Voorzitter gouden vereniging J. Ligthart, altijd op de bres voor middenstand Indiaantje spelen en klimmen in Sluispolder AGENDA Hoogstraat Vrijdag a,s. opent Horgen roept de klok vm Hm EMTfS TANK-UNTIL 0"v KISJEPWCP BY DRY-OIL-"-'-'-' 4 "'GEEN TOEGANG TÓT DE"TANK :ri£t au-e.co3vervangf-k - - WÖÖR DROÓGE ClfCTIT," Jlobilstation in aanbouw in Jlaassluis-West Nieuw kinderspeelterrein Veeï Cox's aan de veilingen Sêlwolé.xpoi in het Stedelijk Burgerlijke stand de gezellige beurs voor hei gezin' fAH0T GEBOUW GRAAFSTROOM DEKENS v.a. 2 A ZATÊRDAG 20 SEPTEMBER 7 969, Medische dienst (Van een onzer verslaggevers) VLAAJtDINGEN" De altijd actieve zakenman J. Ligthart is een van die weinig meer voorko mende mensen, die hun- leven inzetten voor het verbeteren van de samenleving. Het is een ha chelijke zaak alle functies en ta ken op te noemen, waarvoor de ze man zich heeft ingezet en nog steeds is hij op allerlei terreinen enorm actief. Hij is een, „meester op vele wapens". ROTTERDAM f26sept&4okt Nestlé-concem gaat aardappelmeelfabriek (in Brabant?) bouwen Nodig Achter schermen Kroon Brugdienst Vredeszondag Bouw winkelcentrum van start gegaan Ds. Nammensma vertrekt pas in 1970 Schiedam melk heerlijk boter vers kaas kostelijk SCHIEDAM I Vandaag 1en maandag ".en dagelijks VIAARDINGEN Vandaag en maandag en dagelijks C.H.-vrouwen over ontwikkelingshulp V.v. HVÖliield een ontspanningsavond BEL 010-34.63.00 Verkeer Prineipeplan Lesvliegtuig breekt hoogspanningskabel Zilveren bridgers Bij de electie voor wijnkoningin is behalve een goed figuur ook 'èen bijzondere charme, een goed optree- den gefragt. Van zelf spreehende, is bij deze competitie ook een examen over wijnkunde met success afi te leggen. Dus de voorwaarden om mis kooningin der wijnen op de troon te kommen, zijn well moeilijk". p£ ROTTERDAMMER Pagina 3 (Van een onzer verlaggevers) MAASSLUIS Zonder enig offi- •islvertoon is dezer dagen een aan- ÖZ -maakt met de bouw van een infestation aan de Kwartellaan. "Xanber 1967 besloot de gemeen- JVj dit terrein met een oppervlak- a van ruim 2.000 m2 te verkopen aan ^np'tlMssluise aannemersfirma C. r van Baaien kreeg van Mobiloil de Milropdracht en zorgde er voor, dat ,2 palen, die elk met een lengte n ongeveer 25 m het gebouw zullen Sersteunen, de grond in gingen. jtet station zal gaan omvatten de gebruikelijke service- en verkoop- Ster), zogenaamde pompeilanden voor de benzineverkoop aan twee zij- Z Van het gebouw, magazijn- en Ljruimten, er. een dubbele auto- Lsplaats. De ligging van het terrein, de hoek van de druk bereden Tfestlandseweg en in de nabijheid veei woningen, is ijzonder v. De „groene" aankleding rond srfiiïeiiwe service-station krijgt rui- aandacht. De Ingebruikstelling van het station zal omstreeks april 1370 een feit SCHIEDAM Boodschappendienst, tel. Boodschappendienst, ^VtAAKDHTG EN" "''SSlSÓAND - p. Noordam. Molenweg 1 Vl 2035. roek VAN HOLLAND - J. JT. van L onthullen. JoLnkstraat I, tel. 2626. ROZEN-BURG H. C. van de Graat. AMisonenlaan -■ tel- ZUOS- Een van die vele functies is zijn voorzitterschap van de Vlaardingsc Christelijke Middenstands Vereni ging, die volgende week dinsdag met een receptie in gebouw Triangel het gouden jubileum viert. Gedurende een halve eeuw zijn de christelijke middenstanders georganiseerd en in die tijd is veel veranderd. Kort na de eerste wereldoorlog, na melijk op 11 februari 1919, werd de vereniging opgericht. Deze oprich ting was geboren uit de noodzaak fimdm feoaenil10-17-- %e(vmall9-2Z}'j SCHIEDAM Hcrv. Gfm.: Grote Kerk, U is Groenewegen, 17 ds Kooien, 19 ds Biel; Bethelkerk. 