Heineken pacht de restaurant van en f'i Fa. Hoogendijk start met orselvracti Met vier stemmen tegen in de raad Vergroting politiebureau gaat tweede fase in Hadleigh Temple Band Burgerlijke stand It 38 Nieuwe manier lesgeven Als u genoeg van uw kinderen in Canada hebt... brengen wij u gratis thuis, mevrouw CPAir I" te Van de Hoek tof VlaarcEingon PAGINA 5, Volleybal-dames verloren met 3-0 VLAARDINGEN Leden van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie, alsmede be langstellenden, hebben maan dagavond de eerste sporthal van Vlaardingen in de Westwijk bezichtigd. In verband hiermee werd de openbarè vergadering van de sportraad niet in de raad zaal, maar in het bejaardencom plex De Valkenhof naast de sporthal gehouden. japBBPBBMB B P "riri! |§g§|| Ui Vier ton t Succes WAND Lever's Zeep wint brandiveerstrijd H. J. L. Yonhoff oyer miljoenennota Vandaag. en morgen en dagelijks RESTAURANT GEEN SPEELTERREIN ZIEKENHUIZEN Hoewel, u zult wel geen genoeg varrze kónnen krijgen Daaivoorhebt u te lang op dat bezoek aan Canada gevlast Maareerts komt het moment vaiiafscheid-nemen. Op dat moment is het misschien I een troost voor u, dat uw thuisvlucht per CPAir SpaceMasfer gratis is. En bekijkt u het ook eens v«n deze kart juist door zo'n graiüs terugreis kunt u misschien een jaartje eerder naar Canada. Hoe werkt het CPAir P&renfcPlan? Kort gazegd, zó: als een echtpaar met de CPAir naar Canada vliegt, betaalt de vrouw alleen dé heenreis. Terugisvooronzerekening, Wij zullen u graag verder inlichten. Over onze snelle vluchten (Amsterdam-Montreal in 7 uur!). Over onze rechtstreekse vluch ten naar Toronto. Edmonton, Cal gary en Vancouver. Over het reis- comfort En over het „vliegen op afbetaling". Canada is dichterbij dan u dacht Ik Ril graag meer informatie om de CPAir Parents-vlueMen. Naam:. Straat. Woonplaats. Canadian Pacific Zend deze bon in dichte emeloppe aan CPAir Amsterdam, Kleine GartmanplantsaenZa CPAir Amsterdam, Kleine Gartmanplantsoen 2a, teL 224444. CPAir Rotterdam, Baan 18, tel: 103035 ;al dag gen gala •a ge. S.y de "ten Mlds ^.aRDINGEN De dames van me vereniging Volley '68 zijn cestart tegen het technisch :f°cvK in Krimpen a.d. IJssel. feidingse dames kwamen veel te kort. waardoor het een- i^dnel met 3—0 verloren ging. tanden waren 15-13. 15-3 en f w»t uitzondering van Hieneke g&ond was de inzet van de dames povertjes. j tweede team van Volley '68 f .asn Time Out 2 een zacht ge- fn hehbei f utitiê te hebben, maar dat viel 4 bat. a iig€n ook al omdat de 1erfChter da wedstrijd niet in Etuj. .Jefr houden. De Vlaardingers daardoor nogal uit het lood gn probeerden met techniek .««vieren Setstanden waren 11-13 en 11-5. Jw derde team van Volley '68 iTmnen) was bepaald niet opge- ^ftegén het gave DRL 4. Het fïn te eenzijdige wedstrijd, die Vlaardingers met 3-0 verloren, standen waren ln6, lo4 en volleybalteam van Sunlight in zijn eerste competitiewed- Kn grove fout gemaakt. Te- Lader Animo werd na de prach- (overwinning op promotieklasser teon 3 in de oefenwedstrijd van week, danig onderschat en dat Lkende al bijna de eerste neder- van Sunlight. t Vlaardingse team kwam onge- binnen de lijnen en meteen leergeld voor be- 5* Er werd foutief gepassed. het /was zo lek als een zeef, terwijl i achterveld maar weinig aanval- i