MQTIE-COUWENBERG als steun in de OMROEP BIJSTAND Voorlopig geen ROR, maar Rotterdam zit niet stil stemmen tegen OUD Betaalde assistentie aan partijen aanvaard die nfllib móéten f m jËStgSÜ&è#*' Zoeken naar huis via brandstichting Olie-aanvoer veel groter dan verwacht i d Weer luchtaanval van Israël Voor een jaar op proef Willemstumiel: te kort aan openbaarheid heetman^ I Tohn Kennis PHILIPS batter^nLfiffi ng rotterdammer PAGINA 3 VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1969 Kritiscli bekeken i Kritisch bekeken DERTIG SCHERP VERTRAAGD élke vrij dag a vond ...tot 9 uur open VERZACHT Et passepartout-ring! wel EtiullTa iaé 1 goed IWwr^Wül zijn! lif^ «IJ blcww/raoef Cé&r. v Jjtutóz&mcwïk s/fiwssanr- 4f&ém-Z7-39 is het eènde MebtvdcbCezteS' t A föpi/m&edkrsjKatfl'i /PlstfmZ8--59- sterke r&bberzjcl' stdoecterkuje e>enj n^arcU tmz png Rotterdam Binnenweg'1' 0, Nieuwe Binnenweg379, Groene Hiiïedïjk 262,Putse!aah 230, Kat. Lagedijk 428,Schiedam Hoogstraat 2, Vlaai-dingen Liesveld 16a; Dordrecht, Breda,-Tilburg. Den Haag, Leiden, ÏR0UWK0STUUMS r~no H voor GRATIS boekje TB0UW-INF0RMATIES enk F 2A r» EN V van Rotterdam en Iran mede- J) ganders zijn wel zeer optimistisch wetst over het plan voor de Regionale AmrneD Rotterdam. De hoop dat in fq'O kon worden begonnen met uitzen- j n i« c'e hodern ingeslagen door mede- delingen uit Den Ha°B- Dc weerslag van dit teleurstellende nieuws was een korte rata, die donderdag in de raad werd he- ""pit'omroepprojekt ligt in de raad dui- r;j, gevoelig. Op nationaal niveau is f steinig duidelijkheid over de kansen *o„r lendmaclrtigingen in regio's. De ene vertragin? na de andere wordt geconsta- lrt(d en de minister heeft onlangs de dear btjna gesloten. Zij wil eerst de stand van zaken bezien en nret de Tweede Ka- nier overleggen. Niet iedereen loopt dus zo Itartl voor <je ROR (geen prettige afkorting ove rigens). Voor de argutnenten •van sommige omstanders ts zeker begrip op te brengen. De financiële zijde van de zaak kan echter maar znoeilijk gel- Jen. tjfant Rotterdam hoeft dat miljoen nu nog niet op te brengen. Bovendien is het niet zeker dat de ge meente een bijdrage zal moeten geven. Mogelijk zal de Tweede Kamer strakke, uniforme richtlijnen geven ook voor de wijze waarop van overheidszijde kan wor den bijgedragen. De kwestie van de reclame kan ooit viel moeite opleveren. Allicht rijzen er na de zijde der dagbladondernemingen bedenkingen. Niet zonder kritiek staan velen tegenover de bestuurlijke opzet, projekt, zoals in Rotterdam voorgenomen. Vermoedelijk echter lijkt er weinig ande de keus dan de stichtingsvorm. Voor het ogenblik is er weinig peropek- tief. Het overleg kan rustig worden voort gezet, waarbij B en W van Rotterdam bijstand van een raadsmcerderhcid heb bel gekregen. Op den duur zal er zeker een vorm van regionale omroep komen. M»ar misschien zijn we dan aanzienlijk diebter bij 1980 "DOTTERDAMS gemeenteraad neemt r' een proef van een jaar met vergoe ding aan d« fraktics voor bijstand in hun vele werkzaamheden. Terecht hadden B en W een dergelijke regeling voor gesteld. Evenzeer juist is dat de initia tiefnemers de volgende gemeenteraad nies willen binden. Men kan nu een jaar «rvaring opdoen. De praktijk bad ons al lang overtuigd vzn.de noodzaak op dit gebied naar ven- betering te gaan zoeken. Raadsleden, vooral van grote steden, zijn zwaar be- lift Zij worden met stukken en publika- Zres overstroomd en dienen eigenlijk alles te weteu. Burgemeester Thomassen en drs. Lems hebben in de discussie tal van voorbeel den genoemd van de wijze waarop men van een dergelijke bijstand gebruik kan maken. Tocb waren drie fraktics niet overtuigd. Het is hun goed recht Maar maken zij het zich niet te moeilijk? Overigens loop! Rotterdam met deze regeling niet voorop. Amsterdam en Den Haag met name werken reeds op die manier. Verder zijn ook wij benieuwd naar de resultaten. In