1» dhr Westmaas; Opi&ndingsicerk, 19 ds Spaling, 19 da Le Coq; Vredeskerk. 10 <!s Le Coq; Dorpskerk Kstaet, 19 ds Verwaal, 19 ds Klaassen: St. lïarUmtsKerk. 9.30 dhr. van zetten. HMV.Gmf.Evan*.: Gebouw Irene, 10 ds Hartkamp. Grote kerk. 17 ds Kooien. ClBöt. Geref.Kerk: Warande 195. S.30 en 16 ds Geieynse- VLAAKDINGEN Uerv.Gem: Trtengel 19 aoctagspredlic&nt De heer, 1" ds Eeve- jtln; Nieuwe kerk 10 ds Bos. doopdtenst, n dftr Van LambaHsenBetlaelkertc 10 ds .Vauta, 19 dhr Hoogarvdam; unmamielkerfc 39 is Jansen; Behobothkerk 10 ds Biel, terk- cn bedrijfsdienst, 19 ds Klootwijk; JcStuskerk 19 ds Kranendonk, doopdienst, ds Bos BA; Holy stapel 10.J9 dhr Van Zetten, 19 dhr Van Zetten mmv Bethel- oor; HolyzieKenhuis i dhr Hoogendam; Zonnehuis 10 ds Ter Hart; Harmonie 19 ds Van Veen, combo-dienst. Gerei. Kerk: Oosterkerk 10 dr Bos, 17 dr Kouwenhoven; Emmauskcrk 19 ds Van de Bos. 17 ds Ter Hart; Holykapel 17 dr Bos; Zonnehuis 10 ds. Ter Hart; Pnlblkerk 9 en 19.30 dr Kotrwenhoven. 17 ds Lever: Maranatha- kerk 10 ds Lever, 17 ds Van der Bos. Chr.Gtrfr.Krrk; Emmastraat HG. 10 er. 17 ds Holtrlgter; De Goedestraat 162. 15 ds Drctbsler. Gerel.gem.: westnleuwland s«, is en 17 -ds Hulsman, leger des Hells; Baanstraat 5, 10 en 19.30 samenkomsten, 1930 openhachtsamenkomst op Liesveld. MAASLAND Herv.Gem.: 10 en 19 ds Kei)ter. Geref.Kerk: 10 en 19 ds Dercltsen. TtOZENBURG Herv.Gem; Immanuel- kerk, 9.45 ds Evelein. 18.OT ds Batelaan; De Schans, 9.45 ds van den Bergh.. Ge- Ktjcerk: 9.30 en 17 ds Mantz. Chrlst.Ge- ref-Kerk: 9.30 en 17 ds Plantings. Ge- retKerk (vrij*.): 9.45 leesdlenst, 14.30 ds VLAARDINGEN Binnenkort zal het Nestlé - concern (waarvan Konin klijke Hollandia NV in Viaardingen deel uitmaakt) haar produktie - ap paraat uitbreiden. Datdez e uitbrei ding in ons land geschiedt, houdt ver band met de te verwachten ontwikke ling binnen de EEG. Het betreft hier een geheel nieuw te bouwen fabriek voor de verwerking van aardappelen, ■waarvoor enige ervaring is opgedaan in de fabriek te Viaardingen. Over de vestigingsplaats wordt nog overleg gepleegd metenkele gemeen tebesturen. Wèl staat vast dat de nieuwe fabriek zal worden gebouwd in het Zuid - Oosten van het land. Het is te verwachten dat deze bij drage van Nestlé aan de Nederlandse economie vooral voor de agrarische sector van bijzonder belangzal lnij- ken te zijn. Het bedrijf wordt in eerste instan tie ingericht voor de verwerking van 40 tot 50.000 ton aardappelen tot pu- reeen daarvan afgeleide produkten. Met de bouw en inrichting is in deze eerste opzet een bedrag gemoeid van ongeveer vijftienmiljoen gulden. Men schat dat de nieuwe produktie - 150medewerkers, eenheid werk zal geven aan 100 tot 150 medewerkers. ook de middenstand een rol te la ten meespelen in het gehele maatschappelijke bestel. De mid denstand was al te lang een soort vergeten middtiv-oep gewc-s: De heer Ligtaar:, die vorig jaar zijn veertigjarig zakenjubileum vier de, heeft nog aan den lijve ondervon den hoe nodig het was actief op te treden