n u op de T.KE JZË IK \MP eert Leerkracht if.AJ.0. VERPLEEGSTER ZIEKENVERZORGSTER MG. 0 T! m IE m 'Ik had! noo it gedacht c at ik bonton nog eens zó leuk zou vinden' Kijk even in de Bijenkorf Verstandig wassen begint met ZEG HET LAN WIE BON WILT ZETTEN! ZIJ DIE DEZE WEEK ABONNEE KORDEN, KI 1JGE DE KRANT Gratis tot BEZIT U EEN MULO-DIPLOMA? ASSISTENT-ACCOUNTANT II PARKON - PARKET PARKON - VLOERENBEDRIJF TIJD. INDERWUZ SR(ES) p mmm Opleidingsschool van hei Diakonessenhuis te Utrecht Opleiding voor Opleiding voor Opleiding En waarom eigenlijk niet? Bonton Is immers een geweldig materiaal? Licht als een veer, warm als een vacht, lief voor de beurs en - de ontwerpers durven er lieel veel mee. Hier zijn twee voorbeelden Van onze nieuwe modellen: shiraz-bonton met lakceintuur in zwart, donkerbruin of grijs (m. 36-42198,-) en bonton gecombineerd met grof gebreide col en mouwen en nappaleren garnering (m.34-40198.-). Bio-tex koffer blauw f 8,80 Laagschuimend voor de wasautomaat. Bio-tex koffer groen 8,60 W^9?£S$êêê WONDER BOVEN I WONDER DS. J. OVERDUll f9.ï V OHAVfNHAGS AMSTERDAM ROTTERDAM UTRECHT Wilt k mis ia! met bedrijven var elerlei aard? Kie d< en re kring op een accountantskantoor. Op nze kantoren wordt alle aandacht besteed aan Uw opleiding tot C ze opleiding vindt plaats in prak tijk en biedt naast e 1 behoorlijk aan vangssalaris een ruime studiekosten vergoeding. lebtU belangstelling? Schrijf dan Uw brief aan van onze kantoren of vraag telefonisch om informaties. Amsterdam, Keizersgracht 686, tel. 020) Z 85 70 Ut Gracht 2 te 30) 2 28 03 t best ir ran de Vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs ti ,-GRAVENHAGE, vraagt voor de Vierde Cl Lstelijke Huishoud school, Wolweversgaarde (0, te 's-Gravenhage, met ingang van 1 oktober 1S69 n het bezit van de hoofdakte. Volledig lesroos ter. Sollicitaties aan de directric Mejuffrouw G. A. van. Boeijen, telefoon 070 - 67.36.27. De nieuwe opleidingen beginnen 17 november a s. en 1 maart 1970 met een vooropleiding van drie maanden. Eisen van toelating: MULO-diploma of daarmee gelijkgestelde opleiding. Duur van de opleiding: 3% jaar. Leeftijd: 17 jaar en 7 maanden. De nieuwe opleiding begint 1 februari 1970 met een vooropleiding van 3 maanden. Eisen van toelating: 3 jaar voortgezet onder wijs. Duur van dB opleiding: 2 jaar. Leeftijd: 17 jaar. Voor degenen, die niet voldoen aan de eisen van toelating, zoals deze wettelijk zijn vastge steld voor de opleiding voor diploma A, is gelegenheid een lanvuiiende opleiding te vol ger Zij kunnen dit doen in combinatie met een huishoudelijke funktie of eventueel tijdens de opleiding tot zïekenverzorgster. Naast de opleiding wordt ook aandacht aan de vor ming besteed. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt. Sollicitaties te richten aan mej. E. A. Streefland, Hoofd Opleidingen, Bosboomstraat 1 te Utrecht. De ideate ,io bedekking iedereen ïo rket, dik 4 mm v !,- p, lei ket, dik 6,5 - 12 mm 28,- p. mz. Kant en klaar opgeleverd, incl. B.T.W. Wij verstrekken u gaame vrijblijvend alle In lichtingen Tilburgseweg 29-31 TeL. 01600 - 3 09 26 - Breda JOH. CALVrjNSCHOOIi VOOR L.O. Krimpen a. d. IJssel Zo spoedig mogelijk gevraagd: voor klas 2 37 leerlingen Inl. bij en soil, aan het H.d.S., M. de Zeeuw, Molenvlietsingel 20, telefoon 013074351. O TV POPPEN GRATIS IN DE KOFFERS Een 'Jagelijk» weerkerende vreugde bijW ijboel l'mrkrqgko*r m 4# k+ttiumé* H.*,aE8R. ZOMES tïEMIIM U ITS EVERS HU - HAlEltltü De bon vindt n elders ia de krast.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2