Ti d voor gecombineerde nog niet rijp lijst is BETHELKERK TOE AAN UITBREIDING Verkeerssituatie op Scjiiedamseweg levensgevaarlijk [ruck blokkeerde verkeer vier urn- r REWlif IS Burgerlijke stand or Koorzang en in Martinuskerk Jeugdsociëteit Honk opgeknapt NOOOM li st Dimplex «amKOOS Ipaarbank Paardmgen A.R.-K1ESVERENIGING BESLIST: Heineken pacht restaurant van sporthal Burgerlijke stand Brand bij ïmko Augustus was goede spaarmaand Acties voor bouw van grote zaal Onderscheiding Bij 40 jaar gemeentedienst U 1 T B E IJ E R S E t^s Opening 25 oktober RAADSLID BEEKMAN: 6. P. VAN DAALEN Jr. BEHANG??? BOERDAM Voor uw razendsnelle Zilveren directrice Geen gecombineerde lijst in Schiedam yfl AM -li /d|^OTTERDAMMER_ Pagina 5 VRIJDAG 19 SEPTEMBER"T9Ó9 If uw gezinsBank {.lit uw A.O.W., pensioen, ef;andere uitkeringen bij de spaarbank storten. dichtbij direct ingaande Gemakkelijk fomdelig. Voordelig 'teute. aoafdkin^001- WeriwDk: - DIRK DE DERDEI.AAN 41 ABibMht: VAN HOGENDORPLAAN 45 Hoiy: JfflDlIAL en VAARTLAND (Van een onzer verslaggevers) ...SCHIEDAM De tijd is nog niet rijp voor een gecombineerde lijst van de KVP, AR en CHU bij de volgende gemeenteraadsver kiezingen. Zoals de kaarten, nu op tafel liggen is het duidelijk dat in de komende jaren wèl de fracties van deze partijen regelmatig bij elkaar zullen komen, terwijl men ook de verkiezingsstrijd in zal gaan met een gemeenschappelijk program, maar dat in 1970 niet een grote christelijke concentratie bij de gemeenteraadsverkiezingen te verwachten is. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDTNGEN De sporthal jin de Floris de Vijfdelaan in de W«tw«k zal zaterdag 25 oktober ciüdeel in gebruik worden genomen. Dit heeft het dagelijks bestuur van de Tiaardingse Raad vopr Sport en Recreatie de leden van deze raad meegedeeld. Begin dit jaar is in principe be- jiotcn het beheervan sporthal en horecagedeelte te splitsen. De sport raad krijgt het beheer over de hal en het restaurant zal, behoudens goedkeuring van de sportraad, wor den verpacht aan Heineken's Brou werijen Nederland NV te Amster dam. Een ontwerp-pachtovereenkomst li voor 3e leden van de sportraad ter tage gelegd. Het is de bedoeling de svereenkomst met Heinekeft voor njf jaar aan te gaan met een optie nn nog eens vijf jaar. Dit bleek op de gisteravond gehou den vergadering van de AR-kiesver- eniging „Nederland en Oranje" in het gebouw „Irene". Deze vergade ring zal overigens In oktober een ver volg krijgen. Dan komt opnieuw de kiesvereniging bijeen, naar men hoopt met meer leden, om uitvoe riger over dit onderwerp van ge dachte te kunnen wisselen. Belangrijkst© punt van de discussie van gisteravond was ongetwijfeld een brief van de raadsfractie van de Prot hr. Groepering in de gemeen teraad, waarin werd gesteld dat het niet juist en niet aanbevelenswaardig zou zijn volgend jaar met een gecom bineerde lijst uit te komen. Wel ver klaarde men duidelijk dat da samen werking tussen. AR en CHU, die sa men in de gemeenteraad de Prot. Chr. combinatie vormen, gehandaafd zal worden. VOORTIJDIG De raadsfractie acht het tijdstip voor een dergelijke samenwerking nog niet gekomen, hoewel zij ervan overtuigd was dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. Men moet eerst naar elkaar toegroeien, dan zal ongetwijfeld bij de volgende raads verkiezing, die van 1974, met één ge combineerde lijst kunnen worden uit gekomen. De vergadering onderschreef de brief die de raadsfractie had gericht aan het