om aan tal van wantoestanden in middenstandskringen een einde te maken. En mede door het werk van de Vlaardingse middenstandsvere niging is er inderdaad veel veran derd. Daarom werd direct na de oorlog besloten de organisatie nieuw leven in te blazen. Het was de heer Ligt hart, die samen met de heer Aad Dul ler en de inmiddels overleden bestuurders C. Brouwer en C. L. van den Berg zijn schouders onder het werk zette. Hij werd in 1947 voorzitter van de ze vereniging. Al gauw bleek de noodzaak van een hechtere samenwer king met de neutrale en r.k. mid denstandsorganisatie en het behoeft geen betoog, dat ook de heer Ligthart zich hiervoor enorm heeft ingespan nen, zodat een overkoepelend orgaan kon worden gevormd: de Vlaardingse Middenstandscentrale. Van deze or ganisatie is hij nu al ongeveer vijftien jaar voorzitter. De heer Ligthart zegt het werk ach ter de schermen veel interessanter te vinden, meer genoegdoening te ge ven, dan het werken in de openbaar heid. Als voorbeeld noemt hij het adviseren van de gemeenteraad en de Kamer van Koophandel, waarvan hij allebei lid is. Als raadslid voor de CHU. vindt hij het een eervolle taak lid te zijn van de CHU-adviescommissie voor mid denstandsaangelegenheden in de tweede kamerfractie. Volgens hem staat de middenstander een harde tijd te wachten in verband met de steeds sterkere groei van het groot winkelbedrijf. Voor de grap heeft hij eens uitge rekend hoeveel tijd al zhi werken voor de samenleving heeft gekost: bij elkaar heeft hij 150 jaar in allerlei besturen gezeten en heeft hij 7500 uren vergaderd. De vergaderingen Met voltallige bestuur van de Chr. Middenstands Vereniging, v.l.n.r. achter: R. Staal, penning meester, J. Ligthart, voorzitter, J. M. den Draak, secretaris, Joh. Pronk; voorgrond: P. M. 't Hart, J. J. Sluis en M. van Schaik. v.an de gemeenteraad en commissies zijn daar niet eens bijgeteld. De heer Ligthart vindt zo langza merhand de tijd gekomen een paar functies af te stoten. „Wanneer er een geschikte middenstander mij kan opvolgen in de raad en ais voorzitter van de chr. mid denstandsvereniging, dan sta ik m'n plaats direct af", zegt hij. Voorlopig is het nog niet z*> ver. Dinsdagmiddag zal 'hij, evenals de andere bestuursleden, van vier tot zes uur in Triangel ongetwijfeld veel gelukwensen in ontvangst mogen ne men. Liever nog neemt hij geld in ontvangst voor de jubileumaktie „De kroon op het werk". Iedereen is na melijk verzocht, in plaats van een bloemetje te geven, geld over te ma ken op giro 24166 ten name van de Nederiandsche Middenstandsbank in Viaardingen. Van het geld zal een van de negen voor de gerestaureerde Grote Kerk benodigde koperen lichtkronen wor den gekocht. Zo'n kroon kost onge veer vierduizend gulden- De heer X Thurmer zal het geschenk tijdens de receptie namens de restauratiecom missie (symbolisch) in ontvangst ne men van het jubilerende bestuur. MAASSLUIS In het kader van de Vredeszondag wordt morgenavond in de Maranakthakerk een Brug dienst (voor jongeren en belangstel lenden) gehouden. Voorganger is ds. X Hofland 'van Rijsoord. Medewer king verlenen Koos Bons, orgel en Henry Blackmon, bariton. Na de dienst is er in gebouw De Sluis gelegenheid om over de preek na te praten. Deze nabespreking wordt ingeleid met de vertoning van een speciaal voor