WuK- BONTMANTELS V Windsor Meubelen L I HU 6 stuks 0 V>H IIASSE 20 ?o ZOMERKORTING Service Engineer EERSTE VERPLEGENDE!!, VERPLEGENDEN, BEKENDMAKING IS HET IETS VOOR JOU LEERLING VERPLEEGSTER/ VERPLEGER LEERLING ZIEKENVERZORGSTER/ VERZORGER ERVAREN EXPEDITEUR slechts familieberichten v. airtstetdaw 1 en Welke dame KOOPWONING in EINDHOVEN of OMGEVING? GEMEENTE MiDDElHARNIS LAKENS-SLOPEN TAFELLAKENS OVERHEMDEN en ZATERDAG 13 SEPTEMBER 196? j P. lindenburg- lilders(sfers) MYOPLASTY KLIBIR s nog 3 dogen MEENT 40 - ROTTERDAM I MODERNE JACQUETKOSTUUMS OR BABY N.V. Eleetrofeehnische Industrie v.h. WILLEM SMIT CO. PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS ELDWIJK ERMELO Gemeente Waalwijk nieuwe stortplaats voor het betere drukwerk te\efoorv VAN DE IA LUWDE RT de»1 JASSCHORTEN ed chemisch reinigingsbedri SILVIFREREN «HT CHEMISCH REINIGEN LAKENPAKKETTEN Mercuriusstraat 32 - Tel. 010-346300 - Viaardingen Het modernste bedrit van Nederland - Meer dan 40 filialen V )OR BETERE B t N P A GE S N.V. J, VaBEKKUM Goudserljweg 83-85 tei. 134 DEZE AANBIEDING GELDT VOOR ONDERSTAANDE FILIALEN: nF.ROTTERDAMMER PAGINA VAN TOL SLLA HOUMES Leien U mede, ook na-1 bun ouder. ai ai 24 sept. i het- zullen treden. 5,440 stadhuis van! Katterdam, 5.30, Ker kelijke jevestiging ml statensingelkerk 1165, Botterdam. Da B. ter Haar. Kand. R'.Kiers, 20.00 uui receptie in j >ro-Hege", Oudedijk 113. Oude adresser Bijl- warfstr 16c en van der KjÜstdwarsstr. 48a. Hieuw adres: van eer - jHilstdwersstraat 48a, Rotterdam-6. I Mijn geliefde ouders Ai M. L1NDENBUBG de Jong 1 hopen op 27 sept. a.s. j - iun zilveren huwelijks- feest te vieren waar- j v«jr wij God dankbaar Receptie: Donderdag; a sept. van7-9 uur in bet r rpshuis, Kerk- weg 38, Ter Aar. J. P. Lindenburg, Ter Aar, 13 sept. 1969. i Hervormde Pastorie, iUrdamseweg 6, Heden is in de volle zekerheid des Geloofs ontslapen mijn gelief- de Vrouw en onze lieve Moeder Dochter en Schoondochter GUSBERTHA AALTJE DE JONG Echtgenote van J. de Bruijn, op de leeftijd van 40 jaar. „Mijn enige troost in leven en in sterven is, dat ik van Jezus ben en Hij van mij." Uit aller naam: J. DE BRUIJN. Rhoon, !2 sept. 1969, Pieter de Raedtstraat 13 Geen bloemen Geen bezoek De rouwdienst zal wor den gehouden dinsdag 16, september a.s, on 1,30 uur in de hal van de Maranatha kerk, waarna dt begrafenis zal plaatshebbers op de Algemene Begraaf plaats te Rhoon. Vertrek van het woon huis om 1 uur. Aankomst begraafplaats 2.15 uur. Op 9 september 1,1. ging zacht en kalm van ons heen, miji' lieve Man, onze dierbare Vader, Schoonvader, Grootvader, Broer, Zwager ec Oom ADRIANÜS LEERDAM in de ouderdom van 84 jaar. 's-Graveahage: Wassenaar: A. C. LEERDAM-Bakker A M, LEERDAM M. J. LEERDAM-Advocaat Kleinkinderen en verdere familie 's-Gravenhage, 13 september 1969. Loosduinsewe/! 1147. Be bijzetting in het familiegraf heeft heden in stilte plaatsgevonden. „Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht" Heden heeft de Heere tot. Zich genomen, na een langdurig geduldig gedrage; lijden, mijn zeer gediefde Vrouw en ook Liev Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder CORNELIA AARNOUDSE—Kraijthoff in de ouderdom van 35 jaar. L. J. AARNOUDSE Aardenburg: J. G AARNOUDSE M. AARNOUDSE—de Zeeuw Wemekünge: A. P. r*H2LIFSEAarnoudse C. PHUI 3. AARNOUDSE H. J. AARNOUDSEde Gier Kinderei Klein- en Achterkleinkinderen. Botterdam, 11 september 1969, Bejaardencentrum „Atrium", kamer 212 Karei Doormanstraat 143. Geen bloemen. Be rouwdienst zal worden gehouden .insdag 5 september a.s. in „Atrium' on 14.00 uur waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden p de begraafplaats Crooswijk omstreeks 15.00 uur. xondarva.rof «au, saapallicht, wnbcar, werkt als 'lu verjfsvisjlii van de buikwand, heudf <fs braak op haar «laats xondaf bntrm. Kastal aai ta irobaran bil da dnifcundt van wjnriji;- ilni zltWag xal haudan Drog. De Haan Binnenwer 243, dlnsd. 