hoeverre zullen frak ties van de aanwezige kans om com binaties te vormen en dus doelmatiger te Werken gebruik snaken? Van de tegenstemmers zag de heer C. N. van Dis (sg) zich alleen maar in staat aan een regionale radio-omroep mee te werken als de uitzendingen daarvan in overeenstemming zouden zijn met de culturele en religieuze waarden van ons volk. Televisie zag bij helemaal niet graag. De beide communistische raadsle den stemden tegen op financieel-za kelijke gronden: met het gro- TjE MOEILIJKHEDEN voor gemeenten om geld te lenen kwamen donder dag al voor de twetede keer deze weck in getneentebestuurlijke kring ter sprake. Er moet meer geld voor de uitvoering van de oliegeul komen. Dat kan Rotter dam lenen boven de normaal toegestane hoeveelheid. De regering zal daarbij steun verlenen. Maar wethouder Reehorst (financiën) erkende dat ook deze kredieten uit de zelfde kapitaal- vuarkt moeten komen, waar «Ie gemeenten maar 20 moei lijk toegang hebben. Bij de financiering van investerin gen, zsj zei hij ter gelegcnlu'kl van het verschijnen der be groting, zitten de genieenten „in de ach terste wagen". Het schrijnt dan ook opnieuw dat hel rijk voor een dergelijk werk internatio naal belang met alle kosten voor zijn re kening neemt. Zo wordt de geul, die de welvaart moet dienen, de concurrent van voorzieningen, die zijn gepland om tof meer welzijn te komen. TEL AVIV De Israëlische lucht macht heeft vandaag opnieuw Egyp tische jnilitaire doelen aan de Golf van Snez aangevallen. Alle Israëlische vliegtuigen keerden behouden op hun basis ierug. De actie had plaats in hetzelfde ge bied als waar Israëlische amfibische pantsereenheden deze week tien uur 'ang in actie waren. (Zie ook elders in dit blad) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met dertien stemmen tegen aanvaardde de Rot terdamse gemeenteraad donderdagmiddag een „uitgeklede" motie- Couwenberg mr. Couwenberg (kvp) sprak zelf heel ondeugend over „strip-tease" om daarmee B. en W. een steuntje in de rug te verlenen bij hun besprekingen met de ministers van binnenlandse zaken en van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk betref fende het tot stand komen van een regionale omroep Rotterdam- de schoenen kon schuiven dat zij eventuele gemeentelijke bijdrage van één miljoen in de ROR onverant woord. Dat gold ook voor de pac. socia listen, die bij monde van de heer C. Oosterwijk verkiaarden het volledig eens te zijn met het ministeriële standpunt, te wachten op de omroep- nota aan de Tweede Kamer en een eventueel Koninklijk Besluit betref fende de regionale omroepen. Ook de heer A. Snoek had, mede namens zijn fractiegenoten van de Boerenpartij, begrip voor de voorlo pige afwijzing van een ROR-zend- xnachtiging. Hij memoreerde, dat er wei dertig aanvragen voor dergelijke zendmachtigingen bij de regering zijn ingediendu- Tegen reclame via de ROR ter dek king van de kosten had de heer Snoek eveneens grote bezwaren en daarbij zorgde hij nog voor de nodige hilariteit, door te spreken over „reli gieuze klappen" daarmee rigoureu ze klappen bedoeiend die de tele visie-reclame de dagbladen had toe gediend. Ook de heer H. van der Pols en mevrouw P. van Kranenburg-Klein (heiden sec) wilden de reclame niet in de ROR, daarmee niet het stand punt van de overige leden der PvdA-fractie delend. Mr. Couwenberg begon met een zeer scherpe motie, Waarin hij het beleid1 van de minister van binnen landse zaken aanviel. Wat voor drs. H. J. Viersen (ch) aanleiding was te komen met een motie van eenzelfde strekking meer zonder deze scherpe aanvallen. Hetgeen hem een reprimande van burgemeester Thomassen opleverde, die hem er op attent maakte, dat zijn motie in wezen een amendement op de motic-Couwenberg was. En dat was volgens het reglement van orde onmogelijk. Wethouder drs. J. G. van der Ploeg geloofde niet, dat men de minister in de schoenen kon schuiven, datzij „met de ene' hand gaf en met de andere terugnam", door een omroep wet op te stellen die regionale om roepen mogelijk maakte en daarna géén zendmachtigingen te verlenen om die regionale omroepen tot wer kelijkheid te kunnen maken. Maar door de omzetting in NTS en NRU in de NOS is de hele zaak ver traagd, terwijl het grote aantal aan vragen voor zendmachtigingen ook nog een opstelling van prioriteiten noodzakelijk maakt HEERJAKSDAM - Damclub ..Beruc en Zet" speel-de Ce volgende bekerwedstrij den: (L. C, Bakker—J. Schop 2—0: H. Blom—K. Kaptetn 30; M. van Ballegooy- en—P. Dekker, 0—2; P. W. de HaanL. Verven 11;. M. C. Leeuwenburg—H. Bot 2—0: D. P. vtsser~A. J. Groenendijk 0—2; p. Dekker—p. van velzen 2—0: x. Kap- tein—M. van Ballagooyen 2—0; L. C. Bak kerH. Blom 11; J. SchopB. P. Steen bergen 20; A. J. Groenendljk—A. Bode 1—1; H. Bot—D. P. Visser 0—2; P. W. de Haan—H. v.d. PoJs 0—2; B. Bervoets—H. C. Gouman 2—0; L. Verven—S. H. Dijkshoorn 1—1, Een van da-mooiste mystères uit de vijf gulden-serie gaan wij nil verkopen op onze eerste etage met een groot prijsvoor deel. Flock print- mystère van Ter- lenka marquisette, een pracht mystère met rijk broderie flockdessin. Deze chique, prachtig vallende mystèré, 150 cm hoog, koopt U nu per meter voor nog géén drie gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van 'deze Terlenka flock print mystère in een prachtig broderiedessin, 150 cm hoog, per meter; voor' Ook maandagmorgtn open Géén ttL of schrift bast Uit gesprekken met de minister is duidelijk gebleken, dat deze geen be zwaren heeft tegen een lokale stich ting, die de ROR zou moeten opzet ten. De ROR behoeft niet in handen van de NIOS te komen. Het miljoen van de gemeente Rot terdam was slechts bedoeld alseen gebaar tegenover het rijk. Alleen te werken op een radio-om roep, zoals de spekers algemeen had den gesuggereerd om op deze manier toch maar een begin te maken, achtte de heer Van der Ploeg met oppor tuun: de omroepwet spreekt niet van radio of televisie maar houdt beide in. Drs. L. van Leeuwen (lib.) zag niet veel in de motie-Couwenberg. Maar mevrouw M, Blom-Mourits (soc.) wil de toch graag een uitspraak van de raad. De uiteenzettingen van drs. Van der Ploeg over de gang van zaken en over de houding van de minister werden ten slotte aanleiding dat de scherpe punten dit de motie-Couwen berg werden verwijderd. Waarop drs. Viersen zijn motie introk en de mo tie-Couwenberg steunde. Die verzachte motie werd ten slotte tot een prettig steuntje van de raad voor B. en W. waarvoor dit college dankbaar was. De regionale omroep Rotterdam komt er voorlopig nog niet. Maar de besprekingen tussen B. en W. en de ministers van binnenlandse zaken en van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk gaan door. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvul lend krediet van cén miljoen gulden voor het op het WUlemstunnelpian gerichte onderzoek proefbelasting van trekpalen en ankers» waterloop kundig onderzoek voor bet afzinken van aansluitende verkeerspleinen en grondonderzoek moest tot ontstem ming van wethouder drs. J. Reehorst worden aangehouden. (Het onbehagen in de gemeente raad, waarmee dit eenvoudige voorstel werd ontvangen betrof ge brek aan openbaarheid. Drs. L. van Leeuwen (lib.) verweet zelfs B. en. W. „met nota's te rege ren". Want in de nota over de Wil- lemstunnel is indertijd spoedig een voorstel aangekondigd. „Nu is er iets, maar een discussie is ónmogelijk". De heer Van Leeuwen had reeds een uitgebreide rede op papièr staan, maar de heer Thomassen ontnam hem het woord, zeggend dat een sim pele aanvrage voor aanvullend kre diet zich niet leende voor een uitge breide beschouwing. Zowel de heer Van Leeuwen als mr. L. A. Struik (kvp) verweten B. en W. dat de aan de raad verstrekte gegevens over het Willemstunnelpro- jekt veel te summier zijn geweest, De zaak moet voor de begrotingsbehan deling in