de Vredesweek vervaardigde filmstrook, getiteld „Wanneer hebben zij u gezien?" De brugdienst begint om zeven uur. PIJNACKER Aan de Nobellaan is het uitbredingsplan Noord 2 is be gonnen met de bouw van een winkel centrum, dat de bouwaktiviteiten in die wijk moet afronden. Het gaat om tien winkels met 28 woningen, die als beleggingsobject voor de Delta Groep NV te Amsterdam worden gebouwd door het Waddinxveense bouwbedrijf X Reym NV, De architect is het Bouwkundig In genieursbureau Stuurman NV te Waddinxveen. De eerste paal voor het winkelcentrum ging woensdag 17 september de grond in; eind 1970 verwacht men met dé houw gereed te komen... SCHIEDAM De gereformeerde predikant ds. J. N. Nammesnma, die onlangs beroep uft Sneek kreeg en dit heeft aangenomen, gaat pas in maart 1970 Schiedam verlaten. Dit omdat het beroepingswerk in Schiedam moeizamer dan ooit ver loopt. Momenteel is er bij de gerefor meerde kerk van Schiedam één vaka- ture, rd. die voor Keïhel-Groe noord. (Van een onzer verslaggeefsters) MAASSLUIS Over enkele we ken zullen de speelmogelijkheden voor de jeugd op aantrekkelijke wij ze. zijn uitgebreid, In het bestem mingplan Sluispolder-Oost zal tussen de achterzijde van de Jeroen Boschstraat en de parkeerplaats bij de reinwaterkelder namelijk een ide aal gelegen terrein worden ingericht als speelplaats voor de jeugd. Er ligt momenteel al een prachtige grasmat, omgeven door een heester- KAPELLE In Zeeland is de oogst van Cox's Orange Pippin, thans in volle gang. De. telers hebben het druk met de pluk die onder gunstige weersomstandigheden kan geschie den. Er wordt beste kwaliteit ge oogst, waarvan een deel wordt op geslagen in de koelhuizen, maar er gaat ook veel direct naar de veilin gen. De prijs van de goede kwaliteiten lag de laatste dagen rond en soms iets beneden 40 cent per kg. Dat is weinig en de telers hopen maar dat het veranderen zal wanneer er in de komende weken steeds meer eetrijpe partijen van dit ras aangeboden zul len worden. MAASLAND Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt met de heröe- straSngswerkzaamheden aan de Ko- ninstn Jultanaweg, Het wegdek zal vanaf de aansluiting aan de Huls te veldelaan tot aan de 's - Prinsensingel over de teheie breedte worden herstraai en de verzakte gedeelten zullen worden opge haald. «gr - MMfctmgNMf ©IS4#»84# *t Henk; Openingsavond, 20. Stadhuis: Gemeenteraad. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer" t Lange Kerkstraat 82, tel. 286381. Klachten bezor- ging: Joh. Gröneveld, Singel 93, tel. 263538, li t/m vrijd. 18.30—19.39 en zaterdag 19—19 uur. Redactie Schiedam: K. M. van Houwetingen, Julfanalaan 84c, Schiedam, j V '96764, b.g.g. 118588, tst. 158. Alarmnum- 7 "Le'dlng luchtverontreiniging: s 26-626. Alarmnummer politie: 244666. Apo- 'teek: Het Gouden Hert. St. Liduinastraat i 59. tel. 26.83.64. Tentoonstellingen: Galerie de Graaff tot i 9 oktober: schilderijen van de heer Ber- S «Imans. Galerie Punt Vier tot 22 septem- J "ft: Rodenburg. Stedelijk Museum tot 6 °ht.: Kinetische objectenshow: 20 sept.-8 Tentoonstelling kindertekeningen. «Hm: Pasagetheatcr: „De vlfj Geteken- j den" (al), 14 en 29.15. Zomerstraat 32: Lezing A. Eikelenboom v°or VI. 85, 21. Muzanda: disco-avond sociëteit In the Mood, 20. Flat Sperwerlaan: oosterse markt In soos Crèche, vanat 19. Valkenhoi: openbare vergadering sportraad met o.a. bezichtiging van spor- t«al, 19.30. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle "^nsiraat 11, tel. 346775. Alarmnummer PWltle, GG en GD: tel. 343444. Alarmnum- tlft-,.voor melding luchtverontreiniging: j. 262626. Klachten bezorging: H. Verheij, "aperstraat 24, tel. H3345. Apotheek: "Lrave. Hoflaan 49, tel. 342093. VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van de C.H.-vrouwengroep startte het nieuwe seizoen met een vergadering, ten huize van haar vori ge presidente, mevrouw L. Bot-Don te Schiedam. Omdat steeds meer Schiedamse dames de bijeenkomsten bezoeken, begint de groep een ge westelijk karakter te krijgen. De boeiende causerie van mevrouw Bot over „Ontwikkelingshulp", geïllustreerd door kaarten met sta tistische gegevens, bracht de tongen los. Voor en tegen, de manier waarop in het verleden ontwikkelingshulp werd geboden en de wereldhan delsconferenties, waren de aspecten, die werden belicht. Met als eindcon clusie, dat het hoog tijd wordt, niet uitsluitend bezig te zijn met „zorg" om eigen welvaart en welzijn. Ont wikkelingshulp heeft dan pas zin, als zij erop gericht is, de ander te leren, zijn eigen mogelijkheden ten volle te benutten op een wijze, die in over eenstemming is met eigen mentaliteit en cultuur. VLAARDINGEN De eerste acti viteiten van de ontspanningscommis- sie van HVO zijn vrijdagavond in het nieuwe clubgebouw in de Holywijk een groot succes geworden. Er waren ruim honderd leden met hun dames op de feestelijke bijeen komst, waarvoor een rijk gevarieerd programma was samen gesteld. Naast het bekende bingo-spel en enkele at tracties was er voldoende gelegen heid om te dansen op muziek van The Dutch River Band. De ontspan ningscommissie zal regelmatig derge lijke bijeenkomsten organiseren. SCHIEDAM De Hoogstraat wordt vanaf dc Koemarkt ongeveer 75 meter winkelpromenade. Het ge hele wegdek wordt verwijderd, er wordt een kleurig vvcgpatroon gelegd, het trottoi.r verdwijnt, terwijl er ver der nog zeer moderne lantaarnpalen worden aangebracht. Deze aanleg is een proef. Bebavlt deze proef, dan wordt de hele Hoogstraat als zodanig bestraat Het ligt in de bedoeling, dat de vereniging „Hoogstraat Belangen" op hét proefstuk bloembakken plaatst. Eind oktober wordt met de aanleg begonnen. De dienst voor gemeente werken hoopt hiermee voor eind no vember gereed te zijn. Binnen een half jaar hoopt men een beslissing te nemen of de hele Hoogstraat winkel promenade wordt. Deze herbestrating Is een duide lijke overwinning voor de Vereniging Hoogstraat Belangen, een vereniging van winkeliers die al jaren met plan nen op tafel komt om deze drukste Schiedamse wikelsstraat te .verande ren. Oorspronkelijk was er een pian dat ongeveer een half miljoen kostte, maar dat was enerzijds wegens ge brek aan geld en andersijds door te genwerking van eigen leden niet uit voerbaar. Hoofdprobleem bij dit alles is, dat de Hoogstraat moet worden afgeslo ten voor alle verkeer. Momenteel mag tot 's morgens elf uur elk ver keer op de Hoogstraat rijden; na die tijd is het voor de voetgangers veilig wandelen. Het bestuur van de vere niging Hoogstraat Belangen ijvert al jaren voor velledige afsluiting van deze wikelstraat, maar dit stuit op verkeerstechnische bezwaren. De