van Animo op kon vangen. Het dan ook 1513 in het voor van de Rotterdammers. De Stede set ging met liefst 158 Sar de Rotterdammers, zodat de 2—0 werd. de derde set kwam de grote Zetteer, Sunlight kwam goed los jde 13—15-overwinning was eigen- maar een magere afspiegeling i een duidelijk overwicht, j de laatste set toonden L. Ver en S. Bout zich bekwame jSfdaanvallers. G. van Vliet de- ostreerde meerdere malen zijn jsbkracht door genadeloos toe te op Animo set-ups. Het werd slótte 1510. IuaASLAND BIJ voldoende deelr.a- Trili het Verbond voor Veilig verkeer i isedrljts- en verentgtosscompetttle or- isMtn. Bet W de bedoeling per bedrijf IwertgJrg een ploeg van vijf man te irien. die eerst schriftelijk en daarna -Wieling aan de tand wordt gevoeld op «{stellige avond. Men denkt de compe- omstreeks half november of begin *r te houden, f MAASLAND ODO heeft met <—3 onnet van SEV UIT Leldsshendam. Net _r bet eindsignaal maakte Gretha Bulte- biet winnende doelpunt 2 A DINSDAG 23 SEPTEMBER 1969 (Vaa eea onzer verslaggevers) Het sportpaleis is klaar op een paar bouwkundige voorzieningen na. De speelvloer van 28 bij 42 meter is gereed en reeds door scholen in de Westwijk in gebruik genomen. Het is een fraaie verende vloer van eangteakhout. Op de vloer mag uit sluitend op blote voeten of met gym schoenen aan worden gesport. m de -an- ede bij liep de laar Sjjk ?er iar- met ,aa- wn aag die id". )iy- en (Van een onzer verslaggevers) vlaardingen - De piano- felhandel G. Hoogendijk en Zn. Irpduceert een voor ons land ge- <1 nieuwe manier om de kunst van iL orgelspelen machtig te worden. ®ter de zaak aan de Hoogstraat Is 1 werkplaats verbouwd tot een lelpraktikum. De ingang hiervan fsvestigd aan de Havenstraat 94. hel jat ter; de ■de nd- ntó e» 'etn, h m, ets. I. gevolg van de enorme populariteit van het electronische orgel. De mu ziekleraren kunnen het grote aan- bod van leerlingen op dit instrument gewoon niet meer aan. Hoewel er schriftelijke cursussen bestaan, geeft men nog steeds de voorkeur aan in dividuele lessen. "Voor de firma Hoogendijk, die bijna vier ton in het orgelpraktikum heeft geïnvesteerd, snijdt het mes aan twee kanten. Mensen die een orgel hebben gekocht zijn verzekerd van hun lessen. Aan de andere kant kunnen geïnteresseerden eerst les nemen om te kijken of ze enige aan leg hebben, voordat ze tot het ko pen van een orgel overgaan. Vrijdagavond kan men zich van zeven tot negen uur laten inschrij ven en zaterdag van 's morgens tien tot 's middags vijf uur. De lessen kosten dertig gulden per maand. Voor dat bedrag krijgt men een uur les per week. Wie zelf geen orgel heeft, kan voor een tientje per maand meer een half uur per dag in het orgelpraktikum oefenen. Voorlopig zullen de lessen wor den gegeven op donderdag- en vrij dagavond. Er hebben zich reeds zes tig cursisten gemeld. In totaal zullen drie leraren les gaan geven. Het ^zijn de heren H. Goovearts te Schiedam en H. Wezel. De naam van de derde leraar is nog niet bekend. A HOEK VAN HOLLAND Met ingang fan 1 oktober is mejuffrouw P. C. M. Hofstede uit Rijswijk door-de Raad voor bet maatschappelijk welzijn aangewezen als leidster van het dienstencentrum voor bejaarden. Tot nu toe is zij zodanig werkzaam in Rotterdanr-Hordijkerveld. Een der Ookalen van de noodschoot