Enschede in Vlaardingen „Cursus bijbelstudie en zes trefavonden" noma Oosterse markt door sociëteit De Crèche AGENDA Grieks verzetcomité op discussie-avond mod®ui5 comfortabel VEKKADE Grandioze aanbiedingen bij COR KUIT (tel. 344075) KEUKENBUFFET ARCHIEFKASTEN 2 DEURS LEGKAST leukenhangkastjes Stroken Formica Speciale aanbieding Duitse zangers en pheus concerteren in Magnaliakerk Coop-restaurant in Hoek van Holland Denen bezochten Vlaardingen Burgerlijke stand Cursus „voordragen" start 1 oktober In kader Vredesweek Kmdertekeningen in het museum Concertreis van Rotte's mannenkoor Duitsers stalen personenauto het overhemd datméé-buigt, méé-beweegt dus méé-leeft heeft een naam: scepe* ...dus altijd korrekt E Inwonertal nam toe met 156 JUUIRECHTKASTEN Partij watery, board Hervormde jeugdraad: Zestig leerlingen s* doen mee aan Jï voorleesivedstrijd Van de Heek fef Vlaardingen Alléén vrijdag en zaterdag 2 deurs hang-legkast PAGINA 5 DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1969 modieus Pandaag en dagelijks e, m F" WÊ eksklusief Texoro is gemaakt van zeifstrijkende katoen. U kunt kiezen uit: wit en pasteitinten. En uit twee soepele prijzen: 16,90 en 18,75. Vraag naar Texoro bij de goede textielzaak. KIS VliERSTEEG 2 (achter Hofstee) - VLAARDINGEN HOUT, NIEUW OF GEBRUIKT, HAALT U BIJ COR KUIT if if if 10 PLATEN HARDBOARD 45,- *1 ns ROTTERDAMMER 5.4 SCHIEDAM Van zaterdag 27 (lm maandag 29 september zuüen 55 Sji van de Manner Gesang Verem ',59 Menden de gasten zijn van het Milieus Beide koren concerteren za- riag 27 september in de Magnalia S-kerk, waarbij solistische mede- Sldng wordt verleend door de ba nton Rob Holl en de pianiste Henny ^Burgemeester H Roelfsema, .„-voorzitter van Orpheus, zal het mnise k00r voor de aanvan§ van het „meert welkom m Schiedam heten Mdagmorgen 28 september om half ttên verzorgt het Mannenkoor Men ial (aangevuld met zangers van Orp- Lus) de Jobannes de Doper-kerk ,aa de Mgr. Nolenslaan de zang tij dens de mis Daarna maakt het koor rondrit door Zuid-Holland met j^jneken aan Hoek van Hol- pgift, waarna er voor beide koren 's avonds m de sporthal een gezellige bijeenkomst zal zijn. Maandagmorgen brengen de Duitse «sten een bezoek aam Rotterdam, saarbij de traditionele rondvaart door de havens met zal ontbreken Ü3 de middag wordt via Arnhem de terugreis aanvaard ïüarten voor het concert zijn bij -let bureau van de S G /VW aan de Tainlaan verkrijgbaar 1 K> f i v<« •1 .-'v. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dc hervormde jeugdraad houdt elke woensdagavond na acht tot negen uur een bijbel studie op de Jeugdzolder aan de Emmastraat 71. Deze cursus is be stemd voor jongens en meisjes van vijftien tot twintig jaar. Men kan ach opgeven hij ds. J. E. van Veen, tel. 3113 07. Verder worden dit seizoen zes in terkerkelijke trefavonden gehouden WAIENBURGERWEG 5a Telefoon .246044 ROTTERDAM HOEK VAN HOLLAND Ge assisteerd door zijn zusje Tineke en met behulp van de sterke arm van de heier heeft de negenjarige Frits Bakkers woensdagmiddag op het kampeerterrein aan de Tasman- weg, de eerste paal geslagen voor een restaurant en een supermarket van de Coöperatieve Verbruiksvere- mging Vooruitgang, waarvan zijn vader directeur is. Belangstellenden waren onder meer de heer F. van den Bergh, chef van de hulp-secretarie en een ambtenaar van de afdeling sport en recreatie van de gemeente-se cretarie. Het restaurant krijgt een opper vlakte van 200 m2 en gaat volledige maaltijden bereiden. De 230 m2 grote supermarket gaat de huidige fioodwinkel aan de Tasmanweg ver- 'r vangen. Er komt een woning bij voor de beheerder van het restau- .rant Het werk uitgevoerd door het bouw- en aannemingsbedrijf H. Rottger in Rotterdam, moet in april 1979 klaar zijn. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vandaag, don derdag, heeft een delegatie bestuur ders en ambtenaren van de stad j Vejle m Denemarken een studiebe zoek aan Vlaardingen gebracht. Het Deense gezelschap was vooral ge ïnteresseerd in de reconstructie van, /de oude binnenstad en in het win- telcentrum 't Liesveld. Ook ging de Wangstelling uit naar het bestem men van winkelstraten tot voetgan- gersgebied. Met het oog op deze vraagstukken tulleüi de Denen ook andere steden in ons land bezoeken. voor jongeren boven de zestien jaar. De bedoeling van deze avonden is samen te zoeken naar de echte en diepe betekenis van enkele, soms bestofte, kernbegrippen. In de Kerst en Paasvakantie worden speciale activiteiten gehouden. Tn de Emmastraat 71 worden deze avonden gehouden op woensdag 24 september, 22 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari en 18 maart. De leiding is in handen van ds. A. J. Hoorn en de heer C. J. Post, ds. H. R. Postma, ds. Y. J. Tiemersma en de heer A E. Dulfer, kapelaan J. Groenewegen en de heer en me vrouw H. v. d. Linden. In de Ichthuskerk worden deze avonden gehouden op dinsdag 23 september, 21 oktober, 18 november, 20 januari, 17 februari en 17 maart. Hier hebben de leiding ds. C Beuk- man, ds. L. R. Krol en ïr. B. Folkers- ma, ds. K. Blei en de heren H. Fran sen en C. Tims, kapelaan G, van Slobbe en de heer en mevrouw W. J. J. Veelenturf. Voor zaterdag 20 september kan men zich opgeven bij de eigen w(jk- predikant of bij een der r.k. pasto rieën. Verder kan. men zich opgeven bij ds, J. E. van Veen, WRhelmina- singel 37 (tel. 3413 07), en kapelaan G. van Slobbe, Meidoornstraat 1 (tel. 55 01 94). VLAARDINGEN Getrouwd: Wouter Hendrik Donker 22 en Hlllegonda Dirkje Bot, 23, Otto van Dongen, 24 en Annigje de Bruin, 20: Amoldus Schaap, 21 en Cornelia Johanna Rijke, 23 Geboren Stephan, z v J van der Waal en G. P ac Voogd. Magnollastraat 19b, Jacoba, d v F ran Nieuwen burg en P P. Bongers, van Hoombeekstraat 13b; Steven Aart. z. v E. L Boender en E Seij, Ida Maria de Raathstraat 9, Alexandra Serena Engellna, d. v. G van Papevcld en A S Brobbel, Adriaan Fauwstraat 74b. Overleden: PI eter Marius Engelse, 60, echtg van J Hooghuls, Kethelweg 53; Leendert Rlekwel, 54 echt. van E H. Dekker, Dillen- burgsingel 5 Ondertrouwd: Frans Johannes Dooiaar, 19 Richard Holstraat 49a en Johanna Antonia van Beest, 10 Richard Holstraat 45a, Johan Stoffel Dost, 24 Timorstraat 15a en Adriaan- tje van Muijen, 20 Prof. Rutgersstraat 350; Andries Hoogerwerf, 22 Kemperstraat 2 en Johanna Brobbel, 21 van SUngelandtstraat 13c. Nicolaas Pieter Steenbergen, 22 van Beothovensingel 81b en Sophia Eigenraam, 23 Spechtlaan 558, Cornells Stam, 23, IJmui- den. Dolfijnstraat 266 en Petronella Johan na Stam. 22 Catsstraat 15; Alfonsius Gerar- dus Maria Meeder. 24, Schiedam, 2e Tuin- singel 20 en Geertruida Francisca de Vette, 24 Kortedijk 85: Johannes Scheffer, 23 Schiedamseweg 57/4 en Leentje Maria Hamerslag, 29 Timorstraat 29a MAASSLUIS Geboren: Pletemella Ja coba, d v H. Schuffel en P. J. Sleutel; Leendert Jasper, z. v C. A. van Sluis en G van Santen; Wemher, z v C W. van der Hoek en L P. C Pool; Johan Stefan, z v. J Erkelens en J van der Veen; Dirk, z v. J J. Wakker en L M C Harthocrn, Mar- celia Adriana Cecilia, d v J J. van 't Wout en L C J Godrie; Jillyan, d. v H M v. d. Woude en A J Zomer. Leendert, z v. G. Stolk en T D Hoogendijk, Robert Pieter, z. v P. Lens en G. Vink, Mieke, d. v. J. M. van der Valk en J. C. den Heljer, Johannes Cornells, z v. J C Solleveld en J. P. Qulst. Cornells, z v H. Meerman en A. Kap, Johanna Catharina Maria, d v P. Aukes en C M. C. v d Woude, Robert Stefanus, z v A C Keljzer en C H Don; Leo Eugenms, z v Th E Schuit en M. J. Eikenaar Ondertrouwd: A. C Diepstraten en J J C M van Leeuwen Getrouwd: G Wiegman en P E HooU- meijer, C den Besten en J C de Waard; E. H de Haart en Y E Chin-Ten-Fung, G C Swart en J C van Gendt, N. 