beslissing over het al of niet afsluiten ligt n.l. bij de commissaris van politie, die op zijn beurt zegt, dat het onzin is deze straat ook voor elf uur af te sluiten ais er toch 800 ont heffingen moeten worden verleend. Op het proefstuk, dat door zijn aanleg er kunstzinnig uit zal -m, mag dus ook voor elf uur alle r- keer rijden. Het hele nieuwe w-_ 'k loopt wat schuin af, zodat er geen wateroverlast kan ontstaan, in het midden komen namelijk afwate ringsputjes. De foto laat het deel van de Hoogstdaat zien, dat winkelpromena de wordt. beplanting. Deze beplanting zal nog worden uitgebreid en versterkt om de veiligheid van dë kinderen té waarborgen. Na verbreding van de heesterhaag zal het niet meer moge lijk zijn, dat de kinderen onverhoeds de Sporilaan oplopen. De afdeling plantsoenen van de dienst van gemeentewerken heeft al een principe-plan voor de^,speelhoek opgesteld. Een uitkijktoren, drie hou ten wigwams, een kleuterwoning, die vooral de belangstelling van de pop- penmoeders zal krijgen, een klim toestel en een aantal picknicktafels met bankjes zullen de! attributen zijn, waarover de jeugd binnen enkele we ken zal kunnen beschikkern, r Inmiddels zijn de materialen hier voor al besteld eri dé dienst verwacht dan ook, dat de recreatieve functie die dit deel van de Sluispolder-Oost vervult, spoedig een welkome uit breiding zal hebben ondergaan. Bij het speelterrein, is een parkeer gelegenheid aanwezig, zodat wakende vaders en moeders, hun kleuters goed in het oog kunnen houden. ZALTBOMMEL Een Fokker S-11 -lesvliegtuig van de elementaire vliegopleiding van de kon. lucht macht op Güze-Rijen, bemand met twee personeelsleden van de marine- luchtvaartdienst, heeftgistermiddag bij Zaltbommer een hoogspaimings- kabel kapot gevlogen. Het vliegtuig heeft, nagenoeg onbeschadigd, de vliegbasis Güze-Rijen bereikt. Het toestel was met een sergeant instructeur en een vliegtuigmaker eerste klasse als leerling-vlieger bezig met het uitvoeren van een laagvliegopdracht in het daarvoor bestemde gebied, toen het, vermoe delijk door een plaatselijke zichts- vermindering tegen de op een na bovenste kabel aanvloog van een hoogspanningsleiding. Waarschijnlijk heeft de schroef van het eenmotorige lesvliegtuig de ka bel doorgesneden. Het vliegtuig liep alleen een deuk in de rompneus op. VLAARDINGEN Vier zilveren jubilarissen van de even zilveren Bridgeclub Viaardingen hebben don derdagavond tijdens een onderlinge jubileumdrive in de wandelgangen van de Stadsgehoorzaal het insigne van de Nederlandse Bridgebond ont vangen uit handen van voorzitter Dolf Willebrand. Het waren de heer L. Steenhoek, mevrouw M. Bakker en het echtpaar Bos-Hart. Vanavond wordt het zilve ren jubileum gevierd met een soirée-dansante en een cabaret voorstelling met Herman van Veen in de Stadsgehoorzaal. KORTGENE De 30-jarige me vrouw C. M. Bouwense-Dijke is gistermiddag bij een verkeersongeluk dodelijk gewond geraakt. Zij werd op haar bromfiets aange reden door een personenauto en overleed later in een ziekenhuis in Goes aan haar verwondingen. SCHIEDAM De wethouder onderwijs en culturele zaken, mejefi?! frouw G. D. de Graaff, heeft gist^j- middag in aanwezigheid van leerlin gen en onderwijzend personeel de tentoonstelling „werken van kinderen van Schiedamse scholen" geopend