bespreking komen, maar dan op een betere fundering dan nu mogelijk is. Drs. A. J. Lems (soc) meende nog dat als deze kredietaanvrage werd geaccepteerd, de -gemeenteraad toch altijd de handen wij houdt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dat een aantal gemeenteraadsleden het voorstel tot tegemoetkoming in de kosten van administratie aan de politieke partijen met de nodige reserve, om niet te zeggen huiver, bezien was te verwach ten. De heer C. N. van Dis (sg) wil alles uitsluiten wat maar lijkt op subsi diëring van politieke partijen, iets waar ook de heer S. Groenendijk (Comm.) tegen is. Maar met de zaak die nu werd voorgesteld had hij vre- dc. De heer A. Snoek (bp) bad bezwa ren tegen de financiële uitwerking. Hij zag het als onjuist dat de tege moetkoming per fractielid werd ge geven zodat de grotere partijen meer krijgen dan de kleinere, terijl juist de kleine meer werk hebben en meer behoefte aan betaalde assistentie op administratief en wetenschappelijk gebied. Maar voorlopig blijkt uit het voorstel duidelijk dat de regeling een proef is en dat de raad, die volgend Een blijvend modieuze creatie die past bij elk toiletje, bijiederegelegenheid.bijal uwstem- mingen.ln een oogwenk verwisseltu een fon- kelendegranaatvooreen dromerige opaal of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust als een invitatie! passepartout-ring vanaf 67.- bijpassende stenen vanaf 24.50 i edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. I UJHBAAfl 32 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam jaar wordt gekozen zich nader over de hele zaak zal kunnen beraden. En voor een dergelijke proefneming was, aldus drs A.J. Lems (pvda) me de sprekend nemens de KVP-fractie niets dan goeds te zeggen. De heer H. C. Lagran-d (pac.soc.) achtte de hele zaak principieel on juist, wat de heer Lems verwonder de, omdat de PSP elders in Neder land voor dergelijke vergoedingen stemde. Maar weer ergens anders was de KVP tegen de tegemoetko ming in en Rotterdam is deze partij er juist voor! Het voorstel werd: ten slotte aan vaard met de stemmen van de heer Van Dis, van de BP-fractie en van de PSP-fractie tegen. De vorm van de tegemoetkoming bleef onveranderd: 1000 per lid per jaar met een maximum van ƒ12.000 per jaar per fractie. De raadsleden die een wethoudersfunctie vervullen, daarbij niet meegerekend. Burgemeester Thomaseen gaf nog een aantal interessante voorbeelden over de mogelijkheden, die deze tege moetkoming in de kosten van assis tentie aan de politieke partijen bood. Uiteraard is daarbij het zuiver ad ministratieve werk. Maar ook is er de mogelijkheid van wetenschappe lijk gefundeerd onderzoek naar be paalde situaties, waaraan fracties be hoefte kunnen hebben. Waarbij bovendien komt, dat een gemeenteraad een besturend lichaam is en niet in de eerste plaats, zoals een volksvertegenwoordiging, een vertegenwoordigend lichaam. Zo zijn wethouders zelf raadsleden, terwijl het ministerschap geheel los staat van de volksvertegenwoordiging. Burgeeester Thomassen haalde in dit verband een artikel aan van de heer E. van Ruller in „De Magistra tuur", tijdschrift voor anti-revolutio naire bestuurders van provincies en gemeenten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Toen vanmorgen om tien over twaalf de bestuurster van een DAF-auto te veel naar links uitweek, kwam de wagen in botsing met een vrachtauto die de DAF on dersteboven duwde. De passagier e de 61-jarige me vrouw W. Barends-de Koning uit Dordrecht kreeg een hoofdwond. Zij is naar het Dijkzigt ziekenhuis gebracht. Het wagentje kwam na de bot sing weer op eigen pootjes terecht al zag het geheel er daarna wat vreemd uit. Dat vond dit agenten- paar kennelijk en daarom stelden zij een onderzoek in. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Na twee jaar vergeefs zoeken naar een andere woning speelde de 27- jarige lasser J. H. v. R. uit Hel- levoetsluis met de gedachte dat zijn pogingen sneller resultaat zouden opleveren als het door hem bewoonde pand in vlam men op zou gaan. Hij voerde zijn plan onmiddellijk ndat hij het had bedacht, uit: met een conservenblikje gevuld met pe troleum bracht liij een bezoek aan de zolder van Ihet drie verdiepingen tel lende huis, goot het leeg oyer de vloer en hield er een lucifer bij. Om dat de brand tijdig ontdekt werd, door één van de andere bewoners, liep alles met een sisser af. De officier van justitie wilde de lasser gisteren voor een poging tot brandstichting veroordeeld zien tot vijf maanden met afgrek. Mr. P. A. H. Bus bleek eigenlijk de mening toe gedaan dat het hier ging om een brandstichting die niet bij een poging was gebleven: de zolder heeft wel degelijk in brand gestaan. „Een kwalijke affaire" kenschetste rechtbankpresident mr.G. J. E. Pe rmit, de luciferpraktijken van de ver dachte. Het pand waar Van R. woont herbergt, verdeeld over drie woonla gen, zon' zes gezinnen. Het is oud en brandbaar en telt slechts één smalle trap die naar buiten leidt. De brand brak 's avonds laat uit terwijl héei wat kinderen lagen te salpen. Ook de kinderen van verdachte zelf, die don derdag zei bij al deze omstandighe den itiet te hebben stilgestaan. „Als ik alles wat u daar opnoemde, over wogen had, dan was het nooit ge beurd",'verzekerde hij de rechtbank. Als omstandigheid die tot de brandstichting had geleid noemde een rapport, uitgebracht .door het consultatiebureau voor alcoholisme, h et feit dat de lasser de bewuste avond veel gedronken had. Drank had in het verleden al eerder een rol gespeeld bij deiikten van geheel an- dre aard, diefstal enverduistering, waarvoor hij vijf. keer terecht heeft moeten staan. Het gezin zocht een andere wonning omdat het, komend van buiten Hellevoetsluis, niet werd geaccepteerd. Na de laatste veroordeling had de lasser het, m et behulp van he t c onsultatiebureau, kalmpjes aan ge daan met de drank. Alles ging vri j goed, ook toen hij uitprobeerde of hij bij spec rale gelegenheden matig mee kon drinken met anderen. Op de dag van de brandstichting was hij zich echter voor het eerst te buiten ge gaan en kwam het idee in hem op dat het huis beter kon verdwijnen, wilde de offcier van justitie aanne men, was hij daartoe geïnspireerd door een brand die precies een maand daarvoor op dezelfde zolder was uitgebroken. Ook toen w,as er, volgens de politie, opzet in het spei geweest. Maar er was geen enkele aanwijzing te vinden in de richting van de dader. De tweede keer wel. Het rare van de situatie was dat de brandstichter zelf nog heeft meege holpen het vuur te blussen met em mers water. Volgens zijn raadsvrouwe, mr. T. A. M. de Gans, had de lasser aller minst beseft wat hij op de zolder heeft gedaan. De verdachte heeft naar zijn zeggen ook niet gekeken of het aansteken van zijn lucifer resul taat opleverde. „Pas toen ear paniek uitbrak en er geblust moest worden, kwam hij weer tot zijn positieven", aldus de raadsvrouwe. N VERHAAL over de affai res rond de tramlijnen 2 en 32 heeft nogal wat opschudding teweeg gebracht,zoals dat heet. Om nog even in de Fabeltjeskrant te blijven, de bestuurders die me hebben opge beld of hebben geschreven willen helemaal niet als Stoffel de Schild pad rijden. Ze doen veel liever „zoef-zoef" als Zoef de Haas. En volgens henkan dat alleen als ze tegen de passagiers af en toe optre den als mejuffrouw Ooievaar tegen de eigenwijze Crox de Raaf en Lo- wieke de Vos die niet wilien zoals zij wil. 7'. Maar het hele probleem zit hierin dat de gebroeders Bever niet genoeg machientjes kunnen maken om de enorme toeloop van dierenbos se die ren van de grote open plek naar het Praathuis sneller te kunnen vervoe ren, in casu niet genoeg ontwaar- dingsapparatuur voor die voertui gen. En om de -grote sprong van Fabel tjeskrant naar Jan Krant weer te maken, de schrijvende en