aan de Mercatorweg wordt ingericht als haar kan- foor, maar rij zal deze rutante moeten delen met de Schoolartseisidlenst. Het orgelpraktikum functioneert Precies hetzelfde als een talen- Prektikum. In de modern inge-. nchte ruimte staan tien elèctro- Puche orgels, die alle zijn ver baden met het schakelpaneel van te leraar. Op deze manier kunnen oW 'giS? teerlingen tegelijk orgelles de :M gen van één muziekleraar. na-ïBT® teerlingen staan via koptele- eze I°n.sam verbinding met de leraar, gé-'l '8 !eaereen individueel kan beluis- n en zonodig aanwijzingen kan oor »ven' teerlingen op hun beurt en- - f®8en de leraar vragen stellen door microfoontje, zodat niemand fövan last heeft. Wanneer iemand onvoorbereid het jfeipraktikum zou binnenstappen, F hy tien mensen tegelijkertijd F. spelen, terwijl hij geen noot Riek hoort. De leerlingen horen F «gen spel uitsluitend via de srl j waardoor ze ook de stem f de leraar horen. In Duitsland i reet een dergelijke manier van ai gr°ot succés geboekt. A«rina Hoogendijk is de enige Rijnmondgebied, die het or- Praktikum heeft aangedurfd. Vol- _Week beginnen de eerste les- ASgelijkertijd starten ook in C_ rFff. Alkmaar, 'Groningen en JuSr ^vestigde zaken, een orgel- ïïrtikum. *t orgelpraktikum is een logisch Op de speelvloer zijn met tape in verschillende klenren de diverse speelvelden uitgezet: vier badmin- tonvelden, drie volleybalvelden, twee basketballvelden, een zaal hockeyveld, een mlcrokorfbalveld, een zaalhandbalveld, een dubbel tennisveld en een zaalvoetbalveld. De vrjje hoogte bedraagt over de gehete speelvloer zeven meter. De tribune, die boven de kleedruimten is gebouwd is geheel van beton en wordt met nout bekleed. De tribune biedt aan ongeveer 400 mensen een zitplaats met daarnaast nog staan plaatsen voor zo'n honderd toeschou- 'wers. De speelzaal kan door een wand in twee delen worden gesplitst, zo dat twee klassen of sportverenigin gen tegelijk kunnen sporten zonder hinder van elkaar te ondervinden. Bij grote uitzondering zal de hal ook voor andere doeleinden worden ver huurd. De vloer zal dan tegen be schadiging worden beschermd door een zeil. De zaal kan ook in gedeel ten worden gehuurd. Onder de tribune bevinden zich vier kleedkamers voor .de spelers, een kleedkamer voor de scheidsrech ter en één voor de 'gymnastiek-' leraar. Elke kleedkamer is voorzien van toilet- en wasruimte met douches en een voètwasgeiegenheid. De spelers gaan de sporthal bin nen via de ingang aan de Frank van Borselenstraat. De hoofdingang' is gesitueerd aan de Floris de Vijfde- laan en geeft allereerst toegang tot het restaurant, dat door Heineken's Brouwerijen Nederland NV te Am sterdam zal worden gepacht. De (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. De brandweer ploeg van Lever's Zeep Mij. N.V. heeft zaterdag de eerste prijs be haald in de jaarlijkse brandweer wedstrijden tussen dertien bedrijven van Unilever in Nederland en twee bedrijven uit België. De wedstrijden zijn gehouden in Gouda op het ter rein van Unilever-Emery N.V. De prijs voor de beste waterploeg ging ook naar LZM. De heer B. van der Linden, chauffeur bij LZM, bleek de beste ordonnance. De eerste prijs voor de beste slan- genploeg werd door LMZ gedeeld met VOZ te Zwijndrecht Het Vlaar dingse Unilever Research Laborato rium leverde de beste aanvalsploeg. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. Maandagavond^ 6 oktober zullen de VVD-afdelingen van Schiedam, Vlaardingen, Maas sluis en Maasland een gezamenlijke bijeenkomst houden in de Zaal Har monie aan de' Schiedamseweg in Vlaardingen. De heer H J. L. Von- hoff, lid van de Tweede Kamer en lid van het hoofdbestuur van de VVD, zal spreken over de miljoenen nota. Ook niet-leden zijn welkom. De bijeenkomst begint om kwart over acht. Het plaatselijk bestuur van de WD heeft contact opgenomen met de besturen van de andere politieke partijen in Vlaardingen, teneinde enkele weken voor de gemeente raadsverkiezingen in 1970 gezamen lijk een forumavond te houden. Emmastraat Tl! wjesnacomst stopwei over bedrijfsleven en vakbeweging, 20. stadsgehoorzaal: NRT voert „De eenzame weg" op, 20.15. Stadhuis: vergadering Jeugdgemeente- raad, 20. Immanuelkcrk: interkerkelijk avondgebed. 12.30 tot 19.50. Flat Sperwer- laan: oosterse markt en sociëteit De Crèche, vanaf 19. Stadsgehoorzaal: concert Vokaal '69. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11. tel. 346715. Alarmnummer politie, GG en GD: tel. 343444. Alarmnum mer voor melding luchtverontreiniging: tel. 262636. Klachten bezorging: H. VerhelJ, Wagnerstraat 24, tel. 343345. Apotheek: walrave, Hoflaan 49. tel. 34209S. sportraad heeft hiertoe gisteravond na de bezichtiging van de hal zonder veel discussie besloten. Het restaurant moet nog, geheel worden ingericht door de brouwerij. Via het restaurant geeft een trap toegang tot de tribunes. Aan het be gin van deze trap zuilen bij sport evenementen de kaartjes worden ge controleerd, die aan een loket vlak bij de ingang te koop zijn. Haaks op het restaurant is nog een kamer gebouwd voor de conciërge en voor de EHBO. De conciërge heeft vanuit deze kamer door een kleine ruit het zicht op de gehele zaal. In dit vertrek zijn de panelen voor ge luid en verlichting ondergebracht. Tot conciërges zijn de heren Kuyt en Hoogwerf benoemd. De sporthal zal zaterdagmorgen 25 oktober om elf uur worden geopend. Een commissie uit de sportraad heeft zich beziggehouden met de organi satie van een sportweek, die na de opening zal worden gehouden. In sa menwerking met de Vlaardingse sportverenigingen zullen van maan dagavond 27 oktober tot en met za terdagavond 1 november alle takken zaalsport aan bod komen. ,v - MAASLAND Fokker A.'P. Chardon heeft een «root aantal prijzen sehaald op de vee-tentoonstelling Wester V in Delft. Kamploen-stier werd zijn Dokter Alexan- der en in de produkUeklasse haalde hij twee eerste prijzen ln de klasse melkge vende dieren. Kampioene NRS-dieren werd Bontje Anna's Adem a van de heer Chardon die ook een eerste prijs behaalde in de klasse droogstaande dieren. O MAASLAND Het studentencabaret Farce Pro Photo treedt zaterdagavond op in het Trefpunt. Aanvang acht uur. MAASLAND De heer Van Veelen uit Zwijndrecht vertelt dinsdagavond 30 sep tember ln de oude pastorie aan de dames van de hervormde vrouwendienst over IJN REIS' NAAR Israël. Er worden ook dia's vertoond. Aanvang uur. ROTTERDAM Het paard van de schiilenophaler A. van Bokküm (22) van de Vietkade is maandag op de Korperweg plotseling op hol gesla gen. De wagen botste tegen lichtmast en de heer Van Bokkum werd