comité PCG, dat de fractie aanwijst en begeleidt, volledig. Ook de vergadering vond unaniem dat een gecombineerde lijst KVP - AR - CHU onverstandig zou zijn en op de toekomst vooruit zou lopen. Verder weigerde men zich in de hoek van de conservatieve partijen te laten drukken. Wethouder M. Eije- naar, zelf een a.r. man, stelde het het duidelijkst van allemaal. „Wij zijn net zo goed progressief als ieder an der die zich dit aanmeet." Ook stelde hij geen behoefte te hebben om lid te zijn van een christelijke partij, maar wel van een partij voor christenen. SCHIEDAM Vanmorgen, vrij dag, om zeven uur ontstond bij de NV Imko, een bedrijf in pindakaas en gezouten pinda's aan de Noord-' vest, brand in de afzuiginstallatie. De brandweer die snel ter plaatse was heeft de brand met twee ne- velstralen bedwongen. Men had nogal moeite de vuurhaard te bereiken, omdat de afzuiginstallatie is inge bouwd in de vierde en op één na hoogste verdieping. De oorzaak is vermoedelijk broei; de schade bij deze brand is vrij ge ring. SCHIEDAM In de afgelopen maand is bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam ƒ5.406,984,93 ingelegd en 4.901.590,99 terugbetaald. Een inleg- overschot dus van 605.393,04, tegen ƒ318.124,14 in augustus 1968. Het totale tegoed van inleggers be droeg op 31 augustus 1969 ƒ77.977.192,67, tegen ƒ71.340.501,45 op 31 augustus 1988. Het tegoed van in leggers en de reserves waren per 31 augustus 1969 voor ƒ42.448.347,88 be legd in effecten, voor 8.988.969,72 xn hypotheken en voor ƒ22.617.445,43 in onderhandse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde en op korte termijn belegde middelen bedroegen 7,999.644,06. DIMPLEX o.a.' verkrijgbaar' bij onderstaande DIMPLEX DETAILLISTEN VLAARDINGEN" De hervormde rijkgemeente Bethelkerk is toe aan ilibreiding van de nevenruimten van 'k kerk. Die bestaan slechts uit één lui, een keuken en het „Bethelnest" eep ruimte net groot genoeg om taintig bezoekers een plaats te bie den. De huidige zaai kan ongeveer honderd mensen bergen en is dlk- rijh te klein voor bijeenkomsten. De bestaande keuken wordt omge bouwd tot ontvangsthal, zodat er een leheel nieuwe keuken moet komen. Verschillende tekeningen zijn reeds gemaakt door een architect uit eigen kring, maar een beslissing is nog niet genomen. In de eerste plaats moet nog een fonds worden gesticht en pas sis er eert voldoende saldo aanwezig is, kan men verder gaan praten. On der andere met het college van kerk voogden van de centrale kerkeraad van de hervormde kerk. Voor het geheel meent men nodig ie hebben ƒ80.000 tot ƒ100.000. Dit betekent, dat diverse acties op touw moeten worden gezet om aan een be hoorlijk beginsaldo te komen. Ge dacht wordt aan één of meer bazars ra aan intekenlijsten. Het aantal be lijdende leden bedraagt bijna 1100 van wie er velen kerkelijk meele vend zijn, zodat enig optimisme ge rechtvaardigd lijkt. Dat de bouwkosten ongeveer een ten bedragen, komt omdat eerst nog geheid moet worden. Deze maatregel houdt verband met het vele verkeer dat dagelijks door de Burgemeester "erkadesingel gaat. De huidige zaal is vrijwel dagelijks bezet. Meermalen moeten aanvragen worden geweigerd, omdat de zaal te klein blijkt te zijn of reeds bezet is. Woensdags is de zaal in gebruik voor repetities van het Bethelkocr, het kinderkoor gebruikt - de zaal elke vrijdagavond en iedere dinsdag middag is er een bejaardenkring. Dan worden er regelmatig catechisaties gehouden, vergaderingen van de ker