telefone rende bestuurders zeggen unaniem dat zij wel eens hard moeten optre den omdat veel passagiers gewoon kuddedieren zijn. „We kunnen de hele dag wel zeggen loop door, loop door, maar als ze dat niet doen en achterin is ruimte en buiten staan 25 mensen te dringen dan wordt je wel eens kriegel". En een passagiereschrijftin.de- zelfde trant „Nu zou ik het toch wel oneerlijk vinden als deze bestuurder door fouten van anderen hier moei-: lijkheden met zijn superieuren door zou krijgen". Met die moeilijkheden bedoelt ze dat de mensen als koeien op een hoop blijven staan. Ze schrijft: „ïk kan me levendig voorstellen dat ie mand op een gegeven ogenblik goed of niet goed zijn geduld verliest, uitstapt en zegt; „Zo ga ik niet verder". ROTTERDAM Europoort kreeg reeds bezoek van 220 tankers tussen de honderdduizend en tweehonderd- vijftigduizend ton. De toevloed van olie naar Rotterdam is groter dan in welke prognose ook ooit is uitgespro ken. Dat vertelde burgemeester W. Tho massen donderdagmiddag de gemeen teraad bij de behandeling van een voorstel tot opvoering van een kre diet van tachtig miljoen voor het uit diepen van de geul in de Noordzee voor Hoek van Holland van 57 tot 62 voet. De baggerkosten zijn bovendien ho ger uitgevallen dan men aanvanke lijk had gerekend. Krediêtverhoging levert geen moeilijkheden: de -minis ter heeft toegezegd, dat deze kredie ten boven het normale quotum mo gen komen en bovendien heeft de minister beloofd, deze kredieten te zullen steunen. Maar wethouder drs. J. Reehorst moest helaas toegeven dat deze kre dieten het verkrijgen van kredieten voor andere objekten bemoeilijken: de kapitaalmarkt is nu eenmaal be perkt. Mr. L. A. Struik (kvp) kreeg de toezegging dat bij een volgende kre dietaanvrage voor de vaargeul er een zo duidelijk mogelijk overzicht zou komen van de te verwachten rentabi liteit De heer C. Oösterwijk (psp) stemde tegen. Hij zag door de olievondsten in Alaska niet veel toekomst meer voor de geul en Europoort. Speciaalzaken verbuur (ook in grijs en lichtgrijs) Jacquet-, smoking-, rokkostuums l Voor dames: bontveduiur i j OUTSTANDING QUALITY j i ROTTERDAM leMlddelbodstr.73 231815 DEN HAAS Zounraastra»2* 335726 AMSTERDAM Singel 4S2 233680 HAARIEM Gecf.OiKkGfacMSI' 311388 UTRECHT Voorstraat 58 100 S3 EINDHOVEN UoiKleiwsg 108 14877 I I NIJMEGEN Stlkke Hazsisir. 19 2 08 38 j ARNHEM looleraraat 14 436882 6R0NIN6EN OodaEwanöear.49 3 31 12 BRUSSEL^ U ANTWERPEN LUIK GENT 1 o-a-hetctMewrioopyanuwrwcwdag I Deze ton op briefkaart of !n eoratop (TOtinrnaan m adresjcoaurenaan' fPEN MENS blijft tenslotte ook Th maaj. een mens. Deze briefschrijfster hoeft zich geen zór gen te maken. De bewuste bestuur der heeft mij opgebeld en gezegd dat hij zichzelf wel -bekend zal ma ken bij de directie. „Daarvoor zullen ze me toch niet opeten", zei hij. Uit het gesprek met hem bleek dat het om een van de meest consciëntieuze RET - bestuurders ging, die zijn taak hoog opvat. Ook' hij beriep zich op de omstandighe den en op de onwil van. de passa giers. De bestuurder van wie ik een foto plaatste was wel wat ontstemd in zijn brief. Ik had er beter bij kun nen zetten dat niet alle verwijten iri mijn stuk juist deze bestuurder troffen. Ik beschouw hem dus echt niet als de grote zondaar van de RET. (Hierbij een gedeeltelijke her plaatsing). Er zijn nu gelukkig weer een hoop misverstanden uit de weg geruimd. Ik hoop dat zowel de passagiers en bestuurders nog wat meer kunnen samenspelen vooral nu het win terseizoen voor de deur staat waarin het ten eerste veel drukker is, maar waarin het ook minder prettig wordt te wachten en men nog snel ler bij het eigen verwarmde praat huis wil zijn achter een glaasje gre nadine, prik, eikeltjeskoffie al dan niet vergezeld van lekkere hapjes. IHUUli OU OOI—, I «nna JoJmKénnte^Stoggf46Z,A*dsm. I{0t belt u ons am.7]

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1