Deze tentoonstelling wordt gehouden in de bovenzaal van het stedelijk museum. In de aula hield de voorzitter van de vereniging openbaar onderwijs Schiedam, de heer B. P. Jeene, die de tentoonstelling organiseert, een inlei ding. Wethouder De Graaff ging in haar openingstoespraak uitvoerig in op de verhouding kind-onderwijzer. Zo uitvoerig zelfs, dat de kinderen in de anders zo deftige aula krijgertje begonnen te spelen. Zij vond de ope ning wat te plechtig en zag voor vol gend jaar meer speelsheid wel op zijn plaats. HOEK VAN HOLLAND Geboren: M Kooraneel-VerweiJ d; M M westdljlc-van Leeuwen z. TTET is weer eens tijd om de „ingezonden stukken." door te nemen. Vandaag dus een overzichtje van kleine zaken, die binnenkomen en vaak toch de moeite zijn om even onder uw aandacht te brengen. Van een onbekende een sympa thieke brief met daarin een tientje „voor de zeer gedupeerde heer De Zwart". Dat slaat op een tragisch gebeuren, dat in onze krant van maandag beschreven stond. „INVA LIDE MAN OP BED BEROOFD VAN ƒ300" stond er boven en „HELPER WERD GEWOND IN GE ZICHT". Weet u het nog? De invalide siga renwinkelier Wim de Swart uit:de Erasmusstraat in Rotterdam is irfde nacht van zaterdag op zondag ïë- roofd door een man met een mesdn zijn hand en een doek voor het ge zicht De sigarenwinkelier lag ,pp zijn bed en kon niets doen. De-in dringer eiste van hem geld. De'inva lide man wees hem een busje met ongeveer driehonderd gulden, ra^r de indringer vond dit niet genoeg en hij wenste meer. Inmiddels vféts door het lawaai de heer X Steunen berg (41 jaar), die in hetzelfde fyjis sliep en de verzorging van de siga renwinkelier op zich had genomeh, wakker geworden. Hij snelde "te hulp en raakte met de indringen.in gevecht. De heer Steunenberg werd door messteken gewond aan het ge zicht. De indringer wist met >het busje geld te ontkomen. Zo luidde dat bericht over de wel zeer laaghartige roof op een man, wiens doorzettingsvermogen om bn- danks zijn handicap in dit leven staande te blijven reeds eerder} in onze krant werd beschreven. Ik vind het bijzonder fijn, dat een lezer de heer De Swart wü helpen. En natuurlijk ook de heer Steunen berg „die op een fantastische manier voor de heer De Swart zorgt", aldus de brief. Hartelijk dank! Via onze boekhouding zal ik zorgen dat fier geld op zijn bestemming komt, „fa milie NN". T)E volgende brief laat ik zon der commentaar volgen. Ik kreeg hem van de „Bur.deskarniger der gewerblichen Wirtschaft" tin Wenen. Hij houdt verband met de Oostenrijkse Week, die de Lijnbaan is begonnen. Ik citeer: „De Oostenrijkse „Wijn-Koer.en- gin" Rita I zal bij de opening Van de „Oostenrijkse dagen" op de Lijn baan in Rotterdam aanwezig zijn om bij dit gelegenheid de uitstellen de wijnen van ons land in de meest charmante wijze te vertegenwoordi gen. Rita I is de dogter van èen wijnhoer uit Buxgenland en zij is-tall verleeden jaar de Wijnkoongin '■fan deze provintie geweest. Tja, vertalen is niet altijd zo een voudig. Dat ziet u ook maar weer aan het plaatje hieronder. Kennelijk is bier een Engelsman aan het ver talen gegaan. En ik wist niet dat je Britse olie in Nederlandse drooge lucht met twee o's moest vervangè U bent gewaarschuwd niet in - dë buurt van die tank te komen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1