keraad en komen er vrouwengroe pen bijeen. Voora i rond de feestdagen is vraag naar een goede en ruime zaal en komt het wel voor, dat de eigen wijkgemeente moet uitwijken naar een zaal in een andere wijk. De wijkgemeente is erg actief. Ge hoopt wordt, dat er zoveel medewer king zal zijn, dat men binnen niet al te lange tijd van start kan gaan. Maar, er moet eerst'geld op tafel komen en daar zal het in de komende periode om te doen zijn. Verder is het de bedoeling, dat het orgel van de Bethelkerk gerestau reerd wordt Er zal dan een, klavier bijkomen en de speeltafel zal bene den in de kerk worden geplaatst. Fa. JISKOOT ONNINK Fa. J. C. DE BOOY SOMMER N.V., VOGELENZANG DE JONG Fa. J. VERHAGE Fa. WIJNTJE RADIO STOLTE N.V. DE GRIJS DE GIER N.V. J. v. d. TOORN CO. N.V. VAN ZWOL N.V. El. Techn. Bedr. R. VERHOEF ADR. KWEEKEL ZN. Fa. HARTOG EL. TECHN. BUR. VERHAGEN VAN DEN HERIK N.V. SCHIEDAM Het raadslid G. F. Verhulsdonk (Lib.) heeft het college van b. en w. de volgende vraag gesteld: „In een schrijven aan een Schie dams bedrijf beantwoordt het college een vraag van dit bedrijf be treffende een grondtransactie met o.m. de volgende zin. „Op uw verzoek om grond te kunnen kopen kunnen wij niet ingaan; de gemeenteraad heeft namelijk beslotengeen grond meer te vervreemden, maar die al leen in erfpacht uit te geven". De heer Verhulsdonk wil nu weten welk raadsbesluit dit is en wanneer dit raadsbesluit is genomen. De heer P. J. Beekman Kater, uit Kethel heeft het college ook vragen gesteld. Hij stelt dat in de Schie- damseweg ter hoogte van'no. 19 'een onoverzichtelijke S-bocht ligt. „Het verkeer van beide kanten kan daar SCHIEDAM Op de kruising van de Ant. Fokkerstraat en de 's-Grave- .landseweg sloeg gistermiddag een - truck metoplegger om. De truck, 'bestuurd door de 42-jarige M. van E: uit Hellevoetssluis was beladen met pallets, die gevuld waren met ce ment De pallets gingen schuiven, waar door de wagen naar rechts kantelde. Met twee zware kraanwagens is.de wagen weer overeind gezet Omdat uit de benzinetank 150 liter dieselolie was weggelopen, moest de reini- .gingsdienst dit belangrijke kruispunt schoon spuiten. Ruim vier uur heeft de politie het verkeer moeten 'omlei den, Bij de echte BEHANGER Grote keus uit grote voorraad Voor BEHANG en VERF Jac. v. d. Wintstr. 18. Tel. 342872, Vlaardingen SCHIEDAM Op vrijdag 26 sep tember-zal'het bestuur van de open bare huishoud- en industrieschool een receptie aanbieden aan de direc trice van de school mejuffruw - Th." Vis.-Zij''herdacht aan het begin van deze maand het feit dat zij 25 jaar aan.de school verbonden was. Op de,dag van het jubileum, maan dag 1 september, is mejuffrouw Vis al gehuldigd door de leerlingen. Zij kreeg toen een bloemenhuide en wérd bij het begin van de dagelijkse lessen door de leerlingen in de hal van de school toegezongen. SCHIEDAM Bij de verkiezing voor een nieuwe Rijnmondraad, die volgend jaar op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen zijn, zul len KVP, AR en CHU ,niet met één gecombineerde lijst uitkomen. "Wei zal men "met een 'gezamelijk pro gramma de verkiezingsstrijd ingaan, terwijl het ook in de bedoeling ligt dat de fracties regelmatig bij elkaar zullen komen. SCHIEDAM - De actieve wijkver- eniging Groenoord te Schiedam orga niseert, o.a. kerkconcerten. Na het eerste concert, dat deze zomer werd verzorgd door "Kees Bak, directeur van de1 Muziekschool, werd gister avond in de Martinuskerk een con cert gehouden onder