er afge- slingerd. Hij is met een hoofdwond naar het Dijkzlgtziekenhuis gebracht. Het paard is naar zijn stal gebracht. SCHIEDAM „De plaats van het hoofdbureau van politie in de Lange Nieuwstraat is verkeerd. We kunnen beter ten halve keren dan ten hele dwalen." Ziedaar enkele kreten uit de gisteravond ge houden gemeenteraadsvergadering. Belangrijkste punt hierbij was namelijk de uitbreiding van het hoofdbureau van politie. De eerste tase, die ruim negen ton heeft gekost, is inmiddels voltooid, maar nu wil men aan de tweede fase beginnen en daarvoor werd een kre diet van f 2.835.000 gulden gevraagd. De eerste fase bestond uit de bouw van een cellenblok met recherebe- afdellng aan de achterzijde v,an het oude gebouw. De tweede fase, waarvoor bijna drie miljoen nodig is, bestaat uit het maken van een tussengebouw met kelder. In dit gebouw komen de ver- keers- en vreemdelingendienst, alsmede de afdeling speciale wetten en kinderpolitie. Speciaal de heren J. Houtman (lib.) en B, Collé (comm.) bestreden het col lege. Hun standpunt was: „We had den Indertijd, namelijk, in 1961 toen het krediet voor de eerste fase werd gevraagd, dit plan helemaal niet moeten aannemen". Zij vonden bur gemeester H. Roelfsema op hun weg, die zei dat het besluit was genomen met meerderheid van stemmen en dat daar niet meer aan getornd kon wor den. Wel moest hij toegeven, dat er in die jaren sprake van is geweest dat er een geheel nieuw politiebu reau in de St Annazusterstraat zou i beduidend goedkoper1 £•0 gezellige gebloemde gor- dijnctof komt In elk interieur tot zijn recht.... deze.mooie, stof verkopen wij dan ook voor de huis-, sleap- of logeerkamer. Ovtrgordijnstof In een bijzon der mooi bloemmotief, 120 cm breed, normale prijs f.4.95, nu voor een speciale prijs voor nog géén drf* en een halve gul den per meter. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze overgor- dijnstof in mooi bloemdessin, 120 cm breed, nu per meter Ook muntugnyorgtn-optn nl of tchrtft bKt. MAASSLUIS Zaterdag zal in verband met het bezoek van de Hadleigh Temple-band aan Maassluis een grote stermars worden gehouden waaraan de plaatselijke muziekkorp sen de Maasshüse Harmonie en Kunst en Arbeid hun medewerking verlenen. Om 16 uur vertrekt Kunst en Arbeid van het winkelcentrum Palet en de Maassluis® Harmonie vertrekt van het Julianaplantsoen. De Hadleigh Band vertrekt om 16.15 uur, na de officiële ontvangst in het gemeentemuseum. De muziek korpsen, die samenkomen bij de Mgr. Beckerslaan vertrekken van daar voor een gezamenlijke mars in de richting van de Markt. De Had leigh Band zal om 16.45 uur enkele nummers spelen op de Markt, waar na 's avonds om 20 uur een uitvoe ring wordt gegeven in. de Immanuël- kerk aan de Lange Boonestraat. Programma's te verkrijgen aan de kerk en bij de heer S. J. Kruisinga, v. Lennepstraat 2 a, teL 2715. komen. Om allerlei redenen werd dit voorstel echter verworpen. De heer S. -J. Rosman (pröt.) ver klaarde dat men niet meer op het besluit terug kan komen. „Wij zijn reeds meer dan halverwege en zullen door moeten gaan". Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met de stemmen van de heren Ver- hulsdonk en Houtman (lib.), Coilé (comm.) en H. A. D. Campman (kath.) tegen. Vooral de stem van laatstge noemde bracht de raad in beroering. Hij is, namelijk architect en Sprak over de huidige plaats van het poli tiebureau dat die ónder de maat zou zijn; „voor zo'n slechte plaats zo'n groot bedrag uit te geven, daar wens ik geen verantwoordelijkheid voor te nemen", riep hij uit. Uit de vergadering bleek verder dat het stuk bouwterrein op de hoek van de Burgemeester Van Haaren- laan en de Nieuwe Damlaan voorlo pig niet zal worden bebouwd. De N.V. Bouw- en Exploitatie- maatschappij v/fo C. Gestl uit Rot terdam is er niet in geslaagd een belegger voor dit project te vinden. Op een suggestie om dit stuk grond dan maar definitief in te fichtèn al» speelplaats voor de Nièuwlahdjeugd zei burgemeester Roelfsema, dat wé in dé eerste plaats moeten kijken of dit wel in de stedebouwkundige opzet past. „Het is een kostbaar stukje bouwgrond", zei hij „terwijl de drie hoeken van dit kruispunt reeds zijn bebouwd".. Hij voelde er niets voor op die plaats wat speeltuingerel neer te zetten.De jeugd improviseert zelf veer liever", merkte hij tenslotte □P. Het voorstel om f 1000 ter beschik king te stelten voor een folder van de schoolraad bracht de raadsleden me vrouw M. A. C. Taverne van Campen (kath.) en de heer S. Kuiper (prot.) in actie. „Waarom alleen voor het open baar onderwijs?" wilden zij weten, „er staat toch duidelijk'in de wet. dat openbaar en- bijzonder onderwijs ge lijkgesteld zijn?" Wethouder mejuf frouw G. D. de Graaff merkte pp dat zij alleen dit verzoek had gekregen en dat alleen dit verzoek in hét colle ge was besproken. Mocht er een ver zoek van hét bijzonder onderwijs ko- men dan was\zij:gaafne.bereid dit te bekijken, 'fï De garantie voor een .geldlening ad. i 7500 voor de sportyetetilKing Schie dam' bracht dé heer; jy'Van Katwijk (prot.) in' het geweer. Hij boekte daarbij een succesje door wet houder J. Scheffers, die-de porte feuille financiën oridër zijn hoede heeft, de toezegging ;te ontfutselen dat -voor alie sportverenigingen in een folder zal worden uiteengezet waar zè récht op hebben. De heer Van Katwijk vond namelijk dat er f 10.000 beschikbaar kan worden gesteld en niet f 7500. Overigens bleef het f 7500. Wethouder M. EljkenaaJr ging uit voerig in op aanmerkingen over de samenwerking tussen het Vlaardingse Holy-ziekenhuis en het nieuwe Ge meenteziekenhuis van Schiedam. Voorlopig is de samenwerking alleen van toepassing in de apotheek. Deze zal worden gevestigd in Vlaardingen, terwijl een oude 'barak van het Ge- me nteziekerihuis naar Vlaardingen, zal worden overgebracht. Enkele raadsleden widen namelijk van hem weten hoe het mogelijk is dat er bij de opzet van een nieuw ziekenhuis geen rekening is gehouden met een apotheek. „Het Holy-zieken huis. is", aldus de heer Eijkenaar, „opgezet ais streekziekenhuis en heeft tevens .de apothekersverzorglng voor het Zonnehuis in Vlaardingen. Door deze samenwerking kunnen de ziekenhuizen, die gezamenlijk 9Q0 bed den hebben, twee apothekers aan trekken. Ook zei hij dat de r.k.Dr. Noletstlchting de eerste vier jaar geen capaciteit zal krijgen van meer H. A. D, CAMPMAN onverantwoord dan 300 bedden. Pas daarna gaat dit ziekenhuis ook aan deze regeling mee doen. De nota Inzake een analyse van de kosten sociale zorg, maatschappelijk werk, sport, recreatie én cultuur werd bij voorstel van orde door de socialist P. Böschuian van de agenda - .afgevoerd. Deze wordt nu gelijk besproken mei de gemeentebegroting, die begin december in de raad komt. VLAARDINGEN De postduivenhou- derevereniging Keer Weer heeft tiet sei zoen besloten met een wedvlucht vanuit QuievraJn met 366 "duiven. Vertrek 9.15 uur» Aaskomst eerste duif11.37.13 uur; iaatste .prijsdulf 42.04.18 uur. De snelste duiven waren van: F. v.d. Meyden i, 5; A. v.d. Wee! 2, 31; G. Schoenmakers 3. 