachtst gezegd vreemde gedach ten als zij stellen dat beslist alleen schone industrieën mogen worden toegelaten. De PSP wil kennelijk stoer doen en zegt dat bij niet na leving van de Hinderwet het bedrijf moet worden gesloten. D '66 blijft bij het hoofdstuk wel zijnszorg de nadruk leggen op re creatie binnen de bebouwde kom en stimulering van kinderdagverblijven en dienstencentra. De PSP wil ont zuiling van de sociaal, maatschappe lijk en medische dienst, opbouw van een nationale gezondheidszorg en een ombudsman. Verder heeft de PSP noga! wat culturele noten op de balk staan. Zo wil zij ieder jaar een cultuurnota en naast de toneelwedstrijd ook een muziekwedstrijd. (Overigens zijn er nog geen plan nen om dit seizoen de toneelwed strijd door te laten gaan. Het be kende Schieaamse zalenprobleem is hiervan de oorzaak. - rei). De PPR houdt het bij enkele losse opmerkin gen. Tot slot worden nog opmerkingen gemaakt over het onderwijs. D'66 wil meer voorlichting over beroeps keuze, psychologische- en pedago gische begeleiding, stimulering van de scholengemeenschappen, gebruik van moderne leermiddelen en veel meer inspraak van de ouders en de leerlingen. De PPR komt met enkele algemene opmerkingen en de PSP met een hele serie wensen en ver langens. Over de gemeentelijke belastingen tarieven en financiën zijn de pro gramma's bijzonder kort. De PSP wil alle gemeentelijke belastingen over boord zetten, zeker wanneer ze niet progressief zijn. I ROTTERDAM De 23-jarige kelner W. H. heeft bekend het afgelopen jaar in Rotterdam ruim twintig inbraken te hebben gepleegd. Aan geld en goederen maakte hij ongeveer 10.000 gulden buit: het meeste zette hij om in drank en plezier. Vandaag werd hij voorgeleid, ver dacht van eind augustus te hebben in gebroken in de Rotterdamse Studenten sociëteit „Hermes" aan de Robert Bael- destraat. Hij had daar enige tijd als hulpkelner gewerkt. "Uit een pension waarin hij woonde, was de man met schulden vertrokken. In een achtergela ten tas werden goederen aangetroffen die afkomstig waren van een inbraak in Raalte. Na zijn aanhouding gaf hij de andere inbraken toe. 373 SCHIEDAM - Naast het PAK (Pro- gressiek Akkoord) is in Schiedam ook nog steeds de „Groep van zes tien" actief. Dit is het overleg tussen de AR, Cffü en KVP. Namens de KVP neemt o.a. het raads lid C.P.M. Lansbergen uit Kethel aan het overleg deel. Er is volgens de heer Lansbergen twee maal contact geweest, maar bepaald vloeiend lo pen de besprekingen niet. „Ik zie weinig voortvloeien uit dit overleg, maar anderzijds vraagt de toekomst om concentratie", zegt hij. Overigens wil de heer Lansbergen nog wel een opmerking kwijt over Groenoord, waarmee hij als raadslid zoveel te maken heeft. „We praten te veel" zegt de heer Lansbergen, praten, als maar praten en intussen gaat het kooplustige Sehiedamse publiek óf naar Rotterdam óf naar het Vlaar- dingse Liesveld. Men is hiertoe ge dwongen aangezien er in Groenoord geen winkels zijn. „De heer Lansber gen, is verder van mening dat de middenstanders.zelf actiever moeten worden, anders vallen ze tussen wal en schip. Raadslid S. Kuiper (Prot.) vindt ook dat het overleg stroef gaat, „maar wat wilt u," zegt hij, „de bespreking en zijn net begonnen. Toevallig heb ben wij over dit overleg verleden week een fraktievergadering gehou den. Nu gaan wjj eerst overleg ple gen met de kiesvereniging. Maar dat er iets uit de bus komt staat als een paal boven water". Verder vindt de heer Kuiper dat het gemeentebeleid niet meer te verkopen is, indien wjj niet bereid zijn bv. voor recreatie anderhalve ton op tafel te leggen. „Last Rijnmond het uitvoeren, maar het geld zal ervoor beschikbaar moe ten komen, want reactie moet num mer één zijn om de leefbaarheid uit te breiden of in stand te houden". VLAARDINGEN Zaterdagmiddag 13 september zal het nieuwe troephuis van de Prins Mauritsgroep 3 op het padvinderscentrum aan de Broekpol derweg worden geopend. De voorbe reidingen hebben drie jaar geduurd. Twee jaar is er gebonwd. De Prins Mauritsgroep heeft de afge lopen 35 jaar heel wat gezworven. Maar liefst twaalf panden, meestal voor de sloop bestemd, werden ver '■ij (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De kotter „Cornells" Tholen 38 is gelicht en ?iaar de Vulcaanhaven gesleept. Het schip zonk twee weken geleden tien mijl uit de kust van Scheveningen. Twee van de vier opvarenden ver dronken. Het bergen van het schip heeft weinig problemen opgeleverd. Hel karwei is geklaard door Van den Talc's Bergingsbedrijf in Rotterdam. De kotter lag met de kiel op de bodem van de see en dat is er de oorzaak van, dat de schade gering is. De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. Volgens de schipper zou de kotter zijn omgetrokken door een zwaar voorwerp in een van de netten. De bergers hebben echter niets bijzonders in- de netten aan getroffen. Zo moet het nieuwe troephuis van. de Prins Mauritsgroep worden. Kees van der Pijl heeft de tekening ge maakt. bouwd. De padvinders hopen nu in het nieuwe troephuis een groot aantal jaren te kunnen bivakkeren. Zaterdagmiddag om drie uur zal „Prins Maurits", vergezeld van een schildknaap, aan wal gaan tegenover het politiebureau aan het Delftseveer, Vandaar gaat hij, omringd door onge veer veertig ponyruiters van „Die Flardingruïters", naar het padvinders- centrum. In de stoet trekken mee de RAVO-padvindstersband en welpen en verkenners van de groep. De route is als volgt: Loswal Vaart- weg, Broekweg, 's-Gravendijkplein, Markgraaflaan, H. R. Holststraat, Soen- dalaan, Bangkastraat, Bangkasingel, Riouwlaan, Floreslaan, Broekweg, Broekpolderweg. Om ongeveer vier uur zal de opening worden verricht. De ouders van de padvinders zijn van harte welkom. Dezelfde middag zal de Willem de Zwijgergroep 1 een kamp- en pionier demonstratie geven. Voor deze demon straties zijn de ouders van de leden van de Willem de Zwijgergroep uitge nodigd en tevens alle jongens van acht tot vijftien jaar, die belangstelling heb ben voor de padvinderij, alsmede hun ouders. ROTTERDAM De havenarbeider C, A. Meesters (30 uit Rilland-Bath liep gisteren een schedelbreuk op aan boord van het m.s. Glücksburg in de Waalhaven. De man moest naar het Havenziekenhuis. Het ongeluk gebeurde toen men bezig was balen meel met een hijs onder het dek te duwen en er een ring van de voorsprong uit een klsp- haak op zijn hoofd viel. De heer Kuiper staat op het stand punt dat voor deze recreatie moet worden aangeklopt bjj het Rijk. Dat zal de kosten voor zijn rekening moe ten nemen. (Van een onze verslaggevers) ROTTERDAM De commissie vervoersvergunningen is het niet eens met het openbaar lichaam Rijn mond. Rijnmond wil dat de onlangs voor een periode van tien jaar ver lengde en door de commissie ver voersvergunningen uitgegeven ver gunningen slechts ■- een - geldigheids duur van vijf jaar krijgen. Het gaat hier oin de- vergunningen die de commissie verleent aan open bare vervoersbedrijven althans voor zover zij buiten de gemeente rijden maar nog wel binnen Rijnmond. Rijnmond 5s namelijk van mening dat het verlenen van dergelijke ver gunningen helemaal een taak is van Rijnmond. Het Rijnmondbestuur vindt dat het uitgeven van dergelijke vergunningen onlosmakelijk verbon den is aan de planologische opdracht van Rijnmond. Volgens Rijnmond zal binnen vijf j jaar de wet autovervoer personen wel gewijzigd zijn en zal het Rijnmondterritoir als een gemeente lijk grondgebied worden beschouwd. Dan zouden de huidige vergunningen toch moeten worden gewijzigd. Rijnmond vindt het daarom beter de vergunningen maar voor een pe riode van vijf jaar te verlenen en "na die periode de vergunningen door RHnmond te laten uitgeven.- De eerder genoemde commissie be strijdt dit en vindt dat de huidige toestand gehandhaafd dient te wor den. Zij meent ook wel in staat te zijn om een verdergaande integratie of coördinatie te bereiken met de vele vervoersbedrijven die binnen Rijnmond opereren, iets dat Rijn mond betwijfelt. In de zitting van 19 september zal deze zaak door de Raad van State worden behandeld. ROTTERDAM Drie dagen zal- volgende-week de grote veiling van Ruteck's Promenaderestaurant in be- slag nemen. De inboedel zal worden geveild door veilinghouders N. Derk- sen uit Arnhem en N. A. de Koogel uit Zeist onder toezicht van deur waarder L. Kranse. De veiling wordt in het gebouw ge houden op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 september. Kijkdagen zijn op 13, 14 en 15 september. VLAARDINGEN Evenal- vorige jaren doet het Koningin® Wilhelmina Fonds weer .een be-I roep op uw offervaardigheid. Gaarne voldoe ik aan het ver-* zoek om dit beroep met enige» woorden kracht bij te zetten. Het. is immers buiten kijf, dat- de doelstelling van het fonds, de' kankerbestrijding, in steeds toe nemende mate de aandacht* vraagt. Nog onlangs moesten wij ver-' nemen, dat kanker blijkens de- statistieken in Nederland de be-*' langrijkste oorzaak van het totale* aantal sterftegevallen geworden? is* Het bekend worden van dit? trieste dieptepunt zal voor de" wetenschapsmensen zeer zekert, een aansporing zijn om met ver dubbelde energie hun onderzoe-" kingen naar betere bestrijdings-- methoden voort te zetten. J* Wij kunnen hen daarbij steu-l- nen, en wel door zaterdag 13 sep-f tember de collectebussen niet»' voorbij te lopen, maar met gullg£ hand te geven. V De burgemeester van Vlaardingen, rar. J. Heusdens. sr - MAASLAND De Stichting Cen traal Woningbeheer wordt opgeheven. Hiervoor komt in de -plaats de Alge mene Woningstichting Maasland. Dit besluit is genomen om de woningnood te verlichten. De nieuwe stichting mag namelijk premiewordn-': gen bouwen, de opgeheven stichting, mocht dat niet. jj" De woningen van de gemeente zullen in eigendom aan de nieuwe stichting* worden overgedragen. Het bestuur van de stichting is'als volgt samengesteld: A. L. Verhagen, voorzitter, J. van den Brink, secretaris, C. Teylinger, penningmeester, J, dg.; Bruijn, J. van Buuren eh A. C. van dep Hoeven, leden. gevraagd voor de bezorging te MAASSLUIS. Bericht aan Dagblad De Rotterdammer. Witte de Withstraat 25 te Rotterdam. Telefonisch bereikbaar onder nummer 0)0-11 5588.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1