leiding van Aad van der Hoeven, cantor-organist van de Prinsekerk te Rotterdam. Mede werkenden waren het Prinse-Kerk- koor en de organist-dirigent die zich in verschillende orgelsoli liet horen. De tractuur van het orgel in bo vengenoemd kerkgebouw is elec- tro-pneumatisch. Het instrument telt 17 stemmen, verdeeld over twee ma nualen en pedaal. Door het ontbreken van vulstemmen is de kleurverschei- denheid voor een concerterend orga nist beperkt, en in verband hiermede ook de keuze der uit te voeren wer ken. Er bestaan echter plannen om tot een dispositieuitbreiding te ko men. Aad van der Hoeven speelde een Concerto van Jobann Gottfried Wal- ther, leeerling en vriend van Bach, een suite van Domenico Zipoli (1675-pl.m. 1725) voor orgel of harpsi chord, een zg. Symfonie in F van William Boyce, tijdgenoot van Handel, Mendelssohns Preludium in c kl., enkele kleine werkjes van Van Beethoven (de componist zou zich over het in het programma afgedruk te „von" bepaald boos hebben ge maakt. Hij beroemde zich altijd op zijn Belgische afkomst) en het popu lair geworden Prelude, Air en Gavot te van de 19de eeuwse componist Sa muel Sebastian Wesley, niet te ver warren met zijn vader Samuel Wesley, eveneens tijdgenoot van Handel. Hoewel 'dus dit programma, gezien de omstandigheden, wat een zijdig moest uitvallen, verdient- het levendige en accurate spel van de organist veel waardering. Het kerkkoor zong psalmen van Schütz, de grootste componist van 17de" eeuwse Duitse kerkmuziek, en kele geestelijke liederen van Bach en diens leerling Homilius, engelse Hymnen van John David Davis en andere componisten en tot besluit een compositie van George William Torrance (1835-1907) Eenvoudige mu ziek, die op volstrekt zuivere4 wijze en met een fraaie koorklank ten ge hore werd gebracht. Behalve de koorleden mag men de zeer actieve cantor organist wel dankbaar zijn voor zijn goede zorgen voor koorzang en orgelspel. De practisch geheel be zette kerk hfeft duidelijk van zijn instemming met het gebodéne blijk gegeven. W. H.-WOLVEKAMP U woont in een huurhuis en u wilt toch graag. CV? Met Dimplex elektrische radiatoren houwt u kamer voor kamer uw eigenCVop. Zonder hoge installatie- kosten. Gelijkmatige warmte. Minimaal stroomverbruik. Dokumentatie bij Nerim N.V„ Korte Kalkhaven 9, Dordrecht, TeL: 01850 - 42311 SCHIEDAM Morgenavond, zater dag, Is het uur U aangebroken voor de leden van de jeugdsociëteit *t Honk aan de Hoogstraat. Dan wordt niet alleen het seizoen geopend met een optreden van de Missisipi Steam boat Stompers, maar tevens het ge heel opgeknapte gebouw opnieuw in gebruik genomen. Deze sociëteit is een unicum in Schiedam. Oorspronkelijk werd zij opgezet door en voor de gereformeer de jeugd, maar toen bleek dat ook die jeugd liever de talrijke tienerca- fé's bezocht dan de eigen sociëteit, werd dit principe over boord gezet. Het is nu een open sociëteit, waar ledereen welkom is. Een van de eerste daden van het toen nieuw geformeerde bestuur was het aanvragen van een zwak- alcoholische vergunning. Toen deze na korte tijd werd verleend, mocht er bier worden getapt en sinds die tijd is 't Honk een van de best lopende jeugdgelegenheden op de zaterdag avond in Schiedam geworden. 