14. 23: A, Waardeoburg sr. 4: M. v.d. Velden 6. 9. VLAARDINGEN De laatste seizoen- concoursvlucht .van de postdulvenhou- derevereniglng De Adelaar werd gehouden vanuit St. Ghislaln (170 km.). Vertrek 8.20 uur. Aankomst eerste dull 10.41.58 uur; laatste prijsdulf 14-37.07 uur. uitstag: 7. SMITS p. Meyer 2.3,1»; P. v. Gaveren 444; A. Breur 5; C. Voets 6.10.21.22. De kampioenschappen zijn nu achter de rug. Mete en totaal van 638» punten werd mevrouw Va nKuUk winnares over het kampioenschap twee aangewezen duiven .over de gehele africhting. De hoogste pun- tendulf van de oude duiven behoort ook toe aan mevrouw van xutjic om pm.>, '5 die ook kampioen generaal werd met t225« punten. 2. JL Janse-en Zoon-(9016); J. P. v.1 Oeveren (9lo»):-4. j.-VinkJ7S57):en S. A> M;-i Vink met 6708 punten.'De hoogste pün- tendult van de Jonge duiven was van E: Eouman met 1103 punten. - 4.,; VLAARDINGEN Geboren: Simon Phi lip zv S PA Jungerlus en J Mulder. Parkweg 64;. Anneües. dv A H Stellenaar en L Louwerse, Röntgenstraat 30a; Johan na dv A van Berk en w J C van Hoovcn, Rozenburg; Mireille dv A den Engelsman en W Krijger, Prof Mekelstraat 76: Abram Gerard zv A Telchmahn en C van Ree, Diepenbrodcstraat 6; Nathalie Lldulna Louise, dv T M van Deventer en L J M Smits, Torenvalklaan 155; Lartesa Maria Ig- natia, dv T J H M Verbeek en A M T I Waterreus, Koninglnnelaan 69; Regina The- resla, -dv J w A Tolenaar en T M de Zoete, Adr. Pauwstraat S4a; Marlska dv H M Lindtioudt en A G van Gelder. Oosterstraat 21. Getrouwd: Wilhelmus Adrianuz Johannes Maria van Overveld, 23 en Bernardina -Eltsabeth Rosalia van der Linden, 23; Sake Elringa, 22. en Aimlgje Corr.olita van vliet. 19; pieter VermelJ. 22 en Jannfgje Waasdorp. 20: Willem. Johan nes KrulJt 24 en Marina Dlna de Ligt, 17. Geboren: Debora Gezlna, dv M A van Beveren en A Wotobes, Binnensingel ei; William Gijsbertus Johannes zv P J L v.d. Valk en J A M van der Ende, Coorn- ■hertstraat 101Catharina dv H J Vriellng en J H Hutjser, Goudsbloemstraat 21: Har- co zv G Meppellnk en S de Boer Rozen burg. Esdoomlaan 100; Willem Johan Leo nard zv W J van Keulen en L F van Veen, van Maanenstraat 4Cd. overleden: Hendrik Voerman. 91. wednr. van T WUleboer, Ver- ploegh Cassépleln 5. Getrouwd: Adrianus van der Ent, 23 en Marina Christina van der Wildt, 21. MAASLAND Geboren: Willem Gerrlt zv A Paauwe en c Kook. Oude Campspol- der 11; Dirk zv D J Altcna en J A Schaap, Weverskade 21. Ondertrouwd: C de Jong 28 en E A van den Berg 25: C K van dor Marei. 26 en N van der Vaart. 22. Ge- tronwd: J H witte, 23 en E visser, 23; P J de Brüijn, 24 en P van der Wel, 21. Over leden: J de Bruin. 76 J. echtgen v M. 2,1. Dijkshoorn. Oranje Nassaustraat 14: J KeUzer. 74. «ebtgen v P J Wtest, Stations- Straat 11. R 23 t m «ii «~-i 1» i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1