't Hart en T W, Schollen Overleden: Jan Smit, echt v W v d Burg, 77 Een automatische wasma chine geeft u vee! gemak. Tenminste, a!s hij werkt zonder mankeren. Koop hem bij de vakman. Bij BlNNENSiNGEL 16S TEL. 3-»240ö - VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De ge meenteraad van Enschede heeft woensdag een tegenbezoek ge bracht aan Vlaardingen. Bur gemeester mr. J. Neusden ver welkomde het gezelschap, tn het bijzonder zijn ambtgenoot mr. A. J. Vleer (op de foto links vooraan naast de burge meester), in de burgerzaal van het stadhuis. Daarna kregen de raadsleden een uiteenzetting te horen over het openbaar lichaam Rijn mond, Wethouder T. cle Bruyn vertelde over de Vlaardingse saneringsplannen en wethou der -4. P. Weeda sprak over de mxheuhygiene. Daarna maakte 't gezelschap een bustocht door de stad, een boottocht door de havens, waarna het winkelcentrum 't Liesveld werd bezichtigd. Tot slot werd in het stadhuis het glas geheven en werden ge schenken uitgewisseld. Vlaar- dingen kwam, met een foto boekje aandragen en Enschede had een pakket samengesteld, bestaande uit allerlei produk - ten uit de Twentse stad. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Woensdag 1 oktober, 's avonds om half acht, be gint in de hal varv de Dr. A. Ples- mauschool aan de J mbonlaan 101 de cursus voordrachtki nst. Deze cursus, die belangstellender nader wil bren gen tot de Nederlandse literatuur door middel van zelfexpressie in de voordrachtkunst, wordt reeds gedu rende vele jaren in Vlaardingen ge houden. De cujrsus bestaat uit vijftien les sen, waarvan er zeven nog dit jaar worden gegeven en de resterende acht begin volgend jaar. De leiding is in handen van voordrachtkunste nares Lily van Haghe. Men kan zich op de eerste cursusavond aanmelden. De cursus kost vijf gulden voor jongens en meisjes van vijftien tot achttien jar en tien gulden voor cur sisten boven de achttien jaar. Voor meer inlichtingen kan men zich wen den tot de heer M. Bot, afdeling onderwijs en culturele zaken in het stadhuis, teL 34 45 44 (toestel 59). (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Als een onderdeel van de Vredesweek houdt de jeugdsociëteit „De Crche" een oosterse markt in haar soos in de flat van het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten aan de Spervverlaan in Holy. Het motto van de markt luidt „Shalom voor Israël-shalom voor het Midden-Oosten". Deze markt, Sjoek geheten, wordt gehouden op zaterdag 20 september, woensdag 24 september en zaterdag 27 september en begint 's avonds om zeven uur. De leden van de so ciëteit hebben hard gewerkt om een oosterse sfeer te scheppen, zodat de bezoekers zich ergens in Akko of Berscheba zullen wanen. Aan attracties zal het op deze Sjoek niet ontbreken. Gedurende de gehele avond zal gratis echte Ara- SCHIEDAM Morgenmiddag, vrijdag, om half vijf zal om half vijf zal mejuffrouw G. D. de Graaff, wet houder van onderwijs en culturele Zaken, de tentoonstelling „Kinderte keningen van Schiedamse scholen" openen. Deze tentoonstelling, georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onder wijs afd. Schiedam, wordt m het Ste delijk Museum gehouden tot maan dag 6 oktober. Het museum is geo pend van maandag t/m zaterdag van 10.00 17.00 uur, vrijdagavond (gra tis) van 20.00 22 00 uur en zondag van 12 30 17 00 uur. Stadhuis: installatie culturele raad, 20 Harmonie: openbare discussie over Grie kenland, 20 Emmastraat 71: dienst herv geref comité, dhr G de Pater, 20 Bijkantoor De Rotterdammer: Smalle Havenstraat 11, tel 346775 Alarmnummer politie, GG