't Honk is verder een unicum om dat het kan beschikken over een drie etages tellend gebouw op de Schie dams© Hoogstraat, midden in het stadscentrum. De benedenverdieping werd verleden jaar al onder handen genomen en van een kale zaal her schapen in een zaal met vriendelijke nisjes, waartussen het prettig toeven is. Deze nisjes, zijn afkomstig uit het Prinses Beatrixpark, -waar met toe stemming van de gemeente enkele bo men voor dit doel mochten worden weggehaald. SC Zaterdagavond wordt voor het eerst de geheel veranderde eerste eta ge in gebruik genomen waar een aan tal hangbarretjes werd neergezet. Verder staan er lange moderne ban ken. Is de benedenverdieping voor de danslustigen, de eerste etage is spe ciaal bestemd voor hen die een praatje willen maken. Na de opening op zaterdag 20 sep tember is "t Honk elke vrijdag, zater dag en zondagavond geopend. Een maal per maand wordt een speciale avond georganiseerd, de overige drie Zo ziet het interieur van 't Honk er nu uit. Alles is "bijzonder smaakvol ingericht. avonden is het dansen op grammo foonplaten. onmogelijk zien of er tegenliggers aankomen. Was deze S-bocht", aldus; de heer Beekman, „in de voorafgaan de jaren al een gevaar, nu de intensi-., teit van het verkeer op die plaats verdrievoudigd is, is het verkeer in die bocht levensgevaarlijk". De heer Beekman wil van b. en w. weten of zij de situatie ter plaatse willen veranderen. De heer Beekman heeft zelf al een idee op papier gezet; Hij stelt voor het verkeer van Schie dam de route Schiedams eweg-Noord- einde, Harreweg te laten volgen en het verkeer, van de richting Delft langs de Harreweg, Laan van" Spa- land, Lindijerstraat; Schiedamseweg i te leiden. SCHIEDAM Burgemeester H; Roélfsema heeft vanmorgen,., vrijdag, 'i de 'ere-medaille in brons verbonden'' aan de Orde van Oranje Nassau^ Op-' j gespeld bij de hëerAndriès 7- De heer Veth herdenkt vandaag:: de 'dag dat hij 40 jaar geleden in"diensf trad bij da gemeentelijkevervoer-,' reininigings- en ontsmettingsdien^U''.-*•" Daar vervult liij .de.functie van:eer-. ste ontsmetter. De jubilaris Js 63°jaarVJ is 63 jaar. FORNUIZEN KOOKPLATEN KONVEKTORS P#I l 1 41 DE ERKENDE VEBHBRHIHfiSIHSTfitUITEUR en dagelijks 7, V Vi a i- vJSf.jï SCHIEDAMSEWEG 12/2 Telefoon 35 08 00 SCHIEDAM Geboren: Elroy P z.v. J.JJM. Kerklaan en C. J. A. Renters: Marcel A z.v. A. L. MShlmann en C. M. van der Helm; Marcel A zv. M. A. P Trouborst en S. E. van der Doe; Arthur z.v. p. L .visser en M. J. van Beek. OVERLEDEN: J. vanUnen 79; N van Loosbroek, 70. Getrouwd: H G. de Jong, 20 en H. Koens, 21; J. Xrljnen, 27 en E. Suttorp, 25; a. de Deugd. 35 en A. M. A. Wigmans. 36; J. Rectus, 21 en M. S. Brenkman, 20; M. W. de Kort. 68 en p. c. van wezenberg. 70; P. van der Stelt, 1» en H Veltman, 18; T. L. Dolle man, 21 en G. Steenbergen, 21. Ondertrouwd: M. F. Beerden, 23 en M. p. l. Alberts, 21C. J. van Est. 21 en A. JH. H. Veenstra, 23: J. lm. Fransen. 24 en P. j. A. Mans- sen, 22; M. J. F. George. 59 en G. Gulde naar. 50; D. Hamerslag, 19 en M. M. Oosterwaal. 17; C. G. M. Xnpijn, 21 en J. E. M. de Bruijn, 21; E. C. Joseph. 26 en A. van Apeldoorn, 47; G, G. de Klerk, 22 en M. H. Hemkes, 20; B.E. Koomans, 24 en M. A. wescnaar, 24; W. p. Krabbendam. 27 en J. C. Zandwijk, 28; P. Llps, 21 er, M.J. Fllpse, 23; A W. C. L. Mathijssen, 23 en W. D. B. Poot, 20; C. Molenaar, 31 en M. W. Lanser. 25; J, G. Overdijk, 22 en R. A. Plooij. 23: G. van Oyen, 25 en A. M. M. Robben, 25; W. B. Scholten. 22 en L. S. Roeters, 21; L. Schrijvershof, 20 en G. M. 1. andré, 19: L.P.C. van de Wege, 23 en M.C. F. Huihoven, 25; W, J. van Wijk. 25 en x. A.WIllems .25. 