16 ®Pt 15- 18 u. MIDDELHAR- alS: orog. HlsschemöLler, fMSpad 148 dinsi 16 tept. 12 1. HHEDA: Drog. Co vers- Maas, Veenurktstr. 37, SJgWt. 24 sept 14- 16 u. GOB «Mt Drog. Schoon, Fe, v. intf* Hoogstr 18, zat. 4 «kt. 10-151 U. DORDRECHT: Drog. Zvit, Sarisgang 4, zat. 4 KtS". 13~ 15 nllchtlngen: •L., Postbus 89. Heemstede. is bereid om regelmatig een alleenstaande bejaarde dame ln Oud-Beljerland ;e bezoeken? voor nadere in lichtingen en c^rleg gaai briever onder nr 7324 Bureau v. d. Blad. enthousiast zul i zijn bij het bekijken van onze nieuwe co"ectie bontmantels de modellen zijn alle overgenomen van de grote buitenlandse modehulzen a aangepast aan de pasvorm van de nederlandse vrouw een bontmantel van bontia herkent u aan de prima pasvorm er, aan de kwaliteit van de rerwerkte vellen behoeft u niet te twijfelen bontia geeft u een vakkundig advies! Alleen bij ONS drie jaar schriftelijke garantie! Kledingverhuur Fa. J. Bekkers Zoon sinds 1898 Henegouwerlaan 63 - Tel. 238280 - R'lïam BIJ tijdige bestelling ook in grijze uitv. Geopend van 9-1 uur en van 2-6 uur. 's Zaterdagsmiddag jesloten. Ondertrouwd Felice Henstra en Doetje Dijkstra. Dokkum. Geboren: Erik Theo door, z v ds P H v Gilst-van Baaien. Butare Ruanda). Ida Wllhel- mina, d v C J Los-Teeuw. Jo hannes Klas v E Westra-vetiinga. Oosterend. Overleden; Anna Sir -Ho ving, Gadlinze. Anneke Piene- M .'3 Ji teerde. André Frank van Dijk 141 rand. Leeu warden. OPLEIDINGSINSTITUUT V. PARA-MEDISCHE BEROE PEN LENY MOOLDIJK Sgevestigd sedert 194S) Aan de opleiding voor: SCHOONHEIDSSPECIALISTE A en B DOKTERS- EN DIERENARTS-ASSISTENTE TANDARTSASSISTENTE MANICURE - PEDICURE - SPORTMASSAGE kunnen nog enkele leerlingen deelnemen. Aanvang cursussen half september. Inl. Bergweg 37d Rotterdam van 13-17 uur. *s Zaterdags 2-4 uur. Tel. (010) 245469 na 13 uur, Prosp, op aanvraag. 6l1ïKUAAN I ,n 6 - IJL Ji-vfT; ITE-SlTClAAlfAAK C De te Slikkerveer zot gaarne in kontakt treden met kandïdater in de leeftijd van on geveer 30 jaar voor de funktie van Daze funktfonarls 2al gestationeerd wor den op ona bedrijf bij de afdeling Beproevingen. Daarnaast zal hij uiteraard na een ruime Inwerkperlode worden belast met Inbedrijfstelling van onze electrotechnlsche Installaties in binnen- en b.'ltenland en ook Inge schakeld worden blJ de eventuele na zorg daarvan. Een H.T.S.-opleiding richting electro- technlek en een behoorlijke bedrijfs ervaring zijn voor deze funktie een vereiste. Gaztsn de aard van de bij komende werkzaamheden zullen ook hoge eisen worden gesteld aan con tactuele en organisatorische eigen schappen. Redelijke spreekvaardigheid in de moderne talen wordt op prijs ge steld. Geïnteresseerden worden uitge nodigd hun sollicitaties te richten ar de fdeling Personeelszaken, Postbus 50, Ridderkerk. In bovengenoemd xMeenhuto wordt in teamverband en afdelkigsgewijt gewerkt volgens de principes van een moderne therapeutische gemeenschap. Voor de uitbouw van dit behandellngspatroon is er nog plaats voor enige in het bezit van de diploma's A B. en die tenminste In het bezit zijn van het diploma Zlekenverpleging-B. Na een oriëntatie- en kiwerkperiode kunnen zij worden aangesteld in een leiding gevende functie. Tevens fs het mogelijk fn ons ziekenhuis een voortgezette opleiding te volgen. Prot. Chr. levensovertuiging. Sollicitatiebrieven of verzoeken om nadere informatie kunnen worden gericht san de Geneesheer-Directeur van het ziekenhuis. Dr. H. van Andel. Hiermede wordt ter openbare kennis gebracht, dat met ingang van 15 september a.s. ds vuil- nisstortplaata in de buitenpoWer van v.m. Be- toyen ale zodanig zal worden gestoten. Gelijk tijdig zal een ten -noordoosten van de Gansoyensexteeg (nabij 'v.m. stoomgemaal) worden