cn GD: tel 343444. Alarmnum mer voor melding luchtverontreiniging: tel. 262626 Klachten bezorging: H Verheij, Wagnerstraat 24, tel. 343345 Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogendorplaan 129a, tel 344233 bische koffie met karnamon worden geschonken. Ook de andere dranken zijn aan het karakter van de markt aangepast. Een oosterse magiër zal, eveneens gratis, voor de bezoekers blijk geven van zijn occulte gaven. Verder zal op deze markt van alles te koop zyn, zoals oosterse kunst voorwerpen, grammofoonplaten en boeken. In een bedoeïenentent kun nen Israëlische snacks als falaffel en gomoes worden genuttigd. Ook zuilen op woensdag 24 en zaterdag 27 september, 's avonds om acht en negen uur, twee kleuren films over Israël worden vertoond. Op zaterdag 27 september, 's middags om half vier, zal een volksdansgroep op het pleintje voor „De Crèche" enige Israëlische volksdansen uitvoe ren. Iedereen is welkom. De eventuele baten van de ver koop zijn bestemd voor de Collectie ve Israël Actie. ROTTERDAM Zaterdagmorgen om 7 uur vertrekt de Koninklijke Zangvereniging „Rotte's Mannen koor" van de Conradstraat achter het Groothandelsgebouw voor een con certreis naar Tsjechoslowakije, In Praag is het de gast van de Praagse Lerarenzangveremgmg. Het geeft daar maandagavond in de beroemde Smetanazaal een concert, waarop o.a. het oratorium „Genesis" van Hendrik Badings zal worden gezon gen met begeleiding o.a. van electro- nische muziek, waarvoor de firma Schaap met een geluidsinstallatie meereist. De aanleiding tot deze reis was het verzoek van de Slowaakse Leraren zangveremgmg om ter gelegenheid van het „Festival voor koormuziek m Slowakije" een concert te komen geven. Van dinsdag af is Rotte's de gast van deze vereniging. Het zal donderdag concerteren m de kerk van de Heilige Martmus in Bratisla va, waar o.a. ook „Genesis" zal wor den uitgevoerd. Vrijdag wordt de terugreis aan vaard via Wenen en Salzburg, en men hoopt zaterdagavond om 8 uur in het restaurant „De Rustburcht" aan het Zuidplein te Rotterdam terug te zijn om daar de reis met een feest diner te besluiten. m ar i m> v up l <0 ji r P ROTTERDAM In de nacht van woensdag op donderdag zijn in de Veer- laan de 20-jarige B. W. S. en de 24- jarige H. H. V. aangehouden. Beiden zijn Duitse opvarenden van het ms Fmnboard, dat in de Beatrixhaven ligt Zij reden m de Veerlaan met een Fiat personenauto, die zij in de Lam- bokstraat hadden weggenomen, na de contactdraden te hebben doorverbon den. SCHIEDAM De uitlening van de Christelijke bibliotheek aan de Lange Haven 97, ingang Vismarkt, is deze week op zaterdag van 1012 uur. Volgende week zaterdag is de uitle ning weer op de normael tijd name lijk van half drie tot half vijf. U, man met eigen modewil, voelt niets voor kleding-alle- daagsheïd. U zoekt een kollek- tie die niveau heeft. Anders dan. overal. U wilt kopen in een persoon lijke sfeer. Wel de 'naam "lexoro It a a -nrcc v a i c (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ledea van het Griekse anti-dictatoriale comité zul len vanavond, donderdag, aanwezig zijn bij de discussie over het huidige bewind in Griekenland in zaal de Harmonie. Deze avond, die voor ie dereen gratis toegankelijk is," is ge organiseerd door het comité Grieken land Vrij. Sprekers zijn prof. dr. P. H. Kooymans en mr. L. van Hey- ningen. Het Griekse anti-dictatoriale co mité bestaat uit Grieken, die zich buiten, hun land inzetten voor de strijd tegen de Griekse dictatuur. Een collectie iota's, verzetsbladen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de maand augustus is de bevolking gegroeid met 156 inwoners tot totaal 78.082. Er vertrokken 57 gezinnen, in. totaal 323 personen, en er kwamen 71 ge zinnen, in totaal 399 personen bij. Vorige maand werden 132 kinderen geboren en het aantal aangiften van overlijden bedroeg 49. Vorige maand werden 62 huwelij ken gesloten. Schiedams Jeugdbrandweerkorps vjy 'V&?v v>V- *V v .