9 De kerk op zee Woensdag 24 sep tember houdt ds Zethof in het Hervormd Centrum, Rott. Rijweg 78, een lezing over „De kerk op'zee". Dia's worden vertoond van het kerkwerk aan boord van het Hospitaal-kerkschip De Hoep, De organisa tie Is in handen van de Ned.-Hervormde Mannenvereniglng op GO te Oversehle. 9 Europoortrit De laatste Europoortrlt van dit jaar wordt gemaakt op woensdag 24 september. Geïnteresseerden kunnen de ze tocht, die langs de havens naar Eurora- ma leidt, ook nog op zondag 21 september maken. Vertrekpunt: Centraalpost RET, StaUonsplein, U uur. Woensdag 24 septem ber vertrek 9.30. 9 Orgelconcert Morgen, zaterdag*20 september, geeft Koos Bons in de Mathe- nesserkerk een orgelbespeling met mede werking van de alt Reinata Heemskerk. Voor dit concert bestaat grote belangstel ling. Ruim «00 kaarten zijn reeds (gratis) uitgedeeld, in samenwerking met de poli tie verzoeken de organisatoren de concert bezoekers hun auto's te parkeren op de Aelbrechttkade, vanwege de geringe ruim-' te in de nabijheid van de kerk. BARENDRECHT: Dorpsstraat 93 1 - telefoon 01806 2403 GORfNCHEM: KwekeltUaat 40' telefoon, 01830 2052 Hoogstraat 17—23 telefoon 01830 273S KRIMPEN AAN DEN IJSSEL: Techn. Bureau, Parallelweg 13, Jtal. 01807—4244; Reedhufaplein 78, tel.JOSÜ MIDDELHARNIS: Weetdijk 45 42, f telefoon (01870) 3547 OUD-BEUERLANQ: Weatvooratraat 14 telefoon (01660) 2802 RIDDERKERK: C. BOSSCHAART N.V. Gouwe t, tel. (01806) 2833 (na 18 uur tel. 01804 6918) Irisstraat 8, tel. (01804) 8400 (na 18 uur telefoon 6327) ook in Barondrecht Lagendijk 31—35 telefoon (01804) 3030 ROTTERDAM: Mathenesaerplein 45 telefoon (010) 257713 Plelnweg 136 138 r telefoon (010) 273628 173295 ALLE MODELLEN IN VOORRAAD BIJ: Kleiweg 110 125 167 telefoon 181810 183462 228197 Meent 22—34, tel. 137410; Rotterdam- sedljk 447 (Schledem) telefoon 269548 SLIEDRECHT A. W. de Landgraafstraat 49 - telefoon (01840) 3073 SPIJKENISSE: Groene Kruisstraat 4, tel. Ó1880—4f79,f Plateau 19, Voorstraat 24, tlüalen"" te Hoogvliet, Poortugaal en Rockenje. VLAARDINGEN: Dirk de Derdelaan 3 telefoon 343790 Binnensingel 165 telefoon (0101—342488—348494 ZWIXNDRECHT: W. Ruyapleln 18 telefoon (01850) 28526 Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij: 1 Vlaardingen.tol. 347112 SCHIEDAM Geboren: Faulus A A zv A N Stotnloolaas en M J A C ©ockx; Diana dv L Overgoor en J C van Rij; Joyce M dv R. G. van Buiten en C. Pllle; Marcel zv C. J. Stevens en D. "W. Roeters. Overleden: F. H. Clausen. 76. Ook voorn: CV mm rrriEsJjo5* iï«<, i »-_ c'h-1 - i-f^l •»4| -Al 41 '-lI ..-si ODSTHRYENKAPE 14 TÉl.QIO-343213-YLRflRDINGEN Irene: Prof. <tr. G. C. van NlftrCfc voor „De Belangen". 20 -u. Chr. Soc. Belangen; SBJLO, 20 41. EN MORGEN 't Honk: Openingsavond, 20 v. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 266381. Klachten bezor ging: Joh. Gröneveld, Singel 93, tel. 263638. ma. tSm vrljd. 18.30 - a9.30 en zaterdag 16 V - 19 uur. Redactie Schiedam:- !R, M. van HouweUngen, Julianalaan 84c, ScUedam, tel. 266764, h.g.g. 115588, itst. 156. Alarmnum mer voor melding lnchtverontreinlginp: 262626. Alarmnummer politie: 244666." <- Apotheek: Van. Westendorp, Parkweg 207, tel. 267674, - yen toonstellingen: Galerie De Graait tot j S oktotoer: schilderijen van de heer Berkle- l mans. Galerie Punt Vier tot 22 september: Rodenburg. Stedelijk Museum tot 6 okt. Kineüüsdhe objectenshow: 20 sept. - E ofct.: Tentoonstelling kindertekeningen, Film: Passagetheater: „De vijf '«eteken^ij den" <a.!.}, 14 en 20J.5 v. i i 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1