opengesteld. De Directeur Gemeentewerken Waalwijk. Prot Christelijk Psych. Ziekenhuis „BLOEM ENDAAL' Den Haag Loosduinen Even buiten Den Haag aan de rand van dt duinen ligt ons ziekenhuis, waar 750 patiënten worden verpleegd. bij dit boeiende werk te worden betrokken? Daarvoor heb je nodig hartelijkheid en vakbekwaamheid Het eerste moet Je meebrengen, het tweede kun je verwerven els of in onze opleidinge voor Ie officiële diploma's ziekenverpleging B(vooropleiding: bij voorkeur- MULO INAS of daarme» gelijk te stellen opleiding) en zieken verzorging (vooropleiding: enkele jaren voortgezet onderwijs). De practische «n theoretische scholing wordt voorafgegaan door een Introductie cursus. 1 december a.s. begint weer zo'n cursus. Vraag nadere Informaties bij et hoofd personeelszaken. Monsterseweg 93. Den Haag-Loosduinen (tel. 070 - 687270). Op een. klein Internationaal gerenommeerd: expeditiekantoor te Rotterdam is plaats voor een Aan een jonge aktieve kracht kan een zelfstandige positie worden aange boden. Onze medewerkers zijn op de oogte van het plaatsen van deze advertentie. Sollicitaties onder nummer 7336 aan het bureau van dit blad. loeit B on vraag vri|3lijv 3 au» woainggtdj. aii wvwm» BW vianiMqi WONINGINRICHTING 1 JAN VAN STAVEREN Noordsingel 51 J Tel. 010 - 240949, De burgemeester van Middel- bamis :naakt bekend, dat in gevolge artikel 4. Ie lid van de Belemmeringenwet Privaat recht ingaande JS september >68 ter gemeente-secretarie afdeling algemene zaken, voor een leder ter inzage Het een afschrift 'an een bestuit van de minister van verkeer en waterstaat dd. I september 196S nr BOO 52333, .vaarbij aai J. T. A. Franken, lassus- laan 49 te Büthoven behou dens zijn red* scSiade-er- geedin> ée plicht wordt ops iegd tot hi t gedogen van «arnteg en instandhouding van een gastransportleidlng op/in de hem in dgandom toebeho- rende percelen, kadastraal be kend. Somtnelsdijk. sectie D nrs 116. 119 en 120. Met de uitvoering van de v-er- ken kan niet -worden gewacht, totdat de hieronder vermelde p«";:od( is verstreken of dat op het verzoekschrift bedoeld in artikel 4. Hd 6 van bovenge noemde wet is beslist. Binnen één maand. ..té bo vengenoemd besluit ter inzage is gelegd, kan ieder, 4le enig reclr heeft ten aanzien van genoemd onroerend get aan het Gerechtshof binnen 'nn ge bied, waarvan het gelegen is vernietiging van da beslissing verzoeken op grond, dal daar bij ten onrechte is geoor deeld. i-etztj dat 3e belangen van je rechthebbenden ten aanzien van dat goed -edelü- kerwijre onteigening niet vor- deren, hetzij dat in het ge bruik van dat goed niet meer belemmering wordt gebracht dai -edelljkerwijze voor de aanleg, de instandhouding de verandering of de overbren ging van het werk nodig is. Mlddelharnls, 9 september, de burgemeester voornoemd, JOE. VAN ES. kastklaar, in plastic verpakt! kastklaar, plastic verpakt buikbanden corsetten e/ostieken breukbonde/ï kousen ROTTERDAM-WEST Malhenesserweg 82 Schieüamseweg 56 Havenstraat 116 Schansstraat 66 Hooidrift 57 Vierambachtsstraal 79 Tiendstraat 21 le Middellandstraat 104 Grote Visserijstraat 28 Bilderdijkstraat 27 VLAARD1NGEN Hoogstraat 107 Mercuriusstraat 32 Voorstraat 43 depót KRALINGSEV EER Buüelstraat 105 ROTTERDAM NOORD en OOST: Zwart Janstraat 39 Schieweg 161 Kleiweg 160 Benthuizerstraat 32 Zwaanshals 244 Vlietlaan 42 Slaak 16 Lambertusstraat 100 ïlergse Dorpsstraat 128 Schieweg 9: Bergselaan 11 Statenweg 86 MAASSLUIS: Nieuwstraat 9 ROTTERDAM-ZUID Ebenhaëzerstraat 66 Putsebocht 51 Roentgenstraat 94 Katendr. Lagedijk 489 Bloemfonteinstraa 44 Groene Hilletiijk 273 Strevelsweg 94 SCHIEDAM Rotterdamsedijk 411 Nieuwe Maasstraat 29 Ruysdaellaan 29 OVERSCHIE: Overschiest Dorpsstraat 78 depót CAPELLE a. d. IJ8SEL: Kanaalweg 57

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1