-/$!»■ Ai* SCHIEDAM Het Schiedamse Jeugdbrandweerkorps in vol ornaat. Het korps dat nog maar enkele maanden oud is, neemt zaterdag 27 september deel aan de brandweer wedstrijden voor jeugdkorpsen die dan in Bergschenhoek worden gehou den Dat wordt de eerste keer dat de jongens buiten eigen stad optreden. Hun instructeur is de heer Toxopeus, die tn Bergschenhoek tevens als hun commandant zal optreden. en affiches van dit comité zal in de hal en zaal van de Harmonie worden tentoongesteld. -j* Ook enige leden van de organisatie^ „Amnesty International", die enkels* a rapporten over de behandeling vanj Griekse gevangenen heeft gepubli-» ceerd, zullen de discussie-avond bij~>£ wonen. m De Griekse dansgroep „Orpheus? zal als intermezzo enkele danseurs uitvoeren. ~Z% (Van een onzer verslaggevers) '1 Vlaardingen Ongeveer zestig*» kinderen uit de vijfde en zesde klas- sen van ruim dertig lagere schol err»» in Vlaardingen doen mee aan de voorselectie van de nationale voorjjj^ leeswedstrijd, die in het kader van dSei Kinderboekenweek wordt gehoudei**- Uit hun lievelingsboek lezen zij een stukje voor, dat door een jury wordt beoordeeld. Na de eerste selectiewedstrijd volgt de halve finale en wie dan over blijft doet mee in de laatste ronde. Dan zal worden beslist wie zich de beste voorlezer of voorlezeres van Vlaardingen mag noemen. De win naar zal het moeten opnemen tegen winnaars van andere steden in deze streek. Tot slot komen de streekkam- pioenen tegen elkaar uit in de lan delijke finale, die gehouden, wordt tijdens een televisie-uitzending in de Kinderboekenweek van 15 okto ber tot en. met 25( oktober. In de Vlaardingse jury zitten me vrouw I. Boland-Maandag (biblio theek-assistente), mevrouw G. L. F. Francke-Kamphuis (huismoeder), mevrouw T. Vos-Dahmen Von Buch- holz (schrijfster „Tonny Vos"), de heer R. Los (onderwijzer) en de heer A. Fontier (boekverkoper). VLAARDINGEN Met ingang van 1 ok tober heeft de burgemeester benoemd tot adsplranten van gemeentepolitie de heren P, H. M. Utens uit Helden en R. Brainsma- utt Harllngen, Belden worden geplaatst op de politieschool te Leusden, VLAARDINGEN Bejaarden van alle gezindten zijn van harte welkom op de Open Soos, die steeds op maandagmiddag van Vs- tot 4 30 uur wordt gehouden In de grote zaai van het rusthuis Vaartland. De soos biedt ruimschoots gelegenheid tot het leggen van een kaartje, het houden van een bab beltje, het opzetten van een boom en het doen van spelletjes. MAASLAND De collecte voor Draagt Elkanders Lasten heeft f 324,73 opgebracht HOEK VAN HOLLAND In Hoek van Holland is een club van houders van herders honden opgericht. Het africhten van herders honden Is het doel. Inlichtingen verstrekt de heer 3. Rothmeijer, Maatsuyckerpad 6. VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN, 18 ept. Aanvoer: VL 112 met 342 kantjes en 4 kantjes makreel, VL 16 met 526 kantjes me 1 kantje makreel. Prijzen: kleine volle 94—198, grote volle ƒ95—ƒ108, Sjle haring ƒ54. steurharing 66—92. Steurharing ijle 50, makreel 52. VRIJDAGAVOND en ZATERDAG de gehele dag geopend geheel kunststof 4é 80 cm breed 225. 100 cm breed 259,50 -X- 120 cm breed 325,— geheel uit wit kunststof. 3 kastjes met 1 plank in het midden f 199,50 met roestvrij stalen blad f 350,— 210 hoog, 60 breed, 40 diep, 6 vakken f 125, slechts f 75, met schuifdeurtjes f 24,- (Mahonie Macoré) 180 cm hoog, 110 cm br., 58 cm diep 6 vakken f 129,50 305 cm lang, breed 20,24 cm in diverse kleuren f 4,tot f 6,— p. mtr. 1.22 x 1.22 f5,— p. st

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1